d Ontluikend kerkelijk Rotterdam-Zuidwij k Wijkgebouw en Morgenster- kerk worden intensief sebruikt leven m SCHIEDAM A. M. de Groot tot erelid benoemd !van Schiedams Chr. Mannenkoor VLAARDINGEN Gemeente Schiedam mechaniseert administratie Techn. bedrijven P mmemM/mH m mkele> twkw/J Endocil Wie vond pensioen van oude tnan? Moderne satelliet-stad met 25.000 inwoners (11) MAASSLUIS ƒ10.000.000,- TROUW Vrijdag 22 februari 1937 -Maasland Laatste seizoenconcert'Bijeenkomst C.H.-jongcren van R.Ph.O. Streektournooi E.S.S. Deze en volgende week in Schiedam Proces om een stuk grond VI. Schaakgenootseha nog geen kampioen Bij oppompen van band been gebroken Aan verwondingen overleden Act ie Veilig V erkeer in Maassluis II V5 5? dl lïïf Sr//"rcnC Vervolg beursoverzieht Burgerlijke stand van Rotterdam Geestelijk leven in Zuidwijk J Hervormde Gemeente VRIJDAG 1 MAART 1957 4 1/4 pCt. 40-jarige obligatielening 1956 GEMEEiNTE ROTTERDAM 2.., Wachtverbod voor gedeelte B.K.laan Advertentie I J„ Wageuaar in C-C.C. Comedia speelt Cement op been Fiets gevonden Aanrijding Ten behoeve' van de aanleg van de Nieuwe Damlaan te Schiedam en de iaarmee samenhangende werken werd, in het kader van het uitbreidingsplan Xieuwland, in 1953 onteigend het per: ceel -grond Vellevestsingel 9, Grondruil Van sidling gevallen Wijkavond Herv. Gemeente Burgerlijke stand van Schiedam SÏrnUn A L Keï; Mej. Beydals directrice VOORDAT de Hervormde Wijkgemeente van Zuidvvijk het vorig jaar december haar mooie Morgensterkerk in gebruik genomen had, waren alle protestantse kerkgemeenschappen in Zuidwijk voor haar kerkdiensten aangewezen op het noodwijkgeboutv aan de La- renkamp. Alleen de ft K.- kerk, beschikte-avjpT.jeen .gioodkerkgebouw. De Morgensterkerk heeft voor de Hervormden natuurlijk uiteraard een'ideale oplossing gebracht, .van. bet vergaderruimteprobleem, maar voor alle andere ker Tormaties zal er voorlopig nog wel geen op lossing van dit probleem te verwachten zijn. Ondergetekende deelt mede,, dat op ter beurze van Amsterdam de verhandeling zal aanvangen van obligaties der groot nominaal ten laste van de Exemplaren van een desbetreffend bericht zijn bij dc kantoren te Rotterdam, Amsterdam en 's-Gravenhage van on dergetekende verkrijgbaar. ROTTERDAMSCHE BANK N.V. Rotterdam, 22 februari 1957. Nieuw bedehuis Geref. kerk issliiftisi Tijdens de repetitie van het Schie dams Christelijk Mannenkoor donder dagavond in Arcade heeft voorzitter P. Ij.' Vcrlinde de heer A. M. de Groot ge huldigd en tot erelid van het koor be noemd, waarbij hij hem een fraaie vul pen en een oorkonde aanbood. Dit alle? vond zijn oorzaak in het feit dat de heer De Groot hel Mannenkoor wegens gezondheidsredenen heeft veria- tcri cn sinds dc oprichting het. secreta riaat dus ruim vijfentwintig jaar heeft waargenomen. De penningmeester van het Mannenkoor, de heer C. Troost, overhandigde mevrouw De. Groot voor haar medewerking een mooi theeblad met twee kop en schotels. Staande zong het koor daarna onder leiding van de hoer J. van der Ree het „Wie op God betrouwt". De gemeente Schiedam is voornemens aan het zuidelijk gedeelte .van de Bur gemeester Knappertlaan, tussen de Vlaardingerdijk en de Bosboomlaan in de bocht waaraan de ingang van het Sportfondscnbad is gelegen, een wacht verbod in te stellen. Het uitzicht wordt naar de mening van de gemeente op ditj gedeelte door geparkeerde auto's belem-i merd. Verkeer. Woensdagavond is in te Maasland een vciligvcr- keersavonti gehouden, waarvoor maar t r, een matige belangstelling bestond. Voor van R Ph O Zaterdag hoopt dc Ylaardingso C.H.J de aanvang maakte de muziekvereniging J1,1 "'v' G. op een enigszins feestelijke wijze. ..Euterpe" een mars door het dorp en Het Rotterdamsch Philharmonisch 0r-haar vierde jaarvergadering te houden, g gaf men door middel van geluidswagens kest geeft dinsdagavond het laatste con-! De heer H. v.d. wetering, lid van de Het Schiedams Christelijk Mannen- bekendheid aan deze vciligverkecrs- eert voor het V.K.C, in dit seizoen. Di-; Iw'Cede Kamer der Sta ten-Generaal, zal! koor repeteerde deze avond voor de uit-!:u oncl- En^e films werden vertoond en rigent is deze keer de Italiaan' Antonio j spreken over Nieuw-Gutnca, waar lnj voering, die zij op 9 maart ie Aiblasser-' ',el ln,b!ick werd met verschillende ver- Peilrotti, die nog niet eerder in Neder-' zelf enige tijd is geweest. Bovendien zul- dam in snmemvei^ine met het Albl*isscr-Iheersprnbienton geconfronteerd. Donder- land optrad. )!<-'« enige films over Nieuw-Gumea ver-: dams cïrWtelTik Mdnmmkooi- I nml te riatumiddag werd een veilig-verkeers- I t»ond worden waaronder een kleuren-, geven Het' Alblasserdams koor bestaatI middag'gphuu'don voor do jeugd. Het programma bevat twee nummers I filmAlle belangstellenden worden tut-, nl in maart tien iaar Beide koren zul-' Dammen. Dc Manslmidso damclub DIO van Italiaanse componisten, n.l. Toccata genodigd deze vergadering bij te wo-, lert 'gezamenliik enkele worken z .aU Al spneldc een vriendschappelijke wed- van Girolajo Frescobaldi -en Prelude vanncn. De bijeenkomst wordt gehouden tn mach van Schubert Annus Dei van Bi «t'ijd tegen Denk en Zet van Maassluis. 1 de opera ..Fedra" van Pizzetti. Hoofd-ide Julinnakleulerschoo! aan de Juliana main an sinuoeii. Agnus, uei van at mct ,-_5 dr/t, ^êdstrijd te schotel van het programma vormt het: laan. aanvang 7.45 uur. zet erf Rhapsodie opus 53 van Brahms met begeleiding van het Rotterdams Philharmoniseh Orkest uitvoeren. Het tweejaarlijkse streektornooi van de Sehietiamse schaakvereniging te Schiedam zal dit jaar wederom gehou den worden op drie achtcrcenvoiger.de dinsdagen t.w. II, 18 en 25 juni. Aan hel twee jaar geleden gehouden streektor nooi werd door meer dan 100 schakers deelgenomen afkomstig uit Rozenburg, 's-Gravenhage. Pijnacker, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en andere plaat sen, Deze overweldigende deelname doet voor het komende streektornooi het bes te verwachten. Er zal wederom gespeeld worden in groepen van 4 spelers met twee fraaie prijzen per groep. Vioolconcei t van Ludwig van Bcetho ven. dat nog niets van zijn glans verin-1 ren heeft en door iedere muziekliefheb-1 ber met vreugde wordt begroet, wanneer! het op de programma's wordt aangekon-j digd. Solist is dc beroemde violist Hen-] ryk Szcryng' er wacht ons dus een su blieme vertolking van dit prachtige con cert. Na de pauze volgt de Suite uit het bal let ,.1'Oiseau de feu'' van de hedendaag se componist Igor Slrawinsky, ,cen prach tig. kleur- en melodierijk werk. dat tot het vaste repertoire van het orkest be hoort. Kim join geiuinien tijdens tip/mldighie. i'.Ln.r. I er li mie. tuur:.. C. Trooslj penningmeester, J. .dirigent en dé luei A. .11. de Groot. In dc galerie C.C.C. aan de Lange Kerkstraat te Schiedam zullen van 22 fe bruari tot en met 14 maart dagelijks van- 10—5 uur werken worden tentoon gesteld van J. Wagemaker. lil de reeks voorstellingen voor de to neelwedstrijd voor Schiedamse ama teurs zal op dinsdag 26 februari in Musis Sacrum om 8 uur een opvoering gegeven worden van het toneelstuk ..Drijfzand" door de Schiedamse Toneelvereniging Comedia. 26 februari: Musis Sacrum 20.00 uur S. G. Sectie Toneel: Toneelwedstrijd. Comedia brengt „Drijfzand". 27 februari: Musis Sacrutn 20.00 uur Ncd. Chr. Vrouwenbond: Jaarvergade ring. Amsteibron 20.00 uur Ncd. Bond v. Oud-Strijders en Dragers v. h. Mobilisa- lickruis: Contactavond. Wijkcentrum 20.15 uur Alg. Fotokring Schiedam: Krin'gavond. 28 februari: Musis Sacrum 20.00 uur Politie Muziekgezelschap: Muziekuit voering. Irene 20.00 uur Wijkgemeente IV: Toneel door het Toneelgezelschap ON Af. Arcade 20.00 uur Excelsior: Uit voering'. 1. maart: Jeugdgebouw Kethel 20.00 uur C.J.M.V. „Prema": Jaarfeest. Ire ne 20.00 uur Chr. Film Actie: „Canaris" 2.maart: Irene 20.00 uur Chr. Film Actie: „Canaris". Jeugdgebouw Kethel 20.00 uur C.J.M.V. „Prema": Jaarfeest. Musis Sacrum 20.00 uur Schied. Gymn. Bond: Feestavond. Musis Sacrum 20.00 uur Hookey Ver. A.S.V.I.O.N.: Contact avond. Arcade 20.00 uur Toneel ver. KDO Toneelavond. 1 maart: Sted. Museum 20.00 uur ope ning. Tentoonstelling „Spreiding". Ope ning Tentoonstelling „Jazz". Dagelijks: Cult. Contact Centrum van 10—17 uur: Werken van J. Wagemaker. Vanaf 2 mrt. Sted. Museum van 10—17 uur ('s zondags van 1417 uurj „Spici- ding'.' en „Jazz". Een molenbaas, die werkzaam was hij een bouwwerk aan dc Damlaan te Schie dam, kreeg een baal cement- op zijn been. Vermoedelijk is het been gebro ken. Dé bemanning van een schip, dat bij de firma Windthorst te Schiedam een ka bel .uitwierp ter versteviging van de ver binding met de wal, haalde tot haar, ver wondering nog een zeer goed rijwiel bo ven' water. Van tvie de fiets is en hoe deze. in do Nieuwe Haven is terecht ge komen, is niet bekend. De vierjarige jongen R. de N„ die don- ierdagrhiddag om 5 uur in dc Francois InverschmidUaan te Schiedam zonder :ocd. uit te kijken overstak, werd door •cn .motorrijwiel gcRrepen en tegen het vcg'dck geslingerd. De jongen kreeg een gebroken been en werd door dc G.G. en C.D. naar het gemeenteziekenhuis ver voerd. Daér de plannen van de gemeente'nog liet direct gerealiseerd konden worden verd het pand nog enige tijd aan de ge- iruikbr verhuurd. Deze overeenkomst is •HTiiddels beëindigd en het pand is afgc- i'-oken. Een verzoek tot het huren van cze grond kon niet worden toegestaan •mdal de gemeente de grond zeil als psiagterrein nodig had. Toch heeft de aanvrager dc grond m cbiuik genomen en niettegenstaande erhaalde aanmaningen blijft hij in ge zekerde grond weer te ontruimen. Dc vordering van de woningbouw in icuwland en de aanleg van straten er -agen maken het echter noodzakelijk, •t de gemeente op korte termijn debe- .hikking krijgt over deze grond. ■ijwillige ontruiming met is te veikiij ;<n zal in deze de hulp van de rechte .loeten worden ingeroepen, zo delen P en W. mede. Ten behoeve van de tbtbmding van dc 'iristeliike school in Kethel is net „e "n«t -eblekc". dat dc gemeente de krnrtt over een strookje ond groot c.°M m2. toebehorend aan heer W C. van der Eijk en mej. T. van der Eijk. Beiden hebben zich •rcid verklaard dc grond aan dc ge othfr of stsan in ruil voor eon a.nds)e trook grond van dezelfde grootte. Deze il zal plaat* hebben met geslo en rzen terwijl de voorkomende onkosten Geruime lijd' geleden is door B. cn Het blijkt mogelijk te zijn tot gelei W. van Schiedam, mede in verband delijke aanschaffing van een pons met de pensionnering van een van de administratieve krachten'bij de Tech nische Bedrijven, het verzoek gericht tot het Centraal Bureau voor Verifi catie en Financiële adviezen der Ver eniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze en samen hang van de kantoorwerkzaamheden bij die bedrijven. Het daarop betrekking hebbend rap port. in overleg met de gemeente- accountant en de financiële afdeling der Gemeente-secretarie en, na dc benoe ming van een nieuwe administrateur bij de technische bedrijven, in inten sieve samenwerking met hem. tot stand gekomen, heeft in de eerste plaats uit gewezen. dat de administratie in hoge mate was afgestemd op de kasverant- woording en alszodanig de typische ken merken vertoont van do kameraalstijd. Wil echter een administratie beant woorden aan redelijk te stellen eisen, dan dient te worden bedacht dat zij middel is tot- in hoofdzaak twee doel einden: machine waarmee de kaarten worden gemaakt en een kaarten verwerkende machine over te gaan, waarmede niet alleen wordt tegemoet gekomen aan dc noodzakelijkheid tot geleidelijke over gang naar het nieuwe systeem, doch ook gedurende het eerste jaar' de ex ploitatielast lager komt te liggen. De bedoeling is n.l. de benodigde ponsmachines ten laste van 'het dienst jaar 1957 aan te kopen en voor het sorteer- en tabelleerwerk gebruik te maken van de kaartenverwerkende in stallatie van een instelling te Rotter dam. De aankoop van de ponsmachine liet eerste tiental van.V.S.G. is nog Reen kampioen, liet bezoekend ILT.T. Mill Rot terdam bad zelf nop zeer j-oede kampioens kansen cn Raf zich 7.0 maar niet gewonnen De wedstrijd kon niet worden beëindijfd daar niet minder dan 5 partijen moesten worden afgebroken, wel een besvijs van de hardnekkigheid waarmee zij zich verdedigde. Ve stand bij het afbreken is echter 41 in het voordeel van V.S.G. Uit de 5 partijen zal V.S.G. waarschijnlijk wel enige punten halen hoewel het niet mee zal vallen. De persoonlijk resultaten waren: W. Kor- pershoekT-C. Smit 1—0, J. Smit—R. Visscher xi—'a. J- Roodcnburg— J. Elderson afgebro ken W. Roodepburx—-A. de Jong '5'2. H. Bruikman—J. Sandc afgebroken, J. v. d. Berg—F. Sirooband afgebroken. J. Akker- mansH. Slagman 1—D. P. Kornaat—J. Louwman afgebroken. J. den Boer—J. Slag man afgebroken. Mevr. Vrecken—J. Fok 1—0. Voorlopig 4—1. Voor de onderlinge'*competitie werden nog de volgende partijen! uitgespeeld. Groep I, J. Spruit—J. v. Witzenburg 0—1. C. v .d. Gaag—.1. Florijn >3-^'in Groep 2P. v. OcneW, Begeer 0—1. G. Maarseveen—F. Mooij 01. A. de Vette—A. Oudshoorn 0—1. M. Don—Leenheer 0t. Bij het oppompen van een autoband is vanmorgen de 45-jarige monteur uit de Luzacstraat te Rotterdam verwond geraakt. Bij het oppompen vloog nl. door de spanning plotseling de band van de velling tegen 't been van de monteur. Met een gebroken been is de man naar hel Bergwegziekenhuis vervoerd. De 50-jarige matroos P. Hooïerhcide uit dc Zeisstraat te Rotterdam-Zuid, die! gistermorgen tussen een ankorlicr be kneld is geraakt aan boord van het rijn- tankschip Gallia, is later op de dag in het Havenziekenhuis aan de gevolgen hiervan overleden. Zo fris en gaal als do kinderhuid kan ook uw huid wrer zijn. l'.ndocil luu- moonrrëmc galt uw huid nieuwe jeugd en schoonheid; rtmpelx cnou- gnalhrden verdwijnen J )e hormoon werking van l'.ndocil gaat dag cn naclu door. Gebruik dus ook overdag lindocil als basis voor poeder cn makc-np. Ontsluier uw schoonheid met i jtorinooncrcmc van Organon-Oss prr tube f'2.90 i Een bejaard echtpaar uit de Nonrdinn. j lenst raat te Rotterdam ziet dc komende dagen met angst tegemoet. Hun maan. ideitjkse inkomen is namelijk zoékse. raakt. j Gistermorgen betaalde men aan de [man. de "it-jarige A. ,1. v, K. in liet post- kantoor aim d" But aemeester Unosstrsat 'zijn maandelijkse ouderdomspensioen met dc aam olhn- van Social" Zaken uit Het was een bedrag van 197.17. Zoslj altijd stopte de man i 2.17 zijn sipa- jreneentje voor de hele maand in zijn portcmonnaie en de rest van liet bedrag j naar hij dacht, in een speciaal daarvoor 1 meegebrachte sigarenkoker om het aan I ntoeder-do-vrouw te geven. Bij zij,j thuiskomst bemerkten de oudjes tot hun j grote ontsteltenis dat de koker leeg was. Alle zakken werden doorzocht maar het geld was eu bleef weg. Vermoedelijk j heeft hij liet geld op liet postkantoor la- ten liggen. Aan het bureau Bergsingc! vertelde de man zijn trieste verhaal. On middellijk maakte dc recherche werk van deze zaak, Men heeft verschillende mensen gesproken, die tegelijk met de i oude baas aan het loket hebben gestaan, i echter zonder resultaat. Met lode schoe- I ncn moest de man huiswaarts keren. De 42-jarige dakbedekker J. Sierman* uit de OoFtervantstraat te Rotterdam is vanmorgen bij het verrichten van werk zaamheden bij de bouw van de elektri sche centrale aan de Waalhaven van een 2'. meter hoge stelling gevallen. Met inwendige kneuzingen is de man i naar het C'onlsingelzickenhuis overgé- bracht. De wijkgemeenten 7 en 8 van de Ncd. Herv. Kerk. te Vlaardingen houden op 1 maart hun laatste wijkavond van dit wintersei7.oen. Op deze avond zal ver toond worden de mooie geluidsfilm „Ver loren Grenzen". Deze film. die voor het laatst in Nederland vertoond zal wor den, Amerika heeft n.l, terugzending verlangd, behandelt écn van de punten uit het rassenvraagstuk en wel die V3n de z.g. blanke neger. De aanvang is 8 uur precies in de a. het verschaffen van de gegevens, welke .het beleidsorgaan -nodig heeft voor de .bepaling yan zijn., beleid;. b. het gericht zijn op het verwerven van inzicht' in de doelmatigheid van de uitvoering van de arbeid. Met de uitvoering van zodanige moderne bedrijfsadministratie is reeds een aanvang gemaakt. Efficiënt. In het bijzonder is bij het doelmatig heidsonderzoek gebleken, dat de voor de verbruiksadministralie in gebruik zijnde machines waarop de kwitanties worden vervaardigd, oud zijn, te traag werken en niet het door de stadsuit breiding toegenomen werk efficiënt kunnen opvangen. Vervanging van die machines en uit breiding van het machinepark zou dus odig zijn. Een uitvoerige studie heeft echter uitgewezen-, dat het raadzaam is op een machinale verwerking volgens een ander systeem, n.l. het ponskaarten systeem. over te gaan. Dit systeem houdt de mogelijkheid in van massale verwerking van de gegevens van de moderne bedrijfs-administratic. Om te beginnen zal dit geschieden ten behoeve van de verbruiksadministratie en gelei delijk aan ook met betrekking tot de andere administratieve handelingen van massale aard,- terwij! het bovendien mogelijk zal zijn-deze instaüatie dienst baar te -maken aan de huurincasso s van de Woningdienst, de. medische re gistratie van het Ziekenhuis, en de Verwerking van administratieve ge gevens van de dienst van Gemeentewee, ken, aan de modernisering van welke .dienst ook reeds dc vereiste aandacht I wordt besteed. beu voor r- komen. Gehuwd: A G Scholte". 31 j en L M Schaap, 31 j; VV A A Melissen, 30 j en M J.Markx. 28 j: AP Lletmeijer. 30 j en T W van. Loos broek 24 j; J v d Water 27 j cn F C H de 'Goede 27- j: G V d Windt 57 J en B See- baüer 4« i: A de Groot 18 1 eni L H M Smit 17 j; A Meier 2? J en W v d Staaij 21 j. L Bos 22 i en A dé Wit 22 it N M A Tonea o Bos 22 i cn A de Wit 22 j: N M A Toneato 26 J cn J C Mol 20 j: M. Bleijie 26 j en W J M van Alphen 21 j:.J H van Dam 24 j cn J A Hoordijk 23 J A J J van Tienen 26 j en J C'Heinsbroek 24 j; W H M Gerritsen 23 j cn S M Minderman 21 j: A Verhaar .5 j cn H S J Arts 25 j: B Donks 24. J en W '^Gehoren? Picter J. z. v. H. Huixkc-s en C. G van Dorp: Cornells, z. v. A Blom en G v d Horst: Adrlanus G. z v G.M \an Pelt cn C M Verschuren: Petronclla M L, d v J T Krebbers en J H Jacobs. Overleden: P M H van Oosten, 49 J. >r v C W van Noord: J v Dijk al j. A J KOndcrtroiiwilE Keur 23 j en M Hané 21 %i J 1-. i W A J de Jong 20 J, Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. Kaar- vergt een investering van ƒ14.000 per|tcn 7jjn verkrijgbaar bij de kerkeraads- jnar. terwijl de huur van Me sorteer- Jeden en >s avonds aan dc kcrk en tabelleermachine la.000 per jaar vergt. In afwachting van de goedkeuring van het desbetreffende comptabiliteitsbcsiuit wordt de ponsmachine voorlopig dooi de gemeente in huur genomen. GEEN SPREEKUUR De burgemeester van Vlaardingen is verhinderd op vrijdag 22 februari a.s. zijn wekelijks spreekuur te houden. Donderdag stond Maassluis in het teken van de Veilig Verkeersaetie. Ge luidswagens en propagandisten brach ten het publick op dc hoogte van de verkeersvoorschriften, terwijl in de avonduren in Luxor een propaganda- avond gegeven werd. De zaai was niet geheel gevuld, toen de voorzitter van de plaatselijke afde ling een korte inleiding hield. Spreker memoreerde, dat de afdeling juist een jaar oud is cn momenteel 270 leden telt. in de afgelopen maanden is in woord en geschrift propaganda voor veilig ver keer gemaakt. In het bijzonder is de jeugd daarbij ingeschakeld. Momenteel wordt een cursus georganiseerd voor bromfietsers, waarvoor goede belangstel ling bestaat, terwijl het voorts in de bedoeling ligt binnenkort een verkeers-' kcci'scursus voor onderwijzers te geven- Spreker bracht dank aan het hoofdbe stuur van het Verbond voor Veilig Ver keer voor de steun en de medewerking, die de afdeling Maassluis genoot. Na het vertonen van drie films, waar onder ,.De Pedaaltoeristen", sprak de heer Van der Scheer, namens het Ver bond voor Veilig Verker cn kort pro pagandistisch woord, waarin hij met nadruk wees op het toenemende, gevaar op de weg en de onwetendheid van de weggebruiker, Hij deed tenslotte een beroep op de zaal de plaatselijke af deling in haar streven, zoveel moge lijk te steunen en zich als lid op te ge ven. Na de pauze boden Jan de Kleijn en Julia van Laer een klcinkunslprogramma van ernst en luim, waarin tevens de be tekenis van het Verbond voor Veilig Verkeer werd belicht. Het publick wist het gebodene wel te waarderen en het duo had een gul applaus in ontvangst te nemen. Vanavond wordt in de cantine van de Vergde Touw'fabrieken een tweede pro- paganda-nvond gegeven. Gelet op het gebodene van de eerste a' ond mag voor deze voorsteiRing een i.uime belang stelling verwacht worden. Haan 27 j en C T L Fcnenga H-jltu-n 24 en F U V (1 Raaf -2 3, j: H Mulder 27 j en H A Polcier- Balluns 26 Ook de locale markts is vrijwel kleur- loos geweest. De meeste fondsen zijn met of nauwelijks in koers veranderd. Tot de uitzonderingen behoorden aandelen Ver Blik die 614 punt stegen lot 143. Daarentegen waren aandelen Fora 6 punten lager op 296 cn Meelfabrieken Ned, Bakkerij 5 punten op 24U. Vcrde'- liepen achteruit stock-diviJeii- den Wycrs _tot 213 J.-^ noteerden 29a ^- nlasscn wa-1 Lcêuw'-dcn "Oudsten d; A P-G Reutelingspcr- r^ icU beter Op 310 —2'4. De oud" I ger-Ramsteijn z; J Borsje-Couireur dl M spoorweglening noteei-de 100' Korfbalprcgramma, Dit voorjaar' heii- ben- de Maa?sluissè' korfballers'vanwege dc, .mtcro-korfbaljyecistrijden nog geen competitiewedstrijden kunnen spelen. Het is te hopen, dat er zaterdag niet veel terreinen afgekeurd worden, want er is weer een uitgebreid programma af te werken, "t Waterschip uit Hoogvliet zal in Maassluis te gast zijn bij het eerste twaalftal. Een spannende wedstrijd is hier zeker te verwachten, waar voor de gaston de kansen op een overwinning misschien iets gunstiger liggen. Het tweede twaalftal gaat naar Maas land om ODO 1 te bekampen. Voor de Maaslanders is dit een kans op een ruime overwinning. De junioren zijn zaterdag vrij. Kinderpostzegels. Het plaatselijk co mité Kinderzegels te Maassluis heeft met zijn jongste actie te Maassluis en Maas land wederom goede resultaten geboekt. De opbrengst in deze plaatsen op de scholen is 4.736.—, hetgeen 1.172.— meer is dan vorig jaar. Het dames comité plaatste zelf 2.834.55 (vorig jaar 2. 787,053 aan 'postzegels, zodat de actie totaa! opbracht 7.570,55. Toneelwedstrijd. Het programma van de toneelwedstrijd te Maassluis is enigs zins gewijzigd. Niet maandag-, maar dinsdagavond treedt „Eensgezindheid" in Luxor op. ais vierde deelnemendever eniging. Opgevoerd wordt „De man in het bruin". Volgende maand besluit ..Weverskade" de wedstrijd met de op voering van „De enige weg". „Minister de Visserschool, Deze week is op de Minister de Visserschool te Maassluis, die onder het bestuur staat van de Ver. v. Chr. Hervormd School onderwijs, dc 600-ste leerling ingeschre ven. Deze school is momenteel in onze gemeente het sterkst bevolkt, In 1923 werd zij in gebruik genomen met 189 leerlingen. In de loop der jaren heeft de school zich, dus met niet min der dan 411 leerlingen uitgebreid. B. en W. hebben aan mej. P. Beydals de persoonlijke titel verleend van direc trice van het Historisch Museum en aan mej": J. B. van Overeem, conservatrice van het Maritiem Museum „Prins Hen drik"'de persoonlijke titel van adjunct directrice. Aangiften van 21 februari 1957. Overleden: C J Lcunis man v H M An dricssen 68 j; H Steltenberg \r v A Kooij 57 j:C J Hoogelander man geil gevv m ft G Pelgrim 81 j: AI C T de- Munnik zoon 5 d: J A v Os man v C J Nolin 46 3; J Luiten man v A M Naaktgeboren 53 j; C A Broer- sen man v L IV v Dijk 50 j: A H v Wijn gaarden vr geh gew m C v Wijngaarden 71 j: C v Dongen man y A Jongejan 57 j; M Vcrkaart xr geh gew m P F v Bezooijen 85 j: F VV Finke man v G v Zóelen 67 k: M M Martin vr geh gew m J F Bauer 75 j: B v Aken man v S Weiler-82 j; M H- v d Wes ten vr v A J de Ruijtcr 84 j; W v d Steen man v G 't Hart 76 j; Bevallen: G M V Gcnt-Schimmer z: A C Zom-de Graaf d: A P de Rijter-de Vos d; E M Laforèt-v Evert d: A M GrocnrLcms d; W H Olden-Schermers d: A Rondbêrg-Luijk y; A Stolk-v d Horst z: K J Hcijmans-Vcr- hage z; A Schlosscr-Knoop d; MAP Kok- 'Steijgcr d: E Bosgra-v Breugel z: J C Lcms- Tackcma d: A A H Ista-Brummelhuis d; A Urlus-Gerretsen z: M CDaamen-Erke- lens d; D C den Haar. Dijkc z: M Smit- Steenman z; W M Kooien-VVittekrimp z: P C Gouwctoos-Kiok z: C M Gabeler-Banse z; C V Es-Puolen d: E C Haakmat-Wolf z; L v Rooijen-Ligthart z: M Phoa-Pomv z; G W Epping-v Oo- d: A Schutter-de Hollander z: P J C Jagers-v d Wel d: G Hansen-Wit- teveen d; A M W Vroegmdeweij-v d Roer z: N E Prins- v Vliet z: N Heshof-Hagendijk d: C M Schuitcma-Gressz; N Hardenbol-de Bak ker. z; K Nettcnbreijcr-Bartels z; N Huisman- Kosten d; L Gravendeel-de Witte d: M J de TT ET KERKELIJK I.e.VEN in Rotterciam-Zuidwiik begint zich hoe langer hoe sneer 1p consolideren. Dc iwee grootste |iroteslanise gemccusdtappeii de 'Hervormde Gemeente eu de Gerefonneerde Kerk alsmede de rooms-katliolieke bewoners, zijn reeds overgegaan tot bet vormen van eigen zelfstandige organisatievormen en enkele minder grote kerkelijke groeperingen als de Baptisten Gemeente eu tie Gereformeerde Gemeente houden regelmatig elke zondag kerkdiensten voor baar in Zn id tv ijk wonende leden. Jtoe groot daarbij de moeilijkheden zijn als gevolg van bet gebrek aan vergaderruimte, is in een vorig artikel reeds naar voren gebracht. scholen hoopt men nog dit jaar te be ginnen. DE Hervormde Gemeente van Chariots is reeds in 1953 begonnen met het houden van kerkdiensten in Zuidwijk. Aanvankelijk ressorteerden de Her vormden In Zuidwijk nog onder de Nieu we Kerkwijk, doch al spoedig werd be sloten een eigen wijkgemeente te vor men. Met medewerking van de Gene rale Synode werd bovendien een eigen predikantsplaats gesticht en in januari 3934 deed de eerste predikant van dc nieuwe wijkgemeente, ds. W. M, Kal mijn L.M.zn., zijn intrede. Hij was toen 31 jaar en had na zijn studie in Utrecht van 1947 tot 1950 de Hervorm de gemeente van Geertruidenberg ge diend. Daarna was ds. Kalmijn enkele jaren legerpredikant gevreest bU de stoottroepen en pontonniers. DE Hervormde kerkdiensten werden eerst gehouden in het vroegere nood- wijkgebouw van de Zuidwijksc Gemeen schap in de Schothorst en later in het huidige noodwijkgeboutv aan de Laren- kamp. Ongeveer dertig mensen kwa men hier de eerste tijd geregeld elke zondag samen. Na enkele jaren was dit aantal uitgegroeid tot 230 en bestond er dringend behoefte aan een eigen kerkge bouw. Wonderlijk snel is dit kerkge bouw er gekomen. Dé Rotterdamse ar chitecten H. W, M. Hupkes en ir. W. C. van Asperen kregen "opdracht een plan te ontwerpen. De kerkvoogdij en de Ge nerale Synode begrepen onmiddellijk, dat hier snel iets moest gebeuren en zorgden ervoor, dat een belangrijk be drag van het Grootboek der Ned. Her vormde Kerk kon worden geleend. Ook de Dienst voor Stadsontwikkeling ver leende spontaan medewerking en acht te het ontwerp van de genoemde archi tecten geschikt voor het centrum van de Zuidwijk. Achter het kerkgebouw zijn complexen scholen geprojecteerd voor een school met veertien klassen voor I.o. en u.l.o. en een kleuterschool met viet klassen. Met de bouw van deze i M es- v Loon z. 7.) J 'I I i I I I MIDDEN december van het vorige jaar kon dc prachtige „Morgensterkerk" in gebruik genomen worden. Deze kerk hoeft 600 zitplaatsen, maar ds. Kalmijn vreest, dat dit aantal spoedig te klein zal blijken, want de belangstelling noemt van weck tot weck toe. Na afloop van dc kerkdiensten gaat hij niet een ouderling bij de uitgang van de kerk staan om alle kerkgangers een hand te geven. Daardoor is een snelle berichtgeving mogelijk en worden alle nteuw-ingekomenen onmiddellijk opge vangen, Bovendien worden er geregeld nu afloop van de kerkdienst samenkom sten gehouden- in de social hall onder de kerkruimte. Hier zullen ook na de Op.en-Deur-dienstcn contacten kunnen v-orden gelegd met belangstellenden en vragen over het gesprokene in een open gesprek kunnen worden doorgesproken. TAE wijkkerkeraad van de Zuidwijk be- staat uit 9 sectie-ouderlingen, een scriba, een jeugdouderling, een zondags- schoobouderling, een ouderling voor ge- repatrieerden en een ouderling voor het Gpen-Deur-werk.Met dè niet-Hervorm- j bewoners van de wijk onderhoudt ds-.Kalmijn geregeld contact doordat hij zitting heeft in het convent van geeste lijken en het Centraal Overleg. MET betrekking tot de activiteit van de Hervormde Wijkgemeente kan Verder nog genoemd worden dc bojaar- deiisocicteit in de kerk, de Jonge Kerk- groep voor jonge lidmaten tot 35 jaar. de jettgdkerk voor jongelui van 12 tol 16 jaar. die tijdens de morgendiensten in do social hall samenkomen, de sa menkomsten van de opgroeiende jeugd, dc vrouwencontacten enz,. Dit is alles opgezet in de idee van de gemeenschap en het tegengaan van ontbindende ele menten. OOK de Gereiormeerde Kerk in de Zuidwijk is tot zelfstandigheid ge komen en telt reeds ver over de 600 zielen. Aanvankelijk werden de diensten 'goUöltaen* fll It'ët" töenmdïïge noodwfjkge- bouw aan de Schothorst. Later verhuis de men naar dc school aan de Keijon- burg en thans vergadert men in het noidwijkgebouw aan de Larcnkamp, evenals de Baptisten. Natuurlijk wordt ei hard gewerkt om te komen tot een eigen kerkgebouw, maar zo vlug als bij de Hervormden zal het hier wel, niet gaan. Ook wordt uiteraard getracht een eigen predikant tc krijgen: er is inmid dels een beroep uitgebracht op ds. H. Hcule te Deventer, maar voorlopig ver richt ds. H. de Bruin van De Hey-Tuin- tktrp nog hulpdiensten in de Zuidwijk- gcmeentc. Dc kerk van Rotterdam-Zuid- wijk beschikt ook al over een eigen or gaan, het „Zuidwijks Kerknieuws" en teil in haar midden een aantal vereni gingen voor de jeugd, vrouwen en kin deven. Er is een bejaardensociëteit, elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in liet lokaal Schothorst 15-17, een Christelijk Kinderkoor en een zondagsschool. Acti viteit en groei valt ook hier voldoende waar te nemen en plannen voor de toe komst zijn er niet minder. ZOALS gezegd houden ook de Baptis ten geregeld kerkdiensten in Zuid wijk, maar hun aantal is veel kleiner dan dat van de Hervormden cn Gerefor meerden. Veel Zuidwijk-bcwoner's edi tor komen uit het noorden van ons land, wan)- dc Baptisten naar verhouding nog al sterk vertegenwoordigd zijn. TNM1DDELS heeft de kerkcraad van f de Gereformeerde gemeente te Rot terdam-Zuid besloten "s zondags ook twee diensten in het nóodwijkgebouw aan dc Larenkamp te houden. De leden van andere Protestantse kerkgemeen schappen zijn zo klein in getal, dat ze voorlopig nog niet toe zijn aan het hou den van kerkdiensten in de nieuwe wijk. Modern uit stijl rol <Ic hutsel in dc Hervormde Morgensterkerk»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2