W Pl r v_ BLOKKERING Snel handelen teneinde .-leger? inflatie te voorkomen Aftreden kabinet in Indonesië verwacht Ben Goerion verdedigt terugtocht Bonn wijst Arabisch verzoek at m m Mr. Bioemers (burgemeester van Deventer) commissaris der Koningin in Gelderland Dulles maant Egypte tot, spoed met Suezkanaal wil Regering plan loslaten Brand aan boord van „Laagkerk" I MINISTER HOFSTRA IN DE TWEEDE KAMER MINISTER MANSHOLT OVER LANDBOUW: ff Bunche leider Masjoemi wil niet meer Soekarno moest over „politiek zwijgen Regeringspartij in Kasjmir won Weeroverzicht 21 Doden bij een vliegramp in Engeland Voorwaarden voor besteding verdedigd WOENSDAG 6 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3631 NU NIET LANGER VERTRAGEN" REGERING STUURT GEEN PROEFSCHIP M M' i li m m Weerbericht Truc leverde j 1700 op Portefeuilledief kreeg l1/? jaar M «im mmmmsm Israëlische terugtocht begonnen -1- '9 Zie verder pagina 5 Geen stokpaardjes Pas in november Zie verder pag. 3, 2e kol.) Geen achterstelling Naar Den Haagi Rotterdam: Witte de Withswaat 30 Telef. 115700 (4 Postbus 1112 Postgiro No, 424510 Klaebtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 - Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klcchtendlenst: 13 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67382 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand. 7.40 per kwartaal. - Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks PLAATSELIJK WAT REGEN Wisselende bewolking met plaatselijk wat regen. Over wegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. Dezelfde temperaturen of iels hogere. 7 maart zon op 7.15, onder 18.32: maan op 9.18, onder 0.08. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT D nog in het debat over de nota be treffende de bestedingsbeperking. Ge lijk bekend is daarbij een der hete hangijzers de blokkering van de eige- naarslasten. Terwijl deze zaak aan de orde is, worden vandaag ook in de afdelingen onderzocht de ontwerpen die betrek king hebben op de huurverhoging. Ook daarbij speelt het vraagstuk der blokkering een rol. want gelijk bekend stelt de regering een huurver hoging van 25 procent voor, maar wil zij de helft dam m blokkeren. Er zit aan de huurkwerkia een geschiedenis van jaren vast. Maar nu wij de ont werpen voor ons hebben en ze in het verband van de hele politieke ontwik keling bezien, rijzen er tegen deze blokkering toch wel onoverkomelijke bezwaren. Allereerst is er dit bezwaar, dat de blokkering, zowel die van de eige- naarslasten als die van de huren, een bijzonder omslachtige, ingewikkelde en kostbare zaak wordt. Men mag zich terecht de vraag stel len of dit soort wetgeving acceptabele wetgeving is. Welk een rompslomp brengt het voor 'alle betrokkenen niet mee! Hoe groot zal het ambtenaren korps niet moeten zijn om deze zaken werkelijk op een draaglijke wijze te doen lopen. IN de tweede plaats vestigen wij er de aandacht op, dat deze blok kering een discriminatie betekent van een bepaald soort van kapitaalbezit, nl. van land en hulzen. Wij kunnen ons voorstellen en het ook wel aan vaarden dat in bijzondere omstandig heden bepaalde blokkeringsmaairege- len worden genomen. Maar hier komt een heel bepaalde strekking van ideologische aard om de hoek glu ren, Uit het feit dat het twee blokke ringsmaatregelen geworden zijn, nl. een met betrekking tot de eigenaars- lasten en een met betrekking tot een deel der huurpenningen, blijkt die strekking. Het is de socialistische af keer van particuliere agrarische grondeigendom en van particulier huizenbezit, die hier naar voren komt In het jongste nummer van „Socia lisme en Democratie" bestrijdt dr. C. J. Dippel dit tegenover de heersen de opvatting in de PvdA. Hij had dit voorheen ook reeds in „Wending" g'e- 'daan. Wij citeren hem: „Verder ligt er in de woning- en huurproblemaliek een doodgewoon stuk discriminatie tussen kapitaalbezitters van verschillende soort ter discussie, waarvoor ik nog nimmer een aannemelijke verklaring gelezen heb". En verder: „En ten slotte speelt er een stuk sentiment mee tegen woning bezitters, dat stamt uit de ideologie". Daar heeft men het. Ook als men zou zeggen dat een bepaalde blokke ringsmaatregel incidenteel wel accep tabel zou zijn, krijgt die maatregel een onaanvaardbaar karakter als men hem van uit deze achtergrond moet bezien. En hij ook niet meer op zichzelf blijkt te staan, maar gepaard gaat met soortgelijke maatregelen in andere sectoren. Lagere melkprijs eist belastingverhoging Dr. Ralph Bunche, de assistcntsecre- taris-jfeneraal van de Ver. Naties, zal binnenkort de burgerlijke leiding van de noodstrjjdkrachten der Ver. Naties In Egypte op zich nemen, meldt United Press. Het leger staat nu onder militair be vel van de Canadese generaal-majoor E. L. M. Burns, die voor alle politieke kwesties ruggespraak moet houden met secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld. Dc sultan tan Marokko, Ben Jocssej, moedigt zijn 12-jarige. dochtertje prinses Lalla Amina aan, bloemen aan te bieden aan met route Nixon, de echtgenote tan de Amerikaanse i ice-preddent. Het echt paar Nixon heeft deze treek een bezoek aan Marokko gebracht. EEN derde bezwaar is gelegen ln de bestedingsdwang. Men erkent dat het geld de betrokkenen toekomt, maar men houdt het vast en blokkeert het. En men verbindt dan aan de eventuele deblokkering op een later tijdstip voorwaarden, die men thans zelfs nog niet eens volledig kent, maar die de mensen alsdan in hun beste dingsvrijheid zullen beperken. Men kan er zeker van zijn, dat naast de socialistische aap die nu reeds uit de mouw gekomen is er, wat die beste dingsdwang straks betreft, in de «ndere mouw nog zulk een aap zit. Om al deze redenen is de voorge stelde blokkering voor ons niet aan vaardbaar. Blokkering moge economisch-tech- niseh voor een minister een gemakke lijk raiddel zijn tot conjunctuurbeheer- *ing, daarmee is nog niet gezegd dat het middel goed is. Het is naast de vele andere midde len tot conjunctuurbeheersing, waar "1® regering reeds over beschikt, een zeer gevaarlijk middel. Het leent zich schier onbeperkt voor verder gebruik. En het levert de mensen met handen 60 voeten over aan de overheid. Wij vinden daarom deze voorgestelde blokkeringsmaatregelen niet aan vaardbaar. Met de huurblokkering zal een bedrag van 1,2 miljard gulden ge moeid zijn, En over de besteding van dit geld der burgers matigt de over heid zich het laatste woord aan. Het betreden van deze weg het feit dat de regering er reeds twee schreden op doen wil, bewijst dat het geen tnciden- teel geval is lijkt ons verwerpelijk. Een van de vijf partijen, behorende tot de Indonesische regeringscoalitie, de mohammedaanse partij, heeft premier Ali Sastroamidjojo vandaag mee gedeeld, dat zijn regering het vertrouwen van het volk heeft verloren en dat hij zijn mandaat aan president Soekarno behoort terug te geven. Dit geschiedde tijdens een speciale kabinetszilting. De partij liet weten dat als de regering niet aftreedt, zij zich uit tie coalitie zal terugtrekken, Politieke woordvoerders in Djakarta achten het waarschijnlijk, dat Sastroamidjojo zal aftreden en dat president Soekarno de staat van beleg voor heel Indonesië zal afkondigen. (Van onze parlementaire redacteur) T"\E regering is, zoals w(j reeds in een deel onzer edities van giste- ren meldden, bereid de prijsverhoging van de consumptiemelk voorshands te beperken tot zes cent per liter. Dit deelde de mi nister van Financiën, de heer Hofstra, gistermiddag in de Tweede Kamer mede, toen hjj de Kamer namens de regering antwoordde in het debat over de regeringsnota inzake de bestedingsbeperking. Zoals bekend is, had de regerino voorgesteld de melkprijs met tien cent per liter te verhogen. O- >op was door de Kamer ernstige kri tiek geuit. De oude subsi-die op melk van vier cent per liter wordt thans dus gehandhaafd. Alleen de nieuwe kostprijsverhogingen worden door berekend. Deze maatregel eist volgens de regering een dekking in de belastingsfeer. De regering meent dat het niet an ders kan, wil de bestedingsbeperking tot stand komen, of de belastingen moeten worden verhoogd. Zij over weegt daarbij twee mogelijkheden. Ten eerste een bescheiden verhoging in de inkomstenbelasting, waarbij de verhoging misschien beginnen zai bij inkomens vanaf 8000 per jaar. Ten Zie verder pagina 3 en 5 Premier Ben Goerion van Israël is gisteravond voor het parlement ver schenen om de terugtrekking van de Israëliscche troepen uit Egypte te ver dedigen. De 70-jarlge premier, vermoeid tot op het randje van uitputting, stond tegenover de- harde proef. ,zjjp.r.leider schap te bewijzen, terwyi zijn politieke tegenstanders manoeuvreerden om het tot een motie van wantrouwen te bren gen. De stemming zal vandaag worden gehouden en alles wjjst erop, dat Ben Goerion zal zegevieren. Maar vier uur voordat hü het parle ment toesprak hadden 5000 demon stranten van de' oppositiepartij, de He- roet, in Jeruzalem een-betoging belegd om te protesteren tegen de terugtrek king van de troepen en om het af treden van Ben Goerion te eisen. President Soekarno en de stafchef van het leger generaal-majoor Abdoel Hans hebben, naar verluidt, de afgelopen drie dagen besprekingen gevoerd over de crisis in Oost Indonesië. Vanmorgen is con speciale militaire commissie na&r Oost Indonesië vertrok- ken met instructies voor de comman dant der rebellen luitenant Ventje Soe- moeal en zijn medestanders. Inmiddels heeft kolonel Mopoginpa, het hoofd van de Indonesische militaire academie, bekend gemaakt, dat hij de rebellen steunt. Hij zei, dat de revolte gericht was tegen de plannen, die pre sident Soekarno koestert om te komen tot een nieuwe regeringsvorm. Vele hooggeplaatste legerofficieren, die uit Oost-lndonesië afkomstig zijn, zouden vo'eens de berichten verlof gevraagd hebben, naar hun woonplaatsen terug te koron. Een speciale delegatie van deze offi cieren zou naar verluidt naar Celebes zijn vertrokken om contact te zoeken met dé leiders van de rebellie aldaar. De bladen in Djakarta schreven van daag, dat de gouverneur van Celebes meer dan twee weken geleden in Dja- aangekomen en om zeit- karta was 5? Van gewoonlijk welingelichte kringen vernam het A.N.P., dat een delegatie van jongeren van buiten Java president Soekarno heeft belet over zijn „con ceptie" te spreken. De president hield tondag ln Soerabaja een toespraak lot hei nationale jeugdcongres. Volgens het plan zou de president een redevoering van een uur houden, doch hij sprak slechts een kwartier en roerde zijn con ceptie niet aan. De delegaties hadden de president medegedeeld, dat zü de zaal zouden ver laten, als hij over „politiek" zou spreken. West-Duitsland heeft het verzoek van gezamenlijke Arabische staten om de herstelbetalingen aan Israël stop te zet ten, van de hand gewezen. Dit wordt in tie Syrische hoofdstad Damascus verno men. Volgens de zegslieden overwegen de Arabische staten als gevolg van deze weigering hun politieke en economische betrekkingen met Duitsland te herzien. De Arabische eis was in november in een gezamenlijke nota aan Bonn voor gelegd. Voor de acht portefeuillediefstallen, die de reeds negen keer veroordeelde 56-jarige gedetineerde Amsterdamse kantoorbediende H. A. M. de B. had gepleegd, heeft de rechtbank hem gister ochtend (overeenkomstig de eis) ander half jaar gevangenisstraf met aftrek opgelegd. bestuur voor zijn eiland had gevraagd Volgens de bladen zouden de autoritei ten in Djakarta hem hebben genegeerd. De gouverneur zou gewaarschuwd heb ben, dat er onmiddellijk een revolte zou uitbreken, als aan zijn eisen niet werd tegémoet gekomen. Betrouwbare woordvoerders in Dja karta hebben verklaard, dat de rebellen in Oost-lndonesië onderling moeilijk heden hebben. Een van de meest voor aanstaande officieren op Celebes, Soe- jirman genaamd, zou aohter de regering staan Het zou niet uitgesloten zijn, dat hij breekt met de rebellen. Dit zou tot gevechten aanleiding kunnen zijn, al dus de woordvoerders. De censuur op perstelegrammen duurt voort, doch de regering heeft de corres pondenten niet meegedeeld, dat deze censuur bestaat. 'j'i'i;. :'/A i\yif-he.. pT&të*rtZW:- v, f; -v-V v M JJjé. VA* S6SK raff 5B5I De directie tan Keukenhof heeft een Groningse molen ten geschenke gekregen van de HoUand-Amerika Lijn, De ophouw erran maakt goede vorderingen. Deze molen stamt uit 1880 en moest in Gro- kunnen bewonderen. ningen in verband met de stadsuitbreiding gesloopt worden. Op zeven meter boten de begane grond heeft de molen een omloop. Dnanannf sullen de bezoekers straks de bloemperken vanuit de hoogte Israël heeft vandaag een begin ge maakt met de ontruiming van de kust strook van Gaza en het gebied bjj de Golf van Akaba. Over de wegen in het kustgebied van Gaza reden vrachtwagens met voorra. den, terwijl in Sharm el Sheikh, bij de golf van Akaba, Israëlische vlieg tuigen met materieel opstegen en sche pen van de marine geladen werden. In Tel Aviv is nog niet officeel be kend. wanneer de troepen van de Ver. Naties de gebieden zullen binnentrek ken. Volgens de plannen moeten deze troe pen gelijktijdig met de aftocht van de Israëlische strijdkrachten in Gaza en Sharm el Sheikh aankomen. Verwacht wordt, dat de overdracht voor het eind van de week zal zijn voltooid. Bü K.B. is met Ingang van 1 april a.s. benoemd tot commissaris van de Konin gin in de provincie-Gelderland mr. H, W. Bioemers,: burgemeester.';van Deven- Mr. Bioemers, - die nederlands her- yprmd is, ,hiL,een politieke pirth." '*-> De nieuw benoemde commissaris werd 2 mei 1908 te Boicuio geoo.en. Hu door liep het gymnasium in Arnhem,, studeer de aan de universiteit van Utrecht rechtswetenschappen, en legde in 1932 het doctoraal examen af. Nadat hij circa anderhalf jaar", advo caat en procureur te Amsterdam was geweest werd hij met ingang van 1 maart 1934 benoemd tot burgemeester der gemeente Roden (Drente). Vervol gens werd hij met ingang van 15 maart 1041 na het ontslag van mr. Bothenius Lobman benoemd tot burgemeester van de gemeente Assen. In deze functie werd hij reeds op 30 juni 1942 door de Duitse bezetter ontslagen. Na de bevrijding vervulde mr. Bioe mers opnieuw korte tijd het ambt van burgemeester van de gemeente Roden hij was toen tevens raadsheer in het bijzonder gerechtshof te Leeuwarden waarna hit met ingang van 20 juni 1946 werd "benoemd tot burgemeester der ge meente Deventer. Sinds 1 januari 1956 De Nationale Conferentie Partij van premier Mohammed, welke eenheid met India voorstaat, heeft bij de verkie zingen in Kasjmier de meerderheid in de wetgevende vergadering van de staat verkregen. De verkiezingen duren nog voort. treedt hij op als voorzitter van de voor lopige Baad Volkshuisvesting. De nieuw benoemde commissaris is officier in de orde van Oranje Nassau. s DE BILT 6 maart 10 uur. Een hogedrukgebïed, dat over Schot land en de Ncoidzee m ongeveer zuid oostelijke richting trok, boette sterk aan betekenis in. Het gaf dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag plaat selijk aanleiding tot opklaringen, waar door in het Noorden van het land bijvoorbeeld nog temperaturen van een graad onder nul konden voorkomen. Meer naar het Zuiden kwamen in Ne derland in de nacht van dinsdag op woensdag niet zulke lage temperaturen voor, hetgeen «samenhangt met de om standigheid dat daar door Zuidelijke winden zachtere en vochtiger lucht werd. aangevoerd. Hierin vormde zich op vele plaatsen oen zeer dichte mist, clle woensdagochtend slechts langzaam op trok. Ten Zuiden van Ierland ligt een oceaandepressie die zich heel langzaam in ongeveer Noordoostelijke richting verplaatst. Een ermee samenhangend front bracht woensdagmorgen in Frank rijk en Engeland wat regen. Dit regen- gebied verplaatste zich in onze richting. Donderdag zal het weer in ons land be paald worden door zachte lucht van atlantische oorsprong. Hierin komen vrij veel wolken voor, terwijl de regenkans tamelijk groot is. Bij Abingdon in Zuid-Engelaad is gisteren een transportvliegtuig van da Royal Air Force neergestort. Zeventien personeelsleden van de RAF vonden de dood. evenals vier bewoners van een boerderij waarop het vliegtuig terecht kwam. Het toestel, een viermotorige Bever ley (een van de grootste transportvlieg tuigen die de RAF gebruikt), stortte na een vlucht van Malta bij hot landen op het vliegveld van Abingdon op een na burig huis neer. Het toestel raakte bij het landen met een vleugel een boomtop, vernielde in zijn val een huis en beschadigde een ander, en vloog ten slotte in brand. Door de hitte kon men de inzittenden niet tijdig bereiken. Vier van de inzittenden waren uit het toestel geslingerd. Zij werden gewond en zijn naar het ziekenhuis overge bracht. In Kairr, is dinsdagavond een bevel van president Nasser uitgevaardigd, waardoor een einde wordt gemaakt aan de algemene mobilisatie in Egypte. In oktober was bevel gegeven tot mo bilisatie. De noodtoestand en de bepalingen in zake de staat van beleg blijven gehand haafd. Het demobilisatiebevel wordt 1 maart van kracht. JNISTER Dulles heeft gisteren een beroep op Egypte gedaan om de heropening van het Suezkanaal niet langer te vertragen nu de Isra ëlische troepen zich zullen terugtrek ken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei op zijn wekelijkse persconferentie dat Egyp te een neiging aan de dag heeft ge legd om de opruimingswerkzaam heden in het Suezkanaal te vertra gen. Hij sprak echter de hoop uit, dat het kanaal nu binnen ongeveer tien dagen weer voor de scheep vaart zal zijn opengesteld. De vraag, of de Verenigde Staten er (Van onze parlementaire redacteur) tNISTER Mansholt heeft gister middag ln de Tweede Kamer bü de verdediging van het voorgestelde landbouwbeleid verklaard, dat, wan neer de Tweede Kamer bezwaar maakt tegen blokkering van 50 miljoen gulden en tegen liet stellen van voor waarden aan de deblokkering, dc re gering bereid is deze gedachte te laten vallen en bereid Is een bedrag van 50 miljoen gulden op de begroting te be stemmen voor het subsidiëren van de verbetering of vernieuwing van ge bouwen. Dat doen we reeds bii de grond, al dus minister Mansholt. Waarom zouden wij het niet bü de gebouwen doen? Dr. Mansholt achtte het overigens volkomen te verdedigen dat de re gering voorwaarden stelt aan de be steding van de gelden. De schatkis! levert de bijdrage ter gemoetkoming in de gebouwenlasten. Is het dan te veel gevraagd dat de overheid ze kere waarborgen wil hebben, dat dit geld goed wordt besteed? Een ingreep in de eigendom is het volgens dr. Mansholt zeer zeker met. Er is hier geen sprake van eigendom, zolang de overheid het geld niet heeft verstrekt. De bewindsman ontkende dat bü de olokkeringsvoorstellen de gedachte van gedwongen sanering voorzit. Wü dwingen niets en hebben reeds aan gekondigd, dat over de uitvoering van deze plannen zoveel mogelük overleg zal worden gepleegd met het Land bouwschap en de grondkamers. De minister verzekerde prof. Romme, de KVP-fractieleider, dat hier geen so cialistische stokpaardjes worden be reden, zoals de heer Romme in een rede te Almelo had gezegd. De staat wil hier geen produktiemiddelen In handen zien te krijgen om de burgers ermee te kunnen ringeloren. Maar nie mand za! gemeenschapsgeld willen ge bruiken voor onrendabele gebouwen Het ligt niet in de bedoeling van de minister, dat de staat zal gaan zeggen bü de deblokkering dit bedrüf krijgt we! geld en het andere niet. De bewindsman gaf er verreweg de morkeur aan, wanneer de grondkamer? °n het Landbouwschap zoveel mogelijk zelf met de uitvoering worden belast. De Tweede Kamer kan er zich van overtuigd houden dat de regering over deze zaak verder overleg za) plegen. Er is hier geen sprake van staats socialisme of van binnenhalen van het socialistische „paard van Troje". Minister Mansholt begon zün rede met op te merken, dat het Landbouw schap op 5 november 1956 met zün eisen voor de dag is gekomen, terwijl de regering reeds in 1955 om de me ning van de landbouw had gevraagd. De landbouw had beter zijn wensen voor de kabinetsformatie kenbaar kunnen maken. Het demissionaire Ka binet kon ten dezen geen initiatief ontwikkeien. Bü het garantleprüsbeleid moet men er rekening mee houden, dat normen dienen te gelden, waarbij wordt uit gegaan van sociaal-economisch verant woorde bedrijven. Wy moeten ona realiseren dat 60 procent van de be drijven met als hoofdberoep akker bouw en veehouderij beneden deze norm valien. Men kan niet om de vraag heen wat er op den duur met deze bedrijven, die niet levensvatbaar zijn, moet gebeuren. Wij moeten er naar streven bedryven te krügen die wè! levensvatbaar zijn. De bewindsman zei gelukkig bij de heren Biewenga (a.-r.) en De Ruiter (c.-h.) een positieve instelling tegen over dit vraagstuk te hebben ontmoet. Aan boord van het Nederlandse schip „Laagkerk" van de N.V. Neder landse Scheepvaart Maatschappij, dat in de haven van Londen ligt, is brand uitgebroken. Het 7.141 ton metende schip is naar de westelijke oever van de haven ge sleept. De brandweer was van plan de luiken van het schip open te maken om de vuurhaard te bereiken. De brand is vandaag geblust. iets aan hadden gedaan om een einde' te maken aan de Egyptische vertra gingstactiek beantwoordde Dulles ontkennend. „Dit is in de eerste plaats een zaak voor de secretaris-generaal der Verenigde Naties", zei hij. „De Verenigde Staten hebben geen redenen om aan te nemen, dat Egypte discriminerende maatregelen tegen het varen van Britse, Franse of Isra ëlische schepen door het Suezkanaal zal nemen," zei de minister. Dulles verklaarde dat de Ameri kaanse regering niet van plan is een schip door de Golf van Akaba te la ten varen, om zodoende het recht van doorvaart vast te stellen. „Dit is een zaak voor de particuliere scheepvaart- maatschappüen. Ik vermoed echter, dat een of ander schip in elk geval door de Golf van Akaba zal varen, aangezien men in scheepvaartkringen kranten leest en op de hoogte is-van het standpunt der Verenigde Staten." Op een vraag hoe men in de alge-! mene vergadering van de Ver. Naties; tot overeenstemming zou komen over de vrüe vaart in de Straat van Tiran,! waar de Vertnigde Staten en de' meeste westelüke landen voor waren, terwijl India en Egypte en andere Aziatische landen dit zeegebied als territoriaal van Egypte beschouwden, zei Dulles dat hiervoor wellicht een uitspraak van het Internationale Hof van Justitie in Den Haag nodig zou zün. Als de voortekenen niet bedriegen, zullen de Oostduitse vrouwen dit voorjaar beter gekleed kunnen gaan dan sinds het eind van de oorlog liet getal is geuieest. De overals maken plaats voor elegante toiletjes, waarin onmiskenbaar tot uiting komt dat de Oostduitse ontwerpers m ook naar het Westen mogen kijken en ook oi er betere stoffen dan tevoren driekwart jasje. beschikken. Tijdens een show op de. Leipziger voorjaarsbeurs toonde men v.lji.r.) een typisch JVesletijk middag kostuum tart zware wol met een kraag van opossumbont, verder een combinatie van cape en pakje voor op reis do cape is uitgevoerd in zwart en utit, het pakje is van dikke grijze wol tv ten slotte een geel wollen pakje met een r«£

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1