De prijzen uit Andere richtlijnen van de V.N. gevraagd °P Macmillan en Mollet naar Eisenhower Jongens van Smit" doen het goed in Egypte Majoor Salem in hechtenis? Moskou biedt Adenauer vriendschap aan Oecumenisch rapport geen werk van ambtenaren Samenwerking en handel Generaal Norstad over westelijke verdediging de Amerika wacht in spanning op 170 miljoenste inwoner HAMMARSKJOELD WAARSCHUWT Sjepilows nota Aardappelen (2500 ton) naar Hongarije Druk van Dulles DORP IN ADEN VERWOEST km Oorlogspsychose nog niet verdwenen Werk in het kanaal berin maart klaar? NOC weer naar intern, wedstrijden W eer overzicht Adenauer antwoordt Boelganin morgen in radiorede Minister Luns antwoordt: DINSDAG 12 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3612 Weerbericht BERMUDA EN WASHINGTON v_ E BOELGANIN'S BR/EF GEPUBLICEERD Britse schepen mogen door Suezkanaal Omvang slrij dkrachlen ligt dicht bij minimum Slaking op Cyprus afgelopen Reuzenhloli geeft het grote moment aan J ER zou in hel Midden-Oosten aanleiding tot een nieuw conflict i kunnen ontstaan, indien dc Ver. Naties er op het ogenblik toe. zouden overgaan, maattegclen tegen Israël toe te passen. Deze waar schuwing heeft dc secrctaris-g"neraal, Dag Hammarskjoeld gisteren uitgesproken in een buitengewoon rapport aan de algemene ver gadering van de Verenigde Naties, Hammarskjoeld zti, dat hij nog geen vorderingen heeft gemaakt bij zijn pogingen Is' ael ertoe te bewegen zijn troepen inderdaad terug te trekken. Hij vroeg dc slgcmene vergadering om advies en een leidraad voor zijn verdere stappen. Over het toepassen van maatregelen tegen Israël zei dc secreta- ris-generaa! verder, Jat de algemene vergadering slechts aanbeve lingen kan doen en geen besluiten kan nemen. Stemmen uit V.S. PRESIDENT Eisenhower zal van 21 tot 24 maart op Bermuda be sprekingen voeren mei de Britse premier Harold Macmillan. Tevoren zal Eisenhower op 2(5 en 27 februari te Washington over leg plegen met de Franse premier Guy Moilct. Voorts zal Macmillan op 25 cn 26 maart van gedachten wisselen met zijn Canadese ambtgenoot St. Laurent. _y Goed te spreken Israël; PREMIER Boelganin van de Sowjet-Unie heeft in zijn brief aan bondskanselier Adenauer van West-Duitsland aangedrongen op een nieuw tijdperk van vriend schap, samenwerking en handel tussen beide landen. Hereniging Macmillan V 700 (4 1.) Rotterdam: Wille de Wnhslraat 30 Telct. 11571 Postbus 1112 Poslgno No. 424519 Klachtpnciienst abonnementen 13 30—10 30 u. Z«ile»dngs 17—18 uur: Telefoon 115700 VGiatrelwi- Hnjgemplcn 1 Tclcf. 1113467 13 1 Pos'hUs 100! p.el'tuo No. 424ö'i7 Kir<"htcndi'j>;»t. 5.1 "0—19 30 u: Ve'. 36256'J Schiedam: Lange Kerkstraat 2D» Telefoon 6Ï882 AbnnncrnenFp'nr -r>7 reu; pci u cck. 2 43 per maand. 7.40 per kvatlari! Lojse minimes 15 cent Vei schijnt dag"!ijDs i -—I- i pirecicur: II. DE RUIG Tuxum- Wccrst cru achting, geldig tot woensdagavond. KOUDERE NACHT. Aanvankelijk enkele opklaringen en hier en (laar ren hui, morgen toenemende bewolking gevolgd door enige regen. Statige, later krachtige westelijke tot zuidwestelijke wind. Koudere nacht, morgen ongeveer dezelfde niiddngtemperaturcn als vandaag. 13 febr. zon op 8,02. onder 17.52, maan op 16,43. onder 6.47. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ITT 's 'll aen ^a! ccil 'vCntr-cnt'c i 'ÏL verontrusting over de opwaartse: beweging der prijzen. Dit geeft velen hel oordeel in de mond dat de prijs-1 jtabiiisaticpolitiek tan minister Zijl- j «tra mislukt is. i Wij hebben er al eens eerder op ge nezen dat het tvoord pnjsstabilisatie I sis aanduiding van de prijzenpolitiek! een onjuist woord is. Het gaat hier niet over stabilisatie, over een bevrie zing van de prijzen, maar over een beheersing van het algemene prijs peil, in die ?in dat dit globaal gezien, redelijk blijft. Men kan nl. als grondsloffcnprij/en «tijgen natuurlijk niet verhinderen dat op den duur ook de prijzen der cind- produkten stijgen. Nederland kan ook geen pnjzeneiland blijven. De Nederlandse markt moet zich aanpassen aan de wereldmarkt. De verontrusting over de prijsont wikkeling zou waarschijnlijk minder groot zijn indien er betere voorlich ting zou worden gegeven omtrent dc redenen waarom de verhoging van be paalde prijzen wordt toegestaan.- Het ls mogelijk dat die redenen, na dat dc toegezegde nota over de beste dingsbeperking ral zijn verschenen, duidelijk zullen zijn geworden. Maar inmiddels is er bij de publieke opinie al vee! kwaad geschied en liet is jam mer dat dit niet ia voorkomen. In de tweede plaats moet er op ge wezen worden dat de prijsstijging op het ogenblik tamelijk abrupt is en dat ar van de geleidelijkheid waarop in het S.E.R.-advies was aangedrongen weinig blijkt. De afschaffing van het ronsumenten-subsidie op suiker cn dc verhoging van de belasting op benzine en gedistilleerd in het begin van dit jaar spelen daar b.v. ook een rol in. Als gevolg hiervan moet gevreesd worden dat het prijsindexcijfer zich nu reeds beweegt naar een peil, waarop het eerst over enige maanden had be horen te komen. Maar, dit naar aanleiding van de ge woonte van de socialistische pers om In verband met de priizen alleen de naam van minister Zijlstra te noemen, He afschaffing van het consumenten- subsidie en de prijsverhogende belas tingen zijn zaken waarvoor in de eer ste plaats de ministers Mansholt cn Hofstra verantwoordelijk zijn. Het is daar ook bepaald niet juist om voor de ze ontwikkeling de heer Zijlstra ver antwoordelijk te stellen. Uiteraard moet men niet een of weer bepaalde ministers, maa- het Kabinet voor deze politiek verant woordelijk stellen. Maar als de socia listen om begrijpelijke, maar onjuiste redenen daar de rnara van minister Zijlstra san willen verbinden, nu het in hun ogen mis gaat. zouden wij wilten opmerken dat zij er dan ook de namen van de heren Mansholt cn Hof stra aan moeten verbinden. Dat zij dat niet doen bewijst dat de socialisten niet het Kabinet steunen, maar alleen hun socialistische minis ters, Det is karakteristiek voor de huidige politieke verhoudingen. jpoiIJ hebben steeds instemming be- tuigd met de denkbeelden, die minister Zijlstra heeft ontwikkeld ten aanzien van het wenselijke prijsbeleid. Wij doen dat vandaag de dag nog. En men moet zich de vraag stellen hoe de prijzensituatie eruit zou zien in Nederland als er eens geen prijs beleid was gevoerd, zoals door de re- gerfrrgr gevoerd is. Maar daarom is het ook zo dringend nodig dat er en over de ftuidige poli tiek zelf en over dc alternatieven daarvan helder licht geworpen wordt. Ia d« socialistische pers is men daar al klaar mee. De door minister Zijlstra steeds ver dedigde globale prijsbeheersing wordt daar verworpen. Men wil daar weer de richting uitgaan van de ge detailleerde prijsbeheersing, die wij onmiddellijk na de oorlog hebben ge kend: „Wij komen er niet uit", zo schreef het P.v.d.A. kamerlid Schurer, „zon der een systeem van prijsbeheersing. zonder boekencontrole door overheids organen en zonder het vaststellen van richtlijnen omtrent de als redelijk te beschouwen marges van winst". Men moet zich dus goed realiseren waar de kritiek der socialisten op uit loopt. Dat wordt de complete staats- bevoogding van het bedrijfsleven. Wie dat niet wil en wij moeten aannemen dat ook het bedrijfsleven dat niet wil, zal er dus aan mee moe ten werken om de andere weg open te houden zodat de zaak niet zodanig spaak loopt dat er niet meer uit te komen is. De derde weg, om dat belaste woord ia dit verband te gebruiken, %'an de volledige vrijheid zou catastrofaal werken en ons loon- en prijsstclsel ge heel ontwrichten. Juist daarom is het zo te betreuren, dat de regering in de laatste maan den gefaald heeft in hel brengen van inzicht bij de bevolking over de situa tie en over haar beleid Straf voor Israël lokt conflict nieuw Dc noia die maapdsg door de Sow- jet-minister van Buitenlandse Zaken, Sjepilow, aan de Amerikaanse, Britse en Franse diplomatieke vertegenwoor digers in Moskou is overhandigd, be val een ontwerp voor een vior-mo- gsndhedcnverklaring inzake ft Mid den-Oosten, zo is dinsdag in Moskou vernomen. De noia stolt under verwijzing naar de conferentie \an Bandunj cc voi- genac beginselen voor: 1. Verzeker,ng voor het handhaven tan de vrede .n hot Midden-Oosten. 2. Toepassing van een politick van niet-mmeng mg. 3. Het afzien v;,n het oigamseren tart militaire blokken. 4. Opheffing .an buitenlandse mi litaire bases en terugtrekking der bui tenlandse troepen. 5. Geen wapenlcverant.es aan de landen van het M Md en-Oosten, 6. Verzekering van dc economische ontwikkeling van het gebied. De pogingen om de resoluties van dc algemene vergadering uit te voeren, zijn volgens Hammarskjoeld belem- De Nederlandse regering beeft beslo-jmerd door* het feit, dat Israël geen t0" Po.otaarlappelen (waarde antwoord heeft gegeven op de volgen- 650.000) aan het Hongaarse volk te schenken. Nederland steunt daarmee de; hulpactie van dc Verenigde Naties. Het dorp Danoofc» in West-Aden is maandag door de Briise luchtmacht met bommen en raketten verwoest na het verstrijken van een ultimatum, dal 48 uur tevoren aan da bewoners was gesteld. De Britten eisten, dat opstan dige stamleden aan de autoriteiten souden worden uitgeleverd. D. Ziet Israel in, dat het zijn admi nistratieve cn militaire eenheden uit de strook van Gaza moet terugtrekken? 2). Gaat Israël akkoord met het statio neren van V.N.-trocpen aan zijn kant van de demarcatielijn in El Auja? Hammarskjoeld heeft te kennen ge geven. dat hij pas na ontvangst van een antwoord op deze vragen Egypte zou ver zoeken om een verklaring van vrede lievendheid in de Golf van Akaba, zoals Israël heeft verzocht. Zowel leden van de republikeinse als van de democratische partij hebben zich maandag uitgesproken tegen sancties tegen Israël. De republikeinse senator Styles Brid ges verklaarde dat het onjuist is straf maatregelen te nemen als de V.N. niets doen om Rusland. India cn Egypte, die alle drie de V.N. hebben getrotseerd, tot de otde te roepen. De democratische senator Hubert Hum phrey vroeg of dc politiek van de Ver. Staten „tanks voor Saoedi-Arabié en sancties tegen Israel" betekent. Afgevaardigden van de 27 Afrikaans- Aziatische landen kwamen gisteren in New York bijeen ter verdere bespreking van hun voornemen om economische, militaire en financiële maatregelen tegen Israël te eisen. Vandaag of woensdag zal de algemene vergadering bijeenkomen om Hammars- kjoclds rapport te bespreken. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dniles, heeft gisteren de Israëlische ambassadeur, Abba Eban, b|j zich ontboden. Dalles beeft Eban gewaarschuwd dat Israël nfel kan (voortgaan de V.N.-resolutlc» te negeren. Hij verzrtcht met klem terugtrekking van de Israëlische troepen nit Egyptisch ge bied. Hij de irntallalie tan de nieuu e Haagse burgemeester, na. li. A. M. 7'. Kolfschoten - tiaariun wij reeds gisteren in een deel tan onze edities een i rrslag hebben opgenomen naren onder meer de burgemeesters tan t/nslerdam en IIotterdam twmirzig, Op de foto t J.n.r.: de locn-bttrgnuccMrr itm Den Hung, de heer C. ff. W. tan den Üeiermr. G. E. t an U ahum, burgemeester tan Rotterdam, de zojuist geïnstalleerde mr. Kolfschoten, de Amsterdamse burgen ader, mr. G. tan Hol!, en de echtgenote um mr. Kolfschoten. JJtajenden Israëlische betogers trekken door de straten tuut Je ruzalem om te protesteren tegen icat men itoemde ,4c teorgtrtgs- politiek van de Ver. Naties". Sprekers eisten op een massa bijeenkomst het aftreden van se cretaris-generaal Hammarskjoeld. (Van een onzer verslaggevers' GYPTE leeft nog half onder de druk van een oorlogspsychose. Dal maakt het verblijf daar niet erg Majoor Salah Salem, eens een van de invloedrijkste leden van de Egyp-, tische Revolutionaire Raad, die door kolonel Nasser werd samengesteld, be vindt zich thans, t.aar een couespon- dent van het Belgische persbureau Belga uit bevoegde bron verneemt, in hechtenis wegens poging tot opstand tegen het bewind". Dc meeste bonden, aangesloten bü het Ncd. Olympisch Comité, achten een zich afzijdig houden van de Europese cn de wereldkampioenschappen, waaraan ook Russen meedoen, niet langer verant woord. Dit is gebleken op een gisteren in Den Haag gehouden buitengewone ledenver gadering van hot NOC, waar 27 van dc 38 aangesloten bonden tegenwoordig wa len. De bonden bleken over het algemeen niet te voelen voor rechtstreeks sport- uitwissclingcn met de Sowjet-Unie en evenmin voor wedstrijden, die in de Sowjet-Unie worden gehouden. Over het algemeen achtte men de destijds genomen beslissing om niet naar Melbourne te gaan nog steeds juist. plezierig. Dat spreekt. Maar geluk kig ondervinden de bergingswerk zaamheden daar geen las: van." Vol nieuwe indrukken stond de heer J. M. Harlogh van Smit en Co.'s In ternationale Sleepdiensten. maan dagavond op Schiphol. Hi] was juist terug uit Suez. „Het Suezkanaal maakt een ontzettend verlaten indruk. Je /.iet nileen hiel en daar schepen met de viag van de Ver. Naties, ander.» niets. Er liggen nu nog acht grote wrakken. Onze heer Langelanr en de Deen Hce, die de leiding hebben bii het bergen, ra zen de hele dag heen en weer om dat de wrakken cp onderlinge af standen liggen van 20 tot 40 km. En /ij moeten dan ook nog steeds in Is- maita zijn. waar generaal Wheeler zit." „Drie schepen, de k.inaalsieper Edgar Bonet. de Akka. t-en landingsscnip voor tanks, cn de Aboekin. een ka- imaifregal van de Egyptische mari ne. /iin de voornaamste obstakels. Ais die eenmaai weg zijn is de vaar geul zo goed als \ri.'. Ik heb gehoord dal de Egyplentrcn al weer bezig zijn cm de organisatie voor een ge regelde doorvaart op touw te zet ten. maar of liet waar ik weel ik natuurlijk niet." „Ik mag overigens zeggen dat de jon gens van Smit er daar mooi op staan. Men is goed over hen te spreken. Ze doen het rustig, maar schieten heel snel op. Overigens zitten zii et- wel verlaten. Er is geen vertier. Zij hebben nu allemaal een vrije dag gehad en ziin per autobus dc pira miden wezen bekijken. De verwach ting is dat het bergingswerk onge veer omstreeks 10 maart gereed zal ziin. Verschillende schepen van ons zijn al weer op cie thuisreis. Du liet karwei zit er vrijwel on De Israëlische ambassadeur in Wash ington, Abba Eban. hooft na cen-'gejpïck van 70 minuten met de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Dulles, tegenover de pers verklaard, dat Israël op zjjn stuk Dlfjft staan -wat betreft de ontruiming van Gaza en de kuststreek langs de Golf van Akaba. Het zal zijn troepen pas terugtrekken, als Egypte „concrete garanties" geeft dat het zich 7.al onthouden van vijandelijkheden jegens Israël. Eban wilde zich niet uitlaten over het Amerikaanse standpunt in deze. Er zou den deze week op het State Department vergaderingen op allerlei niveau worden gehouden over het Midden-Oosten. Dit werd te ïhcmasville (Georgia) bekendgemaakt door de perschef van het Witte Huis, Hagerty. President Eisenhower breng! te Tbomasville een vakantie door op hel landgoed van lijn minister van tinancien, George Humphrey. Hagerty deelde mee, dat c!e presi dent Bermuda had voorgesteld als plaats van samenkomst voor zijn be sprekingen met Macmillan. Overigens zei hij, in antwoord op een -'tv.ag, dat van beide zijden suggesties voor de twee ontmoetingen waren gedaan. De besprekingen,welke Eiïfnhoweif, met Mollet en met Macmillan zal voe ren, zullen de eerste gedachtenwisse- lingeu op dit niveau zijn sinds de nationalisatie van de Suezkanaalmaat- schappij door Egypte en de daaruit^ ontstane crisis in het Midden-Oosten. Macmillan deelde maandagmiddag in het Lagerhuis met-, dat' een zeer groot aantal onderwerpen op Bermuda aan de orde zal komen. Het bericht van de komende ontmoeting tussen de twee regeringsleiders weid met geestdrift door de afgevaardigden ont vangen. Zowel aanhangers als tegen standers van de regering hadden op een spoedig overleg tussen de twee regeringsleiders aangedrongen Lagerhuislcden verwachten, dat op Bermuda de volgende kwesiics zullen worden besproken: 1 Dc positie van hei Suezkanaal: 2 De Britse moeilijkheden op het gc- Dc Bill, 12 januari 10 uur: Op de Oceaan is dc dcpressieactivitcit nog bijzonder groot. Een actief Oceaan- front bereikte gistermiddag, vergezeld van een intensieve regenzone ons land. Het were, daarna in zijn beweging ver traagd, doordat zich boven Brctagne een storing ontwikkelde. Als gevolg hiervan regende het maandagnacht vrijwel zon der onderbreking en werden tamelijk grote hoeveelheden afgetapt. Na het pas seren-van het front stroomt een nieuwe hoeveelheid Occaanlucht binnen, waarin naast opklaringen ook enkele buien voor komen. Ten zuidwesten van Ierland na dert met een tamelijk grote snelheid een nieuwe storing. Deze zal dc komende 24 uur weer enige regen veroorzaken. De temperaturen blijven nog steeds enkele graden boven normaal. Bondskanselier Adenauer zal morgen in een radiorede antwoorden op de boodschap van premier Boelganin, waarin deze pleitte voor hetere be trekkingen tussen Rusland en West- Duitsland. Dc rede van Adenauer zal worden uitgezonden na een kabinetsraad, die dc gehele dag gewijd zal zijn aan dc boodschap. bied van de financiën «n dc olie- voorziening; 3 De plannen van Eisenhower voor het bestrijden van communistische penetratie in het Midden-Oosten: 4 Een algemene beschouwing van de wereldtoestand, waarbij speciaal aan dacht zal worden besteed aan de huidige politiek van de Sowjet-unie: 3 Een bespreking van het internatio nale 'ontwapeningsvraagstuk, Mollet zal na zijn besprekingen met president Eisenhower een bezoek bren- Zen aan Canada, aldus is maandag avond door Franse ambtenaren te Pa rijs meegedeeld. Mollet zal besprekin gen voeren met de Canadese minister president, St. Laurent. Het rapport van dc commissie voor j Guinea als probleem van. het Nederland- internationale zaken van de oecumcnl- se volk", is niet ontworpen en opgesteld sche raad van Kerken in Nederland, dat door ambtenaren van het departement gepubliceerd is onder de titel „Nieuw- Met woorden, die doen denken aan de korte Russisch-Duitse „verloving", in 193S, prees Boelganin „het schep pende genie van het Duitse volk, de grootheid van Duitsland en de breed denkende verklaringen en redevoerin gen uit het verleden van Duitsland". Moskou bood West-Duitsland zijn goede diensten voor de hereniging aan. Ook drong Boelganin aan op een handelsverdrag, een overeen komst over culturele en weten schappelijke samenwerking en een consulaire conventie tussen de twee landen. De brief is zoals gemeld vrijdag aan Adenauer overhandigd. De tekst werd gisteravond door de Russische ambas sade in Bonn bekendgemaakt. De publikatie kwam voor de West- duitse autoriteiten als een verrassing. Adenauer had de brief ais „zeer ge heim" bestempeld. De eerste onofficiële commentaar van regeringskringen in Bonn was dat de inhoud van de nota geen grote ver rassingen bevatte. De hoofdpunten zijn: 1. De Duits-Russische betrekkingen hebben zich niet bevredigend ontwik keld sedert vorig jaar ambassadeurs uitgewisseld zijn. De sowjetregering geiooft dat het in het belang van bei de landen is „een beslissend keerpunt" tot stand te brengen. 2. „Zekere krachten" proberen druk op Bonn uit te oefenen zich haastig te herbewapenen voor agressie tegen de sowjets. Deze krachten hopen op deze manier een „atomische tegenaanval" te verleggen van henzelf naar West- Duitsland. 3. Er zijn grote mogelijkheden voor dc ontwikkeling van economische be trekkingen tussen West-Duitsland en de Sowjet-Unie. Daarmee zou de poli tieke atmosfeer verbeterd worden en geholpen worden de Duitse hereniging te versnellen. 4. De Duitse hereniging zou bevor derd kunnen worden door nauwere be trekkingen tussen Oost- en West- Duitsland en door de plannen voor Egypte heeft dc Ver. Naties dc verze kering gegeven, dat Britse schepen weer van het Suezkanaal gebruik-mogen ma ken, zodra het kanaal weer bevaarbaar is. DU is in het Lagerhuis bekendge maakt door de minister van Buiten landse Zaken, Selwyn Lioyd. „hermilitarisering" van West-Duits land te laten varen. Boelganin schreef, dat zijn regering bereid is haar medewerking aan de twee regeringen van Duitsland aan te bieden voor de oplossing van het pro bleem der Hereniging. Hij merkte ech ter op, dat met de hereniging geen voortgang gemaakt kan worden, zo lang de weigeringen om het bestaan van twee Duitse regeringen te erken nen voortduren. Generaat Lauris Norstad, de opperbe velhebber van de NAVO-strüdkrachtcn in Europa, heeft maandagavond te Lon den verklaard, dat de landen van het Atlantische Verdrag wellicht voor een catastrofe zullen komen te staan, als zij zich bif hun strategie alleen door econo mische overwegingen laten leiden, „Ik ben er van overtuigd, dat de om vang van de strijdkrachten, die tot onze beschikking blijven, .dicht bü het mini mum ligt, dat wij mogen riskeren", zo zei de generaal op ecu diner van de vereniging van Engels-sprekenden, dat te zijner ere werd gegeven, De uitlatingen van de generaal moeten gezien worden tegen de achtergrond van het plan van de Britse regering om de defensie-uitgaven te beperken. Norstad zei, dat de strategie van de NAVO, gericht op het afschrikken van een eventuele aanvaller, wellicht kost baar schiint. maar dat zij het veiligste en, wegens haar geïntegreerde karakter, goedkoopste middel vormt om de vrede te bewaren. Naar aanleiding van dc wrijving tussen Engeland en de V.S. als gevolg van het Brits—Franse optreden in Egypte, zei de generaal, dat het hoog tijd is deze „ongelukkige episode" te vergeten. De Britse premier. Harold Macmillan, gaf Norstad In een toespraak tijdens het diner de verzekering, dat Engeland hoe wel het ziin defensie wil reorganiseren, deze tegelijkertijd doeltreffender wenst te maken. Hij voegde hieraan toe: maar natuur lijk is de bijdrage, die wij voor de ge meenschappelijke zaak kunnen leveren, evenzeer afhankelijk van do kracht en veerkracht van onze economie als van welke andere factor ook. De premier zei, dat de materiële kracht van de NAVO om agressie tc weerstaan groot genoeg moeten zijn, maar er moet ook een morele vastbeslotenheid zijn om niet terug te schrikken van de laatste stap, wanneer deze nodig zou zijn. Ieder, die agressie wil plegen, moet weten, dat er geen goedkope overwinningen kunnen worden behaald, aldus Macmillan, die erop wees, dat een totale oorlog ailecn tot totale vernietiging kan leiden en dat het door de militairen gediende doel daar om in wezen een vredelievend karaktcr hceft. van Buitenlandse Zaken. Dit heeft minis ter Luns geantwoord op vragen van het Eerste Kamerlid de heer Reijers. Minister Luns wijst er verder op dat dc ambtenaren van het departement van buitenlandse Zaken voorafgaande toe stemming van de departementsleiding behoeven alvorens zij publikaties van hun hand over onderwerpen, het departe ment of het dcpartementsbelcid betref fende, het licht doen zien. In dit geval gaat het niet om een publikatie van de hand van departementsambtenaren, doch om een door anderen opgesteld rapport gepubliceerd door een commissie, waar in enkele departementsambtenaren zit ting hebben. Na lezing van de in mei 1D56 uitge geven brochure ,,Nieuw-Guinea als pro bleem van het Nederlandse volk"- heeft de minister niet de indruk gekregen, dat deze publikatie niet te verwarren met een omstreeks diezelfde tijd gepu bliceerd ander document kennelijk be oogd hoeft het regeringsbeleid inzake Nederlands Nicuw-Guinea te doorkruisen. Hoewel het genoemde voorschrift om trent de voorafgaande toestemming dus op dit geval niet van toepassing is, kan medewerking van een ambtenaar aan op het terrein van het departement, waar hij .verkzaam is, liggende werk zaamheden van een commissie in be paalde omstandigheden twijfel doen ont staan omtrent de grenzen van zijn vrij heid van handelen. De betrokkenen zijn hierop gewezen. De Cyprische Grieken zijn vanmor gen weer aan het werk gegaan na de algemene staking van gisteren. De winkels zijn open en het huis arrest voor de jongeren, dat hun gis teren in Nicosia en Limassoi was op gelegd, is opgeheven. y RIJ DAGMIDDAG, om enkele minuten over vier, stillen de Verenigde Staten 170 miljoen in woners tellen. Vanzelfsprekend is tl it ecu schatting, maar indien de tuogc- Ihl'heid bestond op dat ogenblik alle Amerikanen te tellen, zou blijken dat men er niet ver naast is geweest. Iti het bei'o! kt rips buren tt tc Washimjtuu bevindt zich een reusachtige elektrische klok, waarop elke twaalf seconden is te lezen dat het aantal inwoners van de Verenigde Staten met eén >'s vermeerderd. Sinds deze klok vijf jaar gele den in gebruik werd getto men, is :ij eeti bijzondere attractie voor toeristen gebleken. Elke acht seconden gaat op üe klok eert blautü lichtje branden omdat een Amerifcaantje is ge boren. Elke eenentwintig secon den geeft een paars lichtje aan, dnt een inwoner van de Verenig de Staten is overleden. Het op. Hitsen van een groen lichtje, elke twee minuten, betekent dat een immigrant het land is binnenge komen. Elke vierentwintig minu ten geeft een rood lichtje het ver trek van een emigrant aan. Elke twaalf seconden beduiden witte lichtjes en een wijzerplaat dat hei aantal inwoners van de Verenigde Staten met één is ver meerderd. En nu maar wachten tot vrij dagmiddag. s)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1