Binding Troepen voorlopig niet naar Gaza-strook t Ere-promotie in Groningen van jhr. Tjarda van Starkenborgh Nieuwe Am. ambassadeur in Den Haag benoemd Bus-boycotters lopen 40 km per dag Hatta contra Soekamo bij oplossing van de crisis ZES VOORWAARDEN VOOR HEROPENING Britten mogen hun troepen inkrimpen Guerrilla-staking in Britse metaalindustrie Fonds om Kanaal te verbeteren „Voorbeeld van'ernstjen' H. Freeman Matthews wordt opgevolgd door Philip Young „Eerlijke figuren gevraagd" is begonnen Weeroverzicht WOENSDAG 20 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3643 Weerbericht Twee Nederlanders omgekomen bij vliegramp Israëlisch schip naar Golf van Akaba De Indonesische kabinetsformatie Ontwapeningsgesprek in Londen Gevecht in Zuid-Judea Kadar naar Moskou - - v Élf# A fe EGYPTE he.ft gisteren zes voorwaarden voor de heropening van het Suezkanaal bekendgemaakt. Eén van de voorwaarden is, dat de doorvaartgelden volledig aan het Egyptische gezagsorgaan voor het Suezkanaal moeten worden betaald. Over de tot nu toe verboden doorvaart van Israëlische schepen is niets meegedeeld. De Egyptische plannen zijn bekendgemaakt in een memorandum dat gisteren aan alle buitenlandse ambassades in Caïro is aangeboden Intussen delen betrouwbare kringen in Cairo mede, dat Egypte de regering van de Verenigde Staten heeft toegezegd voorlopig geen troepen naar de Gaza-strook te zullen zenden. Tegelijkertijd heeft Egypte de waarnemend secretaris-generaal van de Ver. Naties, dr. Ralph Bunche, meegedeeld, dat het niet van plan is de V.N.-troepen uit de strook van Gaza te laten verwijderen. Verbetering Hammarskjoeld Ben Goerion Indië Ned. optimisme gratis tot 1 april 1957 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 C4 1.) Postbus llir Postgiro No. 42451B Klachtendienst abonnementen .18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«•Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. .183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kl.-ehtendienst: 13.3019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand. 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks TtOiAM- Directeur; H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. WINDERIG Opklaringen, afgewisseld door enkele buien- Over wegend krachtige wind tussen zuid en west. Vooral In het binnenland lagere temperaturen. 21 maart zon op 6.43, onder 18.56; maan op 00.51, onder 9.25. O o Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT l_ E laatste tijd "s in de v. akbladen JJ van het chr. organisatieleven de vraag aan de orde, op welke wijze de band van de leden aan de organisatie kap worden bevorderd. Er is daarmee, vooral wanneer het ledental toeneemt en de organisatie haar leden bij duizendtallen gaat tel len, iets niet in orde. Aan de ledenwerving wordt volop aandacht besteed en deze levert dan ook bevredigende resultaten op. maar aan de andere kant is het aantal af vloeiingen toch weer zo groot, dat por saldo de vooruitgang niet bevredigend kan worden geacht. Ook het sociologisch instituut, inge steld door het Convent van Chr. So ciale Organisaties houdt zich met dit probleem bezig. Reeds geruime tijd is een onderzoek gaande en het resultaat daarvan schijnt binnen niet al te lange tijd verwacht te kunnen worden. Er ligt hier inderdaad een moeilijk probleem en het stellen van de juiste diagnose is geen gemakkelijke zaak. Waar ligt het aan dat zovelen, die de weg naar de organisatie gevonden heb ben. toch na verloop van tijd haar weer de rug toekeren? HET orgaan van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel heeft aan het vraagstuk dezer dagen twee inte ressante artikelen gewijd en o.a. erop gewezen, dat ook in deze nu bijna 46.000 leden tellende organisatie het aantal wekelijkse afvoeringen om on bekende redenen te groot moet wor den genoemd. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de ouderen en de jongeren en o.a. geconstateerd dat de eerste groep, die de moeizame opbouw van de chr. vakbeweging in de vooroorlogse Jaren heeft meegemaakt als regel trouw blijft aan de organisatie Maar voor de Jongeren ligt dat toch wel anders. Er is aanleiding vóór de vraag of zij zich In de organisatie thuisvoelcn, de bondsarbcid waarde ren en steunen dan wel of zij de zede lijke band met de organisatie en met hen die daarin leiding geven missen en daarom maar al te spoedig weer als lid verdwijnen. In een rapport van de Kath. Arbei ders Beweging, dat overigens wat voorbarig werd gepubliceerd en dat steunde op een zeer beperkte enquête, kwam onlangs aan het licht, dat 'voor-* al onder de ongeschoolde arbeiders veel grieven leven tegen het organl- satieleven in het algemeen. Zij missen te veel het onderling menselijke contact, de vraagstukken zijn vaak te moeilijk en wat de leiding gevende mensen daarover vertellen gaat goeddeels aan hen voorbij. Het leukste vinden zij de feestavonden, Alleen de bestuurder die de kunst verstaat te treden In hun«levensge- gewoonten en hun moeilijkheden be grijpt ls bij hen getapt. BIJ de geschoolde arbeiders ligt dit alles beter. Het oordeel over dt mensen die leiding geven ls railder en er is ook meer begrip voor het feit dat het overleg tegenwoordig veel meer „naar de top" ls verschoven. Zij begrijpen ook beter dat de vak organisatie zien niet altijd met hun persoonlijke moeilijkheden bezig kan houden. Terecht merkt het bondsorgaan var de N.C.B.O. in dit verband op, dat me: name de chr. vakbeweging zich mee dan ooit moet bezinnen op de vraag op welke wijze de band tussen leden er organisatie moet worden bevorderd. Het blad geeft ook enkele aanwijzin gen. Het wijst erop dat het werk van de vakorganisatie niet betekent dat meri successen behaalt aan de lopende band. „Dankbaarheid en tevredenheid zijn schaarse artikelen in deze tijd en degenen die zo gemakkelijk de organi satie verlaten geven daarmee blijk dal zij deze nog niet kennen". Er zal daarom een andere geestes gesteldheid moeten worden gekweekt, waarbij erop moet worden gelet dat het de chr. vakbeweging niet alleen om de materiële dingen en om het geld gaat, maar om vernieuwing in de ver houdingen In arbeid en bedrijf, om het behoud en de verwerving van de geestelijk zedelijke waarden van het leven. D AT is uiteraard geen gemakkelij ke, maar wel een schone en verheven taak, waarbij het er op aan komt de juiste voorlichting te geven la een taal die ook het eenvoudigste lid verstaat. Er ligt hier een gehele reeks van problemen, die in hèt bestek van een artikel als dit niet uitputtend behan deld kan worden. We herinneren er slechts aan dat ook in het laatste jaar verslag van het C.N.V. de vraag onder het oog werd gezien hoe degenen die tot de chr. vakbeweging toetreden ook wérkelijk voor deze beweging gewon nen kunnen worden En de schrijver concludeerde: „Hoe deze binding tot stand kan komen, zal daarom met de grootste ernst en met de bereidwillig heid om desnoods geheel nieuwe wegen in te slaan onder het oog gezien moeten worden" Hst ls mede in verband met deze ■vraagstelling dat wij met meer dan gewone interesse de resultaten van het sociologisch Conventsonderzoek waarbij ook gegevens werden verza meld in de werkgeverssector, t.w. de Chr. Boeren- en Turndersbond to- ^gemoet zien. Versteviging van het chr. fkganisatieleven in zijn breedste zin H namelijk in de naaste toekomst van het grootste belang. Egypte eist volledige tolgelden Suez op f 7* r -f- Engeland zal In een jaar lijd 13.500 van de 70.000 in Wcst-Dultsland geleger de militairen terugtrekken, zo heeft de W.E.U. gisteren In Londen besloten. Gedurende deze periode zal een stra tegische reserve van 5.000 man lp West- Duitsland blijven. Engeland wende aan vankelijk deze reserve eveneens terug te trekken. In oktober 1957 zullen de landen van de W.E.U.. na overleg te hebben ge pleegd met het NAVO-hoofdkwartier, een beslissipg nemen over de tweede fase van de terugtrekking. Engeland zou gedurende het tweede stadium eveneens 13.500 man willen terugtrekken. Deze terugtrekking zou zich uitstrekken over de periode van aprii 1958 tot eind maart 1959. Het akkoord is een compromis tussen de door economische noodzaak ingege ven Engelse plannen voor een spoedige terugtrekking en het verlangen van de overige W.E.TJ.-landen. de sterkte van de Engelse bijdrage tot de NAVO op peil te houden. Veertig Britse vakbonden hebben be sloten zaterdag „gucrrillastakingen", d.w.i. stakingen in bepaalde bedrijven, te beginnen onder bijna drie miljoen ar helders In de Britse metaalindustrie. De conferentie van bonden in de scheepsbouw en metaalindustrie heeft een door de uitvoerende raad aanbevo len totale staking van de arbeiders af gewezen. maar de guerrillatactiek waar: toe nu besloten ls, kan deze Industrie eveneens sterk ontwrichten. De bonden zullen de arbeiders tot staking oproepen in daartoe uitgekozen bedrijven en op die tijdstippen die zij nuttlg-achten. Zij eisen een loonsverho ging van 10 procent. De dreiging van een staking bij de Britse staatsspoorwegen is voorlopig af gewend, doordat de publlkatte van het rapport van het regerfngs-arbelds-trtbu- naal is uitgesteld. Een passagiersvliegtuig van de Boli viaanse luchtvaartmaatschappij Lloyd Aera Boliviano, waarin twee Nederlan ders reizen, wordt vermist nadat het van Coehabamba was opgestegen met bestemming Oroero in Bolivia, Men vreest dat het toestel is neergestort in de bergen. Onder de passagiers bevonden zich volgens U.P. o.a. de beide Nederlan ders, Jorge Lazaro en Dick van Geme- ren. resp. bedrijfsleider en hoofdopzich ter van de San Jose mijji in Oroero. Het juiste aantal inzittenden is nog niet bekend. Gevreesd wordt dat zij allen zijn omgekomen, omdat de piloot van een ander verkeersvliegtuig een grote brand heeft waargenomen in het gebied waar men vermoedt dat het toestel is neergestort. de V.N. toestemming gegeven, vrijdag te beginnen met het lichten van het fregat „Aboekir", heeft een woord voerder van de V.N. in Caïro meege deeld. Het wrak van de „Aboekir" ligt bij Suez en vormt geen beletsel voor de scheepvaart in het Suezkanaal. mm m De zes Egyptische voorwaarden voor heropening van het Suezkanaal zijn: 1. Egypte houdt vast aan letter en geest van de in 1888 te Constanti- nopel gesloten overeenkomst over het Suezkanaal. 2. De kanaalrechten moeten op de zelfde wijze worden voldaan als werd bepaald in de overeenkomst, die tussen de Egyptische regering en de genationaliseerde Suezkanaal- maatsenappü was gesloten. 3 Schadevergoedingseisen en andere eisen, die voortvloeien uit de na tionalisatie van de Suezkanaal- maatschappij, zullen hetzij via rechtstreekse onderhandelingen worden geregeld, hetzij aan een scheidsrechterlijke uitspraak wor den onderworpen. 4 De verschuldigde kanaalrechten moeten- bü vooruitbetaling aan het door de Egyptische regering inge stelde gezagsorgaan voor het Suez kanaal of zijn gevolmachtigden worden voldaan. Dit gezagsorgaan zal een speciaal fonds in het leven xoepen, waaruit kosten, verbonden aan verbeterin gen van hei Suezkanaal; of aan uit- bretdlngiwerkzaamheden, die ten doel hebben een qroler scheep vaartverkeer mogelijk Je maken, zullen worden bestreden. Het fonds zal worden gevormd door er een bepaald gedeelte van de doorvaart gelden in ie storten. Dit gedeelte zal niet geringer zijn dan het per centage, dat de oude Suexkanaal- maalschappii voor dezelfde doelein den bestemoe. De Egyptisohe regering zal nog een andere, in bijzonderheden uitge werkte verklaring uitgeven, waar in de hiervoor genoemde beginse len zullen worden behandeld. Londense waarnemers zfjn van me ning dat de Egyptische regering thans haar standpunt heeft uiteen gezet, om dit als grondslag te gebruiken voor de besprekingen, die president Nasser en secretaris-generaal Hammarskjoeld in Caïro zullen voeren. Hammarskjoeld is dinsdagavond per vliegtuig uit New York naar Caïro ver trokken. Hij zal misschien ook Jeru zalem bezoeken. Egypte heeft de bergingspioegen van „Als Nasser tracht ons de vaart door de Golf van Akaba te beletten, zullen we het Egyptische regeringshoofd ont moeten. niet aan de conferentietafel, maar met onze wapens", heeft pre mier Ben Goerion van Israël in Tel Aviv verklaard in een gesprek met een correspondent van het Amerikaan se tijdschrift „Newsweek". Ben Goerion zou er de voorkeur aan geven door onderhandelen tot overeenstemming te komen met de Arabische leiders, mar hij achtte de kans daarop twijfelachtig, aangezien Nasser op de vernietiging van Israël uit was. De Israëlische premier is van me ning. dat een rechtstreekse actie van de Verenigde Naties de beste oplos sing voor het Midden-Oosten is. jyiT GEBOUW zal binnenkort ver rijzen op de hoek van het Lange 1'oorhont en het Korte Voorhout in Den Haag. Het zal onderdak bieden aan de Amerikaanse ambassade. De ontwerper ervan heet Marcel Breuer. Deze Marcel Breuer heeft ook de nieuwe Bijenkorf in Botterdam ontworpen. De vleugel van hel bouwwerk zal onderdak bieden aan de Mul tan de ambassade. In het gebouw langs het Korte Voorhout wordt de inlichtingendienst, ondergebracht. De ge nicente Den Haag heeft de bouw, die anderhalf jaar zal duren, goedgekeurd. Israël is van plan. een schip met de Israëlische vlag door de Straat van Ti ran naar Eilat te zenden bij 'ijze van proefgeval. aldus heeft gisteren een woordvoerder voor het Israëlische mi nisterie van Buitenlandse Zaken meege deeld. Eilat ligt aan de Noordelijke punt van de Golf van Akaba. Het experiment zal verricht worden zo gauw een schip onder Israëlische vlag en voldoende lading er voor beschikbaar zijn, aldus de woordvoerder. „Gij hebt in omstandigheden, die voor het koninkrijk van historische betekenis waren, de zwaarste beslissingen kunnen nemen en naleven volgens normen en inzichten, die gij u zelf verworven hadt en die u sieren als mens en als leidsman. Gij heljt verantwoordelijkheden aanvaard en tot het einde toe gedragen, die ,u zuilen doen voortleven in 's lands geschiedenis als een voorbeeld van ernst, moed en trouw in uren van benauwenis. Daarnaast zift gij door het aanzien dat gij geniet in internationale kring onder de eer sten geteld,, die hebben kunnen meewerken tot het scheppen van de inter nationale verhoudingen, die straks wellicht in de geschiedenis der volkeren als zegenrijke-vernieuwing zullen bekend staan". President Eisenhower heeft Philip Young, gewezen voorzitter vah de com missie voor personeel In overheids dienst, tot ambassadeur der Verenigde Staten in Den Haag benoemd. De heer Young volgt als zodanig de heer HL Freeman Matthews op. In Washington wordt verwacht, dat de heer Freeman Matthews in Cuba zal worden gedetacheerd. De heer Young was rector van de handelsschool van de universiteit van Columbia, tot hij in maart 1953 werd benoemd tot voorzitter van de com missie voor overheidspersoneel. Deze laatste functie legde hij op 1 maart jl. neer. De heer Young behoort tot de Republikeinse partij. Met deze woorden richtte de decaan van de faculteit der letteren en wijs begeerte van de Groningse Universiteit, prof. jhr. P. J. van Winter zich van middag tot de oud-gouveneur-generaal van het voormalig Nederlands-Oost In- dië, jhr. mr A. W. L. Tjarda van Star kenborgh Stachouwer, toen hij in een plechtige zitting van de senaat het be sluit toelichtte om de heer Tjarda te benoemen tot doctor honoris causa. Voor de rector-magnificus, prof. dr, J. A. Ariens Kappers de bijzondere senaatszitting opende, .waren H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard, ver gezeld van enige leden van de hofhou ding in het kerkgebouw, waarin de ere promotie plaats had, gearriveerd. Behalve de vorstelijke bezoekers woonden tal van militaire en burger lijke autoriteiten, o.w. de minister* Staf en Cals cn de oud-ministers Gerbrandy en Beel, de plechtigheid bij. In zijn toespraak tot de jonge doctor legde prof. Van Winter de nadruk' op de betekenis van jhr. Tjarda-voor de Nederlandse geschiedenis. Met name bij de Indische periode van de promovendus stond de hoogleraar stil, „opdat beseft zal worden hoeveel opbouwend werk door.latere' schaduwen is verduisterd". Na de rede van prof. Van Wintér was het ogenblik der ere-promotie aangebro ken, De promotor sprak de promotie formule uit en de secretaris van de senaat hing vervolgens de jonge doctor de tekenen van zijn nieuwe waardigheid om. Hierna overhandigde de rector- magnificus de bul en sprak enkele woorden van gelukwens. Duizenden Ztiidafrikaanse arbeiders in en rond Johannesburg weigeren nu al drie, weken lang gebruik te maken van de Sussen die-„alleen voor niet-Eüropeanen" bestemd zijn. Zo ziet men ze-dan te voet van en naar hun werk gaan. Voor sommigen een mars van 40 km per dag! Dr. Tjarda Van Starkenborch Stachou wer. hierna het woord verkrijgend, sprak enkele woorden van dank voor de hoge onderscheiding. Daarna richtte hij' zich tot H.M. de Koningin. „Het waren de besluiten van Koningin Wilhelmina en vervolgens van Uwe Ma jesteit. die de lijnen bepaald hebben waarlangs mijn beslaan zich zou ont wikkelen. Deze besluiten riepen tot ta ken, die ik beschouwen mocht als pan den van vorstelijk vertrouwen. Gunst bewijzen. zijn n>ü ambtelijk zowel als persoonlijk, door Uwe Majesteit en Uwe koninklijke moeder overvloedig geschon ken. Zij waren bronnen van voldoening en' schraagden in kommervolle tijden". Vervolgens sprak dr. Tjarda zijn ver heuging uit over het feit, dat de samen komst belegd was in de stad van zijn geboorte en opvoeding, de stad, waar zijn ouders hun leven hadden doorge bracht. Over Indië sprekend wees hü er op, dal tussen de verscheidenheid der Indonesische massa het landsgezag stond als boven rassen cn belangengroepen uitgeheven. Het was een bron van orde en veiligheid, van rechtspraak en deug delijk beheer. Doelbewust streefden wij er naar het primitieve levenspeil der autochtone bevolking op hoger plan te brengen. Van object der staatkunde zou de menigte der landskinderen actief subject moeten worden, mededraagster van een democratisch staatsbestel. Aan haar verheffing werd ten koste gelegd wat de zwaarbelaste gemeenschap dragen kon. Hierna ging de promovendus in op de omstandigheden tijdens en na de oorlog. Over de „vol sentiment geladen eisen der Indonesische leiders" zei hij, dat zfj geen begrip hadden voor de onrijpheid der gemeenschap om zich geheel met eigen krachten te besturen. „Toen de Japanner de archipel bezette, verbrok kelde het gezag en viel de samenhang uiteen," Na aandacht te hebben gewijd aan de jongste ontwikkelingen op internatio naal niveau, ontwikkelingen, die hij van nabjj heeft gevolgd en waarin hij intens heeft medegeleefd, zei de jonge doctor, dat hij verheugd was met het bezit der herinneringen. Langs een rijkdom van ervaring, door voldoening en teleurstel ling heen, heeft mijn levensweg gevoerd. Hij bracht dank aan allen, die hem rich ting hebben gewezen en kennis toege voerd. Nadat de rector-magnificus een dank woord had gesproken werd de bijeen komst gesloten. De ere-gasten verlieten hierna de kerk. uitgeleide gedaan door de rector en de secretaris. Vervolgens werd in de aula van de universiteit een receptie gehouden. De universiteit van Callfomlë te Berkeley heeft dinsdag een aardbeving van twee uur geregistreerd, waarvan het epicentrum In de Aleoeten lag. Dinsdagavond heeft de afgetreden vice-president dr. Momammed Hatta, onder gelijktijdige verwerpihg van het plan van president Scekarno tot instel- ing van een nationale adviserende raad, op zijn beurt zijn- „conceptie" om de kwalen van de jonge Indonesische repu bliek, te genezen, bekend gemaakt. Dr. Hatta verklaarde: „Onze crisis is een crisis- van moraliteit en leider schap". Zij kan alleen worden overwon nen door het terugvinden van dè poli tieke moraliteit en door verkrUgën van een leiderschap, dat uit eerlijke en ge- respecteerde figuren bestaat, die het ver trouwen van het volk kunnen behouden r .-vyr--: «Wat'betreft de .ëisen van de opstan dige buitengewesten tot herstal van dë twee-eenheid Soekarno-Hatta, zelde de cx-vice-presldent:" „Het is het beste dat in plaats van ons, vast te klampen aan een mythe, wij een uitweg uit de be staande nationale moeilijkheden zoeken op basis van de bestaande feiten en uit voerbaar- binnen het raam van Indone- sie's voorlopige grondwet, Hatta legde zijn verklaring af, nadat kabinetsformateur Suwirjo de voorzit ter van de Isiamietische partij Masjumi had uitgenodigd voor een onderhoud op morgen, woensdagochtend. De formateur koesterde oorspronkelijk het plan tot vorming van een kabinet, waarvan zijn eigen party, de nationalistische P.N.I., en de Isiamietische Nabdatul Ulama de kern zouden vormen, mét uitsluiting van zowel de communisten als de Masjumi. Deze pogingen hebben evenwel gefaald, omdat de Nahdatul Ulama opname van de Masjumi in de nieuwe regering had geëist. De oud-vice-president gaf in zijn ver klaring als zyn oordeel te kennen, dat de oplossing van Indoncsie's moeilijk, heder. van de volgende 'drie factoren afhankelijk is: 1) Wij moeten een be kwame regering hebben, die gezag heeft en is samengesteld uit figuren, die de verloren gegane politieke moraliteit kun nen terugvinden. 2) De insteliing van een doeltreffend bestuur, zowel in Dja karta (het regeringscentrum) als in de provincies. Dit betekent niet alleen het zetten van de juiste man op de juiste De vertegenwoordigers van de Ver. Staten, de Smvjet-Unie, Frankrijk, Groot- Brittannië en Canada die in Londen deelnemen aan een ontwapeningsconfe rentie, zij dinsdag in geheime zitting gegaan, toen zU een begin maakten met de besprekingen over de Sowjetrussi- sche en Westelijke ontwapeningsvoorstel len. Welingelichte kringen verklaarden dat de Westelijke opvatting is, dat hoe gro ter de geheimhouding bij de besprekin gen is, hoe meer hoop er bestaat op vooruitgang op het punt van het inge wikkelde ontwapeningsvraagstuk. Een Israëlische militaire patrouille heeft vandaag een uur lang gevochten met een gewapende bende van tien Ara bische infiltranten, die in het gebied van Gill in Zuid-Judea op reerden. De Arabieren trokken zich op Jordaans grondgebied terug zonder aan de Israë lische zijde slachtoffers gemaakt te hebben. plaats, doch ook het afschaffen van 'over bodige diensten en ministeries. 3) Een' taakverdeling tussen het centrum en de andere gebieden op basis van demo cratische autonomie en een- billijke en juiste toewijzing van gelden. Hierdoor zullen de bureaucratie en. hét centra lisme, die de voornaamste hinderpalen zyn geweest in onze nationale ontwik keling, verdwijnen. Hatta zeide het vreemd te achten, dat de aan Suwirjo gegeven opdracht luidde de formatie van een nationale raad en niet gericht was op uitvoering van de asuiraties der provincies. „Hierin liét de tragedie van Soekarno's droom, die niet op de werkelijkheid is gebaseerd.",. Ervoor waarschuwend, dat het volk zich niet moet vastklampen.Laan een mythe bij het zoeken van een uitweg, vervolgde" Hatta„Dit betekent - niet, dat het voor - Soekarno. en mij onmoge lijk is: om in," het-ibelang van de?:staat samen'..te.wérken.>Wtj-respëctë"rëfl elkaar: nog steeds, ondanks onze afwijkende meningen. Samenwerking- tussen: een president en een. gewoon burger is niet onmogelijk. Maar .zij kan niet hvorden gedwongen," aldus besloot dr. Hatta. Op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te Washington zijn gisteren de onderhandelingen begonnen tussen de Nederlandse en de Amerikaan se delegaties met het doel overeenstem ming te bereiken over het Nederlandse verzoek de KLM-route te mogen door trekken van Montreal naar Caltfomië en naar Houston in Texas'en een rou te tussen New York en Curasao te mo gen openen. De leider van de Nederlandse delega tie, de staatssecretaris van Buitenland se Zaken, drs. E. H..van der Beugel, had maandag te Washington een, eerste onderhoud gehad met de Amerikaanse onderminister van Economische Zaken. Na het onderhoud, dat bijna drie kwartier duurde, zei de heer Van der- Beugel optimistisch te zijn over de uit slag van de besprekingen. Premier Kadar van Hongarije wordt vandaag met een delegatie uit Boeda pest in Moskou verwacht. DE BILT, woensdag 10 uur: Ten zuiden van IJsland bevindt zich een depressie, die langzaam in ongeveer noordoostelyke richting trekt. Deze. ver oorzaakt over West-Europa een zuidwes telijke luchtstroming, waarmee zachte lucht wordt aangevoerd. Over de oceaan staat een noordweste lijke luchtslioming, die minder zachte, polaire tucht in de richting van,West- Europa stuurt. De scheiding tussen deze zachte lucht en de zachte zuidwestelijke luchtstroming wordt gevormd door een koufront, dat woensdagmorgen over de Britse eilanden lag. Het schuift regel matig op in oostelijke richting. Donder dag zal het ons land gepasseerd zijn. De wind zaj dan uit westelijke rich tingen waaien en geleidelijk in kracht afnemen. In verband met het geringe vochtgehalte van de polaire lucht mag vooral aan de kust op flinke opklaringen gerekend worden. Naam: Straat: Woonplaats: wenst het dagblad Trouw tot en met 30 maart gratis te ontvangen en zich per 1 april 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal (f7.40). ..Doorhalen wat niet gewenst wordt, U wordt verzocht deze-bon toe te zenden aak: A Administratie „Trouw", w. de Withstr.' 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1