Winnaar „Goed Zo"-actie ontving nieuwe auto thuis Inbrekers verdwenen met buit van f 15.000.- Zorgwekkende situatie op arbeidsmarkt Gecombineerd orgel- en pianoconcert in Immanuel kerk te Maassluis Tasje met geld en sieraden gestolen Directeur Gewestelijk Arbeidsbureau sprak over personeelstekort SCHIEDAM ,)Half Schiedamwas uitgelopen Mooie tijd van Cockie Gastelaars te Schiedam VLAARDINGEN Familieavond van CJ.M.V. Centrum en C.J.Y.F. Tryfosa Als dank in een étalage gedeponeerd Ruim 83.000 sigaretten gestolen Burgerlijke stand van Rotterdam Uitslagen van „Het Zwarte Paard" Propaganda-avond Werkende Jeugd S.V.C. volleybalresultaten „Mobil II" na proeftocht overgedragen Arrestant van supporters pleegde vier inbraken VLAARDINGEN Hoek van Holland Zilveren huwelijksfeest B. Kiev we gt Zwaluwen-nieuws Maasland Vervolg beursoverzicht Uitvoering „Euterpe" Gezagvoerder aan boord van schip overleden Bijtende vloeistof in de ogen Prinses Marijke ging naar school gewoon Twee militairen bij auto-ongeval gedood Soekamo geen voorzitter „Nationale Raad" Iii gewest Rotterdam 330.000 arbeiders Verschuiving Ontslagen Aantrekking Efficiënter 2 TROUW Maandag 18 februari 1957 Liever geld SM» Met auto tegen boom Auto tegen verkeerszuil Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Ds. Bakker spreekt over Israël C.H.U.-bijeenkomst Korte Vlaarrlinfrce heri<T»ter> (Van een onzer verslaggevers) ZATERDAGAVOND en in de nacht van zaterdag op zondag zijn in Den Haag niet minder dan zes inbraken gepleegd. Er werd een poging tot inbraak ge daan. Bij een van deze inbraken werd niet minder dan voor 15.000 buit gemaakt. Overhoop Vernield Uitgestoken Kapitein Van der Vlist van „Stad Alkmaar Tiende verjaardag HET tekort aan arbeidskrachten is tegenwoordig wel zó algemeen en zó schrijnend, dat een oplossing voor dit vraagstuk verder af schijnt dan ooit. Ook hier zijn het de cijfers die de meest duide lijke taai spreken en we hebben dan ook met belangstelling en met verontrusting tevens de causerie gevolgd, die de directeur van het Gewestelijk Arbeidsfcureau Rotterdam, de heer H. C. Boon, vrijdagavond voor de leden van het Nederlands Instituut voor Effi ciency heeft gehouden. Visserijberichten Het was zaterdag dé dag voor de familie "Van Aken uit de Amalla van Solms- •traat te Schiedam, 's middags om drie uur precies reed daar namelijk de eerste prijs, t.w. eeo prachtige D.K.W. Limousine personenwagen voor die de heer Van Aken vorige week had gewonnen bij de „Goed to" wedstrijd, die door de N.C.R.V. momenteel wordt gehouden. Weliswaar vernam de heer Van Aken donderdag tij dens de N.C.R.V. steravond reeds dat hjj voor die week de gelukkige was, maar taterdag kon hij dan toch maar met lijn echtgenote en 12-jarige soon Aad In z(jn eigen wagen stappen. Het was de heer J. v. d. Does van de afdeling Propaganda van de N.C.R.V, die de gelukkige heer Van Aken het con tactsleuteltje van de splinternieuwe wa gen overhandigde. Dat was nadat de wa gen met veel moeite door de dichte men senmenigte voor de woning van zijn nieuwe baas was -gemanoeuvreerd.. Met veel moeite, inderdaad, want het leek alsof half Schiedam was uitgelopen om „Zijn" wagen in ontvangst te nemen. Met een kort toespraakje verrichtte de heer Van der Does, die voor deze gele genheid uit Hilversum was overgeko men, de officiële overdracht. In dank aanvaardde de winnaar zijn nieuwe bezit, maar daarbij liet hij toch het lot van de honderden kinderen, die door de actie „Goed zo'.' mede genezig worden gebracht voorop staan. Hij toon de zich een waar propagandist voor de „Goed zo"-aotie en wekte de omstan ders op toch vooral ook eens aan de wedstrijd mee te doen. Tenslotte impro viseerde de heer Van Aken even een kleine collecte, waarvan de opbrengst eveneens voor „Goed zo" bestemd was. In de fraaie pet, die onze fotograaf voor dat doel even in bruikleen afstond, werd het prachtige bedrag van 43.80 bijeen gebracht. dat de heer Van der Does uiteraard zeer tevreden in ontvangst nam om ter bestemder plaatse af te le veren. Nadat de familie Van Aken nog even een rondrit in de buurt had ge maakt, in de nieuwe wagen, was de plechtigheid ten einde. De heer Van der Does had nog meer te doen namelijk, want hij reikt iedere week de tien hoofd prijzen van de „Goed zo"wedstrijd per soonlijk uit. Het was voor de 12de keer dat hij voor dit doel op pad was. Veel zal de heer Van Aken niet in zijn wagen rijden. Ook bij de eerste rondrit, liet hij een ander achter het stuur, want, zo zei hij, „Ik heb wel een rijbewijs maar waag het er niet op". Dat was zeer goed gezien vooral wanneer men weet. dat de nieuwe eigenaar, de wagen niet zal behouden; „Ik heb meer aan het geld", zei de heer Van Aken. Ook van de zijde de P.T.T. was er be lengstelling op deze middag. Collega's van de heer Van Aken, die evenals hij bij de P.T.T. te Den Haag werken, ga ven van hun belangstelling blijk. Overigens is de „Goed zo" actie ook bij deze dienst, mede dank zij de heer Van Aken, geen onbekende meer. want telkens als hij zijn stopwoord „Neem het mee" gebruikt schokken de collega's een gulden voor de getroffen kinderen. Op deze wijze is al 135 bij elkaar ge bracht. De „Goed xo"-aulo werd vorige week in Schiedam uitgereikt. Links de N.C.R.l". propagandistde heer J. t*. d. Does, rechts de gelukkige winnaar, voor de gloednieuwe wagen. Tijdens de zwemwedstrijden, welke zaterdagavond in het Sportfondscnbad te Schiedam werden gehouden, won Cockie Gastelaars (S.Z.C.) de 100 nieter vrije slag In de zeer goede tijd van 1 min. 4.6 sec. De Rotterdamse Lotte Hcnigcr had er 2,3 sec. langer voor nodig en werd tweede, terwijl Corrie Schimmel (Gooi) met 0.1 sec. verschil achter Lotte Heniger de derde plaats bezette. De 15-jarige zwemster van het Goot, Ada den Haan. zegevierde cp de Ï00 me ter schoolslag in 1 min 18.8 sec., waar mee zij haar persoonlijk record met pre cies 10 sec. verbeterde. Zij bleef 0,6 sec. boven de vastgestelde limiet voor het wereldrecord. Lenie Sybrandt (Shell Amsterdam* liet de chronometers stil staan op 1 min. 20.8 sec. en bracht haar persoonlijk record met i.2 sec omlaag Corne Homs tikie als derde aan in 1 min. 25,2 sec. Peter Swijghuisen (Y, Am sterdam* die voor de 10(1 meter rugslag bij de heren was ingeschreven, moest wegens een auto-ongèval, dat niet van ernstige aard was. verstek laten gaan Het nummer werd gewonnen door de Rotterdammer Bezemnr in 1.13.4 voor De Koning (Stirao) 1.17.8. Onder de toeschouwers bevond zich de in binnen- en buitenland bekende rug- slagzwemster Joke de Korte. De 21-jarige Rotterdamse vertelde, dat zij zich uit de actieve wedstrijdsport heeft terugge trokken en dat zd zich alleen nog gaat toeleggen op waterpolo en kunstzwemmen. Zaterdag waren de leden met hun ouders, vrienden en verdere belangstel lenden van de C.J.M.V. afdeling „Cen trum" en de C.J.V.F.afdellng „Tryfosa" hijeen in de grote zaal van gebouw „Irene" te Schiedam voor het houden van de jaarlijks terugkerende familie avond. De tegenwoordige voorzitter--van de C.J.M.V. „Centrum", de heer J. .Bar- nouw, sprak een woord van welkom aan de aanwezigen, alsmede alle afgevaar digden van bevriende verenigingen en organisaties. Het is altijd weer moei lijk om een goed programma te bren gen op een dergelijke avond. De leden van de beide jeugdverenigin gen hebben alles op alles gezet om het toneelstuk zo goed mogeOijk op te voe ren. De voorzitter deed een beroep op de aanwezigen om het geheel niet met een tè critisch oog te bekijken, aange zien de spelers nog nimmer het toneel spel hadden beoefend. De afgelopen twee jaren heeft afde ling „Centrum" geen toevoer van leden gekregen. Wel gingen velen naar mili taire dienst. Spr. hoopte dat het een avond zou worden met een goede en ge zellige sfeer. Vóór de opvoering van het toneelstuk werd door mej. J. Geerlings voorgedra gen „Het Telefoongesprek" van A M. G. Schmidt Opgevoerd werd een genoegelijke fa miliegeschiedenis in drie bedrijven naar een gegeven van Sophie Kerr, getiteld Fa wiktMa beschikt" (Big hear ted Herbert). Het toneelstuk had een goe de inhoud, duidelijk kwam weer naar vo ren dat Pa zoveel kon doen als in zijn vermogen lag en alles heel mooi kon uitstippelen, maar dat het tenslotte Ma was die over alles beschikte. Rekening houdende met het feit, dat alle spelers nog nimmer een dergelijk spel hadden opgevoerd, mag worden gezegd, dat het stuk niet onverdienstelijk werd gespeeld. De avond werd besloten door een dag sluiting, gehouden door J. Barncuw. Twee broers kxegen zaterdagavond in de Hoogstraat te Schiedam ter hoogte van het Stedelijk Museum ruzie om een meisje. De ruzie liep zo hoog dat een voorbijganger, de 28-jange C. L. G.. de gemoederen wilde kalmeren. De beid broers namen dit niet en sloegen de be middelaar door een ruit van een was machine zaak, waardoor G. m de étala ge terecht kwam. Hij werd aan de pols De politie heeft de twee hardhandige ruziemakers in het Politiebureau opge sloten. Van het Noorse tankschip Aïno is een geweldige hoeveelheid sigaretten gesto len. Het aantal sigaretten dat vermist wordt bedraagt 83.450 stuks. Van de da ders is geen spoor te vinden. Het schip dat bij de Tankerclean ing te Schiedam lag, is thans in reparatie bij de werf Wiiton. A an cliten van 16 februari 193? Ra vallen' A SpaaivHoornweg, z» J oe Vries^Groênenwljk, d: M M H Mnmeos-vun Ami«rfört d- P J Susan-Eikmans. z, J C Hofstra-PWUppiz; 1* P Troost-Allaert, d; R MikSsttófSS. i; T Cv Hellemond-v.d. SSrtrt z- J M Amvldus-Boxman. z: J M O E Goetgeluk-Timmer,z;J L ToesNMMz. w n> Severin-Ouwersloot. z; C Koeraroe na Lidad r J H Schefferlie-Bos. z; P van y J Brandenburg, vr van P Gud- ,.T van T Ruigha- van P A Kats. gew met J M o Viöer. dee 77 R A Kindermars, ver 54 R J Rhodens, man 42 j: J de Groot, man geb nderline. 81 j: JA HOU jr p'oemerile, 79 3: C ^leeuwenhoek, man geh gew met J de With, 88 j, Eekeien. van de Dome, Sm Vl" VWÏÏwT»m van H H Stoet veld. 83 man goh gew met Graaff, man vr van S^derüng.Jl h J A HouVnan, man van F J van man van A C Korsman, 49 j; C J e. vr geh gew met M de Ja- A Schuitman, vr van J _L Bijle- gj-j. f UlEtra, man van 53 j; A van dw Starre, g v*n Heiningen, 78 J: J de Gr» Van C Hut». 80 J: E H T Leenen, p j van Knipp*®^er£h» 29 J. Zaterdag wilde mevrouw W. D. B.-S. uit Vlaardingen met een personenauto een bestelwagen voorbijrijden op het Ru bensplein te Schiedam. Zij reed daarbij waarschijnlijk te snel naar rechts waar door de achterkant van haar wagen, de voorkant van de bestelwagen raakte. Mevrouw B. raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen een boom. Zowel de auto als de chauffeuse wer den beschadigd. Haar zich eveneens in de wagen bevindende zoon kreeg snij- wonden-aan het gelaat Beiden -werden naar een ziekenhuis in Vlaardingen ^overgebracht, vanwaar zij naar hun woning konden terugkeren. Twee jongelieden, de 17-jarige A. F, M. S„ loodgieter uit Rotterdam en de 20-Jarige 1 eerbewerker F. H„ eveneens uit Rotterdam reden met een huurauto zaterdag tegen een verkeerszuil in de St. Llduinastraat te Schiedam. Het bleek, dat geen van beiden in het bezit was van een rijbewijs, waardoor een proces verbaal volgde. Dit was het droeve besluit van een gezellige rij tocht, die beide inzittenden met twee aardige meisjes hadden gemaakt. Na een rondrit brachten de knapen, de meisjes thuis en keerden toen naar Rotterdam terug met het eerder ver melde gevolg. Voor de huishoudelijke wintercompe titie en N.R.S.B.-competitie door de Schiedamse Schaakver, Het Zwarte Paard gespeelde wedstrijden,luidden de uitslagen: Groep A: A. de Bruijn—A. Offerman 1—0, W, Kerkhof—J. Henkelman 1—0. Groen B: P. v. d. KraanE. Muller 1—0, C. v. Meerendonk—J. v. Mourik *4—-14, J, v. Toledo—P. Groeneweg 01, A. v. BommelJ. Zwart M Het Zw. Paard I heeft met 8 spelers, waarvan 5 invallers, met 5144*4 ge wonnen van het nog ongeslagen S.D.K. I uit Rotterdam. S.D.K. I Zw. Paard I J. v. Lien—C. v, Meerendonk 10 (niet opgekomen) H. Stofberg—A. H. v. d. Wal 1—0 (niet opgekomen) A. SlijpersJ. v. Toledo 1—0 H. Groenewegen—J. v. Mouriik 0—1 Roggeveen—E. Muller 10 J. Mostert—A. v. d. Veen 0—1 Strooivogel—J. Witlcx 1/4 MolenaarA. v. Bommel 01 A. v. Houten—A. de Bruijn 01 J. Harteveld—W. Kerkhof 0—1 De C.N.V. jeugdgroep Werkende Jeugd hield zaterdagavond In het gebouw voor Chr. Soc. Belangen le Schiedam een ge slaagde propaganda-avond. De belang stelling voor deze bijeenkomst was bij zonder groot, elgeniiik waren er plaatsen te kort. De voorzitter van Werkende Jeugd, de heer H. de Vlaming ivas dan- ook zeer tevreden over dit resultaat. Spreker heette o.a. de afgevaardigden van de afdelingen Pernis en. Rotterdam van Werkende Jeugd en van de verschil lende C.N.V. bonden welkom. De landelijk secretaris van W, J„ de heer I. Kandel sprak op deze avond een kort propagandawoord. In W.J. moeten wij jongeren tonen, al dus de heer Kandel, dat wij lieden zijn. die iets beduiden, want wij moeten met elkaar iets opbouwen, Namelijk een hecht gebouw voor de toekomst. De ouderen wilden spijkers met koppen slaan, ook wij moeten dat doen. Wij moeten nu reeds leren spijkers met koppen te slaan in een goed gefundeerd bouwsel. 'Als Chr. jeugd moeten wij op een Chr. basis bouwen. Het verdere gedeelte van de avond werd gevuld met de opvoering van de klucht „Het woelige nest", door de C.N.V. jeugd •jnlf T}!iine<yln«< L. j. i In de afgelopen week hebben de da mes-zestallen van de Schiedamse Vol leybalver. S.V.C. met minder succes ge speeld dan de herenteams. Dames I speelde tegen het toch niet al te sterke D.R.L.-zestal en moest met één punt genoegen nemen. De D.R.L. meisjes wisten door hun enthousiaste spel een 2—2 eindstand ta bewerkstelli gen. Dames 2, wederom met een aantal tn valsters, verloor met 3—0 van Hou Stand 3. Het eerste heren-zestal zette de over winningenreeks onverdroten voort. Dit keer was Smash het slachtoffer. Het was geen beste wedstrijd, hoewel hier toch twee ploegen van behoorlijk gehalte in het veld kwamen. De Schiedammers wonnen met 3—1. Heren 2 won voor de derde maal in successie en wel met 3i van EVCH- Olympia 2. Heren 3 kwam op gemakkelijk wijze aan de 2 punten, aangezien de tegenpar tij de wedstrijd gewonnen gaf. Voor de komende dagen staan op het programma: Do. 21.2 EVCH-Olympia 1-S.V.C. I (heren): Wico 2S.V.C. 2 (dames). Za. 23.2 S.V.C. 2—Smash 2 (heren), DOS 3—S.V.C. 3 (heren). Ma. 25.2 S.V.C. I—St. Paul I (Dames). Geboren: Brigitte A, d. v. A. Rip en J. M. Tromer: Hendrikus J. M., z. v, L. H, Schoonbrood en W. C. de Wolf. Overleden: C. Lfgthart, 60 j„ vr. v. J. v. Batavia. Gehuwd: J. M. van Soest, 22 j. en J, No bel, 23 j. - -van een nieuwe woning in verschillende opzich ten moeilijk kan zijn. hebben zij wel dui delijk naar voren gebracht. Bijzonder in tensief leefde het publiek dan ook met de gebeurtenissen mee. gebeurtenissen die door de jongeren fris naar voren werden gebracht. Het is wel te verwachten dat deze jon geren wel meer op de planken zullen verschijnen. Over het debuut hebben zij in teder^geval niet te klagen. Dat de clubkrant de naam ..Jonge Kracht" zal krijgen, werd op originele wijze naar voren gebracht, daarbij kreeg degene die de naam had bedacht, de heer Cor v. d. Huil, nog een aardige verras sing aangeboden, Zaterdag is het m.t.s. Mobil II. gebouwd bij de N.V. Scheepsbouw Mij ,,De Hoop" te Schiedam voor Mobil OU Nederland N.V. te Rotterdam na een geslaagde proeftocht op de Nieuwe Waterweg over gedragen. Enige bijzonderheden omtrent de bouw en inrichting zijn als volgt: lengte over alles 23.23 meter; lengte langs de loodlijnen 22.30 meter; breed te over de spanten 4.25 metor: holte in de zijden 1,55 meter; toninhoud ca. 60 m3; diepgang geladen 1.45 meter; laad vermogen ca. 63 ton. Het schip is verdeeld in voorpiek, ke- telruim, magazijn, 8 ladingtanks, motor kamer en achterpiek, waarboven roef en stuurhut, speciaal gebouwd voor hot ■vervoer van smeerolie. In de motorka mer is een Kromhout scheepsdieselmo- tor geplaatst, type 8-GSK-108 met een vermogen van 80 epk bij 1000 omvv./min. Deze motor is door middel van een hy draulische keerkoppeling met een reduc tie van 2 1 aan de schroefas gekop peld, waardoor de schroefas 500 omw.- min. maakt. Het verpompen van de la ding geschiedt door een aan dek opge stelde ladingspomp, met een opvoerhoog- te van 40 m. Een concerterend organist en dito pia-' nlst krijgt men niet vaak tijdens een zelfde muziekavond te horen. De organist Koos Bons en de pianist Hans Dercksen hebben zaterdagavond in de Immanuet- kerk te Maassluis een dergelijke com binatie aangedurfd, en met succes. Het optreden van pianisten in kerken is meestal een gevolg van gebrek aan concertzalen, en in de praktijk van het openbare muziekleven een typisch na oorlogs verschijnsel. Zonder de nadelen, die een kerk in akoestisch opzicht meest al voor een concertpianist oplevert, te willen overdrijven, is het toch evident, dat de kerkruimte andere eisen stelt t.o.v. pedaalgebruik. het klankvolume en het spelen op accenten. Wat ons tijdens een vorig recital van Dercksen in Mo- znrts A-dur sonate als te Beethove- maans voordeed, (de aecenteni voldeed in de kerk goed cn kwam tegemoet aan een zekere onduidelijkheid in het passa- gespel. die slechts door een sober pe daalgebruik kan worden voorkomen. De zes door Dercksen gespeelde Mazurka's van Chopin klonken al bijzonder goed en de weergave van Francks Prélude-Cho- ral-et-Fuga vormde deze avond onmis kenbaar het hoogtepunt in de reproduc ties van deze pianist. Merkwaardig, hoe goed deze muziek in de kerkruimte vol deed. Het aandeel van Koos Bons voor dit concert bleef beperkt tot de Variaties over het koraal „Ach, was soli ich. Sun der machen" van Bach en een improvi satie op een therna, dat hem door Hans Dcrksen werd verstrekt. Bons gaf eerst een vrije inleiding, die in verband met het eenvoudige tonale gegeven misschien een tikje te geforceerd klonk. Daarna volgde een fugato, waarin de muziek in rustiger en meer gebonden stijl klonk. Hoewel het geheel een enigszins rhapso- disch karakter kreeg, gaf de concortge- ver zijn improvisatie wel weer een over tuigend bewijs van zijn groot vakman schap en goede muzikaliteit. Er bestond voor dit concert vrij veel belangstelling. W. De 21-jarige zeeman G. B, S„ die vo rige week maandag door een paar sup porters achter de toonbank van een kan tinc aan het Langepnd werd ontdekt, heeft in februari in totaal vier inbraken gepleegd. Vrijdag 1 februari bracht hij een bezoek aan de handelmij O. aan de Spaansekade. Hij maakte hier een Phi- lipsradio. een aktentas en een bedrag van 25. buit. De maandag daarop doorzocht hij bet kantoor van de oliehandelaar L, aan de Ceintuurbaan en verdween daar met een Philipsradio. elektrisch sehecrapparaat, fototoestel en een aktentas. Hij vond dit kennelijk niet genoeg want dezelfde nacht probeerde hij zijn geluk nogeens bij de kolcnhandelaar v. A. ook aan de CeintuuI'baan. Hier ving hij echter bot; hij kon niets van zijn gading vinden. Ten slotte werd de vierde inbraak in de kantine hem noodlottig. Hij is inmiddels voor de offcier van justitie geleid. UNIEK VOOft NEDERLAND IE0 v. IERLAND - W. KRUI'.KAUt .SO VKIjf .TOEGANG. EXPOSITIE verlovingsringen Een van de landen die de aandacht van de gehele wereld gespannen op zich gevestigd houden, is de kleine jonge staat Israël. Ondanks de verbeten te genstand van vele vijanden is dit land onder de krachtige leiding van zijn pre sident David Ben-Goerion zijn eigen weg gegaan, zowel economisch als poli tiek en heeft zich een plaats van bete kenis in de wereld veroverd. Israël is een moderne staat met een eeuwenoude historie achter zich. Ds. R. Bakker, die vele malen in dit land is geweest komt dinsdagavond voor de Za- kenstudiekring te Vlaardingen hierover spreken. De vergadering wordt als ge woonlijk in zaal Concordia gehouden en begint om acht uur. De heer B. Kleywcgt vierde vrijdag met zijn echtgenote zijn 15- jarig huwe- 'iiksfeest. Ter gelegenheid van dit feit hield het bruidspaar een receptie in de grote zaal van Hotel America le Hoek van Holland, waar vele vrienden en re laties hun gelukwensen kwamen aan bieden. Dat velen het echtpaar de hand kwa men drukken was niet te verwonderen wanneer men weet dat de heer Kley- Wegt vele functies in het openbare le ven bekleedt. Een groot aantal bloemen was de be zoekers reeds vooruitgegaan zodat, de zaal een bijzonder feestelijk aanzien 'nad, Naast de vertegenwoordigers van de A. R. kiesvereniging en kerkelijke orga nisaties was nagenoeg de gehele wijk raad. waarvan de heer Klevwegt lid is, aanwezig. Hartelijke woorden sprak de voor zitter van deze raad de heer D. v. d. Burg tot het echtpaar waarin hij op de prettige samenwerking wees in het da gelijks bestuur. De vele verdiensten, die de heer Kley- wegt voor Hoek van Holland heeft, kwa men we! tot uiting in de felicitatie be zoeken van de leden van de Strandcom- missie, de Vereniging A'eemeen Belang, de B.B. de Gemcntelijke Technische dienst, het Comité Ouden van Dagen, de gemeente neiïtio en de Unie van Vrou welijke Vrijwilligers. Op dinsdag 19 februari 's avonds 8 uur houdt de Christelijk-Historische Kies- vereniging Vlaardingen in de bovenzaal van de „Harmonie" een algemene le denvergadering. In de vóórvergadering spreekt het raadslid E. P. van der Veen over de gemeentebegroting 1957 onder het motto Hoe knocmt de gemeente de eindjes aan elkaar?" Na de pauze vindt vertoning plaats van de films „Romance in Enkalon". .Productiviteit". .De zwarte stroom" en „Der zee ontrukt", beschikbaar ge steld door de rijksvoorlichtingsdienst Hoewel Zwaluwen ook ditmaal de vol le bult aan xijn tegenstanders moest afstaan, was bet nu bit lange na niet zo'n trieste, futloze vertoning als de bel de vorige wedstrHden. De kampioenen hebben zich werkelijk tot het uiterste moeten Inspannen om de zege naar Sas- senhelm te kunnen meenemen, Zwaluwen was blijkbaar met de bes te voornemens bezield en startte met een serie gevaarlijke aanvallen. De gasten hadden echter een keeper, die zijn werk uitstekend verstond en bovendien gedu rende de gehele wedstrijd vrouwe Fnr- tuna aan zijn zijde had. Na enige tijd werd de thuisclub teruggedrongen en eens schoot een Ter Leede-man in vrije oocitie voor doel hooe over. Het spel golfde voortdurend heen en weer. maar na 25 minutpn werd een hoekschon Zwaluwen noodlottig. Het leer werd goed voor doel geplaatst en met een Itoo- ■bal werd v. Witzenburg geslagen^-. De thuisclub schiep zich herhaaldelijk goede kansen, maar de afwerking liet nog al wat te wensen over en zodoende bleef de gelijkmaker uit. Het gelukte Ter Lee- de zelfs even voor de rust na krachtig doorzetten de stand op 02 te brengen. Ook na de hervatting waren de Vogels geenszins de minderen, doéh men hield o.i. het soel te kort. De rond-eelen moes ten zich lange tijd op verdedigen toeleg gen eer zij weer de gelegenheid kregen zelf enige aanvallen te lanceren. Hars kamp, het Ter Leed» kar>on, was volko men vernageld, dank zij het deskundig schaduwen door stopperspil Sloots en hij kon het dan ook niet tot één doelpunt brengen. Tot het einde bleef Zwaluwen vechten voor een beter resultaat en de vijandelijke verdediging werd soms fi naal overspeeld, maar Bergwerf c.s. hadden geen greintje veine. Pas In een dor allerlaatste minuten gelukte het Hoo- gerboord een tegendoelpunt te scoren en vlak daaron ontkwam Ter Leede nog aan de gelijkmaker, toen hun doelman z'n enige fout maakte en de bal tussen de benen door liet rollen, maar zich nog bijtijds kon herstelen. Bijeenkomst N.C.V.B, De afdeling Vlas'-dingen van de Nederlandse Chris ten Vrouwenbond vergadert woensdag avond om acht uur in ..Liefde en Vre de" aan de Gedempte Biersloot. Zr. But te zal daar spreken over haar reis naar Tsraël. Tiidens deze bijeenkomst zal bestuurs verkiezing worden gehouden. Kandida ten voor het voorzitterschap zijn me. vrouw Aalhersberg, mevrouw Nobel en mevrouw Wassink. Arjos II. Afdeling II van de Arjos te Vlaardingen vergadert dinsdagavond In het ieugdpebouw aan de Hoogstraat. Mei. R. Bot zal daar spreken over „Striid en samenspel der politieke par- tiien". De vergadering begint om acht uur. Ds. Grotle voor N.C.V.B, Op vrijdag 22 februari komt dc afdeling Vlaardin- gen-Ambacht van de Ned. Chr. Vrouwen bond biieen in de grote zaal van de Im- manuëlkerk. Als spreker zal hier optre den ds. H. Grolle uit Utrecht over het onderwerp; Messiaanse verwachting on der het volk „Israël. Men begint om acht uur. De bewoners van de woning aan de Stokroosstraat, die zaterdagavond afwe zig waren geweest, kwamen om 1 uur "s nachts thuis. Het bleek, dat de gehe le woning overhoop gehaald was. De bewoners constateerden, dat uit de lin nenkast een tasje met 10.000 aan bank papier en sieraden, o.a, gouden ringen en armbanden met edelstenen, ter waarde van 5.000, was weggehaald. De inbrekers kwamen binnen, nadat zij een kelderraam aan de achterzijde vernield hadden. Een woning aan de Van Soutelande- iaan werd eveneens doorzocht. Een gou den broche en een bedrag van 2 vorm den de buit. Men was binnen gekomen na een glas-in-lood-raampje vernield te hebben. Een agent van politie ontdekte zaterdagavond, dat was ingebroken in een woning aan de Mildestraat, waar van de bewoners buitenslands vertoeven. Er kon nog niet worden nagegaan, wat gestolen is. Hetzelfde was het geval in een woning aan de Schoutenstraat, waar een agent zag, dat het glas- in lood achterzijde stukgesla- In de markt voor industriële aandelen zijn enkele belangrijke verbeteringen voorgekomen. Sommige waren gevraagd zonder dat voldoende aanbod bestond waardoor slechts een adviesprijs kon worden opgegeven. Zo waren aande len Zwanenberg organon 260 bieden (284), Amsterdamsohe Droogdok 362 bieden (35714), Heineken 325 bieden (319). Rotterdamsche Droogdok noteer de 570 dat is 9 punten boven vrijdag. Draka 411 een verbetering van 5 pun ten. Hooghovens 298 hetgeen 4% punt beter is. Kon. Zoutindustrie was 6 pun- Zaterdagavond heeft de maxiekveren!- ging „Euterpe" te Maasland ln het Tref punt haar jaarlijkse uitvoering gege ven. In verband met haar 60-jarlg be staan, was dit een jubileumuitvoerlng. Het Trefpunt was tot de laatste plaats bezet, toen de voorzitter de heer J, X. Brinkman een openingswoord sprak en daarbij de ere-voorzltter burgemeester F. J. Groot Enserink en mevr. Groot Enzerlnk ln het bijzonder hartelijk wel kom heette. Tevens sprak hij zijn voldoening uit over het feit, dat de laatst gehouden actie voor het aanwerven van begunsti gers zo'n groot succes geworden is, zo- dr de zaal uitsluitend door donateurs en begunstigers gevuld was. Het jeygdkorps bracht er direct al de Juiste stemming in, op voorbeeldige wij ze hebben deze jonge muzikanten de mars „Le Mont d'Orcieres" laten klin ken, waarmede zij een daverend ap plaus oogstten. Ook de Ouverture „Ro* mantique" werd door hen voortreffelijk gespeeld. De volgende vier nummers werden door het grote korps gespeeld,. Bij de uitvoering van de clarinettisten polka konden wij bespeuren dat de le den er in waren. No. 5 van hel program ma, de 2e Potpourri Populaire vond met zijn bekende melodieën bij het publiek een gunstig onthaal. Met de pittige mars. 12e Regiment van Th Ftxrter werd het muzikale gedeelte voortreffe lijk besloten. De ere-voorzitter was dan ook de tolk van alle aanwezigen, toen hij leden en dirigent dankte voor hun muzikale pres taties. Na de pauze werd door het Wes tertoneel uit Rotterdam het toneelstuk In drie bedrijven „Verloren dorp" opge voerd. De regisseur dezer vereniging gaf vooraf een uiteenzetting van het stuk, dat neerkomt op het verzet van de in woners van het dorpje Tignes in Frankrijk, welk dorpje in 1952 door aan legging van een stuwdam geheel onder water' kwam te staan en van de aard bodem moest verdwijnen. Een liefdes geschiedenis, welke er doorheen gewe ven is, maakte het tot een boeiend to neelstuk. Over de opvoering hebben wij niets dan lof. Speciaal de moeilijke rol van Bouche, de dorpsgek werd door Dick Redelijk subliem vertolkt Van de grotere rollen werd die van Jean Marin, de waard, uitstekend door Fred Hulsclmans weergegeven, ter wijl ook die van Marie Madeleine zijn dochter op lofwaardige wijze door Miep Hulselmans-Kathman werd gespeeld. Ook de kleinere rollen waren in goede handen, zodat het geheel tot een zeer goede opvoering gekomen is. Verkeersavond en -middag. Woensdag avond zal in het Trefpunt te Maasland een veiligverkeersavond gehouden wor den. Aleer deze avond begint zal de mu ziekvereniging „Euterpe" een mars door het dorp maken. Donderdagmid dag is er een veiiig-verkeersmiddag voor de jeugd. Burg. stand Maasland. Gehuwd: Ber- nardus Johannes Marie Muijselaar 24 j. en Adrians Cornelia Vijverberg 25 j. Jaarlijkse avond Herv. meisjesvereni- gingen. Op dinsdag 19 februari om 7 uur houden de gezamenlijke Ned. Herv. meisjesverenigingen haar jaarlijkse avond in het Trefpunt te Maasland. Zoutgehalte gietwater. Het zoutgehal te van het gietwater onder Maasland, opgenomen door het proefstation Naald wijk is als volgt; Oostgaag 0,422, We verskade 0.790, Weverskade (tol) 0,422, Bonervliet 0.842 en Zuidbuurt 1,873 gr. per liter water. raampje aan de gen was. Van een woning aan de Waalsdorpcr- wsg werd het slot van de keukendeur uitgestoken. Uit een kistje in de linnen kast werd 125 gestolen. In de nacht van zaterdag op zondag werd een hard voorwerp geworpen door een ctala ge ruit van een winkel in sportartikelen aan de Stationsweg. Een expanser werd ont vreemd. De poging tot inbraak werd onderno men aan de van Kijfhoeklaan. Hier wer den de inbrekers kennelijk gestoord, want zij vernielden alleen een ruit. Gezagvoerder Van der Vlist van de .Stad Alkmaar" van de Halcyon Lijn N.V. te Rotterdam, overleed zaterdag avond omstreeks zeven uur plotseling aan boord van zijn schip, dat leeg op weg was van Antwerpen naar West-Afri- ka. Het schip bevond zich op de Wester- scbelde tussen Terneuzen cn Vlisslngen. Waarsohijnlijk is een hartverlamming de oorzaak. Zaterdagavond, toen het schip op de rede van Vlissingen aankwam, werd het stoffelijk overschot aan wal gebracht. Woensdag vindt in Vlaardin gen de begrafenis plaats. In de loop van zaterdagavond werd het commando over genomen door kapitein De Neef. Zondag morgen omstreeks half twee zette de „Stad Alkmaar" zijn reis voort. De 35-jarige A. C. v. M. uit de la Reystraat te Roterdam heeft bij de po. litle aan het Sandelingpleln aangifte ge daan van mishandclig. Toen liij op een nacht in de Johan Brandtstraat liep. wierp een passerende wielrijder een hoe- veelheid bijtende vloeistof in zijn ogen. De ogen van M. zijn ernstig aangedaan. HU heeft zich oder behandeling laten stellen in het Oogziekenhuis. Prinses Marijke Is vandaag op w 10e verjaardag gewoon naar school tt gaan waar zoals gebruikelijk is de J uithing. Toen zij voor de middagpauze a... hui« terugkeerde wachtten haar i», palcize tezamen niet haar moeder red! de officiële gasten, haar peetouders V, een vertegenwoordiger van de K.Ly Haar beide peetouders, mevrousTB PostSalomons cn de heer A, Wilteni kwamen haar als telkcnjaro bungeld wensen en geschenken aanbieden. M* vrouw Post is de weduwe van de ye% zetsstrijder Johannes Post, die op" 'i juli 1944 in O ver veen weid nefusilW." De heer Wiltons is voorzitter gc*-e«' van dc Raad van Negen van het St»! dentenverzet. Mej. I, S. Hooftman, stewardesse vat de K.L.M.. kwam de prinses een pm pop aanbieden, die in dc uniform vr K.L.M.-stewardesse was gekleed Tie* Tien minuten later arnveeide oók m deputatie van het wapen van de Vr bindingsdienst onder leiding van lt.' kolonel A. K. van der Weg. Zij bood aai de prinses een houten werktafeltje mf, stoel aan. Onder de talrijke geschenke» cn gelukwensen die voorts ten pale„, werden bezorgd, was er ook een vu de vereniging „Het Vierde Print»»'! kind". luid geknal acht motorrijders van di Vanmorgen om hatf elf reden m. Meppelse Motorclub ..De Knaipiep»" j, paleistuin binnen om een grote taan voor de prinses ten paleizc te bezorg gen. Het waren dezelfde acht motorn! ders die in de koude winter van 1947 toen de prinses geboren werd, ondaaki Us en sneeuw dezelfde tocht van Men- pel naar SoestdUk hadden gemaakt ob hun gelukwensen aan te bieden. Van een onzer verslaggever* - Op de spiegelgladde Haarlemmer*» in Amsterdam slipte vannacht omstreek» twee uur een personenauto. De w*»M botste tegen een lichtmast en kwam me! een zware klap tegen een boom tot «til. stand. Beide inzittenden, de 22-jarig* ihr H. F. J. L. Loudon uit Velsen en 4# 24-jarige J. L. M. F. Bastiaans uit Heem- stede, werden gedood. De jongemannen dienden als kornet en 2e luitenant bij de cavalerie in de legerplaats 't Harde. Dc auto reed in de richting Haarlem en gleed weg. toen de bestuurder ten in dezelfde richting rijdende auto wild» passeren. Hij verloor de macht over het stuur. De botsing met de boom was v»n ongekende hevigheid. Tot op 60 meter afstand werden wrakstukken later terug gevonden. Toen de politie de volkomta in elkaar gedeukte auto wilde wegsle pen brak het wrak in tweeën. Mannen van de Geneeskundige Dienst hebben de stoffelijke overschotten uit het wrak gehaald. Vermoedelijk reed dt auto met een snelheid van 70 km per uur. Naar een correspondent van htt A.N.P. in Djakarta maandag van gezap hebbende kringen heeft vernomen, heeft president Soekamo besloten om niet zelf voorzitter van de door hem beoogde „Nationale Raad" te worden. Volgens bedoelde kringen heeft hij dit plan U- tcn varen met het oog op zijn positie als constitutioneel hoofd van de stast- Ten slotte verklaarden zij. dat dc „con ceptie" van de president nog niet in hsar uiteindelijke vorm is gegoten en dat ver anderingen in het ontwerp niet uitgeslo ten zijn. 's-GRAVENHAGE, 18 febr. Beiommin- gen trawlloggersSch 9 met 10.9M; met 9.380 220 met 140; 101 met 16.825; 333 met 8120 en 21 met I 10.S70. Besommingen log gers verse haring: Sch. 97 met 13,190; 124 ten beter op 390. Aniem noteerde van- verse'—°--r1-^ makreel; 10—33.50, daag (+2). haring 50 kilogram. 19.8024, belde per kist van De heer Boon behandelde eerst en- kele algemene aspecten van dit pro bleem, om zich vervolgens op het ge west Rotterdam te concentreren. On der het gewest Rotterdam worden verstaan de plaatsen Rotterdam, Schiedam, Poortugaal en Capelle aan de Ilssel. In dit gebied leeft thans een beroepsbevolking van 330.000 personen, te weten 260.000 mannen en 70.000 vrouwen. De mees ten van hen zijn werkzaam In de zgn. dienstensector <58 procent) en in de nijverheid <40,7 procent). Twintigdui zend van deze arbeidskrachten heb ben hun woonplaats elders en reizen dus dagelijks heen en weer. Omge keerd zijn er 6000 Rotterdammers, die elke morgen de stad uittrekken om in Den Haag, Delft of waar dan ook hun dagelijks werk te verrichten. Hoe groot het tekort op de arbeids markt wel is, blijkt uit twee dingen: ln de eerste plaats is het aantal werk lozen ln de jaren 1952 tot '56 gedaald van 7800 tot 1400 en ta de tweede plaats is het aantal direct benodigde arbeidskrachten in hetzelfde tijdvak gestegen van 1600 tot 8300. En deze cijfers hebben dan ook nog uitsluitend betrekking op het gewest Rotterdam! Oe totale beroepsbevolking van ons land bestaat nu uit één miljoen vrou wen en drie miljoen mannen. Het laat zich evenwel aanzien, dat deze verhouding ouer een dertigtal jaren geheel anders zal liggen. Is er thans nog een zij het klein ouerschot aan vrouwen, tegen 1980 verwacht men dat ons tand op elke duizend mannelijke inwoners, 981 vrouwen zal tellen. Tal van juncties die tot op heden door vrouwen worden vervuld, zulten tater door mannen moeten worden bekleed. Met deze omscha keling zullen stellig vele moeilijkhe den gepaard gaan, zo betoogde de heer Boon, die als voorbeeld enkele specifiek vrouwelijke beroepen op som. de (inpaksters, verkoopsters, ser veersters). Interessant Is ook een statistische becijfering van het aantal onslaggt- vallen ln het afgelopen jaar. Kwara®0 ln 1952 de meeste aanvragen van ae zijde der werkgevers, vier jaar later bleken de rollen geheel te zijn omge keerd. Van de 4000' ontslaggevaiiea die het Gewestelijk Arbeidsbureaa vorig jaar te behandelen kreeg, we ren de aanvragen voor 73 procent uit gegaan van de werknemer en voor 27 procent van de werkgever. Naar de redenen van ontslag Is twee jaar geleden een uitgebreid onderzoen ingesteld ta een zestiental Rotterdamse confectiebedrijven. Uit dit onderzoek- bleek, dat, over een zeker tijdvak gere kend, 32 procent om natuurlijke rede nen was vertrokken (huwelijk, pensioen e.d.), dal 9 procent ontslag had gekre gen, en dat 59 procent zonder meer ont slag had genomen. t Er zijn wel pogingen gedaan met het te werk stellen van oudere vrou wen om het schrikbarende arbeidste kort althans in enigermate te lenigen, maar een bijzonder succes is dit me* geworden. De aantrekking van ar beidskrachten uit Brabant en andere streken ontmoet evenzeer vele bezwa ren, En niet alleen financiële. In de praktUk is bU herhaling geble ken dat de plattelandsarbeider die in de industrie te werk wordt gesteld, na ver loop van tijd óf weer terugkeert naar zijn gezin, óf de banden met zijn gezu* verbreekt. Verheugend is het daarom, dat in 1956 600 van deze arbeidersgezin nen zich in Rotterdam hebben kunnen vestigen. Het aantal buitenlandse arbeidskrach ten ta het gewest Rotterdam, lag per januari 1957 om en nabij de 3000. ZU zijn voornamelijk werkzaam ta de ha ven, de industrie of het horecabedrijl- Naar de mening van de heer Boon zal het tekort op de arbeidsmarkt nog vele jaren aanhouden. Het beleid van de ondernemingen zal dan ook in steeds sterker mate op efficiënter werkmethoden gericht moeten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2