Richteren 1:18 Britse Viscount stortte op huizenblok Boycot van het Suezkanaal NA MISLUKTE LANDING TE MANCHESTER Over de kop en in brand Zeer grote militaire macht in en rondom Boedapest De Hongaarse vluchtelingen herdachten revolutie 1848 Koningin liet de „Prins der Nederlanden" te water Gift voor sociale instellingen in West-Indië ier gezinnen moesten veilig heenkomen zoeken Afkondiging noodtoestand kwestie van leven en dood Djakarta neemt het kalm op Herdenking revolutie 1848 Hei Britse aandeel %p de iverf van P. Smit Jr-, te Rotterdam Weer over zicht Dagorder van Soekarno Nederlands oudste man wordt 106 Ai'* VRIJDAG 15 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3639 A Weerbericht „Amsteldyk" redde een drenkeling uit de Schelde „Zuiderkruis" zet reis van de „Waterman" voort Samenkomst in Haagse dierentuin Felle brand in pand te Rotterdam Treinramp in Finland Knallen Guus tip weer Bijeenkomst Niet uit de dienst (Van een onzer verslaggevers) IK doop U Prins der Nederlanden, en wens U een behouden vaart". Met deze woorden volbracht H.M. de Koningin gistermiddag op de werf van P. Smit jr. N.V. te Rotterdaitn de tewaterlating van het motorvrachtpassagiersschip „Prins der Nederlanden", gebouwd voor de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam Nadat de vorstin de fles champagne tegen de boeg van het schip geworpen had, trok zij met behulp van een touw de laatste beletselen weg, waardoor het schip, onder luid gejuich van een^rote menigte toeschouwers, statig in zijn element kon glijden Ontvangst O Zie verder pagina5 Hongersnood in Z.-Korea Kabinet niet bijeen Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJacbtcndienst abonnementen 18.30—19.30 U. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klfchtendienst: 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat, 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 57 cent per week. J 2A3 per maand, 7,40 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. WEINIG VERANDERING Veel bewolking met plaatselijk enige regen of mot- regen. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. 16 maart zon op 6,55, onder 18.48: maan op 19 51, onder 6 37. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT p. E politiek der Verenigde Naties L/ ten opzichte van Israël ontbreekt ret aan elk spiertje van moraliteit. Israel heeft toegestemd in de ontrui ming van de Gaza-strook, omdat het gebied door de V.N.-troepen zou wor den overgenomen en niet door de Egyptenaren. Het grote punt voor Israel was cl. dat dit gebied niet meer zou kunnen worden gebruikt als basis voor de overvallen van Egyptenaren op Israël. Nauwelijks echter hebben de Israë li's hun hielen gelicht en zijn de V.N.- lroepen de Gaza-strook binnengerukt of de heer Nasser ber.oemt een Egyp tische gouverneur van Gaza, die het burgerlijk bestuur zal overnemen. Rn de V.N.-functionarls Bunche haast zich om te verklaren dat dit door de V.N. wordt aanvaard. Het schijnt dat de V.N.-troepen zich zo'n beetje langs de Israëlische grens legeren om incidenten te voorkomen. Maar het is duidelijk dat dit handje vol V.N.-soldaten een grens niet her metisch kan bewaken. Wanneer het gebied achter die V.N.-soldaten hele maal vrij in handen van Egypte komt, zodat dat land daar kan uitspoken wat het wil, is het duidelijk dat de hele V-N.-bewaking een paskwil wordt. Dat ts dan ook al prompt gebleken. Het eerste grensincident is ai weer ge meld. Men kan niet anders zeggen dan dat de behandeling die Israël ondergaan heeft van de zijde van de Verenigde Naties weinig verschilt van een mise rabel verraad. DE Verenigde Staten hebben hier een grote verantwoordelijkheid Zij hebben er Israël toe gebracht om in de ontruiming te bewilligen. Zij hebben de illusie gewekt dat er voor gewaakt nou worden dat Egypte iiiet weer In de gelegenheid werd ge steld om zijn schandelijk bedrijf tegen Israël opnieuw te beginnen. De Verenigde Staten kunnen zich niet verschuilen achter de heer Ham- marskjoeid. Zij hebben een eigen ver antwoordelijkheid. De Veren'gde Na ties hadden geen veer van de mond kunnen blazen als de Verenigde Staten niet voor de adem hadden gezorgd. De Verenigde Staten hebben de actie van frankrijk en Engeland in Egypte lam gelegd. Zij hebben Israël slie vruchten van zijn overwinning in een strijd voor wettige zelfverdediging ontnomen. Zij hebben daarna plechtig ver klaard dat zij nu hun roeping In bét Midden-Oosten zouden gaan vervullen. Eisenhower-doctrine noemden ze dat. Men moet zich realiseren wat het betekent al* men een klein volk, dat leeft te midden van vijanden de vruch ten van zijn overwinning in een atrijd om recht ontneemt Dan neemt men daarmee de verant woordelijkheid voor de handhaving des rechts onvermijdelijk over. Daar kan men zich dan niet aan onttrekken. Dat betekent dat de Verenigde Sta ten nu langzamerhand duidelijk partij moeten kiezen voor Israël. Zij behoren te verhinderen dat Egypte zich weer in al de posities nestelt, die het op zo haasachtige wijze aan de Israëli's prijsgaf. In een open oorlog bleek de Egyptische militaire macht geen knip voor de neus waard. Zij kan alleen miir onder de bescherming van de Verenigde Naties en van een wapen stilstand «commissie stlekemweg vreedzame boeren, vrouwen en kinde ren overvallen. Dat gevaar dreigt nu weer. En de Verenigde Staten, die Engeland, frankrijk en Israël verhinderden in hun militaire operaties tegen Egypte, drsgen de verantwoordelijkheid voor wat daar ginder nu aan onrecht Israël sangedaan wordt. De Verenigde Naties hadden beter gedaan het maar bij Richteren 1:18 te laten: „Daartoe nam Juda Gaza in »et zijne iandpale". Vier Nederlanders bij vliegramp gedood In parlementaire kringen in Engeland verluidt, dat premier Macmlllan voorne mens Is, b(j rijn ontmoeting met Eisen hower een boycot van het Suezkanaal voor te stellen, tenzij Egypte voor de toekomst van het kanaal naar rede wil luisteren. Frankrijk zou hieraan willen meedoen, maar men acht Amerikaanse steun on misbaar. alleen al omdat men in geval van een boycot aangewezen is op Ame rikaanse olie. Het jongste verleden heeft echter ge toond. dat de aankoop van olie uit het doliargebied geen groot probleem is en met het inwerking stellen van de Syri sche pijpleiding zal de behoefte aan ohe Amerikaanse minder worden. (Van onsa correspondent) Het s.s. „Amsteldyk" van de Hol- innd-Amerikaiijn heeft op weg Tan Antwerpen naar Rotterdam op de Schelde een drenkeling aan boord ge nomen. De man bleek afkomstig te xijn van d# „Hador", een Israëlisch schip, dat op weg was naar Antwerpen. In opdracht van de H.A.L. zette de gezagvoerder van de „Amsteldyk" kapitein T. H. J. Timmer, koers naar Vlissmgen. waar de drenkeling gister avond om kwart over zes aan iand is gezet. De man is onmiddellijk naar Antwerpen vervoerd, waar hij zich weer bij zijn kapitein zou kunnen melden. Het emignurtensohlp .-.Zuiderkruis" sal de reis voorteelten, die begonnen was door de „Waterman", die gisteren een aanvaring heeft gehad. De „Zuider kruis" sou vanmorgen uit Amsterdam naar Brest vertrekken. Daar za! de „Zuiderkruis" passagiers en bagage van de „Waterman" overne men en de reis naar Canada voortzet ten. De „Waterman" zal uit Brest naar Rotterdam varen voor reparatie. De passagiers, die dinsdag met de „Zuiderkruis" naar Australië zouden ver trekken. gaan nu 7 of 10 dagen later. Zij reizen met de „Waterman" als die tijdig is hersteld of met de „Groo- te Beer". EEN viermotorig Viscomt straalvliegtuig van de Britse lucht vaartmaatschappij B F A. is gistermiddag, komend van Araster dam, vlak bij het vliegveld van Manchester op een huizenblok neer gestort en in vlammen opgegaan. Alle vijftien passagiers en vyf be manningsleden kwamen om het leven, evenals een moeder met haar kindje in een van de getroffen huizen. Onder de slachtoffers bevonden zich vier Nederlanders: de he ren L. de Swaan en M de Swaan (broers) uit Amsterdam; de heer H. P. Hamann uit Enschede en de heer J. Voorthuis, een Neder lander, die in Engeland woonde. De bemanning bestond uit Engelsen. Het vliegtuig raakte bij de landing het uiteinde van de landingsbaan, maar veerde weer de iucht In en kwam enige honderden meters verder op twee huizen terecht. De huizen werden totaal vernield. Een derde huis werd beschadigd. Ooggetuigen hebben, toen het toestel, scheef in de lucht hangend, laag over de huizen scheerde, harde knailen ge hoord. Daarna sloeg het vliegtuig om en kwam op de huizen terecht. Het was de eerste maal dat eën Vis count op een tijnvlucht verongeluk'-. Het toestel, dat Discovery heette, w.j het eerste van de Discovery-klasse, waarvan de BEA er verscheidene heeft, en die alle genoemd zijn naar beroemde ontdekkingsreizigers. Het verongelukte vliegtuig, dat 47 passagiers kon vervoeren, was het oudste van deze serie. Het was op 4 januari 1953 m dienst gesteld. Het toestel, de G-ALWE, war, om kwart over één Nederlandse tijd van Schiphol vertrokken. De bemanning be stond uit twee piloten, een radiotelegra fist, een steward en een stewardess. Het ongeluk gebeurde even -voor drie uur Nederlandse tijd, onder gunstige weersomstandigheden. Volgens ooggetuigen scheen de Vis count in moeilijkheden te verkeren, toen hij op de landingsbaan van het vliegveld Rtngway afkwam. Het toestel kwam zeer laag aanvliegen, cn zo scheef, dat een van de vleugels de grond raakte, waar door het vliegtuig over de kop sloeg en op zijn rug vliegend door de even ver der gelegen hutzen heen smakte. Na het ongeluk wilden omwonenden terstond te hulp snellen, maar de vlam men en de rook hielden hen op een afstand. Toen de brand geblust was. Gewapende militie heeft donderdag te Boedapest de wacht betrokken bij het standbeeld van Petoefl, Hongaar se dichter en held uit de revolutie van 1848. Zoals bekend zal deze revolutie vrijdag in Hongarije herdacht worden. Men is van mening dat dit stand beeld waarschijnlijk een brandpunt zal vormen voor demonstraties tegen het huidige communistische regime in Hongarije. Veel mensen droegen donderdag (Van omfe Haagse redacteur) «Hongaren wanhoopt niet uw land Ml herrijzen er is een God die leeft". Met deze woorden besloot de heer Jan Drop van de Nat. Fed. Raad van Voormalig Verzet Nederland vanmor- 8«n zijn toespraak in een der zalen ■"an de Haagse Dierentuin waar een drukbezochte bijeenkomst van Hon gaarse vluchtelingen alkomstig uit Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Delft, Utrecht en Leiden werd ge houden. Vandaag herdenken de Hongaren de 15e maart 1848 de dag waarop de dichter S. Fetöfi op de trappen van het Nationaal Museum van Boedapest z'jn befaamde gedicht „Talprama- 8yar" „sta op Hongaar" voordroeg. Petöfi was een van de vurigste geestelijke voorbereiders en leiders van de vrijheidsstrijd. De bijeenkomst jn de Dierentuin moest een feestelijke herdenking zijn maar de Hongaren konden uiteraard niet uitbundig zijn. Integendeel, reeds bij de opening van de bijeenkomst met het zingen van het Hongaarse volkslied „God zsgene de Hongaren" waren vele aan wezigen hun ontroering niet meester ®n lieten de tranen de vrije loop. De gevluchte journalist J. Erben wees in een korte toespraak op de be tekenis van deze nationale feestdag en Jan Drop vertelde iets over het Ne derlandse verzet in de jaren 194045. Zijn woorden werden onmiddellijk in het Hongaars vertaald met behulp van een bandrecorder. In autobussen begaven de Honga ren, onder wie enkele vrouwen in nationale klederdract, zich naar de Waalsdorpervlakte waar een krans ge legd werd bij het gedenkteken voor de gevallenen. De krans droeg twee iinten, een in de Nederlandse en een in de Hon gaarse kleuren. „De Hongaren eren de verzetstrijders van Nederland" stond er op de linten. Vervolgens ging men naar het Plein. Een deputatie bestaande uit de heren I. Erben en K. polgar bood p het departement van Buitenlandse Zaken de directeur Europese Zaken een memorandum aan welke in het Engels was gesteld. Hierin wordt een beroep gedaan op de Ver. Naties om de zaak van de Hongaarse vrijheid niet te vergeten. Ook wordt verzocht dat de Ver. Na ties er bij de regering-Kadar op zal aandringen met de Russen over het terugtrekken van de troepen. In optocht trokken de Hongaren tenslotte terug naar de Dierentuin waar men nog geruime tijd gezellig bijeen was. Enkele leden van het be kende gezelschap Lajos Veres luister den het samenzijn op. Men zong ook het zesde couplet van ons Wilhelmus speciaal in het Hongaars vertaald. Vanavond worden ook dergelijke bijeenkomsten in andere plaatsen van ons lar.d gehouden ine mijnstreek. strikjes met de nationale kleuren van het land. De regering-Kadar heeft in de Hongaarse onderwijsinrichtingen een rondschrijven doen verspreiden, waar in het kinderen beneden de veertien jaar verboden wordt zich vrijdag, op straat te begeven, indien zij niet door een volwassene worden vergezeld. Leerlingen van middelbare scholen mogen niet in groepjes door de stra ten lopen. De regering is blijkbaar beducht dat zich, evenals in vorige jaren, af vaardigingen van scholieren naar het standbeeld van Petoefi zullen bege ven, om deze grote Hongaarse vrij heidsstrijder te eren. Boedapest geleek donderdagavond op een legerkamp. De honderden po litie- en militiemannen, die reeds in de voornaamste straten van de Hon gaarse hoofdstad patrouilleerden ont vingen nog steeds versterkingen. De communistische leiders kwamen bijeen in het operagebouw, waar een ontvangst werd gegeven aan de voor avond van de herdenking, op vrijdag, dat 15 maart 18Ï8 de opstand tegen het toenmalige Oostenrijkse bewind uitbrak (die met Russische hulp werd neergeslagen). Er werden geen patrouillediensten door Russische militairen verricht. Wel wwrd ergens in Boedapest een vrachtauto met bewapende Sowjet- militairen, met stalen helmen op, ge zien. In de omgeving van een Sowjetrus- sisch hoofdkwartier waren twee vol ledig bemande pantserwagens opge steld. Te Wenen is donderdag van ge woonlijk betrouwbare"* bronnen te Boedapest vernomen, dat zich thans negen Russische divisies in Hongarije bevinden, waaronder vijf met pant serwagens uitgeruste divisies, drie divisies infanterie en een divisie luchtdoelgeschut. Gemeld wordt, dat alle lopende pa tiënten van een groot ziekenhuis in het centrum van Boedapest naar buis zijn gezonden, terwijl de overblyven- den naar het souterrain zijn overge bracht, zuliks om plaats te maken voor slachtoffers, die men van de trokken de redders met blote handen de nog smeulende wrakstukken opzij in de hoop overlevenden te vinden. Een andere ooggetuige verklaarde, dat twee kinderen op de stoep van een der getroffen huizen speelden, toen het vlieg tuig aankwam. Zij konden nog net bij tijds weglopen. Het toestel trachtte twee scholen te vermijden, en raakte toen de rij huizen. De president-directeur van de B.E.A.. Anthony Mlhvard, die donderdagavond de plaats van de ramp heeft bezocht, verklaarde, dat de resten van het toestel zo klein zijn. „dat er heel wat uit te zoeken is voordat w(j tot enige conclusie kunnen komen". De directie van de B.E.A. heeft ver klaard, dat er geen sprake van is, dat de Viscounts voorlopig uit de dienst ge nomen worden. Koningin Elizabeth zou de volgende maand met een Visoount naar Parijs gaan. De 64-jarige heer H. P. Hamann uit Enschede was directeur van de N.V. Mac Fadden's Company, een Amerikaan se katocnfirma. Hij is lange tijd voor zitter geweest van de Twentse Katoen- agenten Vereniging, bestuurslid van de Vereniging voor de Katoenhandel te Rotterdam en van de Kamer van Koop handel te Hengelo. In het Overijsels Philharmonisch Orkest is hij cellist ge weest. De heer Hamann was uit Estland afkomstig en was tot Nederlander gena turaliseerd. Hij is vroeger officier in het Tsarenleger; geveest. Hij_, was gehuwd cn- had twee -dochters. De heren L. dc Swaan en M. de Swaan waren directieleden van de N.V. De Swaan—Bonnist te Amsterdam, een van de grootste Nederlandse zaken op het ge bied van im- en export van jutezakken. Beiden waien omstreeks 45 jaar oud. Zij maakten een zakenreis naar Schotland. Het motor vrachtpassti'j;i er nchip Prins der Nederlanden" even voor de stapelloop op de uerj lou P. Smit Jr. N.V. in Rotterdam OE Engelsen willen hun mankracht op het vasteland var Europa in krimpen. Zij mogen dat niet doen dan met goedvinden van hun partners in de Westeuropese Unie. Die partners hebben daartegen terecht grote be zwaren. Er moet op het vasteland van Euro pa een sterk schild van conventionele (d.w.z. gewone „ouderwetse") verde digingsmiddelen bliiven. Want het zijn die strijdmiddelen, dit de Russen moeten verhindoren naar de Atlanti sche kust op te rukken Het is van groot belang dat de samenstelling van die strijdmacht niet uitsluitend uit Duitsers, Fransen. Belgen en Neder landers bestaat. .Amerikanen, Canade zen en Brittan moeten er in beduiden de mate bij zijn. Dat geeft aan die macht niet alleen een feitelijke maar ook èen morele kracht. En daarom hopen wij dat de andere WEU-landen en In ruimere zin de an dere Navo-landen eraan vast zullen houden dat Engeland zijn troepen sterkte in Duitsland niet vermindert De Koningin was gekleëct" *fh een korte nerts-bontjas en droeg een klem grijs boedje. Even-over drieën arriveerde zij op de werf van P. Smit, waar Z.K.H. prins Bernhard Dp Koningin kijkt met prins Bernhard toe hoe de fles champagne legen het schip te pietter slaat, enkele minuten tevoren reeds uit Den Haag was aangekomen. De prins droeg een blauw kostuum. - Op de werf werden de koninklijke gasten ontvangen door mr. G. E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam, en mr. K. P. van der Mandeie, kamer heer i.b.d. van H.M. de Koningin. Zodra H.M. de terreinen had betreden, werd op dê hoogste kraan de koninklijke standaard gehesen. Bij de ingang van het hoofdkantoor werden aan de vorste lijke bezoekers voorgesteld ir. J. B Giljam, directeur van de machine fabriek en scheepswerf P. Smit jr. N V., jhr, H. van Lennep, directeur van de KNSM en hun echtgenoten. In de hal bood het kleindochtertje van de directeur van P. Smit jr. N.V. de 9-jarige Rene Giljam de vorstin bloemen aan. Weeroverzlcht De Bilt, vrijdag 10 uur. Om een depressie die over Scan dinavië naar West-Rusland is getrok ken is zeer koude lucht uit Noord- Rusland over Finland naar Scandina vië gestroomd. In Finland vroor het in de afgelopen nacht 17 graden, in' Noord-Scandinavië omstreeks 20 gra den. In Stockholm werd 8 graden vorst gemeten. De winter is daar dus nog in volle gang. De koude Russische lucht kwam juist voor dat hij de Noordzee be reikte tot stilstand. Om een hogedrukgebied boven Frankrijk stroomt zachte en vochtige oceaanlucht uit het zeegebied bij de Azoren via de Britse eilanden naar het -Noordzeegebied. "Het binnendrin gen van deze lucht ging in ons land met wat lichte regen gepaard. In de komende 24 uur blijft ons land in de zachte en vochtige oceaanlucht In de temperaturen zal daarom weinig ver andering komen. Volgens te Tokio ontvangen berichten heerst in Zuid-Korea een ernstige hon gersnood. Ongeveer twee miljoen men sen, tien procent van de bevolking, heb ben hulp nodig. Een groot aantal van hen zou zich met gras en ratten in het leven houden. Sinds de herfst van het vorige jaar zijn de oogsten in Zuid-Korea slecht ge weest. Om het voedseltekort te bestrij den is 58.000 ton rijst uit de Verenigde Staten ingevoerd. Het pand, Wapenstraat 17a in Rotter dam-Zuid, is gisteravond door een felle brand geteisterd. De vier gezinnen, die hier wonen, konden met behulp van om wonenden een veilig heenkomen zoeken. De brandweer bestreed het vuur met een groot aantal stralen. De aangerichte schade is vrij aanzienlijk. De gedupeerde gezinnen waren in de loop van de nacht genoodzaakt bij buren hun intrek te ne men. Alle misère begon, toen omstreeks elf uur de schoorsteenioper in de achter kamer op de eerste verdieping in brand raakte. Een petroleumkachel stond te dicht bij de schoorsteen cn. het vuur ver toonde zich spoedig op de schoorsteen. Na de schoorsteenioper vatte de gor dijnen vlam en niet lang daarna had het vuur het plafond reeds bereikt. Dc bewoners van deze verdieping, de familie J. F. van der Steene, namen ijlings de vlucht. Zij schreeuwden alien luidkeels: „Brand, brand". Op dit ge roep verscheen de benedenbewoner, de heer H. van Aken. Hij stelde alles m het werk de gezinnen op de tweede en derde etage te waarschuwen voor het dreigende gevaar. Hierin slaagde hij. maar de intussen aangesnelde omwonenden vroegen zich af hoe de in gevaar verkerende mensen uit het brandende pand moesten komen. Het betrof hier de heer en mevrouw Geilings en het gezin De Gast. De meeste zorgen werden gemaakt over het twee jaar oude dochtertje van de familie De Gast. want duidelijk was. dat er nog herdenking van de Hongaarse op stand van 1848 verwacht. In alle kazernes in Boedapest zijn grote hoeveelheden levensmiddelen en ammunitie opgeslagen. slechts een uitweg was en dat was via het dakraam over het dak. De heer De Gast. die zich eveneens ge realiseerd had. dat men slechts op deze wijze het brandende huis kon ontvluch ten, verscheen spoedig in de dakgoot met zijn kind in de arm. Na hem kwamen ook zijn vrouw cn de heer en mevrouw Geilings. De brandweer was intussen gearri veerd en met vier nevelstralen en zes stralen op de waterleiding word de vuur zee bestreden. Na ongeveer een uur was men de brand meester. De biussmgs werkzaamheden stonden onder leiding van de hoofdman A. I. Boone. Omtrent het bedrag van de aangerichte schade kon nog niets met zekerheid worden ge zegd. Van het meubilair bïeef echter vrijwel niets meer over. Vanmorgen zijn in de omgeving van het station van Hitala in Midden Finland twee expreslreinen met el kaar in botsing gekomen. Bij deze ramp werden tien personen op slag gedood en zestig gewond. De beide treinen reden in vrijwel volle vaart tegen elkaar op. De bot sing vond plaate op een eenzame plek in een bebost gebied. Volgens de eerste berichten waren er veertig ernstig gewonden. Er zijn ambulances en politiewagens naar de plaats van de ramp gezonden Uit Helsinki zijn vliegtuigen opgestegen om hulp te verlenen. President Soekarno verklaarde donderdagavond, dat de afkondi ging van de noodtoestand voor geheel Indonesië „een kwestie van ieven en dood voor het land be tekent". By het voorlezen van een dag order in een binnenlandse radio- uitzending, zei de president: „Het opperste bestuur is tydelyk in myn handen gelegd in myn kwa üteit van hoofd van de staat en opperbevelhebber van de gewa pende machten." Zijn afkondiging van de staat van oorlog en beleg toelichtend, zei president Soekarno: „Juist op het kritieke ogen blik, dat internationale toestanden om ons heen een toppunt bereiken, buiten landse subversieve activiteiten in ons gebied aan de orde van de dag zijn, heersen tweedracht en strijd ook onder ons. Nog erger, herhaaldelijk werden pogingen gedaan tot een greep naar de macht tegen de centrale regering. In de provincies is achtereenvolgens het gezag overgenomen. Wij kunnen niet toestaan, ai deze dingen op hun beloop te laten, dit zou ineenstorten van de grondvesten van onze staat betekenen, ontbinding van de eenheid van onze staat, het verlammen van het gezag van de staat." De president zei, dat het vanzelf sprak, dat bet vacuum, veroor zaakt door het ontslag van „het zoveel ste kabinet", vol gevaren was en dat hij daarom de krijgswet voor het hele ge bied van de -Indonesische republiek had afgekondigd. De voorzitter van het Indonesische parlement, mr. Sariono, heeft bekend gemaakt, dat het parlement niet b(jeen zou komen, zolang het kabinet demissio nair ts. Hij verwachtte, dat de staat van oorlog en beleg van kracht zou blijven tot een nieuw kabinet, dat in staat was goed te functioneren, gevormd was. De duur van de afkondiging van de noodtoestand zou er geheel van af hangen of spoedig een nieuw kabinet kon worden gevormd, so iel h(j. In politieke kringen te Djakarta vroeg men zich af of Soekarno verschillende partijen zou polsen alvorens een nieuwe formateur te benoemen. Hij heeft niet aangekondigd, dat hij partijleiders zou horen voor de aanwijzing van een nieuwe premier, toen hij donderdag ochtend het ontslag wan het kabinet- Ali Sastroamidjojo aanvaardde. In sommge politieke kringen ver wachtte men, dat hij dit keer de keus op zichzelf zou laten vallen. "De nationalistische dagbladen in Djakarta schreven gisteren, dat de staat van oorlog en beleg de formatie van een nieuw kabinet zal vergemakke lijken en de betrekkingen tussen de hoofdstad en de opstandige buiten gewesten zal normaliseren. Het invloed rijke socialistische dagblad „Pedoman" betoogde daarentegen, dat de afkondi ging van de staat van oorlog en beleg „de spanningen zai doen toenemen en de moeilijkheden zal vergroten". Politieks; waarnemers geloven niet, dat het nieuwe kabinet communisten zal bevatten. De Nahdatoe! Oelama zou stellig niet instemmen met de vorming van een coalitieregering met de com munisten. Ook een kabinet van natio nalisten en Nahdatoel Oelama zal waarschijnlijk niet het gezag van de centrale regering in de gebieden buiten Java herstellen, daar het patroon van dit kabinet gelijk zou zijn aan het tegenwoordige. De „Indonesia Raya" voorspelde, dat de president een zakenkabinet met linkse leiders zal vormen. De oudste mannelijke inwoner van Nederland, de heer J. Kip uit Drei- scbor. wordt op 18 maart 106 jaar. Voor het plaatsje Dreischor is dit aan leiding die dag een aantal feestelijk- neden te houden, soals een traktatie van de kinderen, een traktatie voor ouden van dagen, draaiorgelmuziek, een fakkel- en lampionoptocht en een serenade.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1