Zedelijk vraagstuk Het geschil in het Midden-Oosten Maar het Congres voelt er niet veel voor m Gouv. v. Baal in Nederland): Papoea is wakker geschud - wat nu? Bespreking over toekomstbeleid Zweeds protest tegen Moskou Nog sprankje hoop voor „Vittangr m WINTER KWAM ZICH EVEN MELDEN.. Prinses Beatrix geïnstalleerd tot beschermvrouwe Auto te water: drie doden W eeroverzicht Boer doodt zijn kind in vlaag van waanzin Mysterie rondom oud wrak Euromarkt Lof van de V.N. voor L. Smit en Co. PONDERDAG 21 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3620 Weerbericht Kerftabak duurder, sigaren niet Discussie Federatie, Landelijke Rijverenigingen y*A Zie verder pa#. 3, 5e kol.) 0 Zie verder pagina 7 f? di J Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtcndienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 's-Gravenhacc: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 I Postbus 109! Postgiro No. 424867 Klrchtondie"st: 13 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent ppr week. 2 48 per mHanH 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG 7H&UW' Geldig tot vrijdagavond. OPKLARINGEN Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Zuid oost. Vannacht plaatselijk lichte vorst, morgenmid dag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 22 £ebr. zon op 7.44, onder 1B.03 maan op 1 05. onder 11.30. VX Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E bestedingsbeperking eonfron- J3 teert ons als volk en als staat met het telt dat we meer uitgegeven hebben dan we verdienden. Daar komt het als we alle doekjes traf d<>en op neer. Was de welvaart schijn? Neen, de welvaart was niet schijn, maar aan die welvaart hadden we niet genoeg en we verbruikten nog meer dan wat zij ons schonk. Dat is wel een enorm verschil met de toestand van tien jaren geleden. Dat er dus wat gebeuren moet staat vast. Want het kan zo niet doorgaan. We moeten dus onze uitgaven ver minderen. En bij het beoordelen van die uitgaven maakt het natuurlijk een groot verschil of men die uitgaven voor economisch nuttige dingen doet, dan wel of men ze doet louter voor zijn plezier. Economisch-nuttige Investeringen komen niet in de eerste plaats in aan merking. In de eerste plaats komt weelde in aanmerking om er beper king op aan te brengen. Zodra men daaraan'begint komt de verdelende gerechtigheid in geding. Want dan voelt de een zich al spoe dig meer gegrepen dan de ander. WANNEER wij de bcstedingsbeper- kingsnota van dit gezichtspunt uit bezien, dan hebben wij het gevoel dat de regering de morcei-psycholo- gische achtergrond van het vraagstuk te weinig als uitgangspunt heeft ge nomen. Het vraagstuk dat men meer opeet dan men verdient is maar niet een in cidenteel ongelukje, dat door een be paalde operatie uit te voeren kan wor den geneutraliseerd, het Is voor een groot deel een fout in ons zedelijk handelen als staat en als volk. Wie de cijfers van de laatste jaren nagaat kan het kwaad zien aankomen, zien groeien. Totdat het Ineens zo groot wordt, dat het operatiemes eraan te pas moet komen. Maar dat neemt de ten dele zede lijke oorzaken ven dit proces niet weg. De houding van ons volk is zo gewor den dat men liever consumeert dan spaart. Wanneer er op grote schaal spaarzin zou zijn betracht, wanneer men een deel der voor zeer velen vermeerderde welvaart had weggelegd als een appeltje voor de dorst, wan neer men aldus aan bezitsvorming zou hebben gedaan, dan zou een groeit deel der huidige moeilijkheden ons zijn bespaard gebleven. Bezitsvor ming is bestedingsbeperking. Het mes zou naar twee kanten hebben gesne den. Daaraan ziet men van hoe groot be lang bezitsvorming kan zijn voor onze nationale economie en hoe het elemen- j laire volksdeugden stimuleert. De re- j gering- heeft tot dusverre altijd kri tisch gestaan tegenover bezitsvorming en de pogingen tot stimulering daar van en dat wreekt zich nu. DAAR komt nog bij dat als men het volk wil leren zijn bestedingen te beperken men daarin als overheid moet vooropgaan. De overheid moet vooropgaan juist in die dingen, die de everheid ook voor haar plezier doet. Wij vinden dat in deze nota over de bestedingsbeperking de overheid aan zichzelf juist met betrekking tot dit soort dingen te weinig toekomt. Wat de overheid beperkt wentelt ze voor een belangrijk dee! af op ande ren. B.v. op de lagere bestuursorga nen. Terwijl ze daarenboven onder de bedrijven door nog weer heel wat in palmt ook. "Want daar komt het voor stel tot blokkering van de voor eige- naarslasten uit te keren gelden op neer. Daar komt ook het voorstel tot hèt bepalen van een te lage grondren te op neer, evenals de belastingverho ging, Het zou het volk hebben toegespro ken als de regering het ambtelijk appa raat eens wat had ingekrompen. Wan neer ze meer op efficiency in het eigen ambtelijk bedrijf had aangestuurd. Men zegt dan, dat dit zo weinig zo den aan de dijk zet en dat het pas op de lange duur werkt. Maar men vergeet dan dat het er om gaat om in dezen de mentaliteit van ons volk te verbeteren. En die mentaliteit verbetert men be slist niet als uit de beperkingen der overheidsbestedingen niet duidelijk wordt dat ook de overheid voor zich zelf soberder wordt. Met het oog daarop is het van meer belang dat een bepaald departement het eens met wat minder ambtenaren doet, dan dat een bepaalde weg niet zou worden aangelegd, ook al betekent dat laatste financieel veel meer. Eisenhower wil de V.N. steunen tegen Israël Drie mensen zijn verdronken, door dat gistermiddag een personenauto bij Beek en Donk in het kanaal is gereden. In de auto zaten de heer en mevrouw Peters Cremers en dc ouders van mevrouw Peters. Alleen de heer Peters (49 jaar) kon worden gered, Hjj is met een shock in het ziekenhuis te Helmond opgenomen. De beide echtparen, "komst. Helden-Panningen, waren <r Amsterdam om daar ee. ry te openen. Bij de f*b- Tiel te Beek en Donk en kwam in het kanael brandweer uit Helmond fceew de op het droge gebracht. uit ar PRESIDENT EISENHOWER heeft woensdag in een radio- en televisietoespraak over hel Midden-Oosten verklaard, dat de Ver. Naties druk op Israël moeten uitoefenen om dat land tot ontruiming van het gebied van Gaza en het gebied van de Golf van Akaba, zulks in overeenstemming met de V.N.-resoluties, te brengen. Z{\ hebben geen andere keus. De Ver. Naties mogen niet in gebreke blijven, aldus de president. De president geloofde niet. dat Israels weigering om de V.N.- resoluties na te komer. genegeerd moet worden, omdat de Ver. Naties er niet in zijn geslaagd de resoluties uit te voeren waarin rie Sowjet-Unie wegens de onderdrukking van de Hongaarse u" resolutie veroordeeld werd. H. .Vf, de Koningin oiUiing gistermid dag generaal i\ or stad en zijn echtgenote op paleis Snestdijk. V.l.n.r.: minister en generaal Norstad. Stal, mei rouw IS'orstad, generaal Hussel- man, mevrouw Mosselman, mr. Van Klef- fens, mevrouw Staf, H. M. de Koningin De Indonesische minister van Econo mische zaken, Burhanuddm, heeft don derdag de berichten tegengesproken, als zou de regering beperking van de import overwegen. Eisenhower zei met. of de Ver. Staten eventuele sancties van de Ver. Naties zullen steunen. Hij verklaarde: „De Ver. Staten en andere vrije landen stellen met alle middelen waarover'zij beschik ken het snode Sowjetoptreden in Hon garije aan de kaak. Het zou met recht (Van een onzer verslaggevers) „De Papoea is sterk aan het veranderen. HU ls wakker geschud. Velen heb ben belangstelling voor de Nederlandse taal, goede kleren, in een behoorlijk huis wonen en geld verdienen. Zij willen óók meedoen. Het Nleuw-Guinea van de wilde stammen maakt plaats voor een heel nieuw Nleuw-Guinea. De periode van opbouw loopt langzamerhand ten einde. Hollandia en Manokwari worden prachtige steden. Thans staan wij voor de vraag: „Wat nu? Wat gaan wij doen? Daarom ben ik naar Nederland gekomen, om met de regering te spreken over het toekomstig beleid voor Nieuw-Gulnea. Wü willen graag weten waar wü aan toe zUn." Dit verklaarde dr. J. van Baal (al bijna vier jaar gouverneur van Nieuw- Guinea) gistermiddag bil zU"n aan komst op Schiphol. Hij werd begroet door de minister van Defensie, ir. Staf, die geruime tijd ook Overzeese Rijks delen heeft beheerd, en door de nieuwe minister van Zaken Overzee, mr. Hel ders. De bejaarde moeder van de gou verneur was uit Friesland overgeko men om haar zoon te verwelkomen. „In Nieuw-Guinea werken in totaal 17.500 Papoea's bij de diverse bedrij ven en het gouvernement. De produk- tie van kopra nam toe. De mensen heb ben ontzettend veel waardering voor wat wij daar brengen. Daar ben ik steeds weer door getroffen. Zo moet u hen eens over de gezondheidszorg ho- (ren, niets dan lof! DE BILT, donderdag 10 uur. Een storingstront, dat zich woensdag morgen in de buurt van Parijs bevond, trok over Limburg naar Noordwest Duitsland. Het ging vergezeld van een uitgestrekt neerslaggebied, waarbij zo wel regen als sneeuw viel. De totale hoeveelheid neerslag bedroeg ia de Zui delijke provincies ongeveer 20 milli meter, in het uiterste Noordwesten van het land viel echter op de meeste plaat sen helemaal niets. In Zuid-Limburg viel de neerslag vrijwel uitsluitend in de vorm van regen, maar enige kilometers verder naar het Noorden als sneeuw, tn Brabant en Gelderland bleef deze liggen, zodat er donderdagmorgen plaat- selijk een nog iets meer dan 10 om dikke sneeuwlaag aanwezig was. Na het wegtrekken van de storing breidde eer, krachtige rug van hoge- luchtdruk zich over West-Europa uit. Op de Oceaan bevindt zich een omvang rijk cn gecompliceerd lagearuksysteem, dat zich echter maar betrekkelijk lang zaam in Oostelijke richting uitbreidt. De wijzigingen in de luchtdruKverdebng. welke optreden, hebben tot gevolg, dat aan de aanvoer van koude poollucht naar West-Europa nu een einde komt. Komende nacht zal het op de meeste plaatsen ttjdens opklaringen nog wel enkele graden vriezen, maar daarna zal het temperatuurmveau weer geleidelijk hoger worden. De Zweedse regering heeft Rusland *en nota gezonden waarin zü het Kremlin er zonder veel omhaal van beschuldigt op verscheidene punten üelogen te hebben over het lot van de KWeedse diplomaat Raoul Wallenberg. De Zweedse nota was een antwoord op het Russische memorandum van 6 februari, waarin gezegd werd, dat de Zweedse diplomaat in een Moskouse gevangenis is overleden en dat de in december 1954 terechtgestelde minister van Staatsveiligheid Abakoemow daar voor -verantwoordelijk was. De Zweedse regering azegt in haar nota. dat de huidige Russische rege ring verantwoordelijk is voor het eigen machtige optreden van haar geheime politie en dat zij er ongetwijfeld wel van op de hoogte is geweest, dat Wallenberg in een gevangenis in Moskou verbleef. De Zweedse regering hoopt, dat de sowjetautoriteiten binnenkort verdere documenten over de dood van de Zweed se diplomaat zullen zenden. Dr. J. van Baal Nu ben ik van mening, dat wt deze mensen ook moeten heipen bi; hun politieke ontwikkeling. Zij moe ten niet alleen economisch zelfstan dig worden, ook politiek. En dat vraagstuk wil ik graag eens uitvoe rig bespreken. Hoelang ik hier zal blijven? Ik kan het u niet zeggen, eerlijk niet." Aan de Wisselmeren is enige tijd ge leden grote onrust ontstaan. Een zen deling en een onderwijzer van de mis sie werden met hun gezinnen ver moord. Daarover zei dr. Van Baal: ten droevige dag zijn. als de Ver. Staten ooit zouden menen, dat zij Israël aan eenzelfde soort morele druk moeten blootstellen als op de Sowjetunie toege. past wordt.' Men heeft geopperd, aldus de president, dat de Ver. Naties geen maatregelen tegen Israel dienen te nemen, omdat Egypte in het verleden zelf ook de Palestijnse bestandsovereenkomst en het internationale recht heeft geschonden. Maar dergelijke schendingen houden geen rechtvaardiging in voor de gewapen de aanval van Israël op Egypte". Men dient er volgens de president ook niet van uit te gaan, dat Egypte de Israëlische scheepvaart door het Suez- kanaal en de Golf van Akaba zal ver hinderen, als de Israëlische troepen uit Egypte teruggetrokken zijn. Als Egypte na de terugtrekking de bestandsovereen komst of andere internationale verplich tingen zou schenden, zouden de Ver. Naties krachtige maatregelen moeten nemen. Israël eist garanties als voorwaarde voor zijn terugtrekking, zo vervolgde Eisenhower, maar als wij er mee instem men dat de verlangens van een land bevredigd kunnen worden door een gewapende aanval, zetten wij de klok van de internationale orde terug. „Wij naderen nu het fatale ogenblik waarop wij moeten erkennen, dat de Ver. Naties niet in staat zijn de vrede in het Midden-Oosten te herstellen, of dat zij met grote kracht de pogingen moeten hernieuwen om een Israëlische terugtrekking tot stand je brengen. De toekomst van de Ver. Naties en de vrede van het Midden-Oosten staan wellicht op het spel", aldus Eisenhower. (Van onze correspondent) Woensdagmorgen heeft rich op een boerderij aan de rand van Leeuwarden in het zgn. Jelsumeroudland een fami liedrama afgespeeld. In een vlaag van waanzin heeft d«4 31-jarige landbouwer H. A. eerst r,'jn elf dagen oud kind vermoord, daarna een moordaanslag op zijn vrouw gedaan en ten slotte ge poogd zichzelf van het leven te be roven. Het gebeurde werd omstreeks acht uur ontdekt door een postbode, die een pakketje kwam bezorgen. Hij trof het echtpaar ernstig gewond aan. Het jongetje was door de vader in een toi letemmer vol water geduwd en daarna verdronken. De echtgenote de 30.jarige M. A.S., die nog te bed lag. was met een knip mes levensgevaarlijk aan de hals ge wond. A, had geprobeerd zijn pols door te snijden en daarna een flesje lysol leeg gedronken. De man en de vrouw zijn naar een ziekenhuis vervoerd. De Sowjet-Unie heeft gisteren een veto uitgesproken over het voorstel, dat dc voorzitter der Veiligheidsraad der Ver, Naties besprekingen zou aanknopen met India en Pakistan over het geschil in zake Kasjmier. (Van onze correspondent) Terwijl gisteren de toestand van de Zweedse ertstanker „VHtangi", die op de rede van Vlissingen ls gestrand, van uur tot uur krltieker werd, besloten de ber gers, dat zü vannacht zouden proberen het schip te verslepen met de sleepboten Fooizee, Scaldls en President J. P. Best. Daartoe werd vannacht om drie uur de scheepvaart stilgelegd. Men kon echter niet klaarkomen mei de voorbereidingen en daarom ging het karwei niet door. Ook vanmorgen zouden geen pogingen worden ondernomen. Gistermiddag gaven de bergers de Zweed nog maar een kleine (theo retische) kans Steeds dieper zakte de ^.voorsteven van het-schip in het zand. "~De scheur aan stuurboordzijde werd steeds groter en de lading erts ging hoe langer hoe meer schuiven. Volgens velen waren er nog maar twee moge lijkheden: óf het schip zou breken, óf het zou kapseizen. Het lossen van de lading erts moest door de zware slagzij worden gestaakt. 150 ton is alles, wat men uit de ruimen heeft kunnen halen. Wel is men begon nen lucht in de ruimen te pompen, maar het resultaat was pover. Men vreest bovendien, dat de wanden van de ruimen onder de luchtdruk zullen bezwijken. Vertegenwoordigers van de rederij van de Vittangi. Grangesberg te Stockholm, die gisteren in Vlissingen zijn aangeko men. zouden te kennen gegeven hebben, dat er huns inziens te wemig bergings- materieel is ingezet. Leen Smit en Co's Internationale Sleepdienst is echter van mening, dat er onder de gegeven om standigheden niet meer gedaan kon worden. Uit Maassluis 'ijn intussen de sleepboot Maas en het bergmgsvaartuig Buffel naar Vlissingen vertrokken. De sleepboot Gele Zee. van Port Said onderweg naar Rotterdam, heeft eveneens koers gezet naai- de „Vittangi". om het wrak naar boven te laten halen om de ouderdom en de oorsprong ervan te bepalen. In scheepvaartkringen is officieus be kend. dat ter plaatse wrakken moeten liggen van een Duitse marineboot en enkele Engelse kustvaarders, maar het precieze daarvan weet niemand. UIT Parijs wordt bericht, dat da regeringen overeenstemming heb ben bereikt inzake de Euromarkt. Het bericht is. na al de moeilijkhe den die er geweest zijn, na de vele zorgen die met name ook de Neder landse regering en het Nederlandse bedrijfsleven zich gemaakt hebben, een verrassing. Wij kunnen, waar wij de details van de getroffen regeling niet kennen, niet weten of het een aangename dan wel een onaangename verrassing is. Maar dit is voor ons wel zo: Indien de getroffen regeling voor Nederland en voor Nederlands welvaart in de toe komst redelijk aanvaardbaar is, dan zal het voor ons een aangename ver rassing zijn. Want wij beschouwen uit algemeen politiek gezichtspunt de totstandko ming van de gemeenschappelijke markt als een levensbelang voor de zes landen elk afzonderlijk en als een levensbelang voor Europa als geheel. Het gaat hier om de versterking van het Westen en om de versterking van de invloed der Europese landen in het westelijke geheel. (Van onze Haagse redacteur) De fabrikanten van kerftabak hebben bij de minister van Economische Zaken een verzoek ingediend om de prijzen van deze tabak te mogen verhogen. Op het departement zUn hierover vandaag besprekingen gevoerd, maar tot een beslissing is het nog niet gekomen. We! ligt het voor de hand dat het pakje shag nu ook duurder zal worden. Hoevee! is nog niet te zeggen. Ook de pijptabak zal iets omhoog gaan. Van de zijde der sigarenfabrikanten is nog geen verzoek om prijsverhoging ingediend. Het is trouwens niet te verwachten dat ide sigaren duurder worden. 'r Veie Hongaarse i luchlelingen die naar Joegoslavië de wijk hadden genomen, keren naar hun geboorteland terug. Deze week is eert tueede groep tan 459 per sonen de Joegoslavisch-Hongaarse grens- bomen gepasseerd. Het wrak, waarop de Zweed zou zijn gestrand, heeft aanleiding gegeven tot nevige discussies. Volgens het Neder lands loodswezen staat op de kaarten wel een wrak aangegeven in de vaar geul, maar hier zou bij laag water nog minstens 8.2C meter water boven staan. De positie van de Vittangi is echter van dien aard. dat het schip onmogelijk op dit wrak kan zijn gestoten. Niet alleen het Belgische en Neder landse loodswezen stellen veel belang in deze kwestie, maar ook rijkswater staat en de Zweedse rederij, welke laatste zelfs het voornemen zou hebben V t 'y< - H Wie door hel ongekend zachte weer tan de laatste weken mocht menen, dat tve nu al zo nngpveer aan de lente toe zijn, heeft hel mi.,: dal bleek gisteren, locn er in enkele delen van ons land {vooral in het zuideneen dik pak sneeuw viel. A'7 Deze foto is gemaakt in Eindhoven, waar sneeuwruimers in actie moesten konten H.K.H. Prinses Beatrix is vanmid dag te Utrecht tijdens een buitenge wone algemene vergadering van de Koninklijke Federatie van Landelijke Rijverenigingen tot beschermvrouwe van deze federatie geïnstalleerd. De plechtigheid werd door ongeveer 1000 leden uit het gehele land bijgewoond. De Prinses die vergezeld was van haar particuliere secretaresse» mej. mr. M, Meurs en de adjudant van H.M. de Koningin majoor J. J. L. baron van Lynden, werd omstreeks half vier in hel N.V. Huis ontvangen door de eerste ondervoorzitter van de federatie, de heer D, J. Mellema, eri hei hoofdbestuurslid, de heer A. J. C. Blom. Bij het binnentreden van óe zaal werd door een vijftal trompetters (ruiters van de Riivereniging Koningin Emma uit Wassenaar^ ter begroeting een reveille geblazen. Gekleed in rij kostuum boden daarna op het podium de zesjarige Elisabeth van de Pol en de zevenjarige Arie van Bergen de Prinses een boeket orc'mdeeen aan. De beide kinderen zijn lid van een ponyclub in Zevenhuizen- Hierna stelde de voorzitter van het hoofdbestuur, de heer P. K. Kiste- maker, enige bestuursleden en verte genwoordigers van verenigingen op het gebied van de paardefokkeni aan de Prinses voor. Vervolgens hield de heer Kistema- ker een toespraak, aan de eind waar van hij Prinses Beatrix installeerde tot beschermvrouwe van de federatie. Bij die gelegenheid bood hu de be schermvrouwe een door de illustrator A. A. Tadema uit Heemstede vervaar digde oorkonde van perkament aan, waarop de handtekeningen van de be stuursleden. In deze corkonde getuigen de bestuurderen en leden van de Ko ninklijke Nederlancisc Federatie van Landelijke Rijverenigingen van hun giote vreugde, dat Prinses Beatrix beschermvrouwe van de federatie -wil ziin. Ook werd Prinses Beatrix het gou den insigne van de federatie aangebo den, waarop een jockeypet, rijzweep en stijgbeugels staan afgebeeld. In zijn mstallatietoespraak heette de heer Kistemaker Prinses Beatrix welkom in de krmg van plattelanders die hun harten aan het paard hebben verpand en die de hun soms schaars toegemeten tijd besteden aan die sport, die in hun ogen de schoonste is, namelijk de landelijke ruitersport. De federatie, zo zei de heer Kiste maker, beschouwt Prinses Beatrix on danks haar hoge positie als een der hunnen. Prtinses Beatrix heeft een groot gedeelte van haar jeugd mogen doorbrengen in de landelijke omgeving van Soestdijk, dichtbij de natuur, tus sen bomen, bloemen en dieren. Daar in de schone natuur heeft zij haar paarden leren berijden en misschien ook wel haar zorgen weggereden. Daarom zijn de landelijke amazones en ruiters van Nederland zo blii dat Prinses Beatrix hun eerste ruiterka- meraad wil zijn. Nadat ook de ere-voorzitter van de federatie, dr. C. Brands, een korte toespraak had gehouden, verliet Prin ses Beatrix tegen kwart voov .vijf de vergadering. Voor het vertrek van de Prinses bliezen de vijf trompetters een ruitermars. Kolonel Alfred G Katzin, onder secretaris van de Verenigde Naties» die vanochtend om half elf per KLM- toestel op Schiphol was aangekomen uit New York zat een half uur later alweer in de lucht op weg naar Cai ro. Besprekingen met generaal Whee ler in Egypte vormen het doel van zijn reis. Het eerste stadium van de opruimingswerkzaamheden in het Suezkanaal is achter de rug. Wat er nu verder dient te gebeuren, daar over gaat kolonel Katzin met gene raal Wheeler praten. Op een vraag naar meer details over het nu volgende stadium van het bevaar baar maken van het Suezkanaal wenste kolonel Katzin niet nader in te gaan. Met Kerstmis van het vorige jaar was hij in Egypte: in die tussentijd is er veel oprutmingswerk verricht. „En daarin hebben de Nederlanders en in het bij zonder de mannen van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst te Rotter dam. een groot aandeel gehad. Een com pliment van de Verenigde Naties is hier wel op zijn plaats", aldus kolonel Katzin. Dinsdagavond Js een Spaans legervlieg tuig ten Oosten van Valencia In zee gestort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1