De huurwetten MARGARINE TWEE CENT DUURDER Eerste stap op weg naar terugtocht troepen Vluchtelingen bekogelden Hongaarse commissie V.S. zullen Europa niet in de steek laten Beroep op de producenten Personenauto van DAF in '59 in produktie? Plannen thans concreter Statendam Engeland en Ver. Staten achtei Frankrijk inzake Algerië VOORSTEL VIA H D Wl SOW JET-UNIE BESCHULDIGT V.S. YAN SPIONAGE 4 Dulles" woorden wekken hoop W eer overzicht Eisenhoiver over olieverscheping Leger annuleerde contracten voor leveranties Volkswagen voor Benelux Ontsnapten waren galante ridders DONDERDAG 7 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3608 Weerbericht "PM I Suezkanaal 15 februari voor bepaalde schepen open Mr. B. W. Biesheuvel staatssecretaris M ■0> o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ISRAËL heeft Dag Hammarskjoeld verzocht, te trachten van Egypte de verzekering te krygen, dat dit land zich, evenals Israël, na het terugtrekken van de Israëlische troepen zal onthouden van oorlogshandelingen. Een positief antwoord hierop zou een spoedig opvolgen van de resoluties, waarin de algemene vergadering der Ver. Naties het volledig terugtrekken van Israël eist, vergemakkelijken. Dit heeft de Israëlische afvaardiging bij de Ver. Naties meegedeeld. De Israëlische afgevaardigde Abba Eban had het verzoek maan dag aar. secretaris-generaal Hammarskjoeld* overgebracht. Israël wacht nog op antwoord. De Hongaarse repatriëringscommissie is gisteren in Oostenrijk met een regen van stenen begroet, toen zij trachtte een Hongaars vluchtelingenkamp te betreden om vluchtelingen die naar huis wensen terug te keren, te horen. Het gebeurde in het vluchtelingenkamp in Mödling, ongeveer 122 km ten zuiden van Wenen. Toen de Oostenrijkse politie trachtte voor de commissie een weg naar de ingang vrij te maken, begonnen de Hongaren stenen naar de commissieleden te werpen. Ten slotte keerde die commissie cmuer- richter zake naar Wenen terug. Voorwaarden Tïmm mmtsmm i Advertentie Onderzoek gaande (Van een onzer verslaggevers) DE plannen van de D.A.F. met betrekking tot de fabricage van de Nederlandse personen auto, waaraan thans op de teken tafels wordt gewerkt, nemen steeds vastere vormen aan. Naar wy van de zyde van de D.A.F. vernamen, is de mogelijkheid niet denkbeeldig, dat met de produk tie binnen de twee jaar wordt be gonnen. ISRAËL t-Sl'hm iüw Bromfietser overleden na aanrijding mi Rotterdam: Wis' Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Pc- - 1112 Postgiro No. 424519 KhiChtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhape: Huygensplein 1 Telef. 183467 3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klrchtendienst: 13 30—19.30 u.: Tel. 3625S9 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67S82 Abonnementsprijs 57 cent per week, f 2.48 per maand f 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks WtUtA Directeur: H. DE RUIG ZACHT WEER Zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen, maar later ook opklaringen. Matige, nu en dan krachtige zuidelijke wind. Zacht voor de tijd van het jaar. febr. zon op a.il, onder 17.43, maan op 11.15, onder 1.1', HET drietal wetsontwerpen, dat Dij de Tweede Kamer is ingediend, met betrekking tot een huurverhoging, valt allerminst een onverdeelde in- atemming ten deel. Dat de huur verhoogd moet worden is zo ongeveer wel Ieders oordeel. De een vindt dit billijk omdat de huur- stop verhindert dat de eigenaar een rechtvaardig rendement van zijn bezit ontvangt. De ander vindt het juist omdat de verschillen In huurprijs tussen oude en nieuwe woningen moeten worden opgeheven. Dit is een der voorwaarden voor het herstel van de vrije woning markt en voor het herstel van goede sociale verhoudingen, waardoor voor een zeilde woongenot een zelfde prijs betaald wordt. Wij geloven dat beide elementen, het rechtvaardigheidsmotief en het econo misch motief tot huurverhoging nopen. Bij de socialisten spreekt alleen het laatste motief. Althans het eerste mo tief spreekt hen in veel mindere mate toe. Daarom zijn de socialisten van me ning dat de geleidelijke optrekking van de huren van oude huizen in de richting van die van de nieuwe ge paard moet gaan met een huurafro- mlng, een zogenaamde huurbelasting De andere partijen in Nederland hebben zich daartegen verzet, zodat van een huurbelasting in de onderha vige ontwerpen dan ook geen sprake is. Israël verzoekt Egypte om waarbor REEDS gedurende de kabinetsfor matie is over dit punt strijd ge voerd. Voordien, tijdens de kabinets crisis, die het gevolg is geweest van de vorige huurverhoging, hebben de socialisten verklaard, dat zij gesn nieuwe huurverhoging zouden aan-: vaarden, indien deze niet gepaard ging met een huurbelasting. Uit de indiening van deze ontwer pen blijkt dus, dat zij een belangrijke scheut water in hun wijn hebben ge daan, want er komt nu als deze ontwerpen wet worden een belang rijke huurverhoging zonder huurbelas ting. Intussen is het niet zo, dat volgens deze voorstellen de verhoogde huur ter stond rechtstreeks in handen van de verhuurders komt. De helft der verho ging wordt voor tien jaar geblokkeerd. De verhuurder krijgt daar grootboek- inschrijvingen voor, die drie procent rente dragen. Dit is een 4eer onaangename zaak, die evenwel twee kanten heeft. Men kan niet zeggen dat het een blokke ring zonder meer is. Immers het ge blokkeerde geld kan gedeblokkeerd worden, eer de tien jaren otn zijn. In dien men het geld wil besteden voor verbetering van oude woningen. Daar zit een gezond element in. Het gezonde is dit, dat het redelijk is, dat het oude woningbezit, nu de huurprij zen opgetrokken worden in de richting van de nieuwe woningen, ook verbe terd wordt, wat de inrichting ervan be treft. Men heeft dan ook wel in plaats van blokkering gesproken van een verplicht gerichte besteding. Een ver plicht gerichte besteding, die In het belang van het voortbestaan van het oude-huizenbezit is, en derhalve een belang, zowel van verhuurder, huurder, als van ons volk als geheel. Met ingang van vandaag wordt de prys van margarine met twee cent per pakje verhoogd. De margarinefabrikanten hebben tot deze verhoging besloten na overleg met de minister van Economische Za ken. De prijsverhoging is een gevolg van de aanzienlijke stijging, die zich gedurende de afgelopen maanden in de prijzen van de verschillende voor de fabricage van margarine benodig de buitenlandse grondstoffen heeft voorgedaan. Van bevoegde zijde merkt men hierbij op, dat in de zomer van 1956 in overleg tussen de minister van Economische Zaken en de margarinefabrikanten is besloten, bepaalde belangrijke stijgingen van de prijzen voor grondstoffen, die zich in het begin van 1956 voordeden, niet aan de consument door te bereke nen. De laatste maanden van 1956 zijn evenwel de grondstoffenprijzen opnieuw in die mate gestegen, dat het niet moge lijk I? een prijsverhoging nog langer achterwege te laten. Vanzelfsprekend zal een eventuele da ling van dc grondstoffenprijzen. welke niet onmogelijk lijkt, in de consumenten prijs tot uitdrukking worden gebracht. Betaalde liefde. Negen liefdesbrie ven van Victor Hugo hebben dezer da gen op een veiling te Parijs ruim 8000 gulden opgebracht. Het Israëlische voorstel aan marskjoeld omvat drie punten: Ham- I. Een verklaring dat Israël zal sa menwerken bij elke poging van de Ver. Naties die tot doe) heeft de vrede te vestigen in het gebied, gebaseerd op de beginselen van het handvest van de Ver. Naties. 2. Een verzoek aan Hammarskjoeld om Egypte te vragen of het instemt met het zich wederzijds onthouden van oor logsdaden te land. ter zee en in de lucht na terugtrekking van de Israëlische troepen. 3, Israë! brengt opnieuw het -gebied Sjarm-Al-Sjaikh ter sprake (Golf van Akaba), en wijst op de maatregelen die genomen moeten woTden teneinde daar de vrije doorvaart te waarborgen. Een zegsman van Abba S. Eban ver klaarde later dat Israël drie voorwaar den aan het terugtrekken van de Israëli sche troepen verbonden had: 3. Dat een V.N.-leger gezonden zou worden naar de Golf van Akaba. 2. Dat Egypte belooft deze waterweg niet meer te blokkeren, 3. Een verklaring van Egypte dat het zich van gewapende actie zal onthouden. De aankondiging kwam. terwijl presi dent Eisenhower in Washington tijdens zijn persconferentie verklaarde te gelo ven, dat Israël zijn troepen van de strook van Gaza en de Golf van Akaba zal terugtrekken. De dag tevoren had minister Dulles hetzelfde verklaard. Officiële kringen in Jeruzalem be schouwen de verklaringen van Dulles ais „een stukje blauw aan de donkere hemel". Dulles beseft, dat Israël zijn strijdkrachten niet zal terugtrekken zon der veiligheidsgaranties van de Ver. Na ties, aldus de redenering. Men vat de formulering van Dulles nu zo op, dat Amerika bezig is deze garanties voor te bereiden. Mogelijk zal Washington zulke waai borgen niet publiceren, maar als l vertrouwelijk gegeven verzekeringen van Amerika voldoende krachtig zijn, kunnen zij voor Israël aanvaardbaar zijn. Dag Hammarskjoeld heeft gisteravond IsrJël gevraagd mee te?'delen ofhc't bereid is eenheden van de internationale politiemacht toe te laten aan Israëlische zijde van de Egyptisch-Israëlische be standslijn. en verder, of Israël beseft dat de resoluties van de Ver, Naties, waarin geëist wordt, dat Israël zijn troe pen'uit Egypte terugtrekt, zowel op de administratieve eenheden ais de ge vechtseenheden betrekking hebben. Hij voegde er aan toe, dat hij in af wachting verkeert van „opheldering" over deze belde punten, „als voorwaar den voor verdere bestudering" van het Israëlische memorandum, waarin hem vragen worden gesteld ter voorlegging aan Egypte. DE BILT, 7 februari 10 uur: Op de Atlantische Oceaan ten noor den van de Azoren bevindt zich het centrum van een diepe depressie, die maar weinig van plaats verandert Aan de achterzijde ervan voeren noorder stormen koude Poollucht in de richting van de Azoren, Hierdoor werdt de sub tropische lucht uit de zuidelijke delen vari de Atlantische Oceaan verdreven. Een zuidelijke luchtstroming voert deze warme lucht naar West-Europa, Een nieuwe hoeveelheid van deze subtropi sche lucht is vannacht boven de Golf van Biscave aangekomen en het ziet er naar uit dat zij in het komende etmaal ook ons land zal bereiken. Daarom zal de temoeratuur vooral in de nacht nog iets omhoog gaan. De zuidelijke wind biijft doorstaan. Prinses Lilimie. gemalin van koning I dochtertjes, de vier maanden oude prinses Leopold t an België, met haar twee I Maria Esmeralda en prinses Marie Chris- tine, die gisteren zes jaar geworden is. IT neemt niet weg dat deze blok kering een uiterst ongelukkig gedoe is. Want er zijn natuurlijk ooit heel wat eigenaars, die dit terecht zul len aanvoelen als een voor hen onge rechtvaardigde bestedingsbeperking. Er zijn oude huizen, die voor derge lijke verbeteringen niet direct in aan merking komen, omdat zij behoorlijk ingericht en onderhouden zijn. D( blokkering betekent daar een belem mering voor de verhuurder in het ge bruik van zijn geld. Wij zijn het dan ook bepaald nt«t eens met het „Vrije Volk" als het schrijft, dat de kans groot is dat de huurverhoging voor een aanzienlijk deel in de consumptie zou verdwijnen en dat ze daar niei voor wordt opge bracht. Deze stelling is in haar algemeen heid beslist onjuist. Daar komt nog bij, dat dezt blokkering een geweldige administratieve romslomp met zich meebrengt, zodat men zich de vraag moet stellen, of dez2 wetgeving alleen n'.et daarom reeds niet aanvaardbaar geacht moet worden. De Kon. Land- en Luehtmachl heb ben een aantal leveringscontracten, di* afgesloten waren met de N.V. „Europa op Wielen" te Den Haag ge annuleerd omdri de leveringstermijn te ver is overschreden. De waarde van de geannuleerde posten ligt rond de één miljoen gulden. Het betreft de levering van buiten landse dumpgoederen, die niet ..twee dehands" waren doch van een type dat in het buitenland buiten gebruik is gesteld. Voor Nederland waren deze dumpgoederen echter nog goed bruik baar. Naar de Legcrvoorlichtingsdienst meedeelde wordt een onderzoek inge steld „naar de gedragingen van de fir ma". Naar het ANP verneemt zou dit onderzoek geen betrekking hebben op dubieuze prijskwesties doch eerder om kwesties van kwaliteit var. geleverde goederen. IJ staan hier derhalve voor een zeer gecompliceerde zaak. In ze kere zin wordt door dit biokkerings- systeem de huurbelasting afgekocht. Vervolgens komt de blokkering de regering in haar drang om tol beste dingsbeperking le komen, enigermate in haar kraam te pas. En verder zit ten gereentvaardigde en ongerecht vaardigde overwegingen er op een vreemds wijze in dooreengehaspeld. Terwijl het geheel een administratief monstrum is. 1 Wij zouden verre de voorkeur geven aan een geneel vrije huurverhoging, desnoods van een ietwat geringere omvang dan deze, met de verplichting om daar, waar verbeteringen rede lijkerwijs ln verband met de huurpijs op nun plaats zijn, deze aan te bren gen. Ook zouden wij een systeem van een bij voorbaat vastgestelde geleidelijke huurverhoging over een bepaald aan tal jaren aantrekkelijker vinden dan telkens om de zoveel jaren van die grote sprongen te maken. het laatste woord zal over deze ont- werpen dan ook nog wel niet gespro- ken zijn. Een cilinder met een lengte van dertig meter maakt op het ogenblik een moei zame reis tan een fabriek in Parijs naar de in aanbouw zijnde Franse alarmcentrale in Mareoulle. Dit is uacirsrhjjntijk hel langste transport dat ooit in Europa heeft plaatsgevondenhet gehele konvooi iveegt I9Ö ton. Drie huizen moesten worden afgebroken om de weg voor het transport vrij te maken. De tocht zal enige weken duren. Deze Nederlandse personenwagen de eerste na de beroemde Spijker zal een vier-persoonsauto worden in de kleine klasse: een soort Volkswagen voor de Benelux, zo werd hü omschre ven, maar dan wel van een ander type dan de Duitse Volkswagen. Er komt een vler-cillndermotor in, maar tl deze voorin dan wel achterin komt, hand kan houden, kon men nog niet zeggen. De D.A.F. ziet in de Benelux een afzetgebied, dat groot genoeg zal zijn voor een Nederlandse wagen. „Als men rekent dat in Duitsland (40 min. in woners) tien merken personenauto's worden gemaakt, dan is er 'voor één merk in de Benelux met zijn ruim twintig miljoen inwoners, toch zeker een bestaansmogelijkheid, zelfs al houdt men er rekening mee dat de drie landen overspoeld worden met buiten landse auto's en een eigen industrie daartegen niet beschermen", aldus werd gezegd. In de personenauto wordt tevens een „appeltje voor de dorst" gezien voor het geval de legerorders op speciale voertuigen door één of andere oorzaak eens zouden teruglopen. De mogelijkheid om een personen wagen helemaal zelf te gaan 'bouwen is er, nu de D.A.F, in een speciale mo- torenfabriek de voor haar bedrijfswa gens benodigde (Leyland-) motoren in licentie gaat bouwen. Een deel van de capaciteit van deze fabriek denkt men te gaan benutten voor de produktie van de vier-cilindermotor voor de per sonenauto's, waarvan mei. geen enkel onderdeel van de bouw wil uitbeste den, opdat men zelf de prijs in de Op zijn wekelijkse pereconferentie heeft president Eisenhower woensdag gezegd, dat de Verenigde Staten Euro pa in zijn gebrek aan olie niet in de steek zullen laten. De Verenigde Staten moeten hun vervoerscapaciteit zo hoog mogelijk opvoeren voor de verscheping van olie naar Europa. Hij deed een beroep on de olieproducenten om goed te zien waar hun belangen op lange termijn liggen. Eisenhower zei dat de regering misschien zou moeten ingrij pen, tenzij de stroom van olie naar West-Europa zo hoog mogelijk zou blijven. Hij is van mening dat de regering de economie van het land niet dan in uiter ste noodzaak moet verstoren. Indien de Verenigde Staten zich niet evenredig aan hun capaciteiten irispannen en elke tank boot gebruiken, moet de regering iets doen. Eerst overleggen en argumenteren, en zo nodig zou zij tot andere maat regelen overgaan. Eisenhower verklaarde voorts dat zijn besprekingen met koning Saoed veel mis verstand tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië opgehelderd hadden. Per soonlijk is de president van mening dat Israël gehoor zal geven aan de reso luties van dë Verenigde Naties en terug zal trekken uit het gebied van Gaza en Akaba. Gevraagd of de V.S. Israels recht om van het Suezkanaal gebruik te maken zuilen beschermen, zei Eisenhower dat de Egyptische blokkade een schending van het Verdrag van 1888 was. Hij weigerde te antwoorden op een vraag naar tijd en plaats van een moge lijke samenkomst met de Britse premier Maemillan. Desgevraagd zei Eisenhower dat hij geen brief van dr.Schweitzer met een verzoek om Amerikaanse steun voor Frankrijk inzake de kwestie-Algerië had ontvangen, zóals verluidde. - President Eisenhower heeft verder meegedeeld, dat zijn besprekingen met de Britse minister van Defensie, Sandys, over eventuele beperking van de Britse defensieuitgaven geheim moeteh blijven. Een van de verslaggevers zei op de persconferentie, dat de opperbevelhebber van de NAVO-strudkrachten,. generaal Norstad, zich pessimistisch heeft uitge laten over de toekomstige defensieve Van de buitenkant bekeken: Een mooi, machtig zeekasteel; Groot en groots en indrukwekkend, Tóch een elegant geheel. En van binnen is 't een sprookje, Dat hier tot écht leven kwam; Ook het zwaar verzilverd SOLA Vaart mee met de Statendam. Dertig duizend lepels, vorken, Waar de Statendam mee eet! Twintig duizend stuka serviesgoed, Zwaar verzilverd SOLA pleet! v Véél fabrieken dongen mede, Tot men de beslissing nam: SOLA past bet allerbeste In 't milieu der Statendam. CLINGE DOOflENBOS Men verwacht dat het Suezkanaal op 15 februari voor schepen van be,- paalde tonnage géópenÜ zal worderj, aldus heeft het Egyptische ,blad „Al Sjaab", een officiële bron citerend, woensdag bericht. r ■■i-jA. Volgens deze bron is het einde in zicht van de bergingswerkzaamheden van de V.N. De scheepvaartmaatschappijen in Port Tewfik treffen voorbereidingen om het werk te hervatten en het douanekantoor in de haven is zijn normale werkzaamheden begonnen. Zoals bekend hebben de V.N. de vorige week bekendgemaakt dat het plan bestaat om in het begin van maart eén acht meter brede vaargeul generaal Norstad ontmoet te hebben, maar de2e had zich niet pessimistisch in, »apaa' p'Pen Ui voor getoond. [schepen tot 10.000 ton Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Amerika beschuldigd van spionage „zon der weerga in vredestijd" en „grove in menging ln de binnenlandse aangelegen heden van souverelne landen". L. F. Uyitsjev, hoofd van de persaf deling van het ministerie, had een spe ciale perconferentie bijeengeroepen om de beschuldiging bekend te maken, dat Amerika een massale ondermijnende campagne tegen de Sowjet-Unie voert. Hij zei, dat deze campagne neerkomt op een geheime oorlog tegen de Sowjet- Unie cn de andere socialistische staten, tegen alle souvereine en onafhankelijke landen. Deze verklaring volgt op een reeks beschuldigingen van spionage tussen Washington en Moskou. De afgelopen tien dagen zijn twee Amerikaanse ver tegenwoordigers uit Moskou gezet en twee Russische diplomaten uitgewezen uit Amerika. Ten bewijze werd aan de persconferen- De politieke commissie van de AigC' eric Vergadering der Verenigde Na mene ties heeft woensdag haar bespreking van het Algerijnse vraagstuk voortge zet. Aan de orde was een door achttien aztailschc en cfrlkaanse landen inge- *jÈ6>y**u Sisis diende resolutie, waarin, als gemeld, Frankrijk wordt verzocht „gehoor te ge ven aan de wens van het Algerijnse volk, om zijn recht tot zelfbeschikking uit te oefenen". De Britse vertegenwoordiger, minis ter van Staat Allan Noble, schaarde zich in zijn toespraak aan de zijde van Frank rijk. door te verklaren dat de Verenigde Naties geen enkel recht bezaten zich met het Algerijnse vraagstuk ln te la ten. daar dit een louter binnenlandse aangelegenheid van Frankrijk was. Ook de Amerikaanse vertegenwoordi ger in de politieke commissie, Henry Cabot Lodge, verklaarde „dat zijn land tegen de Afrikaans-Aziatische resolutie Is. 'De Verenigde Stalen zijn er evenzeer tegen gekant, dat de Verenigde Naties zich met de binnenlandse aangelegenbe den van leden-staten inlaten", zei hy. De Spaanse vertegenwoordiger, Le querica, verklaarde dat Europa Noord- Afrika nodig heeft voor zijn veiligheid doch aan de andere kant moet Noord- Afrika dat verkrijgen, waarop het recht heeft. Volgens Lequerica was het Algerijnse vraagstuk niet een louter koloniaal pro bleem. Hij wees erop dat Europa en Afrika elkander wederzijds. ..en vaak tot wederzijds voordeel", hebben beïn vloed. ,,Oe Spaanse delegatie betreurt het, dat de franse regering in haar, verkla ring over hetgeen zij in Algerië wR doen, niet Spanje heeft genoemd als een land. dat zou kunnen heipen bij het tot stand brengen ener verzoening". Aldus de Spaanse afgevaardigde Lequerica. tie een viertal Russen voorgesteld, die door de Amerikaanse geheime dienst tot spionnen opgeleid heetten te zijn. Zij zouden in Rusland met parachutes zijn neergelaten. Er werd ook een kéurcol- leetie sabotagewerktuigen getoond. Van onze parlementaire redacteur) De minister van Verkeer en Water- slaat, mr. J. Algera, heeft het A.R. Tweede Kamerlid mr. B. W. Biesheu vel aangezocht als staatssecretaris voor internationale vervoersaangeie- genheden. De heer Biesheuvel is tevens secre taris van de Chr. Boeren- en Tuin- dersbond. Hij heeft over het aanzoek nog niet beslist. Dinsdagmiddag is te Vriezenveen dé 18-jarige H. Aman met zijn bromfiets tegen een vrachtauto gebotst. Hij is zwaar gewond naar een ziekenhuis té Almelo gebracht, waar hij des nachts is overleden. T/IER ontsnapte gevangenen, van wie er volgens een offi ciële mededeling twee „gevaar- lijk en desperaat" zijn, hebben zich als galante ridders gedragen tegenover een Amerikaanse mil- jonaire. De oliemagnate en pilote, me vrouw Kolp uit Texas, reed met twee Australische vliegenicr- sfers in haar auto op een een zame ïanduseg, toen zij door een lekke band en een niet werken de dommekracht niet verder kon. Haar toestand leek benard te worden, tot er vier jonge lieden kwamen aanrijden. Drie lichtten de wagen op en de vierde plaatste de dommekracht onder de as. In een minimum van t\jd kon de auto weer verder. De jongemannen zagen er on schuldig uit, maar uit de be schrijving, dia mevrouw Kolp later las, bleek haar, dat het se vier ontsnapten waren geweest. 8Ï: -v''V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1