Frankrijk stelt eisen Westerse Drie in maart hijeen voor ov m Vier Britse studenten arrest in Hongarije in V.S. willen veiligheid Israël waarborgen Betogingen inPakistan wegens Kasjmir „Westerling heeft nog vele volgelingen in Indonesië' AUTO SCHOOT ONDER BUS m Twee doden in Wassenaar ALGEMENE STAKING IN ALGERIË BEGONNEN Adres namens Nederlanders in Indonesië aan Tweede Kamer MINISTERS BOEKEN VOORTGANG, MAAR: Roemeens ministerie voor verplichte levering opgeheven Minister Luns door vijftig man ontzet Eigen parlement van 225 leden Beschuldigd van spionage Vonnis voor Djilas bekrachtigd Engeland wenst geen strafmaatregelen India negeerde Veiligheidsraad Afbeeldingen van Nehroe verbrand Weer overzicht Stalinist wordt minister in Hongarije Vlak voor dehat in V.N Schip op Noordzee vroeg hulp r~ MAANDAG 28 JANUARI 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 359S "N Weerbericht Gen. Speidel wordt bevorderd TERUGTREKKING GEËISTMAAR President Soekarno in Bandoeng: „Zij hebben geen blauwe ogen of .blanke huid Ontevreden over ktvestie N.-Guinea Gisteravond: onweer, hagel en sneeuw VA jpRANKRIJK zal niet aan een gemeenschappelijke Europese markt en atoomgeineenschap deelnemen, zonder dat de andere landen financieel helpen bij de opbouw van de Franse overzeese gebieds delen. Deze waarschuwing heeft de franse plaatsvervangend minis ter Maurice Faure dit weekeinde aan Italië, West-Duitsland en de Beneluxlanden gegeven. De ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen waren in Brussel bijeen om de voorgenomen verdragen over de Euromarkt en Euratom te bespreken. Het schijnt dat Frankrijk met als stok achter de deur een eventuele verwerping van de verdragen door het F ranse parlement op verscheidene punten zijn zin heeft weten te krijgen. Met name de Nederlanders op de conferentie zijn van mening dat hun verlangens op landbouwgebied maar al te vaak bui ten beschouwing zijn gelaten, meldt United Press. Op het punt van de overzeese gebiedsdelen schijnt overigens geen van de landen zulke duidelijke verplichtingen op zich te willen ne men als Frankrijk wel wenst. mm Men is het op de Brusselse bij eenkomst tot nu toe o.m. eens geworden over: 1. Een „parlement" van 225 leden en andere instellingen. 2. Een lijst van produkten die als landbouwprodukten beschouwd zullen worden. West-Duitsland heeft voorge steld dat de zes landen na het van kracht worden van de verdragen elk een minister van Europese. Zaken in hun kabinet opnemen. De conferentie werd zaterdag- in 't kasteel geopend door de Nederlandse minister Luns, die de „historische verantwoordelijkheid" van deze bij eenkomst onderstreepte. Minister Luns verzocht de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, de hamer over te nemen, aan gezien Spaak heeft deelgenomen aan I de voorbereidende werkzaamheden. NASSERDANKT SOW JET-UNIE Ongevaarlijke „bom" in Croydon m&i- Ned. bezwaren 9 Zie verder pagina 3 De Verenigde Staten hebben bekendgemaakt, dat zij tot de landen behoren, die in de Ver enigde Naties met een resolutie zullen komen, waarin Israël ver zocht wordt, zich uit Egypte terug te trekken. Tegelijkertijd worden waarborgen voor de veiligheid van beide landen gegeven. Israël In heel Pakistan zijn gisteren betogingen gehouden tegen de op neming van Kasjmir in India. Duizenden opgewonden mensen marcheerden door de voornaamste steden. Politieke en religieuze groepen kondigden een rouwdag af en in de meeste steden bleven de winkels en kantoren gesloten. Deel van India SÏMBOLON' VEILIG Boycot Advertentie Rotterdam: Witte de Wühstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 42451S Klachtendienst abonnementen 1830—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef 183467 (3 1l Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 KlcChtendienst: 13 30—19 30 u,: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 oer maand 7.40 per kwartaal. Lossé nummers lucent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. ZACHT. Vrjj veel bewolking met hier en daar wat lichte regen. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Zacht weer. 29 jan. zon op 8 27. onder 17.24: maan op J 7.16, onder 16.25. o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Nog grote hinderpalen Euromarkt voor In Washington, Londen en Parys worden op het ogenblik besprekingen gevoerd over de mogelijkheid om Sn maart een conferentie van de Westerse Grote Drie te houden. Aan die conferentie (in Washington) zou worden deelgenomen door president Eisenhower, de nieuwe Britse minister president. Harold Macmillan, en de Franse premier. Guy Moüet. Er wordt reeds lang gesproken over een dergelijke conferentie tot herstel van de breuk, die in de westerse samenwerking is ontstaan door het Brits-Franse optreden in Egypte. Te Washington hebben de autoriteiten verklaard er niet aan te twijfelen, dat een dergelijke conferentie in de eerst komende maanden zal worden gehouden. Kadio-Boekarest heeft zaterdag ge meld, dat het Roemeense ministerie voor verplichte inlevering van landbouwpro- dukten is opgeheven. Het zal personeel van het ministerie zal ..produktief werk" krijgen. Vijftig man van de Belgische luchtmacht zijn zaterdag naar het kasteel ,Jiertoginnedal" bil Brussel gestuurd om de auco nan minister Luns uit de modder te trekken. De oprijlaan was door zware regenval in een modderpoel veranderd. Met ijze ren platen hebban de militairen de auto „vlot" kunnen brengen. In het kasteel voeren de minis ters van Buitenlandse Zaken van de zes landen der Europese Ko len - en Staalgemeenschap hun besprekingen. Vier Britse studenten, die spoorloos waren verdwenen nadat zij op 15 ja nuari de' Joegoslavisch-Hongaarse grens waren overgestoken zijn in Hon garije gearresteerd. Zij zuilen wegens „spionage" terechtstaan. Dit heeft de Hongaarse regering zaterdag be kendgemaakt. Volgens radio-Boedapest waren twee van de studenten tijdens de „revolu tie" reeds in Hongarije, zonder geldi ge pas. Zij hadden deelgenomen aan „contra-revolutionaire activiteit". De ze studenten zouden lid zijn van de Britse inlichtingendienst. De vier studenten waren volgens de Hongaarse regering in het bezit van valse papieren en hadden ook brieven bij zich waaruit bleek dat zij contact wilden tot stand brengen tussen Hon gaarse vluchtelingen en leden van het voormalige revolutionaire comité in Boe dapest. Voorts wilden zij gegevens verzame len over de sterkte en de bewapening van het Russische en het Hongaarse le ger en over de politieke toestand, aldus de Hongaarse regering. De studenten zijn Judith Crlpps (19) een kleindochter van de overleden la- bourletder Sir Stafford Crlpps, Robert Cooper (21), Christopher Lord (22) en zijn broer Basil Lord (13)Zij kwamen Hongarije op 14 januari binnen met een doorrelsvlsum dat 24 uur geldig was. Zij wilden via Hongarije naar Oosten rijk. De Amerikaanse persfotografe mevr. Georgette Chapelle is zaterdag door de rechtbank te Boedapest tot 50 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens het Ulegaal overschrijden van de Hongaarse grens. Zij werd tegelijk in vrijheid ge steld, daar zij reeds 50 dagen in hechte nis had vertoefd. Mevrouw Chapelle is gisteren per auto van Boedapest naar Wenen gereisd. Het opperste gerechtshof van Servië heeft de veroordeling van de voorma lige vice-president van Joegoslavië, Mi- lovan Djilas, tot drie jaar gevangenis straf bekrachtigd. Djilas is een persoonlijke vriend van president Tito geweest. Hij werd op 12 december veroordeeld wegens „sa menzwering tegen de regering door het schrijven van artikelen, waarin kritiek op de regering werd uitgeoefend met net doel, een tussenkomst in de binnenlandss aangelegenheden van Joegoslavië uit te lokken". Mevr. Chapelle weigerde zich uit te laten over haar ervaringen in Hongarije, omdat zij hierdoor het leven en de vei ligheid van anderen in gevaar zou bren gen. Zij wilde niet zeggen, waarom zij naar Hongarije was gegaan en wat zij daar had gedaan. Zij deelde echter mee. dat zij geen camera bij zich had toen zij uit Oostenrijk Hongarije binnenging. Dit was „een goed ding". Zij was niet slecht behandeld. De Britse regering heeft geen reden om aan te nemen, dat de beschuldigin gen tegen de vier Britse studenten ook maar enige grond hebben, aldus heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Luitenant-generaal Hans Speidel zal, voordat hij een Nato-commando aan vaardt, worden bevorderd tot generaal. Speidel zal een tweetal andere Duitse generaals naast zich krijgen, een inspec teur-generaal voor het Westduitse le ger, waarschijnlijk wordt dat generaal Wenck, en )uitenant:generaal Adolf Heu- singer, thans voorzitter van het West duits comité van stafchefs. Men verwacht in diplomatieke krin gen te Bonn dat Heusinger benoemd zal worden tot Westduits afgevaardigde naar de „standing group" van de NAVO in Washington. Radio-Moskou heeft zaterdagavond een verklaring van president Gamal Abdel Nasser van Egypte uitgezonden, waarin deze Rusland dank zegt voor de steun gedurende de Anglo-Franse en Israëli sche invallen in zijn land. De hulp van het Sowjet-volk aan Egyp te gedurende die crisis wordt beschouwd ais een van de factoren voor de Egyp- tisch-Russische vriendschap, welke naar ik hoop zal voortduren en inniger zal worden, aldus Nasser. Volgens radio-Moskou was dit de eer ste van een reeks verklaringen van grote staatslieden uit het tegenwoordige Oosten. Op de trappen van het gemeentehuis in de Londense voorstad Croydon werd zaterdag een tikkende bom gevonden. Men dacht aanvankelijk dat de „bom" er was neergelegd door het Ierse Re publikeinseLeger. Bij onderzoek door de politie bleek echter, dat de „bom" bestond uit een oude wekker, die in een kartonnen doos lag. Men neemt aan, dat een grap penmaker de politie voor de gek heeft willen houden. De ministers besloten vandaag en op maandag 4 februari weer in Brussel bijeen te -komer. ten einde de laatste ham", te leggen aan de ontwerpen der verdragen. PAUL HENRI SPAAK De Franse premier Guy Moliet heeft inmiddels de premiers van de vijf an dere landen uitgenodigd tussen 17 en 24 februari in Parijs bijeen te komen ten einde de politiek voor de samen werking op atoomgebied vast te stel len en de kwestie der overzeese ge biedsdelen nader te onderzoeken. Volgens Spaak zouden de verdra gen tijdens de huidige zitting vol tooid zijn geweest, ware het niet dat van Nederlandse zijde op twee pun ten bezwaren werden gemaakt. De Nederlandse bezwaren richten zich o.m. tegen de stemverdeling in de raad van ministers en tegen het enkelvoudig douanatarief voor lan den buiten de gemeenschappelijke markt. De Fransen wensen een hoog tarief, de Nederlanders een laag. Mevrouw F. Algera-Wijnia, echtge note van de minster van Verkeer en Waterstaat, heeft zaterdag het motor vracht- en passagiersschip „Oranje- Nassau," dat van de scheepswerf van Cebr. Pot te Ridderkerk te water werd gelaten, gedoopt. Het nieuwe schip is bestemd voor de Kon. Ned. Stoomvaartmaatschappij, die het zal gebruiken voor haar dienst in Suriname en de Nederlandse Antil len. Ook minister Algera was bij de plechtigheid aanwezig. Voor het verslag zie pagina 3. De algemene vergadering zal van daag gaan spreken over een rapport van secretaris-generaal Dag Hammars- kjocld, waarin verklaard wordt dat Israël zich onmiddellijk moet terug- Jjrekkeiju.. - t In Londen is zaterdag vernomen dat Groot-Brittannië zich zal verzetten te gen het nemen van maatregelen tegen Israël, indien dit in de algemene ven gadering der Verenigde Naties zou wor den voorgesteld. Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag het jongste rapport van secre taris-generaal Hammarskjoeld over het Midden-Oosten, dat heden door de AI gemene Vergadering zal worden be handeld, „negatief en niet opbouwend" genoemd en gezegd, dat het alleen „een regime (van de wapenstilstandsovereen komst) wil herstellen, dat reeds in een ramp is geëindigd". De woordvoerder zei onder meer, dat geen antwoord wordt gegeven op de „brandende vragen", of Egypte een einde wil maken aan zijn oorlogsdaden, of de huidige vrijheid van doorvaart in de Golf van Akaba moet worden ge handhaafd en of in de strook van Gaza de huidige rust en economische ontwik keling zal voortduren. In gewoonlijk betrouwbare kringen te Cairo is verklaard, dat de Egyptische regering de V.N. heeft meegedeeld, dat zij bereid is over een meer permanente regeling van de geschillen met Israël te spreken, wanneer dit land zijn strijd krachten uit Egypte heeft teruggetrok ken. De Egyptenaren hebben zondag de vier Israëlische krijgsgevangenen, die in hun handen waren, vrijgelaten. Deze laatsten beklaagden er zich over dat zij slecht waren behandeld en dat hun toe stand pas beter was geworden na in grijpen van het Rode Kruis. De Belgische regering heeft het ver bod van uitvoer van wapens naar Is raël, Egypte, Libanon, Syrië en Jor danië, dat m november werd afgekon digd, ingetrokken. In de hoofdstad Karatsji. raakte de politie slaags met betogers. In Dacca, de hoofdstad van Oost-Pakistan, droe gen betogers een zwarte rouwband om hun linkerarm. Aan vele openbare en particulire gebouwen hingen zwarte vlaggen. Voor het bureau van de hoge commissie van India in Karatsji ver brandde de menigte afbeeldingen van Nehroe. Zaterdag om nul uur was voor het gedeelte van Kasjmir, dat in handen van India is, een nieuwe grondwet van kracht geworden waarin wordt ver klaard, dat de staat thans een deel is van India. Ondanks dit besluit bljjft de toe komst van Kasjmir officieel nog aan hangig bij de Ver. Naties. De veilig heidsraad heeft donderdag opnieuw de reeds zes jaar geleden geformuleerde eis hernieuwd, dat het gehele volk van Kasjmir over zijn toekomst zal beslis sen door middel van een volksstem ming onder toezicht van de Ver. Na ties. Zolang deze stemming niet heeft plaatsgehad, mag geen wjjziginig In de Zaterdagmiddag is op rijksstraatweg te Wassenaar een kleine personen auto onder een autobus geschoten, waardoor de beide inzittenden, een jongeman sn zijn verloofde werden gedood. De slachtoffers waren de 22- jarige mej. J. A. Meyer en de 21-jarige G. Riemersma, beiden uit Wassenaar. De beide jongelui moesten linksaf slaan en stopten daartoe met hun auto op de voorgeschreven manier op de linkerkant van de rechter weghelft (tegen de wegas aan), om te wachten tot het tegemoetkomend verkeer was gepasseerd. Terwijl de kleine personenauto daar stond en er op de andere weg helft druk verkeer was, is vermoe delijk de 36-jarige automobilist A. H. uit Den Haag achter op het kleine wagentje gebotst. Dit kreeg een duw, schoot de linker rijbaan od en schoot onder de autobus, die mili tairen met weekend-verlof naar Am sterdam bracht. De commissaris van politie te Was senaar verzoekt ieder, die van de aan riiding getuige was zich in verbin ding te stellen met het booldbureau van politie te Wassenaar, afd. ver keerspolitie. tel. 017513333. "President Soekarno heeft zondag verklaard, dat zijn „conceptie" om verdere achteruitgang in de jonge republiek tegen te houden hem in staat zou stellen „tussenbeide te komen in de regeringsaangelegen heden zonder de voorlopige grond wet te schenden*'. Hij gaf toe, dat de toestand „van kwaad tot erger" werd en verklaar de, dat hij „zich eenzaam voelde", omdat hij als constitutionele presi dent slechts als een „rubberstempel voor het tekenen' van documenten" werd beschouwd. De president lichtte een tipje op van de sluier, die zijn veelbespro ken „conceptie" dekt. Soekarno sprak op een massa bijeenkomst in Bandoeng ter herden king van de aanval op de stad door Westerling, Hij zei, dat Westerling nog steeds vele bewonderaars en volgelingen in Indonesië had, die hun ondergrondse praktijken onder diverse vermom mingen voortzetten en' die erop ge richt waren de eenheid van het volk te verbreken. Hij zei niet wie die volgelingen waren, maar wei zei hij, dat er onder hen mensen waren, die geen blauwe ogen hadden, geen rechte neus had den en geen blanke huid. Hij verwees naar de onlangs geuite eisen voor provinciale autonomie door gewesten buiten Java en zei, dat „provincialistische gevoelens, die nu in verscheidene delen van het land tevoorschijn komen, uitwassen zijn van de onafhankelijkheidsrevolutie, die opgeruimd moeten worden". Volgens het lokale blad „Waspada" din Simbolon in een brief zich bereid verklaard, zich over te geven op de volgende vijf voorwaarden: 1) Al zijn landgenoten op Suma- ,tra moeten aandringen op zijn ever' gave. 2) President Soekarno moet de toestand op Noord-Sumatra opnieuw overwegen en „zijn strategie van ver deel en heers" prijsgeven. 3) Soekarno moet de Sumatra- kwestie regelen buiten premier Ali Sastroamidjojo en zijn kabinet om. 4) Geen represailles tegen de vol gelingen van Simbolon. 5) Autonomie voor Noord-Sumatra. De Nederlandse gezinnen in Midden- Sumatra zijn, naar gemeld wordt, veilig, heeft de Nederlandse consul- generaal in Singapore, de heer Mid delburg, zaterdag verklaard na aan komst uit Djakarta. De heer Middelburg, die de laatste twee-en-een-halve maand heeft ge fungeerd als waarnemend zaakgelas tigde in Djakarta, zei dat er geen reden is om te vrezen, dat de naar schatting 1200 Nederlandse gezinnen daar gevaar lopen. van Kasjmir worden aange- Pakistan zou er geen bezwaar tegen hebben, als er aan de Pakistaanse kant van de bestandslijn in Kasjmir troepen van de Ver. Naties zouden worden ge legerd heeft premier Soehrawady ver klaard. De regering van Pakistan had al haar legaties instructie gegeven om de recep ties welke de legaties van India Zater dag in de gehele wereld houden ter vie ring van de republic day te boycotten. Begum Ra'ana Liaquate Ali Khan, de ambassadrice van Pakistan in Den Haag, en de leden van haar staf hebben daar om zaterdag met de receptie bijgewoond, die de ambassadeur van India en mevr. Kapur gehouden hebben. De boycot was bedoeld als protest te gen wat Pakistan de annexatie door In dia noemt van een deel van Kasjmir. DE BILT, maandag 10 uur. Gisteren bevond ons land zich in een krachtige Westelijke luchtstroming, die in stand gehouden werd door een hogedrukgebied boven Spanje en een depressie +en Noorden van Schotland, een randstorin£ van deze depress;e trok gisteren in de middag en avond met zware buien die met hagel, onweer en hevige windstoten gepaard gingen, over ons land. Op deze storing volgde een rug van hogedruk die opklaringen en een afnenrng van de wind bracht. Over de Oceaan bewoog een nieuwe actieve depressie naar IJsland, deze veroorzaakt over de Britse eilanden een krachtige zuidwestelijke tot zui delijke luchtstroming die zich in de korrende 24 uur ook over ons land zal uitbreiden, daarmee zullen weer nieu we hoeveelheden zachte lucht worden aangevoerd. - Radio-Boedapest heeft bekend gemaakt, dat Joszef Me kis, die onder het bewind van de „stalinist" Rakosi vakbondsleider en lid van het centrale partijcomiê was, is benoemd tot plaatsvervangend minis ter van Arbeid. "Westelijke waarnemers zien in de be noeming van Mekis, die automatisich hoofd van het ministerie wordt aange zien er op het ogenblik geen minister van Arbeid is. een duidelijk teken, dat pre mier Kadar weer voormalige medewer kers van Rakosi in de regering trekt Onder de Algerijnse Mohammedanen is vandaag een algemene staking van acht dagen begonnen, die door de na tionalisten is uitgeroepen om de Fran sen in moeilijkheden te brengen, nu deze week de Algerijnse kwestie in de Alge mene Vergadering der V.N. aan de orde komt. Volgens de eerste berichten is de sta- heeft de voortvluchtige kolonel Malu- king in Algiers en Constantine min of Het in Djakarta, in de Nederlandse taal verschijnende dagblad.Nieuws gier", dat thans in Indonesische handen is, heeft maandag de tekst gepubliceerd van een adres, dat aan het Nederlandse parlement zal worden aangeboden en waarin er b(j de Nederlandse regering op wordt aangedrongen om uitdrukking te geven aan haar bereidheid tot be sprekingen met Indonesi'é over de statu* van Nederlands Nieuw-Guinea. Dit adres is opgesteld door profesc D. Drost, hoogleraar in het constitutio neel recht aan de Universiteit van Indonesië, die hiervoor werd benaderd door de Nederlandse journalist Willem Oltmans, die op het ogenblik een rond reis door Indonesië maakt. In een maandag voor de pers uitge geven verklaring wordt gezegd, dat „er in de Nederlandse gemeenschap in Indo nesië een toenemende ontevredenheid bestaat over de politiek van de Neder landse regering met betrekking tot Nieuw-Guinea, waardoor de betrek kingen tussen Nederland en Indonesië worden verstoord". Met het oog op dit feit is de gedachte gerezen, aldus de verklaring, voor het opstellen van dit adres, om namens de Nederlanders tegenover de Nederlandse autoriteiten uitdrukking te geven aan hun gemeenschappelijk oordeel. Te dien einde heeft Oltmans zich, zo gaat de verklaring verder, met professor Drost in verbinding gesteld. Alle Nederlanders in Indonesië wor den uitgenodigd schriftelijk van hun in stemming daarmee te doen blijken, dan wel een lijst op het kantoor van de Nieuwsgier te tekenen. d°eencn, die tot dusver hun hand- hebben geplaatst, behoren F. Beerling, prof. dr. A. de Nederlandse arts in Dja- friehnga. meer volledig, In Oran (West-Algerije) was de toestand normaal. In Frankrijk, waar de 350.000 Alge rijnse arbeiders ook zijn uitgenodigd het werk neer te leggen, heeft in het gebied van Parijs vijentwintig tot vijf tig procent van de betrokkenen aan de oproep gehoor gegeven. In de door Mo hammedanen bewoonde wijken van Pa rijs stonden sterke politietroepea gereed om eventuele wanordelijkheden te voor komen. Algiers leek op een belegerde stad. Naar schatting patrouilleerden er 15.000 militairen en politiemannen door de straten. Bij de kruispunten stonden pant serauto's opgesteld. Alle winkels van Mohammedanen wa ren gesloten, maar militairen begonnen direct de eigenaars te dwingen hun za ken te openen. In de meeste gevallen verwijderden de winkeliers de luiken, zodra een legerpatrouille aanklopte, maar de winkels bleven leeg. Alle toegangswegen naar de stad wa ren door tanks afgezet en rondom de kasjhah. de Mohammedaanse wijk, wa ren prikkeldraadversperringen aange bracht. Er reden slechts enkele trams, die door Europeanen werden bestuurd en door twee soldaten werden beschermd. Waarnemers zijn van oordeel dat dit de grootste krachtmeting tussen de Franse autoriteiten en de verzetsbewe ging wordt sinds de .opstand ruim twee jaar geleden begon.. Kort voor 11 uur gisteravond heeft de 11.000 ton metende „Jallamoti" uit India, die zich ten noorden van Vlie land op de Noordzee bevond, radio grafisch om sleepboothulp verzocht, daar het schip machineschade had opgeiopen. De sleepboot „Holland" van de rederij „Doeksen", die zondagavond ter assisten tie was uitgevaren, bereikte maandag de „Jallamoti", Er is een Lloyds-contract opgemaakt. De „Jallamoti" zou proberen op eigen kWAuL?aKwR?it'jrdanu"u -Xaren* werd een winds\oot"van 12(Tkm per uur «Holland bleef m de nabijheid. i gemeten. i o v Gisteravond tussen kwart voor acht en halfnegen heeft boven Zuid-Limburg een hevig onweer, gepaard gaande met een wolkbreuk en hagelbuien, gewoed. In de straten van Maastricht werden ha gelstenen zo groot als knikkers gevonden. Op het vliegveld Beek constateerde men. windstoten met snelheden van tachtig kilometer per uur. Ook elders in het land kwamen hagel, natte sneeuw en onweer voor. In De Bilt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1