Verwarring in de NAVO Helft voor Cairo, andere helft geblokkeerd Commissie van goede diensten voor Nieuw-Guinea? Na gesprek zes premiers Overeenstemming over de Euromarkt ZWEED ZIT VAST VOOR VLISSINGEN Positie van „Vittangi" wordt met het uur hachtelijker „PRETTIG GESPREK OVER IJ-TUNNELBOUW" VOORSTEL VAN WESTELIJKEN: Aziatisch-Afrikaanse stap Ned. aandeel van f 50 miljoen voor „overzee Weeroverzicht Argentinië wenst Perón ver weg B. en W. Amsterdam bij minister So wj et-vliegtuigen voor Jemen? Vier papegaaien terecht WOENSDAG 20 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3619 Eisenhower spreekt met congres over Israëlische crisis Roeiboot sloeg om: twee doden *- èH Drieduizendste schip in Rotterdamse haven Priesters op Cyprus K.N.V.B.-tolo weer buiten werking 'V v-A Steun voor Israël Sancties 'Jsm. gfe 'v, §fP^ v - ÜiiPiïPl Kritiek Zie verier pagina 7 Vertrouwen DANK ZIJ FOTO Rotterdam: Witte de With straat 30 TeJef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehiendienst abonnementen 1830—1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 U Postbus 1091 Postgiro No 424887 Klaehtendior.st: 13 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand, 7 40 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks -4' fa A Directeur: H. DE RUIG 11 geldig lot donderavond: LATER OPKLARINGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met op vele plaatsen nog regen of sneeuw, later opklaringen maar ook plaatselijk enkele buien. Matige, tijdelijk krachtige wind draaiend naar Westelijke richtingen. Vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. 21 febr. zon op 7.4S, onder 18.07, maan op 2.04. onder 10,45. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) R heerst momenteel een heilloze £j verwarring in de NAVO op hei stuk der te volger, defensiepolitiek. Deze wordt door twee factoren veroor zaakt. De eerste is, dat de strategische eisen op de achtergrond worden ge schoven dan wel verwrongen door fi- nancieel-economische factoren van verschillende deelgenoten; de tweede dat op de NAVO-strategie hoe lan ger hoe meer het stempel wordt ge drukt van een aero-maritieme politiek ten koste van de verdediging te land. Het is daarbij de ironie van het ogen blik, dat het juist een luchtmachtoffi cier is, die als opperbevelhebber van de NAVO voor de verdediging te land op de bres moet staan. Dat generaal Norstad dat inder daad met kracht doet, moet worden erkend. In Engeland heeft hij althans een hartstochtelijk beroep gedaan op Macmillan om de Britse troepen op het vasteland niet te verminderen, doch liever wat meer te bezuinigen op lucht- en zeemacht. Een aderlating daar kan Amerika opvangen doch te land niet. Aldus het standpunt van Norstad. De Britten hebben zich hier echter niets van aangetrokken, want zij heb ben aan hun partners van de Westeuro- pese Unie (WEU) en de NAVO mede gedeeld, dat zij hun troepensterkte in Duitsland van 77.000 op 50.000 willen terugbrengen. Uit het aanwezige aan tal van 77.000 blijkt ondertussen reeds, dat Engeland zijn op papier aanwezige vier divisies al aardig aan het uitkle den D geweest, zodat zij zeker niet voor 100 pet. aanwezig waren. De reductie tot 50.000 rechtvaardigt Engeland door een compensatie van het mankracht- verlies door moderne wapens (voor zien van atoomiadlngen) aan te kondi gen. Hierbij gaat men dus steeds ver der ift de richting van een zuiver pre ventief oorlogsinstrument, dat voor zijn grote afschrikwekkende kracht oorlog moet voorkomen. Doch dit in strument ia tegelijk zo verschrikkelijk tegen zichzelf gericht, dat indien men tot een oorlog gedwongen wordt men niet In staat is deze te voeren, tenzij men zelfvernietiging prefereert boven capitulatie. Dat de Britten toch deze consequentie aanvaarden komt omdat men de financieel-economfsche nood van-het ogenblik de nuchtere strategi sche logica laat overheersen. Men past eenvoudig de strategie aan de finan ciën aan en sluit de ogen voor het feit dat men daarmede als een slaapwan delaar gaat wandelen langs de rand van een afgrond. Men zet alles op één kaart, zonder of met zeer geringe uit wijkmogelijkheid. Om het Lagerhuis dit te laten slik ken heeft de minister van Defensie de „shock"-therapie toegepast. Hij ver telde, dat Rusland over raketten met atoomkoppen beschikt waarmede En geland uit Oost-Duiisland kan worden bestookt. Dat deze 160 km hoog vlie gen met een snelheid van 8000 km per uur en dat daartegen geen verdedi ging bestaat. Na op deze intimideren de wijze de relativiteit van de huidige defensiemiddelen en speciaal van de Britse troepen aan de Rijn te hebben onderstreept en in feite tot onwaar de verklaard, is de weg geopend om op deze toch van onwaarde zijnde strijdmiddelen te bezuinigen. Hier heeft dus defensiegegoochel van de bovenste plank plaats. Want Indien het Lagerhuis naar dit betoog met inge houden adem heeft geluisterd, erdoor beïnvloed is en onwillekeurig gedacht heeft aan het dreigement van Bocl- ganin tijdens de Boedapester bloedda- gen, dan getuigt dit alleen dat de le den kennelijk leken zijn op defensie gebied. Want wat Duncan Sandys me dedeelde als een nieuwtje was al een paar jaar het geval, doch tot nu toe is dit geen reden geweest om de huidige defensiepolitiek te baga telliseren. Dat komt eerst thans In de politieke kraam te pas, doeh heeft met strategie niets te maken. Enge land heeft slechts een strategisch mo tief gezocht om op dit moment een fl- nancieel-economische maatregel te rechtvaardigen. HOE strategisch onlogisch de Brit se lijn is wordt nog onderstreep! door hetgeen staatssecretaris Moor man na zijn terugkeer uit Amerika mededeelde over de taak van de Ne derlandse vloot, Een ieder zal wel ver rast zijn door zijn mededeling dat 80 pet. van de sterkte aan personeel en materieel in oorlogstijd bestemd is voor de bescherming van NAVO-kon- vooieit over de oceaan, voornamelijk Amerikaanse. Wij laten hier de vraag in het midden hoe met het povere restant van 20 pet. de nationale taak nog goed vervuld kan worden t.w. de territoriale verdediging (mijnenve gen e.d.), de bescherming van speci fiek Nederlands-Belgische konvooien van een punt bewesten Het Kanaal (splltsingspunt der oceaankonvooien) tot de Benelux-havens en de verde diging van de rilksdelen overzee. In ons betoog is interessant de me dedeling van adm'raal Moorman, dat wij deze oceaan-konvooien moeten be veiligen omdat Amerika zijn maritie me inspanning geconcentreerd heeft op de zware en superzwaëb vueg- kampschepen met ornlijsting en dit .zulk een grote inspanning vergt, dat het van de bondgenoten hulp moet Betaling Suez-tol aan de Wereldbank DE MEERDERHEID van de landen, die het Suezkanaal gebruiken, waaronder Amerika, Engeland en Frankrijk, is het eens geworden over een tijdelijk plan voor de exploitatie van het Suezkanaal. Het plan is bestemd om te werken van het tijdstip, dat het kanaal weer geheel bevaarbaar is tot het ogenblik, dat er een volledig inter nationaal akkoord is bereikt. Dit heeft de Britse regering gisteren bekendgemaakt. Naar vernomen wordt, houdt het plan onder meer in, dat de tolgelden betaald moeten worden aan de Wereldbank. Deze bank zou de helft van de tolgelden overmaken aan Egypte en de andere helft blokkeren totdat de uiteindelijke bestemming - vermoedelijk de verbetering van het kanaal definitief is «.Vastgesteld. Het voorstel zal spoedig aan de secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, worden voorgelegd, die het dan aan Egypte kan aanbieden. Rusland niet achter het plan staat. Het initiatief is van Engeland uitgegaan. President Eisenhower, minister Dulles en de leiders van het Amerikaanse Congres zulten vandaag in Washington beraadslagen oveif'de vraag, of Amerika zal instemmen met maatregelen tegen Israël, als dat land blijft weigeren zijn troepen uit Gaza cn Akaba terug te trekken. Dit heeft JöhsGFoster Dulles, de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dinsdag. Op een persconferentie meegedeeld. f' Op de vraag ffi er nog iets zou worden gedaan om Israels recht op vrjje vaart door het Suezkanaal te verzekeren, ant woordde DuüesT.dat Amerika de zes be ginselen. waarmee Egypte heeft inge stemd, uitlegt f(ls in te sluiten, dat Israël ook toegang tot het kanaal heeft IH4 MCHS.I5HOP Of CYMUS MJkKARIOS I If NM t« YC+H* »-*! ;»t| v»n „l tff CHCiM iK«v,a I AH4? II ~«<MC *0 *f U'NIl'lT, J.:id^e«'»iOsjUK'tisuujUiir De Griekse PTT heeft eert postzegel in omloop gebracht met de beeltenis i an Makarios, de aartsbisschop tan Cyprus, die door de Engelse autoriteiten van het eiland verbannen is. Onderaan de postzegel is de tolgende, verklaring tan Churchill uit 1907 afgedrukt: :,Jk ge loof dut het niet meer dan natuurlijk is. als het tolk van Cyprus, dat van Griekse afkomst is. zijn inlijving bij wat zijn moederland kan worden ge noemd, beschouwt ah een ideaal dal ernstig, i room en i urig moet worden gekoesterd De Britse woordvoerder wenste niet te onthullen welke van de veertien leden van de vereniging van gebruikers van het Suezkanaal zich achter het voor stel hebben gesteld. Wel zei hij, dat De Aziatisch-Afrikaanse groep In de Ver. Naties heeft besloten een resolutie te steunen waarin gepleit wordt voor de oprichting van een commissie van goede diensten, die- een oplossing aal moeten zoeken voor het Indonesisch-Nederlandse geschil ten aanzien van Westelijk Nleuw- Guinea. Leden van de groep zeiden gisteren, dat de resolutie ook door landen buiten het Afrikaans-Aziatische blok zou wor den gesteund, speciaal door Zuidamerl- kaanse landen. De resolutie zal worden Ingediend zodra de politieke commissie van de assemblee de zaak in behandeling neemt. De commissie hoopt deze week de kwestie-Cyprus te beëindigen. Zij zal morgen het probleem-Nieuw-Guinea aan snijden. De Indonesische delegatie heeft bij alle delegaties van de Ver. Naties een reso- lutie doen circuleren, welke 15 februari door het Indonesische parlement is goed gekeurd en waarin een beroep wordt gedaan op alle leden van de Ver. Naties om de grootst mogelijke aandacht aan de kwestie-Westelijk Nieuw-Gumea te schenken. In de circulaire werd de hoop uitgesproken, dat de algemene vergade ring in staat zal zijn zo snel mogelijk een bijdrage te leveren aan een oplossing var. het geschil, in overeenstemming met de beginselen van het handvest der Ver. Naties. Een Nederlandse woordvoerder zei, dat Nederland de resolutie met betrekking (Van onze correspondent) T«r«« mannen zijn dinsdagavond om zet uur vardronkan in hat IJatelmeer toen hat roeibootje, waarin zij mal nog drie anderen zalen, door de golfslag van een passerende motorvlet kapseisde. Het ongeluk gebeurde bij de Zuidersee- werken. nabij Enkhuisen. De slachtoffers zijn de 47-jarige J. Niouwenhuizen uit Venhuizen en de 54- jarige J. van Leyen uit Bovenkarspel. Gered konden worden de heer Nieuwen- huizen en de Sieren Makkes en De Bruin, beiden uit Enkhuizen, Zij hadden alle drie een shock en konden nog met worden gehoord door de politie, die een onderzoek naar het gebeurde instelt. krijgen voor de konvooieringsdienst, Nederland levert daarbij pTocenisge- wijze hei meest. Amerika verwacht dus, dat een algemene oorlog, hoe de eerste fase daarvan ook verloopt, met van korte duur zal zijn. Zou cUt wel het geval zijn dan valt er mets te konvooieren, want dan is de uitslag al beslist. De konvooieringsgedachte gaat daar om uit van de strategische conceptie, dat na de eerste fase de oorlog i© land zal worden voortgezet, Is dat zo dan moeten er ook voldoende land strijdkrachten van huis uit zijn ge weest om in die eerste fase te kun nen standhouden, in afwachting van de komst van versterkingen. De Brit se vermindering van de grondstrijd krachten is daarmede dus volkomen in strijd, tenzij deze uitgaat van de opvatting, dat er wel voldoende grondstrijdkrachten moeten zijn, doch dat deze niet door Engeland, maar voortaan alleen door de vastelands- mogendheden geleverd moeten wor den. Voor deze aflschuiving heeft Frankrijk al bjj voorbaat bedankt door aan te kondigen dat het de Britse be zuiniging zal gaan navolgen. Maken het Britse voorbeeld en verwringing van de strategische eisen aldus school en vreten zij nog verder door, dan komt de Westeuropese verdediging te land in een noodtoestand te verkeren. tot de oprichting van een commissie voor goede diensten of enige andere resolutie inzake Westelijk Nieuw-Gujpea nooit zal kunnen aanvaarden. Hij zei, dat elke resolutie een inmenging zou -zijn in <$5 aangelegenheden van Nederland en door Indonesië geconstrueerd zou worden ais een hulpmiddel voor wat hij noemde de Indonesische pogingen om Westelijk Nieuw-Guinea'te annexeren. Welingelichte woordvoerders zeiden, dat Indonesië heeft voorgesteld, de com missie van goede diensten uit een Indo nesiër, een Nederlander cn een derde lid, dat door de voorzitter van de algemene vergadering van de Ver, Naties zou moe ten worden benoemd, te doen bestaan. Er was op de persconferentie grote belangstelling voor de vraag, wat de Amerikaanse „steun" voor de vrije vaart der Israëlische schepen door de Golf van Akaba nu precies inhoudt. Dulles verklaarde, dat de Ver. Staten niet beweren, dat zij de vrije Israëlische vaprt, mgi geweld zouden beschermen, want geweld" kan niet" zonder "stappen van het Congres worden toegepast. Maar, zei Dulles, wat bedoeld werd, is" dat Amerikaanse schepen door de zee-engte cn de Golf van Akaba zullen varen en dat hij niet verwachtte, dat men ze zou tegenhouden. De president, zo voegde Dulles hieraan veelbetekenend toe, heeft de bevoegd heid, geweld te gebruiken ter bescher ming van Amerikaanse schepen. Door aldus het karakter van internationaal vaarwater aan de Golf van Akaba ta "CTt ANKRIJK, YVest-DuilsIand, Italië en de Beneluxlanden hebben vandaag -*■ officieel besloten tot de instelling van een gemeenschappelijke markt en een atoomencrgiegemeenschap. Voorts hebben zij besloten de gemeen schappelijke markt te verbinden met de Franse en Belgische gebieden in Afrika onder een gemeenschappelijk investerings- en handelsprogramma. Een woordvoerder van de Westduitse bondskanselier, dr. K. Adenauer, verklaarde vandaag te Parijs, dgt er volledige overeenstemming is bereikt. Dr. Adenauer, die als eerste de zaal, waarin de slotbesprekingen plaats vonden, verliet verklaarde zeer tevreden te zjjn. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Ch. Pineau, zeide. dat de verdragen inzake de gemeen schappelijke markt en Euratom in de loop van de volgende maand te Rome zouden worden getekend. De juiste datum is nog niet vastgesteld, daar de ministers eerst de tekst van de verdragen nogmaals wensen te lezen. geven, zouden de Ver. Staten een atmosfeer scheppen, die alle landen, die die wateren willen bevaren, ten goede zou komen, zei Dulles. D® pohtieke commissie van de demo cratische senatoren heeft eenstemmig besloten de Amerikaanse delegatie bij de Ver, Naties te verzoeken, steun te onthouden aan alle pogingen tot het toe passen van sancties jegens Israel. De Arabisch-Aziatische groep In de V. N, zal donderdag sancties van de V. N. tegen Israël eisen als Israël niet bestuit zijn troepen „volledig, onmiddel lijk en onvoorwaardelijk" uit Gaza en Sja roi cl Sjeik aan ,de Golf van Akaba terug te trekken'; aldus beeftCharles Malik, de Libanese minister van Buiten landse Zaken, na een onderhoud met de Amerikaanse onderminister van Buiten landse Zaken voor zaken van het Midden- Oosten, William Kountree, dinsdag ver klaard. Malik zei ook, een zeer bemoedigend antwoord van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken gekregen te hebben op een verzoek van Libanon om economische en militaire hulp van de Verenigde Staten. i 1 4V;i4fvv. f: -Yv ,-Xf- f v"1 vw"f.YriV'y'i Het Zweedse erts-tankschip „Vittan- gi" dat op de rede van Vlissingen ter hoogte van het Leugenaarshoofd aan de grond liep, ligt ook vandaag nog steeds machteloos in de eb- en vloedstroom van de Westerschelde. De „Vittangi" is waarschijnlijk lek gestoten op het wrak van een Duit se boot of een Engelse coaster. De positie van het schip, dat met het voorschip diep is weggedrukt in een zandbank, juist naast het vaarwater, de Sardijngeui, is inmiddels zeer ha chelijk geworden. Het gevaar was zo groot, dat vannacht de kapitein Ma- niette en de rest van de bemanning het schip hebben verlaten. Het valt zeer te betwijfelen, of men het schip nog kan redden. De mogelijk heid bestaat dat het vaartuig inder daad doormidden zal breken, de scheur wordt met het uur groter. De voorste ven zit rotsvast in het zand. de brui sende en zuigende vloedstroom oefent een grote druk uit op het schip. Deze druk is zo massaal en zo zwaar dat het gat in het schip steeds vertier uit- scheurt. Met korte tussenpozen kon men onder in het gestrande schip dof fe roffelende klappen en een scherp krakend en schurend geluid horen, ter wijl het dek sidderde en trilde alsof men met teveel mensen op ijs staat waarin barsten springen. Niet alleen bij vloed zijn er kritieke momenten, ook bij eb is er bijna voort durend gevaar dat het schip zaï breken. Het ruim 16.000 ton metende vaartuig zit van voren en gedeeltelijk ook nog in het midden zo stevig in het zuigende zand gekiemd dat bij de laatste wa terstand het achterschip zo ver uit de golven naar boven komt dat het slechts weinig steun vindt in het water. En juist in dit achterschip is het grootste deel van de lading, 20.000 ton erts, op geslagen. Het is begrijpelijk dat bij laag water een grote druk op het mid denschip wordt uitgeoefend door dit ge wicht. Op het ogenblik zijn nog Eeen verdere maatregelen genomen. De mensen van het bergingsbedrijf Van den Tak bevinden zich voortdurend bij het schip en vanmiddag zal be raadslaagd worden wat er verder te doen staat Ook de pogingen tot lichten van een deel van de ladmg zijn voor lopig gestaakt. Vijf dagen eerder dan verleden jaar is vanmorgen het 3.000ste schip van het jaar de haven van Rotterdam binnen gekomen. Het was het 1769 brt. metende m.s. „Fjallfoss" van de rederij „Eimski- pafelag Islands" te Reykjavik (IJsland), dat met een lading stukgoed van Londen kwam en ligplaats koos in de Schieha- ven. Vorig jaar was het 3.000ste schip het Nederlandse „Sonsbeek." 11 In het slotcommuniqué van de con ferentie der 6 landen wordt voorts mede- gekomen in het verdrag inzake de ge meenschappelijke marfct de beginselen op te nemen, waarin de zes landen uit gedeeld, dat de ministens zijn overeen- drukking geven aan hun bereidheid hun overzeese gebiedsdelen te associëren met de gemeenschappelijke markt en bij te dragen tot de economische en sociale irtvoa leringen,' die de ontwikkeling - van deze gebieden vereist,. In een eerste conventie, die voor de duur van vijf jaar zal worden gesloten, zullen de voorwaarden voor de toepassing van deze beginselen nader uiteen wov- den gezet. Jn deze conventie zal de bij drage der deelnemende landen in de in vesteringen in de overzeese gebiedsde len worden vastgelegd. Na afloop van deze periode van vijf raar zal een nieuwe conventie worden gesloten. Wat de atoomenergiegemeenschap be treft wordt in het communiqué medege deeld, dat de splijtbare stoffen eigendom zullen zijn van de hiervoor op te richten Europese organisatie. In de conventie zullen voorts de rege lingen worden vastgelegd, onder welke de markten van de deelnemende landen en de overzeese gebiedsdelen geleidelijk zullen worden geopend voor de weder zijdse handel. In Boedapest staan momenteel elf man nen en een vrouw terecht die ervan be schuldigd worden medewerking te heb ben verleend tan de opstand in Hon garije. Op tic foto de twaalf beklaagden met geheel links de enige vrouwelijke beklaagde, tie 2S-jarige medische, studen te Gisela flonu Tolh, die van moord tvonrdt beschuldigd DE BILT, woensdag 30 uur. Het weer blijft in grote' delen van West- en Noord-Europa onder invloed van verschillende storingen, welke ver gezeld gaan van regen en sneeuw. Een van deze storingen trok dinsdag over ons land. Een volgende bevond zich .woens dagmorgen in de buurt van Parijs. Deze veroorzaakte toen in een groot deel van ons land sneeuwval, waarbij grotere hoeveelheden vielen dan de laatste dagen het geval is geweest. Deze depressie zal over ons land naar het noordoosten trekken, waarna de wind naar westelijke richtingen draait en weer drogere, boven dc Britse eilanden aanwezige, koude lucht wordt aangevoerd. In deze lucht kwam tijdens windstilte en langdurige opklaringen, in Engeland en Schotland op vele plaatsen meer dan 5 graden vorst voor. In ons land zal er komende nacht nog vrij veel wind zijn, zodat er niet meer dan lichte vorst voer zal komen. D© Argentijns© regering is volgens welingelichte kringen van plan da vroe gere Argentijnse dictator Juan Peron hat verblijf in geheel Amerika onmogelijk t© maken en hem ie noodz(ikeniVnear Europa le gaan. N JTwrit De Argentijnse regering zegt over'bi wijzen te beschikken, dat Peron, die t, het ogenblik in Venezuela verblijft, de leiding heeft van sabotage en onder mijnende activiteit, welke in Argentinië wordt bedreven. Argentinië schijnt èr bij de Zuidame- rikaanse regeringen op aan te dringen, dat deze geen verblijfsvergunningen meer aan Peron zullen verstrekken. Peron heeft ook al in Paraguay en Panama vertoefd, doch deze landen heb ben hem na enige tijd verzocht een ande re verblijfplaats te kiezen. Op Cyprus zijn gisteren zeven Grieks- orthodoxe priesters, verdacht vah steun aan de ondergrondse Eoka, door de Britten gearresteerd. In totaal zijn nu 35 Grieks-orthodoxe geestelijken in hechtenis genomen. De burgemeester van Amsterdam, nr. G. van Hall, heeft met de wethou- iers van Publieke Werken en van Fi nancien gisteren op het departement »en bespreking gehad met de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Al tera en enkele zijner departementale medewerkers over dc gerezen moei lijkheden bij de financiering van de bouw van de IJ-tunnel. Burgemeester Van Hall deelde het ANP desgevraagd mede. dat het on derhoud bijzonder prettig was verlo- Jemen zal waarschijnlijk spoedig de beschikking hebben - over een moderne luchtvloot van 30 Russische Migs-15, hoewel het land geen vliegvelden heeft, die geschikt zijn voor straaljagers en nok geen piloten, die dergelijke toestel len kunnen besturen. Russische gesveren, machinepistolen en luchtafweergeschut zijn reeds met een Russisch schip in Jemen aangekomen. Een Tsjechische militaire missie, van wie vier of vijf leden echter Russen zou den zijn, bevindt zich op het ogenblik in Sanaa, dat voor westelijke correspon denten verboden gebied is. Het bestuur van de K.N.V.B. heeft besloten de voor zijn leden ingestelde voetbaltoto met ingang van maandag 25 februari a s. buiten werking te stellen. Deze beslissing is genomen op grond van het feit, dat een belangrijk aantal voetbalverenigingen zich niet houdt aan het besluit der bondsvergadering van 26 januari jl. en de activiteit op het gebied der clubpools onverminderd heeft voort gezet, terwijl tevens andere instelingen zich met het organiseren van voetbal pools bezig houden. pen. Men had niet tegenover elkaar, doch rond de tafel gezeten, zei mr. Van Hall nadrukkelijk. In die sfeer zjjn de problemen besproken, die naar zijn mening zowel de minister als de ge* meente zeer ter harte gaan. De burgemeester zei het volle ver trouwen te hebben, dat op korte ter mijn een oplossing zal worden gevon den, die voor het rijk aanvaardbaar ij en die ook de gemeente zal bevredi gen. De burgemeester meende het hierbji te moeten laten, omdat hjj het zijn plicht achtte allereerst het hoogste be stuurscollege van de stad, nl. de ge meenteraad ir.dien noodzakelijk nadere mededelingen te doen. De raad komt hedenmiddag in gewone* verga dering bijeen. Zoals bekend is had de minister zich indertijd niet bereid verklaard de door Amsterdam gevraagde 80 tot 80 als rijksbijdrage in de bouwkosten van de tunnel beschikbaar te stellen. De to tale bouwkosten bedragen ongeveer 200 miljoen gulden. (Van een onzer verslaggevers) Hei za! de papegaaiendief, d» Duitser ft. H. Luck, niet langer baten d© dief stal van d® zeven papegaaien uil Artii te ontkennen, want één van zijn klanten, S. uit München, herkende hem als d© man die hem drie vogels kort na d© diefstal verkocht. S. herkende Luck van de gepubliceerde foto. Ook een andere papegaai is terecht. De Duitse politie vo-d het dier bij een, vermoedelijk eveneens te goeder trouw zijnde, koper. De vier kostbare vogels zullen zo spoedig mogelijk naar Am sterdam worden gebracht. De Kriminalpolizei van Wiesbaden heeft echter nog geen toestemming 'ge geven de vogels, die een onderkomen hebben gekregen in de dierentuin van München. naar Amsterdam te vervoeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1