De bestedings beperking Ministers in nachtelijke zitting bijeen Cadeaus voor jarige Prinses Koude nationalisatie van grond dreigt Gen. Morst ad: met minder kunnen we niet toe Hevig gevecht in Marokko Ambassadeur Eban naar Israël ontboden Sigaretten tien cent per pakje duurder Italiaans meisje (15) één dag stewardess j KONINKLIJK ZILVER IN VEILING Duits voorstel hoor Euromarkt: Voor- en nadelen Mr. Luns 1 maart naar Bonn Eisenhower terug van vakantie P.T.T.-tarieven Minister Helders in functie Weer overzicht Geen uitbreiding van nachtposttreinen De landbouu) Draadomroep wordt spoedig duurder DINSDAG 19 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3618 Weerbericht MR. BIESHEUVEL (VOOR CBTB „HAVO-LEGERSNIET INKRIMPEN" Bezoek aan Nederland NA MISLUKT OVERLEG IN V.S.: Adenauer op vakantie naar Italië D DE graaf van Harewood. elfde in de lijn der Britse troon opvolging, heeft bekendge maakt, dat hij wat koninklijk zilver zal verkopen om. het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende kosten van levenson derhoud. De Israëlische ambassadeur in Washington, Abba Eban, is voor onmiddellijk overleg naar Israël ontboden. Uitstel Slachtoffer van gladheid Blokkering Bestediagsdwang VANAF 1 MAART: PRESIDENT HEUSS ERNSTIG ZIEK Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtondienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■g-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 <3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klrehiendienst: 1830—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand. 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Turuw- NEDERLAND heeft op een royaler voet geleefd dan met de stijging van de produktiviteit overeenkwam en het gevolg is dat thans de bestedings kraan wat moet worden dichtgedraaid. Daartoe is bij de Statcn-Generaal een door het voltallige kabinet onderteken de nota inzake de beperking der be stedingen ingediend. Per saio komt het er op neer. dat er 600 miljoen minder mag worden uitgegeven, hetgeen 2 pet is van de totale jaarlijkse uitgaven. Men zou zich kunnen afvragen waarom de re gering er ruim drie maanden voor no dig heeft gehad om deze nota op te stellen, want :t werken met de re- kenllnlanl was reeds geschied door de Sociaal-Economische Raad, die op zijn beurt ook drie maanden bezig is ge weest aan het opsteller, van het ad vies. WIE gedacht had, dat de Staat de hand in eigen boezem zou steken en het peil der uitgaven drastisch zou verlagen, komt bedrogen uit. Er wordt natuurlijk hier en daar wel aan enke le begrotingspostjes geknabbeld, maar voor een belangrijk deel verkrijgt de Staat de besparing der uitgaven door de lasten op andere schouders te leg gen. Door verhoging der P.T.T.-tarieven behoeft er door de Staat minder geld op worden toegelegd, hetgeen wel een bezulnlglnE voor de Overheid is. maar een nieuwe last voor het publiek. Zo gaat het ook met de op zichzelf onge wenste subsidies, waardoor het publiek een goede 45 miljoen meer moet gaan uitgeven voor de eerste levens behoeften. De verhoging van de prijzen der ta baksartikelen wegens het doorbereke nen van de gestegen grondstoffcnprlj- zen zal de op&rengst van de tabaks accijns automatisch doen toenemen en dus meer geld in de schatkist doen vloeien. Met een verschuiving in de vraag naar goedkopere soorten en een vermindering van het roken is bij de raming wel rekening gehouden. De verhoging van de vennootschaps belasting zal eveneens een aanvulling voor de schatkist opleveren en het be drijfsleven nopen wat minder uit te ge ven voor investeringen. Veel zwaarder nog weegt voor de ondernemers het opheffen van de investeringsaftrek. Dit schept consequenties voor de toe komstige werkgelegenheid. In dit ver band trekt het de aandacht, dat de nieuwbouw voor Toegepast Natuurwe tenschappelijk Onderzoek wordt ver traagd door een bezuiniging op de ataatsuitgaven met 1.9 miljoen. De consument, die de laatste jaren gewend was In belangrijke mate te de len in de toegenomen welvaart, krijgt de zwaarste last der bestedingsbeper king te dragen. De kosten van levens onderhoud zullen aan het einde van het jaar met 6.8 pet. gestegen zijn, waar door sommige uitgaven moeten ver vallen, want er zullen tegenover deze stijging behalve voor de huurverho ging en de aanpassing der landarbei dersionen geen nieuwe loonronden vol gen. OF de voorgestelde maatregelen bU elkaar het gewenste effect op het behoud van de spaarzin bij de bevol king en het handhaven van onze con currentiepositie ten opzichte van het oultenland zullen hebben, staat te bezien. Blijkbaar heeft de regering het niet aangedurfd om verder te gaan dan door de SER was voorgesteld, alhoewel bij monde van de minister van Finan ciën al eerder te kennen was gegeven, dat de situatie minder rooskleurig was dan door de SER was aangenomen. Weersverwachting, tot woensdagavond: TAMELIJK KOUD Aanvankelijk opklaringen en hier en daar mist, licht toenemende bewolking. Plaatselijk enige regen of sneeuw. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. 20 febr. zon op 7.48. onder 18.05. maan op 0.56. onder 10.07. V.X O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Europees Marshallplan voor overzee Van de t rrrnigiitg t an KLM-stetmrdn- len kreeg pnnrei Marijke een pop in sieuardoHen-unijorm Ken deptitatilan de Verbindingsdienst he.ejt prinses Marijke op haar tiende ver jaardageen houten tierklajeltje met een bijpassende stoel aangeboden. Ter wijl HM. de Koningin en de militairen toekeken, nam de Prinses het geschenk in gebruik HET grote struikelblok voor de gezamenlijke Europese markt is nog steeds het Franse verlangen om de Franse overzeese gebiedsdelen bij het plan te betrekken. Na een vermoeiende conferentiedag kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen Frankrijk, Italië, West- Duitsland en de Benelux gisteravond om tien uur in Parijs opnieuw' byeen om in een nachtzitting te trachten een oplossing te vinden. Vandaag vergaderen de premiers in de hoop het werk te kunnen afmaken. West-Duitsland heeft een vijfjarig Europees „Marshall-plan" voor hulp aan de overzeese gebieden voorgesteld en een uitstel van hun opneming in de voorgenomen gemeenschappelijke markt gedurende die periode. West-Duitsland en de andere partners verzetten zich tegen uitgebreide investeringen in de overzeese gebieden gedurende alleen maar een proefperiode, zoals Frankrijk hadvoorgesteld. hel zekere voordelen en een aantal nade len bevatte. Een van de nade len zou zijn, dat de door de Fransen ver langde onmiddellijke opneming, van de overzeese gebieden in de Euromarkt vijf jaar zou worden uitgesteld. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken. mr. J. M. H. A. Luns, heeft verklaard, dat de kwestie van de buiten tarieven voor de gemeenschappelijke markt nu geregeld ls. Nederland, dat een laag buitcntarlef wenst voor de invoer van zijn grondstoffen uit landen, die geen deel uitmaken van de gemeenschap, heeft ten slotte tegemoetkomingen kunnen krij gen, die bevredigend genoemd moge» worden. Gedurende acht jaar zal in de raad van ministers eenstemmigheid vereist zün voor alle posten (de produkten van 'lijst c) die nog open staan. Na deze acht jaar is er een gekwalificeerde meerderheid vereist. Bij het begin van deze periode wordt echter een beschermende bepaling van kracht voor de lijst van produkten, waarvoor een bijzondere regeling geldt, Nederland is er dus zeker van dat zijn exportpositie niet wordt Restoord, Deze bepaling is niet aan een bepaalde tijds duur gebonden en geldt ook na de over gangsperiode. Een andere Nederlandse zegsman ver klaarde maandagavond, dat vrijwel' het gehele probleem der overzeese gebieds delen nog openstaat en nog geen enkele overeenkomst van enige betekenis is be reikt met betrekking tot het Franse voor stel terzake de opneming van de Franse overzeese gebiedsdelen in de Europese markt. Het enig succes blijkt heden bereikt te zijn ten aanzien van het verdrag der Euratom. De uitwerking hiervan is thans zover gevorderd, dat het over een of twee weken geparafeerd zal kunnen worden. De nieuwe „Marshall-hulp" zou ,.S fonds perdu" (met vollêdig risico) worden gegeven. Dit komt tegemoet aan de Franse verwachtingen De Franse minister van Buitenlandse Zaken. Pineau, beloofde, dat hii het voor stel met zorg zou bestuderen. Hij zei dat Minister Luns heeft een uitnodiging van zijn Westduitse collega, minister von Brentano, aanvaard om op 1 en 2 maart een bezoek te brengen aan Bonn. In Bonn wordt aangenomen dat de besprekingen met name zullen betref fen de Nederlands-Duitse grenskwesties en de Nederlandse eisen tot verhoging der oorlogsschadovergoeding. Christie's, de bekende vendu meester in Londen, die de ver koop in handen heeft, spraken de verwachting uit, dat het zil ver ,.vele duizenden ponden" zal opbrengen. Vier jaar geleden heeft de graaf van Harewood, een. volle neef van koningin Elizabeth kort no de dood van zijn vader een deel van diens nalatenschap voor ongeveer 3Ij miljoen gul den te gelde gemaakt. Hij deel de destijds mede, dat hij moest verkopen om aan de eisen van de fiscus te kunnen voldoen. Bij de komende zilverveiling, die is gelast door de graaf en zijn moeder, de princess royal, tante der koningin, zullen en kele zeldzame erfstukken uit de familie onder de hamer komen, waaronder als voornaamste stuk een wasstel van Karei II uit 1683, waarin Chinese figuren zijn gedreven. Verder komen een paar kandelabers van George 11 en «ter vaasvormige wijnkoelers van George III in veiling. De verkoping zal plaats hebben op 13 en 15 maart. (Van een onzer verslaggevers) GLOBALE becijferingen wijzen nu reeds uit dat het in de bestedings nota neergelegde voorstel van de re gering om in het kader van de te nemen maatregelen ln 'de agrarische sector een zeker bedrag als grondrente ln de herziene kostprijsberekeningen op te nemen, een aanzienlijke verla ging van het nettorendement van de grond inhoudt. Op basis van de thans door de regering voorgestelde mini mum grondrente zal de waardever mindering van de grond niet minder dan rond twee miljoen gnlden be dragen. In dit opzicht'dreigt zich een „koude nationalisatie" te voltrekken. Deze kritiek leverde mr. B. W. De premier van Israël, David Ben- Goerlon, heeft besloten de toespraak, die hij gisteren in het parlement over de mislukking van de besprekingen met de Ver. Staten zou houden, uit te stellen. De besprekingen betroffen dc Ameri kaanse voorstellen voor terugtrekking der Israëlische troepen uit Egypte. Am bassadeur Eban heeft de afgelopen eek over dit onderwerp gesproken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles. Het voorstel om Eban voor overleg naar Israël te roepen is gedaan door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Golda Meir. die op het ogenblik in New York vertoeft. David Ben Goerion heeft verscheidene Dë Westduitse bondskanselier, dr. Adenauer zal zondag a.s in Italië aan komen, waar hij te Cadehabbia, aan het Como-meer, een vakantie van on geveer drie weken zal doorbrengen. punten voor een nieuwe benadering van liet Israëlische geschil met Egypte over de Golf van Akaba en de landtong bij Gaza ter sprake gebracht tijdens het on derhoud, dat hij gistermiddag met de Amerikaanse ambassadeur Edward Law- son heeft gehad, zo heeft een woord voerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken gisteravond mee gedeeld. President Eisenhower zou vandaag zijn vakantie in Georgia onderbreken en naar Washington terugvliegen in ver band met de toestand in het Midden oosten. De perssecretaris van de president, Hagerty. heeft verklaard, dat het be sluit niet is ingegeven door onverwachte gebeurtenissen. President Eisenhower keert terug omdat hij in Washington wil zijn als de Verenigde Naties beraadsla gen over stappen om Israël tot ontrui ming Van het gehele Egyptische gebied te bewegen. Dit debat zou naar Hagerty meende vandaag beginnen, maar is in middels tot donderdag uitgesteld. Om het uitstel is gevraagd door de V.S. en andere delegaties. Het debat was reeds van maandag tot dinsdag ver daagd- Achter de schermen worden be sprekingen gevoerd om Israël ertoe te brengen zijn standpunt te wijzigen vol gens hetwelk het zijn troepen niet uit Gaza en de strook bij de Golf van Akaba zal terugtrekken voordat zekere waar borgen zijn verkregen. President Eisenhower heeft de leiders van de politieke partijen in het huis vrn afgevaardigden en de Senaat voor een bespreking over de toestand in het Mid den-Oosten uitgenodigd. Het overleg vindt woensdag plaats. In het zuiden van Marokko, in de nabijheid van de Algerijnse grens, zijn bij een hevig gevecht tussen Franse troepen en Marokkaanse rebellen twintig Fransen gesneuveld. Het was de hevigste strijd tussen Fransen en Marokkanen sedert Marokko zijn onaf hankelijkheid heeft gekregen. Ongeveer driehonderd man van het ongeregelde Marokkaanse bevrijdings leger overvielen een Franse woestijn- patrouille, die daarop de hulp van pa rachutisten inriep. „Talrijke" aanval lers werden gedood. Het Marokkaanse nationale bevrij dingsleger wil de Fransen tot de laat ste man uit Marokko verdrijven. Ook erkennen vele van deze vrijheidsstrij ders het gezag van sultan Mohammed V niet. In Algerije zijn de afgelopen 24 uur 68 opstandelingen gesneuveld, Het Franse ministerie van Defensie heeft meegedeeld, dat een nieuw wa pen zal worden gebruikt in de strijd met de opstandelingen in Algerië. Het is een gepantserde helikopter. Bewa pend met een 57 mm kanon zonder terugloop en drie machinegeweren. De herziening van dc tarieven der PTT, die als staatsbedrijf een maat schappelijk taak vervult, zal zodanig zj]n dat in daarvoor in aanmerking ko mende gevallen bijzondere gebruikers- belangen worden ontzien. Minister Algera meent, blijkens zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, dat voor bepaalde gebruikers van de diensten der PTT een tariefsver hoging weinig bezwaar mee zal kunnen brengen, waartegenover voor andere ge bruikers zulke verhogingen verstrekken de gevolgen kunnen hebben. In het alge meen komt het hem echter niet juist voor, uit dien hoofde een al te grote onevenwichtigheid in de tarieven te laten ontstaan. ..Wat het pijnlijkst# nieuws is. dat ik sedert mijn benoeming heb ontvangen? Dat zijn de toenemende gesprakken over vermindering van de strijdkrachten. Die berichten hebben mij echt teleurgesteld. Wij moeien het huidige niveau beslist handhaven. Kleine verminderingen sijn natuurlijk altijd mogelijk, maar willen we onze kracht behouden, dan kunnen we beslist niet met minder toe. Als er een toenemende neiging bestaat om de strijdkrachten in te krimpen, zouden we wel eens Sn een zeer ernstige situatie kunnen raken." Dit zei generaal Lauris Norstad, die voor het eerst in zijn functie van op perbevelhebber van de NAVO-strijd- krachten in Europa een bezoek aan ons land brengt. De generaal zei ove rigens zeer verheugd te zijn over het nieuwe Nederlandse legerplan, waar door wij twee parate divisies zullen krijgen. Op het ministerie van Zaken Overzee heeft minister C. Staf. die geruime tijd de leiding van het. departement heeft waargenomen, deze maandagmiddag overgedragen aan minister G. Ph. Hel ders. Vervolgens heeft de secretaris generaal verscheidene hoofdambtenaren van het departement aan de nieuwe minister voorgesteld. In een korte toespraak herinnerde minister Helders aan de figuur van zijn voorganger, wijlen prof, mr. W. J. A. Kernkamp. Minister Helders sprak de hoop uit. dat hij op dezelfde aangename wijze als zijn voorganger zal mogen samenwerken met degenen, die hun kennis, ervaring en energie aan het de partement ten goede doen komen. De generaal vier sterren op een onberispelijk zittend uniform van de Amerikaanse luchtmacht, 49 jaar oud, zeer slank, lichtgrijs haar en een nei ging tol voortdurend glimlachen heeft voor zijn leeftijd een zeer hoge functie bereikt. De Amerikanen noemen hem dan ook Igemoetieliik) de wonderjongen. Generaal Norstad wees nogmaals op het belang van de NAVO. „Het hoofd kwartier bij Parijs zou je een symbool van de NAVO kunnen noemen. Daar hebben Duitse officieren, Canadezen en Nederlanders onder hun commando en dienen Amerikanen onder een Brit. Daar wordt wezenlijk samengewerkt voor één gemeenschappelijk doel." Op een vraag hoe hij 'over het op nemen van Duitse strijdkrachten in de NAVO dacht, zei de generaal: „Duits land is uitgenodigd, in de NAVO ken nen we geen eerste of tweede klasse. Alleen maar partner op voet van ge lijkheid. Schouder aan schouder Van militair standpunt bekeken is het ook niet anders mogelijk. Als de mannen schouder aan schouder moeten staan, kun je niet zeggen: jij telt min der mee. Ik ben overigens blij dat de Duitse strijdkrachten volgens democra tisehe beginselen worden opgeleid". Gistermiddag arriveerde generaal Nor. stad, samen met zijn vrouw, op het vliegveld Valkenburg. Hij werd verge zeld door mr. E. N. van Kleffens, de permanente vertegenwoordiger van Ne derland bij de NAVO. Vandaag zal generaal Norstad o.a, een bezoek brengen aan de tankwerkplaats in Amersfoort en aan de legerplaats Ermelo. Woensdag spreekt hii in Utrecht op een vergadering van het Genootschap voor Public Relations. Ook zal hij door de Koningin ontvan gen worden. Minister Algera ziet niet voldoende reden over te gaan tot uitbreiding van het systeem der nachtposttreinen. Dit deelt hij mede in do memorie van ant woord over zijn begroting aan de Eer ste Kamer. Gistermorgen heeft men, onder zijn auto, op de Graafseweg nabij de brug over het Maas- en Waalkanaal het stof felijk overschot gevonden van de heer M. H. J. Sanders, tandarts te Wijchen bij Nijmegen. DE BILT, dinsdag 10 uur. Koude luchtmassa's bedekken een groot deel van West-Europa. De koude lucht is, vooral boven het water van de Noord zee, dat voor onze kust temperaturen heeft van zes tot acht graden, onsta biel. Er vormen zich daardoor gemak kelijke buien, die van hagel en natte sneeuw gepaard gaan. Deze buien ko men vooral in de kleine storingen, waar van er dinsdagmorgen juist een voor onze kust was gelegen. Een ander sto- rinkje lag toen ten zuiden van Ierland, het iaat zich aanzien, dat dit laatste zich in ongeveer oostelijke richting zal verplaatsen en woensdag in de loop van de dag opnieuw het weer in ons land een buiig karakter geven, in de nacht van dinsdag op woensdag zuilen op klaringen voorkomen, tijdens welke de temperaturen plaatselijk tot verschillen de graden onder h'et vriespunt dalen. Biesheuvel, secretaris van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond en lid van de Tweede Kamer, maandag middag in een rede op de jaarverga dering van de provinciale afdeling Groningen van de CBTB. Heet van de naald gaf mr. Biesheu vel zün visie op het- hoofdstuk land bouw in de'regeringsnota over de be stedingsbeperking, die gisteren is ge publiceerd. In verband met de op han den zijnde waardevermindering van de grond zei hij, dat hier weliswaar tege- over staat een niet geringe verhoging van de normen voor de bedrijfsbebou- wing in de kostprijsberekeningen, maar hij kon zich toch niet ontveinzen dat'de ophanden zijnde „koude nationa lisatie" van de grond ernstige gevaren met zich meebrengt. Mr. Biesheuvel, die opmerkte dat de regering op verschillende punten is af geweken van de voorstellen v%n het Landbouwschap, tekende ook bezwaar aan tegen de aangekondigde blokke ring van het voor de bedrijfsbebouwing uitgetrokken bedrag van 50 miljoen gulden, met name omdat door deze maatregelen vooral die bedrijven wor den getroffen, die thans in wel zeer grote moeilijkheden verkeren, zoals de weide-, zand en de Veenkoloniale be drijven. Mr. Biesheuvel zei dat de bezwaren tegen blokkering te meer klemmen omdat dit niet geschiedt op grond van de financiële situatie van het rijk. De „belofte" in de regeringsnota, dat na der zal worden bezien welke voor waarden aan de blokkering verbonden dienen te worden, stelt landbouw be- stedingsdwang in het vooruitzicht, al dus spreker. Mr. Biesheuvel noemde het teleur stellend dat over werkclassificatie met geen woord wordt gesproken. Los maken van de beloningen voor handen arbeid door de boer van de normen E nota inzake de beperking der bestedingen vergt een nauwgezet onderzoek alvorens daar over een definitief oordeel uit te spre ken. Vandaar dat in ons hoofdartikel van vandaag slechts enkele aanvanke lijke beschouwingen worden gegeven. Wel moet ons daarbij reeds aan stonds van het hart dat datgene wat in deze nota aan maatregelen met be trekking tot de landbouw wordt aan gekondigd, ons zeer onbevredigend voorkomt. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat de regering werkelijk kan menen hiermee aan redelijke ver langens. die in landbouwkringen le ven, te ziin teeemoet eekomen. Per 1 maart zullen de sigaretten een dubbeltje per pakje van 20 stuks duurder worden. Oude voor raden mogen voor de oude prijs worden uitverkocht, zodat daarop de prijsverhoging niet zal vallen. Deze stijging van de verkoopprijs is na overleg tussen de minister van Econpmische Zaken, sigarettenfabri- kanten en sigarettenimporteurs tot stand gekomen. De verhoging geldt alle prijsklassen. De prijsverhoging bleek een nood zakelijk gevolg van het voortdurend oplopen van de prijzen van ruwe tabak op de wereldmarkt, met name ook ge durende de laatste maanden. Opge merkt zij, dat de prijzen van sigaret ten sedert 1951 geljjk zijn gebleven. De Westduitse bondspresident prof, Th, Heuss 73 jaar oud is reeds* enige dagen ernstig ziek. In regerings kringen te Bonn werd bevestigd, dat Heuss een hardnekkige bronchitis heeft. De laatste vijf dagen heeft de president het bed moeten houden, doch- men hoopt dat hij tijdig hersteld zal zijn voor zijn staalsiebezoek aan Washington, dat op 5 maart begint en drie dagen zai duren. Daarna wilde de president nog enige tijd „privé" in Amerika rondreiz ,n. Minister Algera verwacht, dat bij da draadomroep oj) korte termijn een ver hoging van het abonnementstarief en van de huur van de luidspreker tot stand ral komen. Daarvan kan een ba- langrijke daling van het tekort worden verwacht. Volledige aanpassing van de tarieven kan echter volgens de minister nog niet op korte termijn worden ver kregen. Het ligt niet in de bedoeling op ruime schaal tot afstoting van draadomroep- netten ten plattelande over te gaan. Dit zal minder noodzakelijk zijn na invoering der tariefsverhogingen. Het is ook niet de bedoeling de exploitatie in gehele netten te staken, daar dit in strijd zou zijn met een van de voor naamste argumenten, op grond waarvan de exploitatie van de draadomroep aan de PTT werd overgedragen. Meer dan 25 van de nieuwe abonné's heeft zelf een radiotoestel, waarop de draadom roep dus wordt aangesloten. Omtrent de verzorging van het gram- mofoonplatenprogramma voor de draad omroep door de N.R.U. wordt overleg gepleegd met de minister van O., K. en W. Op korte termijn wil men tot een oplossing komen. der landarbeidersionen achtte mr. Biesheuvel onjuist en onredelijk. Voor al ten aanzien van de melkveehouderij. Voor een communiqué van het be stuur van het CNV naar aanleiding van een bespreking van de bestedings nota zie pagina 4. (Van een onzer verslaggevers) „Ik wil graag eens als stewardess naar een hoofdstad buiten Italië vlie gen",. schreef Rosetta Toniccilo naar de redactie van het Jeugdblad „Topo- lino". Bleek en met wankele pasjes stapte het 151-jarig meisje gisteravond op Schiphol uit een KLM-machine. Haar wens was vervuld. Het jeugdblad „Topolino" (oplaag een miljoen) zoekt iedere maand uit de duizenden briefjes van lezertjes en lezeresjes het aardigste verzoek. Een uag miljonairsdochter, baden op de luxueuze wijze van prinses Gracia, een rit op het beroemdste paard van Italië waren al aan de beurt geweest en deze maand was het eendags stewardess schap hel. leukst. Het viel het jeugdblad, dat uiter lijk verwantschap vertoont met Do nald Duck en een bijblad is van het grote weekblad Epoca, niet moeilijk deze wens in vervulling te doen gaan. De KLM, nooit schichtig van een beetje publiciteit, bood haar dien sten aan in ruil voor de bescheiden dienst van het jonge hulpstewar- desje, dat in haar woonplaats Mestre bij Venetië op een handelsschool gaat. Het eerste deel van de reis van Milaan tot Frankfort had de echte stewardess Liz Urlus, speciaal Ingezet omdat zjj Italiaans spreekt, geen kind aan Rosetta, die op haar borst een rozet had van de Italiaanse en de Nederlandse kleuren bijeengehouden door het Mickey Mouse-embleem van Topolino. Met Ialiaanse geestdrift en vrijmoe digheid deelde het meisje meteen na de start kauwgom uit onder de passa-, giers, om vervolgens met de maaltijd- plateaus rond te gaan. Maar na Frank fort begonnen de zenuwen het kind parten te spelen. Misschien kwam dit door de reuk van de Frankforter worstjes, die Duitse journalisten en fotografen Rosetta ln Frankfort wil den aanbieden. Ondanks deze narigheid had Rosetta, die een brief van Milaans burgemees ter en een boeket bloemen voor dei burgemeester van Amsterdam bU zich! heeft, nog een wens: stewardess wor-I den als zij straks van school af is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1