■mmmê&g® Melkliandelaren vuurden vragen op forum af e^ïnbmscliè forum-avond ver verdeeldheid der kerken Panw Gemeente moet zich bij bouw woningwetwoningen bepalen Waardering voor overeenkomst tot opspuiting Broekpolder SCHIEDAM im ^^éehiTuWinVNieuwIanfl ft-' - W ||Lassers_ bij Wilton weer aan het werk PLAID UIT AUTO GESTOLEN -.C Inbreker had nog meer op zijn kerfstok - Inbrekers vonden bier «jweerbest.....'. - J. -van Helden 25 jaar |""bij:vPietenn£un -NjV. n-liïtftTS- S k MOTORRIJWIELEN SCOOTERS en BROMMERS HET MOTORPALEIS Burgerlijke stand van Rotterdam «SttsSSJjj» fefeèSïJSffiTïf tt w.F Aanzienlijke besparingen bij.'.Spaarbank 1820 Deze en volgende week in Schiedam VLAARDINGEN P. Hoogerwerf in Vlaardingse raad: Hóek van Hólland O.D.I. Schiedam speelde tweemaal gelijk Schaak uitslagen van E.S.S. Samenwerking tussen Rotterdam en Viaardingen :n Directeur Postkantoor Hoek- v. Holland jubileerde Op ambtenaar ingereden? Rangeerder onder wagen IN PARKHOTEL TE VEN HAAG Sanering Boekhouding Reclame MAASSLUIS Pers K.v.K. In Geref. Kerk aan Simonstraat >s. D. K. WIELENGA J.Dzn. HARTELIJK GEHULDIGD Brand in .oliefabriek te Amsterdam Twee oude torpedo- bootjagers verkocht Monument voor dr. A. Plesman Wethouder schreef anonieme brief TROUW Vrijdag 8 februari. 1937 V... jóp Traaai februari m d* (kuip. I In dil forum zullen zitting hebben uier Hke Oecumenische Raad der Kerken te -h«trXWykcenjium. in Nteuw- ■pd*e?' ixónunayóndbeleg j «a; ...Óver., hal mhléem g^vih d«. verdeeldheid -'der ker- de ^245^'ilassers Van Wiltou^Pbe-, nOord":te 'Schiedam, .die op. 4fehrüatï Kegensdeelnermng ;aan een 'langiéam- "Tri-actie" onmiddellijk ontslagenwerdén".'' inter; vandaag150 op. iet '.werk .terug-, feeerd^Dehangendèmoeilij-kheden zul- V'.Qp -normalevwijze via; de vakórga- raÜesn.wordeti .ppgelóst. Men vérjvacht it dat,.alle; lasserg zullen terügkterèn. atön-^enAÖ^^:hsd,.eengentle|rian's "gesloten niet andere werver elopfdert geen stakers van "Wilton i fnst'fte-nemén;*:itt Ar1 ,v "i.-■ É'iö5tsïagér,v''H,-N:R. geheten, "heeft gbij- déiSchiedamsé politie aangegeven^ f Mgt teenonbekende eri- met een plaid dié (iSjjranl. toebehoorde, vandoor is "gegaan.'De gjagaaa' I^g m: ééhi auto aan de Overschie- £jffisjtakat ,in Schiedam. - -V:.I-.'f 'O'Een zekere, L.vde -R.,-die" onlangs van bclidh deed spreken' door een inbraak in a$eh winkel aah,het Broereveld, heeft nog i tweetaldubieuze handelingenbe id. In ;dè nacht van' 8 op 9 november X het -vorig Jaar en in die van 30 op l^tecember heeft, hij zich toegang ver- ft tot de zakkenhandel S.B.K. aan „NoordvésC Ruim tweehonderd gul- n; had hij in november meegenomen. Jt JK.A'1 J.-gebouw aan de Lange m^KÏ'in Schiedam zijn eenof meer ■gewenste '"individuen blnnengedron- die- kennelijk niet «afkerig waren jl;•-•geestrijk--„vocht. Een, ruitje van. de rin de kantine was.althans ingeslagen aan de voorraad drank bleken vijf Ben'bier te-ontbreken. - -.p-j,: |^iB»atsl2. Rotterdam, vterd» Donderdag l^xiinï ^jarig jtibüeum bijGlasindustrie i|feRietén»an.:H.V„: Schiedam. tekenkamer voor de vervaardiging „-4s ,oaó ^leude taken gehad. In"-de bmnehdienit ^^ffiTgiasshoder'dóp'de-Veittstêrgtea^atie- ^l^ihgJ Ve^olgèns' op despiegelglas-axde- ^ï^^gftwidg^^t?^Iaati^'"vate;phiidd^33e È^&aitendienst: zag: hein idaarna eémtijdals ^ÏChauffdirr. optreden ;-Tater:- hij het diverse- "aotMrten bouwglas. 5^^frNa'cog:-.ehigé;:tü d; ih:"de:expedïtie''en ^n^s^i^reiinir§^«Ëfehebbe». ggeyerkt, pagyyam -de 'beer- .Van Helden -in de. dik- gpëPjyn» nintóèlin g-r ~-voogv'lief''"'2 snijdêit"' van P^pï^spocirten'sen:^ander:jteiAnisch">^a«;^ ,->i?#aarfbij,-nu'Voorinan -if -/i jg j^AfV-Xacbbt..-.--zoals-* de.- .jubilaris. in Ghet §£öy^jL#órdt, genoemd werd. donderdag- i'v^vmprgön;;'- per. taxb?;Van huis gehaald, vin j?^tógenwoordigheid van zijn echtgenote een der kinderen,- weid" hij in net ;-,vr?3órectiekaxitobr door de heer J. Pieter- jfi-tWan i gehuldigd voor zijn trouwe lang- l-^Cdttfige plichtsvervulling. De hartehjke "ii^toespraak: -werdonderstreept met bloe- s.-.^men- voor mevrouw van Heidén en een J,2aelgevulde enveloppe voor de jubilaris. ^n^icaip .-timer oudste collega s waren ^Werbij 'aanwezig: Burgerlijke stand van Schiedam 'Gehuw«t J H van Dijen- 26 L en W Bak- r JiCfter Z3 j:-J "Versteeg. 21 i en M v d Meer, TLe Grand, 23 -j en M -W- Wiecherl, S'L K J vltosteren:22 j en A M Vtauw- '*>®d^unt. 23 J; Av d Meer. 27 J en ELv 2?? "iijS '.j- A Veringmeier, 4D en C M M Drl«, wsSP'Ot A O Heeren. 34 j en C M D Zuid- '''^Seést. 27 i; J Meecfr, 23 j-.en G. M v.Wol- 21 i: T Ju^, 3*1 .en A Wohlei^ «''Wwaad* DtKok. «3 j en-C Landheer. 65 j. C-Hf J. j. Maan. en M C Ro- leden van de Oecumenische Raad. nl. een Hervormd, een Gereformeerd, een Luthers en een Oud-Katholiek lid, terwijl dé. leiding berust, bij de nieuwe voorzitter van. "de Raad, dr.-L. J. Cazemier, - Onlangs-heeft de Oeciiméhische Raad een vvoorstel gedaan aan de kerkeraden en kerkbesturen van de Ned. Herv., Gere- formeerde en Ev. Lutherse kerken dra, nu er in de wijk Nieuwianü nog geen kerkgebouwen zijn. hun, toestemming te yerlenen tothet doen houden, van gemeen- ;schappelijke kerkdiensten "op - daartoe gezamenlijk overeen te komen zondag- middagen. De CentraldKerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente en.'de Kerkeraad er Luth.- Gemeente hebben..Zich in prin cipe; bereid verklaard hieraan medewer king te verlenen, doch de Kerkeraad der Gereformeerde Keirk heeft medegedeeld, dat hij, gezien de synode-besluiten-en. uit óverweging, dat het eigen kerkelijk léven daniernstig .in het gedrang izóu- komen, nïet op -Hét voorstel van de Oecumenische 'Kaad'Tcah'-fingaan, vIh!>dit yöorstel heeft de Oécumenische Raad- beoogd enigszins" vörm; - te geven aan .de, oecumenische Verbondenheid' in Christusr -welke- naar zijn oordeel in de huidige kerkelijke situatie nog te "weinig tot uitdrukking komt.- Ongetwijfeld zal het probleem der vormgeving der oecu menische v verbondenheid juist in de stadswijk yook tijdens het forum sprake kómen. Tot dit forum zullen in de eerste plaats worden uitgenodigd personen, van wie mag worden verwacht, dat zij belang stellen.-in het oecumenisch streven en ook ernstig bereid zijn naar- een oplos sing te streven. Verzoeken om .uitnodi ging te richten' naar" Juliana van Stol bergstraat 15, tel. 65893. Advertentie Thans nog ea dus zeer tijdclük een pracht collectie OCCASIONS onder de volle nieuw-garantle en - mogelijkheid tot. ;'.a gemakkelijke betaling. Goudsesingel. hoek Mariniersweg Tel. 11.74,80 Advertentie ROM ONGEHINOEROK1JREN Üi'ZUCt VË RB A AS O Z IJN>5 VSIEK IN NEDERLAND ^3y^tiie;"^tohanhes M, z y C J Groen en G i^'ond^rouwd: M Bleljie, 28 L ea "w; Alphen. 21 dl -P" Brouwers, 25 J en C M i&KdorSian,- 20 j; W jA Groenborrt, 19J Reu m.. vHfifinkeL17 1- A ce Groot. .18 .J ijn'm -smit,vi7| i; Jsjérv M1 Magielse; 22}; AP Ueüneijer, 30 J. ïtWT 'W -V ioosbroeX, 2*di W A A Melissen,, l 'en M J Marx, 28 Ae Polaks 22.3 en a C RebersT 17 3: A G Scholte. .31 J en Schaap. 31): Gvd 5V„ a Seebauer,-48 3: L Zwarts; 27 J ei» v d *"^Sts*nhoven, 23. J. .Bevallén J P Poppe-de Kat z: A T Oude- ^a-S^der d; H J M F Mahee-Bexend- «»n: d: G Kokkelerv Kronenburgd. J J B 'JUlrMP Y ,- ;-. "lenaar—Hoogendoonr; v; Kayteel—»ou i "'d: M H den Otter—Temming r, c S'^iJfiEland-^-Kievit"d; WJ v- a a R Visser-Koestering z\ M P. y- DeUt— A*V Leeuwen-v dT-Wüde z, W Frummelen,- man y M M ir Miv Jrtl.ï™.' f Werd reeds" in december 1956 deels als gevolr" van de verhoging van de fnleggmrente tot 2,70 pet. by de Spaarbank anno 1820 te Schiedam een Inlerovetsohot geboekt; in versterkte mate geécmeddé 1 dit ln: januari 1957; ;ln die thaahd werd «1.^ -ingelegd 966.482,09 en terugbetaald1/ 648.772112. Een inlegover- schotdus. van;/317.709,97,;. In deze tijd een prachtig resultaat. Vergelijkeh ,wjj 'dèzé- cijfers imet die van januari 1956 dan blijken de inlagen iets te zijn gestegen, (inleg januari 1956 f, 957.032^4> doch de terugbetalingen vrij sterk zijn^genomen.:,w .- y ?;iSetv-anitM' -pÓBteiï/; van inleg steeg van 18R75 .to pm'ari 1956 tbt T9B79 ill Jantiari 1957 met:óantal; posten van 'terugbetaling YjWi; 2£S7 ,%£3001. "I, t C ;Km "zéec.* vèrbliidend -feit is de toe neming vanTdê- afgegeven nieiiwé- boek] es. In januari 1957 werden .451 tifeiiwe boek jes uitgegeven (jan. '56 361) Dé resultaten :yan alle afzonderlijke diensten Tjjn zeer gunstig te noemen. Jeugdspaarbank. 1957 1956. ;-ï^ s - 1-- januari -•/ inleg 9.960,83 f 7.374,96 terugbet. - 3.906,54 2.599,34 Afhaal dienst -gespaard bedrag 60J7650 54.895.— Spaarbusjes .-Vs-V-'i'v- gespaard bedrag 23.446,7» i 13.615,40 Bedrijfssparcn gespaard bedrag 1L719.65 9.020,50 Het tegoed van inleggers 19.761.630,18) én de reserves waren per 31' januari 1957 als volgt belegd: Effecten: .11 februari: Musis Sacrum 20.00 uur Bloedtransfusiedienst: ..Kleine kinderen worden groot" door Brederode. Irene 20.00 uur Ned.Bijbelgenootschap: Dr. Gazemier. Lezing met lichtbeelden. 13 februari: De Amstelbron 10.30 uur Ned Ver. v. Huisvrouwen: Koffieuur- 4je; Irene 20.00 uur. Chr. Hist. Unie: Toneelavond.' Musis Sacrum 20.00 uur Wilton-Fijenoord: „Het journaal ."over 1956"-.' - 14 februari: Musis Sacrum 20.00 uur Motorclub Schiedam: Start Valentijn- loop. Amstelbron 20.00 uur Ned. Bond v. Oud-strijders enDragers vji. Mobilisa tie Kruis: Contact-avond. Passage Thea ter 20.00 uur Harmonie Wiltori-Fijenoord Concert. 15 februari: Maison Westhuis 14.15 uur Ned. "Veri v. Huisvrouwen: Lezing, door mej. A. M. Hoekendijk over „Vrouwen in donker Amsterdam" 16 februari: Musis Sacrum 20.00 uur De Dilettant: Toneelavond; Irene 20.00 uur C.J.M.V. Centrum: Toneelavond. Dagelijks: Cultureel Contact Centrum Lange Kerkstraat 34,^ 1017 uur 'colla ges van J. Schoonhoven. Stedelijk Mu seum 10—17 uur, „Hiroshima 1945'" Expositie S 45. .Verkoop boeken In het Géref. Jeugdhuis aan de Lange Haven te Schiedam zal vanavond een verkoping wórden gehouden van boeken van; de GereL Jeugdclubs. Het zija boe ken; Waarvan- men dubbele exemplaren in. de "bibliotheek heeft. Aanvang der .verkoping 8 uur. Bijbelgenoot^chapsavond De afdeling Schiedam van het Neder- landsch Bijbelgenootschap zal op maan dag. 11 -februari in Irene, Nw. Haven IK om 8 uur een avond houden, waarop de declamator "Willem Berkhemem - ui; Arnhem bijbelteksten zal zeggen zowel uit. de Staten als .uit, de Nieuwe verta ling. Het KB.G.. hoopt, dat zijn contri buanten eu vele belangstellenden oofc op deze wyze de B(jb«l tót zich willen la ten opreken.' - - Dinsdagavond vergaderde de Vlaardingse gemeenteraad. Daarbij werd over sommige voorstellen zeer uitvoerig van gedachten gewisseld, zo uit voerig zelfs, dat men niet geheel met de agenda klaar kwam, waardoor van daag de zitting zal worden voortgezet. Bij het aanvragen van een krediet voor het aanbrengen van enkele verbeteringen op het kruispunt bij de tunnel in Viaardingen Oost, wezen verschillende raadsleden op de gevaarlijke situatie tér plaatse. Sommigen meenden zelfs dat de circuit geheel verkeerd was aangelegd en konden daarom geen waardering opbrengen voor de deskundigen, die hier de plannen hadden gemaakt.' v Andere sprekers meenden dat het niet zo akelig met hel kruispunt was gesteld. Burgemeester mr. J. Heusdeos hoor de er van op dat er weggebruikers zijn, die het betrokken, - kruispunt gevaarlijk vinden. e- De politie is tevreden met dé' oplos sing en ook van de R. E." T. zijn. na navraag daarnaar, geen klachten bin nengekomen. Ook over de beplanting daar ter plaat se-werden enkele vragen, gesteld maar wethouder T. de Bruijn kon er. niet veel over zeggen. Tenslotte werd het ge vraagde krediet verleend. Winkels Het voorstel tót de bouw van winkels en bovenwoningen in de buurt Lage Weide in de Westwijk werd uitputtend 'behandeld. Vele sprekers voerden .bij dit punt het woord. "De heer E: P. v.d. Veen (c.b.ï vroeg of B. en W. overleg hadden gepleegd met de eigenaars van winkelbedrijven hi het centrum van de stad, om naar de Westwijk te verhuizen. Een. huur voor een winkel met bovenwoning van 100 per week voald spreker wei wat hoog- '_i -■ - De heer P. Hoogerwerf (a.r.) zag tot de gemeentelijke taak in hoofdzaak de bouw van woningwetwoningen en eerst In uiterste noodzaak de bouw van win kels. Men is ónder deze omstandigheden toch. niet op de goede weg, aldus spre ker. Alleen op deze vergadering worden al weer "kredieten verleend voor. zeven en een half miljoen gulden. Spreker vroeg zich. af of dat voor de toekomst wel goed gaat. De heer J. Ligthart (c.h.) was. ver heugd over. het voorstel maar vroeg of er geen kleinere winkels gebouwd kunnen worden, voor zaken die niet zo veel ruimte nodig hebben. De heer J. van Toor (lib.) waarschuwde ervoor, niet te veel winkels te bouwen, opdat een grote omzet kan -worden bereikt Wethouder T, de Bruijn wees er in zijn antwoord op, dat er niet meer dan 120 winkels zullen worden gebouwd in deze wijk.Dat is gunstig, wanneer men bedenkt dat het landelijk gemiddelde, voor een wijk'van dergelijke omvang, 200 is. Door desze onderbezetting is een grote omzet verzekerd, aldus'de wethou- derLv Wat de bouwprijs betreft; men kan slechts een raming maken, tot men de finitief gaat bouwen, dat zal zeker nog wel een half jaar duren. Voor bouw in particuliere .sector zeker ruime belangstelling- maar dan komt de huur op. 125 per week. Inder daad zijn er .aanmeldingen uit de bin nenstad gekomen voor het verkrijgen van een winkel, aldus de wethouder, maar wie zijn voordeel in dit opzicht niet ziet, zullen wij ook niet stimuleren naar de Westwijk te verhuizen, aldus spreker. Ook na deze uiteenzetting kon de heer Hoogerwerf zich uiteraard niet met het voorstel verenigen en stemde tegen. Bouwrijp maken Bij het voorstel tot het verlenen een krediet voor het bouwrijp maken van de gronden in het zuidelijk deel van de Westwijk deelde wethouder T. de Bruijn mede. dat het ia de bedoeling ligt het werk ondershands te gunnen aan de firma Boeie en Oosterwrji. aie 00c het andere gedeelte voor hun jekeniag nemen. Nog in de loop vaa dit jaar zal in dit gedeelte van de veijk met bouwen worden begonnen, aldus de wethouder. Het ophogen rist dan ook «o zekere con tinuïteit die wij door een overeenkomst met betrokken tinna krijgen- Bij het aanschaffen van fietsenrekken ten gerieve v«n marktbezoékers meen de de heer Ligthart dat buisrekken voordelen zouden hebben boven de aan te schaffen houten rekken. Daar mr. Heusdens vooral de nadruk wilde leg gen op .de sociale achtergrond van dit voorstel, dat mede inhoudt dat de hou ten rekken zullen worden vervaardigd door de Stichting Zuid-Hollandse Werk plaats voor Verzetsinvatiden. bestond ten slotte bij niemand bezwaar tegen het doen vervaardigen van deze rekken van hout. - Onderhandse len.: Hypotheken: 11.063.279.36 (vj- 10.093.251,41) 6J58.882.95 (vj. 6.263.679,45) 3.550.642.50 (v.j. ƒ"- 2.636.085— De beschikbare middelen bedroegen op 31 'januari 1957 1.660.693,43 (januari '56 J.436.046.13). r' - .- in en om de korf wedstrijden gelijk te spelen, hetgeen een ver dienstelijke prestatie, ia.; Orarue-Zyart^elde ioor tegen de Rotterdammers met gering ver- uichtl.-4—X ln.de tweede klas ls het Excel sior, die de toon aangeeft, -en gisteren: zo wel van 't "Waterschip als van de reserves van Rotterdam-Zuid .wist te winnen. _De Uitslagen zijn als vclgt:- le kL^Snel- Oraofe-Zwart 6—X; Oranje-Zwart—Rotterdam Zuid 2—4; Odi—Snel 1—1;;' Rotterdam-Zuid— Odi 2—2: 2e kl.; Snel 2—Rotterdam-Zuid 2 0—2- 't Waterschip—Snel 2 1—2; Rotterdam- Zutó 2—Excetóor 2-2: Excelsior—'t Water- schip 3—1: 3e kl.: Vitesse 2—D10 4 1—0; Dlo 4—Dio 3 0—2: Dlo 3—Thor O—l, Thor— Vitesse 2 2—2. In de competitie van de R.S.B. begint voor de Schledamae schaakvereniging E.SB. nu enige tekening te komen. Het eerste tiental was it» het begin met 3 gewonnen wedstrijden goed op dreef. De ontmoeting legen Het Zuiden 2 Rotterdam (evenals E.S.S. eert der;pre tendenten haar de kampioenstitel) bracht echter de eerste nederlaag voor de Schiedammers (5}(—4>i). Ook devolgende wedstrijd tegen Shell I werd geen overwinning. Bu hétafbreken was de stand 3H—3'.3. Winstpunten'werden, geboekt door. Reits- ma, v. -Eden en Den Uyl. maar v. d. Velde Immerzeel en Brouwer verloren, terwijl Penning met remise -genoegen moest nemen. Doordat de afgebroken partiièn van De Bruin, Paulus en'Donk- horst ook alle drie remise, werden, kwam het einde roet 5-h. Dé kansen voor ES.S. I opde eerste plaats in .haar groep zijn daarmee wel ongeveer ver- Het 'tweedc tiental van E.S.S, deed-het juist andersom: het begon met 3 neder lagen Tegen Hillegersberg 2 keerde echter dekans. E.S.S. ging metjen kleine overwinning naar huis (51a—4Vi). Toch schijnen de Schiedammers van plan óp de ingeslagen weg voort te «aan. Dezer .dagen kwam het Botterr jamse Kegina 2 op bezoek en 4>a—3/= in - het voordeel van E.S.S. werd de voorlopige uitslag. Kleyheeg. v. Heinjn- gen. Smit - en - v,- Leerdam haalden de volle winst binnen, ma_ar. .Warmer, Lxem- burg en Klein.endorst moesten ."opgeven, terwijl' 'Ahrens. remise overeenkwam. Da af'de afgebroken partijen van Malkus eiï Koster beide minstens voor Schiedam remise.'zullen., btfëyeiwn, overwinding- wan degradatiespook dwongen. -tweede irf ziebt. -Het hiermee wel be- Het voorstel tot bet aangaan van een overeenkomst met de gemeente Rotter dam tot het In gebruik geven van gron den in de Broekpolder en de Aalkeetpob der door de gemeente Viaardingen ten behoeve van het opspatten van bagger specie, dat donderdagavond In de ge» Wilton springt bij Bewoners van woningen aan Parkweg worden Wtf doen alles wat in ons vermogen ls om de? bewoners van de hulzen aan Parkweg te Viaardingen te helpen, is wethouder G. Walstra bQ de'be handeling van-het voorstel tot het on bewoonbaar verklaren-.,van^22 woningen aan deze weg,; die door'verzakkingen gevaar opleveren voor de bewoners, mw wii jnoeten toch wel in. ogenschouw nemen dat wij slechte binnen de moge lijkheden; van de wet kunnen blijven. Daar; het hier een complex woningen betreft,; spreekt (het gebeuren sterk aan, maar wij hébbeo in "Vlaardiirgen gere geld gezinnen, die !in- dezelfde omstan digheden verkeren en wij kunnen daar om niet met twee maten gaan meten. Dat men de bewoners van de betrok ken panden ter; wille is en dat niet alleen van gemeentezijde, mag blijken uit de mededéiing van wethouder Walstra, dat de directie van Wilton Fijenoord, te Schiedam, voor het personeel van welke werf momenteel huizen in aanbouw zijn, zich bereid verklaard heeft enkele van deze woningen aan de getroffen ge zinnen af ie staan. - Er is namelijk moeilijk anders: ean oplossing te vinden voor de huisvesting van deze mensen dan door de medewer king van particulieren, daar - de" eerste womngwetwetóngeri eerst in juli van ddt jaar gereed komen. De woningen van Wilton zijn in maart gereed en voor de afgestane -woningen Krijgt "Wilton'in |uli woningwe/twoiHngen. terug. Todt Is het a-antal béscMcbare wonin gen iiog onvotóoeende. Besprekingen met anderen zijn nog gaande maar als dit op "een mislukking "uitloopt zal de gemeente er riet voor terugschrikken; woningen ie vorderen. Ook de betrokken bewoners, van de Parkweg zullen echter begrip moeten tonen, zij zullen in sommige gevallen waarschijnlijk met een tijdelijke huisves ting genoegen moesten nemen. Financieel zal mén de betrokkenen slechts binnen de mogelijkheden van de wet tegemoet kunnen komen. - Over de de oorzaak van de verzak king fcon wethouder ,T. de Bruijn- niet* definitiefs mededelen, omdat het niet bekend is. De wethouder had wel een venno$d$n maar. wüde dit niet in het openM&r, uitspreken. Als -de panden gestósm-gzijn zou men door het open leggen van de grond missohien aohter de oorzaak kunnen komen, maar de ge meente is in ieder geval niet aanspra kelijk. E.J.A.-jeugdsamenkomst Zondag 10 februari houdt de Evange lische Jeugd.Aktte Viaardingen opnieuw een grote jeugdsamenbontsl, ditmaal in de Ooaierkerk aan de Schledamseweg. Ds. H. Huting van Gouda zal spreken over onze Toekomst. De muziek wordt verzorgd door de Chr. harmonievereni ging „Sursum Corda". De gezusters Diet en Janny, van der Spek uit Schiedam z órgeh vóór solozang, -begeleid doorde heer W. Polderman, Het EJA-koor werkt ook ditmaal wéér. .aan "de.; samenkomst mee. Deze jeugdsamenkomst, die toeganke lijk is voor alle jeugd boven de 16 jaar begint óm 3, uua -; meentermad van Viaardingen werd be handeld, kon in hel algemeen wel waar dering vinden. De overeenkomst werd gezien als teen goede vorm van samen werking ih het Waterweggebied. Voordat het 'voorstel niet algeméne stemmen werd aanvaard Werden echter nog enkele-opmerkingen gemaakt. De heer E. Pl v. d. Veen (c.h.) had uitgerekend dat hét 1969 zon worden voor het gehele gebied opgespoten zou zijn en hij vroeg zich af. of de gemeente "Viaar dingen, de grond niet eerder nodig zou hebben. Spreker zag het (voorstel als een gelukkige oplossing maar vond .het jam mer dat- de 'geraeenteh Maassluis én Maasland waarmee'de gemeente Viaar dingen momenteel spreekt over een. ge meenschappelijk ^structuurplan, niet' -te de onderhandelingen waren betrokken. - gfJ» Xnoester (p.vd.a.) juichte het plan tóe maar betreurde het, dat hier cultuurgrondverloren gaat. De heer H. Sondorp (a.r.) had- in de concept oyeteenkomst ,eèn bepaling ge mist over "Üe eventiielè tréchtsgevolgen, wanneer verzakking zal optreden. Hij vroeg zzeh ook af of er overleg gepleegd was met Rotterdam óver? de vraag wat ermoest gebeuren als; dobride moeilijk- faeden op de kapitaalsmarkt' dé gelden maet kimnen, wórden gevoteerd.De heer A. Lodder zagin- de overeenkomst een °c]rija van. goed koopïnan£chap, maar betreurde het toch datii recreatie gebied verloren gaat - Eerst in 1958 In eeir uityÓërïg betoog heeft wethou- T- de iftroyn (p.y.d.a.); de vragen- steHers beantwoord. -Spreker' mérkte daarbij op dat mëti tót 1960 in de Vlaar dingse Westwijk""kan bouwen. Daarna kunnen nog 7000 woningen, in de Halyr hoekse- en Zouteveensepoldër iyorden óp getrokken zodat men-.de 'grond in de Broekpolder niet voor 1969 nodig zal hebben. Bovendien zullen bepaalde de- len van de grond-reeds voor I960 volle dig zijn opgespoten. Wat de samënwer- king.met Maariand en Maassluis bij de onderhandelingen betreft; om bepaalde redenen 'was het gewenst niet samen te werken bij de opspuiting o.a. door ver schil m de structuur van de grond in de onderscheiden, gemeenten."Hetóverleg overeengemeenschappelijk?; structuur plan,is-nog gaandemaar'in hét huidige .'^«atwikkeïing is er "nog niets over te vertellen. De wethouder betreurde de jrang van J?00r b°«en- Maar hét is nu eenmaal zo dat zij hun land zuilen kwijt t.e j «chadeloosteliing is zo ge- sleclit a&omen; D'ct GVoor alle partijen is de overeenkomst dé w;?bouTer."DV,"rdi>ai"'- -a° meende Voor moeilijkheden die "het gevolg kunnen zijn van de opspuiting, is de ge- m*eUw?i Rotterdam aansprakelijk, ter- wijl. bij eventuele moeilijkheden bij de iMpitaalsvoorzieDmg overleg met Rotter dam zal plaats hebben/". - .Spreker meéndé,: dat'nadat dit" jaar de voorbereidragen zullen worden getroffen, met het werkelijke opspuiten - met "voor 1958 zal -worden begonnen. Overigens had .spreker alle lof voor Rotterdam en .™"^te d.aarbij op dat er ook aan Rotter damse zijde zeker waardering is voor de wijze waarop deze zaak wordt ge speeld. ba dirKleur van hot Postkantoor, da haar P. Schoanmakars ta Hoak van Hol-' land. haaft op 1 februari rijn 40-jarig diatutjubUaum -mogan htrdankan, doch haait dit mat gaviard. .De. hoer Schoenmakers en zijn echt genote hadden gemeend dit ongemerkt té moet«i laten passeren, doch de hoofd directeur van het district Rotterdam,: de heer HooUxxmt, dacht hiec anders óver en arriveerdegisteren tegen de middag bij het Postkantoor, .waarboven de jubl- pqpgchjtjg, is. Een ktjrte tijd werd Je postambtenaren het (werk neer gelegd om mede getuige "te rijn van. de huldiging, die zoplotseling onder - de werkzaamheden plaats vond. De héér Koolboom sprak de plaatselijk postdirecteur met enige hartelijke woor den toe, bracht zijn.gelukwensen over aan het echtpaaren overhandigde aan de'Jubilaris de oorkonde van «N jarige trouwe dienst- met hét bijpassende-cer tificaat r- en Bpeklje. Het gaf «ven -teen feestelijke indruk toen da, jubilaris en ziin vrouw werden, toegejuicht en door aï het personeel werd gecomplimenteerd. De heer Schoenmakers bracht allen hartelijk dank voor de zo spontane hul diging, die hem en zjjn.vtouw 20 plot» seling tet deeL vieh- waama raen nog enkele ogenblikken gezellig bij een bleet Voor deze huldiging was eveneens uit Rotterdam overgekomen deiheer L. Héy- stek die lange tijd ooder de heer Schoen- inaker op het (postkantoor te Hoek van Holland werkzaam is geweest. Een ambtenaar van dc invoerrechten cn accijnzen is gisteren als getuige voor de rechtbank tc Rotterdam ach ter tn de zaal gaan staan om dc rechtbank te laten beoordelen hoe goed of slecht men zijn stopteken, een zg. ..claque" op grote afstand kan zien- De verdachte, de 30-jartge horlogema: ker G. D'. beweerde namelijk, dat hij hot ding niet had gezien toen de amb tenaar hem op 23 december aan wil de houden. Omdat deze in burger ge kleed was en hij op een' stille weg stond, had hij niet durven stop pen. Verder zou D. de volgende avond op eenzelfde ambtenaar zijn ingere den als deze niet zou zijn opzij ge sprongen. aldus de tenlastelegging. Verdachte zei de ambtenaar te laat opgemerkt te hebben. De officier van justitie, rtnv H. van Buurcn. zei niet in deze verklaringen te geloven en eiste zes maanden ge vangenisstraf. Wel vond hij, dat de ambtenaar beter het stopteken wat hoger kan houden in plaats van voor zijn borst. Mr. S. Ivens. dc vevdediger. vroeg voor alle punten van de dagvaarding vrij spraak. De uitspraak is over veertien dngen. Op het spoorwegemplacement Rotter- dam-Noord is vanmorgen vroeg de 81- jarige rangeerder L, J. Platenkamp u]{ dc Voorschoterlaan bij het rangeren on- der de wielen van een wagon geraakt. Hierbij werden zij» rechterarm cn rech terbeen vermoedelijk verbrijzeld. ;h? slachtoffer werd naar het Bergwegge- kenhuis vervoerd. Inbraak snel opgelost Gistermorgen deed men namens eèa handelsmaatschappij, die gevestigd ii aan het Gorzepad. tc Rotterdam aan het bureau Chariots aangifte van een In. braak, die in de afgelopen nacht wai gepleegd. Er werd ccn schrijfmachint vermist. De recherehcr, die met het on derzoek belast werd ging dezelfde mor gen eens een kijkje nemen bij «cn op. koper in dc buurt. De opkoper ontken de echter een machine van het gevraag de merk te hebben gekocht. Tijdens het gesprek echter ging de winkeldeur open en voor de verbaasde ogen van winke- Her en de politieman kwam er en man binnenstappen, die een schrijfmachine torste van het gezochte merk en model. Hij moest mee naar het bureau, waar hij dc inbraak bekende. Het was de 21- jarige motorman C. P. H.. die een zwer vend bestaan leidt, jQE leden van de Protestants Chris telijke Bond van Handelaren in Melk «n Zuivelproducten in Den Hak», Delft, het Westland en Ptjnacirir waren donderdagavond mar ket Parkhotel in de Molenstraat ta Den Haag gekomen om op een deskundig forum hun vragen at te Tiuen. Dit forum bestond uit de heren mr. J. van den Berg, juridisch adviseer. C. de Boer, secretaris van de landelijke bond en redacteur van het bondsblad, A. van Bun ven, voor- sttter. der landelijke bond en voor- sttter van het Bedrijfschap voor Melk, C. Siewertsen, secretaris van de Algemene Vereniging voor Melk- voorrieiüng, W. Slob, provinciaal secretaris Bedrijfschap voor Melk en B. Tanja, vooraitter van de Chris telijke Middenstandsvereniging in Den Haag en lid van de Kamer van Koophandel. den 'in de nieuwe stadswijken. De Ka mers züo doelmatig naast het bestaan van de produktschappen, bedrijfschap-' pen cn de S.E.R. Er zal altijd plaats blijven voor regionale Kamers, die. het gehele terrein van handel en industrie kunnen overzien. W Na een inleidend woord van de voor zitter. de heer O. Rlenstra. kwam aller eerst de sanering aan de orde. Men wil de hét destijds -uitgebrachte rapport nog wel eens opnieuw gepubliceerd zien 'met een actuele toelichting. Men vroeg rich af, ol dit rapport wellicht thans verouderd was. Saneren betekent vol gens het ministerie gezond maken, maar bet lijkt veel op doodmaken. Voor het platteland is de keuze uit drie melk- handelaren onmogelijk. Daarvoor liggen de wijken of buurten veel te ver uit el- kaar. Een andere -vragensteller .vond de uniforme boekhouding niet bij te hou den dan met hulp van eeo .accountant. Het zg. „dagkladkaaboek" werd aanbe volen, waaruit alles gemakkelijk kan worden overgenomen. Is het wel gerechtvaardigd,' aan het Nederlands Zuivel bureau reclamegeld te betalen, mét name ten behoeve van de roomboterredame? Aldus een. vragen» steller: Doch de gelden voor reclame voor roomboter komen uit een andere bron, De reclame voor.de melk'wordt betaald door handelaren en bedrijfsle ven gezamenlijk, nL .2,5 cent per 10Q liter -afgeleverde melk. De reclame voor de koelhuisboter wordt gemaakt door het Frodüktschap voor Zuivel. Op een kilo!margarine wordt,22 cent verdiend, terwijl dit bij roomboter 36-tot 40 cent bedraagt, zo werd geantwoord. Bij de Nutsspaarbank te Maassluis, ia in januari 1957 ingelegd in 8298 posten f 873.008,38, Terugbetaald in 3828 posten 725,418,17. Meer ingelegd dan terugbe taald 147.590,21. Aantal uitgegeven boek jes: 145. Aantal ^eledi|de spaarbusjes: u Inhoud 19.i igd In 32O0 posten 24.DOO._ Verschul- tpaard door de .000. Verschul digd per 1 febr. 1957 aan 13.008 Inleggers !;8.348.637,83. GEBOREN:' Garritje; d v G v d Kouwen en D Visser. :-v, ONDERTROUWD: p B J van- Schaick en C H van der Vaart. •- V' GEHUWD: P J A van Haren, en S I v»n Noort;. B Ohlsen en R F de Groot. OVERLEDEN: Buitenweg. Jan, weduw naar ;v: de Vriea, R oud 83 jaar. Tóén men in de verga dering n iet erg te spreken was over allerlei publicaties jn de pers, die. men van te voren geve rifieerd.wilde zien bij bet bureau van de organisatie,' brak de heer Tanja een lans voor de journalisten, die ook eën beroep uitoefenen. Over de chria- 3te peïs in Den Haag hébben wU in geen enkel opricht te klagen, aldus deze spreker. :y Ten slotte kwam de werkwijze van de Kamers van Koophandel aan de orde. Men merkt er zo weinig van, was de klacht. Doch zij werken in het verbor gene, zo werd door het forum geant woord. Zo adviseert de commissie be drijfsruimte van de Kamer van Koop handel bij het toewijzen van winkelpan- Tegen geparkeerde auto gereden ;e°f«^e 8'Gravendijkwal te Rotterdam £i £r^iV0? de assistan-wa- yan Essen. dle rade.Claes dé. Vriesriaan woont,-met .zijn fiets-tejgen de achterzijde van. een geparkeerde vrachtauto gebotst. Hij' liep een lichte hersenschudding en een hoofdwond op en moest naar, het Coolsingelzickcnhui3 wor den, vervoerd. Dankbaarhald was gisteravond ia ksrk aan do Simonstraat te Rotterdam hot thoma van do haldiglng vaa' ds. D. K. Wiolinga J. Dan„ predikant van do Gosaf. Kark (onderh. art. 31 K.O.) io Rotterdam-Contrum; .dio <25. jaar ga teden te Ballingwolda an Nlauwa Schans het predikambt aanvaardde. Dankbaar was. man niet alleon ten opsichte van ds. Wtelinga voor al hat werk, dat hij in de afgelopen twaalf jaar in Rotterdam haaft vezsat maar vooral om da rijkdom van Gods Woord, dat desa pastor steeds beeft gepreekt, aldus da vertegenwoordiger van de ker keraad, da haar J. B. Often tijdens mijn toespraak. Toen u in 1945. in: Rotterdam, kwam, was de gemeente verstrooid. Het was plet gemakkelijk, maar u bent met de arbeid begonnen eéu hebt ons,m°8£en onderwij zen en mogen wijzen op de rijkdom van Gods gebod. Daarom willen wij de Here danken, ais wjj u huldigen." zo besloot de heer OUen. De organist Dirk Janaz. Zwart had voor deze huldiging een cantate over Psalm 105 gecomponeerd, waaraan de gemeente, een kinder- cn een gemengd koor onder leiding van Jan Zwart en de organist medewerkten. Vele cadeaus De heer P. M. v. d. Wetering maakte zich by het aanbieden van de cadeaus de tolk van de gemeenteleden, toen hij zeide dat. ds; WieFcnga door een sterke 'band uar.dc gemeente van Rotterdam is ge bonden. De heer v. d. "Wetering bracht 'tevens de gelukwensen over van vroe» gere gemeenteleden uit Frankrijk en Zwitserland. Amerika. Afrika.' Australië cn Azie. Tenslotte werd de doek van het ge schenk getrokken en kwam een modern schrijfbureau te voorschijn, gecomple teerd door een stoel, een lamp;, een elec- trlsche kachel en een tas.' Mevrouw yfié- lenga, die eeii. grote steun In de pasto rale zorg werd genoemd, mocht een ge schenk onder couvert In ontvangst nemen. .Twee vertegenwoórigers van de kerke raad van Capelle a.d. IJasel. waar de jubilerende predikant van 1938 tot 1944 heeft gestaan, boden ds. "Wielenga een zestal boeken aan terwijl mevrouw Wie lenga een theetafel en -servies kreeg aan geboden. Na. de huldigingsbijeenkomst werd nog een kerkdienst gehouden,- waarin ds. wielenga Voorging. „De'poortwacht aan het huis des wijs heids" was het onderwerp van de predi katie over Spreuken 8 34 - 36, die ds. Wielenga verdeelde in het'hóren naar de wijsheid is.de weg van het welgevallen des Heren, het vinden van de wijsheid Is de glorie van het wélgevallen en het missen van de wijsheid is het verzet tégen het'welgevallen. Velen maakten na afloop van :«ie dienst van de gelegenheid gebruik de jubilaris en zijn echtgenote te feliciteren; ROTTERDAMSE TERMUNMARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO Medegedeeld door de N.V. Commissiehandel VJ>. Julius van Roosendaal. Slotuotering in 100 Manrt Ui;75, mei 107.00, JuU 102^5, sept, 9&.G0 Gisteren 30 contr. Vandaag voorL 31 contr Tegen hel middaguur is brand ontitian in de oliekokerij van Bertels' Oliefabrie- ken N.V. aan de Omval in Amsterdum- Oost- Een gélukkige omstandigheid was, dst het gebouwtje, waarinde standoliekokery gehuisvest ia, een eind van de eigenlijke fabriek staat. In deze standollekokerij wordt lijnolie ingedikt ten behoeve van de verfindus trie. Juist toen de brandweer arriveerde braken grote vlammen door de dakven sters. Het vuur werd aangepakt riet vier slangen van de brandweer, twee stralen van de fabriek en een achuim- bluuer. Binnen een hall uur.kon bet sein „brand, meester" worden gegeveB, maar de ollekokerij was toen veranderd in een troosteloze ruïne. Bij het Uit breken van de brand waren twee peno ne e Ui eden in de kokerij, die plotseling vlammen zagen In een der schoorstenen boven de ketels. Met een schtmnblusier probeerden zij het vuur te. lijf te gaan maar er ontstond al spoedig zulk een grote hitte, dat zij naar buiten moesten vluchten, volgens de brandweer Is de brand -waarschijnlijk ontstaan in df g»i- afvoorleiding. Hoewel de schade ^nog niet gehld kon worden vastgesteld, bedraagt d» tlleeh aan machinerieën en bet gebouwtje minstens honderdduizend guldep, Het ae-, drijf is tegen brand verzekerd. Vanochtend heeft de Inspecteur tms O Domeinen te Alkmaar, de heer H. Bakker, In „bel Wapen van Heemakerk' bU lsaehrtlvfng verkocht de Jagen HLM. „Van Galen" en „Banckert", twéé oOdgedtenden vin s« Koninklijke Marine, die in d* 1941—42 op de werf v»n Denny «nl» Ltd. te Dumbarton werden geboawCDe subepen hebben belde nog dienst gedsie In de etrijd In de wateren rond Korea maar afin sinds kort door de Keslnktyte Marine opgelegd. - "De „Banckert" werd gekocht do« t* Belgische slopersfirma Joi de Smedt te Antwerpen voor de prii» van f 601.000 de Van Galen" werd eigendom Industriële Onderneming N.V. Frank Rijsdijk te Hendrik-Ido-Amba cht voor At prijs van f486.555 en blijft dus Nederland. Op bet ogenblik liggen de schepen w>ï ln de marinehaven van Den Helder. Het casco van de „Banckert" za| Nederisfla niet mogen verlaten. Het schroot échter wel. Dé „Banckert" zal dus in Neder- land gesloopt moeten worden. Dit gebeuren te Rotterdam, waarheer. schepen ook de „Van .Galen^ worden, gesloopt onder toezicht w de douane een dezer dagen rullen versleept De schepen zullen de schitkiJt meer dan een miljoen rUker raakenótn- dat op de verkoopprijs door de impert' der domeinen een heffing van tien procent gelegd zal worden. Dezer dagen is. naar men ons medf- deelt, het Comité Nationaal Monument dr. A. Plesman in beginsel tot nv"»»' s temming gekomen met de beeldhouder Mari An dries sen. over het makenW een schétsontw erf) voor een standbeeia van' dr. A. Plesman. - Het besluit tot het maken van standbeeld-is Reno men nadat w«;.P.; bleken dat eerdere ontwerpen voor ew meer symbolisch monument niet tot voor alle betrokkenen aanvaardbar#-pk lossing zouden leiden. Naar .«nkft hiervan heeft de beeldhouwer -Möeri Termote, die in een eerder stadium wü uitgekozen, zich teruggetrokken. -v Het is de bedoeling dat het roomm"1» zal worden geplaatst op het Huberts duin in de nabijheid van Tiet hooM kantoor van de K.L.M. te 's-Gravenhs««- Een anonieme brief met beledig#^ inhoud, die het Schoonhovense raa«u° de heer W. C. van Iperen onlangs n«{ ontvangen, is geschreven door de wf houder C. Peerbolte (P.v.d.A). blijkt uit een vandaag ver schenen, com muniqué van de commissie, die door at raad. werd ingesteld nadat de beer Van Iperen te kennen' had gegeven, dat hij „een mederaadslid" van het senrv* ven van de brief verdacht. De wethou der heeft in een. bijeenkomst ten stafl- huize zijn verontschuldigingen aangeoov den aan de heer Van Iperen, die yrf' klaarde daarmee het incident als eindigd te willen beschouwen, Staking van Amerikaans' piloten uitgesteld De staking van pilotéA -van de American World Airways" is mtgMtcW De vakvereniging van vliegers heefyw kendgémaakt, dat. zij „schoorvoet^ toegegeven heeft" aan een verzoek, y»n de federale bemiddelingsraad om oWU' we onderhandelingen te voeren. De.»1?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2