De landbouw in zorg Terechtgestelde minister krijgt de schuld Overleden aan hartaanval" a Gesprek tussen Nasser en Eisenhower wenselijk Trein sleurde zandauto meter mee 90 Rusland wijst weer Amerikanen uit KAMER MAG CIRCULAIRE BELASTINGEN INZIEN Kabinet mekt in volle eendracht oplossing RUSLAND BEKENT NA TIEN JAAR: Mr. BIESHEUVEL staatssecretaris? - R' Beschuldigd van spionage Propaganda-actie op grote schaal W eeroverzicht Limonade 9 ct per liter duurder Besprekingen V.S.-Polen over economische hulp D zout }Geheiiri" met een korreltje Ig£ Geen lials-over-kop maatregelen Moskou wil gesprek over ontwapening Adenauer voorspelt wijziging in Ruslands houding VKIJDAG 8 FEBRUARI J 957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3609 Weerbericht Franse trawler vermist KONING SAOED IN WASHINGTON Kolonel Simbolon beschuldigt regering t -I MIN. HOFSTRA OVER VERSOBERING: Uitwijzing van drie Russen uit Zweden?, 95 Document Slappen Vliegbasis Getuigen Aandacht afleiden Pijpleiding door Afrika (Van onze parlementaire redacteur) regering is in veile eendracht bezig een poging te doen tot oplossing van de problemen. Dit zei minister Hofstra in de Tweede Kamer nadat hy de klacht van de heer v. d. Wetering (c.-h|) over de trage gang van zaken bij het kabinet had afgewezen. Minister Hofstra wees erop dat er naar wordt gestreefd doelmatigheid fe betrachten en te voorkomen dat er hals over kop maatregelen worden genomen. De heer v. d. Weterng had gezegd dat hij hoopte dat de regering in afwachting van oe zeer spoedig te verwachten nota inzake bestedingsbeperking maatregelen tot versobering bij de overheids organen had genorr-er. 0 Zie verder pagina3 Geen nieuwe organen Rotterdam: Witte de Withstiaat ;su relet 11570U (4 I) Postbus 1112 - Pnstgno No 424516 KtnchtenriiotiM abonnementen !83ii-l930 u Zaterdags 17— IH uur Tetctoon 113700 's-Giaveiihaac Hujgensplein I - Telef. 183467 (3 li Postbus 1041 Postgiro Xo 424RS7 Kit ehtntidiwst: 13 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam- Lance Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent p„i week. 2 48 per maand 7 40 per kwartaal Lo-^e nummers 15 rent Versehnnt dagelijks THAxUM" Weersverwachting geldig tot zaterdagavond. ZACIIT' Vrij vee! bewolking met enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Zacht voor de tijd van het jaar. 9 'ebr. zon op 8.09. onder 17.44. maan op 12.00. onder 3.20 Directeur: iï, DE RUIG IV SU Mil U|J UlUdl Uliuk. 1 I .lil lliuqil wp 12.00. onder 3.20 0 O nojfdrcdactcur: Dr. j. A. H. J. S. BRUINS SLOT ZO langzamerhand is het wel tot een ieder in Nederland doorgedrongen dat de landbouw in een benarde situa tie verkeert. Het voorlichüngscongrcs, dat de landbouworganisaties verleden week te Utrecht hebben gehouden, heeft er in bijzondere mate toe bijgedragen de noden en de verlangens van de land bouw aan ons volk kenbaar te maken. Trouwens alleen al het feit, dat meer dan 7009 boeren gehoor hebben gege ven aan de uitnodiging van hun orga nisaties om het congres by te wonen, wijst erop. dat er in de landbouw iets gaande is. Het is echter nog niet voor alleh duidelijk, waarom het op het ogenblik gaat in de landbouw. Zweedse diplomaat in •Sowjetcel bezweken ANDBOUWBELEID is niet slechts ieen zaak, die boeren en landarbet- deri moet interesseren. Het Neder landse volk in zijn geheel it daarbt; ten nauwste betrokken. De landbouw voorziet In t -ïze be hoeften aan voeding en kleding. Het prijspeil in de landbouw is van grote invloed op onze kosten van levens onderhoud. Elke huisvrouw weet, da* de dagelijkse uitgaven voor de voeding van het gezin een niet onbelangrijk deel uitmaken van haar budget. Met andere woorden: de landbouwpolitiek is een belangrijke schakel In het Ioon- tn prijsbeleid van de regering. Aan de andere kant spreekt het voor zich, dat een gezonde landbouwpolitiek wel in de allereerste plaats recht moet doen aan de dl reet-betrokkenen: de boeren en landarbeiders. Het is nu dit laatste punt, waarover In agrarische kring een grote bezorgd heid aan de dag treedt. In de landbouw is het beseC algemeen, dat het land bouwbeleid van de laatste jaren niet tan deze voorwaarden heeft voldaan. De garantieprijzen, die voor enkele belangrijke agrarische produkten, zo als melk, tarwe en suiker, van over heidswege worden vastgesteld, zijn naar het oordeel van de landbouw tonder meer te laag geweest. Ook de buitenstaanders moeten dit toe stemmen. Betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde cijfers, die men van land- bouwxijde kan overleggen, staven de kritiek op dit punt ten volle. Volgens gezamenlijke afspraak van overheid en georganiseerde landbouw worden de garantieprijzen vastgelegd op de basis van de kostprijsberekenin gen van het landbouw-economisch Instituut. Bij deze berekeningen ging men tot dusverre uit van de pachtbe drijven. Thans blijkt echter zonder meer, dat de pacht vanwege het beheerste paehtprtjspeil geen beeld geeft van de werkelijke productiekos ten in de landbouw ten aanzien van grond en bedrijfsgebouwen. In de bekende voorstellen van hel landbouwschap ligt nu besloten om by de kostprijsberekeningen uit te gaan vsa de werkelijke kosten van grond en gebouwen, waarvoor de verpachter •n de eiaenoar-boer zich ziet gesteld. (Van onze parlementaire redacteur) Mr B V7 Biesheuvel, die gisteren wetd aangezocht als staatssecretaris voor internationale vervoeisaangclegen- heden, werd geboren in de Houtrak- polder. gemeente Haarlemmcruede. op 5 april 1920. Hij ivolgde de gymnasiale afdeling van het cbr. lyceum te Haarlem en deed in 1940 eindexamen, Vervolgens studeerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en deed in september 1845 kort na dc oorlog dus. zijn doctoraal examen bij de juridische faculteit. Van 1945 tot 1947 was mr. Biesheuvel verbonden aan het ministerie van Land. bouw als secretaris van dc voedselcom- tnissie te Alkmaar. Nadien, van 1947 tot 1 januari 1952 was hij secretaris van de afdeling buitenland van de Stichting voor de Landbouw. Per X ja nuari 1952 trad hij in dienst a3s alge meen secretaris van de CBTB. Voorts fs mr. Biesheuvel lid var. het dagelijks bestuur van het Landbouw, schap en lid van dc Stichting van de Arbeid. Bij de laatste verkiezingen kwam mr. Biesheuvel voor de A. R. P. tn de Tweede Kamer. Dc Franse trawler ..Rose Mistique" wordt sinds maandag vermist. Men vreest dat het scheepje met zijn zeven opvarenden in een zware storm nabij het eiland Lambay is vergaan. i USLAND heeft Zweden gisteren Jaten weten, dal de vermiste Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg tien jaar geleden in een Moskouse gevangenis aan een hartverlamming is overleden. Een Sowjetnota gaf een voormalige minister van de Sowjet- veiligheidsdienst, Viktor Abakoemow, er de schuld van, de diplomaat gevangen te hebben gehouden en de Sowjetregering in de zaak te hebben voorgelogen. Abakoemow werd een jaar na Bcria terecht gesteld. Twaalf jaar lang heeft de Sowjetregering tegengesproken, dat Wallenberg ooit in Rusland is gtweest. Alleen reeds na 1952 heeft de Zweedse regering o9 nota's over de vermiste diplomaat naar Rusland gezonden. Wallenberg werd ïr. 1945 door de Russische troepen in Boedapest gearresteerd, nadat hij 20.000 Hongaarse Joden uit de handen van de nazi's gered had. gisteren in Moskou nieuwe stappen gedaan. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de Russische veiligheidsdienst tot nu toe valse berichten over het lot van de diplomaat heeft verspreid. De Zweedse regering verwacht, dat alle nieuwe inlichtingen, die zich in de Sowjet-Unie zullen voordoen, onmid dellijk naar Zweden zullen worden doorgezonden, aldus de verklaring. Volgens de nota is Wallenberg in de nacht van 16 op 17 juli in zijn cel in de Ljoeblanka-gevangenis plotseling overleden aan een hartaanval. De diplomaat was toen 36 jaar oud. De Sowjetregering 2ei, dat zij slechts één document van een paar regels over Wallenberg in haar archieven gevon den had. Het was een korte mede deling van de gevangenisdokter, waar in de minister van Staatsveiligheid, Victor Abakoemow, is kennis -werd gesteld van het overlijden van de diplomaat. De dokter had hieraan toe gevoegd, dat hij van de chef van de veiligheidsdienst toestemming had ge kregen Wallenberg zonder lijkschou wing te begraven. De Zweedse minister van Buiten landse Zaken heeft gisteren de oude moeder van Wallenberg op de hoogte gebracht van de dood van baar zoon. Hij was meer dan een uur bfj haar. Voorts heeft de Zweedse regering GP het Utrechts congres Is betoogd, 'dat het thans au het financleel- tconomisch klimaat iets minder gunstig is voor de landbouw nadelig werkt, dat ons volk zich heeft Ingesteld op consumentenprijzen, die geen juist beeld geven van de overigens lage produktiekosten van onze landbouw. Ook de consumentensubsidies, vooral op de melk, die de overheid in het kader van haar algemeen loon- en prijsbeleid de jaren door heeft gehand haafd, hebben in die richting gewerkt. We menen de landbouw hier inder daad te moeten bijvallen. Het staat onomstotelijk vast, dat de Nederlandse landbouw in vergelijking mot zijn bui tenlandse collega's goedkoop produ ceert. We hebben er ooit begrip voor, dat' gemaakte fouten in kostprijsbereke ningen hersteld dienen te worden, terwijl het eveneens noodzakelijk is, dat boer en landarbeider een redelijke beloning voor hun verrichte arbeid ontvangen, waaromtrent de organisa ties eveneens de nodige voorstellen aan de regering hebben gedaan. De voorzieningen ten aanzien van de landbouw moeten worden getroffen op een tijdstip, waarop ons land zich een zekere bestedingsbeperking moet ge troosten. Dit zal er echter naar onze mening niet toe mogen leiden dat redelijke wensen van de landbouw onvervuld bleven en gemaakte fouten van het verleden niet worden hersteld. Koning Saocd van Saocdi-Arabië heeft aan diplomaten in Washington meege deeld, dat volgens hem een ontmoeting tussen president Eisenhower en presi dent Nasser van Egypte zat bijdragen tot het uit de weg ruimen van misver standen fn het Midden-Oosten. Volgens diplomatieke woordvoerders heeft koning Saoed zijn houding ten aan zien van het Pact van Bagdad gewijzigd. Hu zou thans de overtuiging zijn toe gedaan, dat de reden voor het bondge nootschap is de gemeenschappelijke be veiliging tegen eventuele communisti sche agressie en de vergemakkelijking van de economische samenwerking. Dit nieuwe standpunt van de koning werd ais een groot winstpunt gezien met het oog op de stabilisering van de toestand in hel Midden-Oosten. Het Arabische staatshoofd zou aan di plomaten uit landen uit het Midden- Oosten gezegd hebben, dat het een uit stekend denkbeeld zou zijn, ais de hoof den van de overige Arabische landen ook een bezoek aan Washington zouden kun nen brengen om misverstanden uit de weg te ruimen. Volgens diplomatieke Inlichtingen uit Washington hebben de Ver. Staten en Saoedl-Arabié vrijwel overeenstemming bereikt over een nieuw huurcontract voor het vliegveld Dliahran en over de levering van Amerikaanse wapens aan Saoedi-Arabie. Kct is niet bekend, of de overeen komsten nog tijdens het bezoek van ko ning Saocd zullen worden getekend Het Arabische staatshoofd vertrekt zaterdag uit Amerika. De Amerikaanse regering tracht reeds geruime tijd een verlenging te krijgen van het huurcontract voor de vliegbasis, welke van groot strategisch belang is voor de Amerikaanse luchtmacht. Op de onbewaakte overweg over het Zwolse Kanaal tussen Vroomshoop en Vriezenvaen is gistermorgen een met bouwmaterialon geladen vrachtauto door •en trein gegrepen en SO meier mee gesleurd. De auto werd verwrongen tot •en versplinterde massa van staal en bout doch doordat de cabine nog enigs- zin» intact bleef kon de besluurder, de heer L. Webbink uit Vroomshoop, met slechis lichte verwondingen uit zijn benarde toestand worden bevrijd. Ook 'de treinbestuurder liep lichte verwon dingen op. De heer W, werd. uit het autowrak bevrijd nadat zijn auto door de trein over de spoorbrug was geschoven en voorbij het tweede bruggenhoofd tot stilstand kwam. in de trein ontstond een begin van brand doch geen der passagiers liep letsel op. De berm van de spoorbaan en de brug lagen bezaaid met bouwmaterialen. Het voorste treinstel is voorbij de brug ontspoord en had daarbij aan het baan vak ter plaatse grote schade aangericht. Het treinverkeer werd gestremd. De brug werd beschadigd en kon niet meer bediend worden. "De trein was om negen minuten, over half acht uit Vroomshoop vertrokken. Verwacht wordt, dat over de over eenkomsten nadere mededelingen wor den gedaan aan het einde van de be sprekingen tussen president Eisenho wer en koning Saoed. Deze besprekin gen lopen morgen af. „Er bestaat geen werkelijk commu nistisch gevaar in het Midden-Oosten" aldus heeft Koning Saoed van Saoedi Arabië donderdag op een persconferen tie verklaard, die voor de Amerikaanse televisie werd uitgezonden. Niettemin bevestigde de vorst dat Eisenhowers programma voor bescherming van het Midden-Oosten tegen het communisme „een voorstel is, waard overwogen te worden". Saoed zei te geloven, dat de Eisenho- wer-leer voor het Midden-Oosten door an dere Arabische landen aanvaard zou kun nen worden, omdat zij vrede aan de Arabieren beoogt tc brengen. De vroegere territoriaal commandant van Noord- en Midden-Sumatra, kolonel Simbolon, die na zjjn mislukte actie ln Noord-Suniatra de wijk moest nemen en thans fn Midden-Sumatra verblijft, heeft tijdens een bespreking met persverte genwoordigers de regering de schuld gegeven van de huidige spanning en verdeeldheid onder het leger in Noord- Sumatra. Hij zeide, dat zijn greep naar de macht bedoeld was als uitvoering van „de gezamenlijke belofte" van officie ren van Noord-Sumatra om de bestaande moeilijkheden „op revolutionaire wijze" op te lossen. De overhaaste beslissing van de centrale regering om hem, Sim bolon, van zijn functie te ontheffen en luit.-kolonel Djamin Ginting met het commando te belasten, zonder tevoren de achtergrond van het gebeurde te on derzoeken, is de oorzaak geweest van de huidige moeilijkheden bij het vinden van een oplossing voor de Sumatra- affaire", aldus Simbolon. Voorts verklaarde hij. dat de in Pa- lembang gehouden conferentie van alle troepencommandanten van Sumatra niet tot het gewenste resultaat heeft geleid". In Djakarta hebben intussen enige of ficieren van de landmacht bekend ge maakt, dat zij besloten hebben het plan van de chefstaf van de Landmacht, ge- neraal-majoor Nasoetion, tot instelling van een zogenaamd „Sumatra-comman do", om de legercrisis in Sumatra op te lossen, te verwerpen. Tot dit commando zou op de conferentie in Palembang zijn besloten. De politie heeft donderdagmiddag een groep studenten die buiten het oude universiteitsgebouw te Madrid demon streerden en de leuze „vrijheid, vrij heid" riepen met de knuppels uiteen gedreven. Tegelijk met de Sowjetnota heeft het Zweedse ministerie van Buiten landse Zaken een dik dossier met do cumenten over Wallenberg vrijgege ven.' Hierbij bevinden zich dozijnen getuigenissen van medegevangenen van Wallenberg in Rusland. Volgens medegevangenen had Wal lenberg hun verteld, dat de Russen hem ervan beschuldigen spion voor Duitsland en de Amerikanen te zijn. Zij vertelden, ook, dat Wallenberg in de zomer van 1346 een brief aan Stalin heeft geschreven, waarin hij tevergeefs verzocht item in contact te brengen met de Zweedse ambassade in Moskou, Volgens de documenten hebben de Russische autoriteiten op 27 juli 1847, tien dagen na de dood van Wallenberg, alle gevangenen,,in Moskou, die ervan verdacht werden kennis te dragen van het bestaan van de Zweedse diplomaat, bjj elkaar gehaald. Allen die toegeven van hem gehoord te hebben," kregen meer dan een. half jaar eenzame op sluiting, vermoedelijk om te voor komen, dat nieuws over de vermiste diplmoaat bekend zou worden. ff'ff r* -y** -f Mt* Ilfjl ilïH ■T XV «"'W' Woensdag heelt het torstelijk paar t tin ^•1 on a co tie door de lieer J. A. Heerstint uit Ci'r/i ttizen gebakken krot itrttueggc in nntmngst genanten op de binnen- plaats tan het poleis. Op de foto ziet men L.l.n.r. Z.K.JI. prins Rainier, Il.K.ll. prinses Graritt, de heer Zonneheld uit Zivolle, de heer Mink uit Kampen en dc maker t tin het brood, de heer Heers tint uit Uithuizen. De Sowjet-Unie heeft opnieuw twee Amerikaanse diplomaten uitgewezen op beschuldiging van spionage. Het zijn kapitein Paul R, Uffeltnan en lui tenant William S. Lewis, beiden twee de marine-attaché te Moskou. Volgens de Russische beschuldigin gen, zouden Uffelman en Lewis een bezoek hebben gebracht aan Lenin grad, waar zij „spionage activiteiten" hadden bedreven en „objecten van be slist militaire betekenis" hadden ge fotografeerd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de twee mannen tijdens een bezoek aan Lenin grad plotseling aangevallen door een groep personen, die in burger gekleed waren. Een vaa de Amerikanen had een fototoestel bij' zich. De Verenigde Staten hebben er in Moskou tegen geprotesteerd, dat de bei de mannen werden overvallen en wer den'vastgehouden op een politiebureau, De uitwijzing van Uffelman en Le wis volgt op een beschuldiging van het Kremlin, dat de Verenigde Staten een „geheime oorlog -an sabotage en spio nage voeren tegen de Bowjet-Unie". In Washington noemde men deze beschul- De Britse minister-president, Macmil- lan, heeft donderdag in antwoord op een vraag in het Lagerhuis meegedeeld, dat de Britse regering op het ogenblik de mogelijkheid bestudeert van aanleg van een pijpleiding door Afrika, die, indien het Suezkairaal niet gebruikt kan wor den, de zeeweg om Afrika moet bekor ten. digingen woensdag een poging om de aandacht af te leiden van Ruslands eigen moeilijkheden. Acht dagen geleden werden eveneens twee Amerikanen door de Sowjet-Unie uitgewezen. Pers, radio en televisie overstromen de inwoners van de Sowjet-Unie op het ogenblik met verhalen over een „gehei me spionage-oorlog", die de Ver. Staten tegen Rusland zouden voeren. Men is kennelijk van plan het Russi sche volk geheel te doordrenken met verhalen over Amerikaanse «pionnen in een propagandacampagne, die waar schijnlijk ook bij debatten in de V. N. zal worden uitgebuit. De Bilt, vrijdag 10 uur. Het frontenstclsel van een Oceaan depressie ten westen van de Britse eilanden bereikte donderdagavond Nederland. Het heelt in de afgelopen nacht op dc meeste plaatsen ongeveer een halve centimeter regen veroorzaakt Op de Oceaan ten noordwesten van de Azoren bevindt zich een lagedruk- ecnlrum dat zich in ongeveer noordoos telijke richting verplaatst. Dit zal mor gen op de Britse eilanden het weer kunnen beïnvloeden en later ook in Nederland weer regen veroorzaken. In de afgelopen tien dagen is de ge middelde etmaaitemperatuur in De Bilt bijna zes graden boven de nors- male waarde van deze tijd van het jaar gebleven. Aangezien de wind in de zuidwesthoek blijft zal het zachte weer aanhouden. In december 1956 is de beschikking eriisstop limonade en mineraalwater 1956 afgekondigd, die onder meer de prijzen van limonadesiri pen terugbracht tot het peil van 1 november 1956. Wegens de na 1 januari 1957 gestegen prijzen van suiker cn andere grondstof fen is in de Staatscourant van gisteren een wijziging van deze beschikking ge publiceerd. als gevolg waarvan de prijs van limonadesiroop met ingang van van daag met 9 cent per liter boven het peil van 1 november 1956 mag worden ver hoogd. Dc Poolse regering heeft een uitnodi ging aangenomen om In Waahlngtdn economische besprekingen te houden. De onderhandelingen zullen gaan over de Poolse verlangens m.b.t, de aan koop van katoen, tarwe, vetten, oliën, kunstmest en andere goederen van de Ver. Staten. (Van onxa pa;l«iR*nlair redacteur) Minister Hofstra heeft giilermiddag bij da behandeling van d* begroting van Financiën meegedeeld, dat hij be- raid 1» da „geheime circulaire", die vorig jaar aan da ambtenaren van de belastingdienst, die de aanslagen re gelen. werd geronden, ter vertrouwe lijke inzage aan de Kamer over te leggen. Het is niet zo dat volgens deze cir culaire de aanslagen voor zakenlieden „grondig" en die voor leraren „globaal" dienen te worden bekeken, zoals de heer Smallenbroek (A.R,) had gehoord. Elk jaar worden een aantal posten grondig en andere posten moer globaal bekeken. Dat kan wisselen al naarmate de om standigheden zulks eisen, al ligt het voor de hand, dat moeilijk te controleren winstbedragen moeilijker te controleren zijn en beter moeten worden bekeken dan bijvoorbeeld de salarissen van amb tenaren, die vast staan, Het geheime van dergelijke circulai res moet men volgens de bewindsman met een korreltje zout nemen. Zo erg geheim zijn ze niet, maar men plakt de instructies van een politieagent, die 's avonds zijn ronde maakt, ook niet van te voren aan. 1 De minister verzekerde de c.-.h afgevaardigde, dat er in het overheids>- apparaat wei meer maatregelen genomen worden zonder dat deze naar buiten treden, Hieruit de conclusie te trekken, zoals de heer v, d. Wetering had gedaan, dat er in hel kabinet geen homogeniteit bestaat, was volgens de bewindsman niet alleen voorbarig, maar ook onjuist, hem eerst de gelegenheid te geven een gehele begrotingsvoorbereiding mee té maken, opdat hu een inzicht kan krijgen in deze materie aan de hand van de ge"- gevens, die thans op de departementen worden verzameld. Bij de behandeling van de begroting voor 1958 zou de kamer dan hierover met de minister kunnen spreken. De bewindsman prees de zakelijker benadering van het probleem van de versobering en van de efficiency van de heren Vondeling (Arb.) en Janssen (KVP). Zij waren niet tevreden met het resultaat van het efficiencystreven Hoewel de minister toegaf, dat het grootste deel van de taak in dit opzicht nog voor ons ligt, wees hü erop, dat er op dit gebied toch reeds veel gebeurt. De inspectie van de rijksfinanciën ziet toe op de zuinigheid en doelmatigheid. De Algemene Rekenkamer doet dit ook. Er bestaat voorts regelmatig contact tussen de adviescommissie voor doel matige overheidsorganisatie en de voor zitter van de Algemene Rekenkamer. Met kracht wordt op het ogenblik ook door de organisatie- en efficiency- deskundigen van de afzonderlijke depar tementen hieraan gewerkt. Voor de oprichting van nieuwe organen zag de minister dan ook geen directe noodzaak. De minister vroeg de kamer Etui robot geeft burgemeester Van Hall tui lm.'ft ithun em vuurtje loor zijn liga,el op dc R.A.I.-tentoonstelling in de hoofdstad. Dc heer Van Hall maakti een Handeling langs de tentoonstelling, nadut hij deze gistermiddag had geopend. De Sowjet-Unie heeft de Verenigde Staten. Engeland, Frankrijk en Canada voorgesteld op li maart in Londen een ontwapeningsconferentie te houden. Aan deze conferentie zou moeten worden deelgenomen door de ministers van Buitenlandse Zaken der vijf mo gendheden, vergezeld van „verantwoor delijke vertegenwoordigers" der ge wapende strijdkrachten. Afschriften van de brief van Koez- netsow zijn ook naar de delegaties van de Verenigde Staten, Frankrijk en Canada, de andere leden van de sub commissie. gezonden. De politieke commissie van de Ver enigde Naties heeft eenparig aanbevolen dat op de vijfmogendhedenconferentie alle voorstellen over ontwapening die het afgelopen iaar zijn ingediend zullen worden behandeld. In diplomatieke kringen te Londen acht mea het niet waarschijnlijk, dat Engeland zal instemmen met het houden van een ontwapeningsconferentie door de ministers van Buitenlandse Zaken. Het Britse standpunt zou waarschijnlijk zijn. dat een dergelijke conferentie in dit stadium niet veel succes za! opleveren. De Westelijke grote drie en Canada zullen overleg plegen alvorens het ant woord aan de Sowjet-Unie verzonden zai worden, zo meent men. Kanselier Konrad Adenauer voor spelde vandaag dat de houding van Rusland jegens hel 'Vesten zich in de naaste toekomst zal wijzigen als ge volg van economische moeilijkheden en van de recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen. Deze verklaring legde Adenauer af nadat hij enige minuten voordien een persoonlijke boodschap van Ëcelganin had ontvangen. De Duitse satatsman deed een be roep op het Westen om „alles te ver mijden dat door dc Sowjet-Unie als provocatie kan weiden beschouwd," Hij zei: „Wij moeten onder roen om standigheid de zich ontv'kkelenie wijziging in de interna Honale politiek verstoren." Voort- /e. hij. r'n; dp ont wikkeling ir> Polen en Hongarne .niet zonder invloed zul cn znn op dc Sow- iet uolitiek," Tiidens de persoon ferent.e weigerde Adenauer echter zeer beslV om dc inhoud van de boodschap Lekend te maken daar hij met dc Rus-i che am bassadeur Smirnow was oveeenge- komen de inhoud lis vertrouwelijk te beschouwen. Het Zweedse liberale blad „Vestmari- iandslaens tidning" heeft vrijdag gemeld, dat drie functionarissen van de Sow]et- ambassade naar Moskou zijn vertrokken nadat zij door de Zweedse regensg tot' „ongewenste personen" waren verklaard. Hun vertrek houdt verband met de. arrestatie van dc Turk Zartaryan. Deze staat op het ogenblik in Stockholm terecht wegens spionage voor dc Unie, aldus dit bericht. Het Zweedse ministerie van Buiten landse Zaken heeft geen commentaar op het bericht willen leveren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1