Christelijk vendelzwaaien? Echtpaar dood; V.N.-politie kan geen waarborg geven aangetroffen Touwtrekken om een elfjarig meisje Meeste Hongaren vluchten nu naar Joegoslavië ,Onze soldaten zijn veiliger zonder Britten en Fransen" Revolutieraad leent van buitenlands bedrijf i Rusland saf steun aan een resolutie voor ontwapening EGYPTE MOET GAZA TERUGKRIJGEN Assemblee komt maandag bijeen Vleiende'* opmerkingen van Dulles: State Departement „maakt het goed" Weer overzicht In provincie Midden-Sumatra: Onthulling van majoor Ibrahim Niet-militairen uit Argentijns kabinet Adenauer verdedigt radio Vrij Europa Duncan Sandys over zijn reis naarV.S. ZATERDAG 26 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3598 Weerbericht KWESTIE VOOR HET INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE GEWAPEND VERZET NEEMT WEER TOE Gelukwensen voor prinses Gracia Nederlandse vakbonden doen beroep op Hammerskjoeld Bezetting Israëlische nota Geen blokkade Sjigemitsoe overleden u Nieuwe gevechten Beschuldigingen DAPPERHEID BRITSE PERS: Brillen Plannen voor 10 atoom- centrales in W.-Europa UEN grote buitenlandse onderneming heeft geld geleend aa» de -*-4 revolutionaire Bantengraad die in december het gezag ïn de provincie Midden-Sumatra aan zich heeft getrokken. Dit heeft majoor Sofpan Ibrahim, civiel administrateur van de Bantengraad, meegedeeld, Ibrahim heeft de pers in Palembang verteld dat de raad „een goede verstandhouding" heeft bereikt met de buitenlandse onder nemingen. Hij" zei dat de raad verlangd had dat buitenlandse onder nemingen hun belastingen vooruit zouden betalen om het plaatselijk bestuur te financieren. r. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 <4 51 Postbus 1132 Postgiro No. 424539 jvnichtendionst abonnementen 18.30—1930 u. Zaterdags 37—18 uun Telefoon 115700 's-Giavcnhage: Huygensploin 1 Telef. 133467 (3 1) Pos'bus 109] Postgiro No. 424867 Kkelitendicisl: 13 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 f 7 4010.Kirtwl °Cnt PCr fCOk' f 2AS pcr ^aand" 7.40 pcr kuaita.il Losse nummers 15 cent, erschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG OPKL AREN GEN Opklaringen, maar ook hier en daar een hui- Overwegend krachtige zuidwestelijke wind. Iets minder zaclit. 27 jan. zon op 8.3'J, onder 17.20; maan op 6.0!. ouder 14.25. 28 jan. zon op 8.29, onder 17.22; maan op 6.42, onder 15.23. O o Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT BEHALVE tegen het verwilt, dat de christelijke organisatie zich teïf immer zou zien als een onaantast baar bolwerk, een kritiek, die wij de vorige week bespraken in het artikel „Dynamiet onder het bolwerk?", heeft jij zich ook nog tol op vandaag te verweren tegen het verwijt van zelf genoegzame hooghartigheid, wil men van triomfantelijk farizeïsme. De christenen, zo luidt het beloog dan, weten alles zo heerlijk zeker. Nog ia het lil ons vorige artikel besproken geschrift richt Van Niftrik deze kri tiek tegen Haitjema. Daarom wordt de laatste in de 'eigen knusse kring, ais hij zijn mensen weer eens goed ge- confijt heeft in de christelijke beginse len nog steeds beschouwd als een bol werk van Christelijk-Historische be trouwbaarheid en „haalt men" och arme „in de C.II.U," over Van Nif trik „de schouders op"! (Pag. 15, „Theocratie en eschatologie"). De anti-these-christenen zo luidt dan de kritiek moesten eens wat zindelijkcr met dat woord christelijk omgaan. Enige zekerheid, dat wij hier, bij de christelijke organisaties, in Gods weg gaan, hebben wij niet. Het js zo kon men onlangs van door- braakzijde lezen ons niet gegeven met enige stelligheid te beweren, dal ónze overtuiging, ónze politieke partij, ónze school, Zijn weg zijn. Beide, b.v. openbare, zowel als christelijke school kunnen op Zijn weg liggen en instru ment zijn van Zijn waarheid. Er is geen zekerheid, dat de christelijke school dit meer is dan de openbare. Ja, zelfs lijkt het er soms op, dat zij het wel een* minder is. iï"\EZE kritiek is niet nieuw. Velen 'U uit de school van Barth hebben voor en na de oorlog geprotesteerd tegen een bepaald soort triomfantelijk christendom, dat nauwelijks nog van farizeïsme te onderscheiden zou zijn. Het ging daarin tégen mensen, die hei wisten, die gearriveerd waren, tégen christenen, die meenden over Gods woord te kunnen beschikken zoals se dat deden over hun contanten. En met nadruk wees men dan naar Psalm 119. Met een beroep op een tekst als: „Verberg Uw geboden niet voor mij" (vers 19), meende men dan d« stel ling van de onkenbaarheid ran Gods geboden te kunnen volhouden. t N zijn jongste werk „De triomf l der genade in de theologie van Karl Barth", wijst prof. Berkomvcr in dit verband ook op Psalm 119, Het komt hem voor, dat men in het woeden van de strijd meermalen voor triomfantelijkheid aanzag, wat in wezen niet anders was dan positieve geloofsovertuiging. Wam. wie niet let op wat er verder in deze Psalm staat, loopt gevaar al te gemakkelijk in kri tische zin over triomfantelijkheid t« spreken. Zeker, er is een triomfantelijke vorm van christendom, die met de triomf der genade weinig meer dan de naam gemeen heeft. Maar men vergete niet, dat de Bij bel wel degelijk weet heeft van zeer positieve uitspraken des gelóófs, die opklinken vanuit de roem in Góds ge naae. Psalm 119 kent ze: Ik bewaar uw getuigenissen; In de weg Uwer ge tuigenissen verblijd ik mij; Ik verkiei de weg der waarheid; Uw Woord ii een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Men doet daarom de gelovige on recht door, een verwijzing naar deze zeer positieve uitspraken aan te mer ken als teken van een hoera en bom- bariechristendom, dat zich in christe lijk vendelzwaaien vermeit. Zeker, men zal hier de valse roem van de ware scherp hebben te onder scheiden, Men behoort er zo zegt prof. Berkouwer voortdurend op be dacht zijn, dat de roem van Gods ge nade verzanden kan in eigengerechtig heid. Daar weet ook Psalm 119 van. Daarom belijdt de dichter ook, dat als hier le roemen valt, alleen in Góds genade geroemd mag worden, en bergt hij zichzelE voortdurend in die barmhartigheid Gods, wanneer hij in allerlei varianten roept: Ik ben uw knecht geef mij verstand, opdat ik uw getuigenissen kenne. TERECHT hebbe men hier kritiek wanneer de wet van de Wetgever wordt losgemaakt en men zich in eigen valse roem gaat vermeien. Maar men verwarre positieve uitspraken des gelóófs, die spreken van een zéér bewust wandelen op Góds weg, niet met uitingen van eigengerechtigheid die buiten Christus en zijn genade be sloten liggen. Het komt ons voor, dat men in door- braakkringen aan deze verwarring niet altijd ontkomen is. Waarom an ders ook geen bezwaar tegen de naam „christen" zélf ingebracht? Is dit dan ook geen ontoelaatbare hoogmoed? En wat dan te denken van Zondag 12 van de Heidelb. Catechismus, met dc wel zeer positieve bewering, dat ik dóór het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben? En wat clan aan to tangen met Pair- lus met zijn wel zeer gedunde uit spraak: Maar wij hébben de z.n van Christus? <1 Cor. 2 16). Zeker, deze pregnante uitspraken kunnen alleen gedaan worden krach tens'de triomf der genade in Christus. Maar vergeet men van dö Zijde van Hammarskjoeld wijst de Israëlische eisen af Gisteren is het Engelse echtpaar E.» sinds kort in Scheemda gevestigd, leven loos aangetroffen in de badkamer van hun woning. Men vermoedt, dat het echt paar door gasvergiftiging om het leven it gekomen. De 42-jarige Ronald E. was directeur van een chemisch bedrijf dat sinds half december j.l. in Eexta is gevestigd. Zijn echtgenote was 34 jaar. Toen de directeur gistermorgen niet op kantoor kwam, is een van de sous chefs van het bedrijf naar zijn huis ge gaan om een kijkje te nemen. Hij vond het echtpaar dood in de badkamer. Aan gezien nog niet vast staat, dat gasvergif tiging de doodsoorzaak is, heeft het ge rechtelijk laboratorium van het ministerie van Justitie dc zaak in onderzoek. De Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij en de Neder landse Bond van Vervoerpersoneel heb ben gisteren het volgende telegram ver zonden aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammar- skjöld; ..De Bonden van Nederlandse zee varenden en transportarbeiders, ern stig verontrust öoe-r de jongste ontwik- kefing in het Midden-Oosten, doen, wegens het vitale belang van vrije vaart voor alle zeevarende naties, een krachtig beroep op de secretaris-gene raal om een oplossing te bewerkstel ligen, welke metterdaad vrije door vaart garandeert door de Golf .van Akaba voor schepen van alle naties. Wij dringen er op aan, dat geen op lossingworde aanvaard, welke de Golf van Akaba niet metterdaad vei lig stelt als een internationale water weg, open voor de schepen van alle naties zonder enig onderscheid." X t o ISRAËL móét zijn troepen uit het gebied van Gaza en de kuststrook langs de Golf van Akaba terugtrekken. Als dit gebeurd is, moet de politiemacht van de Ver. Naties deze gebieden binnentrekken. Maar deze politiemacht kan niet zorgen voor de waarborgen waarom Israël gevraagd heeft. Dit zijn de belangrijkste punten uit het rapport dat secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld gisteren aan de algemene vergadering van de Ver, Naties heeft uitgebracht. Het rapport kwam neer op een vierkante verwerping van de Israëlische plannen om Gaza blijvend te bezetten en het gebied langs de Golf van Akaba tijdelijk vast te houden zolang de belangen van Israël niet afdoende zijn gewaarborgd. gewezen. Uitvoering van dit pian zou een verandering betekenen in de huidi ge bestandsovereenkomst lussen Israël en Egypte. Van Israel wordt geeist, zijn troepen uit. het gebied van Sharm-al-Shaikh. rond de Golf van Akaba. terug ie trek ken, waarna het gebied door. troepen van de V.N. bezet zal worden, aldus het rapport, Ook de landstrook van Gaza zal door de V.N.-troepen worden bezet Bei de partijen dienen daarna waarborgen te geven dat zij geen vijandelijke handelin gen zullen verrichten, meent Hammars kjoeld. Hammarskjoelds voorstel voorziet ook in het legeren van V.N.-troepen aan de Israëlische zijde van de bestandslijn in het gebied van El Audja. Bij de -be- standsovereenkomst was bepaald, dat dit gebied gedemilitariseerd zou worden. Het wordt thans door Israëlische troe pen ibezet. Legering van de politiemacht in het gebied van El Audja is onderhevig aan goedkeuring van de twee landen en de algemene vergadering. Hammarskjoeld heeft vrijdag ook de tekst bekendgemaakt van een korte Is raëlische nota over de gebieden van Sjarm El-Sjeik en .Gaza, die hem door de permanente- Israëlische vertegen woordiger hjj de Verenigde Naties, Abba Eban. ter hand was gesteld. Hierin wordt gezegd, dat de Israëlische benadering van deze en. andere vraag stukken in. de eerste plaats wordt be ïnvloed door de politiek van oorlog, die Egypte nu al verscheidene jaren jegens Israël handhaaft. „Israël heeft gepoogd opheldering tc verkrijgen over de volgende punten: 1. Wil Egypte de staat van oorlog jegens Israël handhaven? 2. Is het bereid -de zelfmoordbrigades die het buiten rijn grenzen heeft ge legerd, om Israël aan te vallen, terug te roepen? 3. Wil hel Israël weer economisch boycotten en is het opnieuw van plan de vaart door het Suezkanaal van schepen met Israëlische bestemmings havens le belemmeren? 4. Is Egypte bereid vredesbesprekin gen met Israël te openen? Hieraan wordt nog toegevoegd dat Is raël te allen tijde bereid is een protocol Hammarskjoeld herinnerde eraan, dat Israël niet volledig voldaan heeft aan de eis van de algemene vergadering om zijn strijdkrachten vóór donderagavond jl. uit Egypte terug te trekken. De algemene vergadering zal maan dag bijeenkomen ter bespreking van de toestand. Waarschijnlijk zal de Afri kaans-Aziatische groep op maatregelen tegen Israël aandringen. Hammerskjoeld grondde zijn slotsom grotendeels op de wapenstilstandsover- eenkomslen van 1949 en op de besluiten van de Veiligheidsraad. Deze geven geen enkel land hét recht vijandelijke handelingen te verrichten, zodat een EgyptiBche blokkade van het Suezkanaal of de Golf van Akaba voor de Israëli sche scheepvaart geen enkele rechtvaar diging vindt. Het Israëlische plan voor een burger lijk bestuur over het gebied van Gaza werd door Hammarskjoeld van de hand l ier mannen in een kostuum ran een paar eenneu her hebben in Londen een oude draagstoel gedragen ran het Savoy Hotel nuar het „House oj Commons" in de Britse parlementsgebouwen, fit de draagstoel zat een 20-jarige. jongedame, die ecu delegatie uit dc volksvertegen woordiging een petitie met 150.000 hand de Engels tekeningen aanbood, waarin werd aange drongen op verbetering van liet Britse wegennet, he „Roads Campaign Council", welke, deze stunt organiseerde, verklaarde deze omslachtige manier tan uanbieden te. gebruiken om benzine te sparen en omdat ecu draagstoel nog hel beste past bij de toestand en ouderdom tan ie wegen. IN Stockholm is bericht ontvangen dal de Nederlandse regering op liet punt staat om het geschil over het 11-jarige Nederlandse meisje Marie Elisabeth Boll voor te leggen aan het Internationale Hof van Justitie. Da Zweedse regering heeft dit nieuws met instem ming begroet. Dit meisje is de dochter van de Nederlandse zakenman Joh. Boll, die getrouwd was met eer, Zweedse vrouw. In 1945 schonk zij in Nörr- koping het leven aan Marie Elisa beth. De vrouw overleed in 1953. Kort na haar dood lieten de Zweedse grootouders de kleine Marie Elisa beth weghalen uit het ouderlijk huis. Haar vader was toen juist op reis. De grootouders zonderden het kind af voor de vader, die te horen kreeg dat hij z"n dochter verwaar loosde. Toen begon het geschil, dat zich nu al jaren voortsleept. De heer Boll liet een in Nederland woonachtige voogdes benoemen. Ook toen weigerden zijn schoonouders evenwel om het kind terug te geven. de doorbraak niet te zeer. dat de voor standers van dc christelijke organisa tie, wanneer zij komen met bovenbe doelde uitspraken, deze ook alleen m ootmoed, in. blijvende- betrekking op Christus' verdienste, wilier uitspre ken? Maar ze vanuit die genade dan ook zeer beslist durven en mogen uiten? T. M. GILHUIS. Processen werden gevoerd, maar het liep allemaal op niets uit. De Neder landse regering heeft stappen onder nomen om deze tragische twist tot een oplossing te brengen. Via diplo matieke kanalen lukte dit echter niet. Een woordvoerder van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat zijn regering steeds op het standpunt heeft gestaan dat deze affaire door het Internationale Hof behandeld moet worden. Hope lijk gaat dit nu binnenkort gebeuren. Mamoroe Sjigemitsoe, de Japanse staatsman, die in 1945 de capitulatie van zjjn land tekende, is in de ouderdom van 69 jaar tengevolge van een hartaanval overleden. Sjigemitsoe was minister van Buiten landse Zaken voor de vorming in december van het kabinet-Isjibasji. Hij woonde de Suezconferentie in Londen bij. Voorts is hij ambassadeur in Engeland geweest in het begin van de tweede wereldoorlog. De. eerst" foto van dc troonopvolgster j bij de huilende prinses I .an Monaco; een lachende prinses Gracia de wieg. Caroline in Alleen ^donderdagavond reeds zijn 699 Hongaren naar Joegoslavië ge vlucht. In totaal hebben nu 11.019 Hongaarse vluchtelingen een toe vlucht gezocht in Joegoslavië, De laatste dagen is d-- stroom vluchtelingen naar dit land snel gro ter geworden. Op het ogenblik wijken dagelijks meer Hongaren naar Joegoslavië uit dan naar Oostenrijk. Ongeveer 200 Hongaarse vrijheids strijders zijn bij nieuwe gevechten in het heuvelgebïed tussen Eger en Mis kolc in het noordoosten van Honga rije gevangengenomen. Volgens be richten uit Wenen zou het gewapend conflict tegen de regering-Kadar in verscheidene delen van het land toe nemen. Onbevestigde berichten uit Boedapest maken er melding van, dat 500 Russi sche soldaten te Baja zijn. gedeserteerd en naar Joegoslavië zijn uitgeweken. Het Hongaarse persbureau M.T.I. be schuldigt de diplomatieke vertegenwoor digers van Frankrijk cn de Ver. Staten, in Boedapest ervan, te fungeren als ..vrijwillige waarnemers voor de Ver. Naties" en aldus een rapport op te stel len omtrent de toestand in Hongarije. De Amerikaanse violist Yehudi Menu- hin zal in april een reeks concerten in Boedapest geven. Dit is door bet Oost- duitse persbureau A.D.N. bekend ge maakt. Naar Radio-Boedapest meldt, zijn ze ven vooraanstaande schrijvers en jour nalisten gearresteerd, die er van worden De staatssecretaris van Oorlog, mr. F. S. Kranenburg, heeft gisteren in. Ril- land-Bath de eerste steen gelegd voor een woonwijk, waar op de vliegbasis Woensdrecht werkzame militairen zullen worden gehuisvest. te ondertekenen of een andere overeen komst aan te gaan ter wederzijdse op heffing van de staat van oorlog. Het is ook bereid een niel-aanvalsver- drag met Egypte te sluiten. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Foster Dulles, heeft vrijdag te Washington tegenover con gresleden verklaard dat een Ameri kaanse soldaat, die in het Midden-Oos ten moet vechten, zich naar zijn me ning „een stuk veiliger" zal voelen als hy geen Britse en Franse soldaten naast zich heeft. Op een vraag van de democratische senator Wayne Morse wat volgens Dul les de houding van Groot-Britannië en Frankrijk zal zijn als deze landen ge vraagd wordt hun medewerking te ver lenen. aan de nieuwe Amerikaanse poli tiek, antwoordde de Amerikaanse mi nister. dat de Britten hun bewapening in de hole wereld besnoeien en dat hij het daarom zeer betwijfelt of zij bereid zul len zijn op het ogenblik uitbreiding van hun verplichtingen te overwegen. Dulles zei dat Frankrijk de handen vol heeft in Noord-Afrika cn dat Groot-Britannië en Frankrijk zware verplichtingen te genover de NAVO hebben. Het getuigt daarom volgens hem niet van werkelijkheidszin te veron derstellen dat Amerika in het Midden. Oosten veel militaire steun van beide landen zal krijgen. HU verklaarde voorts dat de Ameri kaanse zesde vloot, die in de Middel landse Zee opereert, een strategische reserve vormt die gebruikt kan wor den als het nodig is, Naar aanleiding van een uitlating van senator Fulbright, dat hij Engeland en Frankrijk „ernstig had gewond", zei Dul les, dat deze wonden niet door zijn poli tiek waren veroorzaakt, maar door „de politiek, die andere regeringen in het verloden hebben gevoerd". „Wat dapperheid betreft hebben de V.S. geen bondgenoten waarvoor zij meer achting koesteren dan de Fransen en de Britten", zo heeft vrüdagavond de woord voerder van het „State Department" verklaard. HU zei dat om te voorkomen, dat er een verkeerde uitleg zou worden gegeven aan de uitlating van minister Dulles. De Britse bladen brachten vandaag onder grote koppen deze opmerking van Dulles. „Dulles beledigt onze strijd krachten", aldus de „Daily Sketch", Dc „Times" noemt het „betreurens waardig" dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken 2ich „opnieuw een van zijn rampzalige opmerkingen" zal hebben laten ontglippen. De „Manchester Guardian" schrijft, dat Dulles „opnieuw tussen de stekelige cactussen van dc Engelse taal aan hot zwerven is" cn klaagt dat hij teveel praat. De „Daily Express" is van mening dat Dulles de „machtigste diplomaat is van deze eeuw" maar „niet de diploma tieks te". beschuldigd actief te hebben deelgeno men aan „contra-revolutionaire activi teit". Het zijn de schrijvers Domonkos Var- ga, Tibor Tardos, Balasz Lengye!, Gyu- la Hay en Zoltan Zeik en de journalis ten Sandor Novobacky en Pal Loecsei. Vij Hongaarse schrijvers in balling schap hebben vrijdag te Parijs een be roep op de schrijvers, geleerden en an dere intellectuelen in de „vrije wereld" gedaan om gezamenlijk te protesteren tegen de vervolging, waaraan hun colle ga's in Hongarije bloot staan. De Hongaarse autoriteiten, houden de vier jonge Britten gevangen, die sedert 15 januari werden vermist, aldus heeft een woordvoerder van het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken vrij dag meegedeeld. Verder zei de woordvoerder, dat de zaak in onderzoek is. De gevangengehouden Britten zijn de 19-jarige Judith Cripps, de 21-jarige Ro bert Cooper, de 22-jarige Christopher Lord en zijn 23-jarige broer, Basil Zij waren Hongarije op 14 januari bin nengekomen op een visum dat 24 uur gel dig was. DE BILT. 26 januari 1957. Tussen IJsland en Groenland bevindt zich een uitermate diepe depressie, in het centrum waarvan een luchtdruk- waarde van omstreeks 930 mb voor komt. Aan de achterzijde ervan voeren noord westerstormen zeer koude pooilucht ver naar het zuiden over de Atlantische Oceaan. Daarbij wordt de zachte en vochtige lucht uit de omgeving van de Azoren verdreven. Deze is naar West-Europa gaan stor men en heeft zaterdagochtend onze kust bereikt, hetgeen met een flinke tempe- ratuursstijging gepaard ging. In de nacht van zaterdag op zondag zal de warme lucht weer uit ons land verdreven wor den om piaais te maken voor wat min der zachte lucht van Atlantische oor sprong, waarin naast een enkele bui ook opklaringen zullen voorkomen. Het prinselijk paar van Monaco heeft, ter gelegenheid van de geboorte van prinses Caroline, onder meer geluk wensen ontvangen van Koningin Eliza beth van Groot-Brittannië, Koningin Juliana van N ederland. Koning Gustaaf van Zweden, President Coty van Frankrijk, de voormalige Britse premier. Sir Winston Churchill, ex- koningin Ena van Spanje en ex-koning Faroek van Egypte, Mevrouw Odiie Derutti, echtgenote van een loodgieter is donderdagavond jl. in een ziekenhuis van Monaco bevallen van een. zoontje. Daar dit het eerste kind is, dat na de geboorte van prinses Caroline, op woensdag jl. in Monaco het levenslicht aanschouwde, zal het van prinses Gracia een voÜecüg stel zuigeLingenkleertjes ontvangen, terwijl* prins Rainier een bankrekening op naam van de jongeborene zal openen. Volgens dr. Franz Etzel, vice-president van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zullen er in 1961 in West- Europa ongeveer tien atoomeentrales ge bouwd zyn, nl. vier in Frankrijk, vier in Italië, een in West-Duitsland en een of mogelijk twee in België. De hoofdredacteur van het blad „Alto Adige" heeft een brief, ondertekend door de „Eoka van Zuid-Tirol" ontvangen, waarin gedreigd wordt, dat het gebouw van de krant te Bolzano zal worden opgeblazen. In de envelop zat een stuk lont. Tot de buitenlandse maatschappijen in Midden-Sumatra behoren verschei dene banken die Nederlands bezit zijn, voorts de oliemaatschappij Caltex die Amerikaans bezit is en Nederlandse en Britse rubberplantages. De legerofficier onthulde voorts dat de door Djakarta benoemde gouver neur van Midden-Sumatra, Roeslan Moei joharjo. in Padang onder huisar rest in geplaatst. De Bantengraad heeft ook «en politiechef, een bestuursbeamb- te en een aantal Communistische vak bondsleiders gearresteerd. Inmiddels heeft radio-Padang be kendgemaakt dat de stafchef van het leger, gen-maj. Abdoel Haris Nasoe- tion, in Midden-Sumatra is aangeko men om besprekingen tc houden met President Arambuni van Argentinië heeft alle niet-militaire ieden van zijn regering verzocht hun ontslag in te die nen. opdat hij het kabinet kan. reorgani seren. Dit betekent, dat slechts de minis ters van het leger, van de marine cn van de luchtmacht hun portefeuilles zullen behouden. Dc westelijke mogenheden en dc Sowjet-Unic hebben overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke resolutie, volgens welke alle ontwape ningsvoorstellen van de laatste jaren en president Eisenhowers pian tot wederzijds luchtverkenning worden verwezen naar de ontwapeningscom missie van de Ver. Naties. Dit is de eerste inaal. dat met de Sowjet-Unie overeenstemming is be reikt over een verzoek aan de ont wapeningscommissie om speciale aan dacht te besteden aan president Eisen howers voorstel tot wederzijdse lucht- inspectic, gedaan op do conferentie van regeringsleiders in 1954 te Genèvr. In de resolutie wordt de subcommis sie voor ontwapening door Rusland cn de westelijke mogendheden verzocht per 1 augustus verslag uit te brengen over do verschillende ontwapeningsvoorstel len, die de algemene vergadering der Ver. Naties bereikt hebben. De Sowjei-Unie heeft voorts in de politieke commissie van de algemene vergadering het voorstel ingediend, de ontwapeningscommissie uit te breiden met vier leden, nl. Egypte, India, Polen en een Zuidamerikaans land, De bedoeling van dit voorstel was de betrokken commissie „objectiever en meer omvattend" te maken. Jules Mocii van Frankrijk sprak zich tegen het Russische voorstel uit. Hoewel dit geen definitief standpunt was waar schuwde hij de politieke commissie te gen uitbreiding van de onderhavige commissies. Uitbreiding van de ontwa- peningscommisie moest geschieden in overeenstemming met het ledental van dc veiligheidsraad. De politieke commissie aanvaardde la ter met algemene stemmen een resolutie, waarin alle ontwapeningsplannen en voorstellen van de laatste jaren naar de ontwapeningscommissie der V.N. wor den verwezen. leden van de Bantengraad. Te zelfder tijd is een regeringsdelegatie, die onder leiding staat van de minister van Landbouw Eny Karim, onderhandelin gen. begonnen met deze raad. t President Soekarno heeft donderdag in zijn paleis Ki Ageng Surjometararn, een bekende metaphysicus en mysticus van Midden-Java, ontvangen. Volgens vrijdag verkregen inlichtingen hield dit bezoek verband met de huidige binnenlandse crisis, daar president Soe karno zich op de hoogte wilde stellen van de mening van Ageng over de si tuatie. Ki Ageng kreeg bekendheid op Java als verkondiger van de „nmu Bed- jo," de weg naar geluk. „Een onderzoek heeft uitgemaakt dat de berichten in de pers, dat Radio Vry Europa militaire hulp van de wes telijke landen aan de Hongaren heeft toegezegd, niet met de feiten kloppen. Bepaalde opmerkingen, die door het station uitgezonden werden, konden echter verkeerd opgevat worden. De zaak is besproken en dit heeft vervan ging van het personeel ten gevolge ge had. Ik ben van mening, dat wij deze kwestie voorlopig voor afgedaan kun nen beschouwen." Dit heeft bondskanselier Adenauer van West-Duitsiand gisteren op zijn persconferentie in Bonn meegedeeld in antwoord op de vraag of het waar is dat het door Amerika gesteunde radio station Vrij Europa militaire hulp aan de Hongaarse opstandelingen heeft be loofd. Verscheidene bladen hebben druk op de regering uitgeoefend om de vergun ning voor radio-Vrij Europa in te trek ken. De Britse minister van Defensie, Duncan Sandys, heeft vrijdagavond voor zjjn vertrek naar Washington verklaard te hopen, dat de Brits-Amerikaanse samenwerking op het gebied van gelelde projectielen zal worden uitgebreid. Voorts zei de minister, dat hy van plan was „even tijd te nemen, alvorens tot vaste besluiten te komen" betreffen de besnoeiingen op het gebied van die defensie. Hjj voegde hier aan toe, dat eventuele verminderingen of wijzigingen, waarvan er enkele waarschijnlijk „te overwegen" zijn, zich in een samenhangend militair plan over de komende paar jaar zullen moeten uitstrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1