Geen verder uitstel Jullie zijn de enigen, die klaar Staatssecretaris tern uit V.S. Mr. G. I'll. Helders minister (TvSn) Boeren kregen minder dan melkgarantieprijs Adenauer verwerpt deel van plan-Boelganin Geen medewerking aan bezinningscommissie Egypte vrije belooft Israël doorvaart Papoea - resolutie naar V.N.: „Wijs Inclon. aanspraken af' NEDERLAND TEN VOORBEELD GESTELD Directeur Ned. Trust Mij; lid van C.H.U. Na-uitkering van totaal zestig miljoen W eeroverzicht Vertraging van de werkzaamheden H Scherpe woorden van 9 leiders r DONDERDAG 14 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3614 Weerbericht Lawine in Zweden eist vij f levens Hoge functionarissen in Algerië vermoord Erkenning Oost-Duitsland getveigerd DEUR OPEN VOOR MEER HANDEL A.R.-PARTIJ EN NIEUW-GUINEA Iedere partij draagt haar eigen verantwoordelijkheid Hoop op overeenstemming Nieuw Japans protest tegen Britse atoomproeven Volwaardig Geen „ruiltje" Bondskanselier Adenauer heeft gisteravond het voorstel van de Sowjetpremier Boelganin, dat Oost- en West-Duitsland nader tot elkaar moeten komen ter wille van de hereniging van het ver deelde land, van de hand gewezen. Geleidelijke SUEZKANAAL ET Centraal Comité van A R.-Kiesvérenigingen heeft in een uitvoerige brief aan-prof. dr. G. C. Heringa c.s. geantwoord op de suggestie om medewerking te verlenen aan de samenstelling van een commissie uit de democratische partijen in ons land tot nadere bezinning omtrent het vraagstuk Nieuw-Guinea. Het Centraal Co mité heeft op dit verzoek afwijzend geantwoord. Aan de brief van het Centraal Comité ontlenen wij het vol gende: Wij zijn van oordeel dat op het verzoek in uw brief gedaan, medewerking te verlenen aan de samenstelling van een commissie uit de democratische partijen ir. ons land, onzerzijds niet kan wor den ingegaan. Wij hebben er waardering voor, dat met ernst wordt opgeroepen tot nadere bezinning omtrent Nieuw-Guinea. Bezinning omtrent dil overzeese gebiedsdeel is noodzakelijk en wij zijn bereid daaraan mede te werken. Egypte heeft de secretaris generaal der Verenigde Naties, Hammarskjoeld, laten weten dat het Israëlische schepen doorgang door de Golf van Akaba zal toe staan, indien de Israëlische troe pen zich uit het Egyptische grond gebied terugtrekken, zo wordt uit welingelichte bron in Washington vernomen. Vijanden' Soekarno naar Irak Zie verder pagina 5 Amerikaanse havenstakkzg Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendtenst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhaec: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klrrhtendicnst: 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting;, geldig tot vrijdagavond. BUIEN. Nu en dan buien afgewisseld door opklaringen. Krachtige tot matige wind tussen noordwest en zuidwest. Iets lagere temperaturen. 15 lebr. zon op 7.5B, onder 17.55, maan op 19.37, onder 7.47. - o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. I. S. BRUINS SLOT HET Is nu vier jaar geleden, dat de staatssecretaris van Sociale Zaken de Sociaal-Economische Raad verzocht heeft advies uit te brengen over de herziening van de weduwen- en wezen verzekering. De weduwen en wezen behoren tot de zgn. vergeten groepen. Met name on der deze groep weduwen en wezen Jieerst nood. De cijfers die het zo mist gepubliceerde SER-advlcs daarover heeft verstrekt, onderstrepen dat nog eens duidelijk. Niet minder dan 90.000 gehuwd ge weest zijnde vrouwen beneden 65 iaar hebben een jaarinkomen beneden de ƒ1000 en uit schriftelijke reacties uit onze lezerskring van de laatste weken weten wij, hoe het in deze gezinnen met opgroeiende kinderen vaak nijpt. Sinds jaar en dag is de oude rege ling uit de invaliditeitswet van Talma als verouderd te beschouwen en het is de hoogste tijd hierin verandering te brengen. Dat de SER nu pas het advies wedu wen- en wezenverzekering heeft kun nen uitbrengen, vindt zijn oorzaak in het feit dat aan dc invoering van de Algemene Ouderdomsverzekering voorrang ij gegeven. Nu dat is geschied, kan dus met voortvarendheid gewerkt worden aan de herziening vBn die gedeelten onzer sociale verzekering, welke in ernstige mate van de tand des tijds geleden hebben. HET nieuwe SER-advies is, evenals dat over de herziening van de in validiteitsverzekering, met een grote mate van eenstemmigheid tot stand gekomen. Dat ook voor de weduwen- en wezen- verzekering gekozen is voor de volks verzekering en dus aansluiting is ge zocht bij het systeem van de Algemene Ouderdomsverzekering, lijkt ons juist gezien. Een beperking van de verzekering alleen tot de loontrekkenden zou wei nig hebben aangesproken. Wij achten het een groot voordeel, dat ook zelf standigen bij de regeling zijn betrok ken en dat niemand van de uitkering wordt uitgezonderd. Gunstig is ook dat de uitkeringen op en neer zuilen gaan met de algemene loonindex, zodat zij niet meer onder hevig zullen zijn aan de gevolgen van de waardedaling van het geld. In dat opzicht hebben wij nu eenmaal In het verleden leergeld betaald. Van belang is voorts er goed op te letten, dat de SER de nieuwe regeling evenals de ouderdomsverzekering ziet als een bodemvoorziening. Zij beoogt siechts behoeftigheid te voorkomen en er blijft ruimte voor het beleven van eigen verantwoordelijkheid door het treffen van aanvullende voorzieningen en eigen zorg. De SER vertrouwt er daarbij op, dat ook het bedrijfsleven en met name de pensioenfondsen zich hier niet onbe tuigd zullen laten. Voor zover door de nieuwe regeling bepaalde middelen vrijkomen, is het gewenst in allerlei contracten iets extra's voor de wedu wen en wezen te doen. P enkele onderdelen van het advies (J zal waarschijnlijk nog wel enige kritiek loskomen. De keuze van de leeftijdsgrens op 50 jaar om voor een blijvende uitkering in aanmerking te komen is b.v. zo'n detail. Het trekken van een grens roept al tijd zekere onbillijkheden op ten aan zien van hen, die getroffen worden op het moment, dat men vlak tegen deze grens aanzit. Ook in de SER zelf liepen de opvat tingen over de leeftijdsgrens uiteen. Er waren drie stromingen, die resp. kozen voor 55, 50 en 45 jaar. Het compromis kwam te liggen op het middelste cijfer. Het verdient o.i. aanbeveling met na me op dit punt in het nader beraad dat zich nu verplaatst naar regering en volksvertegenwoordiging nog te roe ken naar een soepeler overgangsrege ling dan wel naar nog enige verdere verlaging van de leeftijdsgrens. Een teer puntje is in de SER ook ge weest of de ongehuwden in de verzeke ring mee moeten betalen, tel wijl zij als zodanig feitelijk geen risico lopen. Het overgrote deel van de Raad is echter tot de conclusie gekomen op grond van ongetwijfeld sterke overwegingen, dat het de voorkeur verdient alle 15- tot 85-jarigen premieplichtig te doen zijn, uiteraard indien zij een inkomen genieten. UITERST belangrijk is dat de Raad geadviseerd heeft de weduwen- en wezenvoorziening in te voeren voor de Algemene Kinderbijslagvoorziening. De SER vreest namelijk dat de ore- mietoeslag voor de ouderdomswet, de weduwen- en wezenverzekering en de algemene kinderbijslagvoorziening, welke straks ea. 10 pet. zai bedragen (6% pet. A.O.W., 2 pet. kinderbijslag en l pet. weduwen- en wezen ver zekering) op grote moeilijkheden zal stuiten bij de kleine zelfstandigen. Deze cumulatie van premiebetaling wenst de SER nog eens te bekijken en er nader advies over uit te brengen, waarbij men blijkbaar nader wil na gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn de Algemene Kinderbijslagvoorziening uit de algemene middelen te financie ren. Amerikaanse lof voor onze marine - opbouw De Japanse regering heeft gisteravond bij de Bnisc regering opnieuw een pro test ingediend tegen de a.s. Britse atoomproeven in de Stiüe Oceaan. Het Britse antwoord op het eerste Ja panse verzoek komt er op neer dat En geland de proeven niet kan afgelasten. Mr. G. PH. HELDERS, (Van een onzer verslaggevers) DE opbouw van de Nederlandse marine in- de afgelopen jaren heeft in de Verenigde Staten sterk de aandacht getrokken. Het feit, dat Nederland aan het eind van dit jaar of aan het begin van het volgende jaar kan laten zien, dat de beloften zijn nagekomen, wordt door de Amerikaanse marineleiding zeer gewaardeerd. Dit zei de staatssecretaris van Marine, viee-admiraal H. C. W. Moorman, die gisteren van een bezoek aan de Verenigde Staten terugkeerde. „Jullie zijn de eniger, die klaar zijn. Men kan Nederland ten voor beeld stellen aan anderen." Dit is zo ongeveer de teneur van wat de staatssecretaris in Amerika gehoord heeft. Vice-admiraa! Moorman had opge merkt, dat Amerika bezig is de strategie voor de oorlog ter zee te verschuiven. Men richt zich steeds meer op de grote drijvende vliegvelden en op datgene, wat nodig is om deze vliegvelden te bescher men. Amerika heeft steeds grotere be hoefte! aan carriers, waarvan atomische bommenwerpers kunnen opstijgen. De carriers worden volgens nieuwe tactieken uitgerust met 25 helicopters, die de mari niers op het iand afzetten. Deze ontwikkeling heeft ertoe geieid, dat steeds meer mensen moeten worden aangetrokken voor de vloot. „Het gevolg is. dat Amerika steeds minder mensen krijgt om over zeeën en oceanen uit te zenden. Daarom is dan de hulp van de bondgenoten onontbeerlijk". Viee-admiraal Moorman wees erop, dat hem gebleken was. dat Nederland op de goede weg is met wat het heeft afge leverd. De Nederlandse marine is modern uitgerust. De viee-admiraal doelde ap de ontwikkelde lange afstand-radar, de on- derzeebootdetectie, de ontwikkeling van de vuurleiding en de uitrusting van de mijnenvegers. 70NDER ONS thans in het laatste probleem te verdiepen wensen wij Naar het A.N.P. van bevoegde zijde verneemt, is binnenkort de benoeming te verwachten van mr. G. Ph. Helders tot minister. Hü zal, zoals we gisteren in een deel onzer edities meldden, wor den belast met het beheer van het departement van Zaken Overzee, zoals het departement van Over zeese Rijksdelen in de toekomst zal worden genoemd. Mr Gerard Philippus Helders is lid van de C.H.U. Hij is geboren te Rotter dam op 19 maart 1905. Hij was mspec- teur van financiën in het voormalige Nederlands-Indië. Hij was daar voorts gemeenteraadslid van Batavia en Ban doeng. Hij vertoefde in Japanse krijgs gevangenschap. Na de oorlog was hij twee jaar werkzaam op het ministerie van Financiën in Den Haag. Zijn hui dige functie is directeur van de Neder landse Trust Maatschappij in Amster dam. Hij is woonachtig in Hilversum. Sedert het optreden van het huidige kabinet op 12 oktober 1956, heeft ir. C, Staf, de minister van Defensie, ad interim de portefeuille van Overzeese Rijksdelen beheerd. Nadat minister Staf de wens te kennen had gegeven van deze taak ont heven te worden, is overleg gepleegd met de regeringen van Suriname en de Neder landse Antillen, o.a. over de vraag, hoe voortaan de koninkrijksaangelegenheden, die Suriname en de Nederlandse Antillen raken, zouden dienen te worden be handeld. De regering is van mening, dat het zeker in d'e eerste jaren van ontwik keling van de koninkrijksstructuur aanbeveling verdient, dat een minister heiast blijft met de bevordering van een juiste interpretatie en toepassing van het Een Oostenrijkse berggids en vier Zweedse bergbeklimmers zijn gisteren omgekomen door een lawine in het bergland bij de Noorse grens. Het ge beurde op de helling van de Snasa- hoegarna in de provincie Jaemtland. Algerijnse rebellen hebben twee hoge Algerijnse functionarissen vermoord. Het zijn Gaston Philippon, gemachtigde van de Franse regering in Tizi Ouzou en Senoucia Hadj Mohamed, een voor aanstaand functionaris uit Palikao. echter wel met nadruk te verklaren, dat het ons juist voorkomt om aan de invoering van de weduwen- en wezen verzekering voorrang te verlenen. Sinds jaar en dag wordt naar de we duwen- en wezenvoorziening uitgezien. Van de invoering van een noodwet werd afgezien. Men mag het bestaan de ongeduld nu niet nog langer op de proef stellen, te meer niet nu de wets technische voorbereidingen blijkbaar in geen geval verhinderen, dat een wetsontwerp in betrekkelijk snel tem po het staatsblad bereikt. Het benauwende lot van de weduwen en wezen vergt bij de voortgaande uit bouw van onze sociale verzekering het eerst onze aandacht. Het heeft al lang genoeg geduurt en elke verdere ver traging of nieuw uitstel achten wij niet verantwoord. Statuut voor het Koninkrijk der Neder landen. Het door hem beheerde departement zal medewerking kunnen verlenen bij de behandeling van die koninkrijks aangelegenheden, die Suriname en de Nederlandse Antillen raken en waarover de raad van ministers van het Koninkrijk moet beslissen." De nieuwe minister van Zaken Over zee zai ook een coördinerende taak ver vuilen met betrekking tot de beleidsbepa ling en uitvoering van de Nederlandse hulp- en bijstandsverlening aan Suriname en de Nederlandse Antillen. Voor zover niet in verband met inter nationale aspecten het beleid ten aanzien van Nederlands Nieuw-Guinea in eerste instantie bij de minister van Buiten landse Zaken berust, zai minister Helders levens de verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur en de ontwikkeling van dat gebiedsdeel. Nagegaan zal worden in hoeverre het oorspronkelijke departement van Over zeese Rijksdelen dient te worden gereor ganiseerd. De Nederlandse marine zal voor 80 procent dienst doen in Nato-verband en voor 20 procent voor nationale taken ge bruikt worden, In Nato-verband zal onze marine gebruikt worden b(j de bescher ming van grote konvooien over de Oceaan en het spreekt sterk tot het Ame rikaanse volk, dat w'U onze marinemen sen willen inzetten, om deze konvooien, die vaak bemand zullen zjjn met Ameri kanen, te beschermen. Ais men rekent, dat ons land in oorlog 50.000 man inzet voor de vloot, dan betekent dit, dat wfj 40.000 man zuilen inzetten voor de recht streekse bescherming van Amerikaanse levens. Wö doen hier meer percentsge wijze dan enig andei iand. Het gevolg is dan ook, dat Amerika ons als een vol waardig bondgenoot beschouwt. De staatssecretaris zei verder dat Ame rikaanse journalisten, mededelingen, die hij tijdens een daar gehouden persconfe rentie heeft gedaan, verkeerd hadden uitgelegd. Men had nl. begrepen, dat Nederland bereid was Nederlandse vin dingen cp het gebied van de lange af stand-radar uit te wisselen tegen geleide projectielen. „Amerika", aldus de staatssecretaris, ,is bereid om met ieder land afzonderlijk te gaan praten over nieuwe wapens, dus Volgens de laatste ramingen hebben de boeren over het melkprijsjaar november 1955november 1956 voor hun melk minder ontvangen dan de garantieprijs. Hel produktschap voor Zuivet heeft in velband hiermee de regering geadviseerd ihans reeds te beginnen roet de uitbeta ling van de toeslag op melk van bedrij ven op lichte gronden van 1.7 cent per kilogram van 3,7 percent vetgehalte bo ven de algemene garaniieprijs voor eon- sumptiemeik. Ruw geschat zai hiermede een bedrag van 60 miljoen gulden ge moeid zijn. Over vier weken hoopt men over vol doende gegevens te kunnen beschikken om te kunnen komen tot een advies over de definitieve toebetaling op de door de boeren geleverde eonsumptiemelk, waar door deze de garantieprijs zullen be reiken. Een voorlopige berekening toont aan. dot de boeren 22.25 per 100 kg melk gemiddeld ontvingen, in plaats van min stens de garantieprijs van 23.Dit zou betekenen, dat over het melkprijs jaar nog een bedrag van 0.50 of iets minder "per 100 kg. melk van 3,7 per eent vetgehalte uit het Lnndbouw-Egali- saliefonds aan de veehouders zou kun nen warden bijbetaald. Volgens de geraamde buien en lasten van het zuivelfonds VII lopende van nov. 1955 tot nov, 1956, is thans reeds een verhes geleden op bij het In- en Verkoopbureau Zuivel (I.V.Z.i ingele verde produkten van 25.300.000. Ge raamd wordt, dat het lerlies op de nog aanwezige 4500 ton boter. 470 ton kaas, 2800 ton magere melkpoeder en 1000 ton verstuivingspoeder nogmaals 10.200.000 zal zijn. Een totaal verlies dus van 35.500.000. Het saldo van zuivelfonds VII wordt thans geraamd op ruim 5,5 miljoen gulden. De bezittingen ten de bemanning tan de Nederlandse kustvaarder „flreezand", die maandag lijf kilomeier van Bnyonne in Frankrijk (bij BouatU-Tarnosis gestrand, worden met behulp tan lange lijnen aan land gebrncht. De bemanning van het schip is nan land, dock de kapitein is aan boord gebleven. Op hel ogenblik ligt het sckip bij eb geheel drong, zodat het op het strand gerepareerd kan worden. In een radiorede zei de Westduitse kanselier: „Er zijn niet twee Duitse sta ten, er is siechts één Duifse staat". Hjj verklaarde dat Oost-Duitsland niets meer is dan „ccn bezettingszone onder Sowjet- russische heerschappij". Overigens meende Adenauer, dat de brief van Boelganin enige punten bevat te, waarover mogelijk nog vruchtbare besprekingen gevoerd zouden kunnen worden. Hij doelde hiermee vermoedelijk op het voorstel van Boelganin de diplo matieke betrekkingen ta_.verbeteren en het handelsverkeer uit te breiden. Ade nauer zei dat de Sowjet-Unie verdere stappen moet dopn, Voorts verklaarde Adenauer met ,de meeste nadruk: ook over geleide projectielen. Maar dit is een zaal?, die door de minister van Defensie moet worden behandeld". „Wij staan vooraan met de lange afstand radar. maar er is geen kwestie van, dat geruild zal worden". De staatssecretaris zei. dat aan het eind van dit jaar Nederland het in 1949 opgestelde vlootplan voltooid zal hebben. Er zullen dan 145 schepen beschikbaar zijn. Daarna zal de Kon. Marine geen nieuw vlootplan opstellen: er zal worden nagegaan, in hoeverre vervanging nodig en vernieuwing nodig is. Het zal geleide lijk gaan. De staatssecretaris vertelde verder, dat de „Karei Doorman", die aan het eind van dit jaar geheel herbouwd in de vaart komt, zeker acht tot negen jaar nog dienst za! kunnen doen. Na indienststel- ling zal het schip even modern zijn als vele Amerikaanse schepen. „Wij zijn geen aanvallers. Wij hebben geen agressieve bedoelingen en geen mens ter wereld, speciaal geen van onze bondgenoten heeft ons ooit op enigerlei wijze gedwongen tot agressie of zelfs maar tot het maken van agressieve plan nen of tot agressieve gedachten". Adenauer voegde hieraan toe: „Het Duitse volk zal zich oprecht verheugen als de Sowjet-Unie dit eens en voor al tijd zal begrijpen. Ik geloof dat dan vele moeilijkheden in de wereld gemakkelij ker uit de weg geruimd kunnen wor den'. DE BILT, donderdag 10 uur. Het weer in West-Europa' stond gedurende de afgelopen 24 uur geheel onder invloed van een depressie, waarvan het centrum van Noord-Engeiand over de Noordzee naar Denemarken trok. om deze depres sie heen stroomde via de Britse eilan den koudere en onstabiele lucht ons land binnen, waarbij talrijke buien vie len, hier en daar met hagel. Op enkele plaatsen viel sinds gister ochtend omstreeks 20 mm neerslag. In de komende 24 uur zullen randstoringen van de depressie het weer blijven be- invloeden, zodat aan het buiige weer nog geen einde zal komen. Van de oceaan nadert een nieuwe storing die vermoe delijk ten zuiden van ons land zal pas seren en een tijdelijke afneming van da wind zal veroorzaken. De temperatuur zal nog iets verder dalen. Volgens radio-Cairo heeft generaal Wheeier woensdag verklaard, dat de eerste étappe van de opruimingswerk zaamheden in het Suezkanaa] op 10 maart voltooid zal zijn. Dan zullen sche pen tot 10.000 ton het Suezkanaal kunnen passeren. Volgens Reuter heeft de generaal ech ter verklaard, dat hij „waarschijnlijk" het werkschema zal moeten herzien, als de Egyptische autoriteiten niet „binnen enkele dagen" toestemming geven voor het bergen van de sleepboot Edgar Bonnet", die ter hoogte van kilometer- paal 69 het kanaal verspert. De Egyptische autoriteiten hebben verklaard, dat dit wrak, evenals dat van het fregat „Aboekir", „mijnen en explo sieven" aan boord heeft. Wheeler zei, dat de Nederlandse sleep boten „Walrus" en „Zeehond" zijn aan gewezen voor het bergen van de Edgar Bonnet". Ook de berging van het wrak van de „Akka" bij kilometerpaal 81 stuit op moeilijkheden. Dit schip wordt door Duitsers geborgen. Aan het bejrin van dit jaar hebben wij echter ons standpunt ten aanzien Hammarskjoeld zou deze Egyptische „Nu tekenen wij nog met inkt. Indien de Ver. Naties onze reso lutie naast zich neerleggen en toegeven aan de Indonesische eisen, zal de inkt plaats maken voor bloed." Deze woorden werden gesproken in het kantoorgebouwtje van de visserij coöperatie te Hollandia (Ned. Nieuw- Guinea), waar zojuist negen Papoea leiders een resolutie aan de secretaris generaal van de Ver. Naties hadden gezonden. In deze resolutie worden de Indonesische aanspraken op Ned. Nieuw-Guinea zeer nadrukkelijk ver worpen. De leiders waren afkomstig uit alle kuststreken van Ned. Nw.-Guinea en &aren allen van oudere leeftijd, jfjnkelen droegen de onderscheidingstekens van kamponghoofd. Aan de muur hing de Nederlandse vlag naast de portretten van koningin Juliana en prins Bernhard. De leiders vertelden dat zij .spraken namens 225.000 geregistreerde Papoea's uit hun streken. „De Indonesiërs zijn onze vijanden", verklaarden zij, „die minachting voor ons hebben en ons alleen slavernij zullen brengen. Ais dat wat de Nederlanders ons hebben gebracht, kolonialisme is, dan maar kolonialisme. Wij zien om ons heen m Azië te veel voorbeelden van landen, die te vroeg zelfstandigheid heb ben gekregen. De boom van onafhanke lijkheid dient te worden geplant in bouw rijpe grond en de grond van Nieuw- Guinea is nog lang niet rijp." Een papoealeider van het eiland Japen en het daartegenover aan de noordkust gelegen Waroppen zei ervan overtuigd te zijn dat de Nederlanders leiding moe ten geven bij het vestigen van een eigen bestuur in de toekomst. Het geld voor reis- en verblijfkosten voor de afgevaardigden was door de Papoea's zelf bijeengebracht. Enkelen hunner hadden dertig kilometer of meer gelopen voordat zij op de boot of in het vliegtuig naar Hollandia konden stappen. Een van hen, Johannes Hembring, kwam voor het opstellen van de resolu tie lopen van Genjcm naar Hollandia. Hij deed twee dagen en een nachl over de afstand van honderd kilometer. Drie dagen duurden de besprekingen over de resolutie. Veel onkosten voor hun verblijf in Hollandia behoefden niet te worden gemaakt en ook voor onder dak is geen beroep gedaan op het gou vernement. Zij hebben geslapen in een geïmproviseerde slaapzaal, m een als kantoor van de visserijeoöperatie inge richte „Quonset", die nog afkomstig is van de Amerikaanse militairen die hier tijdens de oorlog waren. belofte doorgegeven hebben aan de Ame rikaanse minister Duties. Amerikaanse functionarissen hebben intussen de waarschuwing geuit, dat de Ver. Staten hun steun zulten geven aan een resolutie sancties tegen Israël toe te passen, wanneer het blijft weigeren zijn troepen uit Egypte terug te trekken. Het Israëlische parlement heeft woens dagochtend een voorstel van de extreem nationalistische „Heroeth"-partij ver worpen. waarin een volksstemming werd geëist over de vraag of de Israëlische üocpcn zich uit hel gebied van Gaza en de Golf van Akaba moeten terugtrekken. De stemverhouding was 33 stemmen tegen, 5 voor en 4 onthoudingen. De minister van financiën had namens de regering verklaard, dat een dergelijke stemming niet in de democratische tra dities past en dat de wil van het volk ten aanzien van de veiligheid bekend is. Volgens het Amerikaanse weekblad „Newsweek" hebben koning Saoed van Saoedi-Arabië, prins Abdoel lilah van Irak en de Libanese minister van Bui tenlandse Zaken. Malik, onlangs tijdens hun besprekingen met president Eisen hower te kennen gegeven, dat president Nasser van Egypte ..vrijwel" de gevan gene is van eon „kliek" van 30 tot 40 pro-communisten, die de contiole hebben over het leger, de radio en een groot deel van de Egyptische economie. De drie Arabische ieiders zouden heb ben verklaard, dat Nasser door een re gering. die nog meer anti-Westelijk is. zou worden vervangen indien de V.S. althans in de komende maanden, druk op de Egyptische president uitoefenen om zijn val te bewerkstelligen. Het Egyptische departement van Voor- lichting heeft ontkend dat majoor Salah Salem, een gewezen minister, zou zijn gearresteerd. President Soekarno van Indonesië zal een bezoek aan Irak brengen, zo heeft de Indonesische gezant hier gisteren meegedeeld. Hij zei, dat koning Feisa) het Indonesische staatshoofd uitgenodigd had. Er is nog geen datum vastgesteld voor het bezoek. van Nieuw-Guinea duidelijk uiteen ge zet in een brochure, waarvan wij u een exemplaar ter kennisneming doen toe komen. Wij zijn gaarne bereid meerdere exem plaren ter beschikking te stellen. Vervolgens moeten wij u in dit ver band mededelen, dat een commissie in het kader van het college van advies bezig is de kwestie van Nieuw-Guinea ook verder onder het oog te zien en te zijner tijd kan het rapport van deze commissie worden verwacht. Uit het bovenstaande moge u derhalve blijken, dat ook naar onze mening be zinning over dit overzeese gebiedsdeel noodzakelijk blijft, maar dan bezinning niet op „het probleem Nieuw-Guinea", zoals president Soekarno dit gelieft te stelen, overigens uit kennelijk puur na- tionaal-politieke overwegingen. Op die tvijze kan men wel meer problemen, die er niet zijn. opwerpen en anderen willen dwingen zich daarop te bezinnen. Bezinning is nodig ten aanzien van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van Nieuw-Guinea en zijn bevolking. De verantwoordelijkheid voor dit gebied en voor de Papoea's, die daar wonen, ligt niet bij Indonesië, ligt niet bij de V.N., maar zij ligt bij Nederland, Wan neer wij ons bezinnen op de juiste be leving van die verantwoordelijkheid, dan zal deze er op gericht moeten zijn, hoe wij het beste, in de diepste zin van het woord, zoeken, niet voor Nederland, en niet voor Indonesië, en tenslotte ook niet voor de onderlinge betrekkingen tussen die beide, maar voor het volk van Nieuw-Guinea zelf. De onderhandelingen om te komen tot een regeling van de Amerikaanse havenstaking zijn vanmorgen hervat. Er beslaat hoop, dat er vandaag overeenstemming wordt bereikt over een nieuw contract, waardoor er een eind zou komen aan het arbeidscon flict, tengevolge waarvan 45.000 leden van de „International Longshoremen's Association" het werk hebben neer gelegd. In de havens aan de Atlantische kust van de staat Maine tot de staat Virginia doen de gevolgen van de sta king zich gevoelen. Toen de onderhandelaars gister avond uiteen gingen heerste er enig optimisme. „Als de vakbond ook maar enigszins redelijk is", aldus Alexander Chopin, de voorzitter van de onderhandelings commissie der reders, „kunnen wij het morgen tot een contract brengen". ■f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1