Egyptische politie in Gaza ingeschakeld Moskou stelt Europees atoom-akkoord voor V.S. en Hitler-Duitsland onderhandelden over een joods vader and Makarios naar Londen Emigranten van Waterman nu op Zuiderkruis Pres. 9M lippijnen omgekomen bi v ie on, eluk D Wat is dat Y Staking legt scheepswerven lam de Engelse MEVROUW MEIR IN NEW YORK Amerikaanse hulp voor Libanon 9!k Fransen achter Israël Ook Nederland k Plan om Euratom te torpederen Gisteren vertrokken uit Brest Ernstige politieke terugslag Weeroverzicht T weehonderdduizend man naar huis Metaalindustrie zal volgen MAANDAG 18 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3641 Weerbericht Vij t' zwaargewonden hij auloholsing Vier punten Atoomeeiitrum DOCUMENTEN ONTHULEEN: Hongarije laat twee predikanten vrij Diepe rouw Plannen voor uitgifte K.L.M.-aandelen in de V.S. Duitsers herdachten Anne Frank Mussolini BETOGER IN GAZA DOODGESCHOTEN Coaster „Zuiderzee" had aanvaring gratis tot I ft pril 1957 Israels eisen Rusland heelt gisteren samen werking van alle Europese lan den op het gebied van economie cn atoomenergie voorgesteld in plaats van de gemeenschappelijke Westeuropese markt en atoomge meenschap. In de Westelijke hooidsteden beschouwt men dit voorstel als een poging om de bekrachtiging van de verdragen over Euro- markt en Euratom in de grond te boren. Beloften V.S. DE Verenigde Staten en Hitler- Duitsland hebben in 1939 on derhandelingen gevoerd om voor de uit Nazi-Duitsland en andere Europese landen verdreven jood se burgers een nieuw vaderland te vinden. Beide landen vonden Palestina ongeschikt voor dit doel. President Roosevelt gal de voorkeur aan Portugees Angola. RUIM 200.000 arbeiders op de Britse scheepswerven zijn zaterdag in staking gegaan. Reeds voor het officiële uur van de sta king twaalf uur hadden tienduizenden arbeiders het werk neergelegd. Hiermee is waarschijnlijk het ernstigste arbeidsconflict in Enge land ontstaan sedert de algemene staking in 1926. Zuare last Rotterdam: Witte de Withuiaal 30 - Tdcf. lluTüö <4 1.) Postbus 1111! Posiriio No. 434319 Ktachicndienst abonnementen 18 3»—19 30 u Zatcrdaps 17—18 uur: Telefoon 113700 •«•Grave niwre Hu; gen-plein 1 IVirf I334fi7 il 1) Posbus 1001 PoMstio Xo. 424807 Klrrhlcudic*-.; lo'10—1930 u: Tel 362569 Schiedam, Lauze Kerkstraat 24b - Telefoon 67382 Abonncmentspi ijs 37 cent nr> vrek f 243 per maand f 7 40 pei Ineaitaal - Losse nnmmt|, jjj C(>n, Verschiint dagelijks TUïUM1 Directeur: ft. DE RUIG "Weersverwachting', geldig tot dinsdagavond. TOENEMENDE BEWOLKING 1 oencmcnde bewolking met later plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige vind tussen west en zuid- nest. Vannacht kouder, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 19 manrt £on op 6 48, onder 18 53: niaao OP 2J 15. onder 8 01 o Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. .1. S. BRUINS SLOT Israël overweegt een militair e actie Door tol 1111 loc onbekende ooi 7 aak rijn gisteravond op het kruispunt van de AarUhertogenlaan e:i de Oithenseweg ie 's-Hertogcnbosch een volkswagen- busje c" cen personenauto met elkaai in botsing gekomen, ten gevolge waar van vijf personen eitistig gewond wer den. De inzittenden van liet busje waren d heer en mevrouw Kloppenburg ml Eindhoven en de 77-jnrige heer Kloppen burg Uit Arnhem. Zij werden r.aar het groot zickengasthuis te 's-llei togenbosch overgebracht. In de personenauto zaten de 56-jange heer A- Houtschild en de 35-jarige heer Til. Xuypers uit 's-Giavc-nhage. die naar htt Sint Carolusziekcnhms zijn overge bracht, Het onderzoek naar de ooizaak van de aanrijding was onmogelijk, om dat de slachtoffeis allen bewusteloos waren rn niemand getuige van de aan rijding is geweest. De Verenigde Staten z.ullon de Liba nese strijdkrachten voorzien van ..be paalde uitrustingsstukken", ter aanvul- mg van de onlangs -ericcnde aanzien lijke militaire steun. Dit is zaterdag bekendgemaakt na af- loop van de besprekingen tussen Liba nese functionarissen en Eisenhowei s speciale vertegenwoordiger. James P. Richards. De heer Richards maakt een icis door het Midden-Oosten om dc Eisenhower- leer toe te lichten. Amerika zal ook slcun verlenen bij de bouw van huizen 011 de aanleg van elektricitcits- en waterleidingsbedrijven, irngatiewerkcn, wegen en vliegvelden. j E Israëlische regering za! de mogelijkheid van militaire actie ernstig overwegen. Dit heeft de Israëlische minister van Buiten landse Zaken, mevrouw Meir, gisteren kort na haar aankomst in New York meegedeeld. De aanwezigheid van een Egyptische militaire staf in de strook van Gaza is het sein, dat de veiligheid van Israël in gevaar verkeert, zei mevrouw Meir. „Dit za' Israël misschien dwingen uit zelfver dediging maatregelen te nemen Op de vraag of Israël zich door de Ver. Naties „verraden'' voelt, antwoordde mevrouw Meir: „Wij zullen nog een of twee dagen wach ten. Wij zijn geen volk dat gemakkelijk het vertrouwen verliest." De door Egyptenaren geleide Palestijnse politie heeft inmiddels de handhaving van de openbare veiligheid in de Gaza-zone overge nomen van het politieleger der Verenigde Naties. Een eenheid van het politieleger een gemotoriseerde 'compagnie infanterie uit Joegoslavië heeft zich uit Gaza teruggetrokken op El Arisj in Egypte. Op hetzelfde ogenblik verdwenen de V.N.-patrouilles uit de straten van Ga?.a. Op wee Iiwu- New York heeft de vrou welijke Israëlische minister Ui Farijs met die Franse premier Guy Moll< en de minister van Defensie, Bournes Man- noury gesproken. Na afloop noemde xlj de besprekingen zeer bemoedigend. „Ik geloof dat er geen enkel verschil van ment ig tnssen onze regeringen bestaat". t'it Israéll«chf- bron wordt vernomen dat Frankrijk fsraëi heeft aangemoe- digd niet te berusten in overneming van de strook van Gaza door Egypte. In Washington zal mevrouw Meier vandaag met minister Dulles spreken, die gisteren is teruggekeerd van dc Zoa vo-confcrentie tn Canberra, Een woord voerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat mevrouw Meier bij haar besprekin gen met de Amerikaanse leiders za! eiser., dat de politiemacht der V.N. de volledige en uitsluitende verantwoorde lijkheid voor het gehele bestuur in de z.ene van Gaza op zich neemt. Zij zal tevens eisen, dat de Egyptische gouver neur van Gaza. generaal Latif. met zijn staf uit de zon: vertrekt. Hel Russische voorstel werd gedaan in een verklaring die OP *en perscon ferentie In Moskon Is bekendgemaakt. De verklaring is tevens overhaoaigd za» de ambassadeurs van Frmnkxök, Italië, West-Dnitsland, België, Neder land, Laxembnrg (samen de xec Enra- tomlanden) en de Ver, Staten. De Sowjetregering noemt het plan van de zes landen voor een gemeen schappelijke markt en voor samen werking bij het gebruik van stoom energie voor vreedzame doeleinden „een. poging om de kloof tussen Oost en West te verdiepen". Tevens verklaart het Kremlin, dat deze plannen „nieuwe hinderpalen zullen scheppen voor het herste van de Duitse eenheid, aangezien West- Duitsiand hechter verbonden zal wor den met de landen van het Atlantisch Tact". ln plaats daarvan stelt Rusland voor alle Europese landen voor: 1 Samenwerking bij de bouw van grote hydro-eioktrische centrales, waarbij verscheidene landen geïnte resseerd zijn. 2. Samenwerking bij het vormen van een brandstof- en energiedepot voor Europese landen om de spannin gen in de brandstofvoorziening in Europa uit te bannen. 3. Het sluiten van een overeenkomst voor het vergemakkelijken van han delsbetrekkingen. 4, Het onderling verlenen van eco nomische en financiële steun in het be lang van de ontwikkeling der econo mie van alle staten. Wal atoomenergie jctreft „dienen alle Europese staten de mogelijkheid te hebben, gebruik le maken van de ervaring van de Sowjet-Unie zegt de Sowjet-regering. De verklaring bevat verder voorstellen voor: 1. De stichting van 'n Europees cen trum voor wetenschappelijk onder zoek van kernenergie; 2. Samenwerking by de oprichting van instellingen voor dc produktte van atoomenergie voor industriële en tech nische doeleinden en bij de voorzie ning van grondstoffen hiervoor. In de verklaring wordt de verwaUi- ting uitgesproken dat al deze voor st len besproken zullen worden op de aanstaande ritting van de Europese economisch# commissie der Verenigde Naties. In kringen van de Israëlische afge vaardigden bij de V.N gaf men zater dag te kennen, dat de Israëlische rege ring de afgelopen dagen nieuwe verze keringen van de Ver. Staten heeft ont vangen, dat dit land geen belemmering van ;ic vrije vaart voor Amerikaanse koopvaardijschepen in dc Golf van Aka- ba zal erkennen. Amerika beeft ook de verzekering vernieuwd, dat het er voorstander van is, dat de V.N. in Gaza blijven totdat er een vi edesregeling tot stand is geko men, ook al erkent Amerika de Egypti sche juridische status op grond van dc wapenstils'andsovcrcenkomst van 1949. Naar in Jairo verluidt, zou de Ame rikaanse ambassadeur tn Egypte bij minister Fawzi hebben aangc-rongen op een gematigde houding van Egypte in Gaza. Ambassadeur Hare heef: de Egyptische minister var Buitenlandse Zaken zondag dr1-* kwartier gesproken. Onmiddellijk daarop kreeg Fawzi bezoek van de Russische zaakgelastigde. De als persoonlijk vertegenwoordiger van premier Nehroe optredende Indi sche minister zonder portefeuille Krisj- na Menon zou maandag, oo uitnodiging van president Nasser, naar Cairo ver trekken. I.rn mrtert'anv ut hier zij'Ir tail ilc m hij) nifjl jficingi'i uren scheur gntipt in tin .11 nierman", iwdnt hel lijdein ren ihehtr a/i He „iïltldi'rk rui rniil door een Ihjiaume boot. Deze opmtnw urrd gemankt in Brest, naar de panagiers ittn de .,lf alernian" overstapten Dit is een van de vele onthullingen die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren gedaan heeft door het public - cn van een 911 bladzijden tellend bock met documen ten onder de titel „Buitenlandse be trekkingen van de Verenirde Siaten. 1939". Men overwoog gedurende de negen Volgens enkele Londense bladen beeft het Britse kernkabinet de moge lijkheid besproken om aartsbisschop Makarios van Cyprus naar Londen te la ten komen voor besprekingen over de kwcstie-Cyprus. Gouverneur Harding i van Cyprus zou de Britse regering aan bevolen hebben, het jongste voorstel van dc Cyprische verzetsbeueging, Eoka, tel aanvaarden. Dc Eoka heeft zich bereid verklaard de verzetsactiviteit te staken op voorwaarde dat aartsbisschop Maka rios wordt vrijgelaten. Tsvce van de negen predikanten van de Hongaarse hervormde kerk, die in de afgelopen tien dagen waren gearresteerd, zijn vrijgelaten. Het zyn dr. Barna Nagy, hoogleraar aan dc hervormde theologiscSic academie te Boedapest, en Sandor Joo. die predikant is van een gemeente in de Hongaarse hoofdstad. AUc 800 emigranten, die aan boord van de Waterman waren toen dit schip in aanvaring kwam met het Italiaanse stoomschip Merit, xijn opnieuw de overtocht naar Amerika begonnen, dit keer met de Zuiderkruis, De Water man met een gat van vjjf meter In het achterschip kwam zaterdagmorgen vei lig aan ln de haven van Brest, s Avonds meerde de Zuiderkruis, die inderhaast uit Rotterdam was vertrokken, langszij de onfortuinlijke Waterman. Over loopbruggen tussen beide schepen zijn de passagiers overgestapt en gisteren nog is de Zuiderkruis naar Halifax vertrokken. Van paniek is tijdens de aanvaring geen sprake geweest op de Waterman. Maar tijdens de terugtocht naar Brest heerste aan boord toch een angstige sfeer. Vele emigranten waren 's avonds bang om naar bed te gaan en bleven in de lounges zitten. Tientallen Hon gaarse vluchtelingen, die zich in Ca nada zullen vestigen, bleven bij elkaar op het koude bovendek. Ook onder de Nederlandse emigran ten heerste onrust. Enkelen van hen wilden terugkeren naar Nederland om van hier de overtocht per vliegtuig te maken. Vertegenwoordigers van de Ne derlandse emigratiedienst, die de reis meemaken, hebben er echter allen van overtuigd, dat het beter was de reis met de Zuiderkruis voort te zetten. Als de Waterman, die morgenochtend in Rotterdam wordt verwacht, gerepa reerd is, vertrekt het schip naar Australië met de emigranten, die aan vankelijk met de Zuiderkruis hadden moeten gaan. Punses Beatrix zal de gala-avond op 29 maart a.s. ter gelegenheid van de opening van de Boekenweek in de Stads schouwburg te Amsterdam bijwonen. Ko ningin Juliana en prins Bernhard zullen daarbij met aanwezig zijn, zulks in tegen stelling tot hetgeen hieromtrent eerder werd medegedeeld. E 51-JARIGE president Ramon Magsaysay van de Philippijnen is zondag bij «en vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Er gaan geruchten, dat het ongeluk het gevolg is geweest van sabotage. De dood van Magsaysay die een felle bestrijder was van corruptie en va» het communisme en die ais «en nationale held werd beschouwd - za! waarschijnlijk een erstige poli tieke terugslag hebben. Men ver wacht een periode van politieke on rust na dc verkiezingen. "Het is met onmogelijk, dat bij de verkiezingen mannen aan het bewind zullen ko men, die een politiek van „neutra lisme" zullen invoeren in de plaats van de pro-Amerikaanse politiek van Magsaysay. In het verongelukte vliegtuig van U doet toch ook mee aait Trouw's grote Vakanlieprijs- vraag „Wat is dat?" U kunt er een schitterende vakan tiereis mee winnen voor u en het gehele gezin! De twee de serie plaatjes (de eerste publiceerden wil zaterdag jl.) vindt u elders in deze editie. Naast de drie hoofdprij zen zjjn er nog 500 andere pryzen en verrassingen. Veel sneees! V Magsaysay, dat ten noorden van de stad Cebu in hei oerwoud is gestort, bevonden zich behalve de president nog 25 andere personen, van w,e één het ongeluk heeft overleefd Deze ever- levende, de journalist Nestor Mata meende, dat hij voordat het vliegtuig neerstortte een «ntploffing in het toe stel had gehoord. Het vliegtuig was 's morgens van het vliegveld Cebu vertrokken, nadat zijn motoren warer; gerepareerd. Volgens sommige berichten had het toestel toen het neerstortte opnieuw motorstoring. Magsaysay werd president in 1953. Hii bestreed fel de ondergrondse com munistische beweging en was een van de trouwste bondgenoten van de Ver. Staten. Hii zou zich voorde presidents verkiezingen. van oktober opnieuw kandidaat hebben gesteld en in een dergelijk geval zou hij vrijwel zeker de overwinning hebben, behaald. Zijn dood heeft het land in diepe rouw gedom peld. In de straten van Manilla lieten velen hun, tranen de vrije loop. Radio omroepers baretten in snikken uit toen ze het nieuws bekendmaakten. Vice-president Carlos P. Garcia zal Magsaysay opvolgen. Reddingsploeg! hebben vandaag het verkoolde stoffelijke overschot van Magsaysay tussen de wrakstukken van zijn vliegtuig gevonden. De K.L.M. maakt bekend, dat zij op het ogenblik in contact is met Smith, Barney and Company en de First Boston Corporation als leiders en gelijke deel genoten van een Amerikaans emissie- syndicaat, dat later gevormd aal worden teneinde behulpzaam Je jjn bij de voor bereiding van de uitgifte van K.L.M.- aindelen in de Verenigde Staten. De kustvaarder Achilles" die, zoals wij saterdag schreven, tour de A ederlandsc knsl tussen T estkapellc en Zotttclando kapseisde en zonk. Uc procuratiehouder ian Vatt den Tuk's Bergingsbedrijf, de ji-jarige heer M. S. .V. tan der liidde, is hierbij om hel Leven gekomen. Hij sprong lun de kantelende kustvaarder, maar miste het touw dal men tan het bcrgiiigstaar- tnig „Dolfijn" had neergelaten. De sterke stroom zoog hem neg. Omstreeks lier uur in dc morgen spoelde zijn lijk bij Westkapellc aatt. DE BILT. 18 mrt. De koude lucht, die zaterdag over Scandinavië tot aan het noordoosten van ons land was uitge vloeid, is gedurende het weekeinde weer naar het oosten teruggedrongen. Een de pressie, die zaterdagochtend ten zuiden van IJsland was aangekomen, heeft zich, in diepte toenemend, verder naar het oosten verplaatst, waardoor de zuidwes telijke stroming boven West-Europa in kracht toenam Enkele storingen, die in deze stroming meebewogen, hebben vooral zondag overvloedige regens ver oorzaakt. In de nacht van zondag op maandag heeft de eerder genoemds de pressie zich in tn eeëri gesplitst. De voor ste kern is snel naar de Oostzee doorge lopen, terwijl voor de Noorse kust de restkem is achtergebleven. Ondertussen had zich boven dc Britse eilanden een zwakke rug an hoge druk opgebouwd, die vergezeld van opklaringen maandag ons land naderde. Ten westen van Ier land bevond zich toen weer een nieuwe storing, die in onze richting bewoog. Deze zal dinsdag het weer in ons land gaan beïnvloeden, zodat de regenkansen weer toenemen. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Boven da graven van Anne Frank en 30.000 andere slachtoffers van de gas kamers van Bergen-Belzen hebbea Israë lische en Duitse jongeren elkaar gisteren de hand gedrukt met da belofte, „dat deze slachtoffers niet tevergeefs gestor ven zullen zijn". Deze plechtige woorden waren het hoogtepunt van de pelgrimstocht van tweeduizend Hamburgse jongeren naar het graf van Anne Frank, die twaalf jaar geleden door de- nazi's werd ver gast en wier dagboek Het Achterhuis ook in West-Duitsland veel indruk heeft gemaakt. De bijeenkomst werd gehouden op initiatief van de Hamburgse vereniging voor samenv/eiking tussen joden en christenen. maanden durende onderhandelingen waaraan indirect de meeste Euro pese landen deelnamen als een nieuw joods vaderland: Ango la, Haïti, de Dominicaanse Republiek, de Philippijnen, Ethiopië, een deel van Califormé, Madagascar en de Guiana's. Met Hermann Goertng en Hjalmar Schacht werd in alle ernst onderhan deld over hel oprichten van een „Maatschappij voor Vluchtelingen", die de emigratie van Duitse joden en Oosteuropese vervolgden zou organi seren. De Duitse onderhandelaars stemden er zelfs in toe, voor deze maatschappij niet minder dan 25 percent van het in Duitsland aanwezige 'joodse kapitaal bij te dragen. Maar hoe weinig het de Duitsers ernst was. bleek in de zomer van 1939, toen de Duitse onderhande laar Wohltat in Londen plotseling uit de onderhandelingen wegliep omdat Amerikaanse joodse afgevaardigden anti-nazistische opmerkingen hadden gemaakt. De oorlog maakte een einde aan het plan. In maart 1939 heeft president Roo sevelt getracht een verwijdering tus sen Mussolini en Hitier teweeg te bren gen door Mussolini ervoor te waar schuwen dat Hitier hem elk ogenblik' in de steek zou kunnen laten, In juni trachtte Roosevelt een geheime over eenkomst met Frankrijk te sluiten over het gebruik van het eiland Fa- karava in de Stille Oceaan als basis voor de Amerikaanse vloot, zonder'dat de Franse soevereiniteit over dat ei land daardoor in het gedrang zou ko men. Een soldaat van de in Gaza gelegerde Deens-Noorse afdeling van het politie leger der Ver. Naties heeft zondag een Arabische betoger doodgeschoten, De soldaat, die order had slechts uit zelfverdediging van zijn vuurwapen ge bruik te maken,-is ln hechtenis genomen. Het slachtoffer behoorde tot een groep betogers, die protesteerden tegen de aan wezigheid van de V.N.-troepen in Gaza. Hij trachtte het hoofdkwartier van de Verenigde Naties binnen te dringen. Zaterdagavond is de 499 brs, meten de kustvaarder „Zuiderzee", die onder weg was van Gent naar IJmuiden, in aanvaring gekomen met het Griekse ss Slias G. Kulukundis (5548 brt.) tien mijl ten westen van Hoek van Holland. Beide schepen werden beschadigd. De „Zuiderzee" is zaterdagnacht de Nieuwe Waterweg binnengelopen op weg naar Rotterdam voor reparatie. Het schip is eigendom van Koster en Smit te Groningen. Ongeveer 2,750,000 arbeiders in de metaalindustrie hebben aangekondigd aanstaande zaterdag eveneens in sta king te raan. Deze arbeiders eisen, evenals die op de werven, een loonsver hoging van tien procent. De staking op de scheepswerven legt 10 werven, waar meer dan driehonderd schepen onderhanden zijn, lam. Hieronder bevinden zich 63 tankboten, waaraan de oliemaatschappijen grote behoefte hebben. Verscheidene grote aceaanschepon, waaronder de Queen Mary die een trote schoonmaakbeurt ondergaat, wordea door de staking ge troffen. Zolang de stakingskassen het uithouden, zuilen de stakers een derde van hon normale inkomen ontvangen. De staking op de werver» zal voorlo pig een week duren. Dinsdag sal men beslissen wat er na deze week zal ge beuren. De Britse minister van Trans port heeft dc arbeiders gewaarschuwd dat zij Engeland een zware eon om i- sche slag rullen toebrengen. „Da men sen die winnen zullen de scheepsbouwers in Japan zijn, die zullen tochten nog, meer r pdrachten uit onze portefeuilles te* halen". Vertegenwoordigers van de betrokken industrieën hebben aanvankelijk gewei gerd het verzoek om loonsverhoging te bespreken, maar later op verzoek van de Britse regering toegestemd in arbitrage. De vakverenigingen eisen echter recht streekse onderhandelingen met de werk gevers op basis van een of ander aan bod in geld. De scheepsbouwindustrieën zeggen dat de eisen van de arbeiders de werkgevers tien miljoen pond sterling per jaar meer zouden kosten en de werk- werkgevers in de machinebouw, dat zij honderd miljoen pond per jaar meer zouden moeten vinden om aan de eisen van de werknemers te voldoen. Naam; Straat: Woonplaats: wenst het dagblad Trouw tot en met 30 maart gratis te ontvangen en zich per 1 april 1957 te abonneren Betaling zal geschieden per week ($7 cent) f per kwartaal (f 7.40). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Tromo", w. de Withstr."30. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1