aarsav Overtreders zondagsrijverbod werden stevig beboet Binnenbrand in lijstenfabriek Directeur ontdook belastingen xnevenmgse vissers offerden 4000 voor reddinsrwezen Maasland VLAARDINGEN Hoek van Holland t is weer MAASSLUIS Filmavonden C.B.B. Jongeman (reed op agent in) naar jeugdgevangenis Jaarlijkse contactavond Coöp. Melkcentrale Regeling voor meldingen in de haven POOLZEE' NAAR MAASSLUIS Burgerlijke stand van Rotterdam Diefstal berecht Donderdag 21 februari 1957 TROUW Advertentie Burgerlijke stand van Vlaardingen Advertentie Koop zo'n ggj Kwatta pakje Grootsteeds iierm Automaat èn bromfiets gevonden Tankauto slipte op Stadionweg Schoorsteenbrand Rotterdam en Schiedam werkten samen VHiJL IOë'GANG. - EXPOSITIE VFKLÓ V'l N G 5 R 1 N G E N KOM ONGEHINDERD KIJKEN U ZULT VERBAASD .ZIJN UNIEK IN NEDERLANÖ Gehuwd: Egbert Koning, 23 J. en Maartje van Veen, 21 j. Leendert Penning, 24 j en Lena Maartje Hutjes. 22 J. Leenoert Jacob de Kok, 23 J. en Catharina Zoetje Maartje Kooi, 23 j. Geboren: Adamlna, d. v. A. Trapman en H W. Wagner. Albert, z. v. H. C, Beeven- dorp en C. KeUer. Johanna Maria, d, v. Krimpen en E J. Gerrissen. Ondertrouwd: Matthijs de Jong. 22 J. en Hilda Maria van Beek, 19 j. Arnoldus Pieter Biesheuvel, 30 j. en Leni Don, 23 J. Andries Willem Molenaar, 28 j. en Johanna Maria Groeneveid, 20 j, Bastiaan van TilbourgTi, 23 J, en Nelly Paulussen, 23 j. Arie Frederlk Kars, 27 j. en Wilhelihlna Huis in 't Veld, 22 J. Wllem Kornelis van Dorp, 30 J. en Jo hanna van der Windt, 4« j. Arie Benne, 28 J, en Maria Jacoba van Klooster, 17 J, Ja cobus de Rave, 27 j. en Cornelia Hendrik» Krijgsman, 2S J. „Nederland, dat de ontwikkeling van het fiscale recht niet heeft kannen vol gen, moet daarin opgevoed worden", aldus vanmiddag mr. C. M. Nouwen, pleitend voor de rechtbank te Botterdam voor de 55-jarige directeur van een N.V. te Krimpen a, d. ÏJssel, PP. J. L, Deze stond terecht, verdacht van belasting ontduiking. HU bekende dat hij gedu rende ongeveer drie jaar bijna f 27.000 te weinig belasting had betaald. Afval van de fabriek placht hij te verkopen en de opbrengst in de loop van de jaren was die opgelopen tot een ton verdeelde hij onder zijn medee werkers. Dit, en onkosten die hij reeds vergoed had gekregen, alsmede betaalde posten, had hij buiten zijn boekhouding gelaten. Er waren twee dagvaardingen uitge bracht: één tegen de N.V. waarvan L. directeur is, en één tegen hem zelf, maar het is in feite één gebeuren, zei de president, mr. J. G. L. Reuder. De officier van Justitie, mr. A. Klein, eiste tegen de N.V, f 10.000 boete en te gen de directeur twe maal een maand hechtenis. x De verddiger zei nog, dat zijn cliënt van het geld veel voor zijn arbeiders gedaan heeft. Als men verdachtes inko men in aanmerking neemt heeft hij, aldus de verdediger, eigenlijk slechts 0,6 procent te weinig belasting betaald. Da Chr. Bedrijfsgroepen Centrale te Maassluis kan terugtien op een xeer geslaagde dag! Dinsdag werd in Luxor voor een stampvolle taal een kinderfilm vertoond, met opvoedende waarde en ook 's avonds kon de voorillier de heer D, de Heer weer een talrijk publiek welkom heten. De film die toen vertoond werd was zó nieuw, dat de officiële première nog moet plaats vinden. Het vertoonde spel alsook de inhoud was zeer goed te noemen. „De onvoltooide opdracht" zo luidde de titel, laat ons meeleven met een zoon, die geslaagd is voor ingenieur maar dan tégen de zin en de wil van zijn vader theologie gaat studeren, iets wat hij als zijn ópdracht ziet! Hij komt op Nieuw-Guinea terecht en werkt daar totdat hij aan malaria komt te sterven. De vader ontvangt uit de handen van zijn stervende zoon, zijn dagboek. Na veel strijd komt de Vader tot de overtuiging, dat hij de opdracht van zijn zoon voltooien moet. Hij trekt er dan dag aan dag op uit om de mem sen te overtuigen van de taak die zij hebben, de wereld voor Christus te winnen. „Gij zult Mijne getuigen zijn dit was eigenlijk de inhoud ook van de Tede die de spreker van die avond, de heer v. d. Zwaag, hield. In een ernstig en klemmend betoog wees deze de aanwezigen er op dat we ook als Chr. Vakbeweging de taak hebben om de banier fier te doen waaien er, met te rusten voor een ieder die bij ons hoort lid is van de Chr. Vakbeweging, omdat alleen in het licht van het Kruis er een oplossing is voor alle sociale vragen! I Minister Witte aan het woord „Veel lof voor Schiedam Beide laatste flats zuilen in dezelfde tijd gereed komen als die waarin de nu gereed werd gemaakt. Spreker herinnerde aan een naderend jubileum. Op 25 februari zal het namelijk vfjf jaar geleden zijn dat in Nleuwland de eerste paal werd geslagen voor de eerste Mnwi flat, die Muys en De Win ter voor de gemeente Schiedam daar bouwde. Bij de overdracht van de flat bracht spreker dank aan allen die aan do tot standkoming hadden medegewerkt, waarbij hij zijn werknemers, van wie eer vier de plechtigheid als afgevaar digden bijwoonden, niet vergat. Burgemeester mr. J, W. Peek aan vaardde het nieuwe gebouw voor de gemeente. Schiedam is door het gereed komen van de flat rijker geworden aldus spre ker. Schiedam heeft zich een groot steedse alure aangemeten. Tot dusver zijn in Nieuwland 1376 woningen ge bouwd, waarbij Muwi heeft getoond een solide aannemersfirma te zijn, aldus burgemeester Peek. de bloembollenkweker J. J. B. uit Lis- se. eveneens conform de eis van de of ficier var Justitie, tot een geldboete van 150.- subsidiair 60 dagen hechte nis; waarvan 75,- of 30 dagen voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar. Deze bloembollenkweker was op zondag 16 december jl. aangehouden. Hij had een vergunning om ouden van dagen naar de kerk te rijden, maar zijn auto zat vol jonge mensen die nog geen dertig jaar oud waren. Enkele dagen na die zondag had hij een ver gunning gekregen voor het rijden van kerkgangers-in-het-algemeen naar de kerk. Vannacht heeft een binnenbrand ge woed in een lijstenfabriek aan de Voor haven te Botterdam. De brand ls ver moedelijk ontstaan door oververhitting van een kachel, die midden in de zagerij stond en waaromheen gedroogde plan ken, latten, jutebalcn en zaagsel lagen, I welke vlam vatten. De brandweer heeft de brand in onge veer drie kwartier geblust met twee ne- velstralen en een straal,op de waterlei ding. De eigenaar schat de schade op cir ca tienduizend gulden. De rechtbank te 's-Gravenhage heelt vanmorgen, overeenkomstig de eis van de officier van Justitie, de 20-jarige bloemist Pieter J, van E. uit Delft ver oordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, door te brengen in een jeugd gevangenis, omdat deze jongen zou hebben getracht een hoofdagent van politie dood te rjjden en omdat hij geen gevolg zou hebben gegeven aan een bevel van deze hoofdagent. De hoofdagent wilde op 27 mei van het vorige jaar de auto, waarin de jeugdige bloemist met zjjn vrienden reed, aanhouden. Hij ging midden op de weg staan en gaf met een rood signaal een stopteken. De bloemist reed met een snelheid van ongeveer 70 km recht op de hoofdagent in. De leden van de afdeling Rotterdam Overschie—Kethel van de Coöperatieve Melkcentrale zijn gisteravond in het Verenigingsgebouw te Overschie bijeen geweest, op de jaarlijkse contactavond van deze organisatie. In deze vergade ring hield de heer J. van den Beukei, hoofdbestuurder, een causerie over de ontwikkeling van de C.M.C. Met een ka pitaal achter zich van 18,5 miljoen is zij een macht van betekenis geworden. Der tig fabrieken hebben de organisatie thans erkend. Na de toepsraak van de heer Van den Beukei die was ingeleid door de heer P. Rodenburg speelden enkele kinde ren van de leden op de mandoline. „De Regenboog" uit Delft gaf een succesvol le opvoering van „Amalia Azalea", ter- wijl voorts enkele bedrijfsfilms werden vertoond. Tussen partijen, betrokken bij de Col lectieve Arbeidsovereenkomsten in de havens van Amsterdam en Rotterdam, is een regeling getroffen met betrekking tot de vergoeding van meldingen aan arbeiders in dienst van de Scheepvaart- vereeniging Zuid (Centrale voor Arbeids voorziening) en de Stichting Samenwer kende Havenbedrijven. Op deze regeling die nog voortvloeit uit de destijds ge voerde onderhandeling over de thans lo pende C.A.O.'s, is inmiddels de officiële goedkeuring verkregen. Zij komt in grote trekken hierop neer, dat voor verplichte meldingen een ver goeding van driekwart uur loon zal wor den toegekend. Een en ander treedt in werking, zodra de hiervoor benodigde administratieve maatregelen zijn getrof fen, doch niet later dan half maart a.s. De Schiedamsc politie verstoorde woensdag het gezellig samenzijn van een kauwgomballen automaat en een herenbromfiets, die in de struiken in de Griffioenstraat lagen. Bij nader onderzoek bleek de nog ge heel gevulde automaat toe te behoren aan mej. S. uit de Brugmanstraat. De. eigenaar van de bromfiets is nog met gevonden. Wie de dader van de beide diefstal len is, heeft de politie nog niet uitge zocht. Om kwart over een is de sleepboot „Poolzee", die van de week-op de thuis reis van Suez in het zicht van de thuis haven opdracht kreeg naar Vlissingen te gaan. van de rede van Vlissingen ver trokken naar de Nieuwe Waterweg. Het schip wordt tussen zes en acht uur van avond te Maassluis verwacht. De sleep boot „Gele Zee", die van Suez onderweg was naar de Waterweg is inmiddels in Vlissingen aangekomen. Vannacht kwam een tankauto van de Shell op de Stadionweg te Rotterdam dwars op de weg te staan. Het euvel was spoedig verholpen, doch toen later een grote vrachtwagen met aanhang wagen dezelfde plek naderde mocht het teken dat een dienstdoende politieman gaf om heel voorzichtig te rijden niet baten. Het gevaarte beladen met 21 ton voederen, begon te glijden en kwam ook dwars op de weg te staan. Door de druk van de aanhangwagen werd de laadbak van de trekker ontzet. Twee takelwagens konden de wagens niet meer van hun plaats krijgen. Eerst nadat met een snijbrander de verbin ding tussen de twee wagens doorge brand was. konden zij worden wegge sleept. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. Het gazon op de verkeersgeleider werd omgeploegd door de zware vrachtauto. Een prettig geschreven ontspan ningsroman volgens het oude recept van wat avontuur en liefde, zonder abnormaliteiten, is „Het verzengende vuur", door Norman Collins, uitgege ven b{j J. van Tuyl te Zaltbommel. Jan Vrijman vertaalde dit boek uit het Engels in voortreffelijk Nederlands. Harold Dunnett, een eenvoudige jonge boekhouder in Londen wordt door zijn firma naar Zuid-Amerika gestuurd om de beden- Bkelijke transacties van de sluwe en gewetenloze senor Muras zaakwaar nemer der firma te con troleren. Dunnett komt terecht in een chaos van omkoperijen bedreigin gen en afpersingen maar laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Drie vrouwen spelen in het boek een belangrijke rol; 1. De knappe hartstochtelijke doch ter van Muras; Carmel. 2. De bleke lieftallige Maria Alva rez dochter van Dunnett's hospita. 3. De degelijke verloofde van Dun nett met haar moedercomplex, Kay Barton, Met wie de volhardende boekhouder trouwt willen we hier niet verklap pen. Leest u dit zelf maar in „Het verzengende vuur", dat we kunnen aanbevelen voor ieder die ontspan ningslectuur zonder meer verlangt. R. V. De Schiedamse brandweer greep met een ramoneur in. in de schoorsteen van de familie Y. F, K. aan de Damlaan te Schiedam. Het vuil in het rookafvoer kanaal was gaan branden. Schade werd niet aangericht. De Rotterdamse Rechtbank heeft de 53-jarige P. K., zonder beroep en zonder vaste woonplaats veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met toezicht. Uit een automaat had hij sigaretten weggenomen en voort? had hij twee maal gepoogd in te breken. O.D.I.-PROGRAMMA De C.K.C. O.D.I. zal zaterdag a.s. met twee twaalftallen in het veld verschijnen. Het eerste twaalftal zal in Delft uit- komen tegen Excelsior 2. Wc geven de Schiedammers de meeste kans tot een overwinning te komen. O.D.I. 3 zal op Boshoek uitkomen tegen ZK.V. 1 uit Zuidland. Wat het spel be treft doen beide teams niet veel voor elkaar onder. Een junioren achttal zal deelnemen aan de microkorfbalwedstrijden in de Energiehal te Rotterdam. Ze zullen uit- komen tegen Vriendenschaar A. en Vriendenschaar B. Vijf twintig kg. koper werd ge stolenbü het bedrijf Oxygenlum te Schie dam. D- electrisch lasser J. G. de G, tut Rotterdam en de bankwerker C. de P. uit Schiedam werden verdacht van ièit diefstal, door de politie ingesloten. (Van eet onzer verslaggever?) Vandaag is in Amsterdam, aan de de Koninklijke Noord- en Zuidholiandsg Reddingmaatschapnii afL a P/J3" F"1™ f 4 000 overhan- dlgd, dat tijdens het afgelopen seizoen door Scheveningse vissers word bij- eengebracht goor het reddingwezen. Dr. C. de Wit. conservator van de af deling Haagse historie van het Gemeen temuseum, houdt in de aula van dit mu seum op 14 maart een lezing over het ontstaan van het Binnenhof.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2