Burgerlijke verdediging snota doet landbouw te kort „Stellen wij dan geen prijs op plattelandswelvaart? I Israël zou door de V.S. overtuigd zijn BREDASE VLUCHTELINGEN VOOR DUITSE RECHTER? Nederland tegenstander van Y.N.-commissie Religieuse partijen tegen Soelcarao's plan Arabische Vier eisen Israëls terugtocht Weeroverzicht HOOP OP AKKOORD Getuigen gehoord in zaak-Polak DEBAT OVER NIEUW-GUINEA Leiders Algerijnse opstandelingen gearresteerd Mr. Luns vreest kettingreactie DONDERDAG 28 FEBRUARI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3626 Ook bezwaar tegen verlaging van grondrente Teleurstelling over houding der V.S. Sowjetklacht over V.S. verworpen Te zijner tijd een volksstemming III Amerikaanse gezant teruggeroepen uit Boedapest Weerbericht v.y ,99 Eigenaarslasten Tegen Telegram Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klaehtendienst abonnementen 18.30—1930 u. Zaterdags 17-13 uur: Telefoon 115700 'ï-Gravenhase: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klrchtendienst: 1830—19.30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 eer maand 7.40 per kwartaal. - Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting-, geldig tot vrijdagavond. DROOG EN ZONNIG. Droog en over het algemeen zonnig weer. Zwakt» tot matige wind uit oostelijke richtingen. Vannacht lichte vorst, morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 1 maart zon op 7.2S. onder 18.21: maan op 6 56, onder 18 35. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) BIJ de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken is thans, dank zij het feit, dat de Tweede Kamer nu ten werkelijke „all round" militaire deskundige heeft, het vraagstuk der burgerlijke verdediging grondig geana lyseerd en op de tekortkomingen de vinger gelegd. Mn mog dan ht ge ruststellende gevoel hebben, dat er eer Bescherming Bevolking (BB) bestaat doch men realiseert zich te weinig, da' daarmede slechts een onderdeel dei totale burgerlijke verdediging word bestreken. Voorts zou het struisvogel politiek zijn te denken, dat, welke lof felijke resultaten met de BB ook be reikt zijn, deze thans een organisatie genoemd kan worden die redelijk het hoofd kan bieden aan de mogelnk in oorlogstijd optredende calamitsiter. Wij hebben enige jaren geleder eer reeks van desiderata opgesomd, waar aan de BB zou moeten voldoen, indien zij haar"taak zo goed mogelijk zou wil len verrichten. Veel is sedertdien be reikt, vele toen tegen'onze voorstellen gemaakte tegenwerpingen zijn losge laten. Daarmede Is echter de nieuwe theoretische basis nog niet in de prak tijk gerealiseerd. Wij denken in dit verband aan het vraagstuk der evacu atie en uitdunning van de grote bevol kingscentra. TOEN wij dat destijds aansneden, werd het officiële standpunt ge huldigd, dat dit in ons kleine en dicht bevolkte land een onmogelijkheid was. Later werd dit onhoudbare standpunt losgelaten en week het voor de tiran nieke druk der nuchtere feiten waar mede men in geval van een atomische ooriog zou worden geconfronteerd of men wilde of niet en of het gemakke lijk zou zijn, ja dan neen. Men had eenvoudig naar oplossingen om te zien, die, hoewel niet ideaal, lr> elk geval het uitzicht openden tot over leving van de ramp zonder meer. Geen comfortabele evacuatiecentra, doch een primitieve samenleving naar het beeld, dat de Nederlandse vrou wenkampen in Indië te zien gaven: 60 cm bij 2 m als als individuele ligruimte. Of, om dich ter bij huis te blijven: de evacuatie van de zuidelijke Veluwezoom pa de luchtlanding bij Arnhem. Stallen en kippenhokken hebben toen als comfor tabele woonoorden gegolden! Dit alles was destijds geïmproviseerd efi droeg daardoor het stempel van onnodige en ongelijk verdeelde ontberingen, van nodeloze verwarring en ontwrichting en soms van paniek. Door een goede voorbereiding kan van deze narigheid veel worden voorkomen. Dan blijft er overigens nog genoeg over!! Daarvoor is een sterk moreel nodig. Om dit bij de bevolking te stimuleren Is het nood zakelijk dat er voorlichting gegeven wordt opdat men zich tevoren kan in leven op hetgeen te verduren zal zijn en hoe het best zich daartegen te wa penen. A.R.-motie aangekondigd tegen blokkering EEN paar jaar geleden Is door de regering in de Kamer gezegd dat dit vraagstuk in studie was. Wegeb ben echter nog nergens iets gelezen hoe ver men met deze studie gevor derd Is en welke voorbereidingen se dertdien zijn getroffen. Wel hebben we kunnen lezen, dat de BB er inmiddels in is geslaagd haar organisatie van noodwachters van rond 230.000 man voor 2/3 deel te re kruteren. Dit percentage is overigens een gemiddelde, dat vooral op kritie ke plaatsen nog een stuk daar bene den blijft. Nu is het wel verheugend dat men al thans een kern van vrijwilligers heefi waarmede men kan oefenen, zodat men meent de completering wel te kunnen uitstellen tot oorlogstijd en dan door middel van de invoering van de burgerlijke dienstplicht, doch dit achten wij een gevaarlijk beginsel. El ke organisatie moet, wil zij goed kun nen functioneren, hetzij door een uiter lijke vorm van discipline hetzij door een innerlijke te zamen worden gebon den en bestand gemaakt tegen ontbin dende factoren die bij optreden van levensgevaar voor de individuen zich in de organisatie laten gelden. Zulk een noodzakelijke band krijgt men er niet in een handomdraaien in evenmin als de routine van het werk, hoe eenvoudig ook, dat men dan onder moeilijke omstandigheden te zamen met anderen moet doen. Dit vereist oefening van een complete organisatie en niet van de kern alleen - in vre destijd, zodat een leder zijn taak weet. De consequentie daarvan is, dat de hurgerdienstplfcht reeds nu wordt in gevoerd en een ieder daarin zijn oor- logstaak krijgt en daarin wordt ge oefend. Juist in de moderne oorlog, waarbij het om de eerste dagen en we ken gaat, is paraatheid van de organi satie die de eerste slag moet opvan gen, de hoofdzaak. Dat is de huidige grondslag van de militaire organisatie en het is in harmonie daarmede dat de BB zal dienen te worden georgani seerd. IS voorts de een paar jaar geleden geprojecteei'de sterkte nog vol doende? Men dient thans meer reke ning te houden met het gebruik van atoombommen! Al gaat men voorts ook van de hypothese uit, dat Neder land geen doel zal zijn voor H-bom- men dan zijn van het gebruik daar van tegen ons omringende landen (Van onze parlementaire redacteur) "DIJ de voortzetting van de debatten in de Tweede Kamer over de regeringsnota inzake de bestedingsbeperking heeft de heer Bie- wenga (a.-r.) als eerste van de agrarische deskundigen %et land bouwbeleid aan de orde gesteld. De regeringsvoorstellen werden door hem eendeels op dit ogenblik aanvaardbaar geacht, nl. wat betreft de 3% procent voor instandhouding van gebouwen, de belo ning van de boer en de verhoging van de landarbeidersionen met 5 procent. Anderdeels werden zij echter als onoverkomelijk afgewezen, met name wat betreft de blokkering van de uitbetaling van de bedra gen, waarop door de verhoogde normen voor onderhoud en afschrij ving van bedrijfsgebouwen in de kostprijzen aanspraak kan worden gemaakt. Ernstig bezwaar had de heer Biewenga tegen de voorgestelde ver laging van de grondrente. De a.r.-woordvoerder kondigde aan, dat de a.r.-kamerfractie in een motie een uitspraak van de Kamer zal vragen tegen de voorge nomen blokkering, zowel wanneer aan de na 1958 vrij te geven gel den geen voorwaarden worden verbonden als wanneer dit wel zal geschieden. Het ziet ernaar uit, dat het kamerdebat zich op dit punt zal gaan toespitsen. De heer Biewenga begon met te con stateren, dat er op het platteland een opvallende matheid valt te constate ren. De regeringsvoorstellen bieden de plattelandsbevolking geen perspectief. De a.r.-woordvoerder wees erop, dat er op het platteland reeds een meer dan verouderde bevolking wordt aangetrof fen en dat de bevolking in verouderde woningen hulst. Ook zijn er vele onver harde wegen. Stelt Nederland nog wel prijs, aldus, de heer Biewenga. op een welvarend platteland? Gaan We niet de kant op van Frankrijk? Er gaat, geen stimulerende invloed van de regeringsvoorstellen uit. De be perking van de bestedingen treft het platteland ten volle. De heer Biewenga wees op het feit, dat aanvullende wer ken worden stopgezet, evenals water staatswerken, die in het belang van het platteland dienen te worden uitgevoerd. De voorstellen met betrekking tot de landarbeidersionen, nl. een verhoging van 5 procent, voldoen niet aan hetgeen indertijd in de motie-Roemers aan de regering was gevraagd. Niets wordt gezegd over de relatieve gelijkstelling van de landarbeidersionen met de lonen van de andere arbeiders op het platteland en ook niets over de doorvoering van de werkclassifi- catie op het platteland, - waarom de Christelijke Landarbeidersbond in haar nota heeft gevraagd. De heer Biewenga vroeg, wat de regering ten aanzien van deze punten van plan is te gaan doen. Ten aanzien van de voorstellen van de regering met betrekking tot de eigenaarslasten en de grondrente, merkte de heer Biewenga op, dat het Landbouwschap geen genoegdoening wordt verschaft. De a.-r, fractie wil echter rekening houden met de moei- Zie verder pag. 3, 5e kol.) De vier Arabische staatshoofden die in Cairo bijeen zijn, hebben plechtig be loofd te zullen streven naar de onvoor waardelijke terugtrekking van Israël uit Egypte. Verder hebben zij schadeloos stelling voor Egypte geëist wegens ge leden schade tijdens de Brits-Frans-Is- raëüsche Invasie. Koning Saoed van Arabié, president Nasser van Egypte, koning Hoessein van Jordanië en president Sjoekn El Koe- watly van Syrië ondertekenden na afloop van de door hen gehouden con ferentie - het gemeenschappelijk com muniqué waaraan de bovenstaande be slissing ontleend is. DE BILT, donderdag 10 uur. Het hogedrukgebied, dat gisteren boven Engeland ontstaan is, heeft zich ie om vang uitgebreid en strekt zich nu uit van Scandinavië naar Zuid-Frankrijk, De wolkenvelden, die zich boven ons land bevonden zijn vannacht voor het grootste deel verdwenen, waardoor op tal van plaatsen lichte vorst is opgetreden. Alleen in de noordelijke provincies wis ten de wolkenvelden zich te handhaven waardoor het kwik daar niet beneden het vriespunt dar/de. Het hogedruk gebied dat een luchidruk in het centrum van meer dan 1035 mb vertoont, blijft het komende etmaal in onze omgeving, waardoor het over het algemeen zonnige weer weer voortduurt. In de nacht zal bijna overal lichte vorst optreden, over dag lopen de temperaturen tot ongeveer dezelfde waarden op als vandaag. Op wat langere termijn gezien ziet het er naar uit, dat het heersende weertype zich nog enkele dagen zal handhaven. J. DE RUITER A- W. BIEWENGA Ook de regering deelt de teleurstel ling, die de Tweede Kamer in haar voor lopig verslag naar voren bracht aangaan de de Amerikaanse houding ten opzichte van de redelijke Nederlandse vertangens in de economische sector. Dit blijkt uit de memorie van Antwoord op het wets ontwerp tot goedkeuring van het ver drag van vriendschap, handel en scheep vaart met de V.S. Het hoogst onbevredigende verloop van deze luehtvaartonderhandeüngen die in het voorjaar van 1956 te Washington aan vingen. is bij de Staten-Generaal genoeg zaam bekend: In de troonrede is het standpunt der regering reeds duidelijk kenbaar gemaakt. De regering ver trouwt, dat bij de voortzetting van deze luchtvaartonderhandelingen (in maart) begrip gevonden zal kunnen worden voor de Nederlandse verlangens. TE vrasmngion is woensdagavond van welingelichte diplomatieke zijde vernomen dat de Israëlische regering de Amerikaanse autoriteiten zeer binnenkort in kennis zal stellen van haar besluit, om de Israëlische strijd krachten in de strook van Gaza en het gebied langs de Golf van Akaba terug te trekken. Hierover zou overeenstemming tassen Israël, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn bereikt De politieke commissie der Ver. Na ties heeft gisteren met 53 stemmen te gen 8 stemmen voor een Russische re solutie verworpen, waarin werd voorge steld de Ver. Staten schuldig te verkla ren aan ondermijnende activiteiten en inmenging in communistisch Oost-Euro pa. Er waren elf onthoudingen, onder meer van Egypte, India, Indonesië en Joegoslavië. Alleen de landen van het Sowjetblok stemden voor de resolutie. toch hier de gevolgen van te ver wachten. Wij vernamen van betrouwbare zij de, dat onlangs de BB-stafschool in Barneveld een oefening heeft gehou den om de gevolgen voor Nederland na te gaan (en daartegen maatrege len te bestuderen) 'van een op Lon den geworpen H-bom bij westelijke wind. Inderdaad een realiteitsgeval voor de bestudering waarvan wij de BB- leiding prijzen. Doch wij lazen daar over geen woord in de krant. Is deze geheimzinnigheid geen struisvogelpo litiek en is het juist niet nodig door nuchtere voorlichting deze mogelijk heden en de maatregelen daartegen in brede kringen bekend te stellen? Geldt dit voor de BB, niet minder is dit het geval voor de overige facet ten van de burgerlijke verdediging. Welke maatregelen zijn voorbereid ter bescherming van onze waterbouw kundige werken, van ons transport systeem? Heeft decentralisatie van oplegging van voorraden plaats voor al van voedsel, van bestuursbevoegd heden indien de centrale leiding uit valt? Hoe staat het met de energie voorziening en telecommunicatie? Er zouden, naar wij vernamen, goede studies en voorstellen van al deze vraagstukken bestaan. Waarom komt de regering dan niet tot besluitvor ming, tot daden? De militaire verde diging is langzamerhand al blijft daarna een doorlopend modernise ringsproces over op peil. Doch zij is een raus met een lemen voet. in dien een daarmede harmoniërende burgerlijke verdediging ontbreekt. Een Westduiise rechter van instructie heeft woensdag: te Bielefeld verhoren afgenomen in de zaak van de enige jaren geleden uit de gevangenis te Breda ontsnapte en naar West-Dults- land uitgeweken voormalige Neder landers, Enige politiemannen, die tijdens de Duitse bezetting in Nederland heb ben gediend, werden verboord in de zaak van de bankwerker Willem Polak. Polak en de andere ontsnapte ge vangenen waren wegens oorlogsmis daden in Nederland tot zware straffen veroordeeld. De regering le Bonn heeft indertijd een verzoek tot uitlevering van de vluchtelingen van de hand gewezen. Thans onderzoekt de Westdultse justitie of de vroegere Nederlan ders, die allen op vrije voeten zijn, misdaden hebben begaan, die vol gens het Duitse recht strafbaar zijn. Een woordvoerder deelde mee, dat het vooronderzoek moeilijk en tijdrovend is, omdat de Nederlandse autoriteiten geen medewerking ver lenen en de dossiers van de ont snapte gevangenen niet ter beschik king van de Duitse justitie hebben willen stellen. Polak is een van de zeven tot levens lange gevangenisstraf veroordeelde politieke delinquenten die op de avond van tweede kerstdag 1952 uit de straf gevangenis te Breda zijn ontvlucht, Deze zeven man waren er tijdens een filmvoorstelling in de strafgevan genis in geslaagd zich uit de voeten te maken, waarbij zij gebruikmaakten van de hulp van enige handlangers, die later deswege door het gerechts hof te 's-Hertogenbosch tot een ge vangenisstraf van zes maanden zijn veroordeeld. De Israëlische ambassadeur te Wash ington, Abba Eban, heeft woensdag avond in antwoord op vragen verklaard: ,.De in de afgelopen dagen te Washing ton gevoerde besprekingen, hebben de hoop, dat op korte termijn een oplossing zal worden gevonden, veel sterker gemaakt." De „New York Times" meldt in een telegram uit Washington dat functiona rissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse .Zaken en van de Israëlische ambassade hebben .medege deeld dat premier Ben Goerioiy..,m beginsel de Amerikaanse voorgfelien voor een oplossing van. de vraagstukken betreffende de strook van Gaza en de vrije vaart door de Golf van Akaba heeft aanvaard. Hieraan wordt toegevoegd; „Verwacht wordt, dat Israël in de komende 48 tot 70 uur bekend zal maken, dat het bereid is zijn troepen uit Gaza en het gebied langs de Golf van Akaba terug te trekken. Dit zou geschieden op basis van ver zekeringen der Verenigde Staten en van eon aantal andere staten, dat zij •- het beginsel van de vrije vaart door de Golf van Akaba zullerr steunen. Voorts zou, via de Verenigde Naties, worden verzekerd dat Israël niet meer bloot zal staan aan aanvallen uit Gaza door Egyptische zelfmoordbrigades." De Israëlische troepen zouden door militairen der Verenigde Naties worden vervangen. Deze zouden blijven, totdat de verhouding tussen Israël en Egypte minder gespannen is geworden. Israël heeft erop gestaan, dat de strook van Gaza niet aan Egypte zal worden teruggegeven. Het schijnt, dat de Israëlische autoriteiten er thans van overtuigd zijn, dat dit niet zal geschie den. De Franse premier Guy Moilet heeft gisteren in Washington verklaard, dat Israël gerechtigd is „zijn territoriale onschendbaarheid gewaarborgd te heb ben" en volledig verzekerd te zijn van de vrije vaart in de Golf van Akaba, Rustig in de rij zittend mannen bij mannen, en vrouwen bij vrouwen wachten inwoners van het Indische dorpje Si/tri op het ogenblik waarop zhun stem kunnen uitbrengen. Zij behoren tot de ongeveer honderd miljoen inwoners tan India die dezer dagen naar de stembus njn geweest. Er zjjn 19.3 miljoen stemgerechtigden in het reusachtige land. In een toespraak aan een,lunch van de Amerikaanse Nationale Persclub, ze! Slollei, dat het een tragische ver gissing zou zijn als Amerika, Frankrijk en de andere landen de toestand zouden laten terugkeren die er was voordat Israël zijn aanval op Egypte begon. HU drong aan op een stap om alle factoren van spanning in het Midden-Oosten op te lossen. President Elsenhower en Moilet, die klaarblijkelijk verwachten dal zich in de Ver. Naties ontwikkelingen zullen 'voordoen-- In de Israëlisch —Egyptische crisis, hebben gisteren besloten hun besprekingen vandaag voort te zetten. Het V.N.-debat is gisteren echter weer uitgesteld. "JVT EDERLAND heeft gisteren t sterk geprotesteerd tegen het voorstel tot instelling van een commissie van goede diensten van de Ver, Naties om een op lossing voor het geschil met Indo nesië over westelijk Nieuw- Guinea te helpen vinden. De Nederlandse afgevaardigde mr. C. W. A. Schurmann, zei in de politieke commissie, van de Ver. Naties, dat de aanvaarding van zo'n resolutie, geen en kel resultaat zou kunnen verkrijgen. (Bij de commissie is een resolutie van dertien landen ingediend, die vraagt om instelling van een commissie van goede diensten van drie leden met het doel. bijstand te verlenen in onderhan delingen tussen de regeringen van Indo nesië en Nederland, opdat een recht vaardige en vreedzame oplossing van het geschil zou kunnen worden bereikt in overeenstemming met de beginselen en doelstellingen van het handvest der V.N.). Indien, de vergadering de resolutie aanvaardt, aldus mr. Schürmann, moet zij de overtuiging hebben, dat het ge stelde doel zou kunnen worden bereikt. De ontwerp-resolutié verwees naar on derhandelingen tussen de Nederlandse en de Indonesische regering, maar, zo vroeg hij. „onderhandelingen waar over?". Is het over de soevereiniteit van Nederlands-Nieuw-Guinea? In dat geval De leiders van de Islamitische, Christelijke en Katholieke partijen heb ben president Soekamo donderdagmor gen medegedeeld, dat zij zijn plannen ,,tot redding van het land" met daaraan gepaard gaande deelneming van de communisten aan een nieuw kabinet, niet kunnen aanvaarden. Gehelmde militairen met de bajonet op het geweer, bewaakten het presiden tieel paleis, toen Indonesië'» politieke leiders zleh naar binnen begaven om bet hoofd van de staat in kennis te stel len van hun inzichten over zijn plan voor een regering-nleuwe-styl, in de plaats van de tot dusver gevolgde westerse democratie. Voor het paleis had zich een enorme menigte verzameld. Groepen arbeiders, die voor deze gelegenheid vrijaf hadden gekregen, stroomden over Djakarta's voornaamste plein en voerden span doeken mee, waarop de onmiddelijke inwerkingtreding van Soekarno's con ceptie werd geëist. Alle Nederlandse scholen en tal van Nederlandse en Engelse bedrijven waren vandaag gesloten en in de straten, die naar het Merdeka-piein waar ook het paleis gelegen is leiden, waren slechts weinig Europeanen te zien. De studio's vati Radio Republik Indonesia, en ook de vlak bij het paleis gelegen Engelse ambaasade, stonden onder bewaking van mariniers en met automatische vuurwapens uitgeruste speciale pohtietroepen. Een „Comité van Actie tot steun aan 1 de presidentiële conceptie" verzocht aan de verschillende partijleiders om voor de microfoon hun standpunt tegenover Soekarno's conceptie te willen bekend maken, doch alleen de vertegenwoor- digeis van de nationalistische en com munistische partijen, die het plan steu nen. waren bereid aan dit verzoek te voldoen. Nadat hij kennis had genomen van de inzichten van de verschillende par tijleiders, zeide president Soekaino. dat de beslissing over zijn conceptie „irf de niet te verie toekomst" zal Worden genomen. In een toespraak tot de voor het paleis verzamelde menigte zeide hij. dat de partijleiders verschillende standpunten hadden kenbaar gemaakt, variërend van verwerping tot goedkeu ring van zijn plan, Hij zou nu trachten al deze verschillende inzichten „samen op te koken" en betoogde verder, dat de huidige binnenlandse crisis niet lang meer kan duren. Na deze toespraak, verspreidde de menigte zich rustig. is mijn regering niet bereid te onder handelen. Met Indonesië onderhandelen over annexatie van dat gebied zou in strijd zijn met onze verplichtingen vol gens het handvest, voegde mr. Schür mann er aan toe. Indien wordt voorgesteld te onderhan delen over een andere oplossing, dan zou den noch de onderhandelingen zelf, noch de commissie van goede diensten aan vaardbaar zijn voor Indonesië, dat be weerde, dat het gebied deel van Indo-' nesië was, zei mr. Schurmann verder. De Nederlandse afgevaardigde las een afschrift voor van een telegram, dat negen Papoealelders eerder deze maand aan de secretaris-generaal Ham- marskjoeld, hadden gezonden. Deze leiders verwierpen de Indonesische aanspraken. Mr. Schürmann zei dat dit bewees, dat een volksstemming nodig was en zou worden gehouden zodra de bevol king in staat was haar standpunt ken baar te maken. Steun voor de over dracht van het gebied zonder zulk .een volksstemming zou tiet in overeen stemming met het handvest zijn. p Zie verder pagina 5 Ongeveer vijftien van de voornaamste leiders van de Algerijnse opstandelin gen zijn in Parijs en Algerlë gearres teerd. Bovendien is een bedrag van 73 miljoen francs (730.000 gulden) dat voor de strljdkas van de rebellen bestemd was, in beslag genomen. Dit succesvolle ingrijpen wordt be schouwd als de ergste slag voor de re bellen sedert de arrestatie in oktober jl„ van de rebellenleider Ben Bella en zijn vier metgezellen, toen dezen op weg naar Tunis waren. Onder de arrestanten bevinden zich twee Europese vrouwen. Tot de mah- nen die in Parijs gearresteerd zijn, be horen de Parijse leiders van het Alge rijnse Nationale Bevrijdingsfront Zij zamelden o.m. geld voor de rebellen in, *4 V* Britse defensieplannen. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr. Luns, heeft woensdag bij zijn vertrek uit Londen verklaard, dat het gevaar van de Britse plannen om de Britse strijdkrachten ln te krim pen vooral schuilt in de mogelijke psy chologische gevolgen. De minister doel de op de mogelijkheid dat er een ket tingreactie zal ontstaan en ook andere tanden hun defenslelnspannlnr zuilen willen verminderen. Ook ln Nederland zijn er „nogal wat mensen die menen dat onze defensielast te zwaar wordt", voegde minister Luns hieraan toe. Over de conferentie van de Westeuro- pese Unie zei de minister: „Wij heb ben een beter inzicht in de Engelse plannen gekregen. Hoewel zij in sommi ge opzichten niet zo ernstig zijn als wij eerst vreesden, meen ik toch, dat zij een belangrijke vermindering van - de kracht van de Navo zullen betekenen: Ik denk, dat er enkele veranderingen in de plannen voorgesteld en aangebracht zouden kunnen worden, waardoor het geheel meer aanvaardbaar zou wor den". De Amerikaanse gezant in Boedapest, Edward Thompson Walles, is naar Washington teruggeroepen. De Hongaar se regering had daarom gevraagd, om dat Walles, die op 2 november ln Hon garije was aangekomen nog steeds niet zijn geloofsbrieven had aangeboden. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het ministerie voegde hieraan toe. dat Wailes, opdracht had gekregen zijn ge loofsbrieven aan premier Nagy aan te bieden. Maar voor de gezant dit kon doen, kwam de regering-Nagy te vallen. Wailes kreeg toen opdracht met het aanbieden van zijn geloofsbrieven te wachten. Wailes is gisteren in Wenen aangeko men. De Amerikaanse legatie in Honga rije zal nu door de zaakgelastigde be heerd worden. De Amerikaanse regering heeft de Hongaarse beschuldigingen, als zou am bassadeur Wailes activiteiten ontplodld hebben „die niet in overeenstemming zijn met de internationale gebruiken" van de hand gewezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1