Een goede zaak Air. v. Hall als burgemeester geïnstalleerd „Ambtenaren niet in hun vertrouwen schokken' D RESOLUTIE V.S. EIST ISRAELS TERUGTOCHT NIEUW NEDERtANDS HOOCOVENBEDRIJF Zes studenten vandaag door Hongarije vrijgelaten liegtuis; bij New-York neer Brandende "Braambos Eiffeltoren Drentse m land het etsontwerp in voorbereiding: W.A.-verzekmng verplicht ZATERDAG 2 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3604 Na verwerping amendement-Blom Prof. Oud wenst portefeuillekwestie Stichting bereidt plannen voor Krijgen de politieke partijen zendtijd? mtsmm- - r -M Weer or m zie ht Televisiemast van 300 meter Niet in Appelscha (Van onze parlementaire redacteur) E debatten over de begroting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer spitsten zich gistermiddag toe op een amende ment van de heer Blom (Arb.). waarvan de strekking was, dat de regering zou overwegen de salarisverhoging niet algemeen te stel len en niet te beperken tot de hogere ambtenaren. Dit amendement werd verworpen met 57 stemmen voor en 76 stemmen tegen. Vóór stemden de socialisten, de S.G.P., 6 C.H., de heer Weijters (K.V.P.) en mr. Roosjen (A.R.) Tegen stemden de overige K.V.P.- ers en A.R., alle V.V.D.-ecs en communisten en 2 C.H. (de heren Beernink en Sehmal) De post op de begroting van 10 miljoen voor de verhoging van de salarissen van de hogere ambtenaren werd aangenomen met 77 stemmen voor en 55 stemmen tegen. De stem verhouding was ongeveer gelijk aan die bij het amendement-Blom. Alleen stemde de heer Van Mastrigt (C.H.) ditmaal niet tegen, maar voor. 4 Curatorium Vertrouwen Frontaanval Zie verder pagina 3 Schade Kind door achteruit rijdende auto overreden Twintig doden37 gewonden ANCr* Rotterdamse industrie naar Hoogeveen Ambonees bekent moord op echtgenote (Van onze correspondent) Een televisietoren van 300 meter hoogte (even hoog als de Eitlel- toren) zal gebouwd worden in het westelijk deel van Drente. Deze toren, die de hoogste wordt van alle televisietorens in Nederland, komt in de plaats van de toren, die men in Appelscha zou bouwen en die 200 meter hoog zou worden. (Van onze parlementaire redacteur) Op het departement van Justitie is een wetsontwerp in voorberei ding, waarbij de W.A.-verzekering voor automobilisten verplicht wordt gesteld. Dit heeft minister Samkalden in de Tweede Kamer I meegedeeld. Rotterdam: Witte de Withstraal 30 - Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Puste li o No. 42451!) Klar-btenclionst abonnementen 1030—19,30 u. Zateidngs 17IR uur: Telefoon 115701) 's-Gravenhase: Huygonsplom 1 Telef 183467 <7 1 Postbus 1091 - Postgiro No 424867 KI; rhtendm-st. IK :«>--!930 u.: Tel, 362569 Schiedam: Lnnec Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnemcntsp.ys 57 cent per v eek f 2.48 per maand ,.40 per k wat taal Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting geldig tot zondagavond: RUSTIG WEER Zwaar bewolkt met tijdelijk opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Aanvankelijk zwakke, later overwegend matige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. 3 febr. zon op 8.19 onder 27.33. maDt) op 9.08, onder 21.49 4 febr. zon op 3.18, onder n. 33. maan op 9.28, onder 22.53. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT .orIJ willen vandaag te dezer plaatse W gaarne de aandacht vragen voor de „Stichting bijzondere leerstoelen voor Calvinistische wijsbegeerte aan openbare universiteiten". De/c stich ting, die een tiental jaren oud is, be oogt aan de openbare universiteiten en hogescholen bijzondere hooglera ren aan te stellen, ten einde in deze milieus, waar de modernistische en rooms-katholieke wetenschap vaak overvloedig 4Vordt gehoord, ook een Calvinistische wetenschappelijke visie op wereld en leven te geven. Deze Stichting is naast de Vrije Uni versiteit, waarnaar in het bijzonder ons hart uitgaat, van grote betekenis. De Vrije Universiteit toch is een po ging om het geheel der wetenschap pen, zowel als de afzonderlijke vak wetenschappenen het licht van de Hei lige Schrift te onderwijzen. Zij is in principe een al omvattende poging om de wetenschap onder het beslag der heilige schrift te stellen. Maar daarnaast hebben wij voor ogen te stellen, dat er vele openbare universiteiten en hogescholen in ons land bestaan. Op sommige daarvan worden wetenschappen onderwezen, die aan de Vrije Universiteit niet wor den gedoceerd. Er zijn talloze studen ten uit onze kring, die daar studeren. Om die reden, doch niet alleen daar om, is het van grote betekenis, dat ook in deze milieus een Calvinistisch ge luld wordt gehoord. En dat kan dan het beste geschieden door leerstoelen in de wijsbegeerte, omdat de wijsbe geerte de wetenschap in haar totaliteit en in haar beginselen poogt te beoefe nen. I amer keur t verhoging topsalarissen goed WIJ zeiden, dat het niet alleen van wege de studenten uit eigen kring was, dat deze bijzondere leerstoelen .en belangrijke zaak vormen. Deze Stichting is in wezen eer. poging tot evangelisatie op hoog niveau. Zij dringt door in de burchten der moder ne wetenschap, om daar in de weten schappelijke kring haar eigen bijbels geluid te laten horen. Wij kunnen de betekenis daarvan moeilijk onderschatten. Wanneer wij geloven, dat heel het terrein van het maatschappelijk leven van Christus is en dienovereenkomstig onze zen dingsroeping betrachten, dan kunnen wij niet volstaan met zending en evan gelisatie in de gewone zin van het woord, dan kunnen w'i niet volstaan met onze christelijke organisaties op '""p'Ditiek, sociaal en cultureel terrein, maar dan moeten wij doordringen tot de wortelen van het moderne leven, daar waar de verwereldlijkte weten schap de godsdienst poogt te verdrin gen. Vandaar de Vrije Universiteit, maar vandaar evenzeer en in nauw verband met haar de Stichting bijzondere leer stoelen, die buiten de eigen kring, in de sfeer der moderne wetenschap zelf, de degen met de vijand kruist. Het zal een ieder, die de zin van de geestelijke strijd onzer dagen ver staat, duidelijk zijn, van hoe grote be tekenis dat alles is. DE Stichting bestaat tien jaren en zij leeft van de vrijwillige bijdra gen van degenen, die haar betekenis zien. Zij bezit thans een vijftal leer stoelen, nl. in Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leiden en Delft. Zij heeft haar arbeid gebaseerd en haar docen ten gehonoreerd op de basis van een geldswaarde, zoals die tien jaar gele den bestond. Daar is helaas in de loop der jaren wel iets van teloorgegaan. En daarom is versterking van de kas der stichting noodzakelijk. Bovendien is de nieuwe technische hogeschool te Eindhoven in oprichting. Het is noodzakelijk, dat het Calvinis me aan deze nieuwe openbare hoge school in het rooms-katholieke zuiden haar Calvinistische leer en wereldbe schouwing kan onderwijzen. Met het oog op dit alles is de Stich ting bijzondere leerstoelen doende haar -inkomsten te verhogen. Zij vraagt van degenen, die haar steunen, een verhoging van de bijdrage met in doorsnee 10 a 20 procent. Wij willen deze actie gaarne aanbe velen en wij hopen, dat deze poging zal slagen. Want het gaat hier om een zaak, die niet alleen staande gehou den moet worden, maar die moet wor den uitgebreid. Het gaat hier om de doorwerking Van het evangelie in ons volksleven. X DE RAADZAAL van het Amster- ■I damse stadhuis is mr. G. van Hall gistermiddag door de waarnemend bur gemeester van Amsterdam, mr. A. de Roos. geïnstalleerd als burgemeester van de hoofdstad. In zijn toespraak na de installatie zei mr. Van Hall te hopen, dat z|jn liefde voor de gehechtheid aan Amsterdam er een waarborg voor mogen zfjn, dat h|j zijn taak zeer ernstig opvat. Hij wees er echter op, dat h|j zich grondig In allerlei problemen moet Inwerken en hü vreesde dat daardoor, althans aan vankelijk, de representatie van de stad naar buiten, die door zijn ambtsvoorgan ger op zo voortreffelijke wijze geschied de, mischien wat in de verdrukking zal kunnen raken. Wel ziet mr. Van Hall hot grote be lang en de waarde van deze repre sentatie in: als zijn eerste plicht als burgemeester noemde hij ervoor te zorgen, dat hij goed op de hoogte is van de werkzaamheden in, van en door de gemeente en van de mensen, die de stad dienen. Gezien de uitgebreide be moeiingen, die een grote gemeente als Amsterdam nu eenmaal heeft, zal alleen al de kennismaking heel wat tijd vra gen. Mr. Van Hall zei cr grondig van overtuigd te zijn, dat de oplossing van tie woningnood urgentie no. cén is, doch indien men alleen maar huizen zou bouwen en zou nalaten tegelijkertijd een corresponderend aantal kerken, scho len, ontspanningsruimten enz. te doen verrijzen zou men volgens de nieuwe burgemeester tegenover de gemeenschap als geheel wel zeer tekort schieten. „Ik aanvaard thans de taak, die ik met uw hulp tot heil van Amsterdam hoop te volbrengen. Moge mij. daar toe wijsheid, en kracht worden' geschon ken en Gods zegen op mijn werk rus ten", aldus de heer Van Hall. De uitslag van de stemming volgde op een zeer levendig debat, waarin in het - bijzonder minister Struyeken de degen kruiste met de heren Blom (Arb.) en Tilanus ic.-h.). De bewindsman werd daarbij krachtig gesteund door prof. Oud (V.V.D.), hoewel laatstgenoemde er niet in slaagde de minister ertoe te brengen de portefeuillekwestie te stellen. De minister wilde dit zware geschut 'niet gebruiken. Nadat de be groting van Binnenlandse Zaken was goedgekeurd, werd de bewindsman door alle deelnemers in het debat van harte gelukgewenst. De heer Smallenbroek" (a.-r.) zette hel debat over'de' ambtenarensalarissen gis termiddag in. In zijn repliek, op de rede van de minister wees de a,-r, woordvoer der erop, dat zijn fractie bezwaar had tegen het generale karakter van' het plan,-tot verhoging van de salarissen,der liogere ambtesnarèn. Hij begreep 'wel.' dat Mr. Vim Hall lussen zijn dochters Diane (links) en Mariene, na de installatie. De Ver. Stalen, India en r.og vijf landen hebben vrijdag besloten geza menlijk bij de algemene vergadering der Ver. Naties twee resoluties in te dienen, waarin de eis van onmidde' lijke terugtrekking der Israëlische troepen uit Egypte herhaald wordt. Na de terugtrekking der Israëliërs zouden de V.N.-troepen langs de be- standsgrenzen van 1949 gelegerd moe ten worden. Egypte heeft, naar verluidt, beloofd zich niet tegen de resoluties te zullen verzetten. Een Israëlische reactie is nog niet bekend De vijf andere indieners van de reso lutie zouden zijn: Noorwegen, Indonesië Joegoslavië, Brazilië en Columbia. Canada heeft onverwacht besloten, zich niet bij de resolutie aan te sluiten. Minister Pearson zou van mening zijn. dat de resolutie duidelijk de legering dient voor te schrijven van V.N.-troepen in de gebieden van Gaza, Sjarm el Sjeikh en langs de demarcatielijn. Ondanks waarschuwingen, dat Egypte zich nim mer bij zo'n krachtig gestelde resolutie zou neerleggen, wenste de Canadese minister zich niet van zijn mening te laten afbrengen. De Egyptische minister van Buiten landse Zaken, Fawzi, heeft vrijdag in de algemene vergadering verklaard, dat de status van de V.N.-troepen niet ge wijzigd mag worden. Het V.N.-leger moet „een instrument voor hulp aan een slachtoffer van agressie en beëindiging van agvessïe" blijven. Het mag geen middel voor „collectieve overheersing en druk" worden. In Rotterdam is in het leven geroepen de „Staal-Studie-Stich- ting", niet het doel de mogelijk heden voor de vestiging van een nieuwe hoogoven- en staalindus trie aan de mond van de Nieuwe Waterweg of elders aan de kust te bestuderen en de plannen voor deze vestiging voor le bereiden. Het is de bedoeling, dat deze Ongezond. In Parijs zijn drieduizend vuilnismannen in staking gegaan. Ly eisen vijfduizend franken loonsvcrnugmg per maand en „voorrechten" voor onge zond werk. nieuwe zware industrie thomasslaal en daaruit te vervaardigen lichte walsprodukten zal vervaardigen. Er is reeds contact opgenomen mei le veranciers van hoogoven- en wals- ïnstallaties, onder andere met Krupp De Stichting staat onder leiding van een curatorium, dat als volgt is sa mengesteld: mr. K. P. van der Man- dele, voorzitter, J. Smith, penning meester, dr. J. F. de Meyer, secretaris, prof. dr. J. R. N. van den Brink, mr. J Burgerhout, H J van der Esch, dr. C. F. Karsten, R. Verdam en ir. J. de Wit. De Stichting heeft haar bureau ge vestigd aan het Lange Vorhout no 62 te 's-Gravenhaee, (Van onze radioredacteur! Naar aanleiding van berichten, dat de Radioraad de minister van O.. K. en W. zou hebben geadviseerd om wekelijks een uur radiozendtijd ter beschikking van de democratische politieke partijen te stellen, heeft het lid der Tweede Kamer de heer Vrolijk, aan de staats secretaris van O.. K. en W., onder wie thans de radiozaken ressorteren, ge vraagd of hii bereid is het rapport van de Radioraad over deze aangelegenheid op korte termijn te doen publiceren. Het zou in de bedoeling liggen weke lijks driemaal twintig minuten zendtijd te reserveren voor de politieke partijen. het ten slotte erg moeilijk is de salaris sen van enige groepen te verhogen en van andere niet, raaar er zit een morele kant aan deze zaak. Het vorige kabinet-Drees heeft dit plan aanvaard en opgezet en dit kabinet heeft de verwachtingen van de ambte naren niet willen beschamen. Het alter natief van verwerping van dit plan was voor de heer Smallenbroek echter on bevredigend. nl. dat de rangeninflatie zou doorgaan en deze minister er niet meer zou uitkomen. De minister beroept zich op de voor geschiedenis, maar salarissen en lonen mogen geen sluitpost zijn. Een redelijke salariëring, ook voor de middelbare en lagere ambtenaren, mag men niet laten afhangen van de schatkist. Het Neder landse volk zal de noodzakelijke offers moeten willen brengen. De toezeggingon van de minister achtte de heer Smallenbroek niet zonder betekenis en hij had ver trouwen in deze minister. Toch hoop te de a.-r. afgevaardigde, dat de be windsman ten behoeve van de laagst bezoldigden nog de toekenning van een diensttijdtoeslag in- het georganiseerd overleg zou willen brengen. Verwerping van de plannen van de regering met betrekking tot dé hogere ambtenaren zou het vertrouwen bij deze ambtenaren schokken en zou onaange name gevolgen hebben. Daarom zou de grote meerderheid van de a.-r. fractie voor de begrotingspost en tegen het amendement-Blom stemmen. De heer Smallenbroek verweet de heer Blom, dat hij deze zaak te technisch-deskundig en te perfectionistisch stelde. Prof. Oud (WD) was het met minister Struyeken eens. dat de heer Blom en de socialistische kamerfractie een frontaan val op het beleid van het kabinet hebben geopend, vooral nadat de bewindsman gezegd had, dat een verantwoord perso neelsbeleid niet mogelijk zou zijn, wan neer de plannen van de regering werden afgewezen. Het verbaasde de heer Oud, dat de minister-president dr. Drees bij deze frontaanval niet achter de rege ringstafel had plaats genomen. De V.V.D.-fracticleider keerde zich vervolgens tegen de heer Tilanus, die met generaal Calmeijer en de heer Van Mastrigt het amendement van de heer Blom had ondertekend. ,J3e heer Tilanus houdt mij vaak voor. dat ik te onvriendelijk ben en dat hij altjjd vriendelijk en gouverne menteel is. Thans schaart hjj zich zon der een woord te zeggen achter de heer Blom, die de regeringspolitiek in het hart treft, wanneer zijn amendement wordt aangenomen". Prof. Oud herin nerde eraan, hoe de laatste tijd aller wegen aan het kabinet wordt voor gehouden: Regering, gij moet regeren. <yJ 4 Sfr -x VJSMgt. oiv**" - - Deze joto toont een dertig Kapattkoeleiders, bergpapoeas, die betrokken waren bij de door onbekende oorzaak ontstane opstandige beweging rondom de IVisselmeren in Nederlands Nteuw-Guinea, onder bewaking van een Papoeapolitieman, in gevan genschap bij de politiepost te Enarotali. De mannen, die zich in htm primitieve strijd, uit nl of niet gemotiveerde wrok tegen de vreemdelingen, hebben schuldig gemaakt aan moorden, wreedheden en brandstichting, tierden gearresteerd toen zij met hun stamgenoten naar Enarotali ivoren gekomen, om met een „waitai", pen dans, waarin zij in cirkels rondlopen, te kennen te geien, dat de tijd was gekomen om vrede le sluiten. Zij zullen naar tveslerse begrippen lichte straffen krijgen, uil te dienen aan de kust, waar zij ook tijdelijk zullen worden tewerkgesteld om kennis te maken met de westerse beschaving. Vandaag zouden in Wenen vier stu denten uit Oxford, oolc een Ameri kaanse en Noorse student aankomen, die gisteren door Hongarije rijn uitge wezen. Nadat radio Boedapest de uitwijzing van de vier Britse studenten had be kendgemaakt, werd later nog meege deeld, dat de Amerikaanse student Richard Roaback -en de Noor Einar Roos vrijgelaten rullen worden. Deze werden gearresteerd bij het helpen van Hongaren om naar Oostenrijk te vluch ten. Sinds 12 jan. werden zij gevan gen gehouden. In dp bekendmaking over de vrij lating van Roos werd gezegd, dat te gelijkertijd de Hongaarse legatie in Oslo opdracht gekregen heeft met de Noorse autoriteiten onderhandelingen te voeren over de terugkeer van jeug dige Hongaarse vluchtelingen, die zich nu in Noorwegen- bevinden. Gezien de Hongaarse behandeling van de zaak Roos, wordt, aldus de uitzending ver wacht, dat de Noorse regering in de zelfde geest van menslievendheid zal handelen. V Volgens eon bericht van het Hon gaarse persbureau MT1 hebben de studenten' bekend schuldig le zijn en spijt betuigd voor hun daden. Derhalve had de Hongaarse rege ring besloten hen vrij le laten.. De schade, die Boedapest heeft gele den tijdens de gevechten in het vorig jaar. wordt geschat op meer dan 1.150 miljoen forint (meer dan 371 miljoen gulden), aldus haeft het Hongaarse nieuwsbureau MTI vrijdag meegedeeld. Deze eüfers zijn afkomstig van het Hongaarse Centrale Bureau voor Sta tistiek. Er ziin ongeveer 20.000 kamers be schadigd ofwel meer dan vier procent van de woonruimte in Boedapest De kosten van reparatie of herbouw wor den geschat op 260 miljoen forint (bij na 85 miljoen gulden). De overige schade bedragen zijn: voorraden (meer dan 190 miljoen gulden), elektrische centralfes (onge veer 16 miljoen gulden). Het herstel van de beschadigde Csepel staalfabrieken zou volgens MTI circa 5 miljoen gulden kosten. Een negenjarige jongen is gistermid dag in de Lepelstraat te Amsterdam door een vrachtwagen overreden. Ver moedelijk heeft het kind niet bemerkt, dat de auto langzaam achteruit, reed. Hü werd met zware verwondingen' naar het O.L.V.-G'asthuis vervoerd, waar hü bij aankomst is overleden. De Bilt, zaterdag 10 uur: Boven de Noordzee neeiv zich een westelijke stroming ingesteld van min- derzachte oceaanlucht. terwijl boven Frankrijk een hoeveelheid zachte lucht aanwezig is. In het overgangsgebied wordt een front aanget-offen waarvan de bewolking zich o.a. boven ons land bevindt. Hieruit valt in het uiterste zui den nog enige regen. Op de Oceaan koerst ten noordwesten van de Azoren een actieve depressie met tamelijk grote snelheid naar het oosten, maar deze zal het weer bij ons het komende etmaal nog niet kunnen beïnvloeden, daarom venvachten we voor morgen weinig ver andering in het weerbeeld, met aanvan kelijk veel bewolking. Later zullen voor al in het noorden van het land ook op klaringen mogelijk zijn. regen van bete kenis is niet waarschijnlijk. Een viermotorig passagiersvliegtuig, een DC-6 van de „Northeast Airlines", is vrijdagavond kort na- het opstijgen van het Newyorkse vliegveld La Gnar- dia neergestort op de zuidoostelijke punt van het eiland Rikers "In de East River. Volgens de Newyorkse politie zijn 20 personen om het leven gekomen en 37 gewond. Er waren 93 inzittenden. Het toestel was op weg naar Miami ih Florida. Een functionaris van de verkeerstoren van het vliegveld verklaarde, dat hij een helder rood schijnsel had gezien waarna het vliegtuig van zyn radarscherm ver dween. Het toestel was in een sneeuw storm opgestegen. Twee gebouwen op het eiland geraak ten in brand, maar niemand van de dui zend gevangenen van een nabijgelegen gevangenis liep letsel op. Er bevonden zich 71 passagiers aan boord. Er waren vijf bemanningsleden en 17 personeelsleden van de „Northeast" Airlines", die vertrouwd moesten wor den gemaakt met de nieuwe diëtist op Florida. Totnogtoe heeft de maatschappij voornamelijk in het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten gevlogen.' Foei! De Oostenrijkse mannén-heb ben een slechte beurt gemaakt. Volgens een landelijke enquête gaven niet min der dan 62 pet. van de huisvrouwen, aan wie gevraagd werd of de mannen wel eens een handje hielpen bij het werk, als.antwoord „Neen, nooit." A .-S (Van onze correspondent) De Hoogeveense gemeenteraad heeft anderhalve hectare industrieterrein ver kocht aan de Rotterdamse N.V. Golfcar- ton- en Papierwarenfabriek. In deze industrie zullen ongeveer 150 man ongeschoold personeel werk vinden. In de nieuwe industrie kunnen mannen tot 45 jaar worden geplaatst. Juist deze groep werklozen was in Hoogeveen tot nu toe moeilijk te plaatsen. De 43-jarige Ambonees J. L. M. uit Schattei berg bfj Westcrbork, die verle den week werd aangehouden, omdat men vermoedde dat hij ziin vrouw had vei giftigd, heeft nu een volledige beker tenis afgelegd. Het lag in de bedoeling dat op de toren in Appelscha een restaurant zou worden gebouwd, waarmee het voor beeld van Stuttgart nagevolgd zou vorden. Dit zou voor het vreemdelin- .enverkeer m Friesland van grote vaarde zijp. geweest. Hoge kosten en noeilijkheden met de investering en ,e noodzaak spoedig met de bouw te jegimien, hebben tot de verwerping an dit plan geleid. Ook bleek steeds duidelijker dat bij e bouw m Appelscha met volledig aan ie behoeften van Friesland en Gronin- ;en zou kunnen worden voldaan. Met name N.O.-Groningen zou met een antenne van 200 meter hoogte onvol doende gediend zijn. De toren in Ap pelscha kon echter niet hoger worden, omdat men dan op moeilijkheden met de luchtvaart (de aanvliegroute van 'chiphol) zou stuiten. De toren komt nu oostelyker, in de meenten Smilde of Beilen. Bij deze beslissing is ook rekening gehouden met de mogelijkheden van kleuren televisie, telefonie van straal zenders, mobilofoons en televisierepor tages. Bij een toren van '300 meter hoogte zullen al deze mogelijkheden aanmerkelijk groter worden. Daar de toren niet eerder dan eind 1958 of begin 1959 gereed kan zijn, worden voor het noorden provinciale voorzieningen getroffen door de bouw van een lagere toren te Irnsum. Voor de rest van het land zullen in de loop van dit jaar of uiterlijk begin 1958 definitieve televisievoorzieningen gereed zijn. De zender in Roermond zal juni 1958 gereedkomen, die in Goes komt dit jaar klaar, evenals die te Markelo. Als het gehele zenderplan gereed is en ook Lopik op maximumsterkte is gebracht, zal nog afgewacht moeten worden of de kop van Noord-Holland de televisieuitzendingen behoorlijk kan opvangen. Als dat niet het geval is zal in het noorden van deze provincie no? een kleine zender moeten komen. r* r -KV" V. JpENS.' toert bij (Mazes) de XXl-J kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam bij bij de berg Cods, Horeb, Daar Verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uif de braamstruik." De traditie wijst de hoog op gaande struik op onze folo aan ah ,,hel brandende braambos". Hij groeit op de westelijke helling van de berg Sinaï, grenzend aan het beroemde Sl.-I itharinaklooster daar. Boven de plaats, waar de wortels uit de grond komen, is een kapel gebouwd, builen wordt de struik gesteund door latwerk. Elders in deze editie vindt men, in het kader van onze serie „Met Trouw in het Midi en-O oslen"een reportage over een tocht naar ie Sinai, de u)eg, die Israël heeft ge volgd uil Egypte. Namen als Mara. Elim, Sin, Rafidim komen daarbij Weer onder de aandacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1