1 Ook op Borneo rommelt het Javaan als gouverneur aan de kant gezet m V.N.-leger drijft in Gaza demonstranten uiteen Twee doden, negen gewonden bij verkeersongeluk Brits-Frans akkoord over Euromarkt en Suez Rood China struikelt over eigen fouten Aardbeving in het Noorden van de Stille Oceaan Synthetische penicilline Man steekt zijn zwager dood VIJFTIENDE JAARGANG No. 366J Belastingverlaging in Engeland Twee bromfietsers bij ongevallen omgekomen VIERDE MACHTSGREEP IN INDONESIË Egyptische attaché uit Zweden gezet Atoomontploffing Jongens vonden eerste kievitsei W eeroverzicht Op „fundamentele" punten Spanning in Ghana Communisme stuit in Azië op verzet Olie vloeit weer naar Bahrein Onderhandelingen CAO-joumalisten verlopen traag 1 NED. VRACHTSCHIP „AMOR" BIJ KRETA GEZONKEN Duizenden daklozen op Oost-Java MAANDAG 11 MAART 1957 Weerbericht Piper Cub verongelukt Weer smokkel van 1200 kilo boter ontdekt DULLES (VÓÓR ZOAVO-GESPREK): Vele gebieden getrof fen door vloedgolven Italiaanse tanker seint: Mohammedaanse Franse officieren vragen ontslag Spaak krij gt Karei de Grote-prijs VOOR de vierde keer is zaterdag een deel van Indonesië onbloedig in opstand gekomen tegen de centrale regering. De militaire bevelhebber van Zuid-Sumatra, kolonel Barlian, heeft via de radio bekendgemaakt dat hij het burgerlijk bestuur van deze provincie heeft overgenomen. Eerder hadden reeds militairen op Koord- en Midden-Sumatra en in Oost-Indonesië de teugeh gegrepen. Zij eisen een grotere mate van zelfbestuur en een groter aandeel in de rijksfondsen. Het burgerlijk bestuur van Zuid-Sumatra had reeds geweigerd de overheidsinkomsten aan de centrale regering af te dragen. Hatta Olieprovincie ENGELAND en Frankrijk heb ben zaterdag een „fundamen teel akkoord" bereikt over de Europese gemeenschappelijke markt, de vermindering van de Britse strijdkrachten'' in West- Duitsland en de politiek tegenover Egypte nadat het Suezkanaal weer bevaarbaar is gemaakt. I» 5? Advertentie Griekenland Bij vechtpartij in Den Haag: Premier van Suriname kreeg een dochter Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19,30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klrchtendienst: 18 30—19.30 u.; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. Directeur: H. DE RUIG WEINIG VERANDERING. Droog en schraal weer met weinig bewolking. Matige, af en toe vrU krachtige zuidoostelijke wind. Koude nacht. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 12 maart zon op 7.04, onder 18.41; maan op 14.16, onder 4.40. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De leider van de opstandige bewe ging op Zuid-Sumatra, kolonel Barlian, heeft verklaard: „Wij z(jn onze Javaan se gouverneur Wlnarno beu. HU werkt te langzaam". De Javaanse premier AH Sastroamldjojo had Winarno indertijd benoemd ondanks krachtige protesten van de Zuldsumatraanse bevolking. In politieke kringen is men ervan övertuigd. dat de beslissende stuw kracht by Zuid-Sumatra's besluitge weest is het plan van president Soekarno om communisten in de regering op te nemen. Zuid-Sumatra is mohammedaans en wenst geen samenwerking met de communisten. Evenals tn Midden-Sumatra en Oost- ladonesië hebben de leiders van Zuid- Sumatra om herstel van de samenwer king tussen president Soekarno en de voormalige vice-president Hatta ge vraagd. Deze twee staatslieden zouden De leiding van de Engelse conserva tieve partij heeft verklaard, dat in de nieuwe begroting, welke op 9 april in het Lagerhuis aangeboden wordt, een be lastingverlaging zal worden voorgesteld. Over de aard of omvang werden geen nadere gegevens verstrekt. (Van onze correspondent) Op de rijksweg tussen Gaanderen en Terborg is de 67-jarige kolenhandelaar G. J. Bleekman uit Gaanderen, die op zijn bromfiets reed, door een auto ge grepen en gedood. De bestuurder van de auto, die het on geval zag aankomen, sprong op het laat ste moment uit de auto, doch bleef on gedeerd. De auto vernielde een afraste ring en kwam terecht tegen een paal van de PGEM, die afknapte. Daar de saai tegen de auto bleef hangen, bleven de elektriciteitsdraden enige meters bo ven de weg hangen. Het verkeer was gestremd totdat de stroom was afgeslo- ten. Op de Rijksstraatweg te Wassenaar bij de buurtschap Kerkehout is de 55- jarige bromfietser W. B. Alkemade uit Wassenaar omgekomen. Hij werd ge grepen door een militaire vrachtauto, die na een botsing met een personenauto het fietspad op schoot. aan het hoofd moeten staan van een kabinet, dat samengesteld Is uit respec tabele nationale leiders. Ook wordt om de instelling van een senaat verzocht, die „volledig representatief' is. Zaterdag is een „Orgaan ter verwezen lijking van de wensen der 'suma- traanse bevolking" opgeric- or gaan heeft kolonel Barlian cht de macht van gouverneur Winarno over te nemen. Het orgaan beweerde de steun te heb ben van 21 partijen en massa-organisa ties. Het drong er op aan. dat plannen voor de wederopbouw zo spoedig moge lijk zouden worden uitgevoerd en dat personen, die zulke activiteiten trachten te saboteren, worden „geliquideerd". Zuid-Sumatra, waar drie miljoen mensen wonen, is een rijke olieprovincie. De Shell en de Amerikaanse Standard Vacuum hebben in Palembang raffinade rijen. Palembang is het centrum van Indonesia's grootste aardoliegebied en een van de grootste havens van het land. Nu ook het zuiden van Sumatra in op stand is gekomen, is alleen een klein gebied op het eiland rondom de stad Medan nog trouw aan de centrale regering. Intussen begint zich ook op Borneo een beweging tegen de Indonesische regering te roeren. Op een bijeenkomst van de voormalige revolutionaire Lam- boeng M angko erat - divisie te Kandangan In Zuid-Bomeo hebben verscheidene aanwezigen aangedrongen op de vorming van een „revolutionaire raad". Deze raad zou onder leiding moeten staan van de militaire commandant in Borneo, overste Hasan Basra. Onbloedige opstand Zuid-Sumatra r De Egyptische militaire attaché iu Stockholm, kolonel Moestafa Lofty, is tot „ongewenst persoon" verklaard en moet Zweden verlaten. Dezer dagen is ook reeds de Israëlische waarnemend consul Mosje Bar-Or het land uitgezet, Beide uitwijzingen houden verband met de veroordeling van twee Finnen in Stockholm tot negen en vier maanden dwangarbeid wegens spionage voor Is raël ten nadele van Egypte De spionnen hebben getracht van twee wallen te eten. Hun was verzocht voor Egypte tegen Israël en voor Is raël tegen Egypte te spioneren. Zij heb ben dit in beide gevallen aanvaard, maar uiteindelijk zijn zij door de Is raëlische geheime dienst als agenten aangesteld. De Amerikaanse commissie voor dc kernenergie heeft zaterdag meegedeeld, dat de Sowjetunie vrijdag opnieuw een atoomwapen tot ontploffing heeft ge bracht. Bij Elspeet is vanochtend een klein militair vliegtuig, een eenmotorlge piper Cub verongelukt. De vlieger is, naar men ons by informatie van de zyde van de luchimachtvooriichtingsdienst mededeelt, gewond. Het ongeluk is omstreeks tien uur ge beurd. Het toestel kwam in een weiland nabij Elspeet terecht. Na onze correspon dent meldt is de vlieger, de heer Van L uit Santpoort, zwaar gewond. De vlieger zat in het toestel bekneld. Hij werd door omwonenden uit zijn benarde positie be vrijd en is naar het ziekenhuis te Apel doorn vervoerd. Het vliegtuig werd zwaar beschadigd. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. 1 De baggermolen „Louis Perrier", die in november in het Suezkanaal tot zinken gebracht werd, wordt hier door Nederlands bergers gelicht Het karweitje wordt verricht 33 mijl ten zuiden van Port Said. Vanochtend hebben twee jongens, Sipke Buma en Broer Adema. op weg naar school in Oudega (gemeente Wym- britseradeel) op het land onder Oudega een kievitsei gevonden. De jongens heb ben van hun .vondst aangifte .gedaan bij het gemeentehuis. Vanmiddag omstreeks kwart voor twee hebben de jongens het voor H.M. de Koningin bestemde kievitsei afgele verd aan de secretarie van Hare Ma jesteit. Dui£enden inwoners van Gaza heb ben zondag demonstraties gehouden, waarin zij eisten, dat de strook van Gaza onder Egyptisch bestuur zou worden geplaatst. V.N.-troepen moesten traangas ge bruiken om schreeuwende menigten uiteen te jagen. Gisteren werden som mige patrouilles van de V.N. met stenen bekogeld. Enkele betogers werden gearresteerd. De V.N.-troepen schoten in de lucht toen 3000 demonstranten zondag het hoofdkwartier van de politietroepen van de V.N. in Gaza aanvielen. De aan vallers werden teruggedreven, Hier en daar werd op jeeps van de V.N.-troepen igesehoten. De. V.N.-troepen hebben in Gaza een „voorlopige regering" ingesteld en de Deense kolonel Carl Ingholm tot mi litair gouverneur genoemd. Meer dan duizend bestuursambtenaren hebben geweigerd met deze regering mede ta werken zolang zij hiervoor niet de toestemming van de Egyptische rege ring krijgen. Volgens radio-Kairo zouden de Zuid- slavisehe V.N.-troepen in Gaza weigeren politiediensten te verrichten aangezien zij meenden, dat dit werk voor Egypte- Zondagmiddag is op de rijksweg tussen Roermond en Maastricht, on der de gemeente Maasbracht, een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waar bij twee personen werden gedood en negen gewond. De heer W. van Beek uit Scbaes- berg botste bij het passeren met zijn auto tegen een voor hem rijdende wa gen. Hij verloor de macht over het stuur en reed met zijn auto in volle vaart tegen een langs de weg staande boom. De andere auto reed tegen hem op. De gevolgen waren ernstig. De heer Van B. werd op slag gedood. Zijn naast hem zittende echtgenote werd zwaar gewond en overleed tijdens het transport naar een ziekenhuis. In deze auto zaten voorts een echtpaar met een Een mobiele groep van de centrale veldpost der Nederlandse douane heeft voor het grenskantoor St. Pieter bij Maastricht een Belgische vrachtwagen aangehouden. Ogenschijnlijk was de auto leeg, doch bij nader onderzoek ontdekte de douane een geheime bergplaats tus sen de kabine en de laadbak, waarin dozen met Ned. koelhuisboter waren opgestapeld, in totaal 1200 kilo. De be stuurder, B„ afkomstig uit een plaatsje ten zuiden van Leuven in België, is ge arresteerd. kind en een kind van het echtpaar Van B die alle vier gewond werden en naar een ziekenhuis te Roermond werden overgebracht. De andere auto werd bestuurd door de heer W. T. uit Brunssum. Hierin zaten nog zijn echtgenote en twee kinderen van het echtpaar T. en de heer B. uit Hoensbroek. Ook deze vijf inzittenden werden ge wond en moesten naar een ziekenhuis worden overgebracht. DE BILT. maandag 10 uur, Ter wijl een tussen de Aziren en IJsland gelegen gebied van lage druk zich tijdens het weekeinde handhaafde, verplaatste een gebied met hoge baro meterstanden zich van de Finse golf naar Polen. De in Duitsland aanwezige droge continentale lucht begon hier door naar het westen te bewegen en verdrong bij ons de zachte, vochtige oceaanlucht. welke in dc nacht van vrijdag od zaterdag was binnenge stroomd Door dat in de continentale lucht vrijwel geen bewolking voorkomt kon de zon overdag een sterk verwar mende invloed uitoefenen, zodat de middagtemperaturen in het gehele land om 14 graden ziin blijven schommelen. In deze situatie komt ook morgen nog weinig verandering. Het zonnige, schrale weer met een matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind duurt daarom voort. naren was. Van de zijde van de V.N. werden deze berichten echter tegen gesproken. De ondersecretaris van de Verenigde Naties, dr. Bunche, is zondag op het Egyptische vliegveld Aboe Soeweir geland voor besprekingen over proble men in het Midden-Oosten. De Amerikaan dr. Bunche is lid van de bijzondere commissie voor de politiemacht van de Verenigde Naties. Hy zal met de bevelhebber van de politiemacht, generaal Burns, naar Gaza reizen. Generaal Wheeler, chef van de bergingsdeskundigen, die door de Ver, Naties voor het werk in het Suezkanaal zijn gecharterd, zal waarschijnlijk morgen toestemming krijgen van de Egyptische autoriteiten om de laatste twee wrakken uit het kanaal te lichten, dit is zondag door een woordvoerder van de Egyptische kanaal-autoriteiten ver klaard. De Israëlische ambassadeur te Washington, Abba Eban, heeft de Amerikaanse onder-minister van Buiten landse Zaken, Christian Herter, een brief van zijn regering overhandigd, waarin de Israëlische regering onder meer gewag maakt van de ongerustheid over de vrije vaart van Israëlische schepen door het Suezkanaal, die bij haar is gewekt door de houding der Egyptische regering dienaangaande. De brief was opgesteld door de Israëli sche minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Golda Meir. President Nasser heeft in een vraag gesprek met het Indiase tijdschrift „Blitz" verklaard, dat de Egyptische regering besloten heeft, niet te kiezen tussen de „leer van Eisenhower" en het „plan van Sjepilow" teneinde „de spanning tussen de twee blokken niet te vergroten". Hij voegde hieraan toe, dat de neutrale houding beter door de Sowjetunie dan door de V.S. wordt gewaardeerd. DU is het resultaat van een te Parijs ge houden conferentie van vijf uur, waar aan deelgenomen werd door minister president Harold Macmillan. premier Guy Mollet en hun ministers" van Bui tenlandse Zaken, Selwyn Lloyd en Plneau. t „De besprekingen waren van bijzondere waarde, omdat premier Mollet zo juist uit Washington is teruggekeerd en ik de de volgende week naar Bermuda hoopt te vertrekken voor besprekingen met president Eisenhower van de Ver. Sta ten", zei Macmillan na zijn terugkeer in Londen. Men verwacht dat Macmillan er bij Eisenhower op zal aandringen, de Ame rikaanse buitenlandse politiekzo te her zien. dat er weer een „westelijk drie voudig front" gevormd kan worden, zo als dat vóór de Suezcrisis bestond. De overeenstemming die de Franse en Engelse staatslieden bereikt hebben, is In het weekeinde zijn vrachtauto's met troepen uit Accra naar Ho, de hoofdstad van het tot Ghana behor.ende Zuid-Togoland, gezonden met het oog op de spanning in dat gebied. Ook een bat terij lichte artillerie lieeft zich op weg naar Ho begeven. Een vooraanstaand lid van het con gres van Togoland zei, dat de spanning m het gebied stijgt en dat velen „liever willen sterven dan verder leven". De aankomst van nieuwe troepen zou de toestand verslechten, zq' meende hij. Vol gens hem waren tot dusver tien mensen bij ongeregeldheden gedood. Een ambtenaar van Britse nationali teit in dienst van de règering van Gha na zei, dat de militairen te Ho tot dus ver niet in actie zijn.gweest en zelfs geen politiedienst doen. Volgens deze woordvoerder zijn er de laatste twee da gen geen incidenten voorgevallen en neemt de spanning af. Eerder waren bij incidenten vijf personen omgekomen. De regering van Ghana heeft zondag een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat zij geen gewelddaden in Zuid-Togoland zal toelaten. Volgens de regering werden ongeveer tachtig onruststokers in hechtenis geno men. De aardschokken die Griekenland eind vorige wek geteisterd hebben, troffen toon' kei dorpje Vcléstinon. Twee duizend huizen werden hier beschadigd. Op de foto: ival er van het mooie kerkje oiérblccj. nogal vaag. Het „akkoord" over het En gelse plan om de Britse troepensterkte in Duitsland te beperken, blijkt bij voor beeld daaruit te bestaan dat volgens Pintjau beide landen „de sterkste ver dediging wensen tegen minimumkosten en met moderne wapenen". Als „resultaat van de besprekingen zullen", ~zcr-\vordtr-uit Engelse bron ver nomen, Engelse en Franse deskundigen over de gemeenschappelijke markt en het vrijhandelsgebied spoedig bijeen komen om „de twee opvattingen met el kander te harmoniseren." Dit besluit, zeiden de Engelse zegs lieden," toont aan, dat Engeland van plan is het vraagstuk op realistische wijze te benaderen. Er wordt echter geen snelle oplossing van het probleem verwacht, voorname lijk, omdat de economische en politieke toestand in de Engelse overzeese gebie den zozeer verschillend is. „Het Chinese communisme zal over zijn eigen fouten struikelen en men behoeft het niet te beschouwen als „de golf van de toekomst in Azië en het westelijk deel van de Stille Oceaan". Dit heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, za terdag verklaard, nadat hij ln de Australische hoofdstad Canberra was aangekomen om de jaarlijkse confe rentie van de raad der Zuidoostaziati- sche Verdragsorganisatie bij te wonen. Leden van de Zoavo zijn Amerika, Engeland, Frankrijk, Australië, Nieuw- Zeeland, Thailand (Siam), Pakistan en de Philippijnen. Tijdens de openingsbijeenkomst zei Dulles o.m.: Sommige vrije Aziatische leiders mogen zich nog niet ten volle het gevaar bewust zijn, uitgaande van .talrijke ondergrondse strijdkrachten, die communistische samenzweerders ^altijd gebruiken, maar in verscheidene ■vrije Aziatische landen vindt men ■reeds bewijzen van officiële maat regelen ter wering van communisti sche invloed in scholen, vakvereni gingen en minderheidsgroepen. Dit is een bemoedigend begin. In de republiek Vietnam ontwikkelt ■zich eenheid en kracht, aldus Dulles, ,maar een ernstig probleem blijft Laos, [waar het communisme voortgaat de Radio-Bahrein heeft gisteren meege deeld, dat voor het eerst sedert novem ber de olie weer is begonnen te vloeien van Saoedl-Arahië naar de raffinaderij en van Bahrein. Deskundigen zijn zaterdagavond be-' gonnen met dé herstelwerkzaamheden aan de buisleidingen in Syrië, die in verband met de kwestie-Suez, onbruik baar waren gemaakt Dit heeft een woordvoerder van de Iraq «Petroleum Company zondag in Damascus meege deeld. De werkzaamheden zullen binnen enkele dagen voltooid moeten zijn. Het Iraakse parlement heeft de rege ring zondag gemachtigd 25 miljard di nar (265 miljoen gulden) te lenen van de Iraq Petroleum Company. De maat schappij heeft zich bereid verklaard de lening renteloos te verstrekken om de de begroting te overwinnen, dat mede ontstaan is door het stilliggen van het olievervoer. Ver uileenliggende gebieden in da Stille Oceaan zijn zondag getroffen door vloedgolven, die een gevolg wa ren van twee krachtige aardbevingen. De zwaarste beving deed zich zaterdag voor op de Aleoeten, een eilanden groep tussen Alaska en de kust van Aziatisch Rusland, Te Fairbanks, in het midden van Alaska, werd later een minder zware aardbeving waar genomen. Van persoonlijke ongelukken werd tot dusver geen meldig gemaakt, maar wel werd m delen van Japan, op Hawaii en aan de kust van California schade aangericht door de vloedgolven, waardoor vele mensen hun huizen moesten verlaten. Volgens seismologen te San Fran cisco lag het epicentrum van de hevig ste beving aan de rand van Aleoeten. Japanse geleerden waren van mening, dat het epicentrum op het Russische schiereiland Kamtsjatka of in de Beringzee lag. De aardbeving was even sterk als die, welke in 1923 Jokohama en het merendeel van Tokio ver woestte, waardoor 91.802 personen de dood vonden. De vloedgolven drongen door in de stad Erimo in Noord-Japan, waar ruim dertig huizen werden meegesleurd. De Twee Amerikaanse geleerden, dr. John C. Shechan en dr. K. R. Henery- Logan van dc Cambrldge-unlversiteit in Massachusetts, zijn er na onderzoekin gen, die negen jaar m beslag hebben genomen, in geslaagd penicilline op syn thetische wijze te vervaardigen. Penecilhne werd tot op heden uit schimmels gewonnen in een fermente- ringsproces. Beide geleerden hebben tien verschil lende variëteiten penicilline ontwikkeld. De kosten van deze synthetische peni cilline zijn hoger dan die van het na tuurlijke produkt, maar men hoopt de chemisch vervaardigde stof te kunnen gebruiken' bij aandoeningen, waar het „klassieke" produkt niet helpt en bij een groot aantal infecties. Wellicht dat de nieuwe vorm van penicilline ook minder snel allergische reacties bij de patiënten opwekt. haven van Honoloeloc op Hawaii, 3.2(10 km. ten zuiden van Aleoeten. was acht uur voor de scheepvaart gesloten. In de baai van San Diego sloegen ten gevolge van een vloedgolf, die een snelheid van bijna veertig km, per uur had, kleine boten los. In Hawaii is volgens voorlopige schattingen een schade van een mü- joen dollar aangericht. Een vliegtuig, dat door het te Hono- loeloe verschijnende blad „Star-Bulle tin" was gecharterd om de vloedgolf gade te slaan, verongelukte, waardoor de piloot en een verslaggeefster om het leven kwamen. Eén fotograaf werd ernstig gewond. In het door een aardbeving getroffen Noordjgriekse gebied van Thessalië zijn een drie duizend huizen beschadigd, tweederde hiervan staat op instorten. Meer dan driehonderd personen werden gewond. rebellen van Pathet Lao te onder steunen. Hoewel Korea, Japan en nationalis tisch China buiten de Zoavo staan, is er volgens Dulles toch een band tussen de Zoavo en die landen, door dat de Ver. Staten met die naties col lectieve defensieverdragen heeft ge sloten. (Van onze Haagse redactie) Na een korte vechtpartij heeft de 26- jarige betonwerker H. J. T. zaterdag- nacht op de hoek van de Rembrandt- straat en de Tenierstraat ie Den Haag zijn zwager, de 29-jarige chauffeur H. Tepas, met een dolkmes in de borst ge stoken. Enige minuten later is het slacht offer overleden. Dc dader, die door de politie is aangehouden, heeft bekend. Reeds geruime tijd heerste er ruzie in de familie, waarvan de dader en het slachtoffer deel uitmaken. Zaterdag avond ging Tepas, die een café had be zocht, tweemaal naar de woning van zijn zwager T. en hij vroeg hem naar buiten te komen, wat T. achter weigerde. Ten slotte verscheen de vrouw van Tepas (een zuster van T.) en het lukte haar om haar echtgenoot mee naar huis te krijgen. Enkele meters verder gaf Tepas zijn vrouw echter enige klappen. De beton werker T. zag dit, trok snel enige kleren aan en Hep op blote voeten naar bui ten. nadat hij uit een kast in de gang een dolkmes met een lemmet van vijf tien centimeter had weggenomen. Er ontstond een vechtpartij tussen de beide mannen, waarbij Tepas, die een bekend bokser was. zich duchtig weer de. Plotseling zag T. kans met het dolk mes te steken. Hij raakte Tepas in de borst. Het slachtoffer strompelde nog tachtig meter in de richting van zijn woning, doch viel ten slotte door bloedverlies neer. Juist toen de poUtie arriveerde, overleed hij. In een gemeenschappelijke vergade ring van de besturen van de Neder landse Journalisten Kring," de Katholie ke Ned. Journalisten Kring en de Bro- testant-Chrisi. Journalisten Kring heeft men zich beraden over de lange duur der onderhandelingen over een nlenwe CAO-dagbladjonrnalisten tussen een de legatie van de vereniging De Neder landse Dagbladpers vereniging van dagbladdirecties en een delegatie van de genoemde journalistenkringen. Dit beraad diende mede om de hou ding dezer besturen te bepalen ten aanzien van het verzoek van grote aantallen leden, die geïnformeerd wil len worden waarom deze onderhandelin gen zoveel tijd in beslag nemen, dat thans nog geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe CAO, die reeds 1 ja nuari 1957 m werking had moeten tre den en enigermate tegemoet had moeten komen in de voortdurende achterstand van de journalistensalarissen. De besturen hebben het door de on. derhandelingsdelegatie gevoerde 'beleid opnieuw onderschreven. Mede om tege moet te komen aan het verlangen der leden zal op korte termijn een jourria- listenbij eenkomst worden gehouden, waar mededelingen gedaan zullen wor den over het trage verloop der onder handelingen en de oorzaken daarvan. De dagelijkse besturen der journalisten kringen zijn met de organisatie van deze bijeenkomst belast en hebben be voegdheid gekregen daaraan het karak ter te geven, dat zij wenselijk achten. Mevrouw Ferrier, de echtgenote van de Surinaamse minister-president heeft vrijdagdiddag het leven geschonken aan een dochter. Moeder en kind maken het goed. Het Nederlandse vrachtschip „Amor" (2817 ton) van de Konink lijke Nederlandse Stoomboot Maat schappij te Amsterdam verkeerde volgens een noodbericht van radio Athene, opgevangen in de nacht van zondag op maandag, ten westen van Kreta in de Middellandse Zee in nood. De Italiaanse tanker „Ernesto Fassio" (12915 ton) seinde omstreeks kwart voor twee dat de „Amor" zich Vijftig mohammedaanse officieren van het Franse leger hebben president Coty een brief gezonden, waarin zij om ont slag van hun eed verzoeken en toestem ming vragen zich terug te trekken. Zij zeggen zich door de huidige gebeurte nissen in Algeric voor een gewetenscon flict geplaatst te zien, meldt de Britse Manchester Guardian. De vijftig officieren, die zeggen na mens alle dienstdoende Algerijnse offi cieren te spreken, dienen waarschijnHjk alle in Frankrijk of Duitsland. De voornaamste vertegenwoordiger van de Iraakse Petroleum Maatschap pij Soeleiman Mudarras heeft in Da mascus meegedeeld, dat er binnen 48 uur weer olie voor de Westeuropese af nemers zal gaan vloeien. in zinkende toestand bevond en dat men een reddingboot had waargeno men. De bemanning is, zo werd tenslotte ge seind, in haar geheel aan bord van de „Ernesto Fassio" gegaan. Naar schatting 62.000 personen zijn ln de buurt van Soerabaja op Oost- Java dakloos geworden ten gevolge van stortregens, die een honderdtal dorpen onder water hebben gezet. De Karei de Grote-prijs van de stad Aken is toegekend aan de Belgische mi nister van Buitenlandse Zaken Paul Henrl Spaak. Aldus is medegedeeld door de burge meester van Aken, Hermaan Heusch De prijs wordt sinds 1950 jaarlijks to«s gekend aan de persoonlijkheid, die be schouwd wordt als het meest te heb. ben bijgedragen tot de Europese eenheid. Verleden jaar kreeg Winston Churchill de prijs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1