Vorig kabinet te optimistisch? Washingtonnog over Indonesiërs ontwikkeling Terugtocht van Israël in volle gang Premier kreeg vertrouwen K.V.P. onoverkomeli jk bezwaar tegen belastingverhoging Oost en West in het speelgoed Ontspanning in woonoord Westkapelle Medezeggenschap WEL VERSCHUIVINGEN MOGELIJK Egypte confiskeert lading Ned. schip Nahdatul Ulama niet achter Soekarno Weer overzicht Stengun ging af: schildwacht ernstig gewond Werkgemeenschappen essentiële elementen van doorbraakpartij Motie-Roemers i.z. schoolmelkprijs n vrede Oorlog er in Neurenberg Doorzetter DONDERDAG 7 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 363» Weerbericht DE V.N,TROEPEN IN GAZA-STROOK E. Vermeer voor P.v.d.A.-congres Replieken in Tweede Kamer if Geen recht Zie verder pagina 3 BEN GOERION DE Israëlische troepen zijn gis teren hun terugtocht uit de gebieden van Gaza en Akaba be gonnen. ff"egens grove nalatigheid: 5 projecten afgevoerd van tienjarenplan Suriname *'5Ï Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Teief, 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Ktechtendier.st: 18 30—19.30 uTel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, i 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Vrij veel bewolking met plaatselijk wat regen en in de ochtend hier en daar mist, later enkele opkla ringen. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. onder 18.34: maan op 8 maart zon op 7.13, 9 58. onder 1.15. O O Hooldredacteur; Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT AS oudsher heelt het vraagstuk \J van de samenwerking in de af zonderlijke onderneming en met nsme de wijze waarop de medezeggenschap van de arbeider moet worden geregeld, de bijzondere aandacht gehad van de Christelijke Sociale Beweging. In de laatste halve eeuw is dp«r- aan reeds neel wat gedaan. Eerst m materiële zin en vervolgens ook langs organisatorische wegen via het be- drijfstaksgewijze en het centrale over leg. Voorts is wat de structuur van de onderneming betreft door de instelling van ondernemingsraden een eerste oe- gin gemaakt met een wijziging van de verhoudingen binnen de onderneming zelf. Heel vlot is het met de Instelling van de ondernemingsraden tot dusver niet gelopen wij hebben daarover nog een openbare discussie te goed in de Sociaal Economische Raad maar de ontwikkeling is toch in volle gang en zij is niet meer tegen te houden. - NTUSSEN is duidelijk, dat m«i 1 een bevredigende werking van het instituut van de ondernemingsra den het eindpunt van de ontwikkeling niet bereikt zal zijn.. in dit verband zij eraan herinnerd, dat in de regeringsverklaring van 23 oktober 1956 werd aangekondigd, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de mogelijkheid ener herziening van het vennootschapsrecht met het oog op de medezeggenschap der werk nemers. Zoals men weet heeft ln het ver leden zowel het C.N.V. als het Verbond van Prot, Chr. Werkgevers zich reeds met deze materie diepgaand bezigge houden. In 1951 kwamen beide Centralen met een rapport voor de dag en nadien )s nagegaan of niet op basis van beide rapporten een basis gelegd zou kunnen worden voor een gemeenschappelijke oplossing. Volgens het onlangs verschenen jaar verslag van het Convent van Christe lijk Sociale Organisaties is dat echter niet gelukt. Een nota van de hoogle raren De Gaay Fortman en Verdam, opgesteld met inachtneming van de inhoud van beide rapportan, stuitte met name in de ondernemerskring op bezwaren. Besloten werd toen in de afzonder lijke organisaties het "beraad verder ter hand te nemen. V NU"de regering een onüefzoek heeft aangekondigd naar de mogelijk heid van een herziening van het ven nootschapsrecht is het uiteraard van belang mei dit nader beraad spoed te. betrachten. Zulks geschiedt dan ook, getuige het feit, dat het C.N.V. onlangs besloten heelt een uitgebreide studiecommis sie „Structuur Onderneming" in te stellen, welke de aspecten'via'de hier liggende vraagstukken grondig zal bezien. Tegelijkertijd ontvingen wij dezer dagen van het Verbond van Prot. Chr. Werkgevers een „discussierapport" over de grondslagen van de samenwer king in de onderneming. Dit rapport is samengesteld door een commissie onder voorzitterschap van prof. mr. P.' J. Verdam. Het zal nog door een twee de rapport worden gevolgd, waarin concrete suggesties zullen worden ge daan met betrekking tot de herziening van het vennootschapsrecht. •De bedoeling is, dat ia de komende maanden dit discussierapport in de ledenkring grondig wordt bestudeerd waarna dan op afzienbare termijn wellicht in een ledenvergadering in het a.s. najaar het verbond zijn standplint kan bepalen ten aanzien van de grondslagen van de samenwerking ia de onderneming. WAAR gaat het in het algemeen om, wanneer het komt tot een reor ganisatie van de verhoudingen in de onderneming? Het discussierapport van het Prot. Chr. Werkgeversverbond geeft 'o,a, de volgende punten aan: 1. bereiken van een zeker evenwicnt tussen de posities van de factoren die la de onderneming samenwer- kep (kapitaal, leiding en arbeid). 2. onverlet moeten blijven de speci fieke functies van de zojuist ge noemde factoren. Noch de kapitaal verschaffers noch de arbeiders zou den b.v. niet dan tot eigen scha de kunnen gaan zitten op de stoel van de leiding. 3. de betekenis van de eigendom, ln verband met de handhaving van net aandeel, dat de kapitaalverschaf fer in de onderneming heeft. 4. de omvang en de aard van de on derneming, welke de invoering van een voor alle ondernemingen uni forme regeling uitsluiten. BIJ het onderzoek van regerings wege zullen vermoedelijk ook ter sprake komen te bezwaren tegen de tegenwoordige vennootschapswetge ving, welke afspraken tussen vrije, werkgevers en werknemers over na dere regeling van de medeverant woordelijkheid der laatsten praktisch uitsluit. I In concreto betekent dit o.a. schrap ping van het wetsvoorschrift waarbij aan de factor arbeid elke inspraak, ook t.a.v. besluiten als stopzetting -n verplaatsing der onderneming, wordt afgesneden. Voorts ook het bezwaar tegen de bepaling, dat de benoeming der bestuurders uitsluitend in handen van aandeelhouders moet liggen, waarbij het dan gaat om de vrijheid van de ondernemer om deze zaken ln REGERING wil totale beperking niet verlagen De Egyptische commissie voor oor logsbuit heeft beslist, dat de lading van het Nederlandse vrachtschip „Fedala". bestemd voor Israël, is geconhskeerd. Op 28 oktober werd de lading, be staande uit bevroren vlees, huiden en kleding, in Suez gelost, omdat de Fe dala" op weg was naar Haifa in Israël. De gezagvoerder van het schip kreeg toestemming de reis onmiddellijk voort te zetten. Dit was echter tot januari praktisch onmogelijk. vanweze de blokkade van het Suezkanaal. Met grote geestdrift begroeten deze Afrikaanse negers de geboorte tan hun zelfstandige staat. Hel is Ghana, een staat die deze ticek aan Afrika's westkust is tot stand gekomen doordat de Goudkust tot dan een Britse kolonie zelf standig werd en samengevoegd werd met het mandaatgebied Brits Togoland. (Van onze parlementaire redacteur) minister-president, dr. Drees, heeft gistermiddag de Tweede Kamer ver zekerd dat de regering vasthoudt aan de totale plannen, die zij in de „bestedingsnota" heeft uiteengezet. Zij is bereid binnen het kader van het geheel verschuivingen en veranderingen te aanvaarden. De Kamer moet echter bereid zijn om de gevolgen van haar wensen te aanvaarden. Wil men voor de landbouw meer, dan zal men moeten zeggen, waar men de lasten wil verzwaren, aldus dr. Drees. Dr. Drees, die de eerste ronde van de behandeling van de nota afsloot, erkende dat het vorige kabinet begin 1956 iets optimistischer is geweest dan wenselijk was, maar in ieder geval veel minder optimistisch was dan de regeringen in de andere landen, zoals Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten. De noodzaak van bestedingsbeperking wordt in alle landen thans dus sterk gevoeld, ook in een land ais de Ver. Staten, waar vrijheid heerst van lonen en prijzen. Dr, Drees wlide niet zeggen dat er in Nederland geen fouten z(jn ge maakt, ntaar bij een juiste beoorde ling van het beleid moet men het ma ken van een vergelijking met andere landen niet vergeten. De offers die thans van ons volk gevraagd worden, zijn nodig %'oor de verdere vooruit gang, maar vooral ook voor de volks huisvesting. die nummer een blijft op het regeringsprogram. T N gezaghebbende kringen te Was- hïngton helt men over tot de me ning, dat Indonesië de politieke crisis, waarin het zich op hei ogenblik be vindt, te boven zal komen, zonder dat er communisten in de regering wor den opgenomen. Diplomatieke waarnemen, die de gang van zaken in Indonesië nauw keurig volgen, hebben de indruk, dat Soekarno de niei-oommunitlischs po- liiieke partijen een „shock-behande ling" heeft doen ondergaan om hen ie doen uitstijgen boven het onderlinge gekrakeel en de jalouzie, die de ont wikkeling van de jonge republiek schaadden. Het wordt van veel betekenis ge acht. dat de minister van Buitenlandse zaken John Foster Dulles dinsaag op een persconferentie weliswaar zijn bezorgdheid over de toestand in In donesië uitsprak, dooh ran de andere kant verkiaarde, niet te '/rezen, dat Indonesië onder communistische over heersing zou komen. Dulles' kijk od de zaak wordt in Washington door veten, zowel binnen als buiten de regering, gedeeld. Als een van de bemoedigendste tekenen moeten volgens de Amerikaanse auto riteiten, de berichten worden gezien, dat president Soekarno een bnef heeft geschreven aan de vroegere vice-presi dent Mohammed Hatta. Dit wordt in De Bilt, donderdag 10 uur: Zachte en zeer vochtige lucht is in de loop van woensdag ons land binnen gestroomd, hetgeen gepaard ging met wat regen en motregen. In de nacht vormde zich plaatselijk een dichte mist, die in de Joop van donderdag snel dun ner werd. De luchtdrukverdeling wordt geken merkt door een tweetal hogedrukgebie- den, een bij Spanje en een boven de Oostzee, dat feitelijk een uitloper is van een reusachtige hogedrukgebied boven de Noordpool. Op de Atlantische Oceaan ligt een serie depressies, die zich- in het alge meen in noordoostelijke richting ver plaatste. Aan de flank hiervan voeren zuidwestelijke winden nieuwe hoeveel heden zachte oeeaanlueht naar West- Europa. De gemiddelde temperatuur blijft daardoor boven normaal. zijn statuten desgewenst meer in overeenstemming met de medeverant woordelijkheidsgedachte te regelen. Wij spreken de hoop uit, dat het nader beraad binnen de kring van de christelijk sociale organisaties over heel deze materie alsnog zal leiden tot een gemeenschappelijke oplos sing opdat straks de juiste richting kan worden aangegeven voor de ver dere ontwikkeling. Washington beschouwd als een voor bereidende stap om Hatta weer in de regering op te nemen, mogelijk als premier. Hatta heeft in Washington een goe de naam als een bekwaam econoom die veel zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van Indonesië. President Soekarno heeft woensdag morgen vier bestuursleden van de Islamietische partij Nahdatul Ulama bij zich ontboden en een gesprek vat een half uur met hen gehad. Volgens een woordvoerder van deze delegatie, informeerde de4 president bij hen naar de inzichten "van deze partij over ae binnenlandse, Toestand in Indonesië in het algemeen, en over de conceptie van de presidentjif) het bijzonder. De Nahdatul Ulama is op een na de grootste Islamietische partij in Indo nesië en heeft zich aan de zijde van de Masjumi geschaard, die zich tegen de plannen van Soekarno om de com munisten voor deelneming in de rege ring uit te nodigen, verzet. Politieke waarnemers in Djakarta slaan de gedragingen van de Nahdatul Ulama aandachtig gade, omdat zij vroe ger samenwerkte met de nationalisti sche partij de enige grote partij naast de communisten die de plannen van Soekarno steunt. De woordvoerder van de delegatie verklaarde evenwel, dat de N.U. haar standpunt niet heeft gewijzigd. (Van onze correspondent) De 21-jarige dienstplichtige soldaat J. van Boxtel uit Mill, werd, toen hü op wacht stond bij het artillerie- park te Arnhem, levensgevaarlijk ge wond, doordat zijn stengim afging. HU is naar Utrecht vervoerd om daar te worden behandeld door de neuro- chirurg dr. Verbiest. De stengun ging, met de loop naar boven af. Hoe dat kwam, weet nie mand, omdat er geen getuigen zijn. Twee kogels drongen in het hoofd van Van Boxtel. De minister-president ging uit voerig in op de rede van prof. Oud de liberale fractieleider, zou uitvoe rig dat men zich afvroeg of hier geen sprake was van te veel eerbewijs. Dr. Drees zei, dat de heer Oud met alleen het beleid van het vorige en het huidige kabinet heeft gekriti seerd, hetgeen zijn goed recht is, maar de heer Oud had ook kwalifica ties geuit ten aanzien van ministers in het kabinet, waartoe de heer Oud volgens dr. Drees het morele gezag mist. Prof. Oud had gesmaald dat de heer Biesheuvel (A.-R.) bedankte voor het aanzoek van staatssecretaris van Ver keer en Waterstaat omdat hij z* h niet aan dit gezelschap van ministers had willen verbinden, terwijl er toch twee ministers van zijn geestesrichting zit ting in dit kabinet hebben, Dr. Drees verzekerde dat de heer Biesheuvel niet kon breken met zijn werk op het terrein van de landbouw en dat hij volstrekt los van politieke overwegingen het aanbod had afge wezen. Over minister Helders' toe treden tot het kabinet had de heer Oud gezejgd, dat deze niet weet wat hij begonnen is. Dr. Drees verzekerde dat de heer Helders, ondanks het feit dat deze niet zo'n politieke ervaring heeft als de heer Oud, beter wist wat hij deed dan de liberale fractieleider tien jaar geleden, toen hij medeoprich ter was van de Partij van de Arbeid. Dr. Drees toonde aan, dat ét par lementaire geschiedenis prof. Oud geen - recht -geeft ie i^axen «ver he't feit, dat het huidige kabinet geen ver trouwen heeft bjj de meerderheid,, van de kamer. Dat is ook niet het geval geweest bij de kabinetten, waarvan de heer Oud deel uitmaakte. Het kwam ook toen voor, dat er een kabinet te rugkwam, omdat er geen ander kabi net te formeren vlei. In prof, Oud's eigen werk over de parlementaire geschiedenis schrijft deze daarover niet zo honend als hij thans spreekt over het huidige kabi net, aldus dr. Drees. Het verwijt van prof. Oud dat dit kabinet geen homo geniteit kent, wees dr. Drees van de hand. "De eis van homogeniteit mag men onder de huidige omstandigheden van net' Nederlandse politieke teven niet verlangen. Wel kan men verlan gen dat het kabinet het ten slotte over het te volgen beleid eens wordt. Men moet de eis van homogeniteit niet overtrekken, zo vervolgde dr. Drees. De minister-president wees erop, VA Ay&fïg «U fr* J** i S.-7 ïV De eerste trein rijdt de spoorwegtunnel te Veisen in. Het is een materiaahcageii van de Nederlandse Spoorwegen die biels vervoert voor het leggen van de. rails in de tunnel. ^2 In de strook van Gaza werd de plaats van de Israëlische troepen reeds inge nomen doorV.N.-troepen, bestaande uit Denen, Noren, Indiërs, Zweden en Co- lumbianen. De overdracht zou binnen,'24 nar vol- tooid afln. Vrijdag zXjVHeL.. Israëlische -leger- hej gebied langs de - Golf-, van' Akaba aan de V.N,-strijdkrachten over dragen, Als socialistische partij zijn wij ge roepen de belangen des volks te verde digen, ook in een ituatie, waarin offers worden gevraagd. Wanneer men dan constateert dat er groepen zijn, dli aan '•verbesteding niet toezijn, dan moet men zich verzetten tegen overdreven eisen van andere groepen. Het is op grond van die overweging, dat onze Ka merfractie zich verzet legen de salaris verhoging van alle hogere ambtenaren. Wij kunnen ons niet vinden in een poli tiek, die met vele percenten werkt als het gaat om topsalarissen en die mili- (Van onze parlementaire redacteur). De K.V.P.-woordvoerder de heer Janssen heeft hedenmiddag in de Tweede Kamer namens zijn fractie een motie ingediend, waarin onover komelijke bezwaren worden geuit tegen verhoging van de inkomstenbe lasting of van de omzetbelasting die de regering voorstelt tot stand te brengen als gevolg van het handhaven van 4 cent subsidie per liter op de consumptiemelk. De motie spreekt zich uit voor het vinden van deze compensatie in een verdere beperking van de bestedingen bij de overheid, dus op vermindering van de rijksuitgaven. De heer Janssen verklaarde, dat zijn fractie erkentelijk Is voor het besluit van de regering om de voorgenomen prijsverhoging van 10 cent per liter op 6 cent te brengen, maar zjj heeft on overkomenlijke bezwaren tegen ver hoging van de inkomstenbelasting of omzetbelasting. De heer Roemers (Arb) kon zich met de plannen van de regering verenigen ten aanzien van de melkprijs. De P. v. d. A, fractie geeft de voorkeur aan de verhoging van de inkomsten belasting, doch zal zich niet verzetten wanneer de Kamer de voorkeur geeft aan de verhoging van de omzetbelas ting. De heer Janssen was er volgens hem niet in geslaagd duidelijk aan te geven, hoe de regering moet be zuinigen. De hee- Roemers verklaarde namens zijn fractie, dat de sehool- melkvoorziening geen schade mag lijden van de verhoging van de melkprijs? Daarom diende hij een motie in, waarin de Kamei uitspreekt, dat de huidige melkprijs voor de school- meikvoorziening moet worden ge handhaafd. Het zal de schatkist ongeveer anderhalf miljoen gulden kosten. Voor het eerst sedert de Tweede Wereldoorlog heeft het oorlogsspeel goed dit jaar weer zijn intrede gedaan op de jaarlijkse speelgoedbeurs in Neurenberg, die de grootste van deze aard ter wereld is. Het grote succes van de gisteren ge opende beurs is evenwel het speelgoed met afstandsbediening. Er zijn poppen op wieltjes, die van ongeveer honderd meter afstand af elektronisch bestuurd worden, en auto's met ingeboutvds radio, die eveneens op grote afstand m beweging gebracht kunnen worden. De allernieuivste speelgoedauto met af standsbediening heeft behalve een radio: elektrische koplampen, richting- aanwijzers, ruitenwissers, een claxon, remmen en een versnellingsinstaUatie. Er is voorts een vliegtuig met af standsbediening, dat vier motoren heeft, die op een batterij lopen. De bat terij kan worden bijgeladen door een in een benzine-tankauto ingebouwde droge batterij. De nieuwste snufjes voor het pop penhuis zijn een echte elektrische stofzuiger en een elektrische huishoud- mixer. Onder het oorlogsspeelgoed bevinden zich een atoomkanon, straaljagers, die op chemicaliën draaien, en tanks met afstandsbediening. Meer dan 700 Westdtritse speelgoed fabrieken zijn op de beurs vertegen woordigd met in totaal meer dan 100.000 stuks speelgoed. Er zijn alleen Westduitse firma's toegelaten. Japan se fabrikanten, de grootste poncurren- ten van de Duitsers, houden een eigen expositie in een hotel in Neurenberg. Hetzelfde doen Amerikaanse, Oosten rijkse, Zwitserse en Oostduitse firma's Op de Oostduitse expositie zijn geen tinnen soldaatjes of ander oorlogs speelgoed te zien. meiert als het gaat om de laagste lo nen. Dan komi onze rechtvaardigheids gevoel in opstand. Deze woorden sprak vanmorgen de voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Evert Vermeer, tijdens zijn ope ningsrede van het driedaagse congres van deze partij, dat in de Dierentuin te 's-Gravenhage wordt gehouden. De heer Vermeer sprak over de twee lijnen, die het politieke debat in ons land beheersen. Er worden felle aanval len gedaan op het doorbraakkarakter van de P.v.d.A. en de vooruitstrevend heid der andere partijen wordt steeds verder teruggedrongen. In dit verband deed de heer Vermeer een aanval op de A.R.. die bij het begrotingsdebat het sodaproject z.i. hadden gebruikt om te bewijzen, hoe scherp de scheidingslijn tussen de eonfessioneie. partijen en de P.v.d.A. wel was. Zakelijke beslissingen probeert men daar terug te voeren tot levensbeschouwelijke verschillen, aldus de heer Vermeer, die voorts stelde, dat het de historische roeping ,.n de P.v.d. A. is in het krijt te treden voor „het bezit van de massa der bezitlozen". Met betrekking tot de werkgemeen schappen in de P.v.d.A. zei de heer Vermeer, dat zij gezien moeten worden als een bindend element, dat tot stand komt, als in een concrete politieke si tuatie beslissingen genomen moeten wor den. waarbij de levensbeschouwelijke achtergrond van ons denken en hande len in het geding is. Wij vinden, ver volgde hij. een gesprek ove de levens beschouwelijke achtergronden van de politiek geen belemmering voor de voor.gr -g van het urgente trndelen, In tegendeel, wij ervaren du als een sti mulans. In ons land, dat geestelijk en politiek zozeer verdeeld is, betoogde hij. kan men elkaar niet vinden uitsluitend en alleen op zakelijke over /egingen. Dc levensbeschouweüj' achtergrond speelt vrijwel altijd een rol, aldus spreker, en het is vanuit die overweging, dat de werkgememscha )cn essentiële elemen ten van een doorbraakpartij ijn. De voorzitter 'an de P.v.d.A., de in ternationale situatie besprekend, memo reerde vervolgens aan net gebrek aan eenstemmigheid bin~on rte P.v.d.A. over de kwestie-Suez. „Wtj zijn echter vol strekt eensgezind als wij staan voor de noodzaak dp Westerse eenheid te her winnen,,' aldus de neer Vermeer. Van de lijst van projecten van het tienjarenplan voor Suriname zijn er tien afgevoerd wegens grove nal»"-- heid bU de opzet of uitvoering, waar door verspilling van gelden is ontstaan. Dit blijkt uit een mededeling van de minister van Zaken Overzee aan de Tweede Kamer hij staten, die de kamer vertrouwelijk zijn verstrekt over In 1954 door de regering in Suriname uitgevoer. de projecten in het vooruitzicht op het tienjarenplan. Volgens het Westberlijnse blad „Der Abend" zijn vorige week tijdens Russi- sehe iegermanoeuvres op de Elbe bij Aken in westelijk Dessau, 28 Russische militairen verdronken, toen'een'overbe laste veerboot zonk. Gistermorgen werd de ontruiming van de strook van Gaza tijdelijk stopgezet, daar de V.N.-strUdmachfc voornemens- zou zijn Egyptische burgerlijke best ambtenaren te zanten met de V.N.- troepen dit gebied te laten binnentrek ken. Tegelijkertijd had een uitbarsting van Arabische gewelddadigheden plaats, waarbij een Israëlische soldaat en een Arabische burger om het teven zijn gekomen en twee Israëlische sol daten gewond werden. Later op de dag keerde de rust weer en werd de terugtocht hervat. Het Israëlische parlementheeft giste ren de moties van wantrouwen, die tegen de regering van Ben Goerion Inge- dlend waren, verworpen.' De moties waren, Ingediend partijen? die tegen- het teruetciaKkén: Israëlische 'striakrtefi(a^''der'SeK>ék'-" van Gaza en het gebied langs'de Golf van Akaba zijn. De door de uiterst: rechtse vrijheids-'.-*,» beweging ingediende motie toan wan-; M trouwen werd met 81 tegen 25 stem- men verworpen, die van de communis ten met 104 tegen 6 en die van de al gemene zionisten met 85 tegen 25 stemmen. Het was een vermoeide en zieke premier, Ben Goerion, die gisteren voor het parlement verscheen om zijn be leid te verdedigen. „Israël bescnouwt de wapenstil- standsovereenkomst met Egypte als opgeheven, daar zij door dit land zelf is vernietigd. Het bestuur over Gaza zal niet zijn gegrondvest op de dode bestandsovereenkomst", zei Ben Goe rion. (Van onze correspondent) D» toestand in het Ambonexenween- oord Wostkapelle ondergaat thanx aan merkbare ontspanning. Op advies van hun algemeen leider 5. Sivralette, dia hun van uit Schereningen «en brief zond. hebban da Ambonezen groiandeels hun halsstarrige houding laten varan an for mulieren getekend waardoor zij zich on derwerpen aan da geldende regeling voor de Ambonezen in ons land. Woensdag reeds werd een belangrijk ondersteuningsbedrag uitgekeerd. Om de mensen ter wille te zijn heeft men hun voorts twee weken achterstallige uit kering betaald. Donderdagmiddag kreeg de gehele bevolking bij wijze van proef gedurende drie uur volledige bewegings vrijheid. Dit kan steeds verder worden uitgebreid. Het ligt voorts in de bedoe ling van de ouders in dit woonoord hun kinderen maandag weer naar school te zenden zodat eindelijk aan een onge wenste toestand, die sedert mei 1956 duurt, een eind zal komen. M U|. ï?f Een rijku Deen is woensdag uit Gmo'-Btitannië terugge keerd na nt nieuw eer. vergeefse poging gedaan te hebben Prinses Margaret te spreken en haar ten huwelijk te vragen. Sofus Christian Pedersen, 41, uit Tyrstrup in het zuiden van Jutland, deelde d? douane autoriteiten in Esbjerg mee, dat hij reeds lier maal eerder een poging gedaan had maar aaf hij iedere maal ooor de Blitse douane teruggestuurd uw*. Hij liet zijn paspoort zien, waarin de Britse autoriteiteen aantekening aangebracht hadden, dat hij on gewenst urns Pedersen zei. dat hij een droom gehad had, dat Prinses Margaret zijn hulp nodig had. Hij had dit ook de Britse douane verteld. Bij zijn terugkeer zei Peder sen, dat hy spoedig een nieuwe poging zou doen en dat.hij zou blijven volhouden toidat h« toe stemming gekregen heeft Prin ses Margaiet te spreken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1