Zelfs communisten tegen de partij gaan in In vrijheid na drie jaar arrest in Indonesië Gen. Norstad over Westelijke verdediging Tito niet naar Amerika Godsdienstonderricht in t gedrang in Hongarije FRANS VLIEGTUIG SLOEG DRIEMAAL OVER DE KOP Anastasia (dochter van tsaar) niet in leven Eindhoven moet 5 nieuwe woningen afbreken Tbeeprijzen omhoog Eh. De banier opnieuw» geheven Bejaarde vrouw valt uit slaapkamerraam PRA WDA KLAAGT OVER BESMETTING Prinses Beatrix morgen Propaganda werd verwaarloosd „Vijftien kampen en één gesticht" Propagandaproces in voorbereiding Mevr. Anderson kreeg o\ Niet geicac/it op goedkeuring Praag blijft trouw aan Moskou Weer overzicht WOENSDAG 30 JANUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3601 Weerbericht m Twee Indische Nederlanders in Amsterdam Suez en Akaba voor int. gerechtshof? Tunesische oucl- minisler gedood WESTDUITSE RECHTBANK: FOOITJES.... Stand van Giro 999 vreedzame verhoudingen in het Midden-Oosten Tankau to ]}lokkeerde plotseling verkeersweg li- A-, President Tito heeft, met het oog op de ,,anti-Joegoslavische campagne" in de Ver. Staten, be sloten geen bezoek aan dat land te brengen. Dit heeft het officiële Joegoslavische blad Borba dins dag bekendgemaakt. Moeilijkheden Besmet Vier Britten Beklemd Lester Pearson in V.IS. Actie om te komen tot Auto van prins Bernhard kon nog snel uitwijken Nieuw plan Hotterdam: Witte de Wnhstraal 30 Tclef. 115700 t4 1 Postbus 1112 Postgno No. -124519 Klachlendienst abonnementen 18:10—1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Giavcnhfiae: Huygensplcm 1 Tclcf. 183467 <3 l i Pos'bus 1091 Post gun No 424867 Kirchtcndienst: 13 3019 30 u: Tel 362)69 Schiedam: Lange Kcrkstiaat 24b Telefoon 67882 Abonöcmcnlsjtrip 57 cent per weck. 2 43 per maand. 7.40 per kwal taal. Losse hummeis 15 cent Verschijnt dagelijks V— Directeur: II. DE RUIG THtruufi Weersver\iachting, geldig tot donderdagavond: ZELFDE WEERTYPE Over liet algemeen veel bewolking niet plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige wind in hoofd zaak tussen Zuid en Zuidwest. Aanhoudend zacht weer. M lan. ZOI1 Op 8 24. onder 17.28; maan op 8 08. onder 18 Ï4. Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT VAN de hand van de heren A. Sta pelkamp en J. Schipper is dezei dagen onder de titel „De banier op nieuw geheven" een boekwerk van de pers gekomen, dat de lotgevallen van de Chr. Vakbeweging beschrijft gedu rende de bezettingsjaren." 1 In die bewogen periode was de heer Stapelkamp voorzitter van het Chr. Nationaal Vakverbond en de heci Schipper vervulde de functie van se cretaris, zodat zij wel bij uitstek aan gewezen moesten worden geacht om deze geschied beschrijving te verzor gen. Het heeft geruime tijd geduurd, voordat de schrijvers hun werk kon den voltooien. Zij raggen daarvan in het voorwoord, dat dit c a. een ge volg is geweest van de begrijpelijke omstandigheid dat een aantal gege vens nog maar moeilijk verkrijgbaai wa». Het geschrift wil dan ook niet de pretentie voeren een volledige ge-, johiedbeschrijving te zijn. Wel heef! het voornaamste een plaats gekre- gen. ONDER twijfel heeft dat de lees- 2 baarheid bevorderd. Te veel de tailwerk is altijd vermoeiend en het gaat ten slotte om de grote lijn. En die lijn ziet men duidelijk door het gehele boek heen lopen. Het is de lijn van trouw aan het beginsel, die de Chr. Vakbeweging van haar ont daan at heeft gevolgd. Geboeid hebben wij van de uiteen- Bettingen van de beide schrijvers ken nis genomen, te meer omdat zij zich sober en met grote ingetogenheid van hun ieak hebben gekweten. Alléén de feiten spreken. Kort na de bezetting gaf het CNV- bestuur een manifest uit aan de ar beiders van Nederland, waarin o.a. da volgende passage voorkwam: „Trouw willen we blijven aan de Chr» beginselen. Trouw ook aan de Chr, arbeidersbeweging. Nimmer was haar doel een macht te vormen en daardoor te heersen. Steeds was haar doel om getuigenis af te leggen van de noodzakelijkheid hat maatschappe lijk leven te richten naar de geboden van liefde en rechtvaardigheid. Het „God liefhebben boven alles" als het eerste en het grote gebod erkend te krijgen. En onafscheidelijk daaraan verbondent „De naaste liefhebben als zichzelf" sis grondslag der verhou dingen te doen aanvaarden." IK de donkere uren van gevaar en ondergang, die later volgden, is de Chr. Vakbewegeing zichzelf geble ven. Dat bleek toen op 25 juli 1941 het CNV eensgezind ten onder ging Stapelkamp zat toen al bijna twee maanden gevangen en aan de lok stem van de bezetter geen gehoor werd gegeven. Dat bleek ook veel later toen tijdens de besprekingen over de wederop bouw van het Verbond na de bevrij ding (in het gijzelaarskamp St. Mi chielsgestel) de zelfstandigheid der Chr. Vakbeweging werd verdedigd te-, genover degenen, die van oordeel wa ren dat het na de bevrijding allemaal andeFS zou moeten on dat er een een heidsvakbeweging moest komen op neutrale basis en met een humanisti sche doelstelling. Daarvan zegt het boek: „Dit was voor ons onaanvaardbaar. Want deze neutraliteit betekende dat met God en Zijn wet voor het laven van de arbeid geen rekening zou worden gehouden. De geschiedenis verloochenen was voor ons onmogelijk". MET de verschijning van het boek van de heren Stapelkamp en Schipper is de geschiedbeschrijving van de Chr. Vakbeweging voorlopig voltooid. In drie delen Is deze thans vervat. De beide eerste delen werden reeds «erdcr uitgegeven en uitnemend ver zorgd door de heer H. Amelink onder i de titels „Onder eigen banier" en' „Met ontplooide banieren". Ook heden ten dage staan de Chris telijke organisaties nog volop in de strijdlinie. Hun bestaan wordt betwist en bestreden. Daarom is het goed, dat de herinne ring en de band aan het verleden be-, waard blijft. Ook de huidige generatie' moet weten, wat er in het verleden is gebeurd. Want de geschiedenis weten en kennen, betekent sterk staan tegpn de waan van de dag. Die geschiedenis bewijst ook hoe door Gods genade zwakke, onvolko men mensen dingen kunnen doen waardoor het leven wordt gebouwd en geschraagd. x) Uitgave van het Chr. Nationaal Vakverbond en gedrukt bij Edecea te Hoorn. tVan onze correspondent! In de nacht van maandag op dinsdag is de 78-jange weduwe D. van K.—de w. die bij haar zoon te Goor inwoonde, uit het slaapkamerraam van de bovenver dieping gevallen, waardoor zij dodelijk werd gewond. Do bejaarde vrouw werd om vier uur in de morgen gevonden door een vrachtrijder. Deze waarschuwde de zoon en een aits. Twee uur later is zij overleden. Gisting in Sovjet- Unie verontrust leiders *-r As V t r*t2~ 'V Een receale opname van fi.K.H, prinses Beatrix, die morgen haar negentiende verjaardag hoopt te vieren. (Foto Meyboom). HET volk van de ïsowiet-Uuie wordt besmet door anti-Sowjet- elementen, terwijl communisten er werkloos bij staan en sommige communistische leiders zelfs aangetast worden door bour geois-ideologic". Deze merkwaardige woorden schreef gisteren de Prawda, het blad van de Russische communistische partij, „Onder de huidige internatiohale omstandigheden kan zulk een toestand niet getolereerd worden", zegt hel blad. Het artikel duidt, op verontrusting bij de leiders van de Sowjet- Unie over de invloed die de Hongaarse opstand en het verzet der Polen hebben gehad op de Russische jeugd. De kritiek van hei ölaa op demagogische uitbarstingen van som mige communisten schijnt te bewijzen dat de gisting die gevolgd is op de gebeurtenissen in de satellietlanden zich verspreid heeft onder de lagere rangen der partij. slechts één lezing over de internationale toestand is gehouden. Bij de bestrijding van dit socfrt ver schijnselen deed de partyleiding In het verleden veelal een beroep op de waak zaamheid tegen vijanden in de boezem der party. Zulke waakzaamheidscampag nes waren dikwijls voorlopers van een grote schoonmaak, die de partij van vijandelijke elementen zou moeten zui veren. De Prawda riep gisteren op tot ver sterking van het ideologische, politieke en propagandawerk der partij-organisa ties. Dit werk. voegt de Prawda hieraan toe, is verwaarloosd en heeft op sommige plaatsen vrijwel het nulpunt bereikt. Er worden voorbeelden aangehaald van staatsboerderijen waar in één jaar tijds Na drie jaar in Bandoeng gevangen te zijn geweest, zün gistermorgen met het m.s. Johan van Oldenbarneveit van de Mij. Nederland twee Indische Nederlan ders in Amsterdam aangekomen: de 46* jarige U. A. Benenati (met vrouw en drie zoontjes van 4. 19 en 12 jaar) en P. Poettger. De gezondheidstoestand van de laatste laat te wensen over. Op medisch advies werd bij hem dan ook niemand toegelaten. De heer Benenati, die met grote re serve over zijn ervaringen gedurende de laatste due jaar sprak, vertelde, dat hij op 10 januari 1954 in Bandoeng van huis was gehaald en sedertdien in 15 kampen en zelfs in een krankzinnigen gesticht in arrest was gehouden. Onge veer Iegelijk met hem waren nog 4 Ne derlanders gevangen gezet. De Indonesische politic nam de heer Benenati niet alleen m verhoor over te gen hem zelf uitgebrachte beschuldigin gen. doch ook over de zaak-Sehmidt. ,.Ik kende Schmidt overigens met-eens", zei hij. Na 11 maanden arrest.kreeg mevrouw Benenati voor de eerste maal toestem ming haar man een kwartier lang te be zoeken. Inmiddels was toen reeds beslo ten. dat er tegen hem geen proces ioii worden gevoerd, maar toch werd hij nog 2 jaar vastgehouden. De heer Benenati verzocht vriendelijk het antwoord schuldig te mogen blijven op de vraag hoe, waarom en door wiens ingrijpen hij ten slotte een maand gele den onder bewaking van Indonesische po litie samen met de heer Poettger naai de Johan van Oldenbarneveit werd ge- bracht. Eerst op dek van. het schip kon hij zich vrij man noemen. Daar beleefde hij het grote moment der hereniging met zijn voltallige gezin. De «erste redacteur buitenland van het blad. Joze Smole, verklaarde in een arti kel, dat het voorstel van de Amerikaanse legering voor een bezoek van Tilo aan de Ver. Staten kennelijk was ingegeven door de opvatting, dat een dergelijk bezoek voor beide partijen nuttig zou zijn. Er wordt echter sedertdien in een deel van de Amerikaanse pers een vijandige en beledigende campagne tegen Zuid- Slavië gevoerd, aldus Smole. Naarmate de anti-Zuidslavische cam- pagne vorderde hoorde men het stand punt verkondigen, dat het bezoek van Tilo aanzienlijk bekort zou moeten wor den, zo schreef de redacteur. Volgens Amerikaanse persberichten weiden plan nen gemaakt om het Congres een abnor maal lange Paasvakantie te geven, zodat de Zuidslavische president niet m het Congres zou kunnen verschijnen. - De woordvoerder van het "Witte Huis heeft dinsdagavond geen commentaar op dit bericht willen levetcn. Het partijblad waarschuwt tegen het gebruiken van „bestaande moeilijkheden en onvolkomenheden" om „allerlei pro vocerende geruchten te vei spreiden, die gehuld zijn in het kleed van kritiek en zelfkritiek en schuilgaan achter slag zinnen over de strijd voor de demo cratie". Vroeger doodverfde de Prawda zulke elementen altijjl als misleidend of ver klaarde hen schuldig aan ideologische misvattingen in plaats van aan anti- sowjetaetiviteitcn. Nu schrijft het blad echter: „Ongelukkigerwijs kent de Sowjet- Unie nog mensen, die besmet zijn met bourgeois-ideoiogieën en dragers van corrupte ideeén. Hoewel hun aantal ge ring is kan de schade, die zij aanrichten alleen worden onderschat door politieke werkers, die hun waakzaamheid ver loren hebben." „Een ware communist heeft niet het recht aan zulke ongezonde verschijnselen voorbij te gaan. Het is zijn. plicht onver zoenlijk te staan tegenover alles wat onze vooruitgang vertraagt," „Bet komt voor dat jndividjuele com- muhisêèh en'partijleiders- het iaiên "af weten en deze ongezonde elementen niet uitstoten. Bovendien nemen sommige communisten soms standpunten in waar bij zij tegen de partij ingaan en ver oorloven. zij zich demagogisch» uitbar slingert", schrijft het partijblad. In goedingelichte buitenlandse diplo matieke kringen in Cairo is dinsdag ver nomen, dat mogelijk het DgBWseli—Is raëlisch geschil over de vrije vaart voor Israëlische schepen door het Suc/kaneal en de Golf van Akaba voor het Inter nationale Gerechtshof in Den Haag zal worden gebracht. rtE HONGAARSE regering heeft rJ gisteren een besluit ingetrokken, waarbij destijds aan alle Hongaarse kinderen toestemming werd gegeven op school godsdienstlessen bij te wonen. Dit decreet was kort na hot neer slaan van het Hongaarse^ veriet uit gevaardigd door de huidige minister van' Onderwijs, Albert Konya. Het was kennelijk bedoeld om de vijan dige gevoelens van het Hongaarse volk te doen afnemen. Van nu af aan echter zullen alleen die kinderen het godsdienstc nderwijs mogen volgen, die zich daarvoor ai hadden opgegeven tóórdat de opstand uitbrak. In een di«v radio-Boedapest uit gezonden r? „eringsvei'klaring werd onder meer gezegd, dat kinaeren, die weigerden de godsdienstlessen te vol gen, de laatste tijd door hun klasse genoten werden afgetuigd. Het ziet er. naar uit. dat de Hon gaarse regering van premier Janos Kadar binnenkort een aantal proces sen zal beginnen, waaruit zou moeten bhjken. dat de Hongaarse jeugd van uit het Westen is opgehitst tot een opstand; Met,het oog hierop zijn hom derden Hongaarse studenten, die in november naar de Oekraïne werden gedeporteerd, naar Hongarije terug gezonden. De geheime politie beloofde hun vrijlating, wanneer- zij een ver klaring wilden tekenen, dat westelijke agenten hen hadden aangezet tot de opstand. De Hongaarse communisten hebben gisteren de Britse legatie toestemming verleend kleine pakjes met zeep en andere toiletbenodigdheden aan de vier Britse jongelui te zenden die in Boedapest gevangen zitten, verdacht van spionnage. Toestemming om de gevangenen te bezoeken tverd echter nog niet gegeven. Dit wijst er op dat het onderzoek der politie nog niet be ëindigd is. Zover bekend hebben de Engelse Op het Parijse vliegveld Orlv is dinsdagavond een Frans viermotorig passagiersvliegtuig van het type „Ar magnac" bij de landing driemaal over de kop geslagen en in brand gevlogen. Slechts één der 66 inzittenden is om het leven gekomen. Van de ongeveer dertig gewonden moesten er 6 in een ziekenhuis worden opgenomen. De brand kon binnen enkeie minu ten door Franse en Amerikaans brand weerlieden van het vliegveld geblust worden. Het toestel maakte een nor male lijnvlucht van Tunis naar Parijs. Een passagier heeft verklaard, dat de* eerste landingspoging door de mist Generaal Lauris Norstad, de opper bevelhebber van de NAVO-strijdkrach- ten in Europa, heeft te New York verklaard, dat de Westelijke verbon denen over genoeg wapens en vlieg tuigen beschikken om een eventuele vijand te vernietigen. De generaal sprak op een diner van de Amerikaanse N'AVO-verenl- ging Hij zei dat de omvang van de'.Een Westberiijnse rechtbank heejt gis- Russïsche vloot van vliegtuigen en j teren uitgesproken, dat grootherio. geleide projectielen geen afbreuk doet i ,<jm -Anatlasiu in 1918 met de rest aan de stelling, dal men een moge 1 lijke aanvaller moet afschrikken. Norstad was \an oordeel, dat er m Europa een voldoende defensieve strijd- macht moet worden gehandhaafd, die de bondgenoten daar legen een aanval moet kunnen beschermen Hij noemde de handhaving van Amenkaanse, Cana dese en Britse troepen op het Europese vasteland in dit verband bijzonder be langrijk. De generaal verklaarde, dat de land-, vloot- en luchtstrijdkrachten, die onder zijn bevel staan, in vergelijking met vijf jaar geleden numeriek vier tot vijf maal sterker zijn geworden. Wat doeltreffend heid betreft zijn zij echter nog oneindig veel beter geworden. non het gezin van de Russische isoor door de bolsjewisten is vermoord. De bewering van de ui Duitsland wo nende mevrouw Anna Anderson dal zij de dochter van de tiaor is, tcefri door de rechtbank verworpen. De rechtbank aanvaaiddi de verkla ring van een getuige,, die beweert hei lijk van Anastasia gezien te heb ben bij die van de andere leden van de Russische keizerlijke familie, na dat zij door de bolsjewisten in 19! S in Jekaterinenburg om het leven wat gebracht. Maar de rechtbank grondde haar uitspraak voornamelijk op de uerfciaringett can antropolo gen, dat mevrouw Anderson niet de groothertogin kan zijn. Met deze uitspraak heejt het hof een in 1.941 gedane uitspraak, waartegen mevrouw Anderson in hoger beroep was gegaan, bevestigd. Mevrouw Anderson woont in een klein dorp in West-Duitsland, Unterlen- qenhardt in het Zwarte Woud. Zij icns ojt de rechtszitting niet aanwe. zig. Zij is veroordeeld tot het betalen van de kosten. Mevrouw Anderson verscheen in de jaren twintig in Berlijn en beweerde dat zij de groothertogin was. Zy zei dat zij aan de executie was ontko men en uit Rusland was uitgeweken. Het groothertogelijk huis van Hessen weigerde haar te erkennen. (De tsa rina. moeder van Anastasia. behoor de tot het huis van Hessen). Het Anastnsin-mysterie heeft steeds grote aandacht getrokken en is on der meer het onderwerp van filmt en toneelstukken geweest, mislukte. Bij de tweede landingspoging sloeg het toestel plotseling tweemaal over de kop. Het staartgedeelte brak af en door deze opening konden de passagiers naar buiten komen. De steward kon zich alleen maar herinneren, dat hij tijdens de landing dranken serveerde en dat hij een vol gend ogenblik op de landingsbaan lag naast de wrakstukken van het toestel. De passagiers en bemanningsleden wor stelden zich vrij van onder de koffers en tassen die door de schok openge gaan waren en hun inhoud over de mensen hadden uitgestort. De gezagvoerder van het toestel is aan het hoofd gewone',. De reddingsploegen zijn er na enige uren in geslaagd drie mensen die in het wrak beklemd zaten, te redden. Zij waren ongedeerd. Bij de landing heeft vermoedelijk een van de vleugels de grond geraakt. De beide vleugels werden van de romp losgescheurd. Twee van de vier moto ren kwamen 200 meter van de rest van het wrak op de grond neer. Alle gewonden zijn, voorzover be kend. Fransen of Tunesiërs. De toe stand van twee gewonden is ernstig. Koning Saoed heeft aan boord van de ..Constitution', waarmee hij met eau gevolg van 70 per sonen de reis naar Amerika maakte aan het personeel fooi en tot een bedrag van 20,000 dollar gegeven. De petsatieelsledeii kregen fooien, schommelend lussen de 100 en 400 dollar per persoon. Ook kregen zij een gouden hor loge. Tijdens de overtocht was een van de salons ingericht als troonzaalvoor de vorst. Hier in was een magnetisch kompas geplaatst, waardoor Koning Saoed voor zijn gebeden de richting van Mekka kon bepa len. Ook heeft fconiitg Saoed aan boord een speciaal diner gegeven voor alle passagiers en bemanningsleden, in totaal meer dan 1.700 personen. studenten sinds hun arrestatie nog niet het advies vim een juridisch raadsman kunnen inwinnen. Bii de Amertkaaanse legmio groeit inmiddels de verontwaardiging over het feit dat ieder contact met de Ame rikaanse student Richard Rorback, die op 32 januari aan de Hongaarse grens werd gearresteerd, tot dusver verbo den werd. Men verwacht dat het Amerikaanse departement van buiten landse zaken stappen zal onderne men bij de Hongaarse gezant in Washington. In i er.se/indrne delen ran Amerika heerst strenge, kunde. In de Connecticutrivier bij East' II add am bevinden zich ijsmassa's zoals in tientallen jaren niet zijn voor gekomen. Een ijibreker tan de kustwacht rn andere, schepen, uaaronder een aantal deegbalen, zijn voortdurend bezig het ijs in beweging te houden, om te voor komen dat zich een dam in de rilitr vormt. Sinds de vorige publikatie ton 22 januari) van de stand van giro 999 13 opnieuw ruim eon ton aan giften ont vangen. Het Nationale Comité Hulp verlening Hongaarse Volk heeft tot nu toe een bedrag van 4.604.135,27 ont vangen. In Eindhoven zullen vijf woningen in aanbouw (zejzijn al bijna klaar) afge broken moeten worden, omdat de ge meente Eindhoven voor de bouw ervan geen overleg heeft gepleegd met de ge meente Geldrop. Er bestaat namelijk een overeenkomst tussen deze beide ge meenten, dat zij elkaar zullen raadple gen, als sij hun uitbreidingsplannen willen-wijzigen. De Sowjet-Unie heeft dinsdag in de Assemblee der Verenigde Naties het idee van de hand gewezen om een in ternationaal politicleger de vrede langs de Egyptische grens ie laten bewaren. De Russische onderminister van Bui tenlandse Zaken. Koeznetzow, betoogde dat dergetyke plannen ten doel hebben de ene koloniale overheersing door een andere te vervangen. Volgens een resolutie van 4 novem ber zou het politieleger niet het bebeer uitoefenen over gebieden, die liet over genomen heeft en geen dwang gebrui ken jegens ledenstaten. Hij zei dat indien de Assemblee gehoor geeft aan Israels wensen zij een agressor zou belonen en deze zou aanmoedigen tot verdere schendingen. De Iraakse afgevaardigde Fadhil Ja- mali veerklaarde, dat er opnieuw ge vechten in het Midden-Oosten kunnen uitbreken, als Israël zich met onvoor waardelijk van Egyptisch grondgebied terugtrekt. Vervolgens opperde de Canadese mi nister van Buitenlandse Zaken. Lester Pearson, het denkbeeld, dat de Alge mene Vergadering eert resolutie aan vaardt, waarin opnieuw wordt verklaard dat de Israëliërs zich uit Egypte moe ten terugtrekken, en tevens aanbeveelt, dat deze terugtrekking moet worden ge- volgd door een actie om te komen tot vreedzame verhoudingen in het Midden- Oosten. Na de rede van Pearson werd de ver- gadermg verdaagd. Men verwacht, dat het debat over het Midden-Oosten later in de week zal worden hervat. Na afloop van de vergadering deelde een woordvoerder van de Amerikaan- se afvaardiging mee, dat een aantal landen, waaronder de zeven leden van de adviescommissie voor de internatio nale politiemacht, bezig is met het op stellen van een resolutie, waarin de denkbeelden van Pearson worden ver vat. Van bevoegde zijde wordt het' volgende medegedeeld: „Toen gisteravond Z.K.H. Prins Bernhard in dc door zyn chauf feur bestuurde auto uit de richting Apel doorn kwam, reed bij Voorthuizen een tankauto zonder sein te geven uit een benzinestation de verkeersweg op, waar door deze weg geheel geblokkeerd werd. De chauffeur van de auto van de prins kon alleen een aanrijding voorkomen door tussen het benzinestation en de tankauto in uit te wijken. De tankauto, die door was gereden, werd door de auto van de prins inge naaid en. zij het niet dan na emge moei te tot stilstand gebracht. Desgevraagd heeft daarop de chauf feur van de tankauto zijn rijbewijs af gegeven. waarna dit aan de politie ter nand is gesteld. Een paar jaar geleden was een auto van de prins bn een verkeersongeval betrokken dooi dat een voorrijdende vrachtwagen zonder reden plotseling naar de linkerkant van de weg ïeed, ter wijl de auto van de Prins passeerde. De bestuurder van die vrachtwagen is, hoewel hij het ongeval ongetwijfld gemerkt heeft, zonder meer doorgereden en kon niet opgespoord worden. Eindhoven was begonnen 248 wonin gen in de grensstrook tussen de beide gemeenten te bouwen, maar had 'daar bij verzuimd tijdig contact met Geldrop op te nemen. Geldrop bracht bezwaren in bij'Ged. Staten, die prompt de wijziging van hei uitbreidingsplan afkeurden en vergun ning weigerden, B. en W. van Eindho ven hadden intussen de bouwvergun ning. al verstrekt, in de verwachting, dat G.S, dez» óók wel zou geven, Er volgden tal van besprekingen, rnet als resultaat, dat Ged. Staten thans een nieuw bouwplan in overwe ging zullen nemen. Eindhoven is met spoed aan dit nieuwe plan gaan wer ken. Het komt erop neer, dat 27 wo ningen minder op het betrokken 'ter rein zullen worden gebouwd en dat vijf woningen, die al grotendeels ge reed waren, moeten verdwijnen. Ook ander werk. zoals het leggen van fun deringen, zal ongedaan gemaakt moe ten worden. De loco-burgemeestervan Eindhoven, de heer F. Gijzeis, die dit aan de.ge meenteraad mededeelde, verklaard* dat het gemeentebestuur het verzuim om overleg te plegen met zijn buurgemeen te ernstig betreurt. „Eindhoven is be reid alsnog het overleg met Geldrop te heivaiten"aldus de heer Gijzels. Na langdurige onderhandelingen heeft het ministerie van Economische Zaken toestemming gegeven tot verhoging van de detailprijzen voor thee. De soorten van 94 cent per ons zullen met maxi maal 4 cent per ons mogen worden ver hoogd en de andere soorten, waaronder die van 74 cent, met 6 cent per ons. De* prijsverhoging is noodzakelijk ge worden, omdat de theeprijzen op de wereldmarkt reeds geruime tijd geleden waren opgelopen. De theeverpakkers konden daardoor met hun prijzen niet meer uitkomen en in november van het vorig jaar is het verzoek bij' het ministerie van Economische Zaken in gediend tot ontheffing van de prijsstabi- hsatie. Weliswaar heeft de wereldmarkt se dertdien een dalende richting ingeslagen, maar desondanks zijn de thans geldende prijzen noa altijd hoger dan die, welke golden, loen de oude detailprijzen wer den vastgesteld. De Tsjeehoslowaakse regeringheeft zicli gisteravond volledig solidair ver klaard met het militaire ingrijpen van de Sowjet-Unie in Hongarije. In de verklaring wordt voorts gezegd dal de politiek der Westelijke landen Eu ropa in een toestand brengt, die gelijkt op die welke vlak voor de tweede we reldoorlog bestond. DE BILT, woensdag 10 uur. Een front dat gisteren over Engeland lag, passeerde m de afgelopen nacht met enige regen ons land. Achter het "front volgde een zwakke tug van hoge lucht druk met enkele opklaringen, deze wordt echter alweer aangetast door een oceaan front dat vanmorgen Ierland bereikte. Op de Oceaan heerst een grote depressie- activiteit. die samenhangt met zeer koude Canadese lucht die met stormachtige winden ver de Oceaan op wordt gebla zen, de lueh» die ons land bereikt is ech ter afkomstig van de Golf van Biscaje en derhalve met koud. We kunnen dus op aanhouden van het zachte weer reke nen, waarbij dc regenkansen blijven ba> staan omdat Oceaanfronten tot onze crw geving kunnen doordringen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1