Het zwarte schaap in Soekarno naar Noord-Sumatra V.N.-leger beschuldigd van schietpartij Aftreden Indonesisch kabinet o, Laplandse pop maakte reis om de wereld Admiraal Byrd overleden „Hulp aan vijand in tijd van oorlog bewezen'zegt djaksa V.S., Engeland en Frankrijk verwerpen plan-Sjepilow Ook Borneo in opstand tegen centrale regering NIEUWE ERNSTIGE CRISIS GEVREESD Melkgarantieprijs 28,8 cent Israël vraagt om optreden tegen terreur Sastroadmidjojo weer premier 60.000 kilometer in 125 uur Herkenning' door getuigen a charge W eeroverzicht Dode en 3 gewonden bij botsing in Den Haag Stakingen in Japan r DINSDAG 12 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3636 Weerbericht KLEINERE COALITIE BEPLEIT Nieuwe Birmese president Internering Ambonezen opgeheven Koningin en Prins wonen erepromotie bij Dodelijk ongeval op .Hoogoventerrein Hongaarse arbeiders militie gereorganiseerd DEZE WEEK NOG HET Indonesische kabinet- van premier Sastroamidjojozal woensdag of donderdag- aftreden. Berging „Edgar Bonnet'* is begonnen EGYPTE heeft besloten onmiddellijk het bestuur van de strook van Gaza in handen te nemen. Generaal Mohammed Abdoel Latif is tot gouverneur van het gebied benoemd. De strook van Gaza is sinds de terugtocht van de Israëlische troepen bezet door de politiemacht van de Ver. Naties. De Egyptische regering heeft nu secretaris-generaal Hammar- skjoeld een nota gezonden, waarin zij ertegen protesteert, dat de V.N.-politietroepen „hun bevoegdheden hebben overschreden" en op de burgers van Gaza hebt en geschoten. Het Egyptische protest slaat blijkbaar óp het incident van zon dag in Gaza, waarbij V.N.-militairen traangas gebruikten en in de lucht schoten om Arabische betogers' uiteen te drijven, die trachtten het V.N.-hoofdkwartier binnen te dringen. Tegenspraak Onder druk Gedaalde reserves TYE officier van Justitie bij het landgerecht te Madjalcngka (West- Java) heeft tien jaar gevangenisstraf met aftrek geëist tegen de Nederlander H.' de Braai, die op 3 januari 1954 in Bandoeng ge arresteerd werd. De officier herinnerde eraan, dat De Braai beschuldigd wordt van: primair: opzettelijke hulp- en steunverlening aan de vijand in tijd van oorlog: en secundair: het lidmaatschap van een subversieve organisatie. De officier van Justitie achtte de primaire tenlasteleg ging bewezen. In het bijzonder bewezen oordeelde hij, dat De Braai van medio 1952 tot begin 1953 met benden optrok. Getuige Baden Frankrijk Ver. Staten Inbrekers gingen er met meer dan miljoen van door VerStaten van Europa Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019230 u. Zaterdags 17—38 uur: Telefoon 115700 'ï-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 1 7,40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Hfci i i ■- Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. AANHOUDEND WARM VOORJAARSWEER. Droog weer met weinig bewolking. Zwakke tot matige zuidoostelijke v'nd. Weinig verandering In temperatuur. 13 maart zon op 7.02. onder 18.42; maan op 15 38, onder 5.14. - i n O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT NU is, na de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, na een groep intellectuelen uit Nederland en een groep Nederlanders uit Indonesië, ook de P.v.d-A. ons komen vertellen dat we het verkeerd aanpakken met Nieuw-Guinea. We wisten wel dat er In de P.v.d.A. meningsverschil was over deze zaak. Dat meningsverschil is er nog. De nieuwe resolutie van het P,v.d.A.-con- gres gaat de heer Scheps te ver, zij gaat de heer Vos niet ver genoeg. Maar de resolutie zelf betekent een opschuiviüg in de richting van de heer Vos. Het was dan ook niet de heer Vos, maar de heer Scheps, die met zijn be stuurders-portefeuille rammelde. De resolutie van het P.v,d.A.-con- gres betekent dan ook een ondermij ning van het regeringsstandpunt inza ke Nieuw-Guinea. Alle kolonialisme moet uit de Nederlandse politiek ver dwijnen, zei de heer Burger. Men kan Nieuw-Guinea niet te vondeling leggen, mén kan het niet aan Indonesië over dragen en ook erkende de heer Burger dat in dezen bij de Verenigde Naties det de waarborg is te vinden voor het recht Na aldus zo wat alle mogelijkheden om het anders te doen dan wij het nu doen t» hebben afgesneden, komt de mededeling dat onze Nieuw-Gulnea- politiek te krampachtig is en dat wij voortdurend bereid moeten zijn tot aanvaarding van een internationale rechtsregeling voor de status van dit gebied om wel als zeer bedenkelijk voor. ZEER bedenkelijk, omdat men za kelijk gesproken met die resolutie een «lag in de lucht doet, maar poli tiek gesproken enorm veel kwaad sticht. Men desavoueert nl. In het interna tionale publiek de Nederlandse rege ring lil haar standpunt, 2oals zij dit nog kort geleden in de Verenigde Na ties heeft verdedigd. Maar vervolgens en dat is veel erger nog schept men in Nieuw-Gui nea onder de Papoea-bevolking zelf on zekerheid. Deze mensen willen zal Nederland onder hen vertrouwen ge nieten in ieder geval weten waar zij met Nederland aan toe zijn; of zij pp het woord van Nederland staat kun nen maken, "Wanneer nu eens de Generale Syno de der Ned. Herv. Kerk, dan weer de Partij van de Arbeid de indruk wekt dat de Nederlandse regering nu wel haar woord spreekt, .maar dat gro te instellingen als Kerk en socialisti sche partij waarvan n.b. vertegen woordigers in het huidige kabinet zit ten daar niet achter staan, dan gaat men in Nieuw-Guinea de Nederland se regering en haar woorden, program ma en daden met grote reserve bekij ken. Dan groeit er achterdocht en dan kweekt men als het ware zelf een te gen het belang van Nieuw-Guinea ge richte activiteit in dat land. NZE grote grief tegen deze en dit (J soort resoluties is dat zij niet wezenlijk met Nieuw-Guinea en het be lang van de bevolking daar rekenen. Ze rekenen met de begeerte en de gevoe lens 7an alle andere landen en volken behalve juist met die van Nieuw-Gui nea. Het gaat in zulk een resolutie dan ook niet om Nieuw-Guinea en de Pa poea's, het gaat om de angst dat men „kolonialisme" op zijn debet geschre ven krijgt en dat alle mogelijke men sen, partijen en volken je daarom scheef zullen aankijken. Het is naar onze stellige overtuiging deze vrees, die bij een resolutie als nu door d« P.v.d-A, is aangenomen,- de doorslag heeft gegeven. Het is een gebrek aan zedelijke moed wanneer men er niet als partij op aan gekeken wil worden dat men doet wat men doen moet, omdat men dan bij anderen dan de direet-betrokkenen de Papoea's in een slecht blaadje komt te staan. Om de Papoea's zelf bekommert men zich daarbij niet. Neen, wij vinden dit wel een zeer zwak geval. Want al legt men het kind niet te vondeling, het moet toch wel het gevoel krijgen als het zwarte schaap te worden beschouwd. Egypte neemt bestuur van Gaza handen President Soekarno zal op het einde van deze week naar Noord-Sumatra vertrekken, om de openingsreceptie van de conferentie van kerkelijke leiders uit Aziatische landen in Prapat bij te wo nen, en voorts om een toespraak te hou den op een massabijeenkomst in Pema- tang Siantar, waar het hoofdkwartier gevestigd is van het aan de centrale regering trouw gebleven regiment. In politieke kringen wordt deze be kendmaking opgevat als een aanwij zing, dat de Indonesische president voor vrijdag aanstaande zijn beslissing over z(jn conceptie zal bekendmaken. (Van onze correspondent) Hof dagelijks bestuur van hei Land bouwschap zal vanmorgen met minister Maneholi een onderhoud hebben over de vaststelling van de garantieprijsen' voor melk, suikerbieten en tarwe. Wat de melk betreft, zou. naar wij vernemen, het Lamdbouwechap voor nemens zijn een landelijke garantieprijs te adviseren van 28,80 per 100 kg van 3.7 procent vet. Voor de Friese en Noord hollandse kieiweiden, waar 18 procent van de meik vandaan komt, wordt een uiterste garantieprijs aangenomen van 28,35. Diplomaten bij de Ver. Naties vre zen, dat Egypte's pogingen om het be stuur over de strook van Gaza over te nemen, een nieuwe en ernstige crisis in het Midden-Oosten ten gevolge kunnen hebben. Een woordvoerder uit de kringen van Hanunarskjoeld noemde de stap van Cai'ro betreurenswaardig. SWÊOLO* ttCMTJC weciMQCPOctr j==Mlddcrv Indoncsic DATA EN NAMEN VAN MILIT. COMMANDANTEN «EDE MACHT OVERNAMEN IN 9C AAN CC GEVEN OELEN Volgens hoge regeringswoordvoerders is dit besluit genomen na een bijeen komst van de leiders der vijf partijen, die samen de regeringscoalitie vormen. De reden zou zijn, dat de huidige rege ring te' zwak is om een einde te maken aan de heersende economische en poli tieke crisissen. De regeringsleiders zullen president Soekarno voetstellen een nieuwe coali tieregering te vormen, die slechts zal bestaan uit- vertegenwoordigers van de grootste drie Indonesische partijen: de Masjoemi, de nationalistische partij en de orthodox-mohammedaanse partij (Nahdatoel Oelama). De partijen zijn overeengekomen, dat Sastroamidjojo wel weer premier zou (Van een onzer verslaggevers) Hoe snel knnnen de luchtvaartmaat schappijen van tegenwoordig vracht ver voeren? De Finse bevraehtingsagent Henry Nielsen vroeg zich dit niet alleen af maar nam tevens de proef op de som. Ea wat was eenvoudiger dan een stuk vrachtgoed een reis om de wereld te la ten maken? Dit is de voorgeschiedenis van de we reldreis, die een dóór Laplandse huisvlijt vervaardigde pop vandaag beëindigt. Een reis, die op 5 maart in Helsinki begon en die via Kopenhagen, Bangkok naar Am sterdam leidde, vanwaar de tn La planus kostuum gestoken en in een plastic doos verpakte pop vandaag naar Helsinki te rugkeert 50.000 km in 125 uur dat is het re sultaat van het onderzoek van Henry Nielsen. Er kwamen vier luchtvaartmaat schappijen (Finn air, S-H.SJ, K.LJ.L, P.AA.) en een stuk of acht vliegtuigen aan te pas en het heeft hem heel wat geld gekost, want de plastic doos met haar kleurige inhoud werd als normaal vrachtgoed vervoerd. Maar mogelijk heeft de heer Nielsen er tevens een reclamestuntje in gezien In de vroege ochtenduren van dins dag is met behulp van het Nederlandse bergingsvaartuig „Walrus" en een drij vende kraan een begin gemaakt met het lichten van het laatste grote obstakel in het Suezkanaal, de sleepboot „Edgar Bonnet". Het hoofd van de bergingswerkzaam heden, generaal Wheeler, zei dinsdag dat de vrijmaking van het kanaal op 10 april geheei voltooid zal zijn. President Coty van Frankrijk zal van 9 tot 12 mei een bezoek aan Rome brengen als gaat van president Gronchi, Dez#'laatste heeft vorig jaar Frankrijk bezocht. In de Egyptische nota aan Hanunar skjoeld wordt gezegd: De V.N. troepen dienen, volgens de gesloten overeenkom sten, slechts te waken over de naleving van liet bestand en het vertrek van de Israëlische troepen. De Egyptische rege ring verzet zich er tegen, dat de V.N.» troepen ook andere taken op zich ne men. Het hoofdkwartier van de V.N.-troe- pen in Gaza h?eft maandag ontkend, dat de V.N. troepen op burgers geschoten hebben en da't er bij de betogingen van zondag slachtoffers gevallen zijn. Ook sprak het hoofdkwartier berichten tegen dat de plaatselijke autoriteiten niet met het V.N.-leger willen samenwerken en dat Joegoslavische militairen geweigerd hebben gevolg te geven aan het bevel in Gaza te patrouilleren. Dr. Ralph Bunche, ondersecretaris van de Ver. Naties, verklaarde maandag in Gaza, dat „de V.N.-troepen niet van plan zijn de strook van Gaza te inter nationaliseren". Het voornaamste doel van de V.N.-troepen is in de huidige fa se het herstel van orde en rust in het gebied, zei Bunche. Op vragen van verslaggevers, of de VN-troepcn vandaag Egyptische be stuursambtenaren in Gaza zullen toela ten, antwoordde Bunche: „Ik ben ,er ze ker van dat generaal Burns hen de hand zal schudden,. J?e missie- Van de V.N. draagt een vreedzaam karakter' Het VN-hoofdkWdrtfer tê Gaza heeft tegengesproken dat het Zuidslavische contingent geweigerd heeft Burns' beve len op te volgen. Volgens bet hoofdkwartier van de VN slagen de troepen er in de orde te be waren en zijn de eerste slappen gedaan om belangrijke openbare diensten in be drijf te houden. Van negen uur maan dagavond af zal er in Gaza een avond klok van kracht zijn. Op een rechtstreekse vraag of dit be tekende, dat de troepen de bestuurs ambtenaren in Gaza zouden toelaten, wilde Bunche niet ingaan. De directeur-generaal van het Israëli sche ministerie van Buitenlandse Zaken, Walter Eytan, heeft gisteren in een ra diorede verklaard, dat vele betogers In Gaza handelden onder druk van de Egyptische autoriteiten, die een grote staf propagandisten, agitators, „sterke mannen" en gehuurde bandieten in dienst hebben, om de bevolking ven de strook te terroriseren. Eytan zei, dat vluchtelingen uit de strook van Gaza zijn begonnen Israël binnen te stromen uit angst voor de ter- reurcampagne, die Egypte heeft ontke tend. Hij verklaarde dat de Egyptische campagne ten doel heeft de politiemacht der V.N. in opspraak te brengen en het Egyptische gezag in de strook van Ga za te herstellen. De Israëlische woordvoerder eiste dat het politieleger der Ver. Naties kracht dadig en doeltreffend zal optreden te gen de Fedayeen-commando's, die vol gens hem reeds thans weer uit de strook van Gaza over de Israëlische grens worden gezonden om in Israël te moor den, te plunderen en te saboteren." kunnen worden, maar dat hij in dat ge val geen minister van Defensie meer zou mogen zijn. In antwoórd op de vraag, of men op Sumatra, Celebes, de Molukken en de Kleine Soenda-eilanden akkoord zou gaan met een terugkeer van Sastroamid jojo, in de regeripg,. zei een regerings woordvoerder, dat dit slechts een „tij delijke maatregel" zou zijn. Luitenant-kolonel Barlian, die zater dag de macht cp Zuid-Sumatra in han den heeft genomen, heeft een vertegen woordiger naar Djakarta gezonden om met generaal-majoor Nasoetion, de chef stal van het Indonesische leger, te spre ken. „Een ontmoeting tussenpresident Soekarno en de voormalige vice-presi dent Mohammad Hatta st.aat niet op de agenda en heeft er "niet op gestaan", heeft een zegsman van het paleis van de president meegedeeld. Met deze ver klaring werden geruchten over zo'n ont moeting afgedaan. De Indonesische minister van Finan ciën, Djoeanda, heeft bekendgemaakt dat de goudreserves van het land op nieuw zijn gedaald. Hij verklaarde dat de opstandige provincies thans kredie ten eisen tot een waarde van 12 mil jard roepia's. De Indonesische regering kan slechts één miljard verstrekken. „Als de regering de provincies buiten Java geeft waarom zij vragen, zou de gehele Indonesische volkshuishouding in eenstorten", aidus Djoeanda. Admiraal Richard Byrd, de man die het eerst over de Noord- én Zuidpool heeft gevlogen, is maandag in de ouder dom van 68 jaar te Boston overleden. Byrd werd verleden jaar benoemd tot algemeen leider van de operatie „diep vries" der Amerikaanse vloot in het Zuidpoolgebied. De toestand van zijn hart belette hem evenwel het toezicht ter plaatse uit te oefenen over de Pool expeditie. Byrd stond onder behandeling van dr. William Greer en dr, Paul Dudley White, de hartspecialist wiens hulp ook is ingeroepen toen president Eisenhower een hartaanval had. In 1826 maakte Byrd een verkennings vlucht over de Noordpool hat jaar daar op vloog hij met nog twee vliegers over de Atlantische Oceaan. Zijn vlucht over de Zuidpool geschiedde in 1928. Het Birmese parlement heeft met al gemene stemmen de vroegere minister van Marine en Burgerluchtvaart U Wir Maung tot president gekozen. De ambts termijn van de tegenwoordige presi dent, dr. Ba U, loopt woensdag af. HET steeds drukker wordende verkeer in Amsterdam doet vele ouders op middelen zinnen om hun kinderen van de buitenlucht ,te loten genieten, zonder voor de hand liggende oplossing. dat zij blootstaan aan de gevaren van auto's en motoren. Een beuoner van het Jonas Daniël Meyer plein in de hoojdstad vond een doodgewoon touw de meest Tegen De Braai 10 jaar geëist -i -"»*<; - Bewezen is, aldus de officier, dat De Braai deelnam aan drie gevechten van Kartosoewirjo van de Daroel Islam te gen de TNI (Indonesische leger) en eveneens, dat bij anderszins Kariosoe- wirjo in diens subversieve activiteiten bijstond. Niet bewezen achtte hij, dat De'Btaal ten beho.eve van de benden brieven zou hebben getikt of ander voorliehtingswerk zou hebben ver richt. De officier meende, dat de confron taties, waarbij De Braai door de ver schillende getuigen k charge herkend werd, voldoende waarborg boden, ter wijl het uitgesloten zou zijn, dat de verklaring van de getuigen a charge hen tevoren door de politie zouden zijn ingeprent. Opzet achtte hij bewezen door de handeling zelf, zonder dat enig extra bewijs hiervoor nodig zou z{jn. Met betrekking tot het motief, dat De Braai tot deze handelingen zou hebben bewogen zei hij, dat De Braai door de getuige Baden bij de politic werd aangegeven als lid van de subver sieve Nederlands-Indische:.guerriüa-or ganisatie of APRA, zodat hij bewezen achtte, dat De Braai het motief zou hebben gehad aan subversieve acties mee te doen, ongeacht in welk ver band. Met betrekking tot de verklaring van de zes getuigen êi decharge zei de Djaksa, dat deze De Braai wél een alibi verschaften, doch dat zij niet al zijn doen en laten dekten, terwijl hef ook algemeen bekend is, hoe gemakkelijk bendeleden zich van en naar de stad kunnen begeven. Hij zei'dat dit voor beklaagde als chauffeur nog gemakke lijker moet zijn geweest. Bij de strafmaat overwoog hij in ztfn requisitoir, dat De Braai een leiding gevende functie bekleedde, waarom hem een zware straf diende te worden opgelegd. DE BILT, dinsdag 10 uur. Een gebied van hoge aruk, waarvan het centrum met een barometerstand van 1033 mb vanochtend in Roemenië lag, blijft het weer in vrijwel geheel Euro pa beheersen. Overal is het zonnig en komen temperaturen voor, die onge woon hoog zijn voor de tijd van het jaar.- In Nederland, België. Noord- Frankriik en Engeland steeg de tem peratuur bijna overal tot boven 15 graden. Uit zuidwest-Frankrijk werden tem peraturen van 20 tot 24 graden ge meld, terwiil aan de noordkust van Spanje, waar de lucht als een warme fohnwind aan het Cantrabisch geberg te neerstreek maxima van 30 tot 31 graden werden bereikt. Aangezien de luchtdrukverdeling nog maar weinig verandert, zal ook het zonnig en droge weertype voortduren. Op de hoek van de Loevestelnlaan en de Steemvijklaan in de Haagse wijk Morgenstond botsten gisteravond om streek kwart voor acht twee personen auto's. De inzittende van een der wagens, een 54-jarige weduwe, liep ernstig letsel op en overleed na aankomst In het zie kenhuis aan het Westeinde. De twee autobestuurders en' nog een inzittende werden gewond. Een auto, bestuurd door de 65-jarige P. J. A. H. R. van de Veenendaalkade, reed met grote snelheid over de Loeve- steinlaan en verleende op de kruising met de Steenwijklaan geen voorrang aan de auto, bestuurd door de 24-jarige J. Z. uit Rijswijk. De wagen van R. sloeg tweemaal over de kop en werd vernield. Behalve de G.G.D. werd ook de- brand weer gewaarschuwd, die met drie spuiten uitrukte. Er behoefde niet geblus te worden. Z, liep een hersenschudding op. R. liep o.a. een hersenschudding, een schedel breuk en een bekkenfractuur op. De mede-inzittende van R. de 21-jarige N. C. K., van de Laakkade, kreeg eveneens een hersenschudding en de tweede mede- inzittende van de 54-jarige weduwe H. T. M. S.K: van de Veenendaalkade, liep ernstige inwendige kneuzingen op. De eerste drie slachtoffers werden naar het Zuidwal-ziekenhuis vervoer^, Zoals bekend is heeft de minister van Justitie zich enige tijd geleden genood zaakt gezien een aantal Ambonezen te interneren. Dit is geschied in verband met hun invloed op de misdragingen van de groep (de FSNMS) waartoe zij beho ren. De laatste tijd is gebleken, dat in de houding van deze groep Ambonezen een aanmerkelijke verbetering is gekomen. Zo hebben zij thans de zgn zelfverzor- gingsregeling aanvaard en zich bereid verklaard arbeid te verrichten en hun kinderen naar school te zenden. Deze' ontwikkeling heeft de minister van Justitie aanleiding gegeven de ge- interneerden, die waren ondergebracht in het Huis van Bewaring te Schevenin- gen en in het gesticht De Kruisberg te Doetinchem weer in rijheid te doen stel len. Ook in enkele woonoorden getroffen bijzondere maatregelen zullen in ver band hiermee worden opgeheven. Na tien jaren onderzoek en proefnemin gen ts een Franse firma In staat tot serie- produktie van televisteapparaten voor ge bruik onder water. H,M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden zijn voornemens de erepronjjptie van jhr. mr, A. "W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer aan de Rijksuniversiteit te Groningen op woens dag 20 maart bij te wonen. Zoals bekend is. zullen ook minister-president, andere leden van het kabinet en leden van het corps diplomatique aanwezig zijn. De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk hebben gisteren officieel de Russische voorstellen voor een „regeling" in het Midden-Oosten verworpen. De antwoorden van de drie landen werden in Moskou gelijk tijdig aan minister Gromyko over handigd. De voorstellen waren door de inmid dels afgetreden sowjetminister van Bui tenlandse Zaken, Sjepilow, op 11 februa ri aan de westelijke grote drie toege' zonden. De sowjetminister stelde ontrui ming van alle militaire bases van vreemde mogendheden in het Midden- Oosten voor, alsmede terugtrekking van alle vreemde troepen. In de Britse antwoordnota wordt ver klaard, dat de Sowjet-voorstellen met voldoende rekening houden met de wen sen en de rechten van de betrokken sta- Bij het oversteken van een weg op het Hoogoventerrein te IJmuiden bij het ertsveld is maandagmidag de 41-jarige uitvoerder J. van Dijk uit Velsen onder een achteruit rijdende auto gekomen. De man is ter plaatse overleden. ten en daarom niet de beste manier voor het bevorderen van vrede, wei vaart en onafhankelijkheid van de lan den in het Midden-Oosten zijn. In officiële Britse kringen is verno men, dat de Britse regering met de vier Mohammedaanse landen van het pact van Bagdad (Pakistan, Irak, Perzie cn Turkije) overleg heeft gepleegd over de Sowjetnota en met de commentaar van deze landen rekening heeft gehouden. De Franse antwoordnota op de Sowjet- voorstellen inzake het Midden-Oosten is van eenzelfde strekking als de Britse De Sowjetwapenverschepingen hebben een met moeite verkregen machtseven wicht verstoord en de spanning in het ge bied doen stijgen, aldus de nota. De Franse regering verzoekt er de Sowjet- Unie m geen misbruik te maken van haar vetorecht in de Veiligheidsraad, maar samen te werken m de Verenigde Naties om te trachten vrede in het Mid den-Oosten te verkrijgen. De Verenigde Staten hebben in hun antwoordnota uitdrukking gegeven aan hun bereidheid met onverschillig welk land samen te werken om een vreed zame oplossing te bereiken in het Mid den-Oosten in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties. Het grootste eiland van Indonesië, Borneo, is gisteravond ln opstand geko men tegen de centrale regering in Dja karta. Sjarif Oesman, lid van de Masjoemi, deelde mede een telegram ontvangen te hebben uit Borneo, waarin bevestigd werd, dat er een revolte is uitgebroken. Tevoren had het grootste Indonesische blad Keng Po reeds melding gemaakt van de opstand. Volgens reizigers, die in Djakarta zfjn De arbeidersmilitie in Boedapest en andere grote Hongaarse industriecentra is gereorganiseerd De militie is door de regering in het leven geroepen als hulp voor de poli tie, voornamelijk voor het bewaken van fabrieken. De leden zijn voornamelijk militante communisten. Zij hebben moderne wapens zoals machinepistolen Ruim 2.000.000 Japanse werknemers zijn volgens uit Tokio ontvangen berich ten gisteren in staking gegaan. Ver wacht wordt dat deze staking drie da gen zal duren. Door stakingen en langzaam-aan-ac- ties bij de spoorwegen was het spoor wegverkeer ontwricht en konden mil joenen arbeiders gisteren niet op tijd op hun werk komen. Deze stakingen maken deel uit van een actie van de vakbeweging voor een minimumloon, loonsverhoging en betere sociale voorzieningen. Twee gemaskerde bandieten zijn te Parijs zondagavond met het pistool in de vuist door een keukenraam de weel derige villa van de rijke Vietnamees Le van Vien binnengedrongen en een half uur later weer vertrokken met een buit van meer dan een miljoen gulden aan contanten en juwelen, nadat zij de schoonmoeder, de schoonzuster en een vrouwelijke kennis van Le van Vien in een van - de 'marmeren badkamers met gordijnkoorden hadden vastgebonden aangekomen, zuilen Oost- en West-Java binnenkort het voorbeeld van de buiten gewesten volgen. Keng Po deelde mee, dat de revolte op Borneo, die in Djakarta al geruime tijd werd verwacht, gisteravond aan het licht kwam, toen de plaatselijke.commandant luitenant-kolonel Hasan Basri de oprich ting van een revolutionaire raad bekend maakte. De raad zal bestaan uit groepen oud strijders uit de oorlog tegen de Neder landers, aldus het biad. De raad wil de centrale regering dwin gen Borneo zo spoedig mogelijk autono mie te verlenen teneinde de ontwikkeling van het eiland te bevorderen. De revolte volgt op een resolutie, die 10 maart door de Bond van Oudstrijders werd aangenomen en waarin een spoe dige breuk met de centrale regering werd geadviseerd. Basri zou de pers hebben meegedeeld, dat hjj een speciale delegatie naar Dja karta zal zenden om te onderhandelen. De raad zal genoemd worden naaf de legendarische held van Borneo Lemfeoeng Mangkoerat, die ongeveer een eeuw ge leden een opstand tegen de Nederlanders leidde. Basri, 32, en gouverneur Sjakrkawi, die door de centrale regering is benoemd, zullen naar verluidt de leiding hebben van de raad. De Franse premier. Guy Mollet, die juist teruggekeerd is uit Washington, waar hij conferenties had met presi dent Eisenhower, heeft vandaag ver klaard. dat Amerika bereid is zich te associëren met een Verenigde Staten van Europa. .In zijn toespraak die door de tele visie over het gehele land uitgezonden werd. zei hjj met hoe of waanneer een ver. Staten van Europa in het leven geroepen zou worden en evenmin legde mj uit welke vorm de associatie van Amenka zou aannemen. Mollet zei: „Amerika stemt niet al- ïffn hetgeen wij doen om een ver. Staten van Europa in het leven te roepen, maar. van nu af nu m aan. is net bereid er mee geassocieerd te 2ijn. Ais. eens. deze Europese macht hechte geallieerde kan v. een rol in de wereld spëëltfTèeft^Am^ u ?nse verzekermg gegeven dat het zich zal gedragen als geassocieerde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1