Geleide projectielen naar het vasteland w Verhoging van melkprijs tot 40-41 cent? Geen debat in V.N over Eisenhowerleer ULTIMATUM VAN EGYPTE Lord Robert Varisittart (75 jaar) overleden op met Tanker botsing Noordzee in vrachtschip Er zit wat in VOORSTEL AAN N.A.V.O. en W.E.Li. |Ook Frankrijk wil leger inkrimpen tinctiévóor Hatta Moskou's klacht niet op agenda Bijeenroeping van Alg. Vergadering Diplomaat zonder al teveel diplomatie Kind stak stro in brand2 gewonden Nieuw gesprek over ontwapening Weeroverzicht VERKEER EIST WEER VELE SLACHTOFFERS Firefly brandend neergestort 51 doden bij brand in Hongkong Ambassadeur V.S. in Den Haag: Ph. Young VRIJDAG 15 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3615 Weerbericht Verhoor \an En^ in Egypte begonnen an f 28 verwacht HOEWEL AMERIKA BEREID WAS: Suezkanaal nu bevaarbaar voor schepen lot 3000 ton FEL BESTRIJDER VAN JIÜNCHEN" Brand snel geblust, één opvarende vermist s SiiigelKenI- J GaiailtiepilJS \ÜOl boereil jstraatprijs van 36 tot 37 cent laagst Sp'fJ-r DE agendacommissie van de Ver. Naties heeft gisteren het Sowjetvoorstel verworpen om in de Algemene Vergadering een de bat te houden over de Eisenhower leer voor het Midden-Oosten en andere Amerikaanse „agressieve stappen". Lord Robert Vansittart, do roonralige Engelse onderminister van Buitenlandse Zaken, is giste ren op 7ó-jarige leeftijd in zijn woning te Denham overleden. Bezoek van Coty aan V.S. Belachelijk Ironisch Tol Amojinsans ambassadeur in Den Haag zal benoemd worden de heer Phillip Young, aftredend voorzitter van de „governments civil service commission". Dit is gisteren in Washington vernomen. De heer J. Clifford Folger, voor- het Republican National Zie verder pagina 3 RottCirf.<m. Wille de Withslu.it 3U Tclet. IloïUÜ <4 l Postbus 1112 Postguo No 4245]9 KI.K'htenaieust abonnementen lójuI93Ü u Aiteid.i;> 17—IK uur Telctoon ]]5ÏU0 ^-Guncuhane ilujgen«plein 1 - Totef 183467 i3 1 i Po-'biK 1091 Postgnn No 424867 KI. ehtondio-,i 1,1 3010 '10 u. Tel 362069 bchiedam Lange Krrksliaal 24b telefoon 67882 Abonnementspi >c- 57 cent pei week f 248 pci maand, f 7 40 per kwaiual U>s=e nuntmeio 1" cem Verschijnt dagelijks 1 Directeur: II. J)C RUIG Weers\cruncllHiig, geldig tot zaterdagas ond. ENKELE BUIli.N. Wisselende bevolking met plaatselijk enkele regen of natte sneeuwbuien. Zwakke tot matige wint! in liuofd/.aak noordwestelijk, in de nacht en ochtend plaatselijk lichte vorst. Morgenmiddag dcrelfde tem peraturen als vnndang of iets lagere, tb febi zon op 7 3b" onclci 17.37 maan op 21 01. onder S.13. Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT DL hcci Schuiei heelt ir de l-ncse Koencr gereageerd ou ons hoofd- ar'ikc! san seilcden saterdag en op onze conclusie dat hij „tegenover dc traditie met hel beginsel /waait maai het tegenover de feiten san van laag in lm /ak stopt", gezegd. „daai ris ongetwijfeld -ets m, maai de naak ligt loch ongetwijfeld enigs/in- anden Wij waatdeien de spot11viteit van het eerste deel van de/c an. Het an dcis liggen van dc /aak /iet dc oeci Schurer /o. dal hij niet beoogde een oplossing van het voetbalpooi-pioblccm te geven, maar dat hu de aandacht wilde vestigen op de crisissituatie, die is ontslaan, nadat men in vroege la ren al te vlot traditie en beginsel heeft dooicengchaald. Dc bedoeling was niet allcieerst dc anti-rcvolutionaiien en htm positie te kritiseren: hun moeilijkheden zijn, zo zegt hij, zij het iets anders geae~en- ttieerd, geen andere dan de onze. Alsar wat is er op tegen te erkennen dat het inderdaad moeilijkheden zijn'' Ons antwoord is: daar is nic's op tegen. Het door de heer Schurer zeer veelvuldig aangehaalde boek van piof Schippers over de gereformeerde ze de bewijst het. En. om ons blad ei even bij te betrekken, de brede ais Engeland trekt 27.000 militairen terne e.i Itr Op verroek van dc verdediging Is het i verhoor van de zesden beklaagden in i j-, NGELAND wil aan het aantal Britse militairen op net Europese vasteland verminderen van 77.000 lot 53.000 nian. Plannen voor de Egyptische splonagc/.aak gisteren j tl uitgesteld tot 2." februari. De ritting *-4 nerd In Cairo met gesloten deuren ge-1 deze beperking en vooi de uilrusting van de overgebleven troepen houden. Vijftien minuten nadat de rechtszit ting was begonnen, werd mededeling ge daan van het uitstel, dat de verdediging de gelegenheid 7»1 bieden dc rr,ak gron diger voor te bereiden. Heiuinkt door een /.gvpmr/ie politieman (ussie over dc bioscoop, die onlangs drfuturh -uk imiir rrthtiznn in ons blad is gevoerd, bewijst het ook. Het punt blijft iialuuilyk over, dat dc heer Schurer erkent dat er m onze opmerkingen aan zijn adres iets 7,t. maar dat hij dit nu verder laat rus ten. Wij hadden ui, vow gesteld om voor ons belden dc normatieve kracht van het beginsel te aanvaarden in Je/e raak. Daar gaat de geachte sehrijvei met op in. Dat ts jammer. HIJ beperkt zich tot de waarschu wing. die op de vereenzelviging van traditie en beginsel betrekking heeft. Hij erkent dat de a.-r. spreker tr het voetbal-pooldebat zich daar te paald met aan schuldig maakte. Maai hij beweert dat Kuyper dat anders gedaan zou hebben. Wij weten natuurlijk met wat Kuy per, ware hij tn leven, thans over dc onderhavige zaak zou hebben geïegd. Maar wij menen wel en de neer Schurer, die Kuyper kent «n in zijn jeugd een volgeling van Kuyper is ge weest zat het ons waarschijnlijk wel toestemmen, dat Kuyper bepaald meer een principieel denkend man dan een traditioneel denkend man is ge weest... Ten slotte zegt de beer Schurer te geloven, dal wij het beginsel niet in onze zak stoppen. Maar wij moeten ook niet doen alsof wij het in onze zak stoppen. Aangezien wij met dat willen doen. wat wij bij de heer Schurer jammer vinden, willen wij daar graag op in gaan. Wij hebben het beginsel met in on ze zak en wij kunnen het niet in onze zak hebben. Er zijn wel tijden geweest dat vele Rdovigen hebben gedacht dat de pro blemen van het zedelijke handelen en ook van het politieke bandelen, en daar beperken wij ons toe, in dit ver band oplossingen konden verkrijgen, die eens voor al vaststonden en waar men dus zo maar mee klaar kon ko men. Wij hebben m onze kritiek op de artikelen van dr. Van Rhijn in het be gin van de vorige maand reeds de sandacht erop gevestigd dat de zaak ao allerminst voor ons ligt. IJ hebben de zaak niet tn de zak omdat met eerbied gesproken God ons de zaak niet op een briefje geeft. Wij hebben dat is tegelijkertijd het kruis en de grootsheid van christe lijke politiek bij het licht van Gods Woord en onder inroeping van de nulp van Zijn Geest in de periode waarin wij leven voor de vraagstukken, die zich aan ons voordoen, de meest ver antwoorde oplossing te zoeken. En dan is het niet te miskennen, dunkt ons, dat de goklust als een rage door ons volk waart. Het feit, dat na onze eerste gedachtenwisseling weer bekend werd dat de justitie is gaan optreden, is daarvan een hernieuwd bewijs. Wij hebben er tegen deze acuter- grond toch wel een ernstig bezwaar legen als de heer Schurer het snrin- stende punt m deze discussie wil terug brengen tot een „verschil in waarde ring van het spelelement." Wij geloven, dal het, geheel itge zien van het spelelement en de waar dering in de hedendaagse ontwikke ling, wezenlijk gaat om een bedrei ging van de goede volkszeden, waar bij aan dc overheid een beschermen de taak is opgelegd. Want het probleem van beginsel oi traditie is hier veel minder aan de or de dan het probleem van de zeden En daarom schreven wij ons artikel. s htrrm hrt hngrUrn 'ti aal m Caironaar spionngrpratrt tegrn rrti aantal Et\ptett<irrn br^on. Yc Z"1 1...ivier cent per liter handhaaft, woidt een 'mogelijk geacht. De verhoging van de garantieprijs zal voor iets meer dan de helft berusten op natuurlijke prijsstijgingen. Het tweede deel zou hei gevolg zijn van de ..ruk aan de bel" van de georganiseerde landbouw. Ernstig bezorgd maakt men zich in landbouwkringen over het gerucht, dat m de bcstedingsnota een blokkering van een deel der in de garantieprijs voor melk en dc toeslag op rogge (thans ƒ3.74 per 100 kilogram* te ver- disconteien cigenaarslasten zal worden voorgeschreven. met geleide projectielen zijn gisteren, bij de Navo en de Westeuropese Unie ingediend, zo is uit Londen vernomen. Uitvoering van di_ plannen zal de vuurkracht van de Britse een heden op het vasteland op hetzelfde peil handhaven of vergroten, werd gezegd. Er zullen waarschiinlijk voer het einde van het jaar geen troe pen uit West-Duitslana worden teruggetrokken. Tegen die tijd zal de Duitse Bondsrepubliek reeds een aanzienlijke strijdmacht op de been hebben. Ook Frankrijk wil rijn troepen sterkte verminderen. Dit heeft de Britse minister van Defensie, Dun can Sandys, gisteren meegedeeld na in Londen overleg tc hebben gepleegd met zijn Franse ambtgenoot Bourges Mannoury. De Fianse minister heeft voorgesteld een Frans-Britse combinatie van raket- deskundigcn samen le stellen met het doel de ontwikkeling en bouw van raket ten te bespoedigen, Twee weken geleden i is een soortgelijke Brits-Amerikaanse i combinatie in het leven geroepen. I Een woordvoerder van het Engelse ministerie van Defensie heeft verklaard dat deskundigen van de Franse en de j Engelse regering de vooi stellen nader zulien uitwerken, en dat Duncan Sandys met hei resultaat van dit overleg waar schijnlijk een tegenbezoek aan Bourges i Mannoury zal brengen. Het in Djakarta verschijnende natio nalistische dagblad Merdeka meldt, dat de vroegere vice-president, dr. Moham med Hatta, zal worden belast met het j beyorderen van de opbouw in geheel In donesië. in het kader van het plan van president Soekarno om aan een verdere verslechteringvan de toestanden m In donesië een halt toe tc roepen. ibWbrfl j N? <4 Indiftn d» regering iou beilutlen hei «ubiidie op melk te doen rerrallen. iel de prijf ven een liter melk (thani 31 cent) vermoedelijk i'.'jgen tot 40 a 41 cent per liter. In Undbouwknngen uoidt nl. ver- wicht, dat de garantieprijs voor meik (het bedrag, dat dc veehouder dus minstens moet ot.tvangeni voor de pe riode novcmbei 39ó6—november 1937 op 28,— per 100 kilogram van 3.7 of 3,8 percent vetgehalte zat komen te liggen. Voorts wordt verwacht, dal de toeslag voor melk van de lichte gron den. gebaseerd op kostprijsverschillen. op 1.70 per 100 kilogram zal v. orden gehandhaafd. Verwacht uoidt verder dat de alge mene verrekenprijs met de consurr.ptie- melkfabriekcn, zoals gewoonlijk j 2. hoger zat liggen en dus tol ƒ30— pei 100 kilogram melk van gefixeerde zui- ve'.waarde zal stijgen. Indien dc legering tegen het SER- advies in bet subsidie van gemiddeld hen meute opname I an H.K.ll. prime* Marijke, die maandag haar tiende i er- jaardag hoopt te i ieren. Foto Meyboom Met 8 tegen 6 stemmen wees de com' missie het voorstel van de band, boe- Egypte heefi donderdagavond de eis gesteld dat Israel lisieren voor mid- Luitenant-generaal Raymond Wheeler, die het toezicht heeft op de bergings werkzaamheden in het Suezkananl, heeft donderdagavond mecgedeetd, dat de ver wijdering van het wrak van het 3.000 ton melende tanklandingsvaartuig „\kka", dat het kanaal blokkeerde, thans is voltooid. Het kanaal is nu bevaarbaar voor schepen tot 3.ÖÖÖ ton. Generaal Wheeler zei, dat de Akka naar net Giote Bitteimeer zal worden gesleept. Het lag bij kilometerpaal 81. Het was een van de belangrijkste ob stakels. Het was. geladen met cement, tot zinken gebracht Dc berging ge schiedde door de Duitse schepen „Ausdauer." en ..Energie' De Italiaanse tankboot ..Piancta". die in het afgelopen weekeinde vari Potl Said naar Suez zou varen, maar op de berging van de „Akka" moest wachten, kan thans dus haar tocht volbrengen. Lord Vansittart is een veelomstreden firunr geweest, voornamelijk vanwege zü« verzet tegen de verzoenende po litiek van premier Chamberlain Jegens Hitier en zijn felle anii-Duitse gezind heid, In dit opzicht bezigde deze diplo maat vaak ondiplomatieke taai. In 1930 werd Vansittart tot perma nent onderminister van Buitenlandse Zaken benoemd. De acht daaropvol gende jaren was hij in feiie de voor naamste diplomatieke adviseur van de regering. In 1938 weid hij aangesteld als ..hoofdadviseur in diplomatieke aan gelegenheden". Dit betekende volgens de Engelse pers dat Vansittart was ..weggepromoveerd" en dat hij beslist Wanneer dc sleepboot .Edgar Bon-i niet meer de voornaamste politieke ad- net", die bij Suez tol zinken is gebracht, j iseur was. 'gcboi gen zal zijn, kunnen schepen tot. n n 10.000 ion door het kanaal varen. Dc ber-1 DL SLsGiltr gmg zal geschieden dooi de Nederlandse, sleepboten „Walrus" cn „Zeehond". Dit is mogelijk, zodra de Egyptische autori-. teiten hiervoor toestemming geven. Het bergingswerk is vertraagd door het feit. dat de mijnen en ontplofbare middelen j m het wiak nog niet zijn verwijderd. cinstig gewond. Dc andere twee kinde- J ren kregen geen noemenswaaidig letsel.; Terwijl vier kinderen speelden in een Haar zevenjarig bioeitje is eveneens oud kippenhok (dat lijdelijk ook voor de opjlag van enige balen stro dienst deed! aan de Graehlweg te Zierikzee wierp plolseling een zevenjarig jongetje uil het gezin V. een brandende lucifer op net «Iro, dal onmiddellijk vlam vatle en de uitgang versperde. Via het dak moesten de kinderen uit het brandende hok worden gehaald. Hei tweejarig meisje V. ivas er het ergst aan toe, ze had levensgevaarlijke brandwon den opgelopen. Ée is naar een ziekenhuis vervoerd. Uit goede bron wordt vernomen dat de Verenigde Staten zeer waarschijnlijk de Franse president. René Coty, voor een officieel bezoek san Amerika zullen uitnodigen. Dit zou in het begin van ju ni kunnen zijn. fn 1941. weid een aantal van zyr» adiotoespraken over Duitsiand in joekvorm uitgegeven. Het werd een bestseller, omdat Vansittart zo fel tekeer ging. dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich erdoor in ver legenheid gebracht voelde, nota bene n oorlogstijd. Nadat hfj zich uit de staatsdienst had j teruggetrokken, bleef Vansittart als j dichter, dramaturg, scenarioschrijver ju auteur zijn anti-nazi-gezindheid uten. Zijn politiek werd bekend als •iet „Vansittartism". Volgens Vansittart moest Duitsland na de oorlog gedecentraliseerd cn Pruisen verdeeld worden. Verder wil de hij Duitsland een hele generatie lang herbewapening verbieden. Na de oorlog richtte Vansittart zijn aanvallen op de Sowjet-Unïe. Vansittarts voorouders waren van Nederlandse afkomst. Lord Robeu Vansittart Dc Butse minister van Staat. Allan Noble heeft meegedeeld, dat op 18 maart m Londen nieuwe geheime ont- wapeningsbesprekingen zullen beginnen. Alle leden van de subcommissie voor j ontwapening van Je Vei. Naties j Amerika. Rusland. Frankrijk. Canada I en Engeland hebben ounce ingc- stemd. dernachl pl. lijd akkoord zou gaan met de terugtrekking van zijn troepen van Egyptisch grondgebied, aldus is in ge woonlijk betrouwbare kringen van de V.N. vernomen. In deze kringen werd gezegd dat de Egyptische minister van Buiten landse Zaken, Mohammed Fawzi, te genover de secretaris-generaal van de V.N. heeft verklaard dat de algemene vergadering bijeengeroepen moet •wor den om toepassing van sancties tegen Israël le overwegen, indien Israel niet aan de gestelde eis voldoet. Zoals bekend hebben de Ver. Staten Israël voorstellen gedaan, die de vrije vaart van Israëlische schepen in de Golf van A ka ba moeten waarborgen als Israel gehoor geeft aan de resolu tie van de V.N. om zijn troepen van Egyptisch grondgebied terug te trek ken. Israël heeft donderdag in Wash ington getracht r.adere opheldering over deze voorstellen te verkrijgen. Volgens ambtenaren van liet Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beogen de Ver. S'aten het volgende: 1. Als Israel akkoord gaat met de resoluties van de V.N., zulien de Ver. Staten bekend make i, dat zij het recht van vrije vaart in de Golf van Akaba willen uitoefenen. 2. De Ver. Staten zullen een koop vaardijschip naar net gebied zenden, als Egypte het schip traent aan te houden, zullen de Ver. Staten niet ge weld met geweld beantwooraen, maar trachten een rechterlijke beslissing van het Internationale Gerechtshof in Den Haag over de status van de Golf uit te lokken, 3. Ondanks de ni.aige Egyptische reactie op het .Amerikaanse voorstel, is Washington ervan overtuigd dat de uitoefening van het recht 1 an vrije vaart een precedent zal scheppen, dat in feite zal betekenen dat Egypte de internationalisering \an deze water weg zal aanvaarden. Op deze wijze zou Israël verlost wouter, van het gevaar beschoten te wordr-n door Egyptische kanonnen, cite de toegang tot cie water weg beheersen. wel de V.S. zich tot een bespreking van de Sowjetklachten bereid verklaard had den. Voor het Sowjetvoorstel stemden de Ver. Staten, Groot-B rittannie, India, Egypte, Rusland en Tsjeehoslowakije. Tegen stemden Italië, Frankrijk, de Dominicaanse republiek, nationalistisch. China. Denemarken, Peru, Turkije en El Salvador. Pakistan onthield zich van stemming. De voorzitter van de commissie, prins Wan Wailhayakon van Thailand, stem de niet Vóór de stemming had de Amerikaan se afgevaardigde, Henry Cabot Lodge Jr. verklaard, dat hij voor een bespre king van de Russische kiaeht in de Al gemene Vergadering zou stemmen, „omdat elk land het recht heeft, zich be lachelijk te maken Indien het dat wenst". Het Sowjetvoorstel was getiteld: „Het vraagstuk van het agressieve optreden der V.S., dat een bedreiging voor de vrede en veiligheid vormt," In een me' morandum. dat er bij gevoegd was, wer den de V.S. ook beschuldigd van nieu we maatregelen „om de voorbereidirt' gen te versnellen voor het ontketenen van een nieuwe atoomoorlog". Bij een toelichting van het memorandum zei de Sowjet-onderminister van Buitenlandse Zaken, Koeznetsow, dat de Ver. Staten een politiek voeren, die bedoeld was om de internationale spanningen te doen toenemen. De Amerikaanse afgevaardigde, Lod ge, betoogde, dat het Amerikaanse volk oorlog haat en dat er onder het Ameri kaanse staatsbestel geen aanval moge lijk is. Hij zei. dat er geen „heerrende kringen" in de V.S. zijn, „tenzij de 62 miljoen bedoeld worden, die bij de laat ste verkiezingen gestemd hebben". „De aan het bewind zijnde personen heersen niet. zij zijn openbare dienaren, hetgeen voor de Sowjet-Unie moeilijk te begrijpen is", zei Lodge ironisch. Lodge betoogde, dat de Eisenhower leer bedoeld is om te voorkomen, dat in het Midden-Oosten gebeurt, wat in Litouwen. Estland, Letland, Tsjeehoslo wakije, Polen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Albanië gebeurd is „om nog met te spreken van Noord-Korea en Vietnam". De commissie besloot ook de volgen de week nader te bekijken of de zitting niet op een later tijdstip kan eindigen i.v.m. de voortgezette behandeling van het vraagstuk van het Midden-Oosten en de kwestie-Hongarije. i De Biit. vrijdag 10 uur. Ons land i bevond zich vandaag midden in een i groot depress.rgcbied waarin vcrscrui- I lende lagedrukcentra aanwezig waren. Boven Dcnemariicn lag nog net centrum I van het lagcdiukgebied dat m de afge- I lopen dagen buten heeft gebracht. Over Frankrijk trok een van de oceaan af komstige depicssie vergezeld van een flmke legenzone naar het oosten. De gicns van deze regenzone lag over Zuid-Limburg. Tussen het lagedrukgebied in onze omgeving en een ki aehtig hogedrukge- bicd boven Groenland staal over een groot deel van de Oceaan en dc Britse eilanden een krachtige noordelijke lucht stroming. waarmee koude tucht uit de Poolstreken naar het zuiden wordt ge voerd. In deze lucht komen regen, hagel en sneeuwbuien voor. Deze koude lucht breidt zich in de komende 24 uur ook over ons land uit, zodat ook bij ons naast regenbuien, enkele natte sneeuw buien zullen kunnen vallein In de nacht en ochtend zal plaatselijke lichte vorst voorkomen, het ziet ernaar uit dat dit koudere weertype verscnetdene dagen zal aanhouden. Op de Soes tdijksest raai weg tussen Hil versum en Baarn ter hoogie van de ails panning De Roskam is donderdag middag omstreeks een uur een perso nenauto met zeer grote snelheid op een tankauto gebotst. De bestuurder van de personenauto, de 35-jarige heer C'. Schaap uil Amsterdam, die in de bocht de macht over zijn stuur had verloren, liep zware inwendige verwondingen op. Hij is enkele uren later in het ziekenhui» bezweken. Een mede-inzittende, de 34-jarige heer J.K.. werd uit de auto geslingerd, die na oe botsing tegen een boom vloog. Hij werd zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. De bestuurder van de tank auto liep slechts lichte verwondingen op. De personenauto werd geheel ver meld. De wielrijder H. Hendriks te Bo- vensmilde werd op de Rijksstraatweg aangereden door een personenwagen. De wagen greep H. en slingerde hem tegen het wegdek. Het slachtoffer i# later in het Wilhelminaziokenhuis te Assen overleden. De 67-jarige O. Rijpstra uit Mars- sum is, toen hij op de Harlingerstraat- weg fietste, aangereden door een vracht wagen die hem passeerde. Hij werd zn ernstig gewond dat hij donderdag in een ziekenhuis te Leeuwarden overleed. Donderdagmidag is op de Harlin- gerstraatweg te Leeuwarden de 32-ja- rigc motorrijder J. Wassenaar uit Me- naldum- in botsing gekomen mét'-éin stadsbus: t Hij werd zo ernstig gewond dat hij later in een ziekenhuis is overleden, De 32-jarige R, Hacquebord uit Dokkum moest bij Balk met zijn auto plotseling uitwijken voor een paard. Hij reed tegen een boom ,en werd zwaar ge wond. Donderdag is hij in een ziekenhuis te Heerenveen aan zijn verwondingen overleden. Op een weiland bij de rijksweg De» Haag—Amsterdam, onder Wassenaar, tussen Den Deijl en de Haagse Schouw, is gistermiddag omstreeks halfriyee, zo als we reeds in een deel onzer editiels meldden, een Firefly van de marine- vliegbasis Valkenburg brandend neerge stort. C De bestuurder, de 29-jarige luitenant ter-zee der tweede klasse K. den Hamer uit Leiden, is om het leven gekomen. Hij was bezig start- en landingsoefenin gen te maken op "Valkenburg. Het vliegtuig was aen opleidingstoestel. Vol gens ooggetuigen kwam het toestel met de neus in de grond tc staan, waarna een steekvlam mt het vliegtuig-schoot. Do omgekomen piloot was gehuwd en had een kind. Het gele vliegtuigje startte en daalde onophoudelijk bij de oefening. Na een van de vele opstijgingen begon de mo tor plotseling te sputteren, zoals een ooggetuige verklaarde, en hierna stortte het onmiddellijk naar beneden op onge veer 20 meter afstand van een boerde rij, die halverwege de Haagse Schouw en Den Deyl aan de oostelijke zijde aan de rijksstraatweg te "Wassenaar staat De piloot is in de vlammen omgekomen. De bedrijfsbrandweer van de verifica- tiedienst van de rijksinstruetie, de brand weer van de gemeente Wassenaar en de brandspuiten van Valkenburg waren spoedig ter plaatse, maar het toestel brandde op de staart na geheel uit. La ter op de middag werd het stoffelijk overschot van de piloot uitgegraven, waarna een begin kon worden gemaakt met de opruiming van de wrakstukken. In Kon loon, een armoedige wijk van, Hongkong, is een huurkazerne die doorj talrijke gezinnen werd bcuoond, in vUm-i Zl."er van men opgegaan. Dc brandweer heeft tot)Finance Committee, wordt ambassa nu toe 51 doden geborgen. deur in Brussel. (Van een onzer verslaggevers) Op de Noordzee in de buurt van het lichtschip „Gocree" zijn vanmor gen de 18.500 ton nietende Liberiaan se tanker „North Monarch" en de Duitse vrachtboot „Tilly Boege" (2300 ton) met elkaar in botsing ge komen. Na de botsing brak brand uit op het tankschip, dat aan stuurboord zijde een groot gat kreeg waar de olie door naar buiten vloeide. De „Tilly Boege" kreeg een zwaar ge havende boeg, maar beide schepen heb ben zonder assistentie de monding van dc Nieuwe Waterweg kunnen bereiken. De ..North Monarch" bleef zoeken naar de vermiste man. daarin bijgestaan door de reddingboot „President Jan Leis" en twee vliegtuigen van de Marine Lucht vaartdienst. Na het ongeluk vermiste men op de „North Monarch" een nog bijna gloednieuwe tanker een man. Zowel door het tankschip als door sche pen die op de noodseinen te hulp scho ten, is naar deze opvarende gezocht. Men heeft hem echter niet kunnen vmden. Vermoedelijk is de man tengevolge van de aanvaring over boord geslagen. Het is ook mogelijk dat hij het slachtoffer geworden is van de brand, die gelukkig slechts kort op de „North Monarch" woedde. Op de noodseinen voeren vanuit Hoek van Holland twee loodsboten, de redding boot „President Jan Leis" en de sleep boot „Maas" van L. Smit en Co. uit. Zij hebben de beschadigde schepen naar de Hoek gekonvooieerd. Het vermoeden bestaat, dat de twee schepen tijdens een korte periode van ochtendnevel met elkaar innaanraking rijn gekomen. De „North Monarch" was met stookolie van Tampa onderweg naar Pernis De „Tilly Boege" waarop ook een. zij het niet ernstig, begin van brand was uitgebroken vaart in charter voor de K.N.S.M. te Amsterdam. On- niiddc-Hijk.Vna dc ontvangst van de eer-' ste noodseinen vreesde men, dat een Brits schip met 1000 militairen aan boord ten gevolge van de aanvaring in brand was geraakt. Dc „Tilly Boege" is om tien voor half ccn de Nieuwe Waterwee büuienge* varen, geassisteerd door de sleepboot „Maas", die op advies van de Rijksha vendienst had vastgemaakt. Het Duitse schip was vrij zwaar beschadigd m maakte water.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1