Concreet en tastbaar Nieuw advies van S.E.R. stelt voor: Voor gezinnen met kinderen f 1800 D Russische bevolking koude oorlog moe is Rusland wenst debat in V.N. Chr. v. d. Heuvel (7 0) warm gehuldigd i Weer maatregelen tegen de P.N.M.S. Russisch plan voor Midden-Oosten Lol Indonesisch kabinet in Soekarno's handen Baby geboren in vliegtuig Kosten 125 miljoen (premie 1 procent) Achtergrond van plan-Sjepiloiv: Voorstel in V.S. verworpen, in Caïro verwelkomd Prof. Zijl stra spreekt met middenstanders Man uit de school van Kuyper Slachtoffer thans geïdentificeerd NOTA'S AAN WESTERSE DRIE Rode propaganda campagne T.V.-toestel geschenk van „zijn C.B.T.B. Zware brand in Jaguar-fabrieken Communisten V.S. los van Moskou W eeroverzicht Abdoelgani staat I maart terecht WOENSDAG 13 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3613 Weerbericht In Nederland 125.000 weduwen onder de 65 jaar Oud-bestuursleden weer geïnterneerd Prinses Margriet onthult koopvaardijmonument COALITIEPARTIJEN BESLUITEN: (Van een onzer redacteuren) E Sociaal Economische Raad heeft thans het langver" wachte advies inzake de herziening van de wedu wen- en wezenvoorziening aan de regering uit gebracht. In dit advies doet het toporgaan van het bedrijfsleven o.a. de volgende voorstellen: "J Weduwen zondet kinderen beneden 50 jaar ontvangen een tij delijke uitkering van f 1200 per jaar. De uitkeringsperiode duurt maximaeJ 2 jaar. Weduwen ouder dan 50 jaar ontvangen deze uitkering tot bet bereiken van het 65ste jaar. Daarna krijgen zij de uitkering volgens de Ouderdomswet. p Weduwen mèt kinderen ontvangen een uitkering van f 1800 per jaar- Zodra het recht op een wezenuitkering een einde neemt wordt de uitkering verminderd tot f 1200 per jaar. O De nieuwe weduwen- en wezenverzekcring moet een volksver- zekering zijn en zal dus hetzelfde karakter moeten dragen als de algemene ouderdomsverzekering. A De kosten van deze voorziening worden geraamd op f 100 h f 125 miljoen per jaar. De premie zal ca. 1 bedragen van het pre mieplichtig inkomen. C De SER adviseert de weduwen- en wezenverzekering in te voe- ren vóór de algemene kinderbijslagverzekering. De financiering van de ouderdoms-, de weduwen- en wezen- en de algemene kinderbijslagvoorziening zal nl. in totaal een premie van 10 vergen en de betaling daarvan zou vooral bij de kleine zelfstan digen op grote moeilijkheden stuiten. Groeiend verzet Eisenhowerleer Tijdelijk Zie verder pagina 3 MOORD IN HUIZEN De Russische mürster van Buitenlandse Zaken, Sjepilow, heeft gisteren in de Opperste Sowjet (het Russische „parlement") bekend gemaakt, dat Rusland de drie wostelqke mogendheden een weder zijds handen-af van het Midden Oosten heeft voorgesteld. Het voor stel is, zoals we rectus gisteren in een deel onzer edities meldden, vervat in een uit zes punten bestaand programma, dat aan de am bassadeurs van Amerika, Engeland en Frankrijk in Moskou is over handigd. (Van een onzer verslaggevers) N de ruim veertig jaar, waarin ik werkzaam mocht zjjn op maat schappelijk, terrem. zijn mij uiteraard ook de moeilijkheden niet bespaard gebleven. Maar die nfoeilijkheden en zorgvolle herinnerin gen 2ijn vanmiddag in één slag weggevaagd.Uw talrijke blijken van belangstelling op «eze dag hebben mij diep getroffen Dit zei de heer Chi. van den Heuvel, voorzitter van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbcnd, in zijn dankwoord op de gisteren in „Cen tral" te Den Haag gehouden receptie, waar zeer velen hem geluk wensten met zijn zeventigste verjaardag. Hoogtepunt Een van de hoogtepunten van deze zeer druk bezochte bijeenkomst was' ongetwijfeld het moment, waarop de verrasE opkijkende""jubilaris" en - diens echtgenote het „verjaardagscadeau" van de C.B.T.B. werd aangeboden: een groot glanzend televisietoestel, dat plechtig werd „onthuld" door de vice-voorzitter van de C.B.T.B., de heer W. P. Cnossen, die het echtpaar Van den Heuvel na mens de gohele bond van harte' geluk wenste met deze dag en tevens uiting gaf aan zijn erkentelijkheid voor het feit, dat de jarige bondsvoorzitter zo'n groot deel van zijn krachten en zijn kennis heeft willen besteden in dienst van de Nederlandse landbouw. Geen oorlog Tekst H.K.H. prinses Margriet zal de onthulling van het Nationaal Mo nument voor de Koopvaardij te Rotterdam verrichten op woens dag 10 april in de namiddag. Zie verder pagina 5 RUSSISCHE WAPENS VOOR JEMEN? Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—1B uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183487 CS 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klrchtendienst: 18 30—19.30 u.: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, jf 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. - - Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. BUIGEN. Nu en dan buien maar ook enkele opklaringen. Matige tot krachtige wind ruimend naar west of noordwest. Kouder dan vandaag. 14 lebr. zon op 8.00, onder 17.54, maan op 18.11, onder 7,19. v> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, 3. S, BRUINS SLOT regering van Israël vecht met f) grote hardnekkigheid voor net behoud van enkele tastbare resulta ten van de veldtocht op het Sinai- ichlereiland. Die tastbare resultaten rijn de vrije vaart in de golf van Akaba en het uit schakelen van de kuststrook bij Gaza als uitvalsbasis voor Egyptische over vallen op Israël. Beide zaken zijn uitermate billijke zaken. Het is toch een vanzelfspreken de zaak dat een land de vrije vaart door een zeestraat niet verhindert voor een ander land. Het is een van zelfsprekende zaak, dat een land een bepaald gebied met gebruikt om voort durend overvallen te doen op een an der land. Stel u voor dat Frankrijk, omdat het dat vanwege zijn gunstige ligging gemakkelijk doen kan, net nauw van Calais afsloot voor Neder-, landse schepen! Dan zou men eens wat horen! Of dat Nederland Zcetfws- Viaanderen ging gebruiken om van daaruit regelmatig moordpartijen op boeren tn Belgie te ondernemen! Zo is het nu al jarenlang voor Is raël in de golf van Akaba en in de kuststrook bij Gaza. Toen Israël na een geslaagde veld tocht het hele Sinaischiereilsnd In oe- lit had, was het met deze Egyptische terreur afgelopen. Toen kwam de eis van de Verenigde, Naties, in sterke en beslissende mate: gesteund door Amerika, on ie Slnail weer te ontruimen. Israël deed dat. Behalve op twee punten. Het hield eer. kuststrook pure woestijn langs de golf van Akaba be zet. omdat het vreesde dat anders het beginsel van de vrije zee in de golfl van Akaba weer een illusie zou wor-, den. En het hield de Gaza-strook be-j zet, omdat het er geen zin in had aan; de Egyptenaren hier weer een basis, te verstrekken voor moordpirtijen op Israëlische burgers op Israëli gebied.: Geef ze daar nu eens ongelijk in. TOEN kwamen de Verenigde Na tie» en de Verenigde Staten met' de els dat Israël zijn troepen ook daar sou terugtrekken. Israël heeft toen gezegd: Al» dat gebeuren zal. dan moeten wij eerst „concrete en tastbare waarborgen" hebben dat de oude toestand niet weer herleven zal. Neen, zeiden de heren van de VN. en de V.S.: Gij moet er eerst uit en dan zullen wij over waarborgen pra ten. Toen heeft Israël gezegd: Dan gaan we er niet uit, Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht en we la ten ons geen knollen voor citroenen verkopen. Geef ze daar nu een» onge lijk in! Toen kwamen de Verenigde Staten met dreigementen en de Afro-Azlatl- sche landen kwamen met het voorstel cm sancties op Israël toe te passen Sancties, die niet toegepast zijn op, Nasser, die het recht van de vrije zee in de golf van Akaba schond en die in strijd met internationale verplich tingen Israël van de vaart'door het Suezkanaal uitsloot. Sancties, die niet werden toegepast, op Rusland, toen het in strijd met een beslissing der Verenigde Naties Hongarije onder zijn militair dwang juk hield. Saancties, die niet werden toegepast, toen Nehroe in strijd met een resolu tie der Verenigde Naties Kashmir an nexeerde. Israël tegenover de wereld. Een kleine tegenover de groten. En Israël' zei: neen, «n dat bleef hei WEDU WENUITKERING VAN he ;r Dulles heeft nu zijn drel- |J geit enten ingeslikt. Hij praat nu over het teven van waarborgen voor dat Israël zich teruggetrokken heeft. Hij kon ten slotte over de redelijkheid, de billijkheid en de rechtvaardigheid van Israels positie niet heen komen. Dat is nu niet zo'n heel grote ver dienste, Want sancties tegen Israël vinden geen steun in het wereldge weten. Hij zou er in de publieke opi nie vin de Verenigde Staten geen «teun voor vinden en de landen van West-Europa zouden zeker niet mee doen. En ook de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties verklaarde zich togen sancties. Die zouden, zo schreef hij, alleen maar een nieuw conflict uitlokken. Al spreekt daaruit nu niet in de eerste plaats gevoel voor recht •n billijkheid, gezond verstand spreekt er wel uit. Zo is er een kleine hoop dat Israël in datgene wat de gerechtvaardigde reden tot de Sinai-veldtocht was, toch zijn recht krijgt. Gezond zijn de overwegingen zeker niet. Het nu eens dreigen met sanc ties en dan weer andersom handelen, het niet ingaan op de redelijke rechts- eis van Israël, maakt deze politiek zo zwak en onbetrouwbaar. Israël heeft niets aan symbolische bescherming door een symbolische politiemacht. De vrije zee in de golf van Akaba, de vrije doorvaart door het Suezka naal en de onmogelijkheid voor Egyp te om de Gaza-strook weer te misbrui ken moeten concreet en tastbaar zijn. Het is een scherpe en dappere po litiek van Israël, waarmee hel zijn elementaire recht aan de rechtsge meenschap der volkeren bezig is te Optwringen. (Van een onzer verslaggevers) HEl aantal weduwen beneden de 65 jaar bedraagt in ons land thans ongeveer 125.000, zo blijkt uit gegevens, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als gevolg van de bevolkingstoename zal dit aan tal weduwen een stijging ver tonen, maar deze zal procentueel als gevolg van de afneming van de sterfte van de mannen tus sen 20 en 64 jaar geringer zijn dan de procentuele stijging van de beroepsbevolking. Het pro bleem van de weduwenvoorzie- ning zal uit dien hoofde geleide lijk relatief in betekenis af nemen. Het aantal weduwen van 65 jaar en ouder is absoluut en relatief veel sterker toegenomen dan het aantal weduwen jonger dan 65. Binnen de laatste groep is even eens een verschuiving van de lagere naar de hogere leeftijds groepen opgetreden. Het aantal inwonende minder jarige (stief: kinderen te-n laste van de weduwpn is niet precies bekend. Het bedraagt waarschijn lijk 110.000 tot 115.000 kinderen, Het valt niet te verwachten dat dit aantal een belangrijke stijging zal vertonen. Bij uitrekening op basis van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden zal het totale aantal gerechtigden waarschijnlijk geringer zijn dan 80.000. Het aantal volle wezen dat jaar lijks ontstaat, bedraagt 600 4 700. Het totale aantal uitkeringsge rechtigden zal vermoedelijk de 3000 niet te bovengaan. Uit gegevens van het Centraal planbureau blijkt dat het met de financiële positie van de weduwen in de meeste gevallen zeer droe vig is gesteld. Meer dan 90.000 gehuwd geweest zijnde vrouwen beneden 65 jaar hebben een jaar inkomen dat ligt beneden de 1000: van ruim 21.000 vrouwen ligt het inkomen tussen !60ö en 2000, terwijl bijna 17000 vrouwen een inkomen balen dat ligt tussen 2000 en 3000 per jaar. Ruim 20.000 gehuwd geweest zijnde vrouwen hebben een in- kofhen dat de 3000 te boven gaat. f 1200 PER JAAR Aan boord van een vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij, dat zich boven de stad Limburg (Hessen, Did.) bevond, is gisteren een baby geboren. Het toestel was van Schiphol naar Wenen onderweg, toen de 25-jarige mevrouw Fritzi Fangl uit Wenen, die in Londen was ingestapt, een doch tertje kreeg. De stewardess Alica Flascher uit Jeruzalem verleende hulp. Moeder en kind verkeren in blakende welstand. Zij zijn tot Wenen meege reisd. Het advies, dat de S.E.R. thans heeft uitgebracht is weer een gedegen stuk werk, dat voorzien is van eeA' grote hoeveelheid documentatiemateriaal met U behulp waarvan men breed inzicht krijgt -•lin deze materie. Hoge Amerikaanse regeringsfunctio narissen hebben het voorstel van de Russische minister SJepilow voor het Midden-Oosten onmiddellijk verworpen. Z(j noemden het een grootscheepse pro paganda-manoeuvre, die er op gericht Is Moskou'» Invloed ln het Midden-Oos ten te versterken. In Egypte ziet men het plan als een welkome tegenzet tegen de leer van Eisenhower. Men beschouwt de sowjetverklaring als een poging het Bagdadpact te doen verdwijnen en de Amerikaanse bassissen in Turkije en Saoedi-Arabië op te heffen. Egypte wil niets liever dan dat. In Londen verklaarden diplomatieke waarnemers dat Sjepiiows rede meer be Da Sowj»t-Unia heeft gisteravond Amerika beschuldigd van agressieve daden rondom de gehele wereld en aangedrongen op een debat over de toestand in algemene vergadering. De onderminister van Buitenlandse Zaken, Vassily N. Koeznetsow heeft deze beschuldigingen uitgesproken in een brief aan Prins Wan Waichayakon, president van de Algemene Vergade ring van de Ver. Nafl'es. Hij vroeg de vergadering zonder uitstel op te treden. Koeznetsow zei, dat Amerika agres sieve daden begaan heeft door het aanleggen van militaire bases in West- Europa, Turkije, Iran, Japan en Oki nawa, die in staat zijn atoomwapens te gebruiken. Hij zei tevens, dat Amerikaanse ba ses in Engeland, Frankrijk, West- Duitsland. Italië, Turkije en Iran een bedreiging van de vrede vormen. Koeznetsow sprak de klacht uit, dat de Amerikaanse begroting ongekende uitgaven vertoont voor oorlogsvoorbe reidingen. Hij zei, dat geld toegewezen is voor het aanleggen van nieuwe bases in Brazilië, een basis voor straaljagers in Pakistan en luchtbases in Taiwan en West-Duitsland. Koeznetsow diende geen resolutie in. De procedure voor de procedurecom missie van de vergadering zal zijn te beslissen of behandeling van deze kwestie aanbevolen wordt. De com missie zal morgen bijeenkomen. stemd was voor gebruik binnenlands dan voor het buitenland. Zij meenden dat het Russische volk in groeiend verzet tegen de koude oorlog leeft. Ondanks de schade, veroorzaakt door Hongarije, Is de Sowjet-Unie nog steeds vastbesloten de politiek van vreedzaam naast elkaar bestaan voort te zetten. Hiervoor noemden diplomaten in Lon den de volgende redenen: 1. Slechts door de vermindering van de spanning tussen Oost en West kan de Russische regering aan de machtige miliairistische groep ;n het Kremlin duidelijk maken dat de legerbegroting kan worden beperkt, waardoor meer consumptiegoederen kunnen worden ge produceerd en meer industrieën naar de vreedzame sector kunnen omzwaaien. 2. De sowjet-economie wordt steeds meer bezwaard door de gestegen ver langens of verminderde prestaties van Polen, China. Oost-Duitsland en Honga rije. De industrie moet binnen enige ja ren een ommezwaai maken om in staat te blijven voor deze landen te produce ren. 3. De reizen van de sowjetleiders in Azië hebben hun de overtuiging bijge bracht dat de sowjetdiplomatie geba seerd op het vreedzaam naast elkaar bestaan daar zeer veel medewerking krijgt. De Aziatische landen z.ijn natio nalistisch en willen in vrede aan hun opbouw werken. Een woordvoerder van het Franse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld dat de drie grote Westelij ke mogendheden besprekingen zullen voeren over een antwoord op het Rus sische voorstel inzake het Middenoosten. Officiële reactie was nog niet be schikbaar. Bevestigd werd dat een nota over het Midden-Oosten ontvangen was en dat deze bestudeerd werd. 1 De raad is daarbij van uitgegaan dat ook de weduwe- en wezenverzekering het karakter van een bodemvoorziening moet krijgen. Deze bodemvoorziening dient behoeftigheid te voorkomen en daarnaast ruimte te laten voor andere (aanvullende) regelingen ep eigen zorg. Deuitkeringen zullen' 'voorts nhüWer verband moeten houden met de kosten van het minimale levensonderhoud en dus evenals de Ouderdomswet de al gemene loonindex volgen. Een even tuele waardevermindering van het geld zal dus de reële waarde van de uitke ringen niet meer kunnen aantasten. Een uilkering tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd dient te worden gegeven aan weduwen die niet geacht kunnen worden nog in staat te zijn op andere wijze een inkomen te ver werven. Dit is naar het oordeel van de Raad het geval t.a.v. weduwen die 50 jaar of ouder zijn bij het overlijden vars de echtgenoot. Een weduwe, die bij overlijden van hanr man jonger is dan 50 jaar en nog kinderen te ver zorgen heeft, dient eveneens recht te hebben op een uitkering tot het be reiken van de 65-jarige leeftijd, indien zij 50 jaar of ouder is op het tijdstip dat haar gezinstaak een einde neemt, Dit zal het geval zijn al3 het jongste kind de maximumleeftijd waarbij nog aanspraak op wezenuitkering kan wor den gemaakt, overschrijdt Aan weduwen die geen recht hebben op een blijvende uitkering dient naar de mening van de S.E.R. een tijdelijke uit kering te worden toegekend teneinde haar financieel in staat te stellen zich te laten om- of herscholen. (Van een onzer verslaggevers) Vertegenwoordigers van de drie lan delijke middenstandorganisaties zuilen vrijdagmiddag een onderhoud hebben met de minister van Economische Za ken, prof. dr, J. Zijlstra. Het onderwerp van het gesprek is de praktijk van de prijsstabilisatie. Dit deelde de heer De Mooy, voorzitter van de Christelijke Middenstandsbond mede tijdens een propaganda-forum- avond van de Christelijke Midden standsvereniging te Den Haag. De aanleiding voor het gesprek is gelegen in de vele vragen, welke sinds 1 januari bij de middenstanders gere zen zijn. Men verschilt van mening over wel en wat er niet mag; over het doorberekenen van verhoogde prijzen, over de handhaving van de winstmar ge, over de prijsstop e.d. Tol do. velen, die gisteren in Don Haag de "O-jarige, voorzitter van de C.B.T.B., de heer Chr. v. d. Heuvel, kwamen Van den gelukucnscn, behoorde ook de minister van Verkeer en Waterstaat, mr, J. Atgera (op de foto rechts). Links mevrouw "f. Het stoffelijk overschot, dat op 25 ja nuari in Huizen (N.-H.) gevonden werd is thans geïdentificeerd. Het slachtoffer is de 32-jarige H. S., die ontvlucht was uit de Sint WiHebrordus stichting te Hei- loo, waar hij als ter beschikking van de regering gestelde was opgenomen. Hij is met messteken om het leven gebracht en beroofd van een bedrag van ongeveer 1000 Voorts is vastgesteld, dat hij na zijn ontvluchting veeiai verbleef in de om geving van de Geldersekade te Amster dam. Hij wordt o.a. verdacht van rij wiel- en bromfietsendiefstallen. Ieder, die inlichtingen over de persoon van S, meent te kunnen geven, wordt verzocht zich tot de recherche te wen den, De Nederlandse regering heeft na langdurige besprekingen een aantal maatregelen uitgewerkt met betrekking tot de PNMS-Ambonezen, die in de woon oorden West-Kapeile, Beenderibben en Oude Zeug regelmatig wanordelijkheden veroorzaakt hebben. De regering ziet zich genoodzaakt weer over te gaan tot internering van de oud-hoofdbestuursleden der PNMS, die enkele maanden geleden in Scheve- ningen werden ondergebracht, daar zij zich niet hebben gehouden aan de inhoud van de door hen ondertekende verkla ring waarin zij erkenning der Neder landse wetten toegaven en de zelfvcor- zieningsregeling voor de Ambonezen aanvaardden. Deze personen, onder wie de algemeen leider, S. Siwalette, zijn opnieuw in Scheveningen ondergebracht. Verder zal men de meest recalcitran te PNMS'ers en de allergrootste oprui ers onderbrengen in het opvoedingsoord de Kruisberg bij Doetinchem. Vanmorgen werd een vijftal Ambo nezen uit het woonoord V'est-Kapelle naar de Kruisberg overgebracht. Verzet tegen de interneringen werd niet ge- plegd. verdiensten op maatschappelijk en po litiek terrein, en met name voor wat hij heeft gedaan voor de Nederlandse boerenstand. De receptie was omlijst met een weelde van kleurige bloemstukken en flakkerende kaarsvlammen. Vele ge lukwensen gingen vergezeld van een tastbaar blijk van. waardering. Tijdens deze receptie, hem aangebo den door het bestuur van de C.B.T.B., is de jarige „jonge boer uit de Haar lemmermeer", zoals vele sprekers hem noemden, gehuldigd wegens zijn vele „De hoeksteen van de Sowjetrussi sche buitenlandse 'politiek wordt ge vormd door de politiek van het vreed zaam naast elkander bestaan van sta ten met verschillende maatschappelijke systemen", aldus Sjepilow. Naar de mening van Sjepilow vor men de gebeurtenissen in Hongarije en het Midden-Oosten ,,een bevesti ging van de verleden jaar door het twintigste congres der Sowjetrussische communistische partij aanvaarde stel ling dat oorlog onder de huidige om standigheden geen onafwendbaar ge beuren is." Sjepilow schetste „de groeiende macht" van het socialistische kamp en noemde de vriendschap tussen de Scw- jet-Ume en communistisch China een „uiterst belangrijke factor". De Sowjetminister deed een beroep voor het uitschrijven van een econo mische wereldconferentie, waarop de volgende vraagstukken zouden kunnen worden besproken: 1. Verdere ontwikkeling van de in ternationale handel en het, binnen het kader der Ver. Naties, in het leven roepen van een internationale handels organisatie, 2. Internationale economische sa menwerking, om de minder ontwik kelde gebieden economisch onafhan kelijk te maken, en bepaalde financiële vraagstukken op te lossen. In de Sowjet-nota's wordt onder meer verklaard, dat de Sowjetunie geen con- De Jaguar-autofabrieken te Coventry zijn dinsdagavond door een zware brand voor de helft verwoest. De schade wordt op verscheidene miljoenen ponden ge schat. Volgens een woordvoerder van de maatschappij zal de produkiie verschei dene maanden stil liggen. cessies of voorrechten in dat gebied tracht te verkrijgen, aldus blijkt uit de tekst, die dinsdagavond door radio-Mos kou bekend is gemaakt. De politiek van president Eisenhower ten aanzien van het Midden-Oosten wordt veroordeeld als ,,de voortzetting van dc politiek der agressieve verdragen, zoals het Noordatiantisch Verdrag, het Ver drag voor Zuio-Oost-Azië en het Pact van Bagdad". Deze politiek zou tot ver dere spanning in het gebied leiden. De Sowjetunie heeft geen bases in het Midden-Oosten en wil er ook geen heb ben. Zij wil in de eerste plaats vrede in dit gebied, dat dicht bij haar eigen gren zen ligt, aldus de nota's. De Sowjetunie wenst voorts onafhanke lijkheid en economische en culturele ont wikkeling van de landen van het Midden- Oosten. De Amerikaanse communistische par tij, die in New York een congres houdt, heeft zich onafhankelijk van Moskou verklaard. Dit gebeurde door het aan vaarden van een resolutie waarin ver klaard werd dat de partij zich stelt „op de Marristisch-Leninistische beginselen zoals die worden uitgelegd door de com munistische partij van ons land"- Volgens het blad „Al Alam Aladam" wordt begin maart een Russisch schip met wapens en munitie in Jemen ver wacht. De lading zou o.m. 36 Migs en 50 zware tanks omvatten. DE BILT, woensdag 10 uur: Op een kleine depressie, die gister middag met buien en veel wind langs ons land trok, zijn ln de voornacht slechts enkele kortstondige opklaringen gevolgd. Een regenzone die samenhing met een diepe oceaandepressie, bereikte reeds in de loop van de nacht ons land. De kern van de Oceaandepressie, waar in een luchtdruk van ongeveer 970 mb vooi komt, trekt over de Ierse zee in de richting van de Noordzee. Om deze de pressie heen zullen westelijke winden geleidelijk koudere lucht gaan aanvoeren, zodat een langzame daling van de tempe ratuur verwacht wordt. Vanwege de na bijheid van de depressie zullen er mor gen in ons land nu en dan buien vallen. De coalitiepartijen in het kabinct- Sastroamidjojo hebben gisteren besloten het lot van het Indonesische kabinet in handen van president Soekarno te leg gen. Binnen enkele dagen zal een delegatie van tien man naar president Soekarno gaan om de herschikking van het kabi net te voltooien. De aard van de wijzi gingen zal van de Indonesische president afhangen. Politieke waarnemers uitten de ver wachting, dat bij de herschikking van bet kabinet ook Sastroamidjojo zal heen gaan, maar dat dezelfde coalitiepartijen ln het kabinet vertegenwoordigd zullen blijven met andere ministers op de di verse posten. Het Indonesische Opperste Gerechts hof heeft gisteren bepaald, dat de mi nister van Buitenlandse Zaken, Roeslan Abdoelgani, op 1 maart terecht zal moeten staan en een verklaring zal moe ten geven voor zijn houding in het cor ruptieschandaal. Abdoelgani wordt er o m. van beschul digd een verzegelde enveloppe met Ame rikaanse dollars meegenomen te hebben, toen hij president Soekarno vorig jaar mei op diens reis naar de Verenigde Staten vergezelde. De minister zal ge vraagd worden te verklaren, hoe hij in Indcnesië aan dit buitenlandse geld is gekomen. Na Abdoelgani's verklaringen zal het Opperste Gerechtshof nog twee dagen een aantal getuigen horen. In Krawang, West-Java, heeft het In donesische leger 25 leden van de mo hammedaanse Masjoemipartij gearres teerd. In kringen van de Masjoemi denkt men dat deze arrestaties worden uitge voerd om de partij met het oog op de komende verkiezingen voor een wetge vende vergadering in-West-Java in dis krediet te brengen. Tot op heden zijn in West-Java zes tig leden van de Masjoemi aangehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1