Bomaanslagen bij twee voetbalwedstrijden Grootsle schip van dwarshelling Ongerustheid over Koning Saoed en sultan Ben Joessef in Spanje Grote loods in Zaandam uitgebrand pry sstr gingen Djakarta begint campagne in liet buitenland Bussumse straat vanavond televisiestudio van Nenni tot fusie Socialisten besluiten Horthy (oud-regent Hongarije) overleden Handlanger van Mussolini VIJFTIENDE JAARGANG No. 3611 VERWOEDE GEVECHTEN MET FRANSEN 200 miljocn voor dc landbouw Extra olie ook voor Nederland Britse bommen op dorp in Aden Menigte lynchte vijf Algerijnen Gesprek over Eisenhowerleer In verschil Jende sectoren 6 toL 25 procent Weer o verzicht Italiaans kabinet wankelt Pierement blijft in zijn element Aanvaring in het Suezkanaal Jongens gingen er met politieauto vandoor MAANDAG ÏL FEBRUARI 1957 r~ v Weerbericht Vrouw omgekomen hij oversteken Pleegde Wilma Montesï zelfmoord Boekje over „ondermijnende activiteiten" BREUK MET COMMUNISTEN MIKPUNT VAN COMMUNISTEN krijgen spoedig te verwachten Paniek Saoed Knallende gasflessen Advertentie De Italiaanse links-socialisti sche partij van Pietro Nenni heeft gisteren in Venetië vrijwel een stemmig besloten, zich los te ma ken van de communisten en sa men te smelten met de sociaal democratische partij van Saragat. Dit betekent waarschijnlijk de val van het coalitiekabinet van de christen-democratische premier Antonio Segni. Niets ni cc te maken Tegen Hitier BIJ EERSTE POGING Rotterdam: Witte de Withslraat 30 Tclef. 115700 14 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18 30—19 30 u. Zateidags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Graveohneu Huigcii*plcin 1 Tclcf. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kifclilciidïfmst* io 3019 30 u: Tol 362569 Schiedam: Lange Kerkstiaal 24b Telefoon 67882 Abonnemeiitspnjs 57 cent pei neck, f 2 43 per maand, 7 40 per kuaitaal Los^e nummeis 13 cent' Verschijnt dagcl'iks Direclcur: H. DE RUIG IHaïum- tVecrsierw achting, geldig: tot dinsdagavond. ENIGE REGEN. Aanvankelijk enige regrn, morgen enkele verspreide opklaringen, maar ook hier en (laar een hui. 3 rij krachtige tot matige wind tussen zuid en zuidwest. Aanhoudend zacht weer. 12 lebr. zon op 8 04, onder 17 v). maan op 13.21, onder 6 03 O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In twee weken duizend Algerijnen gesneuveld (Van «»n onj?r verslaggever») Naar wij vernemen zou de regering beilolen hebben een bedrag van f 200 miljoen beschikbaar le stellen voor de oplossing van de moeilijkheden in de lendbouws In de nola over dc beste dingsbeperking zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan. Zijn Wij wel ingelicht, oan zoj icke- nmg wot den gehouden met i en vet- hogmg van dc pdchtpiijzeii teneinde de boeren tegemoet to komon in dc cigc- r.aarslasten. D^/c n,ichtpniv erhogmg 7a'. echter naar analogic van ce voo<- stellen met betrekking, tot dc nhurvcr- hoging gepaard g.t m met blokkering. Het bedrag dat in totaal ''eblokkceid woidt, zou boven oe 50 miljoe.t gulden komen te liggen. Por eigenaar /al de verhoogde pachlpuis gcbic.kkcetd worden» Daarvoor /al een grootboek Dijgchouden wo.ucn. Met betrekking tot oe eigen ia'Ma<ton had de landbouw een hci/tcri.ng v.m de kovtpnjsbcicke:, ng gev laagd o.c f 200 miljoen 'nu hcoragen Naar het zich laat aanzien >a' ae 'au: bouw du-, op dit punt voor een kwa.t zijn zin kTitgcn. Vootts /ou voor v ei beter u'g van dc Undarbeidatsloncn f 25 m.lioen zijn uitgetrokken dl procent pluj verduboe- ng vakantietoe-'-igi, teiwijl voot een ocorag van I 125 miljoen tekenmg zou zijn gehouden voor e-n rrnvaa;1- der ng van cie hindenaibe A van de boer en dc medewerkende gezinsleden van de boer. Dc ohtxommiSMC van de organisatie voor Euiopecc Economische Satnen- wcikmg 'OEE.Sl, die uit zestien lan den hestaat, heeft /ateidag aan elf le den in totaal 200 000 ton ohepioduktcn loogcvvc/cn uit een speciale icserve- \ooitaad Tot dc begunstigden behooit Neder land. Dc icservc woidt elke tien dagen dooi dc mtei nationale ohemaatschap- piien ter beschikking van dc O.E.E S. gesteld. Zn bestond uit 40 000 ton ben zine en 160 000 Ion gas-, diesel- en stookolie MINSTENS duizend Algerijnse opstandelingen zijn de afgelopen veertien dagen gesneuveld bij verwoede gevechten met Franse veiligheidstroepen, is zaterdag in Parijs uit gezaghebbende bron vernomen. Het aanta' Algerijnen dat sinds het begin van de natio nalistische opstand op 1 november 1934 is gesneuveld, wordt nu op 18.000 geschat Aan Franse zijde zijn in die tijd ongeveer 2500 militairen gevallen. Elf personen wecien gisteren in Algiers gedood en ten minste 45 gewond, toen in twee propvolle stadions tijdens voetbalwedstrijden tijdbommen ontploften. Dit is het grootste aantal slachtoffers bij een terroristische aanval sinds het begin van de opstand. uitgangen, die le nauw waren om alle mensen ineens te verwerken. Ambulances en politieauto's arriveer den slechts enkele minuten na de explo- ilev met gillende sirenes. De Engelse luchtmacht zou vandaag het dorpje Danocba in Aden met bom men van de aardbodem wegvagen. Dit is een strafactie omdat de bevol king ucigeit vier bekende oostandelm- genleidcrs, die in de omgeving verscho len zijn. uit te leveren. Het dorp telt vijftien huizen. In een van de stadions werden vijf Algerijnen, die er van verdacht werden de daders te zijn. door de woedende menigte doodgeslagen. De tijdbommen die uitcensprongcn in het Rutsseaustadion en in het El Biarstadion ontploften ongeveer tege lijkertijd. vlak nadat de voetbalwedstrij den tussen plaatselijke elftallen begonnen waren. In het El Biarstadion waren 3000 toe schouwers aanwezig en in het andeie ongeveer het dubbele aantal. De mensen rsakten in paniek en af schuwelijke taferelen ontstonden bp de Koning Saoed van Saocdl-Arabië is inndag uit de Verenigde Staten in Madrid aangekomen voor besprekin- (Van onze correspondent) f N ZAANDAM is zondag in de vroege morgenuren een grote voormalige houtloods, waarin tweo bedrijven waren onderge bracht, geheel door brand ver woest. Tot Koog aan de Zaan waren de knallen te horen, waar mee acetylecncilindcrs tijdens dc brand ontploften. 3n de loods 110 meier lang en staande lussen de Prov.weg en de Houthavenkade waren de bedrij ven gevestigd van dc N.V. Metaal- coating Mij., v.h. Renes cn v. d. Veen en de constructiewerkplaats van de fitma Woestenburg en v. d. Meer. In beide bedrijven was o.m. een aan- 'al acetylecncilindcrs aanwezig, waar van vele door de hitte sprongen met luide knallen. Een van de cilinders werd over de hoofden van brandweer heden honderden meters weggeslin gerd. Op het dak van naastgelegen panden was een voortdurende scher- venregen hoorbaar. Toen de ergste ontploffingen ach tel de rug waren kon de brandweer zich dichterbij wagen cn de enorme vuur zee werd daarna met twintig stralen snel bedwongen. Na ruim een uur was men de brand meester cn vanaf vijf uur kon men zich beperken tot na- blussingswerk. De politie zorgde ervoor, dat de vele belangstellenden op een veilige afstand bleven. De schade wordt geschat op twee a drie tor.. De bedrijven waren verze kerd. gen met het Spaanse staatshoofd ge neraal Franco, en de sultan van Ma rokko. Hij werd op het vliegveld van Madrid begroet door Franco en het gehele Spaanse kabinet. Een menigte van meer dan 5000 per sonen bereidde de koning een hartelijk welkom. Prins Masjoer, het driejarig zoontje van de koning, was van de aan blik van de mensenmassa zo geschrok ken. dat hij weigerde het vliegtuig te verlaten. Pas twintig minuten na de landing kwam het prinsje tevoorschijn. Tijdens de vlucht hebben koning Sa oed en zijn gevolg gebeden op gebeds- matten die zij bij zich hadden. Men ver schafte hun kompasmetingen om de juiste richting van Mekka te bepalen. Sultan Sidi Mohammed Ben Joessef van Marokko is zaterdag uit Italië eveneons in Madrid aangekomen. De be sprekingen tussen Saoed en Ben Joessef zullen onder meer gaan over dc zoge naamde Eiscnhovver-leer (de plannen voor een Aiabiseh anti-communistisch blok) en de kwestie-Algene. In Washington Is vernomen, dat Saoe- dl-Arable voor vijftig miljoen dollar aan Amerikaanse wapens zal ontvangen In ruil voor het vijf jaar In bruikleen af staan van de luchtbasis Dahran. Koning Saoed zou oorspronkelijk voor 258 mil joen dollar wapens hebben willen ont vangen. Van onzt correspondent Op de Schotet-weg te Haarlem is za terdagavond de 59-jarige mevrouw E. A. Greehv-Donkerhoven, bij het over steken, door een auto gegrepen en op slag gedood. In het Ruissccustadion kwamen zeven Euiopcanen en drie mohammedanen om het leven, in het El Biarstadion weid een Europese viouw gedood Vele andere pcisoncn weiden gewond, van wie vijf ernstig. Het was niet onmiddellijk duidelijk waar de bommen geplaatst waren. Ver moedelijk waren tenminste twee ervan onder zitplaatsen aangelegd. De ontploffingen hadden plaats 24 uui nadat een handgranaat in een cafe ge worpen werd. Hierbij kwamen drie pci soncn om het leven en werden ei elf ge-.vond. De politie heeft later een jonge Aia- bicr gearrestecid, die bekend heeft de granaat geworpen te hebben en deel genomen te hebben aan twee andere aanslagen. Ten gevolge van de bomaanslagen vvas de toestand m Algiers gisteravond zeer gespannen. De razende menigte werd nog maar nauwelijks m bedwang gehouden. De politie was in het Ruisscaustadion met in staat de dood van twee Algerijnen te voorkomen. Het stond met vast of zij inderdaad de aanslag gepleegd hadden. Vanmorgen zijn drie mensen in Al giers terechtgesteld, onder wie de der tigjarige Franse communist Fernand Yveton, die op heletdaad betrapt werd bij het plaatsen van een bom in een gasfabriek te Algieis. (Van een onzer verslaggevers! In kringen van de vakbeweging neemt de ongerustheid toe over de vele prijsstijgingen van de laatste tijd, met name over die waarvan hel ver moeden bestaat dat ze niet gemoti veerd zijn en zonder voldoende over leg tot stand zijn gekomen. In ver scheidene sectoren van het bedrijfsle ven zijn prijsstijgingen voorgekomen, die variëren van 6 tot 25 procent. In het SER-adviej over de beste dingsbeperking is indertijd rekening gehouden met een zekere mate van prijsstijging gedurende ,1957, doch •daarbij wet d er tépptf Sïe'rk op Sin- gedrongen deze zodanig over het jaar 1957 uit tc smeren en te temporiseren dat zij slechts een beperkte uitwerking z,ou hebben op dc kosten van het levensonderhoud. De prijsstijgingen van de laatste weken hebben thans de vrees doen ontstaan dat de kosten van het le vensonderhoud in een veel te snel tempo het niveau zullen bereiken, dat de vakbeweging onlangs in haar be kende brief aan de regering als maxi mum-toelaatbaar heeft geacht voor du jaar. (Als maximaal aanvaardbaar index cijfer voor dc kosten van levensonder houd hebben de drie vakcentralen ge middeld over het gehele jaar 112 aan genomen met als eindcijfer 114.5). In verband met de ontwikkeling van de laatste tijd zal, naar wij vernemen, vanmiddag het Consumenten Con tact Orgaan, waarin naast de Neder landse Huishoudraad en de Neder landse Consumenten Bond ook dc drie werknemers vakcentrales vertegen woordigd zijn, een bespreking houden op het departement van Economische Zaken. Daar zal aan de stijgende on gerustheid uiting worden gegeven en er zal op aan worden gedrongen dat men van regeringswege alles in het werk zal stellen om het prijsbeleid in de naaste toekomst in de hand te houden. (Van onze correspondent.) In Makkum is zaterdag het grootste schip, dat in Nederland ooit van een dwarshelling kwam en tevens het grootste sclup, dat ooit in Friesland werd gebouwd, te lualer gelaten Het was de 2310 ton metende gladdekker BalUcborgdie bestemd is voor de rederij Wagenborgen te Delfzijl en die tevens het grootste schip van deze rederij zal zijn. Het is 79.50 m lang, 12.30 breed cn het heeft een diepgang van 4.95 m. Het schip is gebouwd op de werf van de fa. C. Amels cn Zn. te Mak- kum. Het werd gedoopt door mevrouw G. Amelsdc Boer. Na dc tewaterlating zei de commis saris der Koningin in Friesland, mr. ff. P Linthorst Homan, dat het ver heugend is. dat dc scheepsbouw in Friesland zich zo voorspoedig ontwik kelt. Hij noemde een werf als deze van groot belang in de strijd tegen de ontvolking van het platteland. DE BILT. 1 febr.. maandag 10 uur. Tijdens act v ceKcindc duurde het voor de tijd van het jaar zachte weer voort. De lucht die werd aangevoerd kwam van dc Oceaan cn vertoonde max.mum tem peraturen tussen zeven cn tien giaden. Een storing die zondag over dc Noord zee naar Zmd/.wcden trok veroorzaakte in ons land van tijd lot tijd wat regen. Boven Engeland bevindt zich een Oceaan front dat met een tamelijk in tensieve regenzone naar het oosten Op dringt- Deze 7.al bij ons weer enige re gen veroorzaken. Na het passeren van het front zal een nieuwe hoeveelheid zachte Oceaanlucht binnenstromen, waarin de temperaturen tot ongeveer 10 graden kunnen oplopen. Dc vooraanstaande Italiaanse patho loog prof. Canuto heeft zaterdag voor het gerecht in Venetië, dat dc zaak- Wilma Montesï behandelt, verklaard, dat Wilma mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. Dat zou een „eenvoudige verkla ring" geven voor het feit, dat haar lijk niet geheel gekleed teruggevonden is. zo zei hij, want het is bekend dat veel mensen die zich willen verdrin ken eerst schoenen, kousen en andere kledingstukken uittrekken voor zij zich in het water storten. .KINDERCOUVERTS IN TOM>QES" iKUINTJE BEER A fN DONALD DUCK Bij een ontploffing in een ijzerfabriek in Oxeloesund (Zweden) zijn vijf men sen om het leven gekomen, onder wie een Zweedse ingenieur, die geprobeerd had de mensen, die door het brandende gas gegrepen waren, te redden. De Indonesische regering is zaterdag een campagne begonnen tegen de „verkeerde voorstelling" die door Ne derlanders in het buitenland wordt In Bussnni ^prri 7atcrdajr de Schoolstraat jcehrulkt als oprnluchtsturfio toot een canierarcpetltic van de televisie. Het Utrechtse stadsorgel dat vana\ond in het XCK Y-p r opram ma speelt nas namelijk te proot om in de ktflnc studio te svorden jjepJaatst. Nenni verklaarde op het conges van zjjn partij, dat dc verenigde socialisten zouden trachten nieutve verkiezingen tot stand ie brengen en daarna een nieuwe regering te vormen. Een hoge zegsman van de sociaal-de mocraten van Saragat beeft verleden week verklaard, dat zijn partij zich uit de regering zou terugtrekken, indien de partij van Nenni het bondgenootschap met de communisten zou verbreken. De afgevaaidigden op het pattijcon- gies stemden gisteicn door het opsteken van hun rode lidmaatschapskaarten, wcike de partij dp afgelopen jaien in naar ecnheidsacüe met de communisten heeft gebruikt Nenni, een 10de anjci in /ijn knoops gat, \ciklaaide* „Wij uillcn mei langei aan de com munisten gebonden zijrj dooi* enig vei- drag of bondgenootschap, etenmin dooi overleg cn zelfs met in gesprekken. Wij willen mets meer met hen te maken hebben, maar wij zullen ons altijd soli dair voelen niet de arbcideis, van v. elke partij deze ook zijn." Hietmee deed Nenni dus een bctocp op aarzelende com munisten, zich aan tc sluiten bij dc nieuwe socialistische partij. Toen Nenni klaar was met spieken, steeg Cr een orkaan van gejuich op cn hoorde men loepen: „Leve de nieuwe premier!" MEN is uren bezig geweest met pas sen pit meten, maar het lukte niet: Utrechts reusachtige stadsdraaiorgel ..De lange Ganoli' was te groot voor de televisiestudio in Bussum. waar het vanavond moet spelen voor de NCRV Ten slotte heeft men zaterdagmorgen bij de camerarepetitie de knoop maar doorgehaktals het pierement met binnen kan komen, zullen de camera mensen wel naar buiten gaan en daar om is de Bussumse Schoolstraat, die recht tegenover dc nooduitgang van studio Irene ligt. vanavond een opeu- luchttoneel voor het televisieprogram ma. Zaterdagmorgen bij de repetitie bleek dat heel goed mogelijk te zijn. Dc Utrechtse spectre us was daar trou wens ook beter m zon element want ten slotte behoort hij tot de grote Ne derlandse pierementen familie cn dat -ijn allemaal straatartiesten, daar hebben deze vagebonden de ruimte Admiraal Nicholas Horthy. oud- tegent van Hongarije, is zaterdag op 88-jarige leeftijd te Estoril in Portugal overleden. llorthy werd in 1920 door een benoemd parlement gekozen tot regent van Hon- garije. dat toen geen koning had. Mü row hm dieiinrnde bourdons cn fjm- ,)eeft 23 jiur a;ul hct hooM vall ec)! fas. pc'cnap belten. In een zaal fcliutan die cistisch getint bestuur gestaan. Hij voel- luidruchtige registers lang niet zo de eerst weinig sympathie voor Hitler, fraai. maar sloot vriendschap met Mussolini. Het draaiorgel treedt vanavond op in een mooi programma: Van speel doos tot pierement. Men zal er een W L-iml«,rk«Ja« pracht collectie mechanische muziek- >TClaUUlD tl[I KlIlUtlüljhldg instrumenten m te zien cn te horcir .Het is te verwachten dat het ontwerp tot uitbreiding van dc kindesbijslagwct Het jaarlijkse défilé der stnjdkraeh- spoedig zal woiden ingediend, ton ter gelegenheid van dc verjaardag Dit heeft prof. mi. C. P. M. Romme van HM. de Koningin zal dit jaar i„ meegedeeld op het agraiisch congres Utrecht gehouden worden. (van de K.V.P. Aanvankelijk piobceide Hoi thy zijn land builen de tweede wereldoorlog tc houden. Maar hij moest zwichten voor Hitlcis eisen en op den duur het Hon- gaaisc legei naar het fiont in de Sowjcl- Ume zenden. De Duitscis waicn echter maai matig te\ icden over Horthy cn in 1944 besloot Hitlei Hongarije te annexeren. In oktobei van dat jaar probeerde de icgent nog zijn land te bevrijden. Zim eigen gaide bond m Boedapest de strijd met dc* Duitsers aan. terwijl hij de op rukkende Russen om wapenstilstands voorwaarden vroeg Dc Duitsers ondcr- diukteu de oostand echter snel en brach ten Horthy naar een kasteel m Beieren ovci, waar hij in mei 1945 dooi de Ame- iikanen werd bevnjd. De admiraal weid zeven maanden in vooranest gehouden, mede omdat hij mo gelijk zou kunnen getuigen bij processen tegen oorlogsmisdadigers. Een verzoek van piestdent Tito om Horthy aan Joe goslavië uit te leveren, waar men hom als ooilogsmisdadigcr berechten wilde, wezen de Amerikanen van de hand. Horthy was dikwijls het mikpunt van communistische propaganda. Communis ten stelden aanhangers van Horthy en „westelijke imperialisten" aansprakelijk voor de oktoberievolutie van vorig jaar in Hongarije. gegeven van de rechtspraak in Indo nesië. De campagne-is begonnen met de publlkatie door het Indonesische ministerie van buitenlandse zaken van een boekje van 95 bladzijden, waarin de „ondermijnende activiteiten" van de Nederlanders of de met Nederland sympathiserenden worden vermeld, t De secretaris-generaal van het de partement van buitenlandse zaken ïn Djakarta deelde op een persconferen tie mee dat geen namen worden ge noemd, doch het is duidelijk dat de publikatie een reactie is op de tournee van het echtpaar Bouman door de Verenigde Staten. In verscheidene landen hebben In donesische diplomaten zaterdag het geschrift aan journalisten uitgereikte De Indonesische ambassadeur op de Philippijnen verklaarde daarbij dat,, indien geen oplossing voor de kwestie- Nieuw-Guinea gevonden wordt, „de positie der Nederlanders in Indonesië bijzonder zorgwekkend zal worden". Indonesisch protest Het ir. Djakarta, m -de Engelse taal verschijnende, onafhankelijke dagblad „Times of Indonesia" heelt maandag ambassadeur Pumantjak van „misda dige onverantwoordelijkheid" beschul digd. Het blad schrijft, dat het laatste waartoe het Indonesische kabinet zou besluiten, zou zijn het „nadoen van Hitier en het gebruiken van de Neder» landers in Indonesië als gijzelaars om concessies van de Nederlandse rege- •ine los te krijgen". Het blad doet een beroep op de re gering om een verklaring uit tc geven, waarin v; Nederlanders in Inodnesie uilen i „.'den gerustgesteld» en tevens m ambassadeur Famuntjak terug te „Wii kunnen ons niet veroorloven zulk een onverantwoordelijke figuur in onze buitenlands, dienst le heb ben". aldus het bïad. Het eerste koopvaardijschip dat sinds de Brits-Franse invasie het Suezkanaal was binnengevaren, is zondag in het kanaal in botsing gekomen met twee begeleidende Egyptische mijnenvegers. Het was de 1900 ton metende Italiaanse tanker Pianeta, die zaterdag in Port Said het kanaal was binnengegaan. Het schip is door Egyptische autoriteiten gecharterd voor de vaart tussen het Egyptische oliecentrum Ras Gharib op het schiereiland Sinai aan de kust van de Rode Zee en de raffinaderij in Sue/.. De aanvaring had plaats toen de drie schepen trachtten het wrak van de Akka te passeren. De schepen lie pen slechts lichte schade op. Een ander obstakel, de baggermolen Edgar Bon net, ligt in hetzelfde deel van het ka naal. ln de nacht van zaterdag op zondag zijn in Groningen twee jeugdige prc- sonen uit het publiek er met een poli tic-auto, een „blauwe taxi" tussen uit getrokken, toen de chauffeur van de auto een politie-agent hielp de gemoe deren in het „Wienercafé" aan de He renstraat waar een vechtpartij was ontstaan, te kalmeren. De politie-auto werd iater terugge vonden in de Coeboornsingcl. De da* ders zijn nog niet gevonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1