13 landen willen commissie van bijstand 'Indonesië beroept zich op toen emend e o ngerustheid ionder Ned. intellectuelen I Israël dreigt V.N.niel mDERLAND: meer te erkennen Avontuur op Schiphol «i R.T.M. - garage door brand vernield Communisten en nationalisten steunen plan-Soekarno FRANCO ONTSLAAT ALLE MINISTERS Luchtlijn over Noordpool naar Japan geopend Coaster en vrachtschip op mijn gelopen 8 Gevolg van eventuele sancties: Spoedoverleg van Dulles en Senaat onmogelijk Weeroverzicht Acht autobussen gingen verloren Motor tegen mast; dode en gewonde SOLfi Nieutve periode ingeluid AUTOBOTSING 7 GEWONDEN Voor Nederlandse kust Veel ravagemaar geen geivonden i Pp fl MAAjNDAG 25 FEBRUARI 1957 Nederland tegen hel nemen van sancties contra Israël ir ;|L! WMsmxm BETOGINGEN ÏN DJAKARTA WEERSTAND BIJ /MOHAMMEDANEN. Door Lus gegrepen m r w$ m «ft Directeur: H. DE RUIG O l De permanente vertegenwoordiger van Indonesië bij de V.N., Soedjarwo, vroeg bijstand van de volkenorganisatie by het zoeken 'naar een oplossing voer het geschil. De Nederlandse vertegemvoor- jdiger mr, C. W. Schiirmann. verklaarde echter, dat de houding van l Indonesië het voor Nederland onmogelijk maakt met dat land over de toekomst van Nieuvv-Guinea verder te onderhandelen. De alge- ,mene vergadering achtte hij niet bevoegd de aanspraken van Indo nesië te behandelen. I De afgevaardigde van Ceylon zou tijdens deze zitting namens der- j tien landen een resolutie indienen, waarin wordt voorgesteld een commissie van goede diensten van drie leden in te stellen, die in het najaar rapport zo i moeten uitbrengen. De redevoeringen van de Indonesische en de Nederlandse afgevaardigde vergden echter zo veel tijd. dat het daarvan zaterdag niet meer is gekomen. De zitting werd verdaagd tot een nader vast te stellen datum. Israël kan de Ver. Naties niet meer als onpartijdig of neutraal beschouwen, indien aan Israël nineties worden opgelegd. Dit Itlêft Walter Eytan, directeur-ge neraal van het Israëlische n>mis- teri® van Buitenlandse Zaken, gisteren op een persconferentie meegedeeld. Ontploffingen Ongebruikelijk Nieuwe voorstellen Unaei U anaelmgeni die en dat heeft een eenvoudige reden: Spoedig Zelfbeschikking k Verscheurd Resolutie Advertentie Meerderheid Spanning SI* 'M kt PI SS if ff# lil' kf Rotterdam: Witte de Wiihsiraat 30 Teler. 31S700 (4 1 1 Postbus 131U Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.309.30 u Zaterdags 17IS uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhsgr: Huygcnsplcm 1 Trlef 1.13467 i.l l i Postbus 1091 - Postuur, No 424867 Klfchtend icurt; 13 20-19 30 u- Tel 302369 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67382 Abonnementsprijs 57 cent pei week f 2 48 ner masn-t f 7.40 per kwartaal Lo-.se 17 - IV Lo-.se nurnmci; 15 cent Veischimt dagelijks Weersverwachting-, geldig tot dinsdagavond, LATER OPKLARINGEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met hoofdzakelijk In het zuidoosten van het land plaatselijk nog enige regen of motregen, en hier en daar mist, later enkele opklaringen. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 26 febr. zon op 7.35, onderis.IS, maan op 5.48, onder 15.21. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J, S. BRUINS SLOT NW.- GUINEA WEER IN i ,.7—.iMT f.tti Isrn'oliich frpgut houdt hij $jar*i» 1.7 Sjrihh dr wacht om de try* inart tan hntplivh** whtjwn daar de Coff 1 on 4kahn I* utmr- borfrn. oorlogsbodem zou ni-t u orden teruanetrnhirn tóor de l er. \iittoi soortgelijke uuarborjten fotm. ï.rn kwestie, dtr een groot deel tan de ttt'reld houdt. p*oi in sfianntnfi N DON ES IK heeft zaterdag in de polilieke commissie \an de al gemene vergadering der erenigde Natie.- zijn aanspraken op .Meuvi-Guinea kraelit hijgezel door zich ero.ni. oji te beroepen. ..dat er onder Nederland-c intelleetuelen mei erantwoordelijkheid-- I gevoel een groeiende ongerustheid Iieer-t over (Ip kvvestie-.Nicuvv- Guinea". I h- Het Israëlisch* standpunt zou o.m. gevolgen hebben voor dc commissie van de V.N. voor naleving van het be stand in Palestina. Voorts zou het, vol tes* Eytan, onmogelijk worden een bemiddelaar In het Israëlisch-Arabische geschil aan te wijlen, zoals in 1949 Ranph Btrache, Ten slotte zou het afkon- diren van sancties tot gevolg hebben, dat Israël zijn pogingen om tot een re- reling over de zone van Gaaa en de Palestijnse vluchtelingen te komen, ge heel xou staken. dc strook aan de Golf vp Akaba door 1 de Israëlische troepen. I Nieuw zou zijn. dat Israel nu de Ver. Naties zou «Uien laten deelnemen aan het (Israelischel bestuur In het Gebied van Gaza. Egyptische woordvoerders hebben zondag ontkend, dat htm land bereid is V.N.-troepen tot de stiook van GazS toe te laten. Zij jet-klaarden, dat £gyptfybet voornemen heeft de strook* weer te' of- zetten. Door deze opmerkingen werd de hoop in sommige V.N.-krmgen op een compromis dc bodem ingeslagen. Eytan legde een ..witboek" over. dat betrekking heeft op dc schendingen van het internationale recht door Egypte sinds acht jaar geleden de bestandsover- senkomat ondertekend werd. Acht democratische en republikeinse leiders uit de Amerikaanse senaat heb ben gisteren twee uur met minister Mies van gedachten gewisseld over de locstand in het Midden-Oosten. Na afloop van dit voor een zondag ongebruikelijke overleg word meege deeld dat de kwestie van sancties tegen Israël was besproken. ..De regering schijnt alle mogelijke middelen te onder zoeken om een schikking van deze kwes tie tot stand ie brengen." zei senator Johnson. Andere deelnemers aan de conferen tie zeiden, dat de regering kennelijk de hoop koesterde, dat Israël zijn stand punt soa wijzigen. Dulles bad later op de da- een onder houd met de Israëlische ambassadeur Abba Eban. die zojuist uit Israël was teruggekeerd. Naar verluidt, zou Israël oprueu- aandringen op duidelijke waar borgen van de Ver. Naties of de Ver. Staten vóór de ontruiming van Gaza en Naar aanleiding van de jongste Ame rikaanse verklaringen over de toestand het Nabije Oosten wordt er van be voegde zijde in Den Haag op gewezen, d»t Van Nederland niet kan worden ver dacht, dat het zich zal scharen achter voorstellen tot het nemen van sancties tegen Israël. In dit verband wordt herinnerd aan aei standpunt, dat de Nederlandse re tiring in de Verenigde Naties en tegen over de Tweede Kamer reeds heeft ontvouwd en waarin nadruk is gelegd ?P de wens de vrijheid van scheepvaart inde Golf van Akaba-te bewerkstelligen fn vrede, orde en rust te brengen in de grensgebieden lussen Israel cn de Ara bische landen, met inbegrip van do 'tand strook van Gaza. Er wordt aan herinnerd, dat de Neder- rtndse regering veiligheid en voortbe staan van de staat Israël vei'zekerd wenst te zien. Volgens een verklaring van een woord voerder van het departement van Bui tenlandse Zaken, zal de Nederlandse de legatie bij de algemene vergadering der verenigde Naties te New York zich uit spreken tegen het aanbevelen van sanc- hes tegen Israël. Bij herhaling is van Nederlandse zijde uiteengezet dat een verdere druk tot het terugtrekken van tsraëlsche troepen uit de laatste bezet te stroken, onveranwoord is, indien de ,?rcnigde Naties niet tegelijkertijd haar Phcht vervullen door Israël garanties je oteden, voor de vrije doorvaart door internationale waterwegen en tegen de hervatting der commando-activiteit van- g" het Gaza-gebied, aldus de woordvoer- Personen, die zaterdag uit El At'is in Cairo terugkeerden, hebben verklaard, dat explosies in de strook van Gaza wij zen op de mogelijkheid van een Israëli sche terugtocht tut dat gebied. Er werd aan herinnerd, dat dergelijke ontploffin gen in de Sinaiwocstijn voorafgingen aan het terugtrekken van de Israëlische troe pen. Dit bericht is cch'er zeer vaag. De American Broadcasting Company" meldt dat zij de bijzonderheden te weten is gekomen van de nieuwe Israëlische voorstellen, die ambassadeur Eban heeft meegebracht. Het bericht, afkomstig van Marlin Levin. ABC-correspondent in Jeruzalem, zegt, dat de vooistelicu Uit vijf punteu bestaan: 1. Egypte moet instemmen met het in- en uitvaren van Amerikaanse han delsschepen in de Golf van Akaba, hetgeen moet dienen als een garantie, dat Egypte deze waterweg niet in beslag zal nemen zoals het met het Suezkanaal heeft gedaan. 2. De Ver. Staten moeten in dc UNO eon Canadees voorsteJ steunen, onlangs gedaan door de minister van Buiten landse Zaken, Lester Pearson. Het voor- sehe en de sociale bijstand van de aan- j grenzende Indonesische eilanden. „West- i Irian is een deel van Indonesië, gelijk A11. 1 j het deel uitmaakte van Nederlands In- 'Indonesië is de nationale naam voer het voormalig» Nederlands Indié." Soedjarwo sprak vervolgens over „de plotselinge Nederlandse belangstelling voor het zelfbeschikkingsrecht van het volk van West-Irian". „Zulke praat kun- schuldigde Nederland ervan Ntemv-Gui- j nen wij niet ernstig nemen. Laten wij nea „in koloniale slavernij te houden j onszelf m gemoede afvragen, of wij Soedjarwo opende het debat. Hij be met alle daaraan verbonden en kenmer kende eigenschappen van koloniale on derdrukking, die noodzakelijk is om de ze te handhaven." „Wij vragen de bijstand van de V.N. om te trachten vreedzame middelen te vinden voor een oplossing van dit inter nationaal 4«sehiI."„-aMus Soedjarwo. Hij citeerde "«'.m, dè'oproep" van de hervormde synode' en een adres van Nederlanders in Indonesië over Nieuw- Guinea en concludeerde daaruit: „Hun motieven kunnen zeker niet in twijfel getrokken worden. Zij zijn gericht op wat alleen het beste belang van beide landen is, dat zij naar best vermogen en geweten willen dienen. Daarom is In donesië niet pessimistisch. De deur zou nog geopend kunnen worden door constructieve gemeenschappelijke pogin gen. De Nederlandse regering zou mis schien niet in één dag haar standpunt geheel kunnen veranderen of matigen, aldus vervolgde Soedjarwo. Maar als zij werkelijk in staat zou zijn. zich los te maken van iedere gedachte aan ko lonialisme. dan ben ik er zeker van, dat het geschil spoedig op de meest bevredigende wijze zou worden opge lost. Soedjarwo betoogde verder, dat Nicuw-Guinea niet behoorlijk tot ontwik keling kan komen, zonder de economi zijn geporteerd voor vrijheid of voor kolonialisme in West-Irian. Want dit is het eigenlijke plint waar het hier om gaat." aldus Soedjarwo, De stel wil een internationale marinestrijd- kraeht in de Golf van Akaba stationeren. 3. Israël zou bereid zijn de Gaza- sfrook te ontruimen, mits die strook niet door Egypte word? bezet 4. Israël wenst economische banden met de«Gaza-strook in stand te houden. 5 In de Gaza-strook moei een kleine politiestrijdkracht van de UNO worden gestationeerd. WW»» Negeti koeien hebben Schiphol op f tri It'll grief en dat alleen, omdat ren charter- i/iegftiig uit Engeland door dc «versom- Handigheden niet kon tanden op het vlieg veld Zeslicnhtn en bij Rotterdam en moest uitwijken naar de Amsterdamse lucht haven. Daar is men van vrijdagavond elj mtr lot zaterdagmorgen vier nnr in de iveer geneest urn de negen koeien, die nil Enge land tcuren komen ot en liegen, uit het vliegtuig ie Inden en in een loods onder tc brengen. .Va die i ijj uur hard u erken had men acht koeien onderdak. Men vond het toen welletjes en bracht de negende ten einde raad naur eert weilandje. Het dier iverd daar vastgezet aan een stetig stuk tonic. Hoe hel precies gebeurd is, tveet niemand, maar het .«/lijnt dat in de vroege morgenuren oen onbekende man tiaar bet dier is toegegaan en het heeft losgemaakt. Dc koe rende zaterdag althans met de staart omhoog plotseling het platform op in de. richting van één der landingsbanen. Weer kostte het veel moeite om het dier te langen. \u werd het vastgezet aan bet heknaar de rondleidingen plegen te be ginnen: niet met de bedoeling om de koe onder leiding tan een gids Schiphol nog even te laten bekijken, maar in afwachting van de i eenogen, die de negen dieren naar Rotterdam heeft gebracht. Nederlands» peöfrtaner.te vertegenwoordiger, nu: C, V,\ X, 'Schiir mann. verklaarde in_ sijn rede dat het Nederlandse bestuur in Nieuw-Guinea is gebaseerd op het Handvest van de V.N. en dat het beoogt de politieke, econo mische, sociale en opvoedkundige voor uitgang van de Papoea's, eén van de meest primitieve volken thans ter we reld, te verzekeren. „Indien het op dit ogenblik mogelijk zou zijn de Papoea's zelf te laten kie zen. onder welk bestuur zij zouden wil len leven, dan zou mijn regering geen ogenblik aarzelen, dit te, doen. Helaas is dit nog niet mogelijk/Maar de Ne derlandse regering gebruikt alle midde len, die zij in haar macht heeft, om de ontwikkeling van de bevolking te ver snellen en de dag nader- te brengen, waarop zij over haar eigen lot kan be slissen," zo zei hij, Indonesië van zijn kant heeft ver klaard, dat het niet bereid zou zijn de bevolking van Nieuw-Guïnea het recht van zelfbeschikking te verlenen. Mr. Schiirmann zei- vervolgens, dat Indonesië zijn eis had gebaseerd op het feit, dat Nederland door het charter van de soevereiniteitsoverdracht had inge stemd in een jaar met Indonesië over de toekomstige status van Nederlands Nieuw-Guinea te onderhandelen. „Daar Indonesië dat charter heeft verscheurd cn heeft verklaard dat het van nul en gener waarde is. kan het dit niet langer gebruiken als basis voor zijn eisen en verlangens," aldus mr Schiirmann. If at er rneritleef t tin de autobussen Kroostrijk onder de de brand in de garage villi de R.T.M. in gemeente \lijns boerenland. De Bilt, maandag 10 uur. Gedurende het weekeinde trokken ver schillende storingen over Noord-Frank rijk, België en Nederland naar Duitsland en het Alpengebied. Deze gingen vergezeld van uitgestrekte neerslaggebieden, vooral in Zuid-Duits- land en Zwitserland vielen grote hoe veelheden, op verschillende plaatsen in 24 uur tijds ongeveer 60 millimeter. in ons land viel dc neerslag zaterdag avond. Vooral in de provincies Zuid- Holland, Utrecht en Gelderland in de vorm van sneeuw, maar deze dooide zon dag na het binnenstromen van zachtere lucht van oceanische oorsprong snel weer weg. In het midden en zuiden van het land kwamen in deze zachtere lucht maxi mumtemperaturen van omstreeks 8 gra den voor. De noordelijke provincies ble ven echter onder invloed van koudere uit Duitsland aangevoerde lucht waarin de temperatuur niet hoger steeg dan tot ongeveer 2 graden, Dc laatste van een serie storingen trok I maandagmorgen over België naar het i oosten waarna over de Britse eilanden een rug van hoge luchtdruk volgt welke l vergezeld gaal van opklaringen. De kans op regen neemt dan ook af. In het lemperatuurverloop komt nog niet veel verandering. Over de resolutie, die zal worden in gediend door Bolivia, Burma, Ceylon, Costa Rica, Ecuador. Ethiopië, India. Irak, Pakistan, Saoedie-Arabië, de Soe dan. Syrië en Joegoslavië, wilde de heer Schiirmann een voorlopige opmerking maken: Deze resolutie bevat dezelfde elementen als een resolutie, die Indone sië in 1954 indiende en die toen zelfs niet in stemming werd gebracht. Deze elementen zijn: onderhandelin gen <dit keer zonder de woorden „als waarin de R.T.C.-overeenkomst voor ziet") en goede diensten (dit keer te verlenen niet door één persoon, aange wezen door de secretaris-generaal, maar door drie leden, aangewezen door de voorzitter van de algemene vergade ring). Wij hebben reeds een commissie van goede diensten gehad, die tot taak had toe te zien op de uitvoering van de ter R.T.C. bereikte overeenkomsten, aldus mr. Schiirmann, Die commissie had de geiegenhcid op basis van algemene in lichtingen de ontwikkelingen gedurende de speciale Unie-conferentie over de toe komstige status van Nieuw-Guinea, die op 4 december 1950 te Den Haag begon, te volgen. Die commissie kon slechts rapporteren, dat de besprekingen tussen de betrokken partij'en eindigden, zonder dat enige overeenkomst was bereikt. A/TET gevaar voor eigen leven heb- - A ben gistermorgen twee R.T.M.- employés getracht een achttal auto bussen van hun maatschappij uit een brandende garage te rijden. Alle moei te was echter tevergeefs. De garage brandde geheel af en de autobussen werden een prooi der vlammen. De materiële schade, die door de verze kering wordt gedekt, bedraagt onge veer 500.000. Omstreeks kwart over zevoi gister morgen wilde de chauffeur H. -an der Hoek uit Hemenoord de garage lan de R.T.M. te Krooswijk onder de gemeente Mijnsherenland binnengaan. Tot zijn grote schrik ontdekte hij echter, dat één der acht in de garage ondergebrachte autobussen in brand stond. Onmiddellijk waarschuwde hij de op het terrein van de R.T.M. wonende em ployé B, Troost. Tezamen hebben zij 'biei'na getracht tF redden: wat ër nog te redden viel. Toen de brandweer was gealarmeerd gingen de beide mannen opnieuw de garage binnen om te proberen de brandende autobus naar buiten te rijden. Een kleine bestelwagen, die bin nen voor de ingang van de garage stond, wisten zij uit het gebouw te krijgen, doch de brandende bus, die de uitgang voor de andere bussen blokkeerde, was met meer te verrijden, Inmiddels hadden de vlammen gretig om zich heen gegrepen en de twee R.T.M.- mensen moesten zorgen, dat zij zich in veiligheid brachten, temeer daar er onder de garage een grote hoeveelheid benzine (13.000 liter) lag opgeslagen, die elk ogenblik in brand kon geraken. De brandweerkorpsen van Mijnsheren land en Oud-Beijerland onder leiding van de brandmeesters Reedijk en Den Doo laard hadden intussen de strijd tegen het vuur aangebonden. Hun activiteii was eehler tevergeefs, want de garage brand de geheel uit en de kostbare autobussen konden niet meer worden gered. De on der de garage opgeslagen benzine bleef gelukkig gespaard. Omstreeks één uur kon de brandweer inrukken. Van de garage stonden toen alleen nog enkele geblakerde muren overeind. De acht bussen waren zo door het vuur aangetast, dat zij met meer kunnen worden hersteld. Behalve de brandweerkorpsen van Mijnsherenland en Oud-Beijerland waren ook die van De Greup. Westmaas cn Hemenoord op het terrein van de brand aanwezig. De diensten van de R.T.M. op de Hoek se Waard konden reeds gisteren worden hervat, doordat de directie van de maat schappij enkele reserve-bussen inzette. Vandaag werden ook nog enkeie gechar terde bussen ingeschakeld, zodat alle diensten van en naar Rotterdam konden worden gereden. Kortsluiting In een van de bussen is vermoedelijk de oorzaak van de brand. Dc 30-jarige motorrijder N. Houben. en zijn duopassagier N. van Hommerig, beiden uit Bocholtz, zijn in Heerlen met grote snelheid tegen een lichtmast ge reden. H, was op slag dood, de duo passagier werd zeer zwaar gewond. t De communistische partij en de na tionalistische P.N.I-, twee van de groot ste vter partqen in Indonesië, hebben Soekarno's plan „tot redding van de democratie" openlijk aanvaard. Maar de godsdienstige partijen, waaronder de grote Masjoemi en de Nahdat oei Oehma beide Mohammedanen) schijnen vast besloten te zijn het van de hand te wijzen. De voorzitter van de parlemcntsfractie van de Nahdat oei Oelama, Hadji A.chsien. heeft zaterdag een verklaring uitgegeven, waarin hij zei: „Ik verwerp Soekarno's conceptie". President Soekarno heeft zondag ver klaard, dat het volk, en niet de partij leiders moeten uitmaken of zijn plan, gepaard met deelneming van de commu nisten in een nieuw kabinet, aanvaard baar is. In een toespraak vanaf de trap pen van zijn paleis tot een juichende mensenmenigte van tienduizend perso nen, die onmiddellijke doorvoering van het plan eiste, zei Soekarno: „Ik weet thans, dat de meerderheid van het volk mijn plan steunt". Op muren en winkelruiten in Djakarta waren zondag met één meter hoge let ters leuzen geschilderd, waarin onmid dellijke invoering van Soekarno's plan nen werd geëist. Volgens de Nieuwsgier Het Spaanse staatshoofd. Franco, heeft zfjn ministers ontslagen en hun medegedeeld dat „een nieuwe pe riode" in de Spaanse politieke geschiede nis is aangebroken. Dit wordt uit een betrouwbare regeringsbron vernomen, De vorming van een nieuw kabinet wordt elk ogenblik verwacht. De Spaanse ambassade bij het Vaticaan heeft gisteravond bekend gemaakt, dat Fernando Maria Castieila. de 49-jarige Spaanse ambassadeur bij het Vaticaan benoemd is tot minister van Buitenland se Zaken. Castieila volgt Alberto Martin Artajo op, die minister was sinds februari 1946. Ais jongeling was Castiello een aan hanger van de monarchist -Ramiro de Maeztu, die tijdens de burgeroorlog dooi de linksen werd terechtgesteld. Dat er een crisis in de regering be stond. is algemeen bekend sinds op 7 januari jl. minister Arrese. secretaris generaal van de Falangepartij. wilde af treden. De hoofdoorzaak van de crisis is. dat er geen overeenstemming valt te berei ken tussen de Falange, Spanjes enige generaal politieke partij, en de monarchisten. Ar rese wilde aftreden omdat hij meende dat Franco zich aan de zijde der monar chisten schaarde. Thans verneemt men dal Arrese op nieuw minister zal worden. zijn de communisten aansprakelijk voor deze „decoraties". Auto's werden aan-11- gehouden door mensenmenigten die soortgelijke leuzen op de voorruiten •plakten.* V- 'j - y Volgons zaterdag in Djakarta ont vangen berichten is de spanning tussen de verschillende militaire commandanten op Sumatra toegenomen. In verband daarmee heeft de chef-staf van de land macht, generaal-majoor Nasoetion, die oorspronkelijk van plan was zaterdag naar Sumatra te vertrekken om Djamin Ginting en Ahmad Hussein te installeren als militair commandat van respectieve lijk Noord- en Midden-Sumatra, zijn reis uitgesteld. Bij een autoboising op de Rijksstraat weg onder Wassenaar, ter hoogte van de Persijnlaan. zijn zondagavond omstreeks 9 uur zes mensen gewond geraakt. De botsing volgde, nadat een uit de rich ting Amsterdam komende auto door nog onbekende oorzaak plotseling op de Sin- ker rijbaan raakte en op een tegenlig ger vloog. In de uit de richting Amsterdam ko mende auto zaten zes personen. In de andere wagen zatcr er vier. Het bleek, dat zeven van de bij de botsing betrok ken mensen gewond waren. Een van hen was ernstig gewond. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis aan de Zuid- wal in Den Haag overgebracht. De bij de botsing betrokken auto's werden na genoeg geheel vernield. Het i3 de poli tie tot nu toe niet gelukt de juiste toe dracht van het ongeluk, te reconstrue ren. In verband daarmee verzoekt zij eventuele getuigen van het ongeval zich met haar in verbinding te stellen: tel. 01751-3333. De bejaarde wielrijder A. van de Kui len uit Barneveld is, toen hij te Bame- veld van de Nijkerkerweg de Thorbecke- Iaan opreed, door een autobus gegrepen en gedood. Ter gelegenheid van de opening van een Noordpoolrouie tusien Europa en het Verre Oosten heeft de Deense pre mier Hans C. Hansen gisteravond bo ven de Noordpool een toespraak ge houden, Hansen bevond zich met andere gas ten aan boord van de Gutorm Viking, een DC-7C van de Scandinavian Air lines System, die van Kopenhagen naar Tokio vloog, Tot de passagiers behoor den de Deense prins Axel, de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Hal- vard Lange, de Zweedse regeringsver tegenwoordiger Lindell en de Noorse ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl. Hansen sprak terwijl zijn vliegtuig boven de Pool een ander S.A.S.-toestei ontmoette dat de eerste vlucht van Tokio naar Scandinavië op deze route maakte. De toespraak werd door de Noorse radio over de gehele wereld uitgezonden. Aan boord van het vlieg tuig uit Japan bevonden zich de prins en prinses Mikaia van Japan. (Van een onzer verslaggevers) Twee schepen zyn het afgelopen week einde op een rnUn gelopen en zwaar ge havend: Zaterdagmorgen bij Ameland de Nederlandse kustvaarder „Jan" (500 ton) l Delfzijl en zondagmiddag bij West- Terschelling het Britse vrachtschip „Ad jutant" {1336 ton). Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken. Beide schepen schijnen in de zg. ge veegde E.T. route fe hebben gevaren. Vermoed wordt, dat van hun ankers los geslagen mijnen van plaatsen elders in dc Noordzee in het water van dit druk bevaren traject zijn terechtgekomen. De Brit werd het zwaarst beschadigd Kort na de ramp kon dc kapitein zijn radiozender echter al weer in gebruik nemen. Hij begon toen direct met het uitzenden van een SOS. Zijn vaartuig was door de ontploffing bijna uit het water getild. De motoren waren uitge schakeld en men vreesde dat de .Ad jutant" zou zinken. Onmiddellijk voeren de reddingboot Brandaris en de sleepboot Holland de haven van West-Terschelling uit, terwijl ook twee Britse vrachtschepen, te hulp snelden. De reddingboot en de sleepboot hoef den geen dienst te doen. Een van de Britse schepen, de „Gannet", nam de ..Adjutant" op sleeptouw naar IJmuidcn. De „Jan" is naar Delfzijl gesleept. Toen de „Adjutant" vanmorgen om 9 uur, geladen met ruim 600 ton goederen, in de sluis te ÏJmuiden lag, slaakten kapitein G. Laury en zijn mannen een zucht van verlichting. „Het is een wonder dat wij zijn blijven drijven", Vertelde de gezagvoerder. „De mijn is vlak onder ons schip ont ploft en de siag was ontzettend. - Alles werd door elkaar gesmeten. De motoren stopten, de lichten doofden en wat niet vast geklonken zat viel te pletter", zei een van de leden van de bemanning. Men stond na de explosie machteloos. Als het schip lek wa, geraakt, was het verloren geweest, want alle pompleidin- gen waren ontzet «i de motoren, en de hulpwerktuigen, bleken defect. Hoewel de „Adjutant" is fcl(jven drH. ven, is de schade zeer groot. De reparatie zal enkele honderdduizenden gulden» kosten. &?- IW 'UW tfó kit/ i.' P-S K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1