Bouwstenen \N1EEWE POGING HI] V.N. TOEGEZEGD VITTANGI VLOT? D. Ben Goerion geeft Eisenhower antwoord Eerste ruiterkameraad Ook VVD doet niet mee Krokusvelden in bloei Poolzee" iveer thuishaven Kapitein best is Bellendoorn tevreden Opstand in Hongarije was een volksbeweging I SI BROK STEEN VAN TOREN TREFT KIND DODELIJK s „Respect voor de Ver. Naties" BenzineWeelde V V Weer icht overz er slag van V.N.-commissie Prinses Beatrix bescherm vrou we Met zusje op weg naar school New Y orkse haven nog in staking VRIJDAG 22 FEBRUARI 1937 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3621 Weerbericht Engel; koningspaar weer thuis II. F reeman Matthews weet niets van vervanging m Beraad IS.-Guinea Jongetje verdronken In slechte staal Pirpclciir: H. I)C KUIG N o DE Israëlische regering zal een nieuwe poging doen om met de Ver. Naties tot oveieenstemming te komen over de terug trekking der Israëlische troepen van Egyptisch grondgebied. Zij houdt er echter aan vast dat de Israëlische troepen niet zullen vertrekken zonder dat dc Ver. Naties afdoende waarborgen geven. Dit heeft premier David Ben Goerion gisteravond in het parlement bekendgemaakt, nadat hel kabinet bijna de hele dag was bijeen geweest. Ben Goerion's verklaring vormde min of meer het antwoord op de jongste rede van president Eisenhower van de Ver. Staten. Eisenhower had voor radio on televisie verklaard dat de Ver. Naties druk op Israël moeten uitoefenen om dit land ertoe te bewegen het gebied van Gaza en het gebied langs de Golf van Akaba te ontruimen, in overeenstemming met de resoluties van de V.N. Abba Eban, de ambassadeur van Israël in Washington, zou vandaag uit Jeruzalem naar zijn post terugkeren om Amerika nader over het Israëlische standpunt in te lichten. KONING SAOED BRENGT BEZOEK AAN TUNIS Kapitein 0 Zie verder pagina 3. V Rotterdam: Witte de Withsti.iat 20 Tolef. 113701] <4 l.i Postbus 1112 Postguo No. 424313 Klachten du? n?t abonnementen lil 31)13 30 u Zaterdags 17—38 uur: Telefoon 113700 'j-Gravenhaee: Huygcnsplcin 1 Telef 1R3467 ,3 j Pos'bus 1091 Postguo N'rj 4248(17 KI. Hitr-nrld'i'st- K! .70-19.70 u: Tel 3(12769 Schiedam: Lange Kcrk*tiant 21b Telefoon 67882 Abonnement spin* 37 cent (iet werk f 2 48 per maand jf 7.40 pei kwat t.i.il Lu*;e miWmeis 13 repf Vcisehiinl dagcfSks Ttouw Weersverwachting geldig tol zaterdagavond: DROOG WEER Veranderlijke bewolking en droog weer. Zwakke tot matige, oostelijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. 2.{ febr. 7<>r\ op 7.42, onder IS HR maan op 3.57, onder 12.21. X Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT terugtocht Israël: E piibliekrefhtplükr bedtijfcorga- \J nicatie moet gezien worden als een poging om de vnie maatschappe lijke organisaties te gebruiken als bouwstenen voor de maatschappelijke opbouw. Dit jogt drs. W. Albcda, economisch adviseur van het C.N.V., ergens in een ieer lezenswaardig proefschrift, waar op hij vandaag aan de Vrije Universi teit promoveert tot doctor m de eco nomische wetenschappen en waarin hij de rol van de vakbeweging behan delt in de moderne maatschappij. Op dit proefschrift hopen wij elders (n dit blad binnenkort nog wel dieper in t« gaan. doch we willen thans eens nagaan, in hoeverre wij in nns land de laatste jaren gevorderd zim met de integratie van de vakverenigingen (ook van werkgeverszijde) in het maatschappelijk bestel. Van bepaalde /.ijde ts men voortdu rend doende de publiekrechtelijke bo- j tanker „Vittangi" is voor het aanbre- driifsorganisatie in een kwaad dag- 1 'tcJ1 van *'c dag mc' de voorsteven vrij l J Pfknmra ,n fh-.15---.. ,l„ .1—vb Jicht te stellen, waarbn telkens weer geen zonder waarbor IJKT ongelooflijke is vanmorgen ge- bcurd. De gestrande Zweedse erts- ever het hoofd wordt gezien, dat men hier in wezen met een ernstige poging te doen heeft om de maatschappelij ke tegenstellingen te overbruggen. Overeenkomstig het ideaal van de Chr. Sociaie Beweging gaa'. het er uiteraard om mede door middel van de P.B.O. ons economisch stelsel te ontdoen van zijn ecnzjjdige kapitalis tische trekken. INDS 1950 is deze ontwikkeling ln o volie gang. waarbij aanvankelijk de groei „van bovenaf" een zwaarder «ccent heeft gekregen dan de groei ,.van onderop", z.oals velen gaarne hadden gezien. Dat neemt niet weg, dat er vorde ringen zijn gemaakt. Het toporgaan van het bedrijfsleven, de Sociaal Economische Raad. heeft zich reeds een betekenisvolle plaats in ons maat schappelijk bestel veroverd. Daarnaast heeft de landbouw, vroe ger veeizins achteraankomend. in belangrijke mate vooropgel open. De Stichting voor de Landbouw maakte plaats voor het Landbouwschap, dal in de korte tijd van zijn bestaan en vooral de laatste maanden veel van rich doet horen. Ook in de middenstondssector wer den beduidende vorderingen gemaakt. In verschillende branches werd de P.B.O. gerealiseerd en onlangs kon den ook de hoofdbedrijfschappen De tailhandel en .Ambachten hun werk- raamheden aanvangen. Binnenkort mag ais gevolg hiervan ook de op richting verwacht worden van een overkoepelend orgaan als de raad voor Midden- en Kleinbedrijf, die de vroe gere Middenstandsraad gaat ver vangen. BIJ de banken, het verzekeringswe zen en in de industrie is de gang van zaken veel trager. Voor wat de banken betreft speelt hier ongetwijfeld een rol, dat de organisaties van werk nemerszijde nog vrij zwak ontwikkeld ïijn. Meer organisatiebcsef in de be ambtenwereld zou hier veel ten goede kunnen veranderen. In het verzekeringswezen zijn onge twijfeld de voorwaarden aanwezig om. de ontwikkeling van de P.B.O. ter hand te nemen, doch met name in de industriële sector blijft de achterstand nog altijd aanzienlijk, al kan men niet beweren, dat hier over de gehele linie van „onwil" moet worden ge sproken. In het mijnbedrijf, dat een aparte ïegeling heeft, werkt de P.B.O. be vredigend en in de schoenindustrie kwam de zaak onlangs voor elkaar. De rayonindustrie is praktisch klaar. Hier heeft met name de vertegenwoor diging van het hoger personeel nogal "wat haken en ogen gegeven, .zoals on langs nog tijdens een openbare ver gadering van de SER is gebleken. Van} de zijde der werknemersvakeentra-1 len is er toen ernstig bezwaar legenj gemaakt zgn. ..ondernemingsvereni gingen" in een bedrijfsorgaan op te nomen. Dit moet h.i. voorbehouden Worden aan landelijke, bona fide orga nisaties, die bewezen hebben com itructief werk te kunnen verrichten. DE metaalindustrie heeft sinas een paar jaar „een gesprekscentrum" voorbereiding van de P.B.O., in de textielindustrie schijnen de bespre kingen niet onbevredigend te verlo pen, en in de sigaren- en in de grafi sche industrie zijn er aanwijzingen welke de verwachting wekken, dat het op den uur wel terecht zal komen. Elders is echter nog nauwelijks eni ge ritseling in de richting van de ont wikkeling der P.B.O. te bespeuren. Een moeilijk punt is vaak welke be voegdheden men aan een bedrijfsor gaan moet toekennen. Sommigen nemen daarbij het stand- Punt in, dat de instelling van bedrijfs organen met weinig bevoegdheden oigenlijk geen zin heeft. Een stand- Punt, dat voor betwisting vatbaar is, want starten is altijd beter dan niets doen en alles laten bij wat het is. Voor de vrije organisaties blijft hier oen belangrijke taak in stimulerende dn weggelegd. Met drs. Albeda kan men het eens zijn, dat hier kansen open liggen om een aanvaardbare in- -gratie in de maatschappij te reali •eren. iritis Bernhard is donderdag per vlieg- 'uig in Mexico aangekomen. Na een kort oponthoud op het vlieg veld van de stad Mexico, waar dc Prins Werd begroet door generaal Humbertu Marlies, die in 1948 Olympisch kam pioen paardreden is geweest, zette hij Min vliegreis voort naar Acapulco. gekomen en thans liggen dc sleepboten, waaronder dc ..Gele Zee" en de „Scai- dfs" te trekken om het achterschip, dat nog op dc bank vast zit, in de ebstroom Ie houden. Waarschijnlijk zou het schip in dc loop van de middag geheel vlot komen. Vanmiddag kwamen er drie sleepbo ten uit Antwctpcn bij Lukt het. het schip geheel vlot te krijgen, dan zal men hot naar dc buitenhaven van Vlissingen slepen. Intussen zijn de machtige pom pen van het Belgische bergingsvaartuig Salfor 10" en van het Nederlandse ber- gingssehip ..Buffel" bezig het water uit de ruimen te zuigen. Ook is men nog steeds doende de lading te lossen, ten einde het vei slopen naar de Buitenha ven te vergemakkelijken. Koningin Elizabeth en de hertog van Edinbutgh zijn gisteravond van hun 'op zoek aan Portugal in Engeland terugge keerd. 7-ij landden op dc Londcnse lucht- navcn. Prins Charles en prinses Anne stoven liet hapje van het Viscounttoestel op om hun ouders tonnen het toestel in de ai men te vhegon. Zij hadden hun vader m ongeveer vict en een halve maand met gezien. Naar United Press meldt heeft de heer H. Freeman Matthews, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland vandaag in New York verklaard dat hij helemaal mets wist van berichten, als zou hij spoedig m Den Haag vervangen worden. Matthews, die met het passagiersschip „Ameiica" naar zijn post terugkeert, decide aan journalisten mede. dat de berichten waarin gezegd werd. dat hij door een jonger diplomaat zou worden vervangen, hem volkomen verrast had den. Matthews, die een diplomaat met een g:nte carrière is. zal over twee jaren zijn functie neerleggen, omdat hij dan „Geen land ter wereld heeft meer respect voor de Ver. Staten en de Ver. Naties dan Israël. Maar men moet zich afvragen of de V.N., bijgestaan door de V.S., niet een dubbele maatstaf aanleggen één voor de Egyptische dictatuur en een andere voor „de de mocratie van Israël", zei Ben Goerion. „Mocht zich een catastrofe voordoen en zouden internationale factoren di rect «f indirect ten goed komen aan de bedoelingen die de Arabische heer sers en hun bondgenoten tegen Israë! koesteren, dan zullen wij weerstand bieden met alle morele kracht waar over wij beschikken. Ik geloof dat wij i-n deze strijd niet alleen staan," zei dc, premier. Koning Saoed van Saoedi-Arabie is gis termiddag in Tunis aangekomen voor een bezoek van 24 uur. Vergezeld door de Bey van Tunis en de Tunesische premier Boerguiba reed hij door de versierde straten van de Tu Ben Goerion legde zijn verklarng af na een dag van grote spanning, een spanning die mede veroorzaakt werd door de jongste rede van Eisenhower. de pensioengerechtigde leeftijd bereikt nesisehe hoofdstad. Een grete menigte heeft. 1 juichte hem toe. r*r+*> soa Het hoofdbestuur ran de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft aan prof. dr. G. C. Heringa cs. medegedeeld een gezamenlijk beraad over het vraag stuk Nieuw-Guinea. van de politieke partijen onderling, principieel onjuist te achten. De VVD zal daarom niet aan de sa menstelling van -een commissie- uit de democratische partijen tot nadere bezin ning omtrent het vraagstuk Nieuw-Gui- nea medewerken. Naar de mening van de WD berust de leiding in dez.e aan gelegenheid in de allereerste plaats bij de regering. De vertegenwoordigers van de politieke partijen kunnen in de beide Kamers van de Staten-Gencraal daar tegenover hun eigen standpunt innemen, aldus het hoofdbestuur. Zoals bekend is, heeft oo-k de A.-R. Partij de suggestie van pof. Heringa c.s. van dc hand gewezen. IN „Vrijheid en Democratie", het orgaan van de V.V.D., lezen wij naar aanleiding vari de opheffing van het zondagsrijverbod: „Vergelijkt men onze positie niet betrekking tot de maatregelen van de benzinebeperking met het buitenland, dan kunnen wij constateren, dat wij de hekkesluiters zijn". Deze constatering is ernaast. Op dit ogenblik is er in Nederland geen beperking ten aanzien van hel benzineverbruik. Maar ir, een land als Frankrijk b.v. is er een zeer drastische benzinedis tributie. Daar is de benzine op de bon. En de Franse burgers krijgen het zo mondjesmaat als we dit woord in verband met benzine mogen bezigen toegemeten dat men in Frankrijk op het ogenblik op de hoofdwegen bijna geen auto's ziet. Tegenover deze bcnzir.earmoedc be tekende het zondagsrijverbod dat wij hadden benzineweelde. Gistermorgen is het tweejarig zoontje van de familie J. S. Santifort uit Oud dorp in een dicht bij de ouderlijke wo ning gelegen sloot verdronken. Het mag dan af en toe hagelen c/t sneeuwen, toch zeggen de kwekers in de bollenstreek, dat de natuur „een maand te vroeg" is. De krokussen staan in volle bloei, een zeldzaam verschijn.' sel voor deze lijd van het jaar. Eerste schip der V.N. terug in Maassluis DE BILT, vrijdag 10 uur: Een omvangrijk depressiegebied op de Oceaan breidde z'ch afgelopen 24 uur langzaam verder naar het oosten uil. waardoor boven de Britse eilan den en onze omgeving de wind naar zuid tot oost draaide. Een klein sto- ringsgebied splitste zich daarbij van de oceaandepressie af. Dit veroorzaak te in Frankrijk regen en sneeuw. Ver wacht mag worden dat dit in beteke nis afnemend naar het Alpengebied zal trekken en in ons land geen neer slag zal brengen. Wel is he: er de oorzaak van dat de wind ook de ko mende 24 uur in de oosthoek zal blij ven en in het temperatuurverloop vrijwel geen verandering komt. De hoofdkern van het depressiege bied on de Oceaan nam nog aanzien lijk in diepte toe. Ir. hel centrum daalde de luchtdruk tol ongeveer 955 miiiibaar. De karn beweegt nu nog maar langzaam naar het noordoosten. In Scandinavië wordt de luchtdruk geleidelijk hoger, hcevcel zich voor de Noorse kust nog steeds een kleine depressie weet te handhaven, welke tot op grote hoogte geheel gevuld is met koude lucht. (Van één onzer verslaggevers) Trillend >ti zijn flanken als een renpaard draa'de gisteravond kwart voor acht de zeesleepboot ..Poolzee" de haven van Maassluis binnen. Weinige minuten later manoeuvreerde stuurman Piet van Eyck zijn schip langs de kade en toen duurde het niet lang meer of de tientallen familieleden, die aan de wal op de thuiskomst van de Poolzee" hadden gewacht, konden juichend de bemanning begroeten. De ..Poolzee" tons de eerz.te urm de zeeslepers van L. Smit Co. te Rotterdam, die na in het Sueztanaal bij het bergen te zijn ijigezet, de thuis haven weer opzocht. Maandag jl. was het schip al op dc Waterweg geweest, maar nog vóór Maassluis in zicht was kreeg kapitein J W. H. Hellendoorn van zijn directie opdracht rechtsomkeert te maken, fitcinde de op de rede van Vlissingen vastgelopen Zweedse tanker „Vittangi" tr gaan assisteren. Tezamen met de ..Scald'.s" heeft de ..Poolzee" cp de Westerschelde enkele dagen de wacht gehouden, tot zij gistermiddag werd afgelost door de Gele Zee", die eveneens vanuit Port Said op weg wai naar Maassluis. we vlag van de Verenigde Naties. De Het was een tevreden bemanning, die bemanningsleden waren allen uitgerust weer voet aan wal zette op de vader- met de herkenningsarmband van dc iandse grond. Tevreden, omdat zowel van de zijde der Verenigde Naties als van die der Egyptische bevolking duide lijk was gebleken, dat men over het werk der Nederianders zeer enthousiast was Stuurman Van Evek vertelde ons. daf de „Poolzee" als verbind'ogssehin had dienst gedaan. Marconist Voovs uit Kat- wiik aan Z"c. wiens eerste reis met de ..Poolzee" dit was. h»d het dan ook bij zonder druk gehad. "Hij immers moest voor de ermmunieafie me» de andere bereingsseheoen zorgen en de orders van de leiders van het bergingswerk door zenden. Dc ..Poolzee" lag (oen voor anker op de rede van Port Said en voerde de blau- UNO-troepen en zij werden door de Egyptenaren dan ook als onderdeel van de VN-strijdmacht beschouwd.h De samenwerking tussen de verschil lende eenheden van de grote in het Suezkanaal samengetrokken bergings- vloot is buitengewoon goed, zo vertelde de stuurman ons. Er is hard, heel hard gewerkt en een belangrijk deel van het kanaal is dan ook ai opgeruimd. Er wachten nog enkele moeilijke karweitjes zoals het lichten van de Edgar Bonnet" en de „Aboekir", maar ook dat zullen de bergers wel klaren. Over zijn ervaringen van dc laatste maanden vertelde kapitein Hellendoorn onder meer: „Op de heenweg hebben we van het Kanaal naar Finisterre slecht Tr Gisteravond tegen acht uur meerde de zeesleepboot „Poolzee" aan de-" kade te Maassluis. Het was het eer*'- ste schip van de bergingsvloot der Ver. Naties, dat naar Nederland terugkeerde. MET Irompetfanures en in rij kostuum geklede ponyruitcr- tjes. die orchideeën aanboden, hebben de landelijke ruiters prin ses Beatrix gistermiddag als be schermvrouwe van hun Federatie van Landelijke RRverenigingen in het Utrechtse NV-Hui* ingehaald „U bent onze eerste ruiterkameraad", zei voorzitter P. K. Kistemaker, die dc installatie verrichtte. „U hebt immers een groot gedeelte van uw jeugd in de natuur rond Soestdtjk doorgebracht en daar ook de vriendschap van het dier ieren kennen". Na de installatie dronk de Prinses ten overstaan" van de duizend ruiters met het bestuur op het podium een kopje thee, waarna ze nog de rede van erevoorzitter dr. C. Brands over „Paard en mens" aanhoorde. Weer bliezen de trompet ters, toen de Prinses de zaai verliet, de oorkonde rijker die dc heer Kistemaker haar had aangeboden. Op de foto: Arie van Bergen en Elisa beth v, d. Pol (beiden lid van de ponyclub te Zevenhuizen) bieden de Prinses bloemen aan. De speciale commissie die de algeme ne vergadering der V.N. begin januari heeft ingesteld voor onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de opstand in Hon garije, heeft donderdag een tussentijds veralag gepubliceerd, gebaseerd op ge tuigenissen van een aantal vooraanstaan de Hongaarse vluchtelingen. De getuigen, o.w. Anna Kethly, een socialistisch lid van de laatste regering- Nagy, generaal-majoor Bela Kiraly, mi litair bevelhebber van Boedapest tijdens de opstand en Josef Kovago, een vroe gere burgemeester van de Hongaarse hoofdstad, hebben eenstemmig verklaard, dat: 1) de gebeurtenissen in Hongarije tussen 24 oktober en 4 november, toon de Sowjet-Unie ingreep, geen contra revolutie betekenden. 2) De opstand in het begin niet te gen de Sowjet-Unie was gericht en niet vanuit het buitenland werd gesteund. 3> De opstand niet van te voren door organisaties of enkelingen georgani- seerd was. doch spontaan ontstond en dat de actie van schrijvers en studenten I snel uitgroeide tot een beweging die alle lagen van de bevolking omvatte. 4i Het optreden van de staatsveilig- I heidspohtie. zowel in voorgaande laren als tijdens de opsiand, bijgedragen heeft aan het bloedvergieten. In de commissie van afgevaardigden van Australië, Ceylon, Denemarken, Tu nesië en Uruguay zitting. Een groot deel van het verslag over het Russische ingrijpen is gebaseerd op uitzendingen van radio-Boedapest. De commissieleden verklaren, dat ge tuigen verklaringen hebben afgelegd o\er martelingen door de Hongaaise veiligheidspolitie. Dit punt zal nader onderzocht moeten worden. De getuigen waren het er over eens. dat het Hongaarse volk geen terugkeer naar vooroorlogse economische en so ciale verhoudingen wenst, doch dat het doel van de revolutie was een politiek stelsel, ge basen d op nationale onafhan kelijkheid. een democratisch meerprr- lijenstelsel.nu't vrije, geheime verkiezin gen. en eerbied voor dc reen ten van de mens en de fundamentele vrijheden De commissie heeft nog geen defini tief verslag kunnen opstellen. Zij zet het horen van getuigen en inwinnen van verdere gegevens nog voort. Begin maart zal de commissie naar Europa vertrek ken om meer Hongaarse vluchtelingen te boren. Er dient volgens de commissie een nader onderzoek te worden ingesteld naar het verzoek om militaire hulp van de Sowjet-Unie tegen de opstand, dat na mens de regering-Nagy werd gedaan. Nagy heeft later ontkend, dat hij voor dit besluit verantwoordelijk is. Hij wist niets van het verzoek af, zo verklaarde hij op 30 oktober en latei-. (Van onze correspondent) Het vijfjarige meisje Willy Nieuwen- ka-np te Zwolle werd gistermiddag op stag gedood door een brok steen, dat van de Watertoren op de Turfmarkt loslet en van twintig meter hoogte naar beneden kwam. Het kind was met haar 7-jarig zus je Hendrika op weg naar school. Op hot moment, dat de beide meisjes Sang* de voet van de toren liepen, liet hei stuk zandsteen (een brok van ongeveer twaalf kilo) los. Willy kreeg het op haar hoofd en overleed ter plaatse. Haar zusle kreeg schaaf wonden. nel stuk steen was een deel van een -ieunpunt voor een sierpilaar langs dc bovenste verdieping van de toren. En kele maanden geleden is in dc ge meenteraad van Zwolle de aandacht gevestigd op de slechte toestand van de toren. Er werd toen in de raad gespro ken over de noodzaak tot aanschaffing van een stalen steiger voor de restau ratie van oude gebouwen in de stad, waarbij men ook het oog had op de Watertoren. De 25,000 havenarbeiders in New York hebben gisteren geweigerd gehoor te, geven aan de orders van de president, van hun vakbond om weei aan het werk te gaan. De mannen wachten, totdat de plaatselijke bonden in alle havens van Maine tot Virginia contracten getekend hebben. Overal zijn nieuwe overeenkomsten af gesloten behalve in Baltimore eii Hampton Roads in Virginia. ><VS-E

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1