Regering in nota over bestedingsbeperking: Belastingverhoging: 250 miljoen: Rijk versobert met 200 miljoen Bromfietsers door examen Brood, suiker, melk en chocola duurder, belastingen omhoog Eisenhower doet nieuw beroep op Israël Brits vorstelijk paar herenigd Statendam hield zich prachtig op ruwe zee BIJDRAGE VAN 275 MILJOEN GULDEN hog de S.E.R. NU SPECIALISTEN ZIJN ONTSTEMD OVER HOGERE LOONGRENS MAANDAG 18 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3617 i Prijzen melk, brood en suiker hogei 250 miljoen meer belastingen per laar Ook weeldetarief err 20 man ontslagen bij Betonklinkerkei Maximum aan waai'borgm 4 Niet verder gaan dan advies van Bestedingsbeperking op jaarbasis in miljoenen guldens Mohammedanen tegen comm. ministers Levensonderhoud 6,8 duurder Eerste schip door Suezkanaal Vele gesneuvelden in Algerië Anti-Nederlandse stakingen in Indonesië? eeroverzicht Kapitein meert zonder hulp in New York Weerbericht - '*J (Van onze parlementaire redacteur) AT zal volgens de regeringsnota de bestedingsbeperking voor de Nederlandse gezinnen betekenen? Evenals de S.E.R. meent de regering dat de gezinnen 275 miljoen gulden aan de beperking zullen moeten bedragen. Deze bijdrage wordt allereerst gevonden in de stijging van de prijzen van tabak en tabaksartikcicn en een verhoging van enkele kostprijsverhogende belastingen en van de personele belasting. Deze maatregelen zullen samen 75 miljoen gulden méér belasting geld in de schatkist brengen. Zestig miljoen daarvan wordt ge zien als bestedingsbeperking en vijftien miljoen moet als bijdrage in de. dekking van de meerdere uitgaven voor de herziening van de landbouwpolitiek dienen. Zie verder pagina 3 „Geen commentaar" Garanties (Van onze parlementaire redacteur) De regering meent dat de bestedingen met zeshonderd mil joen gulden beperkt moeten worden. Dit deelt zij mee in de „bestedingsnota", die thans bij de Tweede Kamer is inge diend. Met het bedrag van./ 600 miljoen blijft de regering 100 miljoen beneden het bedrag dat de Sociaal Economische Raad had geadviseerd. Tevens stelt de regering voor een herziening van het land- bon wprijsbeïeid ter verwezenlijking van een inkomensver schuiving ten gunste van de agrarische bevolking. Daarmee zal naar schatting 200 miljoen gulden per jaar gemoeid zijn. Voor het bereiken van de bestedingsbeperking stelt de regering de volgende maatregelen voor: 1 Verlaging van de rijksuitgaven met minstens 200 miijoen gul den in 1957. Verhoging der belastingen met 250 miljoen gulden. Tariefsverhoging van overheidsbedrijven ten bedrage van 2 a 300 miljoen. Afschaffen der consumentensubsidies (voor 1958 75 miljoen) Prijspolitiek Loonpolitiek Landbouwpolitiek S.E.R.-advies afgewezen Advertentie Zie verder pagina 3, Waarschuwing aan Soekarno Geen loonsverhoging Prinses Wilhelmina in Amsterdam Bf' lil Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tolef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3O—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Teief. 183487 (3 1.1 Postbus 1091 Postgiro No. 424SG7 KJrchtendie«st; 18 30—19 30 uTel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal, Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting- geldig tot dinsdagavond, ONBESTENDIG Toenemende bewolking met later plaatselijk en kele buien. Aanvankelijk weinig wind en hier en daar mist, later matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. IS febr. ion op 7.50, onder 18,03, maan op onder 9 34. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 600 MILJOEN BEZUINIGEN Landbouw krijgt naar schatting 200 mi joen IN Haarlem hebben zaterdagmiddag 85 bromfietsers examen gedaan", nadat zij vijf avonden de lessen hadden, gevolgd, die door „Veilt# Verkeer" worden georganiseerd. Na het theoretische deel van het examen waarop de deelnemers dertig vragen moesten beantwoorden, volgde een proefrit, waarbij de rijders (allen diploma's leden van de club „De Spaarne- brommers") nauwkeurig gecontro leerd werden. De foto geeft een beeld van dc start, die plaatsvond bij de Rijks-H.B.S. op de Zijlvest, hoek Wtlhelminastraat. De exametts worden dit jaar voor het eerst m het gehele land ge houden, Plaatselijk zijn reeds 350 uitgereikt. Consumptiemelk per 1 juni 10 cent par liter. Suiker na oktober 3.5 cent p, kilo. Brood na oktober 0.4 ct. p. brood 800 gram. 1. Opschorting van de investe ringsaftrek 75 miljoen. 2. Hogere opbrengst tabaks accijns 44 miljoen. 3. Verhoging vennootschapsbe lasting 100 miljoen. 4. Verhoging omzet- en weelde belasting 24 miljoen, 5. Verhoging personele belas ting 7 miljoen. Totaal 250 miljoen. Belangrijke sti ging der gezinsuitgaven Deze 75 miljoen worden als volgt ge vonden:, 1 De regering rekent op een hogere op brengst van 44 miijoen gulden van de accijns op tabak en van de omzetbe lasting op tabaksartikcicn als gevolg van de stijging van dc prijzen van de in te voere» tabak en tabaksarükelcn. 2. Voorts wordt voorgesteld het tussen- tarief van de omzetbelasting te verho gen 'van 8 tot 10 pet, (chocolade, cho colade-artikelen en suikergoed voor zover deze niet bestemd zijn voor broodbelegging suikerwerken en al, of niet alcoholisohe dranken). Deze verhoging zal niet gelden voor het reeds door een accijnsverhoging ge troffen gedistilleerd. 3. De regering stelt voor hot weeldeta rief van 15 op 18 pet. te brengen. (Hieronder vallen een bijzonder groot aantal luxe artikelen, zoals horloges en bijouterieën). Van deze verhoging worden weer uitgesloten auto's en mo torrijtuigen. want deze zijn reeds be trokken bij de aanhangig zijnde ver hoging van dc belasting op benzine. 4. Radiotoestellen, televisietoestellen en bier, die thans onder het tarief van 5 pet. vallen, worden onder het tarief van 30 pet. gebracht. 5. De nieuwe banden voor personen auto's en motorrijwielen, die tot dus ver aan het 5 pet. tarief zijn onder worpen, zullen echter mede onder het voor die vervoermiddelen geldende 15 pet. tarief komen te vallen. (Van onze correspondent) De N.V. Beton Klinkerkei te Sdillen burg bij Oostermeer heeft in verband met sterk verminderde afneming van haat produktie van het ruim 70 man tel lende personeel 20 man moeten ontslaan. Met de maatregelen onder 2, 3, 4 en 5 denkt de regering aaneen opbrengst van 24 miljoen gulden te komen 6. Ten gevolge van de voorgenomen huurverhoging van 25 pet. op 1 juli a.s. zal de belastbare huurwaarde voor de personele belasting stijgen. De in dividuele aanslagen in de personele belasting zullen daarom een kleine stijging ondergaan. De aanslagen per sonele belasting naar de grondslag meubilair zullen niet worden ver hoogd. Voor middenstandswoningen en arbei derswoningen, bewoond door een gezin met twee kinderen, betekent dit dat in de eerste, vijfde en negende gemeente- klasse van de personele belasting de aan slagen wordpn verhoogd als volgt: voor middenstandswoningbn met 11,13 8,73 en 9,66 zullen worden verhoogd bij een huurprijs na de huurverhoging van resp. 1050 (oude huur 840), ƒ750 (oude huur 600; en 550 (oude huur 440). Voor arbeiderswoningen worden de aanslagen 1.38. 1.83 en 3.39 ho ger bij een huurprijs na huurverhoging van resp. 550 >ude hui 440), 400 (oude huur 320) en 275 (oude huur 220). De verhoging van de personele be lasting levert de regering een verho- President Eisenhower heeft zondag opnieuw een beroep op Israël gedaan om zijn troepen uit Egypte terug te trekken en „te vertrouwen op de vastberadenheid van alle vrienden van de rechtvaardigheid Eisenhower deed dit beroep, nadat de Israëlische ambassadeur in dc V.S., Abba Eban, voor de derde maai in 48 uur een onderhoud had gehad met minister Dulles. De perschef van het Witte Huis deelde na afloop van dit onderhoud, dat in de woning van mi nister Dulles plaats vond, mee, dat Israël in feite opnieuw het Ameri kaanse plan voor een doorbreking van de impasse had afgewezen. De Israëlische ambassade in Washing ton gaf zondagavond een verklaring uit, waarin gezegd werd dat hei Is raëlische antwoord op de voorstellen van Dulles niet als een weigering uit gelegd moet worden. Het Israëlische antwoord is in grote trekken een aan vaarding van de Amerikaanse beginse len, aldus een woordvoerder van de ambassade. In een verklaring, die hij voorlas in zijn vakantieverblijf te Thomasville, gaf Eisenhower eert overzicht van de po gingen, die er zijn gedaan om Israël te bewegen zijn troepen langs de Golf van Akaba er, uit de kuststrook van Gaza terug te trokken. Ook maakte de presi dent de inhoud bekend van een op elf fe bruari aan Israël gezonden memoran dum, waarin het Amerikaanse plan was ontvouwd. Eisenhower verklaarde, dat Israel naar de mening van de V.S. „het maximum aan waarborgen heeft gekregen, dat het redelijkerwijze op dit ogenblik kan ver wachten ol dat met de billijkheid tegen over anderen kan worden verenigd". „Bijgevolg hebben de V.S, hun ver zoek aan Israel om overeenkomstig de herhaalde eis van de Verenigde Naties zün troepen terug te trekken, hernieuwd en gevraagd, te vertrouwen op de vastbe radenheid van alle vrienden van de rechtvaardigheid teneinde een toestand te scheppen, die beantwoordt aan de be ginselen van de rechtvaardigheid cn het volkenrecht. „Dit zal, naar dc mening van de V.S Israël een grotere bron van veiligheid verschaffen dan net voortzetten van een bezetting tegen het verpletterende oor deel van de wereldgemeenschap» m", „Israël zou liever de toekomstige sta tus van de Golf van Akaba en de kust strook van Gaza definitief en tot zijn ge noegen zien geregeld, voordat het zijn troepen terugtrekt. Alle leden van de V.N, zijn echter plechtig aan het Hand vest gebonden om hun internationale ge schillen met vreedzame middelen te rege len. De besprekingen tussen ambassadeur Eban en minister Dulles over de kwestie van de terugtrekking van de Israëlische troepen zijn met het onderhoud van zon dag geëindigd, Op verscheidene vragen over dit ge sprek antwoordde perschef Hagerty „geen commentaar". De Israëlische minister van Buiten landse Zaken, mevr. Golds Sleir, ver klaarde zondag voor de Amerikaanse te- leviafc, dat Israël bereid is zijn troepen uit het gebied van de Golf van Akaba terug ie trekken binnen een uur nadat de Ver. Staten garanties voor de vrije vaart gegeven zullen hebben. De regering meent vooralsnog niet verder te moeten gaan dan de S.E.R. adviseerde, omdat m verband met de plaats gehad hebbende extra-voox- raadvorming de verslechtering voor 1956 van de betalingsbalanspositie (dc achteruitgang van ons deviezen- bezit) van 350 miljoen gulden wel eens kan meevallen. Daarom is vol gens de regering voorzichtigheid ge boden bij de uitvoering van het sane ringsplan. Bovendien brengt de thans noodza kelijke herziening van het landbouw beleid mede, dat voor het niet-agrari- sche bedrijfsleven en de niet-agrari- sche consumenten ten behoeve van bet inhalen van de achterstand bij boeren en landarbeiders de druk van de be stedingsbeperking zwaarder zal zijn. Het effect van de voorgestelde maat regelen zal niet geheel in 1957 ko men vast te staan, omdat zij in de loop van dit jaar op verschillende tijdstippen zullen worden ingevoerd. Voor 1958 zullen zij eerst volledig hun invloed doen gelden. De regering heeft het advies van de S.E.R. in grote trekken overgenomen; vermindering van de binnenlandse uitgaven met voorkoming van stijging van lonen en prijzen. Zij tracht op basis van dit advies de bestedingsbe perking te bereiken. 1. door middel van de loon- en prijspolitiek: 2. door vermindering van de over heidsuitgaven en 3. door verhoging van de belas tingen. Deze drie middelen worden even eens dienstbaar gemaakt aan een ver betering van het agrarisch inkomen. De bestedingsbeperking door middel van de prijspolitiek heeft betrekking op: 1. Verhoging van de tarieven van de openbare nutsbedrijven, PTT en Ned. Spoorwegen; deze zal een lasten verzwaring van 2 a 3 miljoen per laar veroorzaken. 2. Afschaffing van de consumen tensubsidies op melk en suiker. (Dat betekent voor 1957 een extra last op de consument van 43 miljoen guidon, voor 1958 ongeveer 75 miljoen gul den;. De bestedingsbeperking door middel van dc loonpolitiek slaat volgens net S.E.R.-advies op: 1. liet accepteren van een loons verlaging door de werknemers van 1 bij de invoering van de Algemene Ouderdomswet en 2. Het aanvaarden van een winst verlaging door de werkgevers bij het eveneens in 1957 niet doorberekenen in de prijzen van de vorig jaar inge voerde gedifferentieerde loonsverho ging van 6 van de loonsverhoging, die midden 1957 gegeven wordt ter compensatie van de huurverhoging van 25 van een deel van de loonsverho ging die in verband met de invoering van de Algemene Ouderdomswet op 1 januari jl. aan de werknemers als compensatie is gegeven (0.8 en van een deel van de A.O.W.-premie- die de zelfstandigen moeten opbren gen (waarschijnlijk 75 De vermindering van de overheidsuit gaven heeft betrekking op beperking in de consumptieve uitgaven en in de overheidsinvesteringen (rijk en gemeen, ten)totaal 227 miljoen, waarvan voor het rijk 60 miljoen in de consumptieve en 67 min, in de investeringen, en voor de gemeenten 25 mün: in de consump tieve sfeer en 75 min. in de investerin gen. - - De verhoging van de belastingen als middel tot bestedingsbeperking levert een verminderd gebruik op jaarbasis op van 100 miljoen 50 miljoen uit de ver hoging van de vennootschapsbelasting en 50 miljoen uit de opschorting van de in vesteringsaftrek). De herziening van de landbouwpoli tiek in verband met de noodzakelijke verhoging van de beloning van boeren en landarbeiders, vraagt een bedrag van in totaal 200 miljoen gulden. Om dit be drag te dekken wordt: 1. Zestig miljoen doorberekend via prijsverhogingen aan de verbruikers; 2. Negentig miljoen geput uit een tweede verhoging van de vennootschaps belasting met 50 miijoen gulden, 25 mil joen uit de opschorting van de inves teringsaftrek en 15 miljoen uit de ver hoging van d<» indirecte belastingen; 3. Vijftig miljoen gevonden in de ge blokkeerde uitbetaling van de vergoe ding voor de eigenaarslasten. De regeringsnota komt tot een ver mindering van de bestedingen voor de overheid, het bedrijfsleven en de gezin- Koningin Elizabeth I! van GrootI cniging op het vliegveld van Lissabon Brittannië en haar gemaal, de hertog begroet door de Portugese minister van ton Edinburgh, worden na hun herl Buitenlandse Zaken, dr. Paulo Cunha (rechts). Koningin Elizabeth II van Groot- [komen en vandaar per auto naar Lis- Brittannië is zaterdag in Portugal her- 1 sabon gereden. enlgd met haar gemaal, de hertog van 1 De hertog begroette zijn echtgenote Edinburgh, die zij in vier maanden in het vliegtuig van de koningin, waar niet gezien had. De koningin was uit Londen naar Lissabon gevlogen. De hertog was aan boord van het jacht Britannia, waar mede hij een wereldreis van 25.000 mijl heeft gemaakt, naar Setubal ge- nen van respectievelijk 227, 100-en 275 miljoen gulden; de SjE.R. stelde voor resp. 200, 225 en 275 miijoen gulden. Voor het bedrijfsleven stelt de; regering dus 125 miljoen minder beperking voor dan de S.E.R. De regering heeft overwogen in hoe verre het mogelijk en wenselijk zou zijn om overeenkomstig het advies van de S.E.R. naast het treffen van een aantal belastingmaatregelen door middel van een wijziging van het beleid ten aanzien van rijksgoedkeuringen de particuliere investeringen in gebouwen te beperken. De regering meent dit 1. Bestedingen overheid: Consumptie rijk 60, gemeente 25. totaal overheid 85, Investeringen rijk 67, gemeente 75, totaal overheid 142 Totaal rijk 127*).gemeente 100, totaal overheid 227. Inclusief 10 miljoen aanvullende werken en 10 miljoen 'oorlogsschade publiekrechtelijke lichamen. - 2. Bedrijfsleven: Investeringsaftrek 50. Vennootschapsbelasting 50. Totaal 100. 3. Gezinnen: Tabak en, div. belastingen 60. Afschaffing consumentensubsidies (op jaarbasis) 75. Verhoging F.T.T.-tarieven 55. Opheffing uitkering bij bevalling 6. Verhoging gas-, elektneiteits- en andere tarieven 79. Totaal 275. Totale bestedingsbeperking 602 miljoen. Op een zaterdagmiddag te Utrecht gehouden spoedvergadering: van de lan delijke Specialisten vereniging, lg een mo tie aangenomen, waarin de Nederland se specialisten met leedwezen vaststel len, dat de loongrensverhoging tot 6900. gulden bezig is tot stand te komen zon der dat tijdig overleg met de groeperin gen van medewerkers aan ziekenfond sen Is gepleegd, dit in tegenstelling tot de volgens da motie, gerechtvaardigde verwachting. De specialisten besluiten in deze mo tie dat eventuele toekomstige loongrens verhogingen in hun gevolgen op de con tracten niet kunnen worden aanvaard, tenzij daaraan een redelijk overleg met de medewerkers vooraf is gegaan. De specialisten dringen aan op het spoedig treffen van voorbereidingen die De Nahdatoel Oelama, een sterke Mo hammedaanse party in Indonesië, heeft president Soekarno zaterdag gewaar schuwd, dat zü zat weigeren met de com munisten in een kabinet zitting te nemen. Dit heeft een woordvoerder, die nauwe relaties met de partijleiding onderhoudt, meegedeeld. De regering verwacht dat de kosten van levensonderhoud per eind 1957 met 6,8 procent zullen zijn gestegen. Afgezien van de huureompensatie en de verhoging der landarbeidersionen zouden volgens de regering tegenover deze prijsstijgingen geen verdere loonsverhogingen dienen te worden gesteld. kunnen leiden tot het- ontkoppelen v?n het ziekenfondsbesluit van de overige sociale wetten en de.invoering van een inkomengrens ter vervanging van de loongrens. In de motie machtigen de leden hun bestuur alle stappen je nemen om dit te bereiken. Mochten, aldus ie motie, deze stappen onverhoopt leiden tot een conflictsituatie dan staan de leden van dc landelijke specialistcnvereniging ten volle achter hun bestuur en aanvaarden alle daaraan verbonden gevolgen. Het 300 ton metende Egyptische vrachtscheepje Ramses, dat zaterdag bij Port Said het Suezkanaal binnen voer, is zondag in Suez aangekomen. Het is het eerste koopvaardijschip sedert november, dat het hele kanaal is doorgevaren. Dit betekent niet, dat het kanaal weer voor zeeschepen opengesteld is. van .de gordijnen discreet gesloten waren. Het stralende gelaat van de vorstin en de gelukkige glimlach van de her tog weerspraken duidelijk de geruch ten over een verwijdering tussen het Britse vorstenpaar. De koningin en haar gemaal brach ten het weekeinde aan boord van de Britannia door. Vandaag begint hun officiële bezoek aan Portugal, dat vier dagen zal duren. "Volgens de Sunday Express worden voorbereidingen getroffen voor een bezoek van koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh aan.de Ver enigde Staten en Canada, Volgens het blad zullen de officiële uitnodigingen voor dit in het najaar te brengen bezoek tegemoet gezien kunnen worden nadat de minister-pre sident Harold Macmillan de volgende maand op de Bermuda-eilanden met president Eisenhower geconfereerd heeft. De koningin en de hertog zullen Washington en andere steden bezoe ken. Zij zullen enkele dagen in Ca nada doorbrengen, aldus de Sunday- Express. In Algerie zijn «le afgelopen 24 uur ongeveer tionderdvjjftig opstandelingen gesneuveld, onder wie 45 tn een gevecht In het Auresgebergte en 65 by botsin gen in het westen van het land. Leiders van Indonesische vakbonden, die 2'A rail joen arbeiders vertegenwoor digen, hebben gedreigd een algehele anti- Nederlandse staking af te kondigen, in dien de Nederlanders Nieuw-Guinea niet aan Indonesië overdragen. Dit meldt ra dio-Peking (communistisch China: in een nieuwsuitzending, afkomstig uit Djakarta. Tevens hebben, aldus radio-Peking, deze vakbondleiders het nationale be stuur van de Indonesische federatie van vakverenigingen aan de Verenigde Naties een boodschap gezonden, waarin verzocht wordt er bij Nederland op aan te dringen zijn houding te matigen en het geschil volgens het handvest te regelen. De particuliere secretarie van prinses Wilhelmina deelt mede, dat de Prinses heden voor enkele weken haar intrek heeft genomen in het paleis te Amster dam. DE BILT, maandag 10 uur. Een bijna stationaire depressie boven de Noordzee blijft het weerbeeld in West- Europa beheersen. Zij is geheel gevuld met koude lucht, waarin zich buien kun nen ontwikkelen. Deze buien zijn in het algemeen gegtoepeert; tot kleine storin gen waarvan er zondag een over ons land trok. vergezeld van hagel, natte sneeuw en zelfs onweer. Boven Ierland en ten westers van dit eiland bevinden zich nog enkele derge lijke storingen, die gekenmerkt worden door iets grotere onstabiliteit. Een Oceaandepressie, die langs een zuidelijke baan het Middellandse Zeegebied heeft bereikt, doet de luchtdruk ten zuiden van ons land dalen, waardoor de wind afneemt cn veranderlijk wordt. Deze depressie kan ons echter niet rechtstreeks beïnvloeden, zodat het wis selvallige weer voortduurt waarbij .flinke opklaringen gevolgd worden door buien. De „Statendam" is zaterdagmorgen (Amerikaanse tijd) op zijn eerste reis in New York aangekomen, achttien uur te laat door de hevige stormen, Volgens ka pitein C. Haaginans, heeft het schip zich „prachtig" gehouden. Hij deelde mee, dat het een zeer ruwe overtocht was ge weest met hoge zeeën en zware wind vlagen. Ten gevolge van de staking in de New Yorkse haven moest kapitein Haagmans het schip zonder hulp meren, wat hij nog nooit eerder had gedaan. Waarne mers verklaarden later dat de kapitein de moeilijke manoeuvre uitvoerde of het zijn dagelijks werk was." Ook 'de passagiers moesten door de staking de handen uit de mouwen steken: zij hiel pen bij het aan land brengen var ie ba gage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1