Defensielasten Commissiestatistisch verband met longkanker Tocli geen communisten Indonesische regering m Prins tevreden over Am. Bilderberg-conferentie Moties vragen 110 miljoen overheidsbezuini, Tegen belastingverhoging en de blokkering Koningin en Prins naar Zweden De Valera wint Ierse verkiesingen VOORAL SIGARETTEN IN HET GEDING Schip aan de grond Italiaans kabinet weer in gevaar Geen uitspraak over causaal verband Ook Atjeh tegen Djakarta Verkiezingen in Engeland Staking in Britse scheepsbouw Eisenhower-leer aanvaard Nederlanders gaan procederen tegen I. G. Farben-industrie Echtpaar gewond bij vliegongeluk Zware druk in Tweede Kamer op kabinet Ook grondrente in geding Onenigheid in de P.v.d.A. Wel in Veiser tunnel gestopt Vier dagen in mei met kruiser De Zeven Provinciën Ook partij van het geweld groeit Weer overzicht VRIJDAG 8 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3631 Weerbericht SOEKARNO ZOU TOEGEVEN Eden had weer koortsaanval Ook in het Huis NA DRIE JAAR WEER PREMIER Opgelucht Minister Suurhoff meent dat stappen moeten worden ondernomen om de jeugd van vroegtijdig en sterk roken te weerhouden. De minister hoopt daarmee te bereiken dat bij een volgende gene ratie van volwassenen de nu reeds verontrustende stijging in de frequentie van longkanker zich niet zal voortzetten G TIGER MOTH STORT NEER 17 sprekers Zie verder pagina 7 H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden hebben een uitnodiging aanvaard tot een officieel bezoek aan Z.M. koning Gustaaf VI Adolf en H.M. konin gin Louise van Zweden te Stock holm van dinsdag 21 mei tot vrij dag 24 mei a.s. UAMON de Yalera, de 74-jarige leider van de Fianna Fail- partij, is als overwinnaar uit de Ierse verkiezingen tevoorschijn gekomen en heeft daarmee het premierschap heroverd. In de afgelopen drie jaar was John A. Costello, de leider van de Fine Gaelpartij, premier. 1 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telcf. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klfchtcndienst: 13 30—1930 u,: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand f 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent.' Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Ttouw- ZACHT WEER Veel bewolking met plaatselijk wat regen en in de ochtend hier en daar mist, later enkele opklaringen. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Zacht weer, 9 maart zon op 7.11, onder 18.35; maan op 30 48, onder 2.16. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van oaze militaire medewerker) Er heeft ter vergadering van de deelgenoten aan de West-Europese Unie (WEU) een zware storm over het hoofd van Macmillan gewaaid. En geland werd ontrouw verweten aan het bij de geboorte van de WEU gegeven woord, waarbij het beloofd had de ver dediging van het vasteland te zullen steunen met vier divisies en een tac tische luchtmacht. Hoewel ook wij vóór de Suezaffaire de toen reeds aangekondigde Britse bezuinigingsvoornemens afkeurden, neemt dit met weg dat er sedertdien gebeurtenissen hebben plaatsgehad, die, naast reeds bestaande 'verzachten de omstandigheden, tot op zekere hoog te een rechtvaardiging van de Britse plannen vormen. Bij een objectieve beoordeling ge biedt de eerlijkheid allereerst te er kennen, dat twee andere grote part ners der WEU zelf de nodige boter op het hoofd hebben. Zacht verwijtend heeft Macmillan hierop algewezen. Frankrijk zou volgens de EDG en ia- ter de WEU 14 parate divisies aan de NAVO leveren en West-Duiisland 12, Doch Frankrijk bracht meer dan de helft van zijn NAVO bijdrage naar Noord-Afrika over, zonder zelfs de in stemming van de WEU af te wachten, Engeland legt zijn voornemen althans nog aan de partners ter discussie voor. - s aldus Frankrijk ernstig in ge ls breke, Duitsland brengt het er niet veel beter af. Terwijl bij de EDG en haar opvolgster, de WEU, werd overeengekomen dat West-Duitsland een eerste oefentijd van 18 maanden zou hebben, brachten de Bondsdag en de Bondsraad het niet verder dan 12 maanden. Weliswaar werd toegezegd dat het verlies aan dienstplichtigen zou worden gecompenseerd door meer beroepspersoneel, doch daarmede •wordt niet bereikt dat Duitsland een gelijk aantal snel mobilisabele divi sies kan uitbrengen, juist het soort divisies dat van waarde is voor een beperkt conflict, zonder dat men daar bij direct naar het atoomwapen zal behoeven te grijpen. Dit is een grond slag van de Westeuropese defensie, op het belang waarvan von Brentano ter WEU-bijeenkomst nog de nadruk heeft gelegd en als reden opgesomd tegen de vermindering van de Britse bijdra ge, Wat hij dus in Engeland bestreed had hij bij de Duitse herbewapening zelf bevorderd. Onbillijker verwijt kan rauwelijks worden gemaakt. Daarbij komt nog dat thans van Duitse zijde verkondigd wordt dat de Duitse ver plichting tegenover de WEU slechts 8 parate divisies bedraagt plus 4 mo bilisabele, derhalve een aftakeling va-s de originele afspraak. Bij de NAVO afspraken van Lissabon in februari 1952 achtte men voor de verdediging van West-Europa 40 parate divisies nodig en een 50-tal snel mobilisabele Generaal Norstad heeft echter ver klaard, dat sedert december 1954 de Lissabon-afspraken gereduceerd zijn op grond van de invoering in de plan nen van het gebruik van tactische atoomwapens, Daardoor behoeft de Middeneuropese sector slechts 30 pa rate divisies. Slaat men deze reductie hoofdelijk om dan komt men voot West-Duitsland inderdaad op 9 divi sies. Doch dan is het billijk dat Enge land deze reductie ook mag toepassen en van 4 op 3 terugvalt. NAAST deze overweging is er dai nog die, dat Engeland aangebo den heeft één divisie paraat gereed te houden in Engeland voor onmiddel lijk vervoer naar het vasteland inge val van agressie. Om dit te bespoe digen zou het materieel der divisie op het vasteland worden opgeslagen zodat alleen vervoer van personeel zou moeten plaats hebben. Ook deze suggestie lijkt redelijk, Ten slotte is het handhaven van strijdkrachten op vreemde bodem al tijd duurder dan in eigen land, afge zien van de sociale bezwaren, welkt uit de scheiding van gezinnen voort vloeien. Nu de Duitse financiële bijdra gen aan de Britse bezettingstroepen komt te vervallen, althans sterk wordt gereduceerd, gaat deze last extra zwaar drukken. Bij dit alles mogen wij ten slotte niet vergeten, dat Engeland als geen ander westers land gedurende de af gelopen wereldoorlog grote offers voor de vrijheid van het Westen bracht. Het is daarbij nauwelijks aan een bankroet ontsnapt. Om een paar cij fers te noemen.Bij de capitulatie van Duitsland had Engeland ruim 5 mil joen mannen en vrouwen onder de wapenen, terwijl 16% miljoen in het arbeidsproces waren opgenomen van wie 7 miljoen voor' de oorlogaproduk- tie. Het spaarde gedurende de oorlog uit eigen mond, om de Russen te steu nen, voor 312 miljoen pond sterling uit en voor 383 miljoen voor hulp aan an deren buiten de leveranties van Ame rika. Als gevolg van de vele verplichtingen na de oorlog heeft het weinig gelegen heid gehad zich van de financieel-eco- nomische aderlating te herstellen. De defensieuitgaven bleven meer dan 12 Pot, van het nationale inkomen belo pen, terwijl deze uitgaven voor de meeste andere NAVO-landen om de 6 Pet. of daarbeneden lagen (Frankrijk eveneens hoog door de oorlog in Indo- China en Afrika). HET overwonnen West-Duitsland zal straks een veel lager percentage aan de defensie ten koste leggen dan de overwinnaar Engeland, Daardoor kan de Duitse exportpositie de Britse voorbijstreven en de Duitse levens standaard hoger zijn dan de Britse. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat onder deze omstandigheden niet ge sproken kan worden van een gelijke verdeling van de defensielasten in de WEU. Het schijnt daarom tijd dat In WEU- en NAVO-verband niet alleen de Britse bijdrage, doch die van alle verdragspartners opnieuw worden be studeerd en naar gelijke en billijke Maatstaf worden vasteesteld. d van Minister wil jen; liet roken weerhouden i in de nacht van donderdag op vrijdag is het Engelse m.s, „Thorpe Grange" even ten oosten van de buitenhaven van Vlis- singen, nabij „De schone Waardin" aan de grond gelopen. Het schip heeft een draagvermogen van bijna 8700 bruto-re- gisterton. De sleepboot Scaldis en ber gingsvaartuigen zijn uitgevaren. De ..Thorpe Grange" behoort aan de Houl- der and Brothers Cy te Londen en was van Antwerpen naar zee uitgevaren. Matteo Mattcottl heeft de Italiaanse sociaal-democratische party gisteren verzocht te beslissen over terugtrekking van de ministers van deze party uit de regering-Segni, dan wel zijn ontslag als partysecretaris te aanvaarden. De minister heeft een rapport ont vangen van een op verzoek van de directeur-generaal van de Volksge zondheid door de Gezondheidsraad in- Naar in Djakarta van gewoonlijk wel ingelichte kringen wordt vernomen zou president Soekarno bereid zijn de deel neming van de communisten in een nieuw kabinet „uit te stellen", in ver band met de krachtige oppositie daarte gen. Hij zou echter volgens het Islamle- tische dagblad „Abadi" willen vasthou den aan zijn plan om de communisten op te nemen in de nationale raad, die onder zijn leiding zou moeten staan co die het recht zou hebben het kabinet ad- vlezen te geven. De conservatieve afgevaardigde John Hobson, heeft gisteravond de Lager huis-zetel veroverd die eerst aan Sir Anthony Eden toebehoorde, maar hoe wel de zetel dus in conservatieve han den gebleven is betekent deze bijzondere verkiezing toch een grote overwinning voor de labourparty. Tijdens de Hatst" algemene verkie zingen kreeg Eden n.l. een meerderheid van 13.460 stemmen, maar vandaag be droeg de conservatieve meerderheid slechts 2.157 stemmen, dus meer dan elf duizend stemmen minder. Ook in Bristol werd vandaag een nieuwe Lagerhuis-afgevaardigde geko zen. De regerings-kandidaat behaalde de overwinning maar ook hier was de conservatieve meerderheid minder dan tijdens de algemene verkiezingen en wel ongeveer 8.000 stemmen. De vakbonden van de Britse arbei ders in de scheepsbouw hebben beslo ten op 16 maart in staking te gaan, omdat hun eis voor hogere lonen ver worpen werd. De staking zal 200.000 man omvatten en de enorme Britse seheepsbouwindustrie lam leggen. gestelde commissie. In het rapport wordt gesteld dat de commissie op statistische gronden tot de overtui ging is gekomen dat er samenhang bestaat tussen roken (in het bijzon der van sigaretten) en longkanker. De vraag of hier sprake is van een causaal verband, en zo ja in hoeverre, kan de statistiek uiteraard niet be antwoorden, zo heeft de commissie verder in haar rapport opgemerkt, doch andere mogelijke, eveneens uit voerig bestudeerde factoren, bleken in dit opzicht alle minder in aanmerking te komen dan het roken. De Gezondheidsraad heeft thans een nieuwe commissie in het leven geroe pen dit tot taak heeft na te gaan op welke wijze de jeugd het beste kan worden benaderd en voorgelicht om trent de aan het roken als gewoonte verbonden gevaren. Deze commissie heeft bovendien tot taak richtlijnen aan te geven, die door daarvoor in aanmerking komende in stanties kunnen worden gevolgd. „Abadi" meldde verder, dat de chef staf van de landmacht, generaal-ma- joor Nasoetion. aan Soekarno heeft me degedeeld, dat de legerleiding de vor ming van een presidentieel kabinet wenst, zonder communisten en met oud- vice-president Hatta op een belangrijke post. Inmiddels heeft in politieke kringen te Djakarta de mening postgevat dat slechts een ingrijpende wijziging in de „conceptie" van Soekarno Hatta ertoe zal kunnen brengen zijn medewerking te geven. Dinsdag zouden Soekarno en Hatta geconfereerd hebben, maar de bijeenkomst werd uitgesteld omdat de Indonesische president eerst wilde over leggen met de leiders van enkele kleine partijen. Er is niets naders bekend over een eventuele voortzetting van de he- sprekingeh"tui-sen Hatta en Soekarno. Volgens het Indonesische blad „Fedo- man" heeft de militaire bevelhebber van Atjeh, luitenant-kolonel Gaharoe, een commissie in het leven geroepen die ruilhandel moet drijven met de lan den In Ztiidoost-Azië, ten behoeve van Atjeh. Men leidt hiernit af dat Gaharoe een administratieve revolte tegen de centrale regering in Djakarta is begon nen. Gaharoe heeft bepaald, aldus het blad, dat de inkomsten welke anders voc- de centrale regering waren, zullen worden aangewend ten behoeve van Noord-Sumatra. Gaharoe heeft indertijd Simbolon bij zijn opstand gesteund. Volgens te Djakarta ontvangen berich- tei. zijn officieren uit zijn commando bezig „maatregelen te treffen" voor het oprichten van een revolutionaire raad. Hei Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft gisteren met -een over- weld'gando meerderheide haar goedkeu ring gehecht aan de Eisenhowerleer voor hot Midden-Oosten. Dit besluit geeft de president de steun van het Congres voor het gebruik van Amerikaanse troepen, zo nodig, om enige communistische agressie in het Midden-Oosten tegen te houden. Verder krijgt de president de beschikking over tweehonderd miljoen dollar ten einde de economie en de regeringen in het Midden-Oosten te versterken. Het Huis aanvaardde dezelfde lezing van de motie over het Midden-Oosten als dinsdag in de Senaat was aangeno men. De uitslag van de stemming was 350 tegen 60 stemmen. In de Senaat was de motie met 72 tegen 19 stemmen aan vaard. (Telegrafisch van onze correspondent) Een door de zon gebruinde prins Bernbard vertelde Ned, corresponden ten In het Waldorfhotel te New Fork, vlak voor zijn terugvlucht donderdag middag Indrukken van 7Un vlerweeksc reis in Amerika. Prins Bemhards bijzondere voldoe ning over de geslaagde Bltderbergcon- ferentie op St. Simonseiland in Geor- Twintig Nederlanders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen arbeid hebben verricht in fabrieken van de I. G. Farben, hopen door het voeren van een proces tegen deze industrie de uit kering van smartegeld en achterstallig arbeidsloon te bewerkstelligen, voor in totaai 1128 Nederlandse gevangenen of hun nabestaanden, zy hebben daartoe een comité gevormd. Als rechtskundig adviseur treedt op mr. I,. Mok, advo caat en procureur te Amsterdam. In augustus 1944 werden de leden van het comité, tezamen met 480 medege vangenen uit Amersfoort, naar Duits land gebracht en als E-compagnie Zoe- ehen in de synthetische rubberfabrieken Buna te Sc-hkopau en Leuna te Leuna- dorf te werk gesteld. Van de 1128 ge vangenen later werkte nl. nog een groep van 628 Nederlanders in deze fa brieken van het I. G. Farben concern zijn er ongeveer tweehonderd terug gekeerd. De voorzitter van het comité, de Am sterdamse tuinarchitect C. W. Welge moed. heeft reeds op eigen initiatief een eis bij de firma Farben ingediend, groot 71.915 gulden. !n dit bedrag zijn ver disconteerd het arbeidsloon voor 250 13-urige werkdagen en smartegeld ad 34,800 in verband met arbeidsonge schiktheid tengevolge van het verblyf in de Duitse fabrieken. De I. G. Farben heeft de heer Weigemoed na enige cor respondentie laten weten, dat de eis tot haar spijt niet kon worden ingewil ligd, omdat alleen degenen, die tijdens de oorlog in Auschwitz, Heidebreck, Fuerstenbruben en Gritbe Janine had den verbleven, en daar voor de firma werkzaamheden verricht, aanspraak kunnen maken. Enige tijd geleden is nl. op advies van een Duits hooggerechtshof een minne lijke schikking getroffen tussen de I, G. Farben en tweeduizend vroegere oor- togsarbeiders, die aldus de gesloten overeenkomst in Auschwitz, Heide breck, Fuerstengruben en Grube Janine waren ondergebracht. De I. G. Farben verplichtte zich by deze schikking tot uitkering aan de tweeduizend arbeiders voor een totaal van 30 miljoen DM., aldus deelde mr. Mok rnede. Deze over eenkomst, de vrucht van een lang pro ces het zgn. Wollbeim-proces dat werd gevoerd door dr. H. Ormond, ad vocaat te Frankfort am Main, wordt door het Nederlandse comité als een gunstig precedent beschouwd. Mr. Mok heeft zich reeds in verbinding gesteld met dr. Ormond. gia, over gesprekken met leidende Amerikanen en bezoeken aan vlieg tuigfabrieken werd slechts overscha duwd door teleurstelling over het feit, dat hy by het vissen tydens zijn zes daagse rustperiode aan het strand Acapulco niet zoveel succes had. Prins Bernards indruk van de drie daagse Bilderbergconferentie met ze ventig Europese Amenkaanse leiders ter bevordering van wederzijds begrip en coördinatie van de westerse landen bü de oplossing van gemeenschappe lijke problemen was, dat de deelnemers allen zeer voldaan over de vruchtdra gende gedachtenwisseling huiswaarts, keerden. Het was prins Bernhard in gesprekken met Amerikanen Duidelijk' gebleken dat de mening over Suez verdeeld is. De helft van de Amerika nen met wie de Prins sprak op de con ferentie en tydens de reis was voor het Engels-Franse optreden. In tegenstel ling tot de door sommigen geuite me ning had prins Bernhard op de confe rentie de indruk gekregen dat alle Amerikaanse leiders volkomen voor het denkbeeld van de Europese ge- I meensehappelijke markt waren. De bij Werkspoor le Amsterdam vervaardigde nieuwe Transatlantic European Express, een nieuwe aanwinst i oor de spoorwegen. Donderdagmiddag omstreeks vier uur is een Tiger Moth-vliegtuigje, de FH- NFS. waarin het echtpaar Van der Hardt uit Rotterdam was gezeten, kort na de start van het vliegveld Bossen- h-oofd !N.-B.) op een braak liggend ter rein ongeveer 200 meter van het vlieg veld neergestort. Het toestel werd volkomen vernield. Mevrouw Carla van der Hardt, die voorin zat, kreeg zware inwendige kneuzingen en een beenfractuur. Haar echtgenoot, die het toestel bestuurde, eveneens inwendige kneuzingen. De bei de gewonden werden door voorbijgan gers uit hun netelige positie geholpen en zijn daarna naar het ziekenhuis te Roosendaal vervoerd. (Van onze parlementaire redacteur) DE TWEEDE KAMER is gistermiddag bü de replieken over de regeringsnota inzake de bestedingsbeperking uit haar slof gescho ten met vier moties, waarvan het zeer de vraag is of het kabinet-Drees de eisen die daarin gesteld worden alle zal aanvaarden. Het kabinet zal de Kamer hedenmiddag antwoorden. Het komt hedenmorgen bijeen om zich over dit antwoord te beraden. De over heid moet volgens de Kamer-moties 110 miljoen op jaarbasis en voor 1957 ongeveer 55 miljoen extra bezuinigen. De motie-Janssen, die alleen door KVP-ers is ondertekend, maar in De voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer E. Vermeer, heeft vanmorgen in de vergadering van de tweede dag van het congres van de Partij van de Arbeid in de Dierentuin te 's-Gravenhage, zoals hij zeide, ,,voor de laatste maal gewaarschuwd tegen de activiteiten van het Sociaal- Democratisch Centrum in de Partij van de Arbeid, voor zover deze' werk zaamheden gaan lijken op een geor ganiseerde oppositie in de F.v,d,A." „Het partijbestuur volgt de activitei ten van h^t Sociaal-Democratisch Centrum met zeer grote zorg. Hij keerde zich in het bizonder tegen het' feit, dat in.Ji'et orgaan van het Sociaal- Democratïsoh Centrum, dat vanmorgen aan de ingfthg van de dierentuin werd uitgereikt, in de kop staat vermeld „Sodaal-Democratisqh Centrum in de Partij van de Arbeid en in de tekst Sociaal-Democratisdf Centrum van de Partij van de Arbefd". Het partijbe stuur overweegt korte termijn maatregelen te nemen, zo zeide de voorzitter. Wij zijn nu aan de aller uiterste grens gekomen. Wie aan de kwortels knaagt van de partij moet rekenen op verdelgingsmiddelen, al dus de heer Vermeer. het debat de steun kreeg van de WD, c.-h. en a.-r., keurt de vermindering van de voorgenomen prijsverhoging van de melk van 10 cent tot 6 cent per liter goed, doch zegt erbij, dat ter compensatie van de ruim dertig mil joen gulden, die deze vermindering de schatkist in 1957 kost, alleen bezuini ging op de overheidsuitgaven en geen verhoging van de inkomstenbelasting of de omzetbelasting in aanmerking komt. Een motie die wel zwaar op de maag. van het"kabinet zal drukken omdat het kabinet voor. de dekking van de offers van de schatkist de weg wordt voorgeschreven, O Niet minder ernstig is de motie van de heer Biewenga (a.-r.), die namens oe gehele a,-r.-fractie en KVP-fractie werd ingediend en die gesteund werd door de heren De Ruiter (c.-h.) en Den Hartog (WD), In deze motie wordt de kamer gevraagd zich uit te spreken tegen het blokkeren van de bedragen, die gemoeid zijn met de verhoging van de normen voor be drijfsgebouwen in de kostprijsbereke ningen voor garantieprijzen van land- bouwprodukten. Deze motie zou de, schatkist 50 miljoen kosten. De motie-Droesen (KVP), die ge- steund wordt door de a.-r. en c--h. vraagt de uitspraak van de kamer, dat het voorbarig en onjuist is thans reeds een standpunt te bepalen ten aanzien van de grondrente, nu de re aring voornemens is rekening te iouden met de eigenaarslasten in de landbouw en daartoe in de kostprijs berekening van lasidbouw-produkten van hogere pachtprijzen uitgaat. De kamer vindt de voorgestelde grond rente in het algemeen te laag. a De vierde motie is ingediend door de heer Roemers (Arb.), Daarin wordt gevraagd de prijs van de melk voor de schoolmelkvoorziening niet te verhogen met 6 cent per liter, doch op het huidige peil te handhaven, dit tn het belang van de gezondheid der schooljeugd. Het offer voor de schat- - kist is hier 1,5 miljoen. Bli de replieken voerden gister middag nog zeventien sprekers het woord, Zij duurden van één uur 's mid dags tot zeven uur 's avonds. Daarbij weeden .vele zaken, die, in —eerste ter- mijn reeds gesteld waren, herhaald. De eerste spreker; de heer Jansen (KVP) zei de regering erkentelijk te zijn ,voor haar bereidheid de voorgenomen ver hoging van de consumptiemelkprijs op 1 juni a.s. tot zes cent te beperken, Maar de KVP-fracite zei onoverkome lijke bezwaren te hebben tegen de voorgestelde verhoging van de inkom stenbelasting of omzetbelasting. Hij diende daarop zyn hierboven genoemde motie in. Gistermiddag is de wel in de noor delijke bouwput van de Velser tunnel, die enige tijd zorgen heeft gebaard om dat er elk uur 25 m3 water ten westen v..n de spoorwegtunne! op het diepste purjt van de bouwput binnenstroomde, opgehouden. Rijkswaterstaat had alle mogelijke maatregelen genomen om deze water toevoer te stoppen, o.m. door diepbo- nng, pompen en het dichtsmeren met slib van de kanaalwand. Men had in het water van het Noord zeekanaal kleurstof opgelost om na te gaan of het binnenkomende water mis schien uit het kanaal afkomsig was. Men heeft van het gekleurde water niets teruggezien in de bouwput H.M. en Z.K.H. zullen de reis naar Stockholm deels per vliegtuig, deels aan boord van Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën" maken. De kruiser, vergezeld van de onderzeebootjagers Hr, Ms. „Friesland" en „Rotterdam", zal op de morgen van 21 mei a.s, in de haven van Stockholm voor anker,Koning Gustaaf VI Adolf en koningin gaan, waarop het officiële bezoek een Louise van Zweden aanvang neemt. I Oud-premier Eden van Engeland heeft weer een koortsaanval gehad- De Valera's partij heeft 78 van de 147 parlementszetels bemachtigd. Voor de andere partijen is de uitslag: Fine Gael 40, Labour 12, Sinn Fein 4, Boerenpartij 3, Republikeinen 1, Onafhankelijke!» 9. De vier leden van de Sinn Fein hebben verklaard, hun zetels niet te zulten bezetten voordat het parlement een orgaan van heel Ierland (de Ierse republiek en het Britse Noord-Ierland) wordt. De Sinn Feiners zyn voorstanders van gewapend optreden, indien dit no dig mocht zUn, om een einde te maken aan de verdeling van Ierland. Hei feit dat de Sinn Fein winst heeft geboekt, wyst op een herleving van de militante houding onder de Ieren ten aanzien van Engeland. De Valera, gesteund door de invloed rijke rooms-katholieke kerk, heeft ge weld, om te trachten de geschillen over de verdeling van het land op te lossen, veroordeeld. De politici in Noord-Ierland zijn van mening, dat De Valera hoewel een voormalig commandant van het ondergrondse Ierse republikeinse le ger (IRA) de terroristische activi teit de kop zal indrukken. Politieke kringen in Noord-Ierland zijn blij, dat de Sinn Fein, het politie ke wapen van de IRA, niet genoeg ze tels behaald heeft om een beslissende rol in het nieuwe parlement te spe len. De spanning Is nu gebroken. De ze Spanning was ontstaan sedert de IRA-aanvallen tegen regeringseigen dommen in het noorden hervat wa ren. De Valera, die byna blind is, is reeds twintig jaar lang premier ge weest. Hij heeft by de huidige ver kiezingen betoogd dat een regering van één party beter is om tot een op- Eamon de Valera. lossing van de Ierse economische pro blemen te geraken dan een coalitie regering. (De trek naar Engeland Is nog steeds groot en het werkloosheids-! cüfer is 92.000 man). DE BILT, vrijdag 10 uur. Terwijl de luchtdruk op de Oceaan ten westen van Ierland laag blijft, handhaaft zich boven het Iberische Schiereiland een gebied van hoge luchtdruk. In het Oostzeegebied is de luchtdruk in de afgelopen 24 uur nog gestegen. Ten oosten, van de lijn Hamburg-We nen treffen we droge polaire lucht aan, waarin het 's nachts plaatselijk vriest. In Finland kwamen vrijdagmorgen zelfs temperaturen van 19 graden onder het nulpunt voor, in Zweden en Polen heeft het over het algemeen licht ge vroren. De temperaturen die tegelijker tijd in ons land optraden vormen hier mee een grote tegenstelling: zes tot acht graden. Ons land bevindt zich dan ook in zachte, oceanische luchtmassa's die door zuidwestelijke winden, uit de om geving van de Azoren worden aange voerd. Door hun hoge vochtgehalte komt hierin gemakkelijk regen voor. Ook zaterdag zal het weer door deze zuidwestelijke luchtstroom bepaald, wor den; zodat er geen belangrijke veran deringen. te, verwachten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1