Weinig bevredigend Geen meerderheid voor motie-Biewenga Pipercui» kwam neer bij Ruurlo Ben Goerion waarschuwt n.a.v. crisis om Gaza P.T.T.-tarieven per 1 april omhoog Moerdijkkanaal van de baan DEBAT BESTEDINGSBEPERKING TEN EINDE Beroep van Amerika op Egypte „Beperking door de overheid niet voldoende" W eeroverzicht Vierde Prinsenkind benadeeld? Bunche bij Nasser Gromyko en Zjoeköw in Oost-Berlijn LOKALE PORT VERVALT WOENSDAG 13 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3637 TWEE GEWONDEN Weerbericht mm Uitvoering Deltaplan wordt afgewacht (Van onze parlementaire redacteur)' De Tweede Kamer heeft gistermiddag drie moties, nl. één van de heer Janssen (KVP), een van de heer Roemers (Arb.) en een v?ui de heer Droesen (KVP) aangenomen en de motie Biewenga (a-r), die zich uitsprak tegen de blokkering en deblokkering van de ver goeding van eigenaarslasten, met 48 stemmen vóór en 90 stemmen tégen verworpen. Vóór de motie-Biewenga stemden de a-r, de VVD, de c-h, behalve de heren Tilanus en Diepenhorst, de SGP, de CPN en zeven KVP'ers. Tégen stemden het merendeel van de KVP en aJle socialisten. Het veertiendaagse debat over de regeringsnota inzake de beste dingsbeperking werd tenslotte besloten met het laconieke voorstel van dr. Kortenhorst, de kamerpresident, om de nota voor kennis geving aan te nemen. De Kamer ging hiermee onder enige vrolijk-, heid akkoord. Geen vrienden M ,TerreurgoIf" Incident Zie verder pagina 4 Op het drooggevallen gedeelte I land hij Elburg zijn de eerste van de polder Oostelijk Flevo- I arbeiders begonnen met het nemen van grondproeven (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van maandag 1 april worden vele tarieven van de P.T.T. verhoogd. De verhogin gen strekken zich tot alle onder delen van dit Staatsbedrijf t.w. de Posterijen, de Postcheque- en Girodienst, de Telegraafdienst, de Telefoondienst en de Draadom roep. Een van de belangrijkste wijzi gingen is dat het lokale port ver valt, waardoor brieven en brief kaarten in het lokale verkeer ge lijk gesteld zijn met die in het in ternationale verkeer. Het inter lokale port blijft voor brieven 10 cent cn voor briefkaarten 7 cent. Nieuwe tarieven Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 C4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V<5revenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 42486™ Klachtendienst: 18 30—19 30 u.: Tel. 382569 Schiedam! Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand. f 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Twum- l "V Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. TEMPERATUURDALING. Tijdelijk overdrijvende jrdïkenvelden, maar droog, weer. Zwakke, later matige of vrij krachtige wind tussen zuid en west. Morgen overdag belangrijk lagere maar toch nog boven normale temperaturen. 14 maart zon op 6.59, onder 18.44; maan op 17.02, onder 5.44. Dlrtït«ur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT jbfsR uitslag van het debat over de •aJ bestedingsbeperking, dat gisteren in de Tweede Kamer afgesloten werd, is voor de belangrijke punten, waar wij meer dan eens de aandacht op vestigden, nl. de verdere beperking van de overheidsuitgaven en de blok kering der elgenaarslasten, onbevredi gend. Zeker, er zijn ook lichtpunten. Zo Is de tijdelijkheid van de meeste maat regelen aanvaard. De melkprijs gaai niet tien, maar zes cent orpboog. De idee der bezuiniging in de overheids sector heeft iets meer reliëf verkregen dan zij aanvankelijk in het regerings- betoog had. De heer Janssen had oorspronkelijk een motie ingediend waarin in ronde woorden gezegd werd dat de vermin dering van de verhoging van de melk prijs behoorde te worden opgevangen in verdergaande bestedingbeperking van de Rijksoverheid. Nadat de minister die motie „in deze vorm" onaanvaardbaar had ver klaard, voegde de heer Janssen een alinea aan de motie toe, waarin hij de regering uitnodigde „allereerst met dit middel" het gestelde doel te berei ken. Dat „allereerst" maakte de mo tie voor de regering acceptabel. Im mers het alternatief van bezuiniging nl. belastingverhoging werd nu uit drukkelijk niet uitgesloten. De minister heeft dan ook niet nage laten de betekenis van de aldus gewij zigde motie te verkleinen, iets waar hij niet helemaal ongelijk in had. V TEN aanzien van het andere be langrijke punt, de blok kering der elgenaarslasten, is aan één belangrijk bezwaar, de gerichte beste ding als voorwaarde voor de blokke- .ring, door de regering tegemoet geko men. De gerichte besteding is verval len. Dat was een tegenvaller voor de socialisten. De heer Vondeling zei uitdrukkelijk dat zijn vrienden de blokkering niet zo zeer aantrekkelijk vonden om monetaire redenen alswel vanwege die gerichte besteding. De heer Burger deed daar later nog een schepje bovenop. In dit licht bezien is het tóch wel zeer merkwaardig dat dit'kabinet, waarin de socialisten een minderheid vormen, zonder meer be reid was om dit socialistische denk beeld ln het regeringsbeleid op tè ne men! Maar de blokkering zélf is gehand haafd. Van de groepen, die geestver wanten in het kabinet hebben, ver klaarden een klein deel der KVP-frac- tie, het grootste deel der c.-h.-fractie en de gehele a.-r, fractie zich ertegen. Maar de meerderheid aanvaardde deze o.i, onnodige en alleen daarom reeds ongewenste maatregel. EEN belangrijk meningsverschil bleef bestaan over de kwestie van de bezuiniging op de Rijksuitga ven. De regering bleef hier op haar uitgangspunt staan. Zij eiste inte grale dekking van verdere lasten waarbij de bezuiniging als onvoldoen de werd verworpen. De regering verweet haar tegen standers hier een vlucht uit de verant woordelijkheid. Wij kunnen deze be schuldiging niet serieus achten. Im mers het eisen van integrale dekking in de vorm van aanwijsbare en con crete posten op een begroting, gelijk de regering deed, was het onlosmake lijk gevolg van de weigering der re gering <tm op zich te nemen een ver dere honderd miljoen te bezuinigen. En juiat dat op zich te nemen werd van de zijde der bezwaarden in de kamer gevraagd. De regering maakte er bezwaar te gen dat dit punt een principieel punt werd genoemd. Zij zei: bezuinigen is een praktische kwestie. Natuurlijk is het dat. Maar bij een praktische kwes tie kunnen principiële overwegingen een rol spelen. En die principiële overwegingen wa ren hier dezedat een overheid, die aan de bevolking lasten oplegt en op leggen moet, behoort te beginnen met zelf duidelijk, voor iedereen zichtbaar, haar kwantum van die lasten op zich te nemen. En dat kwantum was o.i. hier te klein. En dan heeft deze kwestie dus een duidelijk moreel aspect, dat dus in de politiek aan de zaak een princi pieel karakter geeft. (Van onze Haagse redacteur) De Belgische regering wil met het oog op het Delia-plan geen standpunt Innemen inzake de aanleg van een ka- naalverblnding Antwerpen Hollands- diep. Dit deelde de minister van Bui tenlandse Zaken, minister Luns van middag in de Eerste Kamer mede. Mocht het Deltaplan de bestaande wa terweg ongunstig wijzigen, dan wenst de Belgische regering hierover eerst met sw Nederlandse overheid contact op te nemen. De aanbeveling, vastgelegd in het rap port Steenberghe—Van Cauwelaert ten opzichte van het Moerdijkkanaal is van de baan. Het opheffen van de stop van iernaitiien is rijp voor een verdrag. Een verbinding van Gent met de Schelde „Terneuzen" wordt nader bezien en zal naar de minister aanneemt In een af zienbare tijd ook tol een verdrag lei den. West-Brabant behoeft dus niet te wachten met de uitwerking van zijn waiterstaatsplahncn. Drie moties aanvaard één verworpen WIJ zijn derhalve over de uitslag der debatten niet onverdeeld ge lukkig. Maar we zijn wel verheugd dat er vanuit de kamer een duidelijk protest geklonken heeft tegen de over matige socialistische invloed ln het overheidsbeleid. Uit de houding van de meerderheid van de KVP bleek trouwens dat daar ook al zette men nu niet door ten aanzien van tal van punten in de toekomst het maken van bezwaren voorbehouden werd. Maar uit de onzuivere politieke ver houdingen zijn we al met al nog niet gekomen. Punctueel. - In Fjerritslev (Danemar. ken) heeft mevrouw Andersen op 11 maart (de verjaardag van de Deense koning) het leven geschonken aan een dochter. Dit Is haar derde kind dat op die datum wordt geboren. Haar eerste kind werd geboren op bevrijdingsdag, 5 mei .19- De Amerikaanse regering heeft Egypte indirect verzocht met de Ver. Naties sa men te werken in pogingen tot het bewa ren van de rust op het schiereiland Sinaï. Perschef Lincoln White van het depar tement van Buitenlandse Zaken legde in antwoord op vragen, die tijdens zijn pers: conferentie gesteld werden, de-volgende verklaring af: „Wij hopen, dat alle betrokken partijen met de Ver. Naties en haar organen zul len blijven samenwerken in pogingen tot handhaving van de vrede en rust in het gebied". Ambtenaren hebben verklaard, dat de verklaring in de eerste plaats tegen Egypte is, dat er op gezinspeeld heeit, voornemens te zijn bet burgelijk bestuur over Gaza te herstellen en de vaart van Israëlische schepen door het Suezkanaal te weigeren. Dr. Drees, de minister-president, en de andere ministers, die achter de re geringstafel hadden plaats genomen, werden van vele kanten gelukgewenst. Door de wijziging, die de heer Janssen (KVP) In zijn motie aanbracht en door de weigering van steun van het meren deel van de KVP-fractle aan de motie- Biewenga, werden er geen, moties aan genomen, waaruit het kabinet conse quenties behoefde tè treken. Het kabinet vroeg nog even schor- sing van de beraadslagingen om zijn standpunt tegenover de moties te be palen, maar de aangebrachte wijzi gingen bleken voor de regering aan vaardbaar te zijn. Dr Bruins Slot verklaarde namens zijn fractie dat zij akkoord kan gaan Aistt't v Het oude en het nieuwe Midden- Oosten ontmoeten elkaar. Een' kameelruiter passeert in het ge- is heiast. bied -van Gaza een Zweedse sol daat van de politietroepen der Ver, Naties, die met het toezicht Een Piper Cub van de groep lichte vliegtuigen van de vliegbasis Deelen is dinsdagmiddag omstreeks half twee bU een poging tot noodlanden langs de weg Ruurlo-Groenlo neergestort. Er zaten twee personen in het toestel. De DE BILT, woensdag 10 uur. Door het opvullen van. het ten westen van de Britse eilanden gelegen gebied van lage druk en door het vezwakken van een boven Oost-Europa aanwezig gebied met hoge barometerstanden is de wind m onze omgeving gaan af nemen. De aanvoer van warme lucht wërd dus minder krachtig, toch kwamen uitzonderlijk hoge temperaturen voor. In Soesterberg en op het vliegveld Deelen werd 20 graden als maximum genoteerd, in de noordelijke provincies liep het kwik tot 16 of 17 graden op. In De Bilt werd een hoogste tempera tuur van 18,1 graden bereikt, een tem peratuur zoals hier in deze eeuw zo vroeg in het jaar nog niet was gemeten. Doordat* op de oostelijke oceaanhelft de barometer een neiging tot stijgen ver toont zal de wind heel langzaam naar zuid tot zuidwest gaan ruimen. De aanvoer van warme lucht wordt hierdoor niet onderbroken, maar ge deeltelijk zal de lucht voor ze ons be reikt over zee zijn gestroomd. De tem peratuur zal daarom iets naar beneden gaan, maar nog var boven normaal blijven. De luchtvochtigheid neemt toe. piloot, de 21-jarige reserve-sergeant vlieger J. A. uit Zwanenburg in de Haarlemmermeer, kreeg een hersen schudding en lichte verwondingen. De waarnemer die bij hem in het toestel zat, de 22-jarige tweede Luitenant der genie V. D. uit Amsterdam, liep een hersenschudding en een kaakfractuur op. Beiden zijn naar een ziekenhuis te GroenLo vervoerd. Zij hebben nog geen verklaringen kun nen afleggen, zodat omtrent de beweeg redenen tot het maken van een nood landing nog niets bekend is. Bij de poging tot landen heeft het vliegtuigje een paar bomen geraakt, waarna het is neergestort. De neus van het toestel boorde zich op een afstand van 50 meter van een boerderij in de grond. Naar aanleiding van een klacht van het hoofdbestuur van de stichting „Het vierde prinsenkind" en een van justi tiële zijde ingesteld onderzoek, zijn de landelijke secretaris F. H. te Dordrecht en een Rotterdamse propagandiste aan een verhoor onderworpen. De stichting die o.m. aan kinderen van oorlogsslacht offers vakantiegenoegens verschaft, meent dat zij voor een groot bedrag benadeid is door de wijze waarop de propagandiste te werk ging. De secretaris zou hiervoor mede verantwoordelijk .worden geacht. Het onderzoek wordt nog voortgezet met het program van bestedingsbeper king. Daarbij willen de a-r over be paalde bezwaren heenstappen, bv. ten aanzien van de verhoging van de ven nootschapsbelasting, de opschorting van de Investeringsaftrek en de verhoging van de kostprijs verhogende belastin gen. Eén punt zit de a-r fractie echter dwars. De beperking van de uitgaven van de overheid is niet voldoende. Als het Nederlandse volk iets van de fleur van het leven moet laten vallen, dan dient de overheid op spectaculaire wij ze daarin voor te gaan. Sprekende over de moties van de heer Janssen (KVP) en. Biewenga (a-r) wees de heer Bruins Slot erop, dat de beide moties gemeen hebben dat zij de overheid ertoe willen brengen de schouders te zetten onder de lasten,- Nu heeft de regering wel iets aan be zuinigingen in het vooruitzicht gesteld, nl. bezuinigingen van het regeringsap paraat. Beginsel behoort echter te zijn dat beperkingen zo min mogelijk hin derlijk moeten zijn. Het gaat hier om en bedrag van 100 miljoen gulden op de jaarbasis. De regering wil hier boter bij de vis en wil hiervoor dekking zien aangege ven. Dr. Drees heeft dit .eèn wezenlijk element van de gehele regeringsnota ge noemd. De a-r fractie is er echter van overtuigd, dat voor deze 100 miljoen gul den een aanwijsbare dekking te vinden is in een bezuiniging bij de overheids uitgaven. De heer Bruins Slot wees er op. dat in dit debat het principiële ver schil met- de socialisten een grote rol speelt, Minister Hofstra wil 'wel de ef ficiëntie sterk bevorderen, maar hij is evenals alle andere socialisten princi pieel sneller bereid belastingen te ver hogen en minder snel genegen over heidstaken te laten schieten dan de a-r.- De socialisten willen liever de be- iastingschroef aandraaien dan detroya- liteit afzwakken. Dit is een principiële zaak. Deze prin cipiële zaak moet een kabinet van ge mengde samenstelling kunnen oplossen. Het dient rekening te honden met dc principiële bezwaren van de a-r. Dr. Bruins Slot kondigde aan dat de beer Biewenga zijn motie zal handhaven. De heer Tilanus (CH) merkte op, dat de Chr.-Historischen geen vrienden zijn van moties, De vroegere rechterzijde stemde steeds tegen moties. Staatsrech telijk Is het dan ook zo, dat de regering een motie naast zich kan neerleggen. Bij dit debat gaat het echter over een regeringsnota, waarin de regering haar plannen ontvouwt. Ten aanzien van be paalde punten kan de Kamer zich niet anders dan via moties uitspreken. De motie-Roemers, die de melkprijs Noordwijk en Lisse staan de eerste velden met narcissen reeds in bloei. De Israëlische premier Ben Goerion heeft vandaag gewaarschuwd, dat Israël zich de vrijheid van handelen voor de schoolmelkvoorziening wilde handhaven op het huidige peil, vond de C.H.-fractieleider sympathiek, vooral omdat zij bedoelt de volksgezondheid te dienen. Het is echter onjuist, dat het rijk dc gemeentelijke voorzieningen op dit punt gaat doorkruisen. De CH-fractie steunde de motie-Droe- sen (KVP). Ten aanzien van de motie- Biewenga (AR) merkte de heer Tilanus op, dat het blokeren van de bedragen voor de verhoging van de normen voor de eigenaarslasten van bedrijfsgebou wen met behoort te geschieden. De mo tie heeft, aldus de heer Tilanus, onze volle instemming. Vooral tegen de .voor waarden, .die- aan "de deblokkering wor-" den gesteld, heeft de CH-fractie grote bezwaren. Maar de regering verklaarde de motie onaanvaardbaar, Zo'n verkla ring trekt de zaak scherp in het poli tieke vlak. Moet dat nu bij 50 miljoen gulden? De vice-minister-president, de heer heer Struycken, heeft onlangs nog met vuur een verhoging van de uitgaven be pleit ten behoeve van de hogere amb tenarensalarissen, Dat verdedigde hij met vuur, evenals „de theoretische top- bezuinigers in deze Kamer", zo vervolg de de heer Tilanus, kennelijk doelend op de VVD. De heer Tilanus adviseerde de rege ring de deblokkeringsvoor waarden los le laten. Waarom gaat de regering niet na of het in 1958 verantwoord is op mo netaire gronden al of niet tot uitbeta ling over te gaan? Wanneer de regering de deblokkering loslaat en de uitbetaling tot 1958 uitstelt, indien dit dan monetair mogelijk is, dan kunnen sommige leden van de CH-frac- tie, aldus de heer Tilanus, hun stem aan de motie-Biewenga onthouden. Met betrekking tot de motie-Janssen (KVP) adviseerde de hëer Tilanus de indiener na de onaanvaardbaarverkla ring door de regering zijn motie te wij zigen. In die zin, dat de regering bij de financiering van de vermindering van de verhoging van de consumptiemelk prijs van 10 op 6 cent per liter niet wordt voorgeschreven bezuiniging op de rijksbegroting als voorbehoudt „voor het geval de Egyptenaren tc-^igkeren in de kust strook van Gaza. Gaza heeft nooit aan de Egyptena ren behoord en deze gebruiken het slechts om Israël aan te vallen of te bedreigen", verklaarde de premier in het Israëlische parlement. Ben Goerion, die tevens minister van defensie is, voegde eraan toe: „Als de tijd komt, dat handelen passend en nodig is. zal de Israëli sche regering uiteraard niet tevoren mededeling doen van haar optreden." De adjunct-secretaris-generaal van de Ver. Naties dr. Ralph Bunche en de Egyptische president Nasser zijn van middag om twaalf uur voor het eerst bijeengekomen om' te spreken over de crisis rond Gaza. De Israëlische waarnemende afge- -vaardigde -blj'~tle V.NV-Mordeeai Ki- dron heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan secretaris-generaal Hammarskjöld om de „grote be zorgdheid" van Israël over de ontwik kelingen in de kwestie-Gaza tot uit drukking te brengen. Tevoren had Hammarskjoeld een gesprek met de Egyptische gedele geerde Omar Loetfi. De eerste Egyptische besluiten voor het gebied van Gaza zijn intussen uit gevaardigd, hoewel officieel nog niet is meegedeeld, wanneer Egypte het be- bestuur over het gebied op zich zal ne men. Het ministerie van Bevoorrading gaf opdracht de gehele fruitoogst van Gaza naar Egypte te vervoeren. De opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Amer, gelastte dat achterstal lig salaris van Egyptische bestuursamb- De Russische minister van Buiten landse Zaken Gromyko en de minister van Defensie Zjoekow zijn gisteren in Oost-Ber'ijn aangekomen voor de onder tekening van een overeenkomst over de legering van Russische troepen In com munistisch Oost-Duitsland. De overeenkomst regelt de status es» 400,000 man Russische troepen in Oost- Duitsland. tenaren ii. Gaza onmiddellijk moet ww» den uitbetaald. De Israëlische pers van dinsdag ge waagt in haar berichten van een „ter- reurgoïf" in het gebied van Gaza, die gepaard gaat met politieke en. andere moordaanslagen. Alle openbare diensten in het gebied zouden niet werken door dat Egyptische agenten een staking tegen de internationale troepen hebben afge kondigd. Deze troepen zouden machte loos staan, zodat „Egyptische handlan gers in werkelijkheid vrii-spel hebben";, JDe leider in-Gaza -zou Moenfe1- ét -ftajis- zijn, de vroegere onderburgemeester, die onder het Israëlisch bestuur gevan gen was gezet, en met andere politieke gevangenen door de V.N.-troepen zou zijn vrijgelaten. De bevelhebber van de politiemacht der V.N., generaal Burns, heeft dinsdag een verklaring uitgegeven naar aanlei ding van de dood van een twintigjarige Palestijnse vluchteling, die is bezweken aan een schotwond .welke hij heeft op gelopen bij de incidenten van zaterdag in Gaza zo meldt een correspondent van Belga. Burns zegt de dood van de jonge man te betreuren en verzekert, dat de - in ternationale strijdmacht niet in Gaza is om op wie ook te schieten en nog min- der óm straffend in te grijpen maar om rust en orde te bewaren. Het tarief voor drukwerk wordt ver hoogd van 2 cent tot 4 cent per 50 gram. De pakketpost, de postwissels, het expresserecht en het aantekcnrecht en de kwitanties worden eveneens duur der.'Voor stortingen bij de Postcheque- en Girodienst zal 15 cent (was 10 cent) betaald moeten warden, terwijl cheques een bedrag van 25 cent {was 10 cent) zullen vragen. De andere verhogingen betreffen de abonnementskosten voor de telefoon, het tarief voor telegrammen en het radio verkeer en de ahnnnementen van de draadomroep. Reeds geruime tijd was bekend, dat de P.T.T. over zou gaan tot een tariefs verhoging. Dit bleek o.m. uit de behan deling van de begroting van het Staats bedrijf in de Tweede Kamer. Thans zijn de algemene maatregelen van bestuur afgekondigd welke de ver hogingen mogelijk moeten maken. De bedrijfsresultaten van het Staatsbedrijf der P.T.T. vertoonden de laatste jaren een voortdurende verslechtering. Sinds 1953 liep het saldo van de exploitatiere kening terug van 54 miljoen tot ƒ3 miljoen in 1955, alhoewel voor 1958 "op een nagenoeg sluitende rekening kan worden gerekend, werd voor 1957, bere kend naar het huidige baten- en lasten- peil, een verlies van tussen ƒ50 mil joen en 55 miljoen geraamd, Het was noodzakelijk tot tariefsverho ging over te gaan. Deze tariefsverho ging zal per jaar totaal 56.1 .miljoen meer inkomsten geven. Op ruime schaal zal de P.T.T. be kendheid geven aan de nieuwe tarieven, waarvan de meeste ingaan per 1 apriL Enkele verhogingen gaan later, o.a. op 1 oktober (voor de nieuwsbladen) en op 1 januari (voor telegramadres sen) in. De tariefsverhoging heeft het aanma ken van twee nieuwe postzegels noodza kelijk gemaakt Uitgegeven zullen wor den postzegels van 8 cent van het cij- fertype en postzegels van 70 cent met de beeltenis van de Koningin. Enkele van de belangrijkste nieuwe tarieven zijn: brieven (lokaal) nieuw 10 cent, oud 7 cent, brieven (interlokaal) nieuw 10 ct, oud 10 cent, briefkaarten (lokaal) nieuw 7 cent, oud 6 cent, briefkaarten (interlokaal) nieuw 7 cent, oud 7 cent, drukwerken nieuw 4 cent, oud 2 cent per 50 gram, nieuwsbladen ingaande 1 oktober 1957, nieuw 1 cent, oud 0.7 cent per 55 gram, postpakketten nieuw 70 cent, oud 60 cent, per 1 kg. brieven internationaal, behalve Benelux en rijksdelen overzee, nieuw 30 cent, oud 25 cent, luchtpostbladen nieuw 30 cent, oud 25 cent, briefkaarten (interna tionaal) nieuw 20 cent, oud 15 cent, drukwerken (internationaal) nieuw 6—4 cent, oud 53 cent, aantekenreeht, nieuw 25 cent, oud 20 cent, expresse- recht nieuw 50 cent, oud 30 cent, post wissels nieuw tot en met 25 25 ct, oud tot en met 12.40 10 cent, gewone kwi tanties nieuw 30 cent, oud 25 cent, giro stortingen nieuw 15 cent, oud 10 cent, cheques nieuw 25 cent, oud 10 cent, abonnement telefoon ongeveer 20 procent verhoging, b.v. nieuw 3 oud ƒ2.50, nieuw 6, oud 5, telegramtarief nieuw 80 cent per tien woorden, oud 60 cent toeslag gelukstelegrammen nieuw 50 cent, oud 40 cent, telex-maandabonnement, nieuw 80, oud 60 (gaat in per 1 mei, Draadomroep, abonnement nieuw 2.50, oud 2. Het Suezkanaal zai op 10 april voor al le soorten schepen, dus ook voor schepen van meer dan 10.000 ton open zijn. Dit heeft een woordvoerder voor generaal Wheeler, die belast is. met het toezicht op de bergingswerkzaamheden in het Suez kanaal in opdracht van de Ver. Naties, meegedeeld -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1