Verkeersintensiteit nam toe, het aantal ongevallen af Japan bouwde in 1956 meer scheepsruimte dan Engeland Welke verdieping heer graaf? Woningen 'voor personeel Levert zeepfabrieken te Vlaardingen Nieuwe resolutie over ontwapening Jaaroverzicht Vlaardingse politie Eerste vergadering Beneluxparlement Serie woningen voor Verolme opgeleverd LSIEBEM SCHIEDAM Vier auto's op elkaar in Maastunnel H. van Vieringen 50 jaar bij Gemeentewerken Telegraafverbindingen met V.S. gestoord Teyler-erfgenaam in het ongelijk gesteld VLAARDINGEN Mr, Heusdetis sloeg eerste paal Leen 'tHart, beiaardier van Rotterdam Burgerlijke stand van Rotterdam TROUW HONGAARSE HUMOR Toneelgroep Gemeente Werken Anne Frank"-bos VERLOVINGSRINGEN li.u.s.-programma Burgerlijke stand van Schiedam Huzaar onderscheiden Bejaarde man aan gasvergiftiging overleden Amerikanen steunen Ieren De openbare aanklager in het proces, dat thans te Dublin wordt gevoerd tegen vijf leden van het „Ierse Republikeinse l.eger", dat vereniging van Eire met het Noorden des lands (Brits), Ulster, voor staat en dat doei met gewelddadige aanslagen poogt te verwezenlijken, heeft documenten overgelegd, waaruit blijkt dat verenigingen van Amerikaan se staatsburgers van Ierse afkomst de verboden organisatie financieel steunen. Zo werd in de loop van 1956 17.000 dol lar verstrekt. IN SPIJKENISSE: Visser#bericht en Gistermiddag te omstreeks haH vier zijn ra de westelijke autebuts van de Maastunnel bij een kettingbotsing vier pereontr.auto's op elkaar gebotst. Hier bij geraakte de bestuurster van de ach terste personenauto, de Sl-jarige me vrouw E. Raaijmakers-Sprirzer van de Stf'enweg gewond Zij liep vermoede- l.jk een lichte hersenschudding op en kk'Sgd» over pun in de borst Zij »s naar het Zuideraiekenhuis ovsngebraeht De voorste auto was voor een ver- keeraptsignatie gestopt. Vlak daarachter stonden twee personenauto's, toen mim- nrrr vier met een harde klap op de laatste tsotste. Door de kettingreseUa werden alle wagens beschadigd. Het verkeer moest gedurende twintig minu ten in een file -worden geleid. ER is ten jobriefcsü/t waar men het volgende merkwaardige gesprek kan horen: „Welke verdieping, heer graaf?" „Tweede graag, baron". Die fabriek staat in Boedape-tf, op het eiland Csepel, en is al toeken het brandpunt van de po litieke spanningen en ontevre denheid in Hongarjje. En het z'pn niet alleen de lijfknecht en een toeuallige passagier, die eikoar so eerbiedig betitelen. In hee' het bedrijf is het goede toon, el kaar met graaf, baron, marktes en hertog aan te spreken. Waarom? Het is eenvoudig het antwoord pan de arbeiders op de bewering pan de regering, dat slechts de reactionairen en fascisten on rust zaaien. Zoals het eens in de Neder landen een eretitel was, als een edelman een geus, een bedelaar genoemd werd, go noemen dege arbeiders elkaar met evenwel trots: edelman, "Maandag herdenkt de heer H. van Wieringen, hoofdcommies en chef van Gemeente Werken te Schiedam het feit dat hij 50 jaar geleden in dienst van de gemeente Schiedam trad. Ter gelegenheid van dit feit zal de ju bilaris maandag tussen 11 en 12 uur m het kantoor aan de Korte Haven worden gehuldigd. 's Avonds tussen 7 en 7.30 uur zullen personeel en relaties van Gemeente Werken in de foyer van Musis Sacrum gelegenheid krijgen de jubilaris te com plimenteren. De heer Van Wieringen, die bij de ge meente een uitstekende naam heeft, trad in dienst als jongste bediende. -Na m verschillende rangen te hebben dienst gedaan, werd hij in 1935 benoemd tot chef van de administratie, In augustus van dit jaar wordt de heer Van Wieringen 65 jaar en eaat hii met pensioen, maar". In Musis Sacrum te Schiedam wordt vrijdag in het kader van de S G Toneel wedstrijd door de Toneelgroep van Ge meente Werken een uitvoering geceven van het spel „Annemarie zeg jij het Strijdkrachten van de sultan van Ma- rokko rijn dinsdag Midett, de hoofdstad van de provincie Tafilalet, binnengerukt. De maandag afgezette gouverneur van deze provincie. Si Adoe Oe Bihi, was in opstand gekomen tegen de sultan. Een uur voor het binnenrukken van de troepen van de sultan was het tot een vuurgevecht gekomen tussen een zestigtal bergbewoners en provinciale poüttetroepen. die de eerstgenoemden wilden ontwapenen. Er vielen geen do den en dc meerderheid van de bergbe woners wist te ontkomen. Volgens te Meknos ontvangen berich ten werden de regeringstroepen te Mi- delt. dat door Berberstammen bezet is geweest, door de bevolking met gejuich begroet. Verscheidend duizenden gewapende Berbers hebben zich te Midelt overgege ven Oud-gouverneur Addt Oc Bihi zou zich hebben teruggetrokken m een berg vesting. Het ministerie van Binnenlandse Za ken heeft later te Rabat bekendgemaakt, dat de toestand in de provincie Tafilalet volkomen normaal is en dat de nieuwe gouverneur, majoor Ben Larbi, zijn taak op zich heeft genomen. Alle verbindingen tussen de Verenig de Staten en Europa, die door de At lantische Oceaan lopen zijn bijna geheel uitgevallen door elektrische stormen. De draadloze zowel als de kabeltelegrafie is niet bruikbaar. Men hoopte het euvel in de loop van de dag te verhelpen. Spiegel der verantwoordelijkheid Bij de poort van een grote kunst zijdefabriek te Ede stond dezer dagen een door de veiligheidsinspecteur opgestelde houten kast, waarin zich enkele flinke gaten bevonden. Een opschrift vermeldde dat men, zo men door een van die gaten keek, het gezicht zou zien van de man, die verantwoordelijk was voor de veilig heid bij het werk in de fabriek. Er waren natuurlijk heel wat nieuwsgierigen, die ufüden weten, wie dat nu precies zou zijn, doch ieder, die een blik wierp in het inwendige van de kast, zagzyn eigen (spiegel)beeld! Na de eerste uitvoering van het „Dag boek van Anne Frank" door de toneel groep Habimah is gisteravond bekend gemaakt, dat in de bergen van Jeruza lem een „Anne Frank-bos" aangelegd zal worden. Aan Anne's vader, die nu in Zwitser land woont, is een telegram gestuurd, waarin hem verzocht wordt naar Israël te komen om tegenwoordig te zijn bij het planten van de eerste jonge bomen, die de herinnering zullen bewaren aan zijn dochter en de andere Joodse slacht offers van de Nazi's in Amsterdam. Op 31 januari zal president Izhak Ben- Zvi in Jeruzalem een opvoering van het toneelstuk bijwonen. Advertentie DE MOOISTE COLLECTIE STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE BINNENWEG 227 Dc rechtbank te Haarlem heeft opnieuw een erfeniskwestie van de in 1788 te Haarlem overleden Pieter Teyler van der Hulst behandeld en een erfgenaam moe ten teleurstellen. De heer W. C. Wegerii te Amsterdam beschouwde zich erfge naam van Teyler van der Hulst en had op 31 december 1953 een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt, waarin ihans uitspraak is gedaan. Hij eiste, dat hem een legaat van 100.000 in Friese obligaties (een bedrag, dat door rente inmiddels een miljoen gulden heeft overschreden) ter beschik king zal worden gesteld. De recutbank h<wft deze Sis van dc hand gewezen en de Amsterdammer ver oordeeld in de kosten van het proces, die op 1000 geraamd worden. Pieter Teyler van der Hulst was zijde- fabrikant te Haarlem en promotor van wetenschap en cultuur. Het legaat wordt beheerd door de directeuren van de Teylerstichting te Haarlem, die door eiser werden aangesproken. In de Emergiehal te Rottedam zal hel SeSueoamse Q.D.L vanavond twee wed- ■strijden spelen, t.w. t-eig-eo Snel en te lgen T.O.P, Volgens de laatste berichten zijn de Sowjet-Unie en de Westelijke mogend heden gisteren vrijwel tot overeen stemming gekomen over een nieuwe resolutie, die aan de politieke com missie der V.N. zal worden voorge legd cn waarin zal worden voorgesteld een nieuwe reeks besloten besprekin gen over de ontwapening te doen houden door de subcommissie voor ontwapening. GHBOABN: Dieuwertje dvS Houtman en X v TUborg; Yvetfte B d v A Biom en J Goettng; Amoldus P M z v A p M Peetere en W Hamerslag: Olga Y d v C A Schtl- peroord en c M van der Velden. OVERDEDEN; A J Dammers. 78 1 wed v H H tAiiJten: J W Pais 2 weken; C J M Seheffers 39 j vr v c de Graauw; W H T C Smal 71 j vr v J de Wolf; J Berke! 9s J wed v c Poot, In de vacature van stadsbeiaardier, ontstaan door het heengaan van Ferd. Timmermans, die de pensioengerechtig de leeftijd bereikte, hebben B. en W. benoemd Leen 't Hart, stadsbeiaardier te Delft en directeur van de Nederland se Beiaardschool. Als plaatsvervanger is aangewezen Cor Don uit Vlaardingen. De regeringen van de Bcneluxlanden plegen overleg over een bijeenkomst van het Beneluxparlement op 22 en 23 febru ari in Brussel. Het is zeer waarschijnlijk dat de eerste zitting van het gezamen lijke parlement der drie landen op deze data zai worden gehouden, verneemt het A.N.F. Onmiddellijk na de brand van vrijdag jl. in de manschappenbarak van leger plaats ,.De Boskamp" te Amersfoort is huzaar G. Koetje uit Oolstwolde bevor derd tot huzaar eerste klasse. Huzaar Koetje week niet van zijn plaats, toen hij tot taak kreeg een aan de ziedende vuurzee grenzende barak *nat te hou den. In de barak bevonden zich kost bare medische instrumenten. Huzaar Koetje wilde niet van aflossen weten en liet zich door zijn dienstmakkers tegen het vuur beschermen met natte dekens, die over hem heen werden geworpen. Zo bleef hij tot het gevaar geweken was zijn taak als spuitgast vervullen. (Van onze parlementaire redacteur) De Stichting van de Arbeid heeft gistermiddag beraadslaagd over het antwoord op een schiijven van het kabinet van i januari Inzake - de bestedingsbeperkingen en de consequenties van de herziening van het landbouwbeleid. Zoals wij reeds vorige week zaterdag meldden is het niet mogelijk gebleken dat de organisaties van werkgevers en werknemers en boeren een unaniem standpunt innamen. Wel was er overeenstemming over de vraag van de regering inzake de interpretatie van het rapport van S.E.R. ten aanzien van de toelaatbare stijging van het indexcijfer van de kosten van levensonderhond, In het schrijven van de Stichting van de Arbeid aan het kabinet dat heden in handen kwam van minister-president, is medegedeeld, dat de Stfchting van de Arbeid zich niet competent verklaard over de Interpretatie van het S.E.K.-rapport en dat over drze zaak alsnog aan de S.E,R.-advies zou kunnen worden gevraagd. Eveneens werd In dit schrijven medegedeeld wat de Stichting van de Arbeid denkt over de door de regering gevolgde procedure bij het vragen van advies. Overigens hebben de werknemersor- Tegen de door de regering gekozen ganisaties, de werkgeversorganisaties en porcedure bestaan in de kring van de landbouworganisaties in afzonder- de landbouworganisaties dan ook zeer lijke brieven een - toelichting gegeven ernstige bezwaren. In de door de op hun standpunt, regering gekozen wet ligt de gedachte Ook deze standpunten gaven wij reeds besloten, dat het ten slotte de land- vorige week zaterdag door. bouw Is, die het loon en prijsstabili- In het schrijven van de drie land- satie-beleid van het kabinet dreigt te bouworganisaties, het Koninklijk Neder, doorkruizen. lands Landbouwcomité, de Katholieke Hier wreekt zich naar de opvatting Nederlandse Boeren- cn Tuindersbond van de landbouworganisaties de fout, en de Nederlands Christen Boeren- en dat het kabinet met het niet agrarische Tuindersbond, wordt ernstige bezorgd- bedrijfsleven hun accoord heeft ge heid uitgesproken over de ontwikkeling troffen ten zake van het loon en prus- van het overleg rond het landbouwbeleid. stabilisatiebeleid, od basis van het In Yerseke is een oude man, door gasvergiftiging omgekomen. Toen gis teren tegen de middag een paar meis jes met een collectebus aan de v/oning van de 82-jarige alleenwonende ge pensioneerde postbode C. van 't Veer aan de Vijverboomgaard kwamen, kre gen zij geen gehoor. Zij ontdekten dat binnen het licht brandde en dat de man in de kamer aan tafel zat Om wonenden werden gewaarschuwd en toen deze zich toegang tot de woning verschaft hadden troffen zij daar de man dood aan. In het huis hing een sterke gasluohi. De gewaarschuwde politie ontdekte dat er èen pannetje op het gasstel stond, waarvan het gaskraantje open was, maar waarvan de pit niet brand de. Vermoedelijk was de man reeds 12 uur tevoren overleden. De vijf beklaagden worden ervan be schuldigd deel uit te maken van de staf van het „Ierse Republikeinse Leger". In een bijzonder snel tempo wil de heer C. Verolme op het eiland Rozenburg een scheeps- ea reparatlewerf zien ver razen. Daarbij hoort ook, volgen» de heer Verolme, de spoedige bouw van woningen voor de honderden arbeiders die op Rozenburg te werk zullen wor den gesteld. Daarom bouwt het aanne mersbedrijf Van Straal Van der Have een complex van 62 woningen in Spfl- kenisse. Nadat vier maanden geleden de eerste paal was geslagen, zijn reeds zes van deze huizen gereedgekomen. De bouw ervan heeft niet meer dan 625 manuren gevergd. Hierover toonde de heer Verolme zich bijzonder verheugd, toen hij maandag de sleutel ven de eerste gereedgekomen woning overhandigde aan een van zijn werknemers, de heer H. J. Kasteleijn, afkomstig uit Lekkerkerk. Het gehele complex kan omstreeks mei klaar zijn. In een toespraak bij de overdracht oefende de heer Verolme kritiek op de wijze waarin Rotterdams gemeentebe stuur voorziet in de woningbehoefte. Verder betreurde hij het, dat de emigra tie hier te lande wordt aangemoedigd. Hiermee is Nederland bezig zijn positie als scheepsbouwende natie te ondermij nen. De burgemeester van Spijkenisse, de heer P. J, Bliek, deelde nog mee, dat binnenkort een opdracht voor de bouw van 150 woningwetwoningen zal worden verstrekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2