Automatisering Waakzaamheid blijft doch BEGIN MAART SITUATIE OPNIEUW BEZIEN PEK JEEP DOOR NKUW STUKJE NEDERLAND Enkele reis per trein op 1 april negen procent duurder Irak wil overleg met Egypte Tweede Kamer keurt hogere loongrens goed Op 1 februari '58 eerste „nieuwe' parate divisie Wel kritiek op late indiening wetsontwerp Verongelukte straaljager was een napalmbom Norstad waarschuwt tegen inkrimping strijdkrachten Spaak naar V.S. Maximumsnelheid geen oplossing Vloeibare zeep zet verkeer in Rotterdam vast Abonnementsprijzen onveranderd D W eeroverzicht Reorganisatie van het leger aan beroepspersoneel Nieuw mysterie in Engeland? Vergeefs zoeken hoven IJsselmeer WOENSDAG 6 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3607 Weerbericht Ook goederentarief Q Zie verder pagina 5 Niesparlij Giro 999 f 4.731.983.35 TERWIJL drie enorme gema len (Lovink bij Harderwijk, Wortman bij Lelystad en Colijn bij de mond van het Keteldiep) onvermoeibaar voortgaan Neder lands nieuwste polder, Oostelijk Flevoland, droog te malen, kan men per jeep al een tochtje maken over de stukken IJselmeerbodem, die reeds drooggevallen zijn. Rijkswaterstaat heeft gisteren een mm Meer hulp van V.S. gevraagd (Van onze parlementaire redacteur) E Tweede Kamei heeft gisteravond het wetsontwerp tot verhoging van de loongrenzen voor de sociale wetten van 6000 tot 6900 gulden z.h.s. goedgekeurd. De liberalen wensen geacht te worden te hebben tegengestemd evenals prof, Gerbrandy (a.-r.). Een motie van de heren De Kort (K.V.P.), Van Eibergen (a.-r.) en Van Mastrigt (c.-h.), waarin de regering verzocht wordt tiet vraagstuk van de ontkoppeling van de loongrenzen voor de ziektewet en het ziekenfondsbesluit binnen afzienbare tijd onderwerp van gedachten- wisseling te maken tussen haar en de Kamer, werd eveneens z.h.s. aangenomen, nadat de staatssecretaris van Sociale Zaken, dr. Van Rhijn verklaard had. dat de regering tegen deze motie geen bezwaar heeft. aantal journalisten en camera mannen het genoegen van een dergelijk tochtje geschonken. Dat het land nog allerminst „droog" is, bieek toen een aantal voertuigen tot aan de assen vast raakte in de zuigende modder Foto boven: De expeditie be gint, het nieuwe land glijdt onder de wielen door. Foto hiernaast: Een van de vier scheepswrakken, die bij het droogvallen van het land in de «ingeving van Elburg te voor schijn zijn gekomen. Men gaat nu onderzoeken uit welke tijd de wrakken dateren. Nederlands schema Nieuwe stijl Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeieL 115700 -4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhagc: Huygenspletn 1 Telef. 1834S7 C3 1) Postbus 109! Postgiro No. 42486? Kif chtendier.st: 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand f 7.40 per kwartaal. - Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks AANHOUDEND ZACHT Aanvankelijk opklaringen, later meer bewolking met een kans op wat regen. Wind tussen zuid en zuidwest, aanvankelijk overwegend matig later over wegend krachtig. Aanhoudend zacht. 7 febr. zon op B.13, onder 17.41, maan op 10.41, onder 1.11. Directeur; H, DE RUIG O <c> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS' SLOT ZAL het voortschrijdende automa tiseringsproces leiden tot het op grote schaal ontslaan van arbeids krachten en moet als gevolg hiervan een bedenkelijke stijging van de werk loosheid worden verwacht? De mensen, die het weten kunnen, beantwoorden deze vragen over het algemeen ontkennend. Zij menen, dal de ervaringen met de automatisering tot dusver hebben aangetoond, dat er voor pessimisme weinig reden is, Ten gevolge van de automatisering zal. zo luidt-de redenering, de wel vaart toenemen, nieuwe werkgelegen heid worden geschapen, monotone ar beid (aan de lopende band) tot het verleden gaan behoren, en meer vraag ontstaan naar hoog geschoolde arbeids krachten. Voor zover er mensen overbodig zou den worden, zullen deze ten gevolge van de expansie van de industrie, ge makkelijk elders in dezelfde onderne ming of bedrijfstak te werk kunnen worden gesteld, dan wel door andere bedrijfstakken kunnen worden aange trokken. DEZE opvatting vonden we dezer dagen nog eens weer bevestigd in een uitvoerig artikel in de „Frank furter Allgemeine Zeitung" over de automatisering in de Verenigde Sta-, ten. In dit artikel werden de resultaten van een studiereis weergegeven en met interessant cijfermateriaal geïl lustreerd. Daaruit blijkt, dat de werkloosheid In de V.S. zich op een relatie! laag peil beweegt, niettegenstaande het feit, dat de automatisering de laatste jaren voortgeschreden is. In de chemi sche industrie bleef van 1933 tot 1956 het aantal arbeiders vrijwel constant In de olieraffinaderijen liep het aan tal arbeiders weliswaar terug van 145.000 tot 135,000, doch in de be drijfstak als geheel steeg het aantal tewerkgestelden van 297,000 tot 320.000. In de auto-industrie is het beeld enigszins vertroebeld door storende factoren bij de afzet. Het aantal ar beiders nam met 160.000 af, doch ge zien het feit dat de werkloosheidscij fers in het algemeen de laatste jaren in dalende lijn gingen, acht men dit niet verontrustend. De medewerker van de Frankfur ter Allgemeine ziet de toekomst dan ook optimistisch. Het proces voltrekt zich geleidelijk: „Wij hebben nog ner gens fabrieken gezien, waaruit de ar beiders geheel verdwenen waren en waar11 men slechts volgens het beken de fabeltje alléén maar op een knop behoeft te drukken om het produktie- proees „volautomatisch" te doen ver lopen". t NTUSSEN heeft de automatisering 1 op de kantoren ook haar intrede gedaan en de vraag rijst of hier wel licht bedenkelijker consequenties zün te verwachten dan in de industrie. Het Duitse blad verschaft ook hier over gegevens. Een Amerikaanse be drijfsleider vroeg de verslaggever: „Gelooft u nu werkelijk dat er minder administratieve arbeid zal komen?" „Geen sprake vaa, hij zal slechts van karakter veranderen". Dank zü de elektronische rekenma chines zullen tot dusver volstrekt on bekende gegevens ter beschikking ko men, die ook administratief verwerkt moeten worden. Men kan als algemene tendens aan nemen, dat ook in de kantoorsector op den duur meer arbeidskrachten nodig zullen zijn dan voorheen. En voor wat heel het automati seringsproces betreft is er deze conclu sie: naarmate in de werkplaatsen zöf minder arbeidskrachten staan, zuller, er des te meer nodig zijn In de stadia van het productieproces, die hieraan voorafgaan of erop volgen. MEN mag overigens aannemen, dat deze ontwikkeling niet geheel zon der wrijvingen zal verlopen. Daarom is het van belang, dat steeds de vak beweging ingeschakeld blijft. De krachten zullen erop gericht moeten zijn, dat de automatisering geen vloek maar een zegen voor de mensheid zal zijn. In het orgaan van de Ned. Chr. Be- ambtenbond wordt de vraag gesteld of de automatisering al dan niet in strijd is met de Prot. Chr. levensbe schouwing. Terecht wordt deze vraag ontkennend beantwoord, mits dan ook maar vast staat dat bij het voortschrijden van de automatisering de mens als schep sel Gods niet in het gedrang raakt. Voor dat laatste behoeft geen vrees ie bestaan, indien men de mens als hed rij £s ge noot volwaardig bii het over leg irschakeit, de ondernemings- en bedrijfsgemeensehap op de juiste wijze lot haar recht laat komen en harten en zinnen gericht zijn op het zoeken van gerechtigheid in de verhoudingen, 'waarir. men als bedrijfsgenoten tot el kander is gesteld. Rijverbod voorlopi buiten werkin JTE.V dreunende èxplosie wekte tan- morgen ben oners ran de Valken- boskade hardnekkig ttil hun slaap, üe ontploffing bleek zich te hebben toor- gedaan in een bakkerij op de. hoek van de Copernicnslaan en de Valkenbaskade. Door de. kracht ervan uerd een buiten muur in elkaar gedrukt. Oorzaak ran de explosie teas een verstopping in de luarmnaterleiding tan de oven. Generaal Lauris Norstad, heeft gis teren gewaarschuwd dat de westelij ke wereld geen beperkingen van de bewapening kan invoeren op grond van de veronderstelling dat deze be perkingen gewettigd zouden zijn door de,nieuwe atoomwapens. Deze beper kingen brengen de veiligheid in ge vaar, zei generaal Norstad, die opper bevelhebber van de NAVO is, op een lunch met de pers in Parijs. De Belgische minister van Buitenland se Zaken, Paul Henri Spaak, zou van- daag, uit Brussel naar Parijs vertrekken op doorreis naar de Verenigde Staten, waar hij te Washington besprekingen zal voeren over „Eruatom", d.i. de op zet der Westeuropese landen om hun hulpbronnen op het gebied van de kern energie samen te voegen en gemeen schappelijk te exploiteren. De heer Spaak zal, in zijn dubbele functie van Belgisch minister van Bui tenlandse Zaken en coördinator voor de Westeuropese plannen voor „Eruatom" en het instellen van een gemeenschap pelijke markt, besprekingen voeren met zijn Amerikaanse ambtgenoot, John Fos ter Dulles, Spaaks besprekingen zullen vooral gaan over de wijze, waarop België, wan neer het toetreedt tot „Euratom", zijn Westeuropese deelgenoten Frankrijk. West-Duitsland, Italië, Nederland en Lu xemburg kan laten delen in de vruch ten van zijn kernenergie-overeenkomst met de V.S. Spaak zal in de Verenigde Staten ook besprekingen voeren met de drie „atoom- wijzen", die zich, in opdracht van de zes Westeuropese regeringen, in Amerika bevinden om na te gaan. welke hulp de Verenigde Staten aan „Euratom" zouden kunnen geven. Tien februari a.s. vliegt Spaak naar Brussel terug. (Van een onzer verslaggevers) Minister Zjjlstra is voornemens het zondagsrjjverbod, in aan sluiting op de reeds toegepaste verzachting, thans voorlopig buiten werking te stellen. Omdat waakzaamheid nog geboden is, behoudt de minister zich voor op dit besluit terug te komen als de benzine situatie daartoe ernstige aanleiding zou geven. De minister, die dit meedeelt in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid mr. Burger, is er zich van bewust, dat de voor lopige buitenwerkingstelling het bezwaar van onzekerheid voor de toekomst in zich sluit, wat vooral in verband met het toeristenverkeer in voorjaar en zomer van belang is. Deze onzekerheid kan de minister echter niet wegnemen. Hij stelt zich voor omstreeks begin maart de toestand nader onder ogen te zien. zou moeten worden geacht. Prof. Zijl stra kan zich daarom op een derge lijke onvoldoende waarborg voor de toekomst niet vastleggen. Minister Zijlstra wijst er ook op dat voor de tweede helft van het lopende kwartaal de Westeuropese benzinesitu atie er minder gunstig uitziet als ge volg van een kleinere aanvoer van Ame rikaanse benzine dan aanvankelijk werd verwacht en een in de komende maan den stijgende behoefte. De minister geeft in zijn antwoord een overzicht van de getroffen maat regelen, waarbij hij erop wijst dat hij indertijd ook overwogen heeft in hoeverre de noodzakelijke beperking van het verbruik zou kunnen worden beireikt door de invoering van een maximumsnelheid. Na overleg met mi nister Algera is hij echter tot de con clusie gekomen, dat, nog afgezien van die uitermate moeilijke controle op de juiste uitvoering van een der gelijke maatregel, het resultaat, mede gezien <te in onts land heersende om standigheden, van weinig betekenis Het Vasteland te Rotterdam deed gis termiddag zjjn naam geen eer aan, na dat een vat met vloeibare zeep, geladen op een wagen van Van Gend en Loos, was gaan lekken en in brede stromen zijn inhoud over de rijweg verspreidde. Het duurde van de Sehiedamsedijk tot de Baan. vooraleer de chauffeur er erg in had. In die tussentijd waren al talrij ke achterop rijdende auto's geslipt, maar het kwam niet tot botsingen. Het drukke verkeer op dit naar het spitsuur lopende tijdstip moest twee uur lang worden omgelegd, waardoor vrij veel verkeersopstoppingen ontstonden. De brandweer moest eraan te pas ko men om de weg schoon te spuiten. Dit gelukte wel, maar de daardoor tot schui men gekomen zeep drong in verre om trek door tot de reukorganen van de Rotterdammers, hetgeen een algemene niespartij veroorzaakte. Sinds de vorige publikatic op 30 janu ari jl. heeft het Nationaal Comité Hulp' verlening Hongaarse Volk opnieuw ruim 100.000.- aan giften ontvangen. De stand van giro 999 bedraagt thans 4.731.983.35. TAE Ned. Spoorwagen hebben in ver band met de financiële situatie toestemming gekregen per 1 april a.s. de tarieven der enkele reis- en retour- biljetten te verhogen. De verhoging bedraagt gemiddeld ongeveer negen procent. Niet verhoogd worden de prijzen van algemene maandabonnements- kaarten achtdaagse algemene abon nementskaarten vastreentkaarten, Irak wil een einde maken aan de ge spannen verhouding met Egypte, die voornamelijk een gevolg is van het toe- heden van Irak tot het pact van Bag- fed in 1955. De Iraakse ambassadeur in Cairo, Khoedeiri, heeft in Cairo bekendge- jnaakt, dat zijn regering Egypte heeft laten weten dat zij graag besprekingen Wil voeren over alle geschilpunten die rissen de twee landen bestaan. De am bassadeur is Ln Cairo teruggekeerd na een week van overleg met zijn regering. Hij zei, dat hij gemachtigd is om met de Egyptische regering middelen le be spreken om de spanning te verminde ren. Irak heeft de Verenigde Staten om meer technische en militaire hulp ver zocht, aldus heeft dinsdag de Iraakse kroonprins Abdoel Iilah na een onder houd van een uur met president Eisen hower tegenover verslaggevers ver klaard. maand- en weektrajectkaarten. jeugdkaarten en weekkaarten. Wat het goederenvervoer betreft zuilen de volgende tarieven wijzigin gen ondergaan: Het tarief voor het vervoer van stukgoederen zal worden verhoogd terwijl daarnaast de struc tuur van dit tarief ingrijpend wordt gewijzigd. Ook de structuur van het algemeen tarief voor het vervoer van wagen ladingen zal worden gewijzigd. Deze structuurwijziging heeft betrekking zowel op een herziening van de tot nu toe zeer sterke degressie op de lange afstanden als op een verhoging van de vrachtprijzen voor kleine partijen. Daartegenover wordt voor een aantal goederensoorten ingevoerd een 20-tons tarief, dat lager zal ilggen dan het 15- tons tarief. De speciale tarieven voor het ver voer van wagenladingen ondergaan naast een structuurwijziging in de meeste gevallen een verhoging. Ten slotte zullen zowel in het goede ren- als in het reizigersvervoer een aantal tarieven van beperkte beteke nis. in hoofdzaak betrekking hebbende op bijkomende prestaties, worden her zien. DE BILT, woensdag 10 uur Een de pressie die in de nacht van dinsdag op Woensdag over Engeland en Noordzee optrok, verplaatst zich verder in noord oostelijke richting. Het bij deze depres sie behorende koufront was woensdag ochtend bezig Nederland te passeren. De lucht achter dit front heeft een iets hoger vochtgehalte dan die, welke de laatste dagen over Nederland heeft ge stroomd, in verbasd daarmee worden de regenkansen geleidelijk groter. Door dat de luchtdruk bij de Azoren laag is, terwijl boven Zuidoost-Europa een ho- gedrukgebied stand houdt, blijft de wind in ons land in de zuidwest-hoek, zodat op aanhouden van het voor de tijd van het jaar zeer zachte weer kan worden gerekend. Naar van betrouwbare zijde te Da mascus is vernomen, heeft president Sjoekri El Koewatly van Syrië een uit nodiging van generaal Franco voor eei? bezoek aan Spanje aanvaard. Er is nog geen datum vastgesteld. Algemeen betreurden de kamerleden, dat hei wetsontwerp zo laat was inge diend, dat aan deze wet thans terugwer kende kracht tot 1 januari moet wor den verleend. Het gevolg hiervan Is ge weest, dat de sociale verzekeringsraad de uitvoeringsorganen heeft moeten ad viseren vanaf 1 januari deze wet reeds uit te voeren. De kamer vond dit een vooruitlopen op de beslissing van de Staten-Generaal. De staatssecretaris vestigde er echter de aandacht op, dat dit wetsontwerp niet eerder de kamer kon bereiken, omdat de regering moest wachten op het ad vies van de Sociaal-Economische Raad ten aanzien van de looncompensatie voor de premie van de Algemene Ouderdoms wet. Pas toen deze bekend was, kon worden vastgesteld in welke mate de loongrenzen verhoogd moesten worden. Sinds 1947 is deze procedure niet min- der dan 7 maal gevolgd en een andere methode was met mogelijk. Welvaartsvenneerdering In het kamerdebat van gistermiddag werd eveneens uitvoerig gediscussieerd over de vraag of bij verhoging .van dc loongrenzen moet worden uitgegaan van de vermeerdering van de welvaart of van de stijging van de kosten van levens, onderhoud. Mevr. Stoffels van Haaften (WD) was van oordeel, dat rnen bij het vaststel len van de loongrens de looncompensa tie voor de A.O.W.-premie met moest meerekenen. Volgens haar diende alleen de welvaartsstijging in rekening te wor den gebracht. De WD kon zich dan ook slecht ver enigen met de verhoging van de loon grens van 6400 gulden, zoals in het adres van de raad van bestuur van Arbeids zaken is geadviseerd. Toen de staatssecretaris haar erop wees, dat de raad van bestuur in Arbeids zaken wel degelijk rekening hield met de kosten var. levensonderhoud, ant woordde mevr. Stoffels van Haaflen dat zij met zich aan te sluiten aan de door de raad van bestuur in Arbeidszaken genoemde 6400 guldenloongrens, niet wilde beweren, dat zij volgens dezelfde berekening tot het bedrag van 6400 gul den was gekomen. Ontkoppeling De heren De Kort (KVP). Van Eiber gen (a.r.) en Van Mastrigt (e.h.) spra ken uitvoerig over het vraagstuk der ontkoppeling van de loongrenzen voor ziektewet en ziekenfondsenbesluit. Zij drongen aan op een nadere gedachten- wis.->eling met de regering en kamer over dit onderwerp en dienden hun gezamen lijke motie in, welke motie, nadat dr. Van Rhijn verklaard had dat de rege ring hiertegen geen beswaar heeft z.hs. werd goedgekeurd. Het wetsontwerp werd daarna z.h.s. goedgekeurd De kamerfractie van de VVD wenste geacht te worden te heb ben tegengestemd. Hetzelfde deed prof. Gerbrandy, zij het dat hij niet voor zijn fractie sprak. Op I februari 1958 zal ons land be schikken over een parate divisie, wel ke is georganiseerd volgens het nieuwe schema, zoals reeds door de minister van Oorlog in de Memorie van Toe lichting op de Rijksbegroting 1957 in uitzicht werd gesteld. Op die datum zal de vorming van een tweede pa rate divisie volgens het nieuwe sche ma een aanvang nemen. Dan zal het geraamte gereed zijn voor de divisie, waarin de aanvnllers moeten stromen. In de eerste twee maanden beschikt men over een achtste deel van de te vormen nieuwe divisie. Het aantal loopt telkens op, zodat men op 1 fe bruari 1959 zal beschikken over een tweede divisie volgens het nieuwe schema. Het aantal mannen, dat onder de wa penen is, ondergaat geen verandering. Wel zullen er een aantal verschuivingen zijn, maar deze worden om sociale rede nen zo gering mogelijk gehouden. Ook wat het beroepspersoneel betreft blijft de huidige figuur dezelfde. Wel be staat er, zoals bekend een tekort aan beroepspersoneel. Zulks vormt al gerui- De Britse politie stelt op het ogen blik een onderzoek In naar de dood van zeven personen in een tehuis voor bejaarden in BUndfort in het graaf- sohap Dorset, op 160 km ten westen van Eastbourne aan de zuidkust van Engeland. Het tehuis heeft 50 bewoners, 30 vrouwen en 20 mannen. In verband met deze zaak is in Eastbourne een vrouw gearresteerd. Volgens de politie bestaat er echter geen verband tussen deze arrestatie en de affaire ctr. Adams. Er is ruim 14.000 gulden uitgeloofd voor inlichtingen die lelden tot de opspo ring van de ontvoerders van de zestien jarige jongen, die twee weken geleden niet van zijn school m Warschau thuis kwam. CLECHT zicht op de Vliehors en een ^actieve opzichter van da Zuider zeewerken zijn er de oorzaak van geweest, dat de marineluchtvaart dienst en de rijkspolitie te water gisteren boven en op hei IJsselmeer enige uren gezocht hebben naar een straaljager, die zou zijn neerge stort, Pas Sater bleek dal er geen straaljager maar alleen maar een napalmbom was gevallen. De bestuurder van een miiitair vlieg tuig van de basis Volkel, dat met een aantal andere toestellen van oefeningen op de Vliehors terug keerde, kon door het slechte zicht zijn bom op de Vliehors niet kwijt raken en hem werd geadviseerd, het ding dan maar los te laten bo ven het IJsselmeer, waar het zicht wel goed was. De opzichter van de Zuiderzeewerken za» omstreeks halüwaalf at bom vallen, dacht niet anders dan dat het een straaljager was en belde de luchtvaartpolitie op Schiphol op. die de waarschuwing weer doorgaf. Van Valkenburg stegen een Neptune en een helikopter van de Marine luchtvaartdienst op en boten van de Rijkspolitie te water uit Enkhuizen begaven zich op weg. Er werden, zestien kilometer ten noordwesten van ae dijk van Oost- Flevoland. olievlekken waargeno men en dat versterkte het vermoe den van een ongeval. Dat vermoeden werd echter zwakker me tijd.een moeilijk punt in ons land. Wanneer dit tekort niet wordt aange vuld, dan zal men moeten komen tot een vermindering van de taken of tot een afsnijding daarvan. Zoals reeds eerder door de minister werd meegedeeld, gaat de toekomstige NAVO-bijdrage uit naar een actief leger korps, bestaande uit een staf, twee divi sies en een beperkt aantal legerkorps troepen, terwijl de ontbrekende snel op roepbaar zijn. Voorts naar een reserve legerkorps, bestaande uit een staf, twee divisies en legèrkorpstroepen. Het schema voor de reorganisatie van het Nederlandse leger Is Nederlands. In België kan dit praktisch hetzelfde wor den genoemd, terwijl het Duitse wat af wijkingen vertoont. Dit jaar zal er, zoals reeds bekend, geen oefening in groot verband wor _:n gehouden. Wel hoopt men in het volgend jaar grote manoeuvres te kunnen houden. Ten aanzien van het beschikken over nieuwe wapenen projectielen met atoomlading moeten de onderhande lingen met de M.A.A.G. (Military Advi sory Assistance Group) van de Ver. Sta ten, nog een aanvang nemen. Dan zullen ook de financiële konsekwenties daarvan moeten worden bekeken. Daarbij moei men uitgaan van het de fensie-plafond, dat voor een periode van vier jaar, IS57-60. is gesteld. Op het ogenblik is men toe aan de eerste faze, hei aanpassen van de be staande organisaties aan de nieuwe, met gebruikmaking van het bestaande mate rieel. Als tweede faze komt dan het uit bouwen van de legerorganisatie aan de meest wenselijke. BU de reorganisatie van de divisie en de omvorming van het Nederlandse legerkorps in plaats van 1 thans 2 legerkorpsen waartoe men is overge gaan na een verzoek van de NAVO- opperbevelhebber, is men uitgegaan van de eisen, welke de atoomoorlogvoerinr stelt. Een divisie nieuwe stijl zal een sterkte hebben van 15.100 man, tegenover 18,000 man voorheen. Het legerkorps nieuwe stijl zal twee infanteriedivisies hebben, een staf, een aanvullingsbataljon, een verbindingsgroep ter sterkte van een regiment (grotere samenstelling dan vroeger), een verken ningsbataljon. een geniegevechtsgroep. De legerkorpsartillerie zal bestaan uit twee artilleriegroepen, 7 artillerieafdelingen en 1 luwagroep. Volgens het tegenwoordige NAVO-plan heeft men 5 divisies van drie regimenten elk, van drie bataljons elk. is 45 batal jons. Voorts nog een regiment van drie compagnies is in totaal 144 compagnies. Volgens het nieuwe schema komt men tot 4 divisies van 7 bataljons is 28 bataljons. Per legerkorps nog 6 bataljons, hetgeen voor twee legerkorpsen betekent 12 bataljons. In totaal 40 bataljons, wat de infanterie betreft een terugval van 8 bataljons, maar wat infanteriekracht betreft, ten gevolge van vier tirailleur- compagnies, dus in totaal 40 maal 4 is 160 compagnies. Wat de tankeenheden betreft heeft men volgens het nieuwe schema 2 tankbatal- ions op legerkorpsniveau, 1 tankbataljon op legerkorpsniveau en vier divisies van 2 tankbataljons, is in totaal 11 tank bataljons. De sterkte aan tanks blijft praclisch gelijk. Het aantal zware tanir* kan worden gesteld op 600. Ten aanzien van de artillerie kan wor den gezegd, dat de sterkte onverminderd is overgenomen. Thans heeft men II bataljons met 2 objecten is 22. Volgens het nieuwe schema 10 bataljons met 3 objecten is 30. toen bleek dat nergens in binnen-en buitenland eer straaljager zoek was, en het verdween geheel toen men de geschiedenis van de napalmbom hoorde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1