Grote stap vooruit op landbouwgebied Amerika levert Engeland geleide projectielen Minister floot MUZIKANTEN HERVONDEN ELKAAR NA 21 JAAR V.N.-leger schild tussen Egypte Israël en Jordaanse koning waarschuwt tegen het communisme Geheime in Mos iatient Kou Ook echtgenoot van weduwe in Nieuwland vermoord Maarschalk F. von Paulus overleden NAAR EURO MARKT EN EURATOM Eenstemmigheid van Benelux 3 verplicht Kleuter verdronken in Giessen Ierse reddingsboot redt 7 Nederlanders Koningin Juliana terug in Nederland Inkrimping leger wat uitgesteld? Britse premier niet naar Moskou Gloster „Meteor verongelukt N.C.R.V. bracht oude vrienden samen Vliegrampen in V.S, en Frankrijk Westduitse arts mag naam niet weten Westerse studenten in Oostenrijk Wereldvredesraad uit Wenen gezet Militaire steun van V.S. voor Saoed Weeroverzicht MAANDAG 4 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3605 Weerbericht SANDYS TEVREDEN TERUGGEKEERD Assemblee achter Amerikaans plan WEER TERUGTOCHTI legering GEËIST Nationalisme als dekmantel SCHIETPARTIJ IN KREMLIN VV Straatgevechten Italië STOFFELIJK OVERSCHOT OPGEGRAVEN Verhoging tarief van elektriciteit goed gekeurd <^4nrrrnkTar?aal F' P°' r"*' f 2'4S "«and. Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. VEEL BEWOLKING Zacht weer met veel bewolking en plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. o Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) DE Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Paul Henri Spaak, heeft zaterdag in Den Haag rrsel vijf Nederlandse ministers gesproken. Het ging over de Nederlandse bezwaren tegen onderdelen van de plannen voor een Europe&e gemeenschappelijke Jnacht en een atoomgemeenschap. Na afloop noemde minister Spaak de besprekingen bijzonder vruchtbaar. Zijn Nederlandse collega, mr. J. M. A. H. Luns, zei dat er vorderingen zijn gemaakt, vooral op landbouwgebied. Maar waar uit die vorderingen bestaan, kon nog niet worden meegedeeld, omdat de onderhandelingen nog in volle gang zijn. Overigens liet minister Luns er geen twijfel oyer bestaan, dat een aantal punten die voor Nederland van wezenlijk belang zijn, nog niet zijn opgelost. Goede sfeer Landbouw Prinses Marijke voor kleine nabehandeling opgenomen De Amerikaanse regering heelt erin toegestemd, Engeland geleide projectielen te leveren ten einde Engeland m staat te stellen, zijn troepensterkte te verminderen, verneemt U.P. in Washington. Deze wapenen zijn erop berekend, dat er atoomladingen in worden aange bracht, die in Engeland vervaardigd zullen worden. vv 3$ De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft zater dagavond voor de zesde maal een beroep op Israël gedaan, zich zon der verwijl uit Egypte terug te trekken. Verder werd een Amerikaans plan goedgekeurd om een vredes- leger van de Verenigde Naties als schild tussen Israël en Egypte te laten dienen. Israël tegen Onvoldoende Door Hongarije uitgewezen in Sjepilow? Kagauovdtsj Voorlopig alleen Amsterdam VERZEKERINGSGELD Wassilewsky President Eisenhower heelt koning Saoed verzekerd, dat de Verenigde Staten bereid zijn Saoedi-Arabië te helpen bij het versterken en moderni seren van de Saoedï-Arablsche strijd krachten. Dit is zaterdag in Washing* ton vernomen. Tevens verluidt, fiat koning Saoed's kansen op economi sche hulp kleiner worden. De koning ontvangt jaarlijks 3t0 miljoen dollar aan royalties van de oliewinning. X". VOX PAULUS Iivee Nederlanders gearresteerd N Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - ïclcf. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gra\ enhaer: Huygcnsplein I Telef 1S3467 n n Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klrehtcndlenst 18 30-19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon S78S2 (.40 per kv ai taal. - Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijksj 4 lebr. zon op 8.18, onder 17.37. maan op 3.13. onder Direrlcur: H. DE RL'IG Spaak had in Den Haag „vruchtbaar gesprek" Be besprekingen werden gehouden tij dens een lunch In de ambtswoning van minister Luns, waaraan o.a. ook deelna men minister-president dr. W. Drees, de minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, de minister van Land bouw-, Visserij en Voedselvoorziening, dr. S. L. Mansholt, de minister van Fi nanciën, II. J. Hofstra, de staatssecre taris van Buitenlandse Zaken drs. E. H. v. d. Beugel en het hoofd van de Nederlandse delegatie op de Brusselse conferentie dr. J. Linthorst Homan. Minister Spaak, was vergezeld van Baron Snor d'Oppucrs, secretaris-gene raal van het Belgische ministerie van Economische Zaken, en enkele leden van de Belgische delegatie bil de Bras- selse conferentie. Na afloop van het gesprek verklaar den de heven Spaak en Luns tegenover de pers dat de besprekingen tussen de Zaterdagmiddag is in Hardinxveld- Giessendam een tweejarig meisje in de Giessen verdronken. De kleuter, een dochtertje van de familie G, van Wijn gaarden in Buitendams, speelde met an dere kinderen op het erf aan de water kant. Zij moet onopgemerkt door de an deren, te water zijn geraakt. Later zsg men haar drijven. De vader heeft het kind zelf uit het water gehaald. De heer Van Wijngaarden zou juist de volgende Éag naar Brazilië vertrekken. Deze reis is uiteraard niet doorgegaan. Zeven bemanningsleden van het Ne derlandse schip „Rotterdam" probeer den vrijdag in een roeiboot een door de storm van hun schip weggeslagen red dingboot op te halen. Zij werden door de zware zeegang echter verhinderd weer aan boord te komen. De reddingboot van Fenit (Ierland) voer uit en heelt vier uur lang tegen de zeeën gevochten, om de zeven hulpeloze Nederlanders te red den. Ten slotte slaagde men erin de twee roeiboten van de „Rotterdam" op sleep touw te nemen en terug te brengen. Beneluxpartners in een zakelijke en goe de sfeer verlopen zijn. De heer Spaak zei dat veel zaken van Nederlandse kant zijn verduidelijkt, De onderhandelingen tussen de zes landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen cn Staal, die vandaag in Brus sel worden hervat, zullen volgens mi nister Spaak door de discussies in Den Haag gemakkelijker worden. De Belgische minister ontkende dat hij ooit gezegd zou hebben dat Neder land in Brussel moeilijkheden heeft gemaakt. Nederland maakte reserves en dit feit had hij slechts geconsta teerd. De Nederlanders hadden hier toe ook het volste recht. Minister Luns zei dat vooral op het gebied van de landbouw een grote stap vooruit is gedaan. De heer Luns ver klaarde dat zijn collega Mansholt, ais hij op deze persconferentie aanwezig zou zijn, dit gaarne zon willen bevesti gen. Op de Interruptie van een der aan wezige journalisten: „Minister Drees Hare Majesteit de Koningin is zater dagmiddag. vergezeld door Zijne Ko ninklijke Hoogheid de Prins der Neder landen, van haar wintersportvakantie in Arosa op paleis Soestdijk teruggekeerd. H.K.H, Prinses Marijke is heden voor teenkele dagen opgenomen in het Oog- lijdersgasthuis te Utrecht voor een kleine nabehandeling. ook?", antwoordde minister Luns lachend ,,Dr. Drees ook, en dat zegt heel wat". Munster Spaak ondersts eeptc dat de Benciuxlandert elkaar bij de verdedi ging van hun belangen moeten helpen. Maar dat betekent volgens hem niet, dat cr een absolute verplichting bestaat dat de Beneluxlanden altijd eenzelfde standpunt naar voren brengen. Overi gens had hij op de Brusselse conferen tie een tweeledige functie te vervullen; aan de ene zijde vertegenwoordigde hij België en de Benelux en aan de andere kant vervulde hij de taak van voorzit ter. „Er heerste pen gaf'le sfeer", zeiden rministers Spank tlidjsi'è} i«h Luns f\ederhmd} zuterdag na afloop 1 an hun besprekingen in Den Hang 01 er de /oris 1 Europese markt en Euratom. Deze foto schijnt tan die goede sfeer wel ren be uijs te zijn. Van rechts nnnr links: mi nister Luns, minister Spaak\tuatssccre- d. Hengel. Eveneens wordt vernomen, dat de Amerikaanse regering Engeland (en andere landen van de Navo) verzocht heeft een verlaging van de troepen sterkte uit te stcilen tot de Ameri kaanse wapens die tegen zo'n veria ging opwegen beschikbaar zijn. De Britse minister van Defensie, Duncan Sandys, is gisteren uit Wash ington in Londen teruggekeerd. Kort voor zijn vertrek uit de Ver. Staten zei Sandys dat Engeland .nu zijn. de fensiebegroting kan besnoeien in de wetenschap dat de Verenigde Staten „volledig onze economische en finan ciële positie begrijpen". De minister verklaarde dat er meer is bereikt dan hij verwachtte. In Londen heeft men de indruk dat minister Sandys in Washington rege lingen heeft getroffen voor een spoe dige ontmoeting tussen president Eisenhower en premier Maemillan. Premier Harold McMillan van Enge land heeft zijn Russische ambtgenoot Boelganin meegedeeld, dat hij in mei geen bezoek aan Moskou zal kunnen brengen. (In juli van het vorig jaar deelde de toenmalige premier Eden in het Lager huis mee, dat hij en minister Sehvyn Lloyd in mei Moskou zouden bezoeken.) Als reden geeft McMillan op, dat hij het te druk heeft. Hij heelt de hoop uit gesproken dat cr zich een toestand zal ontwikkelen, waarin een bezoek van de ze aard zowel voor Boelganin als van internationaal standpunt bezien welkom zal zijn. Vanochtend Is, door tot nu toe onbe kende oorzaak, een Gloster „Meleor"- utraaljager van de basis Soesterberg van de Koninklijke Luchtmacht verongelukt. De vlieter heeft zich, door middel van de schietstel uit het toestel kunnen be geven. De vlieger is uit het IJsselmeer opge pikt door een helikopter, nog voordat twee rijkspolitieboten, die op het IJssel meer patrouilleerden, hem hadden kun nen bereiken. Een woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken te Tehe ran heeft vandaag bevestigd, dat pre mier Hussein Ais kanselier Adenauer heeft uitgenodigd tot een bezoek aan Iran. Verwacht wordt, dat het bezoek in maart zal plaats hebben. Wie deze muzikanten zijn? Ir. Flipse uit Heemstede, aan wie Goos Kamphuis dit zaterdagavond in de NCRV-TV-vvcdstrijd „Uit tegen Thuis" vroeg wist het meteen: zijn vrienden, waarmee hij 21 jaar geleden in een HBS- bandje speelde. Het was een der meest verrassende vragen van de wedstrijd, die de kijkers ook veel plezier verschafte want de heer Flipse ging meteen achter de piano zit ten en het bleek dat de vrienden, die el kaar in bijna 20 jaar niet hadden gezien, nog goed samen konden musiceren. Zo maar voor het vuistje weg. Twee spelers mankeerden nog: de een woont in Indonesië en de ander kon de NCRV. die het schoolbandje voor deze ene TV-avond had her-opgericht", niet meer vinden. Niemand wist waar hij woonde. Het grappige was dat de onvind bare muzikant meteen na de uitzending opbelde en een beetje boos vroeg waar om zij hem er niet bij hadden gehaald... De minister van Verkeer en Waler- staat, mr. J. Algera, blies zaterdagmui- dag op een zilveren fluitje ten teken dat het nieuwe, voor de hoofdstad zeer belangrijke, vervoerscentrum voor de bode- en lijndiensten aan de Ponta- nusstraat-Zeebnrgerdijlc in Amsterdam geopend wax. Op ciif fin it signaal zetten de eerste vrachtauto's zich in beweging en in een lange rij. voorafgegaan door een muziekkorps, defileerden zij langs de autoriteiten. Het verzoek tot terugtrekking van de Israëlische troepen werd gedaan met 74 tegen twee stemmen bij twee onthou dingen. Israël en Frankrijk stemden tegen. Luxemburg en Nederland ont hielden zich van de stemming, terwijl Hongarije en Zuid-Afrika afwezig waren. De Amerikaanse resolutie voor de le gering van V.N.-soldaten tussen Israël en Egypte werd goedgekeurd met 56 tegen nul stemmen bij 22 onthoudingen. Van de stemming onthielden zich de landen van de communistische en Ara bische blokken alsmede Frankrijk, Ne derland en Israël. Kort voordat tot stemming zou wor den overgegaan, verwierp Israël het compromisplan. Het land gaf te ver staan, dat het vastbesloten is in het ge bied van Sharm El Sheikh aan de Golf van Akaba en de strook van Gaza te bljjven, totdat hot hechte waarborgen voor zijn belangen daar heeft verkregen. Egypte aanvaardde het plan voorwaar delijk. De Egyptische minister Mahmoud Bij Saint I,« in Normandlë zijn zater dagmiddag twee Amerikaanse tank vliegtuigen van het type Kb-29 tijdens een oefenvlucht niet elkaar in botsing gekomen en verongelukt. Veertien van dc negentien inzittenden zijn om het le ven gekomen. Vijf bemanningsleden zijn gewond. Reddingsbrigades hebben zaterdag het wrak bereikt van een Italiaans toestel een tweczitter -, dat bij de Gim- mont-Alpenpas was neergestort. Een van de inzittenden bleek te zijn over leden, de andere was zwaar gewond. Koning Hoessein van Jordanië heeft zaterdag zijn premier, Moelciman Na- boelsi, gewaarschuwd voor het gevaar van het binnendringen van het commu nisme in de Arabische wereld onder een nationalistische dekmantel. In een openbaar gemaakte boodschap verzocht koning Hoessein dc premier en de regering dc nodige maatregelen te nemen tegen dc communistische pro paganda en bij dc strijd tegen het com munisme dc wetten van het land toe te passen. De koning verklaarde, dat buitenland se opvattingen en ..bepaalde beginselen die in strijd zijn met de onze. begon nen zijn m Jordanië door te dringen" Tenzij aan deze opvattingen een halt toegeroepen wordt, zullen zij het be staande imperialisme vervangen door een andere soort, die, als zij eenmaal vastgoworteld is, met meer verdreven zai kunnen worden. ,.De Arabische we reld zal nooit vergeten, dat het oostelij ke kamp onze vijand (Israël) geholpen heeft een zeer dierbaar deel van onze natie (Palestina» te stelen", zei de ver klaring. Dooi het aanvaarden van communis tische beginselen zou Jordanië zijn hele erfgoed verspelen. Koning Hoessein waarschuwde, dat dc levensstandaard van het volk verhoogd moet worden om een vrij leven, dat een binnendringen van communisme en bolsjewisme zal voorkomen, te verzeke ren. van V.N.-soldaten langs de Is- raëliseh-Egyptische bestandslijn, maar over hun aanwezigheid in Sharm Ei Sheikh liet hij zich niet definitief uit. De Nederlandse vertegenwoordiger mr. C. W. A. Schürmann, zei o.m.: „De Nederlandse regering is van oordeel, dat de tweede resolutie op het ogenblik niet de betrouwbare waarborgen voor het voorkomen van nieuwe geschillen inhoudt, die de toestand eist. De Amerikaanse afgevaardigde Cabot Lodge waarschuwde „ernstig en plech tig", dat hij niet kort voorspellen wat het gevolg zou kunnen zijn vaa een aan houdende Israëlische weigering om de wil van de algemene vergadering, zo als die in de twee ingediende resolu ties tot uitdrukking wordt gebracht, na te leven. De Westduitse blocdspccialist, prof. dr. Hans Joachim Schuiten, bebandeit op bet ogenblik in Moskou een kenne lijk zeer belangrijke patiënt, wiens naam hij niet mag weten. Prof. Schuiten werd vrijdag door dc Sowjctregering dringend naar Moskou ontboden. Nadat prof. Schuiten zondagmorgen voor het eerst zijn patiënt had bezocht, (zaterdag had hij met Russische me dici over do aard van de ziekte ge sproken) verklaarde hij tegenover jour nalisten ,,Ik vroeg in het ziekenhuis Zes studenten vier Britten, een Noor eu een Amerikaan zijn zater dag door Hongarije uitgewezen. De studenten kwamen zaterdagmiddag bij de grenspost Nickelsdorf in Oos tenrijk aan. Onder hen bevond zich de negentien jarige Judith Cripps, kleindochter van wijlen Sir Stafford Cripps. De vier Brit ten waren sinds 17 januari door de Hon gaarse autoriteiten vastgehouden. De Noor en de Amerikaan vertelden bij hun aankomst in Oostenrijk, dat zij zich hebben beziggehouden met het over zetten van Hongaarse vluchtelingen over het Neusiedler meer. Volgens radio Boedapest zijn huiszoe kingen gehouden bij studenten, van wie velen wapenen bleken te bezitten. Een aantal studenten is gearresteerd. Een twintigjarig meisje en een leger officier zijn zaterdag in Hongarije opge hangen. Zij werden beschuldigd van het organiseren en leiden van gewapende groepen tijdens relletjes in Gyolavarl, op 17 december. In de stad Sulmoaa, ia Midden-Italië, is het zaterdag tot straatgevechten ge komen naar aanleiding van het besluit om als bezuinigingsmaatregel het plaat selijke militaire hoofdkwartier op te hef fen. Er werden 150 personen gewond. De ontevredenheid van de bewoners, die vrezen dat door het vertrek van de militairen het aantal werklozen zal toe nemen, kwam tot een uitbrsting, toen de prefect van de provincie, Ugo Mo- rost, de stad bezocht. Demonstranten be legerden het stadhuis, waar de prefect zich bevond, en trachtten andere open- bare gebouwen te plunderen. Na een strijd van vijf uur, waarbij politieman nen en militairen de betogers met traan gasbommen bestookten, kon de prefect in een pantserwagen in veiligheid wor den gebracht. wie de patiënt was, maar ik kreeg ten antwoord, dat dit een geheim was". Prof. Schuiten kon slechts mededelen, dat zijn patiënt midden vijftig ir en zich m een zeer ernstige toestand bevindt. Hij legde er de nadruk op, dat de ziekte niets met atoom- of kernonderzoek heeft te maken. Het blad Koelnische Rundschau veron derstelde vrijdag, dat prof. Schuiten was ontboden om de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sjepilow, te behan delen. Russische functionarissen hebben echter desgevraagd verklaard, dat Sje pilow en Malenkow (beiden zijn reeds enige lijd niet in het openbaar versche nen) slechts licht ziek zijn. Zij zouden binnenkort hun werk hervatten. Dr. Schuiten heeft na zijn eerste be zoek aan de patiënt verklaard, dat hij deze niet ais een van dc voornaamste leiders van het Kremlin heeft herkend. Het stoffelijk overschot van de echt genoot van de op 8 januari onder ge heimzinnige omstandigheden overleden weduwe F. M. K. R. te Nieuwland, is zaterdagmorgen op last van de justitie opgegraven. Dc echtgenoot overleed cp 17 september 1956. Dr. J. Zcldenrust verrichtte zaterdagmorgen de sectie ®p het lichaam, waarna, het nog dezelfde dag werd begraven. De justitie is tot deze opgraving over gegaan om alle mogelijkheden in deze vreemde zaak te onderzoeken. De echt genoot van de jonge, bemiddelde weduwe overleed één dag nadat hij was thuis gekomen uit het gasthuis te Middelburg. Hij was daar ruim vijf weken verpleegd wegens een plotseling gebleken hart afwijking. Voordien stond de man be kend om zijn ijzersterk gestel. Zoals bekend, is de weduwe op 8 januari gewurgd in haar slaapkamer gevonden. De taxichauffeur L. H. uit Nieuwland werd op 16 januari ingeslo ten omdat hij ervan beschuldigd werd geld uit de woning van de weduwe te hebben verduisterd. Op 28 januari werd hij tevens van de moord beschuldigd. (Van onze Haagse redactiei De minister van Economische Zaken heeft zijn goedkeuring gehecht aan de verhoging van de elektriciteüstarieven welke Amsterdam op 1 november 1956 heeft ingevoerd. Alleen het Amsterdams verzoek tot tariefverhoging is voorlopig ingewilligd. Voor andere steden, die dit hadden aan gevraagd, is nog geen beslissing geno men. evenals over dc verhoging van de waterlcidingtarievon. Do Oostenrijkse regering heeft dc door communisten geleide Wereldvredesraad gelast Oostenrijk te veriaten. De organisatie werd verbannen om dat zij zich mengde in de binnenlandse aangelegenheden van landen waarmede Oostenrijk vriendschappelijke banden onderhoudt. Daardoor had zij de neu traliteit van Oostenrijk geschonden. Tot nog toe ontkent H. hardnekkig beide beschuldigingen. In Nieuwland liepen reeds lang ge ruchten, dat de man van de vermoorde om het leven zou zijn gebracht. Het schijnt, dat er bij zijn overlijden een belangrijke som verzekeringsgeld zou worden uitgekeerd. Vast staat, dat de jonge weduwe enkele weken voor haar dood duizend gulden had gekregen, ter wijl een belangrijk groter bedrag in februari zou volgen. De resultaten van de sectie zijn nog niet bekend gemaakt. Het Amerikaanse blad „New York Daily News" meent uit kringen van de Amerikaanse geheime dienst te weten dat de man de Sowjet vlce-premier Kaganowitsj is, die een levensgevaar lijke shcotwond zou hebben. Het blad schrijft dat Kaganowitsj, de enige Jood in de Sowjethierarchie, een vertegenwoordiger is van de „oude, doorgeïnterde Stalinisten, die Chroesjt- sjew en Boelganin de macht willen ont nemen". Volgens het bericht zouden Boelganin en Ohroesjtsjew bevolen heb- Kaganowitsj neer ie schieten, maar „er liep iets mis". „Kaganowitsj werd slechts zwaar ge wond bij de aanslag van donderdagavond en wordt nu kennelijk met alle mogelijke zorg omringd", aldus de „Daily News". Het Westberlijnse blad B.Z. schreef vandaag, dat de geheimzinnige patiënt in Moskou waarschijnlijk de plaatsver vangende Russische minister van Defen sie, maarschalk Nikolai A. Wassilewsky is. B.Z. baseerde zijn bericht op een gerucht, dat in „diplomatieke kringen in Moskou" dè ronde doet. B.Z. schreef, dat het bericht, dat de patiënt Wassilewsky zou zijn door de volgende feiten werd geschraagd: 1) Wassilewsky is al enige tijd niet in het openbaar gezien; 2) Hij is tussen de 50 en 60. 3) Hij heeft eers „onbekend" gezicht.' DE BILT. maandag 10 uur: Zondag drong een nieuwe hoeveel heid zachte lucht uit het zuiden gelei delijk ons land binnen. In verband daarmede kwamen in het zuiden van Nederland gisteren maximumtempe raturen voor van 14 graden. In het noorden van het land liep de tempera tuur niet hoger op dan ongeveer 8 graden.^ Op de Oceaan houdt de depressie activiteit aan. Ten zuidwesten van Ierlandwerd vanmorgen een nieuwe- depressic aangetroffen met sen lucht druk in het centrum van 965 mb. Onder invloed van deze storing neemt de wind in onze streken toe uit zui delijke richting waardoor de aanvoer van zachte lucht voortduurt Aangezien ons land de komende 24 uur binnen de invloedsfeer van de depressie komt zal er vrij veel be wolking zijn met later %vat regen. Veldmaarschalk Friedrlch von Fau- lu«, die in de Tweede Wereldoorlog de A" vA aanval van het Duitse leger op Stalin, grad heeft geleid, is vrijdag op 67- jarige leeftijd in Dresden overleden. Von Paulus keerde eind 1953 uit Sowjetrussische gevangenschap naar Duitsland terug en bleef in de ooste- iyke zone, ofschoon zijn naaste familie in West-Duitsland woonde. Zijn vrouw overleed in 1949 in West-Duitsland. Von Paulus was beroepsofficier snds rim negentiende jaar. In de Eerste We reldoorlog bereikte hij de rang van ka. pitein. Tijdens de slag om Stalingrad werd hij door Hitier tot generaal-veldmaar- schalk bevorderd. Enige malen had hij Hitier om verlof verzocht zich met zijn leger terug te trekken, hetgeen werd geweigerd. A. Zijn zesde leger werd door de Rus- sen bij Stalingrad vernietigd. Een jaar na zijn gevangenneming werd Von Paulus de leider van Het Poi?1-6 ,v,°°.r een Vrij Duitsland, in 1944 in Moskou opgericht, waarin veie Duitse offcieren waren opgenomen, die een communistische „herscholing" had den ondergaan. Velen van hen hebben laier medegewerkt aan dc opbouw van het Oostduitse volksleger. De Sowjet-minister van Defensie maarschalk Zjoekow, heeft zich zon! dag m prijzende bewoordingen ur.ee- d8e vnn'p T PaUlus- 2^ko,v "0*1 de \on Paulus een neraal". „zeer ervaren ge- Uit Soerabaja is ,'?mc!d, dat de poli tie aldaar twee Ned -danders, de heren M. T. H. V. en E. M. Mheelt gearres teerd op verdenking van diefstal van fa- oi'ieksonderdelen ter waarde van onge veer tachtig duizend rupiah.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1