Weer een adres Verhoudingen mogen niet worden scheefgetrokken 1 Commandanten Sumatra praten met stafchef Koning Saoed begroet door Eisenhower Eisen howerleer in Huis aanvaard Vluchtelingen op Oostenrijks beschoten gebied MINISTER CONFEREERDE MET DE LANDBOUW 't BONTMODEHUIS y VIJFTIENDE JAARGANG No. 3602 A.R. OVER VERHOGING TOPSALARISSEN Gesprek Zuid-Afrika. India en Pakistan Beslissing hangt af van antivoord van minister Generaal Nasoetion optimistisch (lomp agnie treedt uit regiment Voorstel Ver. Staten en Canada President betreurt onhoffelijkheid New York K Weer overzicht Weer „melange in de winkels? Met 355 tegen 61 stemmen H „Havik*' voer tegen ponton Weer spionnage in Zweden Minister Dulles is ongeëvenaard DONDERDAG 31 JANUARI 1937 Weerbericht SALUUTSCHOTEN IN WASHINGTON (roomboter-margarine) KWALITE1TSB0NT HALVE WAARDE No la over bestedingen volgende week naar Tweede Kamer Verhoogde gastarieven goedgekeurd Auto op onbewaakte overweg gegrepen Verjaardag van prinses Beatrix VER NATIES VRAGEN f. Ver. Naties-Middcn-Ooslen W erk classifica lie ONING Saoed van Saoedi- Arabië is woensdag van New York naar Washington gevlogen en daar begroet door president Eisenhower. Er werden 21 saluut schoten gelost. Betreurd Pijnlijk Rede Kadar Botsing bij berging ET Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft woens dag met een overweldigende meerderheid president Eisenho wer gemachtigd Amerikaanse strijdkrachten en geldmiddelen te gebruiken om een eventuele com munistische agressie in het Mid den-Oosten een halt toe te roepen. Advertentie 745.- 795.- 375.- EISENHOWER: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 KIrcntcndienxt: 18 30—19.30 u.: TG. 36256? Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 678«2 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. - Losse nummer lucent' Verschijnt dagelijks Tu*um> Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond: AANHOUDEND ZACHT Over het algemeen zwaar bewolkt met af en toe regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. I febr. zon op B.23, onder 17.29, maan op 8.30, onder 19.39. Directeur: H. DE RUIG O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT NA de oproep om bezinning van de Synode der Hervormde Kerk, na de brief van een aantal Nederlandse intellectuelen aan de politieke par tijen, komen nu ook een aantal Neder landers in Indonesië aan de Staten- Generaal vragen om de politiek ten aanzien van Nieuw-Guinea te herzien. Wat wil het adres van die Nederlan ders in Indonesië? Het vraagt „dat de Nederlandse re gering haar afwijzende en onbuigza me houding wijzigt en zich alsnog be reid verklaart met de Indonesische re gering van gedachten te wisselen ten einde „door vredelievende en redelij ke middelen" te geraken tot een defi nitieve vaststelling van de staatkun dige status van Nieuw-Guinea in een geest van verdraagzaamheid, welwil lendheid, bereidheid en vertrouwen". Een hele reelcs van argumenten wordt aangevoerd: Het kolonialisme is uit de tijd. Het internationale recht biedt Nederland geen bruikbare rechtsmiddelen. De internationale po litiek beheerst meer dan het recht de positie van partijen en die keert zich' tegen Nederland. Ook om zakelijke redenen is Neder lands tegenwoordige politieke positie in Nieuw-Guinea niet wenselijk. De praktische verwezenlijking van de be schouwingen over het Nederlandse ge zag aldaar wordt problematiek. Er moet toenadering tot Indonesië komen. Nederland heeft nog steeds 'grote economische belangen aldaar. Nederland kan niet rekenen op steun van westelijke bondgenoten. En zo gaat het voort. Opmerkelijk is nog deze zin: Blijft het moreel te verantwoorden om naast de westerse missie van internationale technische hulp, tegenover het buiten land in West en Oost, tegenover In donesië, tegenover eigen burgerij en niet het minst tegenover 70.000 Ne derlanders in Indonesië de uiteindelij ke zelfbeschikking van enige honderd duizenden Papoea's tot een onbepaalde tijd uit te stellen door een koloniaal beleid althans voor een aantal jaren te handhaven? DIT stuk rammelt aan alle kanten. Om maar met het laatste te be ginnen. Denken de adressanten nu zelf se rieus dat het in het conflict over Nieuw-Guinea tussen Indonesië en Ne derland nu werkelijk c - de zelfbe schikking der Papoea's gaat? Er is geen sprake van dat Indone sië zelfbeschikking der Papoea's wil. Indonesië wil Nieuw-Guinea met zijn Papoea's eenvoudig aan zijn gebied toevoegen. Het is dan ook opmerkelijk dat de vraag of het moreel verantwoord is die zelfbeschikking nog uit te stellen gesteld wordt tegenover het buiten land in West en Oost, tegenover In donesië, tegenover de eigen burgerij, tegenover de Nederlanders in Indone sië, maar niet gesteld wordt tegen over hen die er het allereerst mee te maken hebben, nl. de Papoea's zelf! EN nu het begin van het stuk. In donesië heeft reeds formeel ver klaard dat Nieuw-Guinea tot zijn ge bied behoort. Het heeft een provincie West-Irian ingesteld; en er zitten Pa poea's in het Indonesische parlement. Wat verwacht men onder die om standigheden van een gedachtenwis- seling „door vredelievende en redelij ke middelen" om „te geraken tot een definitieve vaststelling van de staat kundige status van Nieuw-Guinea in een geest van verdraagzaamheid, welwillendheid, bereidheid en ver trouwen? Vredelievend betekent dan dat Ne derland doet wat Indonesië wil. Redelijk is dan wat Indonesië wil. Verdraagzaam is te aanvaarden wat Indonesië wil. Welwillend is het dictaat van Indo-! nesië te aanvaarden. Bereidheid is te slikken wat Indone sië voorschrijft. En vertrouwen? Vertrouwen dat de Indonesiërs de Papoea's zelfbeschikking zulien geven? Met Ambon, de Minahassa, Noord-, Midden- en Zuid-Sumatra als bewij zen? Vertrouwen dat de Indonesiërs de Papoea's uit het stenen tijdperk naar de moderne wereld zuilen voeren? Wij zouden de vraag willen stellen waarom alle adressen, die zich tegen woordig zo bezorgd maken over Ne derlands houding ten aanzien van Nieuw-Guinea, nooit met één woord reppen over de zaak der Papoea's zelf. AVlIJ ontkennen de moeilijkheden W niet. Wij wensen geen duurzame koloniale status van Nieuw-Guinea. Het beleid moet erop gericht zijn om ten spoedigste de Papoeabevolking rijp te maken en in staat te stellen om zelfstandig hun plaats ei positie te midden der hen omringende landen en volken in te nemen. Daarvoor is nodig technische huip Daar spreekt het adres nog van. Maar daarvoor is ook nodig culturele ont wikkeling. Daar zwijgt het adres over. En daarvoor is nodig de godsdienstige bekering tot het christendom. Daar zwijgt het adres ook over. Maar dit gehele complex van noodza kelijkheden kan alleen tot stand ko men onder de verzekering van een burgerlijk gezag. En dat is het Ne derlandse. Men kan toch waarlijk tegenover de Waagtonen van een Hatta over wat er tn Indonesië sinds het vrij werd is ge- Ook lagere ambtenaren aan verbetering toe (Van onze parlementaire redecteur) OOK gistermiddag werd het in de Tweede Kamer bij de begroting van Binnenlandse Zaken niet duidelijk of de regering kan re kenen op de meerderheid in de Kamer voor haar plannen tot ver hoging van de salarissen van de hogere ambtenaren. Het wachten was op het standpunt van de A.R.-fractie, doch haar woordvoerder, de heer Smallenbroek, stelde gistermiddag de goedkeuring van deze plannnen afhankelijk van de toezegging van de minister, dat de verbetering van de salarissen van de middelbare en lagere amb tenaren vooral van de laagst bezoldigden, zo spoedig mogelijk door de regering in het georganiseerd overleg aan de orde zal worden gesteld. Het zal hiervan afhangen of dc A.R. de regering zulien steunen. De A.R,-rractie heeft er begrip voor, dat er iets moet gebeuren voor de hoge re ambtenaren, maar dit mag niet gaan ten koste van een verstoring van de onderlinge verhoudingen in de wereld der ambtenaren. Ds. Zandt (S.P.G.) wilde eveneens het antwoord van de minister afwachten. J. SM ALLES BROEK. De algemene vergadering van de Ver enigde Naties heeft er woensdag bij Zuid-Afrika, India en Pakistan op aan gedrongen onderhandelingen te begin nen over regeling van het geschil over de behandeling van mensen van Indiase afkomst in Zuid-Afrika, De aanbeveling werd aangenomen met 42 stemmen voor geen tegen en twaalf onthoudingen. In de resolutie wordt gezegd, dat de regering van India en die van Pakistan zich herhaaldelijk bereid hebben ver klaard de kwestie te bespreken. Met te leurstelling wordt vastgesteld, dat de Zuidafrikaanse regering tot dusver niet met dergelijke onderhandelingen heeft willen instemmen. De heer Smallenbroek was van oor- deei. dat er een uniform salarisbeleid moet komen. De overheid moec er niet naar streven het salarisbeleid van het bedrijfsleven te benaderen, omdat dit niet met elkaar te vergelijken is. De hogere ambtenaren zijn niet vergelijk baar rnet de topfunctionarissen in de particuliere sector. Het bezwaar tegen de plannen van de regering is vóór de heer Smallen broek, dat allen over één kam worden geschoren. 'Zo'n collectieve behandeling kent het bedrijfsleven niet. Voorts bracht hij als bezwaar paar voren, dat de mid delbare en lagere rangen er buiten vallen. Ook hier kan men spreken van een personeelstekort bij de overheid. SfiSfeï S ïiasuy t V AUi India een gmot deel tan Kasjmir bij zijn gebied heeft ingelijfd, duchten tarlijke. inwoners, die bevreesd zijn voor het betfind van Nehroe, naar Pakistan. Uitgeput en slecht gekleed komt een groep vluchtelinge,n bij de grens aan. Kolonel Maloedin Siniboion is onder bescherming van een lijfwacht van tien man verschenen op een conferentie van dc militaire commandanten van Suma tra in Palemhang. Dc conferentie wordt voorgezeten door strCchcf gen.-maj. Ab- docJ Haris Nasoetion. De conferentie is bedoeld om de moei lijkheden tussen de Sumatraanse provin cies en de regering in Djakarta op te lossen. Simbolon, die dc leiding had van dc militaire machtsgreep in Noord-Suma- tra, is uit Medan gevlucht, nadat zijn ondercommandant, It.-knI. Ginting. zich trouw aan Djakarta verklaard had. Terwijl de commandanten met hun chef confereerden, scheidde een compag nie zich at van het Aljchse regiment, dat onder commando staat van luite nant-kolonel Sjamaun Gaharoe. Kapitein Joesoef van Oost-Atjeh ver klaarde zijn compagnie niet verder ge bonden te achten aan liet regiment van Givharoe. Hij beschuldigde zijn regi mentscommandant ervan, meer aan dacht te schenken aan de politieke toe stand in Noord-Sumatra dan aan de mi- schied, niet betogen dat het moreel verantwoord zou zijn te verwachten dat Indonesië in Nieuw-Guinea zou kunnen doen waarin het in eigen land faalt? Het adres der Nederlanders uit In donesië is om al deze redenen een adres van slecht politiek allooi. Het komt op een vanuit dat ge zichtspunt gezien, handig ogenblik. Maar het verdient deswege verwor pen te worden. litaire operaties tegen de militaire op standelingen in Atjeh. Kapitein Joesoef voegde zijn compagnie bij de divisie van het eerste territorium. Legerautoriteiten op Zuid-Sumatra heb ben het houden van betogingen en bij eenkomsten en het uitgeven van verkla ringen, zonder toestemming van het le ger, verboden. Het schijnt dat het ver bod en de censuur gericht zijn legen groeperingen, die pamfletten hebben verspreid om de jeugd op te hitsen te gen de centrale regering. De Ver. Staten en Canada hebben gisteravond bij Egypte en Israël aange drongen op dc aanvaarding van een voorstel dat de mogelijkheid zou kunnen scheppen voor een regeling van de Egyptisch-Israëlische impasse. Uit diplomatieke bronnen wordt ver nomen dat het in twee resoluties vervatte voorstel geconcipieerd werd door de Canadese minister van Buiten landse Zaken Lester Pearson in samen werking met de Amerikaanse gedele geerde bij de V.N. Henry Cabot Lodge. Wellicht zou dit voorstel vandaag ingediend worden. Dc eerste resolutie herhaalt het verzoek aan Israël tot terugtrekking der troepen uit Egypte. In de tweede resolutie zijn uitvoerige maatregelen omschreven tot handhaving van de vrede in het gebied, met inbe grip van legering van V.N.-troepen in de Sinaï woestijn totdat een oplossing gevonden is. Voor de opstelling van het plan werden zowel door Lodge. Pearson als Hammarskjocld besprekingen gevoerd met de Egyptische en Israëlische alge vaardigden bij de V.N. en verscheidene andere afgevaardigden. Het gevolg van de plannen van de regering is, dat er in brede groepen onrust wordt gewekt. Wat zal er ge beuren met de rechterlijke macht, de leraren, de onderwijzers, de middel bare en lagere ambtenaren bij de la gere publiekrechtelijke lichamen, die hun beleid afstemmen op dat van het rijk? Wat zullen de gevolgen zijn voor burgemeesters, gemeentesecretarissen, en gemeenteontvangers'.' Er valt een verbreking van de onder linge verhoudingen te vrezen. Bovendien kwamen de maatregelen van de regering op een psychologisch ongunstig mo ment. Het lager personeel is jarenlang door de overheid kort gehouden. De a.-r. afgevaardigde was pessimis tisch gestemd over de werking van de werkclassificatie. Hij geloofde daar niet meer aan. Het zou kunnen worden geprobeerd voor de werklieden. Ove rigens werd de invoering van de werk classificatie al in 1952 toegezegd. Er kan niet langer op gewacht worden. Thans zullen er compensatiemaatrege len moeten komen, vooral voor de laagst bezoldigden. De Kamer staat thans voor een moeilijke beslissing, aldus de heer Smallenbroek. Er moet enerzijds iets gebeuren voor de hogere ambtenaren, maar anderzijds mogen de verhou dingen in de ambtenarenwereld niet worden scheefgetrokken. De a.-r. fractie zal het antwoord van de mi nister afwachten en do bepaling van haar standpunt zal afhangen van hetgeen de minister ten aanzien van de middelbare en lagere ambtenaren toezegt. De heer Smallenbroek deed een drin gend beroep op de minister om zeer spoedig de salarissen van de mid delbare en lagere ambtenaren in het georganiseerd overleg aan de orde te stellen. Minister Struycken zou vandaag aan het woord komen. JÊSJfö -ff Vier Israëlische soldaten, die door de Egyptcnaren naren gevangen genomen, zijn uitgewisseld tegen 520 Egyptenaren, die door de Israëli's teerden vastgehou den. De vrijgelatenen staken hun vreugde niet onder stoeien oj banken. Het was de eerste maal, dat Eisen hower naar het vliegveld van Washing ton ging om een buitenlands staatshoofd te begroeten. Koning Saoed zei tegen Eisenhower, dat hij hoopte op openhartige bespre kingen, die zullen leiden tot betere be trekkingen tusen beide volken op basis van „vriendschap en wederzijdse be langen". De ontvangst die men in Washington Koning Saoed bereidde en in het bij zonder de tocht van het vliegveld naar Blairhouse was een van de grootst opgezette ontvangsten die ooit een staatshoofd ten deel viel. Langs de onge veer zes km lange weg stonden speciaal uitgezochte -soldaten en politiemannen met draagbare zenders en ontvangers liepen langs de Pennsylvania Avenue. Talrijke agenten van de geheime dienst en politiemannen in uniform waren op de been Koning Saoed zal drie dagen in Washington blijven. Kort voordat hij Saoed begroette, had Eisenhower op zijn wekelijkse perscon ferentie verklaard, dat hij elke onhoffe lijkheid jegens buitenlandse leiders, die met hem in Washington komen confe reren, betreurt. Eisenhorver zei dit in antwoord op een vraag over de afwijzende houding van New York tegen koning Saoeds be zoek en over aanwijzingen, dat president Tito een uitnodiging van Washington zal afslaan. De Amerikaanse president zei, dat hij de zaak van de vrede niet kan dienen, door alleen met mensen te pra ten. met wie hij het eens is. De president gaf te kennen, dat hij van plan was een pijnlijke kwestie met koning Saoed te bespreken, namelijk diens weigering om visa te verstrekken voor Joods-Amerikaanse manschappen, die op het vliegveld Dharan gestatio neerd zouden kunnen worden, Eisenho wer ontweek de vraag of hij met koning Saoed de in diens land bestaande sla vernij en rassendiscriminatie zou be spreken. Hfj zei, dat hij niet zo onbe leefd zou zijn om van te voren te zeg gen wat hij met zijn hoge bezoeker zou bespreken. DE BILT, 31 jan. 10 uur. In een snel tempo dringen oceaanfronten tot de Britse eilanden en onze omgeving doer. Dit gaat met tamelijk veel re gen gepaard. De depressies waarmee deze fronten samenhangen zwenken bij Ierland naar het noorden af en koersen vervolgens over IJsland naar het zeegebied tussen Groenland en Spitsbergen. Een van de depressies, die ten zuidwesten van Ierland wordt aangetroffen, vertoont een grote acti- viteit en veroorzaakt boven de Britse eilanden grote luchtdrukdalingen. Daardoor zal de wind bij ons de komende 24 uur toenemen en langs de kust mogelijk de grens van harde wind overschrijden. De aanvoer van de zachte oceaanlucht uit de Golf van Biskaje duurt voort, terwijl voorts het weer tamelijk somber blijft met op de meeste plaatsen enige regen. Het Froduktschap voor Zuivel zal een studiecommissie opdracht geven te on derzoeken of het mogelijk en wenselijk Is het van 19*2 daterende mengverbod op te heffen, waardoor in de Nederland se winkel weer de zg. melange (een mengsel van roomboter en margarine), verkrijgbaar zon zyn. Een zuivelfirma uit Zoetermeer h'eeft het Produktschap hierom gevraagd. Door deze melange weer op de markt toe te laten, zou een mogelijkheid wor den geopend om de binnenlandse room- boterprijs zodanig te verhogen, dat aan de gerechtvaardigde eisen van. de. vee houderij wordt tegemoetgekomen. Vol gens de firma uit. Zoetermeer zou deze prijsverhoging niet te zwaar drukken op de consument, omdat deze dan kan over gaan van boter op melange. Hongaarse grenswachters hebben woensdag Oostenrijks rechtsgebied ge schonden, aldus is officieel te tVenen be kendgemaakt. In de omgeving van Moschendorf en Eisenberg openden Hongaarse grens wachten het vuur op twee vluchtelingen op Oostenrijks gebied. Een vluchteling werd licht gewond, de ander werd niet getroffen. Urt Zuid-Slavië zijn woensdag 91 Hon gaarse vluchtelingen, die naar huis te-rug wilden, gerepatrieerd. Het Hongaarse persureau M.T.I. heeft woensdagavond een rede gepubliceerd die premier Kad-a-r enkele dagen geleden heeft uitgesproken op een bijeenkomst van arbeiders van het industrie-eiland Csepel in Boedapest en waarin hij zowel de. „sectarïsche politiek van (de vroege- Het Nederlandse bergingsschip „Ha vik" is gisteren tijdens werkzaamheden in het Suezkanaat in botsing gekomen met een ponton. De „Havik" liep geen schade op doch de ponton zonk. aldus een woordvoerder van V.N.-bergings- vloot. „Het aantal schepen dat we moeten lichten is dus weer met I gestegen" zei de woordvoerder. De bergingswerkzaamheden in de haven van Port Said zijn gisteren hervat. Een Joegoslavisch bergingsschip is begonnen met het iichien van een 80 tons kraan. Christophor Suames. parlementair secretaris van de Britse admiraliteit, heeft woensoag in het Lagerhuis ver klaard. dat hetSuezkanaai waarschijnlijk omstreeks midden-januari en zeker aan het einde van deze weck geheel vrijge maakt zou zijn als dc Britse en Franse bergingsschepen met hun opruimings werkzaamheden bij El Cap hadden kun nen doorgaan. Generaal Wheeler, het hoofd van de bergingsvloot der Verenigde Naties.' heeft woensdag verklaard dat met de verwijdering van de gezonken sleepboot Edgar Bonnet" het Suezkanaai ten Zuiden van Port Said over een lengte van 154 km weer bevaarbaar za! zijn. re Stalinistische partijleider) Rakoss" als het beleid van de groep van Na-gy ver oordeelde. Kadar noemde Nagy „een verrader van het volk". Kadar verklaarde, dat er de laatste paar jaar ernstige fouten zijn gemaakt en dat de beginselen van het socialisme geschonden zijn. Ma-ar de arbeiders mo gen wiet toestaan dat de vijanden onze fouten gebruiken als wapens bij hun aanvallen op de a-rbeidersregerin-g, zo voegde hij hieraan toe. „De reactionairen hebben hun metho den gewijzigd", zo vervolgde Kadar. „Nu proberen zij van sommige communisten af te komen door te zeggen dat zij Sta linisten of volgelingen van Ra'kosi zijn". Het huis nam een Tesolutie aan, waar in de president de bevoegdheden worden gegeven, waarom hij in zijn speciale boodschap aan het Congres van 5 janu ari jongstleden had verzocht. De resolutie werd aangenomen met 355 tegen 61 stemmen. Zij is ter goedkeu ring naar de Senaat gezonden. De behandeling in de Senaat zal ver traging ondervinden door het dinsdag aoor dc senaatscommissies voor Bui tenlandse Zaken en de Strijdkrachten genomen besluit een volledig onderzoek in te stellen naar de Amerikaanse po litiek in het Midden-Oosten in de afge lopen elf jaar. Hoewel de resolutie in grote trekken is goedgekeurd in de door Eisenhower gewenste vorm. heeft het Huis enige amendementen van zijn commissie van Ik Zweden Is opnieuw een omvang rijk communistisch splonage-kompiot ontdekt. Een Turkse staatsburger, Be- dros Zartaryan, en twee Zweedse Inge nieurs zijn beschuldigd van „spionage en het voorbereiden van spionage tegen Zweden". Het proces tegen hen zal woensdag be ginnen. Zartaryan bevindt zich reeds se dert september vorig jaar in arrest. UW LAATSTE KANS IN DIT SEIZOEN: o.a. Lange Nerz Bisam- mantel van 1090.— voor Lange Nerz Murmei- mantel van 1290.— voor Reiskosten morden vernocd. Lange Temen mantel van 595.voor en meerdere bontsoorten met evengrote kortingen! Buitenlandse Zaken overgenomen. Een ervan bepaalt, dat van de machtiging om Amerikaanse troepen te gebruiken zoveel mogelijk in samenwerking met de Verenigde Naties gebruik gemaakt moet worden. Wat de economische hulp aan het Mid den-Oosten aangaat bepaalde het Huis, dat niet meer dan 30 miljoen dollar per land verstrekt mag worden. De regering dient elk half jaar, in plaats van jaar lijks, verslag aan het congres uit te brengen. Voorts behoudt het congres zich het recht voor om de machtiging aan de president in te trekken. Met kracht heeft president Eisen hower van de Ver. Staten gisteren op zijn wekelijkse persconferentie het be leid van zijn minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dalles, verdedigd. Hij verklaarde dat Dulles een kennis van internationale zaken heeft, die door niemand in de gehele wereld wordt ge ëvenaard. Dulles heeft nog nooit iets on dernomen waarvoor hij te voren geen goedkeuring van Eisenhower gekregen, had. Van onze parlementaire redacteur) Gistermiddag heeft In Den Haag een conferentie plaatsgevonden tussen minis ter Mansholt en de vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw. De bewindsman heeft op deze conferentie geen mededelingen kunnen doen over de beleidsbeslissingen van het kabinet ten aanzien van dc iandbouw. Nader vernemen wij. dat de nota inzake dc bestedingsbeperking en de maatregelen die do regering in ver band hiermee denkt te nemen, vol gende week aan de Tweede Kamer zullen worden toegezonden. Enkele dagen daarna zal de memorie van antwoord van minister Mansholt verschijnen, wanneer het kabinet nog enkele punten met betrekking tot dc herziening van het landbouwbeleid zal hebben opgelost. (Van een onzer verslaggevers) De minister van Economische Zaken heeft zijn goedkeuring gehecht aan de verboging van gastarieven, wetke vele gemeenten In Nederland na 3 novem ber 1956 hebben ingevoerd. In de Staatscourant van 14 januari jl. werd een prljsstop afgekondigd voor gas, electrieiteit en water, waarbij be paald werd dat de tarieven van 31 ok tober 1955 gehandhaafd moesten bljjvcn. Verhogingen vastgesteld of ingegaan zijnde tussen I november en 14 januari moestén alsnog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister, terwijl ver hogingen na 14 januari voor de invoe ring het fiat van dc minister moesten hebben. Thans heeft de minister zijn goedkeuring gehecht aan alle reeds ver hoogde gastarieven. Over verhoogde elektriciteits- en wa tertarieven, is nog geen beslissing ge nomen. Het besluit van de minister houdt in. dat de huidige gastarieven voor Den Haag en van Amsterdam, goedgekeurd zijn. Vanochtend omstreeks half tien is op de onbewaakte overweg onder de gemeente Prinsenbeek bij Breda een personenauto door de elektrische trein Breda—Rotterdam, gegrepen. De beide inzittenden van de auto werden gedood. Het -varen twee assistenten van een veearts uit Breda. nl. de 62-jarige heer D. uit Rreda en de 25-jarige heer M. uit Utrecht. De stoffelijke overschotten zijn naar de geneeskundige dienst tc Breda over gebracht. De overweg is niet beveiligd door een knipperlichtinstallatie. De negentiende verjaardag van Prinses Beatrix verloopt op het Paleis Soestdiik tn alle .suite. Dc Prinses is vandaag niet ten paleize aanwezig en zij zal, zoals reeds eerder werd aangekondigd, het feest eerst zaterdag aanstaande in &t> familiekring vieren, tezamen met de ver- i aardag van prinses Margriet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1