Feiten of beginselen Ben Goerion verwierp het verzoek van Eisenhower V.S. behouden het gebruik van luchtbasis Dahran Voorspelling van Adenauer: „Sowjet - Unie zal houding Westen wijzigen Nederlandse radarvindingen tegen geleide projectielen? jegens Kanselier kreeg een brief van Boelganin VIJFTIENDE JAARGANG No. 3610 EERST WAARBORGEN. DAN TERUGTOCHT Tegenregering op M.-Sumatra Militaire en economische hulp Communiqué Saoed- Eisenhower Israëlisch standpunt niet gewijzigd Weeroverzicht Mr. Biesheuvel geen staatssecretaris Gerucht over Brits hof weersproken Duits vrachtschip vergaan ai TOCH CONFERENTIE TUSSEN EISENHOWER EN MACMILLAN? Geen eampagne van Indonesië in Ver. Staten Billy Graham niet langer massa evangelist Geheim gesprek voor de radio ZATERDAG 9 FEBRUARI 1957 Weerbericht mmsm Uitwisseling met V.S. ter sprake Meer handel wegens moeilijkheden in satellietlanden Japanse militairen door vermoeidheid bezweken „Anne Frank" studiebeurs voor Ned. universiteit Geen annexatie Maatregelen Geschenken President Eisenhower en koning Saoed hebben persoonlijke geschenken uitge wisseld. Eisenhower schonk de vorst een in brons uitgevoerd bureaustel. Eerste stop BEMANNING GERED DE houding van de Sow jet-Unie jegens het Westen zal zich in de naaste toekomst wijzigen ten gevolge van economische moeilijk heden en de jongste ontwikkelingen in Hongarije en Polen. Deze verwachting heeft hondskanselier Adenauer van West-Duitsland gisteren, zoals we reeds in een deel onzer edities meldden, op een persconferentie uitgesproken. Even tevoren had Adenauer een persoonlijke nota van de Russische premier Boelganin ontvangen met veel omvattende voorstellen om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. Van betrouwbare -Russische zijde is meegedeeld dat in de brief voorstellen worden gedaan over: 1. Het geheel van de Duits —Russische betrekkingen. 2. Inkrimping van de bewapening op de hele wereld. 3. De hereniging van Oost- en West-Duitsland. 4. Een DuitsRussisch handelsverdrag. „Ontspanning" Geen conferentie Proces Jungschlaeger Rottcidam: Witte de Withstraat 3D Teler. 115700 (4 1) Postbus 1112 - Postgiro No. 4245)9 KJncfUcndienst abonnementen 183U—1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhase: Huygenspiem Telcf. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 KI: "htrndlre-t: 13 30—19 30 u: Tc!. 362569 Schiedam Lance Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnemonispi ip 57 cent pet week 2 48 per maanc!, f 7 40 per kwnt taal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks V Directeur: H. DE RUIG Tutum- FRISSE JVIND Aanvankelijk enkele buien, later ook opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en west. Min der zacht. 10 febr. zon op 8.07, onder 17.45, maan op 12.56. onder 4.28. 11 febr. zon op 8.05, onder 17.48, maan op 14,04, onder 5.23. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT N de Tweede Kamer is ruim een I week geleden bij de behandeling van de begroting van Justitie ce kwestie der voetbalpools aan de >rde geweest. In verband daarmee heeft net r.v.d.A.-Kamerlid. de heer F. Sen:- rcr in de Friese Koerier een paar ar tikelen geschreven die onze aandacht verdienen. In het eerste artikel van 26 januari vergoelijkt hij de voetbalpools: I> waardering voor het spel-element is toegenomen. De winstfactor speelt daarbij een voorname rol. Voor socia le doeleinden is de loterij onmisbaar. Zij is niet meer uit onze maatschap pij weg te denken Er wordt toch ook op de beurs gegokt. De sportorganisa ties komen zo aan het benodigde geld Is de goklust nu wel zo'n ingekankerd kwaad dat de overheid ei thans in deze vorm paal en perk aan moet steilen? De zedelijke motivering daarvan zou een regering, die zeli een staatsloterij onderhoudt toch wel heel moeilijk vallen. Dat is de argumentatie uit het -er- ite artikel. Men ziet eruit, dat het een redene ring is vanuit feiten en met vanuit nor men. De norm komt even om de hoek kijken als er gevraagd wordt of dc goklust nu wel zo'n Ingekankerd kwaad in ons volksleven is. Maar de norm verdwijnt schielijk in het kennelijk retorische vraagteken. AAR nu het audere artikel var JVi 30 januari. Daarin betoogt de schrijver aangaande hetzelfde onder werp dat wij voor het verschijnsel staan dat de tradities in het leven los raken. Hij wijst erop dat de Staatkundig Gereformeerden strak en stijf aan de oude zeventiende-een wse tradities vasthouden, maar dat er bij velen in a.r. kring in dezen een kentering is. De heer Schurer spreekt van een wankelende Puriteinse traditie. F.n dan gaat hij op die tradities voortborduren. Er is daarbij iets aan het veranderen: „niet altijd ten goe de, maar ook niet zondermeer ten kwade. De jeugd is geneigd niej al lereerst aan de traditie maar aan hel wezenlijk beginsel waarde te hechten En dan verwerpt ze veel, wat door vroegere generaties als waardevol werd erkend". En verder: „De jeugd van haar kant is voor alles kritisch. Zij wil weten waarom. En die vraag is gevaarlijk voor elke instelling en zede, die slechts op traditie Is geba seerd". Men ziet wat de heer Schurer hier doet. Hij stelt tegenover dc traditie het beginsel en hij zegt: het wezenlijk be ginsel is doorslaggevend. M.a.w, niet een redenering vaAuit feitelijke gege venheden, maar vanuit normen moet doorslaggevend zijn. Wij zijn het daar in met de heer Schurer eens. Maar als wij nu ook eens even zo kritisch als de door de heer Schu rer geciteerde jeugd mogen zijn, dan zouden wij willen opmerken: In het licht van Uw artikel van 30 januari kan Uw artikel van 26 januari ni it bestaan. Want tegenover de beginselen hou den de argumentaties ontleend aan een verstarde traditie geen stand maar evenmin de argumentaties ontleend aan actuele feitelijkheden. ,_.ÏJ begrijpen met de heer Schurei Vy en vele anderen dat het vraag stuk van de verantwoorde zede en van Ie ontwikkeling waarin het vraagstuk der zede begrepen is moeilijk is. Maar het gaat daarbij toch niet aan om de voetbaltoto goed te praten van uit de feitelijkheden en het a.r. stand punt te kritiseren de heer Schurer doet het niet in ronde woorden, maar het ligt er toch wel in vanuit het beginsel! Wij zouden zeggen: Enerlel wet voor ons beiden. En die wet zij dan het laatste! Waarbij wij dan onze ogen bepaald niet behoeven te sluiten voor de feiten en voor de etsen des tijds! Wij kunnen dat met te meer over tuiging doen, waar het a.r. verzet te gen de voetbaltoto zich in het mmst met op de traditie heeft beroepen. De a.r. spreker heeft zich, de beide ma len dat hij erover sprak, niet beroe pen op z.g. traditioneie argumenten te gen wedden en loterij. Maar hij -heeft zich oeroepen op bet feit dat in de voetbalpools op een zeer gevaarlijke wijze werd gespeculeerd op de hebzucht een hebzucht in zeel grove vorm onder ons volk. En hij stelde het ais een zaak dei overheid als hoedster van de goede zeden, om daaraan paal en perk fe stellen. Dat de Nederlandse overheid b<er zelf niet vrfjuit gaat, zij de heer Schurer toe gegeven. Maar daar hebben In ieder geval de antirevolutionairen zich steik tegen gekeerd. De voetbalpool werkt tegelijkertijd zeer extensief en zeer in tensief en frequent. Dat betekent: Hij omvat de massa, hij spreekt de massa sterk aan en hij komt iedere week terug. Is de goklust zo'n ingekankerd kwaad? Het breidt z.ch hand over hand uit! Gesprek met Israël in het slop geraakt Luitenant-kolonel Ahmad Hoessein zou gisteren in Mlddcn-Suntaira een regering voor dc provincie Djambl Installeren om de regerlng-Ssstroamidjojo een nieuwe slag toe le brengen. In Djakarta nemen de geruchten toe, dat president Sockarno een beroep op de vroegere vice-president Hatta zal doen om In de regering terug te keren. Het echtpaar Hackeit, dat met zutk succes „Het Dagboek van Anne Frank" tot toneelstuk bewerkt heeft, wl! aan een Nederlandse unlvcrsitlet een studiebeurs van 5.000 dollar beschikbaar stellen. Advertentie £en begrip voer progressieve damesschoenen En wij constateren dut de heer Schurer, een exponent van de door- braakgroep in de P.v.d.A., daar geen verweer tegen biedt, dat hij tegenover de traditie met het beginsel zwaait, maar liet tegenover de feiten van vandaag in zijn zak stopt. President Elsenhower en koning Saoed van Saoedi-Arabië zeggen In een vrijdag uitgegeven, uit zes punten bestaand gemeenschappelijk commu niqué, dat zij overeenstemming heb ben bereikt over Amerikaanse mili taire hulpverlening aan Saoedi-Ara- bië. Saoedi-Arabië heeft erin toegestemd de Verenigde Staten voor een nieuwe periode van vtyf jaar het gebruik van de luchtbasis te Dahran toe te staan. De Verenigde Staten zullen Saoedi- Arabië economische hulp verlenen, „ter bevordering van de gemeenschap pelijke doeleinden en belangen der beide landen". Deze doeleinden omvatten het op recht vaardige wijze regelen van de vraag stukken van het Midden-Oosten, zulks met vreedzame en wettelijke middelen, cn in overeenstemming met het bepaal de in het handvest der Verenigde Naties. „Aan elke aanval op de politieke onaf hankelijkheid of de onschendbaarheid van het gebied van enige staat in het Midden-Oosten moei weerstand worden geboden in overeenstemming met de be ginselen en het streven der internatio nale organisatie", aldus de bekendma king. Samenwerking Koning Saoed heeft verklaard nauw met de Verenigde Staten te willen blij ven samenwerken. Hij heeft ook tegen over de Amerikaanse president uiting ge geven aan de uitdrukkelijke wens der andere Arabische leiders, om hun be trekkingen met Arterika te verbeteren. President Eisenhower heeft verklaard, dat de Verenigde Staten bereid zijn te helpen bij de versterking der Saocdi- Arabisehe weermacht. Militaire deskun digen van beide landen overleggen thans over de levering van militaire uitrus ting aan Saoedi-Arabië, Amerikaanse hulp bij dc opleiding van Saocdi-Arabi- sche militairen en andere vormen van militaire hulpverlening, e.e.n. ter bevor dering van de verdedigingskracht van Saoedi-Arabië en het handhaven van de DE besprekingen tussen dc secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, cn de Israëlische vertegenwoordiger bij de wereldorganisatie, Abba Éban, zijn in het slop geraakt, Het overleg bctrol de waarborgen, die Israël wenst alvorens zijn strijdkrachten geheel en ai van Egyptisch grondgebied terug te trekken. Dr. Waller Eytan, directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegenover de pers verklaard dat, niettegenstaande de geruchten in het buitenland, het Israëlische standpunt niet gewijzigd is zich erop voorbereiden, de Verenig de Naties over te halen sancties te gen Israël te ondernemen. De Israëlische woordvoerder Eytan, heeft verklaard dat Hammarskjoeld klaarblijkelijk nog niet aan Egypte de Israëlische vraag had overgebracht, of dit land bereid is tot overeenstem ming over wederzijdse onthouding van oorlogsdaden. „Zolang Egypte niet be reid is een positief antwoord te geven, blyft Israël met het oog op zjjn veilig heid bij zijn standpunt aangaande Gaza en de Golf van Akaba," zei de woordvoerder. Eytan zei tevens, dat Israël niet ver langend is de strook van Gaza te an nexeren, maar wol zal vasthouden aan het handhaven daar van een bestuur cn een politiemacht ten einde een her haling van de gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar te voorkomen. Is raël hoopt dat de Ver. Naties in Gaza vertegenwoordigd zullen zijn naast een Israëlisch bestuur (hetzij door waar nemers of door toezichthoudend or gaan), maar zal niet instemmen met de aanwezigheid van troepen van de Ver. Naties. Hij" legde er "tfe'fiadruk, op, dat de toestand fundamenteel zal'veranderen indien Egypte bevestigend, antwoordt op vragen, die door Israël' via Ham- merskjoeld gesteld zijn. Hierin worden verzekeringen geëist, dat Egypte in stemt met wederzijdse en volledige onthouding van oorlogsdaden. Maar Eytan voegde eraan toe: „Wij hebben zelfs géén bevestiging dal Hamarskjoeld onze vragen aan Egypte heeft overgemaakt." Premier David Ben Goerion van Is raël heeft vrijdag aan president Eisenhower van de Verenigde Staten een nota gezonden, waarin hij diens verzoek tot terugtrekking der Israëli sche troepen uit Egyptisch grondge bied van de hand wijst. De Aziatische en Afrikaanse lan den in ds Verenigde Naties hebben Hammarskjoeld meegedeeld, dat zij De waardigheid vnu de „city" t an Londen was donderdag lijdelijk zoek toen Bank- lopers de Bank oj England nit holden met het grootste financiële nieuws tan het jour namelijk dc i cringing ian liet disconto van 5,5 nnar 5 liet disconto was sinds jebrmri 1956 ongewijzigd. Op de joto ziel men de uitgang tan de bank of England na de bekendmaking. DE BILT, zaterdag 10 uur: Zaterdagochtend naderde vanuit het zuidwesten een rug van hoge luchtdruk, die voor flinke opklaringen zorgde. Boven de Golf van Biscaye bevond zich toen een Oceaanstoring, die in noordoostelijke richting trok Dc storing zal in de nacht van zaterdag op zondag het Noordzee gebied bereiken. In verband daarmee zullen er in het komepde etmaal buien vallen. De Oceaanstoring wordt op haar beurt weer gevolgd door een rug van hoge luchtdruk- die zich in de loop van zondag over onze omgeving zal uitbreiden. Daardoor zal je buiigheid later weer afnemen en zullen opklaringen de over hand krijgen Aan de achterzijde van de Oceaandepressie zullen vrij krachtige westelijke winden lucht naar ons land voeren, waarin de temperaturen iets lager zijn aan die welke tot dusver in ons land geheerst hebben Het blijft echter nog zacht voor de tijd van het jaar. In Nicosia is vrijdag een 18-jarige Griekse Cyprioot ter dood veroordeeld, die schuldig bevonden is aan het dood schieten van een Cyprische advocaat in november jl. De jongeman verklaarde on schuldig te zijn. binnenlandse rust en orde in het ko ninkrijk. Koning Saoed zou vandaag in Eisen howers vliegtuig uit Washington naar de Azoren vliegen. Daar zal hij overstappen in een. Spaans vliegtuig, dat hem naar Madrid zal brengen, voor een bezoek aan Spanje. De staatssecretaris van Marine, vice- admlraal H. C. W- Moorman heeft in de Verenigde Staten inleidende bespre kingen gevoerd over de uitwisseling van 'Amerikaanse geleide projectielen en Nederlandse vindingen op het gebied van de radar. Waarschijnlijk zal minis ter Staf volgende maand voor bespre kingen naar de Ver. Staten reizen. De staatssecretaris, die dit mee deelde op een in Washington gehou den persconferentie, wees erop dat radar „een sterk punt" van Nederland is. „Op het ogenblik hebben wij van al le landen de beste radar", aldus vice- admiraal Moorman, die zei dat dit speciaal gold voor radar op lange af stand. De staatssecretaris heeft een bezoek van een week aan de Ver. Staten ge bracht. Hij noemde zijn bezoek een „eerste stap". Verdere besprekingen zul len gevoerd worden door deskundigen. De belangstelling van Nederland gaat (Van onze parlementaire redacteur) Mr. B. W. Biesheuvel, lid van de Tweede Kamer voor de A.It., heeft gis teren aan minister Algera meegedeeld niet te kunnen ingaan op de uitnodiging voor dc functie van staatssecretaris voor internationale vervoersaangelegen- heden. Hij heeft dit meegedeeld tijdens een onderhoud met minister Algera op diens departement. De Britse commander Richard Colvil- 1c, perssecretaris op Buckingham Pata ce, heeft gisteren verklaard: „Het is volkomen onwaar dat er enigerlei breuk is tussen de koningin en de hertog van Edinburgh". Coiville was verzocht commentaar te leveren op een telegram uit Londen aan het Amerikaanse blad „The Baltimore Sun", waarin gezegd wordt, dat in de Londense café's „openlijk gesproken wordt over een breuk" tussen koningin Elizabeth en haar gemaal. In de Britse bladen is over zo'n breuk tot nu toe niets verschenen. (Van een onzer verslaggevers) Op de Noordzee, honderd mijl uit de Engelse kust, is vrijdagavond het Duit se vrachtschip Gtraisund van ruim 1100 br.t. vergaan. Dank zij het moedig op treden van de bemanning van de Brit se trawler Olvina kon de 27 leden tel lende bemanning van het gezonken schip worden gered. Om halfzes was de Stralsund begon nen met het uitzenden van SOS-semen, Het schip was toen stuurloos en er lie pen zware zeeën overheen. Door de har de wind en de nogal hoge golven kon dc bemanning niet verhoeden dat de rui men snel vol liepen. Binnen een uur na het eerste noodsein verkeerde het reeds in zinkende toestand. Een tweetal vrachtschepen, het Britse fregat Russel en de trawler Olvina snel den direct te hulp terwijl een reddings boot eveneens zee koos naar het zinken de schip. De Olvina, die het eerst op de plaats van de ramp arriveerde» redde de bemanningsleden, die in reddingsbo ten waren gegaan. De kapitein is tot het laatste moment aan boord gebleven. volgens de staatssecretaris hoofdzakelijk uit naar projpctielen, die door de vloot gebruikt kunnen worden tegen vijandelij ke vliegtuigen. Nederland zal waar schijnlijk vragen de opleiding te doen plaats hebben op Amerikaanse proefter- reinen. Smimow, de Russische ambassadeur in Bonn, nog geen 24 uur tevoren uit Moskou teruggekeerd, bracht de bondskanselier gisteren bh verrassing een bezoek en overhandigde het schrij ven van Boelganin, De brief zou voor al de nadruk leggen op de wenselijk heid van een handelsverdrag als een „beslissende bijdrage" tot een verbe tering van de betrekkingen. Adenauer heeft zo'n verdrag steeds vermeden. Hy betoogde dat een han delsverdrag en een vriendschapsver drag met Rusland niet mogelijk zijn zolang Duitsland niet herenigd is, maar s':,y dat er niets tegen is, de handel tussen beide landen uit te breiden zonder een verdrag. Verder zou Boelganin in zijn brief betogen dat een verbetering van de DuitsRussische betrekkingen een al gehele ontspanning tussen Oost en West moet teweegbrengen. De Sow- jet-Unie staat een hereniging van Duitsland voor, maar daaraan moet een overeenkomst over de ontwape ning voorafgaan om de atmosfeer te scheppen, die de hereniging mogelijk maakt, verklaart volgens Russische zegslieden de brief. Verdere onderwerpen zouden zyn: een klacht over toenemend militaris me in West-Duitsland, de Duitse her bewapening en de kwestie der semi- gedemilitariseerde zones ten westen en ten oosten van het ijzeren gordijn. Op een persconferentie, die Aden auer na ontvangst van de brief gaf, zei de grijze bondskanselier, dat een keerpunt in de Russische politiek ten opzichte van het Westen in de nabije toekomst te verwachten is. Adenauer deed een beroep op het Westen om „alles te vermijden wat door de Sowjet-Unie als uitdaging kan worden beschouwd. „Wij moeten onder geen voorwaarde de zich ont wikkelende wijziging in de Interna tionale politiek verstoren," aldus Adenauer. V De Duitse staatsman achtte het on- waarschijnlijk, dat ooit een ver de aanval met atoomwapens zal v den gedaan .Een dergelijke aanval -zal nooit krachtig genoeg kunnen zijn om vernietigende tegenaanvalen te ver hinderen. De ontwikkeling van atoom wapens en geleide projectielen heeft tót een evenwichtstoestand geleid. Vol gens Adenauer zouden de grote' mo gendheden hierdoor gedwongen e zijn tot een bepaalde overeenstemming te komen. j Over de mogelijkheden van een nieuwe vier-mogendhedenconferentie zei Adenauer dat hij hierin voor West- Duitsland op dit ogenblik weinig heil zag. Het Duitse probleem is volgens hem ten nauwste verbonden aan an dere internationale problemen waar van voorlopig nog geen oplossing te verwachten valt. Naar United Press uit Londen verneemt, zal op 21 maart op Bermuda een conferentie begin nen tussen president Eisenhower an Amerika en premier Macmil- lan van Groot-Britannië. Volgens diplomatieke zegslieden zijn de besprekingen tussen Londen en Washington inzake de regeling van deze De woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Zaken Koesoeroovvidangdo Soewito heeft ver klaard dat zijn regering geen behoefte heeft aan „tegenpropaganda" in de Ver. Staten, naar aanleiding van de lezingen, die mevrouw Bouman daar over de pro- cessen-Jungschlaeger en Schmidt heeft gehouden. De woordvoerder ontkende dat men van Indonesische zijde iemand naar Ame rika zou sturen om daar in een serie le zingen het Indonesische standpunt ten aanzien van die processen uiteen te zet ten. „Ik geloof dat het niet nodig is om een tegen-propagandacampagne te be ginnen", zeide Soewito, die meende dat mevrouw Bouman in Amerika „weinig publiciteit" heeft gekregen. De Amerikaanse atoom-duikboor Nauti lus heeft de 20.000ste mijl onder water afgelegd, Hlmrmee het verhaal van de anti Ins" tut het beroemde boek van Jules Verne werkelijkheid is geworden. legde 20.00(1 mijlen te vieren Op de bovenste joto: de Nautilus bij de terugkeer in de haven van Grolon (Con necticut). Op de onderste foto: beman ningsleden van hel Amerikaanse vaartuig, die een taart aansnijden om de afgo- De Amerikaanse evangelist Billy Gra ham heeft in New-York bekendgemaakt dat hij niet lang meer als massa-evan gelist zal optreden. Hij zei, dat zijn werk erg vermot iend is en dat hij verscheidene aantrekkelijke aanbiedingen van universiteiten heeft gehad om te werken als bedelpredikant. top-conferentie nog gaande. Uit diplo matieke bron wordt voorts vernomen, dat de conferentie voorafgegaan zal worden door een bijeenkomst tussen de Amerikaanse president en de Franse premier, Hollet, welke in Washington zal worden gehouden. Het Witte Huis heeft vrijdag ver-' klaard zich niet te zullen uitlaten over berichten volgens welke in maart op Be'-muda een conferentie zal worden gehouden van de westelijke Grote'Drie, voordat er volledige overeenstemming bestaat over een dergelijke bijeenkomst. Twee onderofficieren van het Japan se leger zijn overleden aan een hart aanval, die veroorzaakt is door een mars van 77 kilometer in de stromende regen en met een bepakking van 65 kilogram, De mannen waren oververmoeid ge weest. VEN geheime vergadering van hoge ambtenaren van de Ftnse gemeente Helsinki was deze week 's avonds laat in volle gang, toen plotseling de telefoon m de vergaderzaal rinkelde. Houdt u missckien een ge heime zitting?", vroeg de stem van een politie-agent beleefd. „Ja," was het verwonderde antwoord. „Hoe zo?" Waarom zendt u die dan per' radio uit?" was de mysterieuze wedervraag. Om kort te gaan, het bleek dat de luidspreker-installatie in het gebouw de kluts kwijt was en de (streng vertrouwelijke bespreking „uitzond". Elk ge woon radiotoestel in de omge. utng van het raadhuis gaf de vergadering woordelijk weer. De fout is, zeer tot ongenoe gen van nieuwsgierige burgers verholpen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1