Twee cijfers Dehat in Ver. Naties opnieuw uitgesteld Brits compromis voor beperking troepen? „Arabische Grote Vier" in Caïro bijeen Australische steun voor Nederland Premier Mollet op bezoek bij president Fisenhower Saoed brengt Caïro verslag uit over reis naar V.S. Parijse mode van 1957 WAARBORG VOOR VRIJE DOORVAART Israël houdt niet vast aan bestuur over Gaza Iets meer hoop op akkoord W eeroverzicht Nood-vers terki ng voor continent" V.N.-dehat over Nieuiv-Guinea TREINBOTSINGEN IN BELGIË EN ARGENTINIË Vele doden en gewonden Doden en schade door lawines Courantenpapier duurder Indon. aanspraken scherp afgewezen Kolonialisme^ de zondebok Bonn verlaagt de douanetarieven Sow jet-resolutie tegen Amerika DINSDAG 26 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3624 Monument voor Ned. Korea-strij ders Franco vermindert invloed Falanx Bonn wijst algemene vergoeding aan ex-gevangenen af Eban Eisenhower voor de radio lis ZWITSERLAND: Geweigerd Zie verder pagina 3 New York Times: A Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tetef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachiendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■s-Gravenhaee: Huyqcnsplein Telef. 183467 (3 1 Pos'bus 109! Postgiro No. 424867 Klrrhtrndler>st: 13 30—19 30 u.; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks ■i—-■ Directeur: H. DE RUIG Twum> Weersverwachting, geldig tot tv oensdagavond. RUSTIG WEER N'u en dan opklaringen en slechts hier en daar een bui. In dc nacht en ochtend plaatselijk mist en tem peratuur om het vriespunt, ongeveer dezelfde middag- temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige tvlnd, ln hoofdzaak tussen west en noord. 27 lebr. zon op 7.33. onder 18.18, maan op 6.13. onder 36.26. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r,T (socialistische) Ned. Verbond j-j van Vakverenigingen heeft zater dag te Utrecht een buitengewone hoofdbestuursvergadertag gehouden tijdens welke de regeringsnota inzase de bestedingsbeperking is behandeld. Behalve de bestedingsbeperking zijn ook de beide SER-adviezen van de laatste tijd, namelijk die tot herzie ning van de invaliditeitsverzekering en van de weduwen- en wezenverieke- ring aan de orde gekoman. Uit het congres op zichzelf ts niet zoveel nieuws gekomen en wij zouden er dan ook geen behoefte aan heaber hieraan enige opmerkingen te wijden, ware het niet, dat de algemene secre taris van het N.V.V., de heer H. Kor te Jr-. °ver de weduwen- en wezen- voorziening enkele beschouwingen ten beste had gegeven, waarop beslist enige kanttekening noodzakelijk is. ZOALS men weet is in het SER-ad- vies weduwen- en wezen verzeke ring voor de weduwen een leeftijds grens van 50 jaar opgenomen om voor een duurzame uitkering in aanmerking te komen. Hierover heeft nu de heer Korte vol gens het verslag in „Het Vrije Volk" het volgende gezegd: „Gaarne zou de spreker zien, dat de grens lager gelegd zou worden. Zijn voorkeur gaat uit naar een grens van 45 jaar. Als minister Suurhoff in zijn wetsvoorstel zou menen te moeten af wijken van het SER-advies, dan tal bij met ons daarover bepaald geen ruzie krijgen, zei de heer Korte." Volgens het verslag in „Het Parool" heeft de spreker het volgende gezegd: „Zoais bekend heeft de SER voorge steld aan een weduwe die jonger Is dan 50 jaar, een tijdelijke uitkering te ge ven, aan een oudere een blijvende. De heer Korte merkte op, dat het N.V.V. er in het geheel geen bezwaar tegen xoa hebben wanneer die leeftijdsgrens wat lager zou worden gesteld". Als pikante bijzonderheid heeft vol gens laatstgenoemd blad de heer Kor te bovendien nog onthuld, dat ae KA.B.-vertegenwoordigers in de SER het initiatief hebben genomen om in het advies de duidelijke uitspraak te doen opnemen, dat aan de weduwen- en wezenvoorziening voorrang moet wor den gegeven boven de algemene kin- derbijsiagverzekering, terwijl nader hand gebleken zou zijn dat prof. Rena me in dit opzicht een andere mening Is toegedaan. IT laatste, blijkbaar met enig leedvermaak gelanceerd, interes seert ons thans minder. Nu de neer Korte er echter geen been in heeft gezien om uit vertrouwelijke SER-be- sprekingen schijnbare onthullingen te doen, menen wij onzerzijds gereentigd te zijn een bijdrage tot een juiste Ken nis van zaken te geven. En dan willen wij eens precies ver tellen, hoe dat met die leeftijdsgrens ln de SER is verlopen. Het zijn met name de vertegenwoor digers van het C.N.V. in de SER ge weest, die een leeftijdsgrens van 45 jaar hebben verdedigd. Zij kregen echter geen voet aan de grond, o.a. omdat men van NVV-zijde tot een leeftijdsgrens van 55 jaar wil de gaan! Jonge weduwen konden weer in het arbeidsproces worden op geno men! En nu komt daar opeens de heer Korte in allen gemoede verklaren dat het N.V.V. de voorkeur heeft voor de grens van 45 jaar! Men wrijft zich waarlijk de ogen toch wel even uit. Dat men van N.V.V .-zijde zij het wel wat erg laat tot het in zicht komt dal een leeftijdsgrens «an 45 jaar verkieslijker moet worden te- acht dan die van 55 jaar, is nog tot daar aan toe. Men zou daar vrede mee kunnen hebben en zich over deze late bekering verheugen. Over die ommezwaai op het N.'/.V.- congres echter geen woord. Wel traent men nu de goe-gemeente diets te ma ken, dat men de voorkeur geeft aan een verlaging van de leeftijdsgrens tol 45 jaar. Dit is toch wel wat al te gor tig. Daarom is het goed deze gang van zaken duidelijk aan de kaak te stellen opdat een ieder zijn ogen wagenwijd open Loude en beseffe, waar de echte «progressiviteit" wie schermen daar altijd weer zo graag mee? in ons land te vinden is. Britse premier Israël steunt eis van Het Israëlische parlement heeft maan dagavond het buitenlandse beleid van de regering met 72 tegen 29 stemmen goedgekeurd. Er werd gestemd over een compromismotie van de regeringspar tijen. Voor de stemming zei de Israëlische premier, Ben Goerion, dat Israel met kan toestaan, dat de Egyptcnarcn te rugkeren naar Gaza. „Maar wanneer een land. dat een op lossing voor de moeilijkheden zoekt, heeft voorgesteld een commissie van de verenigde Naties te zenden om alle pro blemen ter plaatse te bestuderen en te bespreken, willen wij noch mogen wij de deur sluiten voor de commissie", aldus Ben Goerion. „Dit is de reden waarom ik de eis tot ccn Israëlisch bestuur over Gaza niet herhaal en niet zal herhalen". De belangrijkste waarborg, die Israël zal kunnen krijgen voor de vrije vaart m de golf van Akaba. is erkenning van het recht van Israel tot verdediging van deze vrijheid op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Na ties, zei de Israëlische premier verder. Naar maandagavond verluidde is de Israëlische ambassadeur uit Jeruzalem naar New Vork teruggekeerd zonder een compromisplan ter oplossing van de Egvptisch-Israëlische impasse. Uit gezaghebbende diplomatieke bron, die niet genoemd wenst te worden, wordt vernomen, dat er geen enkele wij ziging is gekomen in de situatie, on danks Eban's bliksembezoek aan pre mier Ben Goerion. Volgens deze bron zal de strijd thans moeten worden uitgevochten in de Alg. Vergadering der Ver. Naties. President Elsenhower van de Ver. Staten heeft gisteren de landen van het Midden-posten gewaarschuwd, dat de dreiging «van hét internationale commu nisme In dén nacht alles ongedaan zou kunnen, maken, wat zij na lange strijd bereikt hebben. DE Britse premier, Harold Maemillan, heeft gisteren in het Lager huis verklaard, dat Engeland geen sancties tegen Israël zal steunen. Maemillan drong, evenals Eisenhower heeft gedaan, aan op terugtrekking van de Israëlische tiocpen uit Egypte. Maar hü voegde hieraan toe, dat Israël de toegang tot de Golf van Akaba gewaar borgd moet worden en dat in het gebied van Gaza troepen van de Ver, Naties moeten wo»den gelegerd. Het debat in de algemene vergadering der Ver. Naties over het Egyptisch-Israëliscbe conflict is gisteren tot tweemaal toe uitgesteld. Naar verluidt, zou een oplossing van het conflict iets naderbij ge komen zijn. Het uitst"! werd bekendgemaakt terwijl de Israëlische ambassadeur, Abba Eban, een onderhoud met secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld had. „Wij geloven dat de Israëlische strijdkrachten zich van de westelijke oever van de Golf van Akaha dienen terug te trekken. Even sterk geloven wjj dat tegelijk met deze terugtrek king duidelijk moet worden gemaakt door de Verenigde Naties en door de voornaamste zeevarende landen dat de gehele wereld vrije toegang tot deze wateren heeft." Dit heeft de Britse premier, Harold MacMiilan, gisteren in het Lagerhuis meegedeeld. Op de vraag van Labour, of hij besefte dat elk voorstel om sanctie tegen Israël te gebruiken een groot gedeelte van de zowel conservatieve als Labourafgevaardigden in het La gerhuis met afschuw zou vervullen, antwoordde de*-premier: „Tja, en uit dien hoofde wil ik niet denken in (je termen van sancties, maar in'de termen van een regeling," De socialistische ex-minister 'van Defensie. Shinwell. zei de verklaring toe te juichen en vroeg verder: „Kan de premier ons de verzeke ring geven, dat de regering zelfs niet onder druk der V.S. of de V.N. zal instemmen met een oplossing, die niet de afdoende garanties verschaft, waarop wij juist gedoeld hebben?" MacMiilan antwoordde: „Dat is precies, wat wij proberen te doen. Wij proberen een regeling te vinden, die voor beide partijen billijk is." 6 Te Hoeng Song in Zuid-Korea heeft het Eerste Koreaanse Lager een ge denksteen oogerient ter nagedachtenis aan It.-kol. ,Vf. fl. A. den Ouden en de soldaten van het Nederlandse deta chement van de V.N. die hier in fe bruari 1951 om het leven kwamen. De president van de Koreaanse republiek en mevrouw Syngman Hhce hebben een bezoek gebracht aan het monu ment. DE BILT, dinsdag 10 uur. De laat ste van ccn serie storingen afkomstig van het zeegebied ten Noorden van de Azoien trok maandag over België en Noord-Frankrijk naar Duitsland. Dinsdagmorgen bevond deze zich al boven Hongarije. Aan de langdurige regenval in de stroomgebieden van Maas. Rijn, Rhone en Donau kwam daar door een einde Een restant van het oceanische depressiegebied bewoog lang zaam al opvullende van Schotland naar dc Nooidzee gevolgd door een in be tekenis toenemende rug van hoge lucht- diuk. Op dc oceaan vormde zich een nieuwe diepe depressie, welke vergezeld van een zeer zware storm het Ameri kaanse weerschip op 44 graden noorder breedte en 41 westerlengte in noordoos telijke lichting passeerde. De depressie beweegt echter langzaam, zodat ver wacht mag worden dat de rug van hoge luchtdruk nu over de Britse eilanden naar het oosten trekt, het weer in ons land enkele dagen zal beheersen, waarbij de regenkansen nog verder afnemen en er flinke opklaringen zullen voorkomen. De temperaturen worden voornamelijk in de nacht weer lager, plaatselijk is lichte vorst mogelijk. Generaal Franco heeft gisteravond een volledige reorganisatie van zijn regering aangekondigd teneinde tegemoet te ko men aan de „thans geldende behoeften". In zijn nieuwe kabinet is de invloed der falanxpartij verminderd. E NGELAND Jyeefi.enfccle comj>ro- fflls-pUnnéh gemaakt"voor de be perking van zijn strijdkrachten In West-Dnitaland. Deze plannen kunnen worden uitgevoerd indien de ministers van de Westeuropese Unie en de Xavo niet akkoord gaan met de huidige En gelse voornemens inzake de defensie beperkingen in Europa, aldus verluidt in diplomatieke kringen te Londen. Volgens egn yan de .compromis plannen zou in Engeland een"spéciale reserve-eenheid worden gèreedge- houden, die als „noodversterking voor het continent" zou worden aan gemerkt en die in de plaats- zou ko men voor de 25.000 soldaten en de helft van de tactische luchtmacht, die uit Duitsland zouden worden teruggetrokken. Ook bestaat er een plan om twee van de vier Engelse divisies in West- Duitsland te bestemmen als een stra tegische reserve, die Engeland, zonder daarvoor de toestemming van de Navo nodig te hebben, kan aanwenden voor eigen doeleinden. Dit tweede plan zou in beginsel de Engelse troepenmacht in Europa onaangetast laten, De uiteindelijke beslissing over de Engelse defensiebeperkingen zal waar schijnlijk pas worden genomen als in •mei de ministerraad van de Navo vn Bonn oijeenkomt. Generaal Norstadt, de opperbevel hebber van het Europese hoofdkwar tier van de Navo, heeft gisteren aan de vooravond van de conferentie van de ministerraad van de WEU (die van daag te Londen begint en waarop over de Engelse plannen zal worden ge sproken) een officiële ernstige waar schuwing tot de WEU-ianden gerich' tegen het Britse voornemen om de troepen in Europa in te krimpen. |"|E Australische afgevaardigde Sir Percy Spender heeft gisteren tijdens het voortgezette Ndebat in de politieke commissie van de Verenigde Naties over de kwestie Nieuw-Guinea het Nederlandse standpunt krachtig gesteund. De ontwerp-resolutie van de dertien landen tot het instellen van een com missie van goede diensten verwierp hij, omdat deze impliceert, dat Indonesië gegronde aanspraken op Ned. Nieuw-Guinea zou hebben. Deze aanspraken noemde hij „volstrekt onverdraaglijk" en hij deed een beroep op de Indone sische regering ze op te geven. „Daarmee zou de enige hinderpaal, die het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen tussen Australië en Indonesië in de weg staat, uit de weg worden geruimd", aldus Sir Percy Spender. De Franse premier Guy Mollet Is per vliegtuig in Washington aangekomen in gezelschap van zjin minister van Buiten landse Zaken, Pineau en enige advi seurs. Mollet brengt een bezoek van veertien dagen aan de V.S. en Canada. Tussen Charleroi en Brussel, even buiten het stationnetje van CourceJIe- Moile in België, is gistermorgen een «xpressetrein, die door een onveilig sig naal was gereden, op een lokaaltrein gebotst. De beide elektrische locomotieven en de twee eerste wagons van beide treinen werden b(j de botsing in elkaar gescho ven. Drie personen, onder wie een ma chinist, zijn gedood; één wordt nog ge mist. Meer dan 40 personen zijn wegens shock behandeld, en meer dan 20 ge wonden zijn door ambulances van het Belgische Rode Kruis naar omliggende riekenhuizen getransporteerd. De toe stand van vijf gewonden is ernstig. De gehele dag waren reddingsploegen m®t snijbranders bezig personen, die dood of bewusteloos in de ravage be kneld zaten, te bevrijden. Het reddings werk werd gisteravond bij het licht van schijnwerpers voortgezet. Bij een treinongeluk nabij Cordoba in Midden-Argentinié zijn maandag veertig mensen om het leven gekomen en meer dan honderd gewond. Er is ccn onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van sabotage, gepleegd door peronisten. Bij lawines in Zwitserland zijn dit weekeinde zes personen om het leven gekomen. Op vele plaatsen zijn de weg-, en r-vorve-1-'-dingen afgesneden en ver scheidene rivieren zijn geblokkeerd, waardoor overstromingen zijn ontstaan. In Franse politieke kringen is men van oordeel, dat het Frans-Amerikaan se geschil reeds voor een goed deel is opgelost en dat de besprekingen tussen Mollet en Eisenhower hiertoe nog meer zullen bijdragen. Bij zijn aankomst in New York zei Mollet dat hij bij zijn besprekingen met president Eisenhower de nadruk ivilde leggen op de volgende punten: Europa op te bouwen, dit nauw te koppelen aan Afrika en de vrede levend te houden. (Van onze Haagse redacteur) Bij het ministerie van Economische Zaken is een verzoek binnengekomen van de N. V. Papierfabriek Van Gelder en Zonen de prijs voor courantenpapier te mogen verhogen. Het verzoek zal ten departemente in behandeling worden ge nomen. De „Nederlandse Dagbladpers" zal zich 27 februari beraden over de vraag of de abonnementsprijzen stijgen, wan neer Economische Zaken het verzoek van Van Gelder inwilligt. Ook een eventuele verhoging van de abonnementsprijzen zal haar fiat van Economische Zaken moeten krijgen en kan dus niet zonder meer worden door gevoerd. De „Arabische Orale Kier" zijn gisteren in Kairo bijeengekomen om de kwestie- Israël en de Kisenhmeer-leer toor het Midden-Oosten te bespreken, V.l.ri.r.: president Sjnckii El Koetvally van Syrië, de jonge koning Hoessein van Jordanië, koning Saoed tan Saoedi-Arabië en pre sident Nasser ran Egypte. Geheel rechts: generaal Abdel Htikint Amer, opperbevel hebber van de gecombineerde .strijd krachten van Egypte, Saoedi-Arabië en Jordanië. De Wesldultse regering heeft België, Denemarken, Frankrijk. Griekenland. Groot-Brittanlë, Luxemburg, Neder land cn Noorwegen laten weten, dat zij geen algemene schadeloosstelling aan de niet-Duitse slachtoffers van dc nazi's kan betalen. ZU is echter bereid, cha ritatieve maatregelen nemen ten be hoeve van die slachtoffers van het be wind van Hitler, die niet profiteren van de bestaande schadevergoedingsverpiich- tingen die in behoeftige omstandighe den verkeren. Do Westduitse regering heeft een liof- dadi instelling opgericht, die de aan vullende vergoedingen zal verstrekken De regering heeft niet bekend gemaakt hoe groot de fondsen zijn die ter be schikking zullen worden gesteld. De Westduitse Bondsdag heeft tot nu toe veertien miljard mark beschikbaar gesteld voor schadcverenoi 'ngen aan jo den en andere s'achtoffcrs van de ver volging der Nazi's. He betalingen moe ten vóór 31 maart 1933 afgewikkeld zijn. De Australische afgevaardigde be treurde het, dat deze kwestie wederom op de agenda van de Algemene Verga dering was geplaatst. Volgens hem was het duidelijk, dat men hiermee uit sluitend de bedoeling heeft gehad erop aan te sturen, dat de soevereiniteit over Nieuw-Guinea door Nederland aan Indonesië zal worden overgedragen. Dat en niets anders wordt bedoeld met de woorden ,,de kwestie westelijk Nieuw-Guinea", zoals het agenda-punt luidt. ,,Zo wordt het duidelijk, dat wat voor enkele delegaties op het eerste gezicht een eerlijke resolutie zou kun- npn„lijken, waar geen aanmerking op "te maken'is. in waarheid 'een "resolutie is, die ervan uitgaat, dat tussen deze beide regeringen over de overdracht van soevereiniteit moet worden onder handeld". aldus Sir Percy Spender. Indonesië, aldus, de Australische af gevaardigde, zsgt, dat het een vreed zame oplossing van het geschil tracht te vinden. „Een vreedzame oplossing van wat? Een vreedzame oplossing van zijn eis om het gebied van Weste lijk Nieuw-Guinea in volledige soeve reiniteit aan Indonesië af te staan? Het door Indonesië onthulde cn onveran derde doei is dat en mets minder te krijgen. Alles wat het doet, elke re solutie. die het tracht door de com missie aanvaard te krijgen is gekop peld aan dat doel. De Indonesische opvatting is, dat het kolonialisme betekent, indien een Eurooees land, dat in volledige over eenstemming met de voorzieningen van het handvest handelt en in wer kelijkheid vrijwillig verder gaat door bij voorbaat zelfbestuur te beloven, het bestuur uitoefent over een achter gebleven gebied. Maar is 't geen kolo nialisme indien een niet-Europese re gering, op aanzienlijke afstand van het betrokken gebied gelegen, zulk een be stuur uitoefent, zonder te zijn aan een van de die in het Handvest der zijn? Over de juridische kant zei de Aus tralische afgevaardigde, dat de Indo nesische regering weigerde in te gaan op een Nederlands voorstel inzake voorlegging aan het Internationale Hof. Deze weigering duidt aan, dat Indo nesië zelf nooit overtuigd is geweest van de rechtmatigheid van zijn eL_ Verder bracht hij in herinnering, dat de Indonesische regering de RTC-over- eenkomsten heeft opgezegd, waardoor zij alle recht verloor om aanspraak te doen gelden op een overeenkomst, die zij verloochende. De afgevaardigde van Ceylon, Goenewardene. pleitte ten gunste van de resolutie, waarvan hij een van de indieners is. Deze vraagt hervatting van de onderhandelingen tussen Indo nesië en Nederland met bijstand van een commissie van goede diensten. De Ceylonese afgevaardigde zei, dat een voor allen aanvaardbare oplossing, bij voorbeeld de instelling vari een beheer over westelijk Nieuw-Guinea, het re sultaat van die onderhandelingenzou. kunnen zijn. onderworpen waarborgen, V.N. vervat In haar commentaar op de besprekin gen over Nederlands Nfeuw-Gulnea ha de Verenigde Naties zegt de „New York Ti mes" o.a., dat de overdracht van het gebied aan Indonesië slechts zou bete kenen een verwisseling van het ene ko loniale systeem voor het andere. In zijn toespraak aldus het blad heeft de Indonesische afgevaardigde verklaard dat deze kwestie er eenvoudig een is van vrijheid tegenover kolonialis-- me. „Het begrip kolonialisme", zegt het blad, „is in feite de man die de klap pen krijgt" voor de anti-Nederlandse ge voelens in Indonesië in het bijzonder, en voor de anti-koloniale gevoelens van de „Bandoenggroep" in het algemeen". In de vroegere studeerkamer van ko ning Faroek ln het Koubbehpaleis te Caïro heeft koning Saoed van Saoedi- Arabté gisteren aan president Nasser van Egypte, president Koewatly van Sy rië en koning Hoessein van Jordanië verslag uitgebracht over zijn besprekin gen met president Eisenhower van de Ver. Staten. Men verwacht dat koning Saoed de overige regeringsleiders ervan zal pro beren te overtuigen, dat de overeen komst, tlie hij met president Eisenho wer heeft gesloten, voor alle Arabische staten militair voordeel brengt en Sa oedi-Arabië niet afhankelijk maakt van enigerlei niet-Arabisch bondgenootschap. Koning Hoessein van Jordanië heeft de laatste tijd enige achterdocht gewekt door anti-communistische uitlatingen en door zich gunstig uit te spreken over de Eisenhowerlccr. Hoessein kan er echter tevens op wijzen, dat hij het ver drag met Groot-Britannië opgezegd heeft. Naar verluidt, zou president Kowatly erop willen aandringen, dat de Arabi sche grote vier zich zullen uitspreken voor nauwere samenwerking tussen Egypte, Syrië en Jordanië. De Westduitse regering wil binnenkort de invoerrechten op uitgebreide schaal verlagen. Naar het Westduitse ministe rie van Economische Zaken bekend maakt, wordt deze maatregel gemoti veerd door de conjunctuurpolitieke toe stand, de stijgende prijzen en de uit- voeroverschotten. De Sowjet-afgevaardigde in de poli tieke commissie van de algemene ver gadering der Verenigde Naties, Koez- netsow, heeft maandag een resolutie in gediend waarin gevraagd wordt om ver oordeling van de Amerikaanse „onder- miinende activiteit" in andere landen. De resolutie doet een beroep op de Amerikaanse regering om „de ondermij nende activiteit en inmenging in de bin nenlandse aangelegenheden van al deze staten, onder welk voorwendsel ook, te staken en haar betrekking met die lan den op de beginselen van het V.N.-hand vest te grondvesten." 1 Vandaag heeft Pa. rijs de publikatie uan de foto's vrij gegeven, die een beeld geven van wat de Parijse mo dekoningen brach ten in hun collec ties voor het ko mende voo rjaars- en zomerseizoen. Al eerder hebben wij naar aanleiding van de gehouden shows geschreven over de „jlou", de soepele en vloeien de lijnen, die vele collecties kenmer ken. Zelfs Dior heeft met zijn „Vrijheidslijn" zijn rechte, strakke lij nen van vorige sei zoenen doorbroken. Op de foto ziet u een deux.pièces van deze modeko ning afgebeeld, De rok is recht en heeft op de ene heup een strikje net onder de „va- reuse", zoals het losse bovenste ge deelte van het en semble wordt genoemd, dat losjes net tot op de heup valt. Vaak sloot Dior deze „uarsuses" met knopen op de st rug. Meer nieuws over de nieuwe Pa rijse mode geeft een fotoreportage op pagina i J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1