Beneluxraad Nauwe levensgemeenschap nadert voltooiing r Dreigende brenk in het Israëlische kabinet Thee zes cent oedkoper Koningin bij Puttense padvindsters o Hertog van Edinburgh tot prins verheven Resolutie van Libanon c.s. in de V.N.-assemblee Bergers kregen de vlot Kind gedood bij oversteken VAN CAUWELAERT (BELGIË) VOORZITTER Moordaanslag op Ngo Dinh Diem Heuss niet n&ar Amerika Marineofficier doctor met lof Weeroverzicht President Nasser naar V.S.? Denemarken nodigt Nehroe uit Noodlanding met 159 personen Sancties tegen Israël? OPLUCHTING INVLISSINGEN Nederland en Franse gebieden Havenstaking V.S, ZATERDAG 23 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3622 CONFLICT OVER TERUGTREKKING Noodzaak v Dure soorten 2 cent m Luxemburg verwacht blijde gebeurtenis Resolutie ingediend bij Ver. Naties Opnieuw incidenten bij Israëlische grens JAPANSEPREMIER TREEDT AF Ben Goerion IN ZUID'VIETNAM 0 Zie verder pagina 5 strnijs, treinenhuls. a'dam-w. Echtpaar verdronken Te vroeg gejuicht Helderse Iveeumklas met t.b.c. besmet N Rotterdam: Witte do Wittelcaat 3U Tetei. 1157UU (4 1) Postbus IJ 12 - Postgiro No. 4245)9 Klachtendienst abonnementen la.ati19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'I-Gravcnha.ee: Huygensplcin I Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Poslgiro No. 424867 Klrchtcndicnst: 18 30—19,30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG i*uxum- Weersverwachting, geldig tot zondagavond: ZACHTER Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen plaat selijk voorafgegaan door sneeuw. Matige tot krach tige in de kustprovincies tijdelijk harde wind, aan vankelijk zuidoostelijk, later ruimend naar zuidwest tot west. Stijging van temperatuur. 24 febr. zon op 7-40. onder 18.12, maan op 4.41, onder 13.18. 25 febr. zon op 7.37, onder 18.14, maan op 5.17, onder 14.19. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT AN het eind van de nu ten eindt ^.spoedende week heeft een nieuwe internationale verschijning haar open lljke intrede in de wereld gedaan. Het is de raadgevende interparle mentaire Beneluxraad. Een raadgevend parlementair or gaan voor de drie Beneluxlanden ge zamenlijk. De Raad bestaat uit 49 leden, waar van 21 worden gekozen uit en aange wezen door het Belgische Parlement, 21 uit en door het Nederlandse en 7 uit en door het Luxemburgse Parle ment. De Raad is bevoegd te beraadslagen en adviezen uit te brengen aan de drie regeringen die rechtsstreeks verband houden met: a. de totstandkoming en de werking van een economische unie tussen de drie staten, b de culturele toenadering tussen de drie staten, e. de samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid, d. de eenmaking van het recht in de drie staten, r -iIER is dus een parlementair or- H gaan geschapen dat wel geen be slissende macht heeft, maar dat toch wei een vrij grote en duidelijk om schreven taak krijgt. Want de vier punten hierboven ge noemd, zijn zaken die zich maar niet op het vlak der illusies bevinden, maar die in de werkelijkheid reeds aan het groeien zijn. De behoefte aan een Benelux-parle- ment was dan ook reeds vele jaren gevoeld. Immeri wanneer bepaalde landen op bepaalde gebieden der politiek een gezamenlijke weg willen bewan delen en daarbij als een eenheid wil len optreden, komt onvermijdelijk de behoefte op aan gemeenschappelijk beraad. Dat gemeenschappelijk politiek be raad is er uiteraard op het niveau der regeringen. Het was er niet op parle mentair niveau. Daar spraken over daze materie alleen de nationale par lementen afzonderlijk. Er was geen uitwisseling van gedachten tusaen de drie volken op parlementair niveau. Thans is dat tot stand gekomen. De plechtige inauguratie van de interpar lementaire Beneluxraad heeft giste ren plaatsgevonden. Wij spreken gaar ne de wens uit, dat deze raad bevor- Uérlijk zal mogen zijn aan de ontwik keling van een gemeenschappelijk óp- treden der drie landen en aan da groei van de gemeenschap: België Nederland. Luxemburg. DIT nieuwe parlementaire orgaan is een raadgevend orgaan. Meer kan het, onder de huidige verhoudin gen, niet zijn. Want voor een parle mentair orgaan met medewetgeven de, met beslissende bevoegdheden is noodzakelijk een de drie staten over koepelend regeringsgezag. Dit laatste ij niet aanwezig. En daaTom kan het parlementair orgaan alleen maar ad viserend zijn. Immers, als het erop aankomt, vallen de beslissingen bij de nationale regeringen en in de nationa le parlementen, Toch is de Benelux op federaal gebied in zekere zin ver der voortgeschreden dan de Raad van Europa of de Kolen- en Staalgemeen schap. De integratie voltrekt zich hier niet allereerst op het gebied van fe deral e instellingen en organen, maar in het geltjkrichten van de politiek, van het recht en van de mentaliteit. Dat daarbij een parlementair orgaan goede diensten kan bewijzen, ligt voor de hand. Benelux-parlement voor het eerst bijeen HET „Benelux-parlement" heeft gisteren in Brussel zijn eerste bijeenkomst gehouden. De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. zoals het lichaam officieel heet, bestaat uit 49 parlementsleden uit de drie Beneluxlanden. Tot voorzitter werd bij enkele-kandidaatstclling benoemd de Belgische afgevaardigde de heer F. van Cauwelaert. Nadat de heer Van Cauwelaert zijn plaats op de voorzitterszetel had ingenomen, zei hij. te hopen dat deze dag van grote betekenis zal worden voor de toekomst van de Beneluxlanden. De nauwe levensgemeenschap, waartoe is besloten, nadert haar voltooiing. Het defini'ieve unieverdrag mag in de loop van dit jaar worden verwacht en het lijdt geen twijfel of het zal zowel door de openbare opinie a's door de wègtevende lichamen van de drie deelnemende landen met grote ingenomenheid worden ingehaald. De 49 parlementariërs hebben zich naar Europees model gegroepeerd in drie fracties: de groep van samenwerkende T7EN leider van de op twee na de grootste partij in de Israëlische regering, de links socialistische Ahdoet Avoda, heeft gedreigd uit het kabinet te treden, als de regering bevel geeft de troepen uit Gaza en de Golf van Akaba terug te trekken. Het dreigement, door ïigai Aion In het Israëlische parlement uitgespro ken, kwam als een verrassing,. Het deed de mogelijkheid van een ernstige breuk in de regering ontstaan. De Mapai-partij van premier Ben Goe rion zei dat zij van de verklaring van de, premier alleen maar nota nam. De Mapai is van mening dat de Israëlische regering vrijheid van handelen moet hebben wanneer Amerika tegenvoorstel len doet. Ook meent de Mapai dat Israël zijn troepen misschien wel zal moeten terugtrekken wanneer daar desnoods geheime Amerikaanse waarborgen te genover staan dat in geval van nieuwe aanvallen van Egyptische zelfmoordcom- mando's of een blokkade van de Golf van Akaba krachtig zal worden ingegrepen. De Herut (vrijheidspartij), die tot de oppositie behoort, eiste evenals de Ah doet Avoda had gedaan een herhaling van de op 23 januari door het parlement aan vaarde resolutie. Deze resolutie maakte duidelijk dat Israël zich zou verzetten tegen terugtrekking uit Gaza en de Golf van Akaba zonder dat doeltreffende waarborgen zijn ontvangen. De bijeenkomst van het parlement is tot maandag verdaagd. De Zuidvietnamese premier Ngo Dlnli Diem is gisteren aan de dood ontsnap! ioea een Ud van de Bao Dal-sekte een revolverschot op hem loste. De kogel trof de minister van Landhervorming Do van Dung, die ernsilg gewond werd De aanslag werd gepleegd te Ban- methoet, in de nabijheid van Saigon, toen de premier het openingswoord voor een jaarbeurs zou uitspreken, Iemand die naast de adspirant-moor- denaar stond, gaf op het laatsje ogen blik een duw tegen de revolver, waar door de kogel van richting verander de. De dader is gearresteerd. De Bao Dai is een fanatieke gods dienstige sekte, die vroeger een eigen leger bezat, dat echter door de premier ontbonden is. Premier Ngo Dinh Diem is rooms-katholiek. christelijke partijen, de socialisten en de liberalen. De christelijke fractie met 25 va» de 49 leden de grootste. Deze fractie bestaat uit röoms-kathotieken en protes tanten. Tot deze iaatsten behoren alleen de vertegenwoordigers van de A.R. cn de C.H. Dit feit lieeft echter de twee c.-h. afgevaardigden, de heren Lieh- tcnauer en Diepenhorst, niet weerhouden om tot deze christelijk-democratische fractie toe te treden. De minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, de heer J. Bech, zei in zijn rede, dat wat zich in 1944 slechts cis een economisch plan voordeed, lang zamerhand rijker aan inhoud is gewor den. De ondertekening van dit verdrag bij het dagen der bevrijding was niet slechts een maatregel van economische samenbundeling ter bevordering van de stoffelijke heropleving van ieder van onze staten onmiddellijk na de oorlog- Het was allereerst een daad van vast geloof in de belangengemeenschap der drie landen. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr Luns, noemde de raad een noodzakelijke voorwaarde De Westduitse president Theodor Heuss za! vermoedelijk zijn voorgeno men bezoek aan de Ver. Staten moeten afzeggen. Dit is door een lid van zijn stat in Bonn meegedeeld. De 73-jarige president iigt sedert maandag te bed met een ernsige kóu. De behandelende doktoren vrezen voor longonsteking als Heuss de lange en ver moeiendereis onderneemt en hij niet geheel hersteld is. (Van een onzer verslaggever» Aan de Vrije Universiteit te Amster dam is vrijdagmiddag de kapt.-lt. ter zee R. W. van der Glessen, lioofd se lectie van de Kon. Marine, cum laude gepromoveerd tot doctor Jn de lette ren en wijsbegeerte op een proefschrltt, getiteld: „Enkele aspecten van het pro bleem der predictie ln de psychologie, speciaal met het oog er- de selectie van het militair personeel". De promotor was prof. dr. J. Waterink. Als paranimfen fungeerden de col lega's van dr. v. d. Glessen bij land- en luchtmacht: lt,-kol, H. Sehulte Nord- holt, hoofd selectie Kon. Landmacht, en lt.-kol. J. Jr. F Borghouts, hoofd se lectie Kon. Luchtmacht Omdat allen in uniform waren, had het zwart van het rukker,«um plaats gemaakt voor het donkerblauw van de marine, dat dus gevat was in het groen van de land macht en het grijs van de luchtmacht telkens onderbroken door kleurige onderscheidingstekens. In de zaal, waar de plechtigheid plaat» vond, domineer de het blauw van belangstellende ma rine-autoriteiten. In zijn woord van gelukwens bracht prof. Waterink de enorme werkkracht en de bijzondere wetenschappelijke be gaafdheid van de promovendus naar voren: op 38-jarige leeftlJdi liet dr. v. d. Glessen zich inschrijven als student in de psychologie, en hoewel hij toch een verantwoordelijke positie bekleed de, had hij na v|Jf jaar zowel zijn kan didaatsexamen als zijn doctoraal exa men cum lande gedaan, en nauwelijks drie Jaar later volgde nu zijn promo tie met lof. Op de foto: prof. Waterink overhad- digt dr. Van der-Glessen de bul. DE BILT, zaterdag 10 uur. Een klein storingsgebicd dat zich vrij dagmorgen boven noordwest Frankrijk van het omvangrijke depressiegebied op de Oceaan afsplitste, trok snel, vergezeld van sneeuw en regen, via Zwitserland naar Italië Na het wegtrekken ervan steeg de luchtdruk boven Frankrijk weer, hetgeen onder meer tot gevolg had dat de wind in ons land gedurende de nacht zwak was en daai er bovendien langdurige opklaringen voorkwamen, daalde de temperatuur bijna overal tot enkele graden beneden het vriespunt, waarbij zich op uitgebreide schaal mist cn laaghangende bewolking vormde, Tegen zaterdagmorgen nam de activi teit van het depressiegebied op de Oceaan in de omgeving van Ierland weer snel toe en er vormde zich een nieuwe depressiekern welke zich tamelijk snel in noordoostelijke richting uitbreidde. Dit nieuwe depressiegebied gaat ver gezeld van een uitgebreid ncerslaggebied. Aan de zuidflank ervan werden grote hoeveeïheder- zachte lucht naar West- Europa getransporteerd. Verwacht mag worden dat dit nieuwe depressiegebied zondag dicht langs ons land zal trekken, vergezeld van regen en wind en stijging van temperatuur, maar het is niet uitgesloten dat de regen plaatselijk voorafgegaan wordt door wat natte sneeuw. Naar wij in bevoegde kringen ver nemen, zullen de theeprijzen met ingang van maandag worden verlaagd. De soort van 98 cent per 100 gram wordt ver minderd tot 94 cent en de soort van 80 cent per 100 gram gaat omlaag naar 74 cent. De duurdere theesoorten wor den met 2 cent per 100 gram verlaagd, Deze prijsdaling vloeit voort uit hei wereldmarktprijsniveau. (ADVERTENTIE) Trlx en Mirklln eielc- trelnen, vastgestelde prijzen v.s. ƒ.1.p.w. haarlemmermeerstraat 16 telefnnn 48910 Koning SOoed van Saoedl-Arablë en de Libanese minister van Buitenlandse Zaken hebben president Eisenhower ver zocht, president Nasser van Egypte uit te nodigen in Washington de Elsenhower- leer voor het Midden-Oosten te bespre ken. Dit wordt in de Libanese hoofd? stad Beiroet vernomen. President Nas ser zou een uitnodiging in beginsel reeds aanvaard hebben, meldt het blad. NWILLEKEURIG denkt men, dit alles overwegende, dat hier dan toch de historie zichzelf corrigeert. Hier is iets bezig te gebeuren dat aan de door Willem van Oranje zo zeer begeerde Pacificatie van Gent doet denken. Hier is iets aan het wor den dat in 1815 vagelijk als historische noodzakelijkheid werd gezien maar door het centralisme van koning Wil lem I werd vernietigd. We zijn hier bezig aan iets dat Groen van Prinsterer voor ogen heeft gestaan toen hij aan koning Willem I schreef, dat de.oplossing van de crisis met België een staat eiste op federale, dat is op antirevolutionaire beginselen ge grond. t Zo ver,-zijn we nog niet. o. Maar. het begint te groeien. De staking van liet personeel van Franse gas- cn elektriciteitsbedrijven vrijdag te middernacht geëindigd. MET een hartelijke en i krachtige welkomst-yell hebben Puttense padvindsters en kabouters gister middag H. M. de Koningin begroet, die in padvindstersuniform en on der haar padvindstersnaam Mova. vedo in Putten de herdenking van de honderdste geboortedag van de stichter van de Padvindersbeweging Lord Baden-Powell, kwam meema ken. De Koningin verbleef anderhalf uur in het clubhuis van de Puttense padvindsters en zij nam deel aan een programma dat door ie meisjes was opgesteld. H. M. liet zich een kommetje ,,kruudmoes", het streekgerecht van de Velttwenaren, goed smaken te midden van de zingende padvind sters. A's geschenk kreeg de Koningin eer grammofoonplaat met de stem van Lady Baden-Powell de chief guide van de meisjespadvinderij toier geboortedag eveneens gisteren werd herdacht. Ook werden haar twee bakjes fruit aangeboden, waar van er een bestemd was voor prin ses Marijke, die ook kabouter is. Bij het afscheid zwaaiden alle kinderen een laatste groet naar de Koningin met een geurige peper koek, een geschenk, dat Hare Ma jesteit voor de Puttense jeugd had meegebracht. Op de joto ziet men hoe de 16- jarige Alie van Eek uit Lanteren, een van de „Blauwe Vogels", de Koningin een zelfgemaakte gedenk dag-wens aanbiedt. De premier en minister van Buiten landse Zaken van Denemarken, Hansen, heeft meegedeeld, dat de premier van India, Nehroe, uitgenodigd zal worden een bezoek aan Denemarken té bren gen met de prmiers van drie andere Aziatische landen. j Hansen zei, dat uitnodigingen gericht zullen worden aan de prmiers van Bir ma, Pakistan, Thailand en India. In Luxemburgse hofkringen is meege deeld, dat erfgroothertogin Josephine Charlotte tegen eind mei een derde kind verwacht. Prinses Josephine-Charlotte trad 9 april 1953 met erfgroothertog Jan in het huwelijk. Prinses Marie-Astrid, de doch ter van het erfgroothertogeüjk paar, werd op 17 februari 1954 geboren. Het tweede kind, prins Hendrik, is nu 22 maanden oud. Vannacht omstreeks twee uur is het echtpaar J. G. van der L. uit Smilde vermoedelijk misleid door de mist, in de Drentse Hoofdvaart geraakt en verdronken. De man en de vrouw zijn beiden 48 jaar oud en laten drie kin deren achter. Hoewel hulp vrijwel on middellijk aanwezig was en de dren kelingen spoedig op het droge waren gebracht, bleken zij leeds te zijn over leden. Ze waren van een feestje op weg naar huis. Elizabeth II heeft haa* de 35-jarige hertog van gisteren tot prins verhe- Koningln echtgenoot, Edinburgh, ven. Waarnemers zijn van oordeel, dat het besluit onder meer ten doel heeft de geruchten over een verwijdering lussen het kontnkllik paar uit de we reld te helpen. In de London Gazette - hel Britse staatsblad - wordt gezegd, dat „het de koningin heeft behaagd te verkla ren, dat het haai wil en behagen is, dal Zijne Koninklijke Hoogheid de her tog van Edinburgh voortaan zal wor den genoemd Zijne Koninklijke Hoog heid Prins Philip hertog van Edin burgh." In de volksmond heet de hertog reeds lange tijd prins Philip, maar tot dusver was die titel niet officieel. Van geboorte is Philip een Griekse prins, maar voordat hij met prinses Elizabeth in het huwelijk trad, deed hij afstand van de Griekse nationali teit en daarmee van zijn titel. De troonopvolging is door de verle ning van de titel onveranderd geble ven Prins Charles, than= ach! jaar, is de wettige opvolger van koningir Elizabeth. Door acht leden van het Aziatisch- Afrikaanse blok en drie leden van de Latijns-Amerikaanse groep is aan de Algemene Vergadering van de Verenig de Naties een ontwerp resolutie inge diend, waarin een commissie van drie voor goede diensten in het geschil over Ncd. Nicuw-Guinea wordt voorgesteld. Van Nederlandse zijde is dadelijk te kennen gegeven, dat de Nederlandse delegatie onveranderd legen dit denk beeld gekant is. Een Globemaster transportvliegtuig van dc Amerikaanse luchtmacht, met een bemanning van lien koppen en 149 passagiers aan boord, meest militairen, heeft op een eilandje ln een rivier bij Seoel in Zuid-Korea een noodlanding moeten maken, wegens motorstoring. Er zijn op zijn minst vijftig personen om het leven gekomen en er worden er elf vermist. Vijftig passagiers werden gewond. Zij zijn per helikopter weggebracht. Het toestel was onderweg van Korea naar Japan. Het moest kort na de start landen. Zes Arabisch-Aziatlsche landen heb ben vrijdag een beroep op de Assem blee der V.N. gedaan om Israël te ver oordelen wegens het niet terugtrekken van zijn troepen uit Egypte en het te straffen met economische, militaire en financiële sancties. Dit gebeurde nadat secretaris-gene raal Dag Hammarskjoeld meegedeeld had, dat Egypte er mee Ingestemd had, dat troepen der V.N. het bebeer over de landtong bij Gaza zouden overnemen van Israël en dat dc V.N. hulp zouden verlenen om een einde te maken aan alle grenso ver vallen. Israël"heeft geweigerd zich uit het ge bied van Gaza terug te trekken voordat het de verzekering heeft gekregen, dat geen nieuwe overvallen zullen plaatsvin den. De afgevaardigden zagen nieuwe hoop in de mededeling van Hammars kjoeld en 'wachtten op de reactie van Israël. De Libanese minister van Buitenland se Zaken Charles Malik diende de reso lutie in, waarin wordt aangedrongen op maatregelen tegen Israël. De Assemblee verdaagde daarna het debat over het Midden-Oosten tot maan dag om de V.S. meer tijd te geven met Israël te praten. President Eisenhower streeft er zender strafmaatregelen naar terugtrekking der Israëlische toepen te vekrijgen. De resolutie werd ingediend door Af ghanistan, Indonesië. Irak, de Libanon. Soedan en Pakistan, maar Malik zei, dat zij de steun had van ..ontelbare" leden Ier V.N. De resolutie drukt ernstige bezorgd heid uit over het niet nakomen door Is raël van de vroegere verzoeken der As semblee om zijn troepen terug te trek ken. Zij stelt voor: 1. Israël te veroordelen omdat het Egyp te nog niet ontruimd heeft. 2. Er bij alle staten op aan te dringen voorlopig geen economische, militaire en financiële steun meer aan Israël te verlenen. 3. Alle staten tc vragen met Hammars (Van onze correspondent] Gistermiddag om kwart over. vjjf ging er een zucht van verlichting op onder de bergingsdesknndigen va» Leen Smit, Van den Tak en aVn den Akker: de Zweedse ertstanker „Vittangi" die vier dagen heeft vastgezeten bU Yllssingen, was eln. deljjk los. Heel langzaam koerste de lange sleep bergingsvaartuigen en sleepboten met de gehavende Zweed naar de buiten haven, waar het schip aan een boel werd gemeerd. Onmiddellijk begonnen de drie uit Rot terdam overgekomen kranen met het los sen van de lading erts, terwijl tien com pressors nog steeds lucht in de „Vittangi" pompten. Zodra het schip leeg is, zal men noodherstellïngen aanbrengen. Daarna zal de „Vittangi" naar een werf (waarschijn lijk een Antwerpse) worden gebracht voor definitief herstel. Men heeft gistermorgen nog even te vroeg gejuicht op de bergingsvloot. Want nadat de „Vittangi" zich eindelijk had opgericht uit haar zware slagzij en in Een Israëlische militaire woordvoerder heeft vrijd&g bekendgemaakt, dat bij in cidenten nabij de Israëlisch-Jordaanse grens vier Israëliërs venvo- '.ingen heb ben opgelopen. In het gebied van Beit Nabaia werd een patrouille-auto van de politie be schoten, waardoor een der inzittenden werd gewond. In de omgeving van Af- foelleh we- i twee burgers gewond, doordat, hun vrachtauto in een hinder laag viel. In hetzelfde gebied werd het vuur geopend op een politiepatrouille, waardoor een politieman werd gewond- Naar aanleiding van het bericht van het ANP betreffende opmerkingen wel ke door minister-president Drees zouden zijn gemaakt ten aanzien van de con sequenties van de Euromarkt voor de handel in tropische produkten, wordt van officiële zijde het volgende medege deeld. Het is onjuist, d..t Drees zou heb ben gezegd, dat Nederland zich zou ht-bben verplicht tropische produkten uit Franse overzeese Piedsdeien h te voe ren. Wel juist is, dat in de loop van de totstandk n d>. gemeenschappe lijke markt binnen het ader daarvan, tot een gem""-.schapjelijk buitentariel zal worden overgegaan. De hoogte hier van vormt nog een punt van onderhan- d"ling. Ten aan? va. bepaalde produk ten als oliehO!)rJ«»*>->" zaden staat nog niet vast of invoerrechten suller. worden geheven en zo ja, op welk niveau. Ook ten opzichte van koffie is over het bui tentarief nog beslist. kjocld samen te werken in de toepas sing van strafmaatregelen. 4. Hammarskjoeld te vragen rapport uit te brengen over de wijze, waarop deze resolutie en de vorige verzoeken aan Israël, nagekomen zijn. de vaargeul was gekeerd, raakte de diep liggende voorsteven opnieuw vast Het schip lag toen dwars in de vaar geul De oorzaak van deze tegenslag was de lage waterstand; het was toen namelijk eb. Twee grote kranen kwamen langszij' en haalden 2300 ton erts uit de ruimen. De Capaciteit van de compressors werd intussen opgevoerd en er kwamen meèr sleepboten aan te pas. Deze massale krachtsinspanning had succes: bij het opkomen van de vloed kwam de „Vit tangi" vlot. Bij het Leugenaarshoofd zal een dui- keronderzoek gedaan worden naar het obstakel waar de „Vittangi" op gestoten is. Het Oostgat zal daarom voorlopig nog voor de scheepvaart afgesloten blijven. Aan de staking van 45.000 Amerikaan se havenarbeiders in de Atlantische ha vens is vrijdag een eind gekomen, door dat er een nieuw contract tot stand is gekomen in Norfolk (Virginia) en Balti more, De arbeiders in de andere havens hadden verklaard niet aan het werk te gaan, voordat ook in de genoemde gebie den een bevredigende regeling was be reikt. y. (Van onze correspondent) Gistermiddag is het 6-jarig jongetje: E, van der Brirk te Voorthuizen dode lijk verongelukt. Het kind kwam uit school, stak zonder op bet verkeer !e letten de weg over en werd aangereden door een personenauto. Terwijl dc politie bezig was met op- metingen. reed een met stenen geladen vrachtauto legen de personenauto aan. Deze werd vrij ernstig beschadigd.' Het Japanse kabinet heeft vrijdag be sloten. af te treden. De minister-pre sident, Isjibasji. had meegedeeld mót het oog op zijn gezondheidstoestand zijn,, functie op te geven. Isjibasji zal worden opgevolgd door Kisji. Men verwacht dat het kabinet- Kisji overigens dezelfde samentelling zal hebben als het kabinet-Isjibasji. i. (Van onze correspondent) •Dezer dagen is bij een leerling van het gemeentelijk lyceum te Den Helder t.b.c. geconstateerd. Zoals gebruikelijk, heeft men ook de personen uit de naas-, te omgeving van deze patiënt aan een' onderzoek onderworpen, waarbij bleek, dat alle leerlingen van de derde klas van dit lyceum oositief reageerden. Drie lyeeïsten moeten in een sanato rium worden opgenomen. De overige, leerlingen staan onder voortdurende controle. Er zijn speciale maatregelen genomen om besmetting van andere klassen te voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1