De Stichting FEESTELIJKE PLECHTIGHEID OP OCEAANREUS Vandaag is het feest in Monaco 21 schoten over Monaco Champagne vloeit over de grote scheepsbel Stralend van blijdschap Israël wenst Sinaï te demilitariseren Werkgeversverbonden over lastenverdeling Een schat je! Looneisen als indexcijfer te hoog wordt i I Zondagsrijverbod Speidel benoemd Weer arrestatie in Velsense zaak Galadiner met vele gasten Navoraad naar Bonn Weer overzicht Niet zo heel erg Iraakse premier afgetreden 11 DONDERDAG 24 JANUARI 1957 VIJUJUiiNDE JAARGANG No. 3594 Weerbericht r Schrijven van de werknemers m f 1 1 Hei vtomenl dat H.K.H. de Prin ses met champagne wit een spe ciaal voor dit doel vervaardigde bokaal de doop van de scheeps- be! en daarmee het schip verricht. BESLAG OP 13 AUTO'S (Van onze speciale verslaggeverJ jó* 1JKEL1JK vloeide de champagne over de grote scheepsbel, toen II. K, H. prinses, Beatrix gisteravond de doopplechtigheid \errichue van het 24.294.33 ton metende passagiersschip de ..Statendam" van de Holland-Amerika Lijn. ..Statendam, ik doop u en wens u een behouden vaart", sprak de Prinses met heldere stem en zij hakte met een zilveren bijltje een koord door. waaraan de klepel van de bel was bevestigd. De klepel schoot met kracht tegen de hel en voor de eerste maal weerklonk het sonore geluid door de grote eetzaal van het op de Noordzee varende schip. DE Statendam was officieel gedoopt in tegenwoordigheid van honderden genodigden. De Prinses gekleed in een lichtblauwe robe, stond daar in het felle licht van schijnwerpers en de lampen van televisie en film. Zij straalde van blijdschap en leefde intens mee met dit grootse gebeuren in de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij. Luide juichten de aanwezigen haar toe. Minister Luns (bij ontstentenis van minister Algera) deelde het voornemen van H.M. de Koningin mede, op 24 maart a.s. de gouden De ,Ruyter- medialle aan de directeur van. de Holland-Amerika Lijn. de heer W. H, de Monchy toe te kennen. Daarna koerste het trotse zeekasteel verder ver verwijderd van de Nederlandse kust, de donkere nacht tegemoet. Tot elf uur 's avonds ging het met een snelheid van 17 mijl recht om de Noord. Daarna wendde de Statendam de steven, terug naar Rotterdam. Iu Rotterdam Standaard Israël heeft Dag Hammers- kjoeld, de secretaris-generaal der Ver. Naties, een uitvoerige uit eenzetting overhandigd over zijn buitenlands beleid. Hierin komt een voorstel voor om het schier eiland Sinaï te demilitariseren. V. J Maatregelen J fa H tl. ?il %tl él 'óf Ai f J n m t Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 n Postbus 1112 - Postgiro No. «4519 Kiaentendienst abonnementen 18 30—19.30 u Zaterdags 17—18 uui: Telefoon 115700 's-Giaienhasc Hu\gensplcin 1 Tclcf 133457 n i i Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 3 IvLchlcndiomt- 18 30—18 30 u Tel 362369 Schiedam. Lange Kerkstiaat 24b Telefoon 6788' Abonnementsprijs 57 cent per week, f 2 48 eer m^nrt 7-10 per kwartaal Losse nummers Ucem' Verschijnt dagelijks 0-' - - N- Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond: WISSELENDE BEWOLKING Wisselende bewolking met hier en daar een bui. Matige aan de kust nu en dan krachtige wind tussen Zuid en Zaidwest. Vannacht temperaturen om het vriespunt. Morgen iets kouder dan vandaag. 25 jan, roti op 3 33, onder 17.17; maan op 4 15. onder 12.45.. Directeur: II. DE RUIG O O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dl besprekingen van de Aibcid 7iin in de Stichting over het land- op een fiasco uit bouwbele d gelopen. Aan de regering wordt door dii privaatrechtelijk oigaan een gedeeld advies uitgebracht waaraan aii in feite geen houvast heelt. Die verdeeldheid staat wel m /en schrille tegenstelling tot de eenstem migheid, waarmee de Sociaal Econo mische Raad onlangs zijn advies over de bestedingsbeperking aan de rege ring heelt uitgebracht. De jongste besprekingen in het Stichtingsbestuur wijzen andermaal uit, dat dit orgaan steeds minder geschikt moet worden geacht tot een eenparig standpunt te geraken. De vraag is gewettigd, of vn het raam van de Sociaal Economische Raad de besprekingen niet oen geheel ander verloop gouden hebben gehad. Dit alles onderstreept nog eens, wat wij reeds enige tijd geleden schreven, dat de Stichting vvan de Arbeid haar beste tijd heeft gehad. Zij blijkt steeds minder in staat om tot eenparige adviezen te geraken. Onder deze omstandigheden klemt temeer de noodzaak de werkzaamhe den van de Stichting van de Arbeid io spoedig mogelijk over te hevelen naar de Sociaal Economische Raad. Dat zou tevens in de lijn liggen, die men zich bij de oprichting van de Stichting voor ogen heeft gesteld, na melijk dat het een overgangsorgaan zou zijn naar de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. De tijd lijkt gekomen om dat stre ven eindelijk eons in daden om te zetten. MINISTER Zijlstra heeft lil een radiorede een voorlopige ver zachting van het zondagsrijverbod aan gekondigd. Op twee zondagen, nl. op 27 januari »n 10 februari a.s. zei Het rijverbod niet van kracht zijn. De maatregel wordt genomen bij wijze van proef. Als deze slaagt, zal de prooineming wor den herhaald. In kringen van belanghebbenden (Horecji_ en autoverhuurbedrijven) is reedsleïeurstelling tot uiting gekomen over het beperkte karakter v»n het genomen besluit. Wij menen echter dat de miaiater er goed aan heeft gedaan de teugev* niet al te snel te laten vieren. Een afschaffing van het rijvacbod zonder meer zou immers wel eens tot consequentie kunnen hebben, dat de automobilisten zich geen zorgen meer maken en niet de nodige zelfbeper king in acht nemen. En het gevolg daarvan zou weer 2ijn, dat we op korte termijn opnieuw in de narigheid zitten. Daar is natuurlijk niemand mee ge diend en dat moet voorkomen worden. Daarom lijkt het ons een daad van wijs beleid door middel van een proefneming hot verantwoordelijk heidsgevoel van de weggebruikers op te scherpen. Het komt er feitelijk op neer, dat onnodig lange ritten vermeden moe ten worden. Daarnaast kan een vrij willige snelheidsbeperking tot ca 70 km per uur de snelheid, waarop de meeste wagens het zuinigst rijden het nodige effect sorteren. De automobilisten hebben het dus in belangrijke mate zeif in de hand, of de proef slaagt en straks kan worden voortgezet. Moge straks blijken, dat het beroep van de minister niet ver geefs is geweest. Prinses doopt Statendam m. ïxa m volle zee (Tclcfoto) Prins Rainier van Monaco heali be paald, dat. vandaag iedereen in het prinsdom vrij af heeft om''de geboorte van prinses Caroline te vierèn. De schoolkinderen, die al elke donderdag vrij hebben, krijgen ook vrijdag een vrije dag. Pater Francis Tucke», de biechtva der van prins Rainier, heeft meege deeld, dat d» jonggeborene „goed bij Een regeringswoordvoerder in Bonn heeft meegedeeld, dat de regering ge neraal Hans Speidel heeft benoemd tot commandant van de Navo-strijd- krachten in de sector Centraal-Earopa. In een regeringscommuniqué wordt gezegd dat Speidel het vertrouwen van de geallieerden heeft en binnenkort in functie zal treden. De opperbevelhebber van de ge allieerde strijdkrachten in Europa, generaal Norstad, heeft in overleg met de betrokken regeringen de Bondsre gering verzocht een generaal voor de functie voor te dragen, aldus het communiqué, dat vervolgt: „Het Bondskabinet heeft lultenant- gentraal dr. Hans Speidel benoemd, die de laatste jaren tijdens onderhan delingen over de Europese verdedi gingsgemeenschap en de Duitse defen- stebijdrage in bijzondere mate het ver trouwen van de bondgenoten heeft verworven." Generaal Speidel is 59 jaar. Hij zal de eerste Duitse officier zijn, die een topfunctie bij de NATO overneemt. •j. y A-Tffr DE Monegasken die gisteren de kanonschoten lelden om te toeten te komen of er in het koninklijk paleis een prins of een prinses geboren was, hei- ben na het twintigste schot hun harten even in de kelen voelen kloppen. Want na 20 schoten duurde het tijden eer het 2Jct.r en tevens laatste schot kwam Dat had zijn oorzaak. Toen de kanonnier, die 33 jaai geleden voor de geboorte in'.n prins Rainier ook de saluu'- schoten had afgevuurd, voot de 21ste maal aan het aftrek touwtje trokj gebeurde <n niets. De slagpen ui as niet na u» voren gekomen, en de g ra nam lag derhalve onberoerd in de loop. De Kanonnier trok nog eens Fn weer gebeurde er niets. Menige Money ask om van de buitenlandse pers maar tv zwijgen - begon bleek te worden. Was er tets aan de hand? Nee" 2Ci het kanon met zijn Zlst'e en laatste schot. De lader had zich vergist, of d- richter, of de schutter maa» ni ieder geval duurde het bu na een minuut eer het 21ste schot uit het kanon kwam. En de Monegasken, die op een prinsje gehoopt hadden en 11a 21 nog verder wilden tellen, maar wachten, óók nog na hf 21ste schat... ilem is *n hei evenbeeld is van haar ▼ader". Prinses Caroline zal recht hebben od een aantal privileges. Zo zullen de zeventig leden van het Monegaskische legert als zij in de kinderwagen pas seert, voor haar In de houding moeten springen en het geweer presenteren. Ook heeft zij direct al recht op de aanspreektitel „madame". Voorts heeft zij o.a. vrij toegang tot de bioscopen en de perrons van de twee stations in het prinsdom. Het Parijse blad „L'Aurore" heeft een „foto" van de prinses gepubli ceerd. die geconstrueerd is op grond van jeugdportretten van haar ouders en de weinige gegevens, die over haar uiterlijk bekend zijn gemaakt. De door Prinses Gracia van Monaco beloofde baby-uitzetten zullen even min als de door haar echtgenoot Fnns Rainier toegezegde spaarbankboekjes worden uitgereikt. Deze waren als geschenk beloofd voor andere baby's die ook woensdag m Monaco zouden worden geboren. Maar de burgerlijke stand van Mcmaco heeft geen geboor- ceaangiften meer ontvangen. Van Hotel des Indes te VGraven- hage. wappert de Monegaske vlag ter gelegenheid van de geboorte van de prinses van Monaco. Hotel des Indes is het eigendom van een Monegask, die bovendien consul van zijn land in Nederland is. De Velsense recherche beeft weer een nieuwe arrestatie verricht in de frau dezaak van het Velsense financierings- kantoor H. In Haarlem zijn bovendien dertien vrachtauto's tot een waarde van 300.000 in beslag genomen. Het staat nog niet vast in hoeverre deze auto's op de juiste wijze gefinan cierd zijn of wellicht gediend hebben voor gefingeerde financieringen ten ein de de kasmiddelen van het fmancierings- mstituut een injectie te geven. Gearresteerd werd een vennoot van een expeditiebedrijf te Haarlem op ver denking van valsheid in geschrifte. Om drie pas aangeschafte vrachtwagens te laten financieren, zou hij de handteke ning van zijn medevennoot hebben ver valst, met goedvinden van het instituut. Hij is in het hoofdbureau van politie te Veisen ingesloten. H.K.H. prinsn Ilutlrix maakt kennis I kapitein Huagnwns. .lchtvr dc prinses met de gezagvoerder tan de Statendam, de directeur tan dc Holland-Amerika Lij,i, dc heer Dc Monchy De volgende voorjaarszLtting van de Navoraad zal van 2 tot 4 mei in Bonn worden gehouden. De bijeenkomst zal worden bijgewoond door do ministers van Buitenla'ndse Za ken van de Navolanden. ]VOG met de kristallen bokaal in t-'-inr handen, een geschenk van de directie van de rederij, poseerde de Prinses nog vele malen voor de foto grafen. De speciaal voor deze doop geconcipieerde bokaal draagt het int tiaal van H.K.H. met koninklijke kroon. Als randschrift heeft de kelk: Doop s.s. „Statendam" 23-11957". Vergenoegd zag de Prinses toe, hoe rappe handen de bel voorzichtig en behoedzaam behandelden om de champagne zo lang mogelijk te laten inwerken op het harde metaal. Naast haar stonden de directeur van de dok en werfmaatschappij Wilton-Fijen- oord. de heer C. J. A. van Daalen en de directeur van de Holland-Amerika Lijn, de heer W. H. de Monchy. Zij waren de eersten, die de Prinses gelukwensten met deze vlotte doop. Als blijk van waardering overhandig de de heer Van Daalen de Prinses een kostbaar kleinood. De Statendam was nu officieel aan het zilte nat toevertrouwd en vol ver trouwen werd het commando van het schip op deze officiële proefvaart in handen gelegd van de gezagvoerder kapitein C, Haagmans. Tegen vijf uur "s middags was de Prinses met haar gevolg, bestaande uit de kapitein-lt.-ter-zee P. J. S. de Jong. adjundant van H.M. de Konin gin en mej. mr. M. Meurs, particu lier secretaresse van H.K.H. prinses Beatrix, aan boord gegaan. Slechts met een kort oponthoud in Neder land, was de Prinses direct doorge reisd van haar vakantieverblijf in Sahkt Anton naar de Wilhelminakade van de Holland-Amerika Lijn te Rot terdam. Ter ontvangst aan de kade waren aanwezig de heren W. H, de Monchy, directeur van de rederij en de heer W. H. van der Vorm, eveneens direc teur van de H.A.L. Zij begeleidden de Prinses over de gangway en de eer ste, die de hoge gast begroette op het j fonkelnieuwe schip, was de gezagvoer der, kapitein C. Haagmans. Hij ver gezelde de Kroonprinses naar de grote ontvangstzaal, waar de commissaris sen van Wilton-Fijenoord aan de hoge bezoekster werden voorgesteld. Hier na volgden de leden van de directie van de scheepswerf, alsmede de com missarissen van de rederij. Zodra de Prinses aan boord kwam werd haar standaard gehesen en wer den de trossen losgegooid. De sleep boten maakten vast. het zeekasteel zwaaide voor de Wilhelminakade en statig gleed de Statendam over het rimpelloze water van de Nieuwe Maas, in de richting van de monding van de Nieuwe Waterweg. 9 Zie verder pagina 5 Israël zal zich niet terugtrekken van de Egyptische kust van de Golf van Akaba zolang de vrijheid van scheep vaart in de Golf voor Israël nog niet is verzekerd. Ook eist Israël nog altijd vrije vaart door het Suezkanaal. Dit heeft de Israëlische premier, David Ben Goerion, woensdag in het parto ment meegedeeld. Ben Goerion zei, dat Israël slechts op de volgende voorwaarden zijn strijdkrachten van de kust van de Golf Van Akaba zal terugtrekken: 1) De vier landen die aan de Golf liggen, sluiten een verdrag waarbij de vrijheid van scheepvaart in de golf wordt gewaarborgd. 2) De algemene vergadering van de Ver. Naties besluit, dat de politiemacht van de Verenigde Naties wordt gele gerd aan de toegang tot de golf, tot dat er een definitieve regeling zal zijn getroffen tussen Israël en. Egypte. 3) Er worden bijzondere regelingen voor de scheepvaart in de golf getrof fen die voor Israel aanvaardbaar zijn. Ben Goerion herhaalde, dat Israël niet zal dulden, dat Egypte de land tong bij Gaza weer bezet. Gevaarlijke siluatie In Arabische politieke kringen in Cairo verklaarde men woensdagavond, DE BILT. donderdag 10 uiu. Terwijl een hogedrukgebied boven 1 Zuidoost-Europa in betekenis afneemt, stijgen de barometeis in Scandinavië en Noord-Rusland. Bij IJsland bevindt zich een diepe Oceaandepressie, welke lang haam naar het oosten koerst. Om haar sheen voeren noordwestelijke winden 'zeer koude Pooliucht uit de omgeving van Groenland de Oceaan op. waar wes telijke winden voor een verder transport in de richting van West-Europa zorgen Deze lucht heeft vannacht Ierland be- icikt, waar plaatselijk regen- en sneeuw buien vielen. Het ftont van deze kou dere tocht zal in het komende etmaal ons land passeren. Voor de verdere ontwikkeling van het weer is een zeer actieve depressie van belang, die van nacht over New-Foundland is getrokken. Oeze wordt morgen midden op de Oceaan envacht. zodat ze morgen nog geen lirecte invloed op het weer zal uitoefenen. Na een rondgang over de Sta tendam werd prinses Beatrix verzocht in de grote eetsalon de generale repetitie mee te maken voor de doopplechtigheid. Dat was ruim een uur voor de offi ciële aanvang van het galadiner De directeur van de Hollanil. Amerika Lijn nodigde de Prinses uit de 'champagne over de scheepsbel te gieten. „Maar Let ii op", zei de heer De Mondig. ,.dat u oer genoeg van de bel blijft staan, want anders hier viel de Prinses hem in de icde: „Dan zal de champagne ditmaal over mijn robe komen Dal is niet zo heel erg. Bij de tewaterlating van dc Limburg heb ik het namelijk gepresteerd de genodigden het kostbars schuim over de hoofden te -uier- pen. Misschien is het nu de beurt aan mij". De werkgeversverbonden in Nederland hebben het volgende communiqué uitge geven: „Het Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werk gevers-Verbond, het Katholiek Verbond van Werfcgeversvakverenigingen en het Verbond van Prot.-Christel(jke Werk gevers in Nederland hebben kennis ge nomen van het schrijven, dat de minister president heeft gericht aan de Stichting van den Arbeid, alsmede van bet ant woord dat de stichting daarop heeft doen uitgaan. Het is hun gebleken, dat de rege ring de vraag onder ogen ziet op welke wijze de verdeling van lasten, welke een uitvloeisel zou zjjn van even tuele maatregelen gericht op een ver schuiving van inkomens naar de land bouwsector, kan worden tot stand gebracht. De Stichting van dc Arbeid heeft terecht gesteld, dat zij terzake van eventuele fiscale maatregelen niet tot adviseren bevoegd is. Naar aanleiding hiervan hebben de genoemde werkgeversorganisaties een brief gericht tot de minister-president, de minister van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en, van Financiën, waarin de verbonden met verwondering en teleurstelling con stateren, dat in het geheel met blijkt van zelfs maar een poging, de benodigde middelen geheel of ten dele door bezui niging in de overheidssectoren te vinden, hetgeen toch mogelijk moet zijn. De verbonden zeggen in hun commu niqué verder: ,3ij het overwegen van verdere belastingverhogingen ten laste van het bedrijfsleven kan niet uit het oog worden verloren, dat in een zeer kort tijdsbestek ten laste van het bedrijfs leven het gecumuleerde effect komt van een drietal maatregelen, te v.-eteii: 1. De beperking van de investerings aftrek omtrent welker precieze inhoud momenteel nog geen gegevens bekend zijn. 2. Het respectievelijk niet zonder meer mogen doorberekenen van loonsverho gingen en andere kostenstijgingen in de binnenlandse prijzen. 3. De verzwaring van directe belastingen welke in het advies van de Sociaal- Economische Raad was vervat, voor het geval de regenng onverhoopt niet in staat mocht blijken tot een verder gaande beperking van _haar investe ringsuitgaven te komen, en welke verzwaring blijkens de in de aanhef genoemde brief van de minister-pre sident m ernstige overweging is genomen." „Wanneer men bedenkt", aldus de brief van de werkgeversorganisaties, „dat de toenemende werkgelegenheid voor onze groeiende bevolking opgevangen moet worden door uitbreiding van het Neder landse proauktieapparaat en voorts dat de verbetering van de betalingsbalans- positie in zeer belangrijke mate gevon den zal moeten worden door verdieping van de investeringen, dan is het zonder meer duidelijk, dat nog verdergaande maatregelen ten laste van het bedrijfs leven niet anders dan funest genoemd kunnen worden en derhalve met aan vaardbaar zijn. Wanneer desondanks dusdanige maat regelen aan het reeds in overweging zijnde complex zouden worden toege voegd, dan zou het geheel van maat regelen waarvoor het bedrijfsleven zich in 1957 ziet gesteld opnieuw in over weging moeten worden genomen." dat de Israëlische voorwaarden voor ontruiming van het gebied van Gaza en de Golf van Akaba voor Egypte „onaanvaardbaar" zijn en „een gevaar lijke situatie" geschapen hebben. Men bracht de verklaring van pre sident Nasser van de vorige week in herinnering, dat „nieuwe moeilijkhe den" zullen ontstaan als de Israëliërs zich niet geheel uit Egypie terug trek ken. Er is nog geen officiële reactie beschikbaar. De Egyptische regering heeft nieuwe instructies aan haar vertegenwoordi ger bij de Ver, Naties gezonden. Men venvacht evenwel niet, dat Egypte een einde zal maken aan de vrijmaking van het Suezkanaal, en zijn standpunt ten aanzien van de V.Jf.'- troepen zal wijzigen voor de Algeméjie Vergadering van de Ver. Naties 'be sluiten genomen zal hebben na hèt verslag van secretaris-generaal Harci- marskjoeld over de toestand. Het laatste vaartuig van de Brits- Franse bergingsvloot zou vanmorgen vroeg Port Said verlaten na de vol tooiing van zijn door de Verenigde Naties aangewezen taak. Aldus een aan kondiging van de Britse admiraliteit te Londen. Tussen 7 november en 23 januari heeft de Brits-Franse ber gingsvloot 13 wrakken verwijderd met een totaal tonnage van 17.000 ton. Na de officiële doop van de Statendam, overhandigde de di recteur van Wilton Fegenoord, de keer C. J. A. van Daalen, prinses Beatrix een klein sou venir". De directeur stelde er geen prijs op publiek te maken welk cadeau de Prinses ontving Het is slechts een kleinood", al dus de heer Van Daalen, maar prinses Beatrix riep spontaan uit; „Mijnheer, het is een schat je". Met een aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid kon men vaststellen, dat het een broche was en dat het kleinood verband hield met de hippische sport, waaraan de Prinses zo ver- knocht is. Een militair tribunaal in Boedapest heeft over drie personen de doodstraf uitgesproken en vier tot langdurige ge vangenisstraffen veroordeeld wegens „samenzwering tegen de Hongaarse volksdemocratie' In een apart schrijven van de werkne mersvertegenwoordigers in de Stichting van den Arbeid aan de minister-presi dent delen deze mee, dat zij als maxi maal aanvaardbaar indexcijfer In 1957 voor de kosten van levensonderhoud beschouwen een cijfer van 112 voor het begin van het jaar en 114,5 voor het eind van het jaar. Zou het indexcijfer deze grens overschrijden, dan behoudt de vakbeweging zich het recht voor een loonsverhoging aan de orde te stellen. Bij het aannemen ,-an deze index cijfers (1951 100) zijn de werknemers vertegenwoordigers bereid het cijfer 107.5 als uitgangspunt van de kosten voor levensonderhoud in 1957 te aan vaarden. Voorts wordt dan rekening gehouden met een stijg.ng van het consumptie- prijspeil van 3,8 pet., die een effect op de kosten van levensonderhoud m 1957 van gemiddeld 4 pet. in het begin van het jaar eu 6 pet. tegen het eind van het jaar zou hebben. Daarbij komt men dan tot indexcijfeis, resp. van 111,8 en 114. Gezien echter de achterstand in de beloning van de landarbeiders, die naar de mening van de werknemersvertegen woordigers teniet moet worden gedaan of verminderd, moet op nog een geringe stijging van de kosten van levensonder houd worden gerekend door het prijs verhogend effect van deze loonsverho ging. Men komt dan aan de maximaal aanvaardbare cijfers van 112 en 114,5. Volgens het rechtse Libanese dag blad Beiroet is de premier van Irak, Noeri AI Said, afgetreden. Het blad schreef, dat het ontslag officieel niet zal worden aangekondigd, voordat kroonprins Abdoel Illan uit Washington naar Bagdad is teruggekeerd. Een woordvoerder van de ambassade van Irak in de Engelse hoofdstad heeft gisteren verklaard, dat de ambassade nog geen bevestiging of ontkenning uit Bagdag heeft ontvangen van de berich ten uit Beiroet, volgens welke premier Noeri al Said van Irak is .afgetreden. li rii P* M tjv.' rj ftS J^s W Si tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1