Bestedings beperking CONSEQUENTIES UIT DE Industrialisatie Westen niet afremmen zich niet richting „Kabinet laat in verkeerde dringen", zegt dr. Drees Koningin verivelkomt Prins Terugtocht van Israël uit Egypte voltooid Vijf vooraanstaande calvinisten in Hongarije gearresteerd I Rapport E.T.L-Zuid*Holland D Veel Russen stemden tegen kandidaten van de regering Weer 'over: ücht Dr. Drees schrijft Eisenhower over luchtvaartoverleg Betogingen in Djakarta verboden Sabotagewerk van kikvorsmannen Regermgsanrwoord Valse beschuldiging Hongarije weigert Rode Kruis toegang Si ZATERDAG 9 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3634 Met motie-Droessen akkoord Politiewet deze maand in de Tweede Kamer - SJARM EL SJE1KH OVERGEDRAGEN Advertentie PETROLEUMGASKACHEL ZUINIG REUKLOOS ONGE V A ARL1JK NAAM REESIN Ik Zie verder pagina 4 Zie verder pagina 3 v DE Israëlische troepen hebben gisteren Sjarm El Sjeikh, de haven vanwaar men met geschut de Goif van Akaba kan beheersen, verlaten. Daarmee is de terug tocht uit Egypte voltooid, Kikvorsmatmen Voldaan bèfcogÖe •Jii Ned. zeeman omgekomen in Zweden Rotterdam: Witte de Withstraat 3D TeJet. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtend lenst abonnementen 18 30—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570!) •s-Gravenhase: Huygenspiein 1 Telef. 183467 (3 1.5 Postbus 1081 Postgiro No. 424867 Kirrijtendienst: 13 30—19 30 u: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementspi ijs 57 cent per week. f 2 48 per maand, 7.40 per kwartaal Losse nummers 15 cent Versehpnt dagelijks n— .i ii T-untM- Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tof zondagavond. MINDER ZACHT Overwegend droog weer met opklaringen. In de ochtend hier en daar mist. Matige, nu en dan vrij krachtige zuidoostelijke wind. Over het algemeen minder zacht. 10 maart zon op 7 09, onder 18 37; maan op 11.48, onder 3 12. U maart zon op 7 06. onder 18 39, maan op 12 58, onder 4 00 O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. S. BRUINS SLOT P het ogenblik dat we dit artikel Q schrijven, vrijdagmorgen, is de regering nog niet in tweede termijn aan het woord geweest. In eerste ter mijn heeft de regering in grote lijnen bet in de bestedingsbeperkingsnota neergelegde standpunt gehandhaafd. De standpunten der verschillende partijen in de kamer zijn bij de re plieken ook gehandhaafd. Zij zijn zelfs geformaliseerd en verscherpt tot mo ties. Twee moties zijn de belangrijkste. De motie van de heer Janssen die de vermindering van de verhoging van de melkprijs geheel wil laten opvangen door verdergaande bezuiniging m de sector van de rijksoverheid. Vervol gens de motie van de heer Biewenga, die de blokkering der eigenaarslasten afwijst. Ook daar moet de compensa tie gevonden worden door bezuiniging door bet rijk. Dit alles komt neer op het door ons verleden week reeds bepleite stand punt. Er is hier dus duidelijk een diep gaand meningsverschil tussen rege ring en kamer. Want beide moties, dat is door de discussie duidelijk ge bleken, belichamen gedachten, die bij de meerderheid in de kamer leven. Dat Is toch wel een belangrijke zaak, waar wij even bij stil moeten staan. De regering komt met een beste dingsbeperkingsnota. Zij ontmoet een stortvloed van kritiek. En de enige partij die haar werkelijk steunt, de enige partij ook aan wie zij aanstonds bereid is een concessie te doen, is de P.v.d.A. Dit tekent op het ogenblik de situa tie en de politieke verhoudingen. Naar onze mening had het kabinet ervoor moeten zorgen dat zoiets zich niet voordeed. Als het kabinet dan een be roep wil doen op dj partijen, die geestverwanten in het kabinet heb ben zitten, had het ervoor moeten zor gen, dat er bij het beleid niet alieen met de wensen van de socialisten, die een minderheid vormen, maar ook met de wensen van de andere partij en, die een meerderheid vormen, werd gerekend. Zoais het nu gaat, is het o.i. onaan vaardbaar. DE heer Hazenbosch heeft donder dag in een zeer scherpe rede de socialisten aangevallen. Men heeft dat gisteren uitvoerig in ons blad kunnen lezen. Het P.v.d.A.-karaerlid, de heer Vondeling, heeft daar op een sportieve wijze op gereageerd door te erkennen dat er in het door de heer Hazenbosch geciteerde stuk uit een P.v,dA.-propagandablad iets niet deugde. Het ongeluk is echter dat dit in de praktijk zo weinig geeft, zolang de sprekers voor de Vara-microfoon en de Vrije Volk-redactie in hun wijze van belichten der dingen in het spoor van het propagandablad voortvaren. N de rede die de heer Roemers I bij de replieken hield, ging hij er hevig over te keer dat men van de re gering vroeg dat zij bepaalde lasten op zich zou nemen, zonder de middelen tot dekking daarvan aan te wijzen. D« heer Roemers wilde nl., evenals trou wens de regering, dat wanneer mee maatregelen vroeg die aan de regering geld zouden kosten, daarvoor de dek king zou worden aangewezen in dt vorm van belastingverhoging. De heer Roemers was nogal veront waardigd dat men van de andere zijde volstond met te zeggen dat de rege ring dat maar moest vinden in bezui nigingen. De opvatting en deze verontwaardi ging achten wij van weinig betekenis Het spreekt volkomen vanzelf dat ei op een begroting van 1 miljard, als men dat maar wil, wel een honderd miljoen bezuinigd kan worden zonder vitale belangen op onaanvaardbare wijze te bedreigen. Het spreekt ook vanzelf dat niet de kamer, maar de regering het geëigen de orgaan is, om met het bezuinigings plan zelf te komen. Daar is de kamer niet voor. De ka mer is er voor om de algemene richt lijn aan te geven. En die richtlijn was •fier: zoek het niet in belastingverho ging, maar in bezuiniging. Bovendien is het verhaal van de Hoemers ook daarom zwak, wiji hij aan de kamermeerderheid ver wijt, wat hij in de regering niet laakt. Want de regering zegt tegen de la gere bestuursorganen: Gij moet "hon derd miljoen bezuinigen en ge moet telf maar zien hoe ge dat opvangt. Dat opvangen kan niet geschieden door belastingverhoging, het moet dus oen reële bezuiniging zijn waar pro vinciën en gemeenten zich maar mee moeten zien te redden Wat is nu redelijker dan dat het tijk het ook zo doet? Gelijke monniken, gelijke kappen. Belangrijkste twee moties onaanvaardbaar genoemd Vrijdagmiddag it reit dp minister tan Landbouw, Visserijen Voedseh oorzinning, dr. S. Mansholt. in dp Tweede Kamer een rede uitgesproken in lerband met de bestedingsbeperking. Op de joto ziet men Manshalt bespreken. r.l.n.r.) de minister van Ei onomischr Zaken, proj. dr, J. Zijlstra, de minister tan Financien, de lieer H. J. Hafstra, en nir. L. C, Kortenborsl, loorzitter tatt de Tueede Kamer, die de rede i an minister Z UTPH E N - AMSTt RDAM- KOITÏ RÖAM- pEZIEN de omvangrijke industrialisatie, die in ons land nog moet plaats- vinden, willen wij onze welvaart niet verspelen,zal het onverantwoord zijn de ontwikkeling in een van de voor de industrie meest vruchtbarè milieu's doelbewust af te remmen. Niet alleen de welvaart van één gebied, doch die van het gehele land zou hiermede op het spel gezet worden. Tot deze conclusie komt het Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland in een studie over „Industrie en bevolkingsspreiding". (Van onze parlementaire redacteur) E minister van Financiën de heer Hofstra, heeft gistermiddag, zoals wij reeds in een deei onzer edities meldden, in de Tweede Kamer de belangrijkste twee moties die donderdagmiddag tijdens het debat over de regeringsnota inzake de bestedingsbeperking waren ingediend, onaanvaardbaar genoemd. Het waren een motie-Janssen (KVP), waarin gesteld werd dat de kosten van de verlaging van de melkprijsverhoging van tien op zes cent per liter gedekt dienen te worden door verdere bezuiniging op het rijks- overheidsbudget, alsmede een motie-Riewenga (A.R.), waarin de blokkering van de eigenaarslasten bij de kostprijsberekening in de landbouw wordt afgewezen. Minister Hofstra zei dat het kabinet in de aanvaarding van de motie-Jansen in wezen een verwerping zou zien van de begroting van alle ministers. Het kabinet zal bij aanvaarding van deze motie daaruit zijn consequenties trekken. De minister maakte vooral be zwaar tegen de vorm van de motie omdat de regering geen andere mogelijkheid wordt overgelaten dan bezuiniging. De gevolgen van de aanvaarding van de motie-Biewenga zijn op het ogenblik om monetaire redenen volgens de regering niet te dra gen, terwijl zij niet bereid is voor 1957 en 1958 hiervoor belasting verhoging te accepteren. De minister-president, dr. Drees, die de tweede termijn van het mon sterdebat afsloot, liet zich wel voorzich tiger doch niet minder absoluut over de moties uit. De moties konden vol gens hem betekenen, dat de kamer es sentiële delen van het regeringsbeleid niet wenst te volgen. Ook al -bedoelt mfen daarmee' nog geen wantrouwen tegen het kabinet uit te spreken, dan nog zal het ka binet zich niet in de verkeerde rich ting laten dringen. Dr. Drees verklaarde dat de rege ring geen ernstige afwijking van haar voorstellen kan accepteren, hoewel zij voor overleg vatbaar is over het aanbrengen van verschuivingen. Dinsdag a.s. gaat de Tweede Kamer de derde week in met dit regerings debat. Dan zal de kamer beslissen of er een derde termijn zal worden gehouden, of dat aanstonds begon nen wordt met de behandeling van de ingediende moties. Tegen de motie-Roemers inzake het handhaven van de huidige melkprijs voor de schoolmelkvoorzienïng maak te minister Suurhoff bezwaar. Het rijk kan geen nieuwe lasten op zich Het Zuidhollandse ETI plaatst zich hier tegenover de Rijksdienst voor het Nationale Plan en het Centraal Plan bureau, die in een brochure het Wes ten en overig Nederland het pleit had den gevoerd voor de versterking van de economische ontwikkeling buiten de drie Westelijke provincies. In de thans verschenen studie wordt een groot deel van de beschouwingen in deze brochure zeer aannemelijk genoemd, maar de kern van het vraagstuk der re gionale bevolkingsspreiding wordt erin echter niet of nauwelijks aan orde ge steld. Deze kern is de vraag of een ingrijpen in de ontwikkeling, zoals wordt voorge steld, geen afbreuk zal doen aan het na tionale streven naar industrialisatie. In een historisch overzicht toont 't ETI dan vervolgens aan, dat er van enige bijzondere ontwikkeling nauwelijks spra ke is. Het spreidingspatroon van nu ver schilt niet veel met dat van vijftig jaar geleden. Van een tegenstelling tussen het Westen en overig Nederland is in dit licht gezien dus geen sprake. Wel heeft men getracht de industriali satie van de ontwikkelingsgebieden te bevorderen, maar men is daar slechts incidenteel in geslaagd In de periode 1950—1956 nam de werkgelegenheid in deze gebieden in totaal toe voor ruim 13.500 personen. Landelijk was dit aantal in dezelfde periode 150.000 personen. Bij plaatselijke verkiezingen in de Sowjetunie zijn de regerings-kandi- öaten in 187 van de vele duizenden kiesdistricten er niet in geslaagd, een absolute meerderheid te verwerven. Dit aantal is ongebruikelijk hoog. Oppositiekandidaten waren niet ge steld. In deze districten moet wor den overgestemd. nemen, terwijl het hier bovendien een gemeentelijke taak betreft. De motie-Droesen bleek, nadat mis verstand over de interpretatie werd weggeruimd, door minister Mansholt akkoord bevonden. Het bleek dat mi nister Mansholt er geen bezwaar te gen heeft, wanneer de grondrente op het huidige peil wordt gehandhaafd en de factor eigenaarslasten wat la ger komt te liggen in de kostprijsbe rekening voor de minimum-garantie prijzen, indien de totale hoogte van eigenaarslasten plus grondrente maar dezelfde blijft. DE BILT, zaterdag 10 uur. Op de Atlantische Oceaan heetst een tamelijk grote depressieactiviteit, waar door een zuidwestelijke luchtstroming in stand wordt gehouden. Deze voert warme en vochtige lucht uit de omgeving van de Azoren naar West-Europa. Ook m ons land heersen daardoor voor de lijd van het jaar hoge temperaturen. De gemid delde temperatuur m De Bilt was vrijdag even hoog als normaliter in de eerste dagen van mei In het Oostzeegebied is de luchtdruk de laatste dagen stelselmatig gestegen, zodat er nu een hogedrukcentrum van iets meer dan 1030 mb is verschenen in de omgeving van Helsinki. Dit hogedruk- gebied is roet koude lucht gevuld. Hel sinki meldde zaterdagmorgen bijv. een minimumtemperatuur van 21 graden onder nul. Lanazaam vloeit de koude lucht uit het Oostzeegebied naar het westen uit. rn B^rlnn heeft het vannacht vicr ara den gevroren, verder naar het westen aSeven de temperaturen echter boven het vriespunt. Zondag zal de temperatuur in het oosten van het land neiging tot een kleine daling vertonen, voor het overige komt er niet veel verandering ra het zachte voorjaarsweer. De regenkansen nemen verder af. De Nederlandse ambassadeur tn Washington, dr. J. H. van Royen, heeft gisteren een bezoek gebracht aan pre sident Eisenhower en hem een brief overhandigd van dr. W. Drees, waarin wordt aangedrongen op een overeen komst inzake landingsrechten voor burgervliegtuigen tussen Nederland en de V.S. Dr. Van Royen heeft na een bezoek van 15 minuten aan het Witte Huis meegedeeld, dat het feit, -dat dr. Drees een brief aan de president schreef, het belang aantoont, dat Nederland hecht aan een overeenkomst. Nadat tien jaar vruchteloze pogingen zijn verricht om tot een overeenkomst te geraken, aldus dr. Van Royen, ben ik nu optimistisch gestemd wat betreft het slagen van de onderhandelingen over de luchtvaart. De voorzitter der TweedggHSfijErJheeft. vrijdag medegedeeld, dat op dinsdag 26 maart begonnen zal worden met de be handeling van de politiewet. - - j* - -Sjk t* V V iT' i "v De militaire commandant van Djakar ta, luik-kolonel Dachjar, beeft het hou den van voor aanstaande zondag georgani seerde mass -odesnkomsten ve boden. ■Voorstanders van de plannen van Soe- karno waren voornemens zondag voor het paleis van de president een demon stratie te houden, terwijl het „comité voor eenheid onder Islamieten" een mas sabijeenkomst had voorbereid, waarop Natsis, als voorzitter van de Masjoemi en tegenstander van Soekarno's con ceptie, een toespraak zou houden. Op de Leeuwarderweg, bij de kruising WaddenwegAdelaarsweg te Amsterdam is de 64-jarige wielrijder H. J. Tuilener door een bestelauto gegrepen en gedood. 1 (Van een onzer verslaggevers) Op het betonnen platform van Schip hol stond een grote groep mensen, toen gistermorgen de Superconstellation van de K.L.M, uit New York landde. Te midden van al d>c kijkers wandridc Komnsin Juliana, begeleid door de heer U. F. M. Dellaert, directeur van de luchthaven, naar de landingstrap. Prins Bernhard, die een lange heeft gemaakt door de Verenigde reis Sta ten, stapte uit en begroette zijn echtge note met een kus, „Laten we maar gauw naar huis gaan", zei de veirnoei dc Prins. Kort daarna reed de zwarte auto in de richting van Socstdijk. Atle geschuts- en mitrailleur&tel- lingcn in Sjarm El Sjeikh zijn door de Israëlische troepen opgeblazen. Tweehonderd Finse soldaten van het noodleger der Ver. Naties hebben de wacht overgenomen. Aan de aftocht van de Israëlische troepen ging een godsdienstoefening vooraf, die begon met het lezen van de achttiende psalm. De ark met de Hebreeuwse wetrol- ien was het laatste dat aan boord van het schip werd gedragen. Volgens onbevestigde berichten zou Saoedi-Arabie van plan zijn van Egypte de verantwoordelijkheid voor de bewaking van de ingang van de Golf van Akaba en voor het bui tengaats houden van de schepen van Israël over te nemen. De berichten begonnen de ronde te doen, nadat radio-Cairo gezegd had, dat kanonnen van Saoedi-Arabië ge richt zouden worden op de Israëlisdie scheepvaart. Saoedi-Arabië ligt op een paar honderd meter van Sjarm El Sjeikh aan de overkant van de nauwe toegang. Israëlische tanks trekken zich terug tan Egyptisch grondgebied. De foto werd ge maakt op een eenzame weg bij Rajah, aan het zuidelijk einde tan de strook tan Gaza. Die uitzending van radio-Cairo volg de op aanwijzingen, dat de Egyptena- ren wellicht kikvorsmannen zouden oefenen om de scheepvaart van Israëi door de Golf te saboteren, precies zo als Fedaayeen-commando's jarenlang al Israëlische nederzettingen te land hebben aangevallen. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, heeft gisteren bekendgemaakt, dat Israël KT antwoord var> de regering op 1 de repliek -n inzake de bestedings- bepetking dat vij vrijdagmiddag be luisterden ts zo onbevredigend als het maai kan zijn De twee moties die wij in ons hoofd artikel van vandaag als belangrijk en juisl karakteriseerden rijn door de regering onaanvaardbaai verklaard. Wij kunnen hierop slechts antwoor den dat dit regeringsbeleid voor ons onaanvaardbaar is Het betekent namc'ijk. dat de socia listische zienswijze bi' de bepaling van dit beleid volstrekt overheerst. NAAST deze conclusie, die wij ge lijk vanzelf spreekt diep betreu ren willen we opmerken, dat wij met waardering kennis hebben genomen van hetgeen ministei Zijlstra heeft ge zegd met betrekking tot de Coiijnperio- de, die door de socialisten Hofstra en Roemers tn het debat was betrokken. Hij stelde zich namelijk onvoor waardelijk achter het betoog van da heer Hazenbosch, die de onjuiste kri tiek van de socialisten op Colijn fel had bestreden, waarmede dus het fa beltje van prof. Zijlstra's afwijkende visie in dezen in 's lands vergaderzaal afdoend is weerlegd. N ons Hoofdartikel „Twee cijfers" 1 van 26 februari jl, hebben wij aan kritiek onderworpen de uitlating van de heer H. Korte Jr.. secretaris van het N.V.V.; dat men aan N.V.V.- zijde de voorkeur gaf aan een gien» van 45 jaar voor de weduwenverzeke- ring Wij stelden daartegenover dat ir de SER van N.V.V.-zijde in eerste aan leg een grens van 55 jaar was voorge steld, terwijl van C.N.V.- en andere zij de het pleit gevoerd was voor een grens van 45 jaar waarna men elkaar ten «lotte vond in het compromis van een grens van 50 jaar. In een artikel in „Het Vrije Volk* wordt dit genoemd: „Het geven van vals getuigenis" Wij hebben ons te dezer zakegewend tot degene die,, ons de gegevens ver schafte. Deze'jtoónder ons' de officiële documenten ^attrit^eëk' dat het was zoals. wij^lWtgèSeldi'haddén: een leoftijdsgrè^j^f^|ttJaax,rvdnd''dc heer Korte., met een grens va ginnen. Als de opneming in 't i proces goed zou verlopen, zouf grens naar 55 jaar "kunnen aldus de heer Roemers. Wij vralènoös^af hoe de hef! het, gezien'dezfe* in kan halen ons van het geven van getuigenis te betichten. Het is een val-;' se beschuldiging. De Hongaarse communistische auto riteiten hebben gisteren geweigerd een konvooi van het Internationale Rode Kruis met kleding, margarine en steen kool tot het land toe te laten. Het schijnt dat de weigering verband houdt met de vrees voor het uitbreken van ongeregeldheden op 15 maart a.s., de herdenkingsdag van de opstand tegen de Habsburgers in 1848. Wekelijks werden twee auto-konvooien en twee treinkonvooien met hulpgoede ren naar Hongarije gezonden. Voor het vrachtautopersoneel zijn nu toegangs visa geweigerd, met de mededeling dat voortaan „alle goederen maar per spoor moesten worden verzonden". De 18-jarige zeeman J. M. Vroegop uit Creil in de N.O. Polder heeft in de haven van Uddevalla aan de Zweedse westkust een laadboom op het hoofd gekregen. Hij overleed een kwartier la ter. Het ongeluk gebeurde tijdens het laden van het kustvaartuig „Sparta" uit Groningen. volledig voldaan heeft aan de eisen van Ver. Naties tot terugtrekking van zijn troepen uit de strook van Gaza en het gebied van Sjarm Ei Sjeikh. Tegelijkertijd heeft Hammarskjoeld aan de algemene vergadering meege deeld, dat hij schikkingen getroffen heeft voor het vluchtelingenorgaan van de Ver. Naties om het politie- ieger van de Ver. Naties te helpen bij het tijdelijk bestuur van de strook van Gaza. De Hongaarse communistische po litie heeft vijf leiders van de Hongaarse calvinistische kerk gearresteerd, zo is gisteren uit gezaghebbende bron ver nomen. De vijf gearresteerden, onder wie zich ten minste drie predikanten be vinden, hebben een belangrijke rol ge speeld In de strijd tegen bisschop Al- bert Bereczky, die nauw met het com munistisch regime samenwerkte en die tijdens de opstand tegen de Russische bezetters werd vervangen. De vijf mannen werden woensdag avond gearresteerd nadat in hun wo ningen huiszoeking was gedaan. Twee van de gearresteerden zijn: dr. Barna Nagy, hoogleraar aan het calvinistisch seminarie, en dr. Sandor Joo. die een parochie in Boedapest leidt. De namen van de anderen zijn niet bekend. De leiding van de calvinistische kerk is de laatste tijd in de communistische pers scherp aangevallen, ten dele we gens de betrekkingen die onderhouden worden met de Wereldraad van Kerken. Bisschop Laszlo Ravasz, die Bereczky verving, is inmiddels naar een dorpje bulten Boedapest gezonden. Dr. Laszlo Papp, hoofd van het theologisch se minarie, moest zijn positie opgeven en „wegens gezondheidsredenen" verlof nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1