Uitgebreide bevoegdheden voor minister Sandys Hoofdredacteur maakte excuus in Lagerhuis PROCES-VAN DER LUBBE WORDT HERZIEN Commissie Buitenlandse Zaken akkoord met plan-Eisenhower Burgemeester en wethouder van Rozenburg verdronken Geen T. /^-journaal door lek in waterleiding Netelig probleem BEPERKING VAN DE UITGAVEN Naar de Ver. Staten Belediging"niet gestraft Door rechtbank in West-Berlijn Kritiek op keuze generaal Speidel Auto schoot van veerpont af Gemeentesecretaris wist zich te redden W eeroverzicht Gestolen 2000 na anderhalf uur terecht Haagse "jongen. (14) voor rechter i helpende hand Prins Bernhard naar Ver. Staten VRIJDAG 15 JANUARI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3597 Weerbericht Bijna dubbele hoeveelheid olie van V.S. naar Europa NA KRITIEK OP EXTRA-BENZINE ATOOMPROEVEN IN VER. STATEN mm Moord op hoofdagent GEVANGENE Internationale atoompool Projectielen Levensloop Dank zij bankbediende BELANGRIJKE EOKA- LEIDER GEARRESTEERD N.C.R.V reikte de televisie'pr4rammaverzo^Tdefktn"het Te laat Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef 115700 ia t i Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klantendienst abonnementen 18,30—19.30 li •Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «s-Gravcnhage: Htiygensplein 1 Tclef lü-'.lR? et i Postbus 1091 Postgiro No 424367 kifehtcndienst; 13 30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 673S2 f70Tncrnk^nrtJl CCnt P°r f 2AS m«nd, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG TuxuM' Weersverwachting geldig tot zaterdagavond. - ENIGE REGEN Over het algemeen zwaar bewolkt met enige regen. Matige, tijdelijk krachtige zuidwestelijke wind. 20 jan. zon op 8.31, onder 17.13; maan op 5.12, onder 13.32. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ het optreden van het nieuwe ka binet heeft de minister-president in de regeringsverklaring o.a. mede gedeeld, dat ook aandacht zou worden besleed aan de positie van huurders van bedrijfspanden. Sindsdien is daar niets meer over gehoord en toch ligt hier een probleem, jat het middenstandsbedrijfslevcn met de dag meer bezighoudt. Wat toch is het geval? In verschil lende plaatsen des lands dreigt voor jroie aantallen huurders van bedrijfs panden een benauwde situatie te ont- ■taan. Naarmate namelijk de uitvoering van bepaalde projecten (sanering van oude stadsgedeelten, doorbraken als gevolg van tunnelbouw etc.) vordert, komen zij voor de noodzaak le staan, dat hun winkel of bedrijf naar elders moet worden verplaatst. Dat roept voor deze zakenmensen vaak diep ingrijpende problemen op. Zij komen onvermijdelijk voor grote uitgaven en voor lastenverhogingen te ilaan. En dan spreken we nog niet eens over dc vraag of zij er wel in «llen slagen elders vervangende be drijfsruimte te vinden, want dit ar tikel" is uitermate schaars vandaag de dag. DAT het hier niet maar gaat om een -paar incidentele gevallen; moge blijken uit het feit, dat in de hoofdstad in verband met de IJ-tun- nelbouw in de Wcesperstraat en om geving niet minder dan 217 midden standers, die in huurbedrijf spanden zitten, elders een goed heenkomen moeten zoeken. In andere Amsterdamse stadswijken, in Utrecht, Den Haag en Zaandam en elders spelen soortgelijke kwes ties, doordat ook hier bepaalde sane ringsplannen in voorbereiding zijn. De bestaande wettelijke bepalingen stellen de huurders van bedrijfspanden weinig in het vooruitzicht, want de onteigeningswetgeving dateert van meer dan 100 jaar geleden (1851) en moet sterk verouderd worden geacht. Dc onteigeningswet bepaalt o.a. dat de huurders van bedrijfspanden in ge val van onteigening een schadevergoe ding ontvangen, die afhankelijk is van de duur van het lopende huurcontract. Maximaal kan een huurvergoeding worden verstrekt van twee jaar, maar dat is dan ook het uiterste. De mees te gemeenten houden zich aan deze wettelijke norm. Enkele zijn daar bo venuit gegaan cn geven dus bovenwet telijke uitkeringen, maar dan. hopen zij daarbij dat van de zijde van het Pro vinciaal Bestuur geert bezwaren zul len worden gemaakt. HET is duidelijk, dat middenstan ders, die hun bedrijfspanden moeten ontruimen, aan een uitkering van maximaal twee jaar huurvergoe ding zwaar te kort komen. De verplaatsingskosten bedragen vaak een veelvoud van deze uitkering. Bovendien komen zij, in geval zij erin «lagen: eldors bedrijfsruimte te vinden (b.v. in de nieuwbouw), voor veel zwaardere lasten te staan. De grote vraag is nu welke schade vergoeding billijk is te achten. Richt lijnen van de centrale overheid ont breken hier ten enenmale, zodat de ge meentebesturen voor de bepaling van hun beleid geheel op zichzelf zijn aan gewezen. Nu er blijkbaar van de zijde der centrale overheid voorlopig geen ini tiatieven zijn te wachten men schat dat met wetswijziging in deze moei lijke materie, waaraan vier departe menten te pas moeten komen, enkele jaren gemoeid zijn lijkt het ons een gelukkige greep geweest te zijn om in de hoofdstad een commissie 1» benoe men, welke dit netelige vraagstuk in aludie heeft genomen. Deze commissie bestaat uit even veel vertegenwoordigers van het mid denstandsbedrijfsleven ais uit ambte lijke kringen. Reorganisatie van de Britse stri dmacht Dc oliebrug van Amerika naar Europa levert 1.187.000 vaten (barrels) per dag, bijna het dubbele van de normale hoe veelheid, altlus heeft de Socony Mobil Oil Cy vandaag meegedeeld. Dc president van de maatschappij, A. L. Nickerson, heeft verklaard, dat de Amerikaanse oliemaatschappijen ver moedelijk de omvangrijkste cn snelste methode hiermee tot stand gebracht hebben in vredestijd door middel waar van goederen vervoerd worden. Dc maatschappij deelt verder mee, dat in het trimester januari-maart voor 75 aan de normale Europese behoeften aan olie voldaan wordt. Nickerson zei voorts, dat binnen minuten nadat het Suez kanaal gesloten was radio boodschappen gezonden werden aan de tankschepen op zee, waarin opdracht gegeven werd voor nieuwe routes. Hiermee was het enorme werk begonnen om een groot deel van de olie van Europa die uit het Midden Oosten kwam over te schakelen naar de Amerika's. Premier Macmillan van Groot-Briüanië heeft gisteren bekend gemaakt dat de minister van Verdediging, Duncan Sandys, verstrekkende nieuwe bevoegdheden krijgt om hem in staat te stellen de Britse strijdmacht te reorganiseren. Macmillan zei dat hij Sandys de taak heeft toevertrouwd in het licht van de huidige strategische behoeften een verdedigingspolitiek te formuleren, die een aanzienlijke beperking van de uitgaven en inkrimping aan mankracht zal verzekeren. Minister Sandys zou vandaag naar Washington vertrekken voor militaire besprekingen. Macmillan maakte voorts bekend dat de maarschalk van de R.A.F., Six William Dickson, de minister als chef-staf terzijde zal staan. Ook Sir William Penney, de leider van het Britse onderzoek op het ge bied van kernwapens, is donderdag naar de V.S. vertrokken. fJET BRITSE LAGERHUIS heeft besloten de verontschuldigingen van hoofdredacteur Junor van het Engelse zondagsblad. „Sunday Express te aanvaarden en de 'zaak verder té laten rusten. Junor had in een hoofdartikel de extra benzinetoewijzingen, voor politici ge wraakt er. was daarom wegens „ern stige belediging" ter verantwoording geroepen. „In mijn ogen waren deze toewijzingen onjuist, en onvermijdelijk een onder werp Voor commentaar in een vrije pers. Dat was de opvatting die ik toen was toegedaan en thans nog huldig. NUik betreur het" oprecht dat ik k - heb uitgedrukt dat het belediger - -or dit huis zal zijn ge weest." zei Junor gisteren in het Lagerhuis. De procedure, waaraan de hoofdredac teur onderworpen was, is een der 78 landen hebben voor het aflopen van de termijn, woensdag om middernacht, de statuten voor de oprichting van de internationale atoompool ondertekend. Dit is gisteren door de V.N. meegedeeld. De pool zal na de ratificatie in het le ven worden geroepen, waarschijnlijk jn de a.s. zomer. Tot de ondertekenaars behoren Neder land en België. oudste in Engeland. Strikt gespro ken is degene, die aldus voor het parlement geroepen wordt, de ge vangene van het parlement En strikt gesproken is er geen strafmaat ge steld voor het begrip van schending der „priveleges" van het parlement. De commissie voor de .priveleges" had reeds uitgemaakt, dat Junor „zeer beledigend" is geweest. Junor werd door de „sergeant at arms", generaal Ivor Huges, tot voor een stalen balk geleid, die de ingang van de zaal afsluit De„sergeant at arms" droeg zijn zwaard en was vergezeld van de drager van de scepter als symbool van het opperste gezag van het parlement Daar werd de schuldigs toegesproken ea kon hij zijn excuses maken. Hij zal in Washington zijn, als de Britse minister van defensie, Duncan Sandys, in die stad besprekingen voert met Amerikaanse regeringslei ders. Groot-Britannië heeft de plannen voor een eigen produktie van lange afstands- rakotten na jarenlang experimenteren op. gegeven en «.vil nu deze projectielen ko. pen in de Verenigde Staten. Dat ook Sir William Penney naar Amerika is vertrokken, brengt men in verband met het feit, dat Engeland hoopt deze raketten „voordeliger" te krijgen in ruil voor Britse atoomgeheimen. De Britse defensie heeft reeds geruime tijd aan veel kritiek blootgestaan. Als Engeland niet aanmerkelijk aan econo mische stabiliteit wil inboeten zal de de fensiebegroting van 15 miljard min stens 2 miljard lager moeten worden. De Verenigde Staten zullen laat in het voorjaar in Nevada een reeks proeven met kleine kernwapens beginnen,. Is in Washington bekendgemaakt. De bedoeling van de proeven is „niet: we belangrijke kennis voor de verdedi ging van de Verenigde Staten en de «vrije wereld" te verwerven. Bestudering ran de uitwerking der wapens zal ook wor den voortgezet om de militaire en bur ger-verdediging tegen aanvallen met kernwapens te verbeteren. Etn woordvoerder van de Justitie in West-Berlijn heeft officieel verklaard, dat «en Wexibsrlijnse rechtbank (een „Landesgerieht") binnenkort zal begin nen met de herziening van het in 1933 tegen de Nederlander Marinui van der Lufebe gevelde vonnis, naar aanleiding van de brand in het Rijksdaggebouw, De herziening zal in behandeling wor- HET zou stellig aanbeveling vee- dienen wanneer ook de landelij ke middenstandsorganisaties en wel licht ook de onlangs ingestelde hoofd bedrijfschappen Detailhandel en Am bachten, zich met deze materie diep gaand bezig gaan houden. Het gaat er in feite om in hoeverre bovenwettelijke vergoedingen afge stemd moeten zijn op de „behoeften" van de betrokken ondernemers dan wel of deze vergoedingen uitsluitend verband moeten houden met de wer kelijke verplaatsingskosten van het bedrijf. Daarnaast spelen dan nog andere belangrijke problemen een rol, b.v. ot de gemeenten de middenstanders be hulpzaam moeten zijn bij het verkrij gen van vervangen bedrijfsruimten een vraag, die in Amsterdam al be vestigend is beantwoord en wat er gebeuren moet met degenen, die we gens leeftijd of om andere redenen niet meer in aanmerking komen voor ver plaatsing. Het is begrijpelijk dat men in diver se gemeenten het resultaat van de Am sterdamse studiecommissie met grote belangstelling tegemoet ziet. Wanneer men er namelijk in de hoofdstad in zou slagen hier baanbre kend werk te verrichten, zou een be langrijke stap gezet zijn in de rich ting van de definitieve op!ossing_ van ton vraagstuk 'Jat tal van midden standers, en vooral kleinere zakenlie den, thans nog met grote ongerustheid vervult. De commissie van Buitenlandse Zaken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zich met 24 tegen twee stemmen bij een onthou ding met de plannen van president Eisenhower inzake het Midden-Oosten akkoord verklaard, zonder er belang rijke wijzigingen in te hebben aange bracht. Het voorstel gaat nu naar het Huis, dat het dinsdag in behandeling zal nemen. Tevoren had de democratische oud president Harry Truman zich in een schrijven aan de commissie voor aan vaarding van de plannen uitgespro ken, ook al is er, volgens hem, geen enkele garantie omtrent de wijze, waarop de gevraagde volmachten zul len worden gebruikt. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Sam Rayburn, zei te verwachten, dat het Huis Eisenhowers voorstellen voor het Midden-Oosten voor het einde van de volgende week met grote meerderheid zal goedkeuren De oppositie in de senaat is veel krachtiger geweest, maar er zijn vele tekenen, die erop wijzen, dat de kri tiek meer het karakter van een flank- aanval dan van een werkelijke vast besloten oppositie heeft. De behandeling van donderdag door de Senaat scheen de mening van de democratische senator Hubert Hum phrey te bevestigen dat het verzet tegen de voorstellen, die in een reso lutie zijn vervat, „uiteen begint te vallen". Beroep op Dulles Een groep van zeventig democra tische leden van het Amerikaanse Congres heeft de minister van Buiten landse Zaken, Dulles, in een open brief gevraagd erop te staan, dat president Nasser van Egypte een bij drage levert aan de oplossing van de reeds lang bestaande vraagstukken in het Midden-Oosten. De democratische congresleden wagen Dulles verzekeringen tegen terugkeer naar de omstandigheden, waaronder de Egyptische president de Israëlische scheepvaart door het Suez- kanaal verhinderde. Elf leden van de Labouroppositie in het Britse Lagerhuis, onder wie de oud minister van Defensie Shinwell, hebben een motie ingediend, waarin kritiek wordt geleverd op de keuze van gene raal Speidel tot bevelhebber van de NAVO-landstrijdkraehten in Midden- Europa. De indieners van de motie be treden het, dat de Britse regering deze keuze steunt. Shinwell- verklaarde donderdag, dat hij er bezwaar tegen heeft, dat „welke Duit ser dan ook het bevel over Britse troe pen krijgt, vooral als de Duitsers zelf nog geen contingent op de been hebben gebracht". Ook het orgaan van de Franse com munistische partij „L'Humanité", en het pro-communistische blad „Liberation" hebben felle kritiek laten horen op de voorgenomen benoeming van Speidel. De overige Franse bladen gaven het bericht niet of zij vermeldden het zonder com mentaar. Alleen wees het rechts radicale blad ,,L'Am-ore" er op, dat Speidel, hoewel hij het commando over Franse, Britse. Amerikaanse en Duitse troepen zal voe ren, op zijn beurt onder het gezag van een Fransman, een Brit en een Ameri kaan slaat. De opperbevelhebber van alle NAVO-landstrijdkraehten is nl. de Franse generaal Jean Valluy, de plaats vervangende opperbevelhebber van alle NAVQ-strijdkrachtcn in Europa is de Britse veldmaarschalk Montgomery en diens-superieur is de Amerikaanse gene raal Norstad. Het blad ziet hierin een illustratie van de toenadering tussen. West-Duitstand en dc andere Noordatlantischc landen. den genomen op verzoek van de West- berlijnsa advocaat dr. Arthur Brandt, die optreedt namens de heer J. M. van der Lubbe, uit Amsterdam, een broer van de ter dood veroordeelde en geëxe cuteerde Marinus van der Lubbe. Volgens de woordvoerder van de Justitie kan binnen enkele weken het vonnis van het Landesgerieht worden verwacht. In het verzoekschrift van dr. Brandt wordt nietigverklaring gevraagd van het in het proces tegen Marinus van der Lubbe uitgesproken vonnis: de dood straf. Tevens zal dr. Brandt namens de familie Van der Lubbe een eis tol scha devergoeding indienen. Officieel is verklaard, dat de recht bank de behandeling van de zaak zal herzien op basis van een beslissing, dat het vonnis was gebaseerd op een illegale politieke wet van de nazi's. Mr. B. W. Stomps uit Haarlem, die indertijd als verdediger van Marinus van der Lubbe is opgetreden, deelde ons mede, dat wijlen Van der Lubbe voor zijn daad gestraft had kunnen worden met een tuchthuisstraf van maximaal 15 jaar. De nazi's veroor deelden hem echter tot de doodstraf, wat in strijd was met een der klassieke regels van het Romeinse recht: geen straf zonder voorafgaande strafbepaling", aldus mv. Stomps. Reinhold Maïer, oud-minister-presi- dent van Wuerütemberg-Baden, is don derdag met overweldigende meerderheid tot voorzitter van de Westduitse partij der Vrije Democraten gekozen. Zijn voorganger, dr. Thomas Dehlcr, had zich niet herkiesbaar gesteld. II.tl. Koningin j ulinnn brengt een vakantie door in Arosn. Woensdag tras dn Koningin aanwezig bij de ski-rpringivedstrijdr.ii, die zij, gewa pend met een fototoestel, gadesloeg. Acltler dr Koningin de Utrechtse burgemeester, jhr..mr. C. J. H. de l'unitz Een tragisch ongeluk heeft de burgemeester van Rozenburg, jhr. L. G. Just de Ia Paisières en de loco-burgemeester van die plaats, de heer S. C. van Helden, het leven gekost. Omstreeks half elf donderdagavond reed de 42-jarige heer J. Kuiper, gemeentesecretaris van Rozenburg, met zijn luxe auto, waarin tevens de heren Just de Ia Paisières en Van Helden waren gezeten, het Hoofd In Den Briel af, en de veerpont naar Rozenburg op. De bestuurder trapte, toen do wagen op de pont gekomen was, het rempedaal in, maar be merkte tot zijn schrik dat de rem men weigerden. De auto schoot tegen de veiligheidsboom aan de achter zijde van de pont, die krakend doormidden brak. Voor de ogen van dc veerbaas en zijn helper dook de wagen het Brielsc Meer in, dat ter plaatse ongeveer acht meter diep is. De bestuurder, die niet kon zwem men, wist het portier open te rukken en zich naar buiten te wringen. Hij raakte echter, bekneld en zag eerst na een heftige worsteling kans, los te komen. Op het ogenblik dat hij de oppervlakte bereikte, stak de veer- knecht hem een haak toe. Met ver eende krachten werd de gemeente secretaris aan wal gebracht. Helaas was het de beide andere inzittenden niet gelukt, uit de auto te ontsnap pen. Zij kwamen om. Enkele uren later, even na twaalf uur, slaagde de bemanning van het kraan vaartuig „De Morgenster", dat toebe hoorde aan de zand- en grindhandel Van Drie! uit Brielle, erin, de auto met de stoffelijke resten van de heren Just de la Paisières en Van Helden, te lichten. De burgemeester en zijn plaatsvervan ger hadden op het gemeentehuis van Brielle een vergadering van de colleges van B. en W. op Voorne, Putten en Rozenburg bijgewoond. Uiteraard heerst op Rozenburg diepe verslagenheid. Het tijdstip van de ter aardebestelling is nog niet vastgesteld. Burgemeester Just de la Paisières be reikte de leeftijd van 53 jaar. Hij werd op 28 juni 1903 te Den Haag geboren. Hier doorliep hij de hJb.s., waarna hij als volontair ter secretarie te Voor schoten zijn.ambtelijke loopbaan begon. Achtereenvolgens was hij werkzaam als gemeenteambtenaar in Kuinre en Blan kenham en als commies in Vlaardinger- Ambacht cn 's-Gravenzande. Jhr. 0. Jnst de Ia Paisières Ongetwijfeld bezorgd kijkt deze Duitse jongen ui', het plaatsje Vitshofcu aan de Datum over dn drijfijsvlakla op de rivier, ditt met horten cn stolen de brug passeert, waar het ijs vorig jaar een dunt vormde, zodat ViUhofen •nurslruoittd geraakte. Het drijjijs rekt ook nu reeds otcr een lengte run mm. dan twintig kilometer op dc rivier uit cn tcordt voortdurend door drie ijsbrekers in beweging ge houden om een ramp als. vorig jaar februari to voorkomen. De dreiging is echter ulwecr groot cn men weet niet zeker of het gevaur geheel ge keerd zul kunnen ivorden, Zijn benoeming tot burgemeester van Rozenburg geschiedde op 20 april 1939. In Rozenburg deed de heer Justde la Paisières zich kennen als een burger vader, die voor de belangen van alle gemeentenaren opkwam. In het bijzonder de agrariërs op het eiland hebben veel aan de burgemeester te danken. In tal van commissies eii besturen had de heer Just de la Paisières zitting. Van vele verenigingen was hij bovendien ere voorzitter en beschermheer. Veel werk verrichtte hij als bestuurslid van het recreatieplan Brielse Maas, als secre taris van de B.B.kring en voor het be volkingsonderzoek op tb.c. De burge meester «was ongehuwd. Hervormd' en de c.h,-beginselen toegedaan. De loco-burgemeester, de heer S. C. DE BILT. vrijdag 10 uur. Een actieve oceaandepressie, ten zuiden van IJsland deed vanmorgen in Schotland de luchtdruk dalen. Deze depressie zal in het komende etmaal in het Noordzee gebied een zuidwestelijke wind doen aanwakkeren, waarmee betrekkelijk zachte oceaanlueht aangevoerd wordt. In verband daarmee zal in ons land de temperatuur geleidelijk omhoog gaan. Vorst van enige betekenis is niet te ver wachten. Fronten van de oceaandepressie zullen ons in het komende etmaal enige regen brengen. (Van onze correspondent) Tweeduizend gulden, die gistermid dag werden ontvreemd uit het kan toor van de Coöp. Boerenleenbank te Diemen, konden dank zij de oplet tendheid van de hulpkassier G. Ver- wer binnen anderhalf uur worden achterhaald. De man, die het geld had weg genomen, de 30-jarige A. de B. uit Amsterdam, had juist een briefje van duizend gewisseld voor tientjes toen hij met zijn collega J, A. B. werd aangehouden. De B. had zijn vriend verteld, dat hij duizend gul den. had gevonden en -hem meteen maar 500 geschonken. De dader had de beide briefjes van duizend inderdaad gevonden en wel voor het loket van de boerenleen bank. Daar had de 85-jarige beambte S. uit Weesp ruim 2000 geïnd. Ter wijl hij enkele briefjes van 10 en 25 in elkaar vouwde, schoof hij on gemerkt met de elleboog de belde briefjes van duizend van het. loket af. Pas toen hij thuis kwam, bemerkte hij tot zijn onsteltehis,' dat hij de j 2000 miste. Onmiddellijk ging de heer S, terug naar Diemen. De loketambtenaar herinnerde zich toen. dat hij even na de heer S. een man had geholpen, die voor zijn werkgever zegels kwam ha len. Met hulp van -deze werkgever kwam men er. achter, dat de man in Amsterdam woonde. De politie zorgde voor zijn aanhouding. De officier van Justitie bij de recht bank te 'a-Gravenhage heeft, gisteren tegen de veertienjarige jongen J. J. K. uit 's-Gravenbage terbeschikkingstelling «van de regering en tien jaar gevange nisstraf geëist, omdat da jongen op 5 juni van het vorige jaar de 54-jarige hoofdagent van politie A. J, Ax met een bjjl heeft vermoord. De behandeling van de zaak geschied de, omdat de jongen minderjarig is, met gesloten deuren. De jongen sloeg de hoofdagent de hersens in, omdat hij diens pistool wilde bemachtigen. De moord gebeurde in een politieposthuis in het Zuiderpark in Den Haag, Als verdediger voor de jongeman trad op mr. Ph. C. M. van der Ven uit' 's-Gravenhage. De rechtbank zal over' veertien dagen uitspraak doem Britse troepen hebben naar verluidt woensdag op Cyprus een belangrijke leider van de Eoka-organisatie gevan gen genomen: Argyrios Karaöymas,' op wiens hoofd de Britten 50.000 gul den hadden gezet. van Helden, die op 6 maart 1893 werd geboren, trad met ingang van 31 okto ber 1940 als wethouder op. Daarvoor was hij reeds enige jaren Rd van de raad van Rozenburg voor de A.R.-partij. Ge durende de bezettingsjaren had de over ledene geen zitting in het- college van B. en W. Zowel op het gemeentelijk ter rein als op het kerkelijk en maatschap pelijk was de heer Van Helden actief. Hij was gedurende een aantal jaren ouderling der GereL Kerk. De heer Van Helden, die 83 jaar- is geworden, was gehuwd en had een dochter, die thans in Amerika verblijft. Tot zijn plaatselijke activiteiten behoorden zijn dirigentschap van verschillende zangverenigingen en het ere-voorzitterschap van de E.H.B.O. in de loop van de avond gereed geko- (Van onze radioredacteur) Een lek in de waterleiding bij Hil versum was er merkwaardigerwijze oorzaak van, dat de televisiekijkers om acht uur vergeefs hun toestel inscha kelden voor het gebruikelijke journaal. Het laboratorium „Wisseloord" bij Hil versum, waar de journaalfilms worden ontwikkeld, was gisteren n.l. verstoken van water omdat in de omgeving een defect aan de buisleidingen moest wor den hersteld. Zodoende draaide de re dactie van het N.T.S.-journaal, die juist een grote hoeveelheid pas opgenomen lilmnieuws (o.a. van de Statendam) in bewerking had, vergeefs aan de kraan voor liet bij de spoelingen van het materiaal onmisbare stromende water. Pas tegen zes uur werd de water leiding weer onder druk gezet, maar toen was het te laat om het journaal nog tijdig voor acht uur gereed te ma ken. Dank zij de medewerking van. de men journaal nog om kwart over tien worden vertoond. Tijdens de gedwongen pauze van acht uur tot kwart over tien kon men kijken naar een filmpje van dat waar de N.T.S. de hele dag naar had verlangd; stro mend water. Maar in dit geval van een Amerikaanse waterval. Z.K.H. Prins Bernhard zal op 11 fe bruari naar de Verenigde Staten gaan om de vijfde „Bilderberg-conferentie die voor het eerst in Amerika wordt gehouden, te presideren. Na deze bij eenkomst zal Z.K.H. enkele fabrieken bezoeken, waaronder de Fairchild-fa- briek, die de nieuwe Fokker-Friendship m licensie vervaardigt Voorts zal de prms enkele dagen in Washington en New York verblijven voor besprekingen en familiebezoek* Begin m&art zal de prins weer naar Nederland terugkeren*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1