De Keuze Sowjet-Unie voor j Bemiddeling van Ismay door Athene niet aanvaard Brief aan van Drees Eisenhower VISSERIJ MOET OP EIGEN BENEN STAAN, ZEGT Schip van Israël veilig door Golf van Akaba POGING TOT ONTVOERING HATTA TEGENGESPROKEN Oud-gouverneur-generaal eredoctor MINISTER MANSHOLT Brits spoorwegpersoneel toch in staking? BRITS ANTWOORD AAN EOKA: 1 vrije doorvaart Suezkanaal Staking dreigt in Indonesië Besprekingen in Parijs D' Geen slooppremie oude schepen Egypte opnieuw contra het Westen Queen Mary kon niet vertrekken W eeroverzicht DONDERDAG 21 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3644 Weerbericht LUCHTVAARTONDERHANDELINGEN H' 2e Kamer aanvaardt motie-Vondeling 370.000 MAN ONTEVREDEN Heusinger stafchef in West-Duitsland Heden eerste gesprek tussen Eisenhower en MacMillan x J Verhuur jachtvelden 888" m m i - :M (Van onze parlementaire redacteur) iE minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, dr. Mansholt, maakte gistermiddag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting voor de Visserij, de opmerking, dat de kamer niet de indruk moet vestigen alsof de visserij alleen maar kan leven, wanneer de overheid haar steunt. Vergeleken met wat er in dit opzicht door de regeringen in het buitenland voor de visserij wordt gedaan, wordt in Nederland een juist beleid gevoerd. Zie verder pag. 3, 'ie kol.) De 370.000 spoorwegarbeiders in Engeland denken er over, hel werk toch neer te leggen, nu de staatsspoorwegen hun eis vooi een loonsverhoging van tien pro cent hebben afgewezen. Een tegenvoorstel voor een loons verhoging van drie procent is door de vakbond een „belediging" genoemd. gratis tot 1 april 1957 N Rotterdam: Witts de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplcin 1 - Telef 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klfchtendienst: 18 30—1930 u: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per weck, 2 48 per maand, f 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG KRIMPENDE WIND Vannacht flinke opklaringen en iets kouder., Morgen overdag weer toenemende bewolking met Iaiter kans op enige regen in hoofdzaak in het Zuidwesten van het land en iets hogere temperaturen dan vandaag. Matige tot krachtige naar Zuid krimpende wind. 22 maart zon op 6 41, onder 18 63; maan op 1.49, onder 10.15. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Mohammed hatta heeft na reeds eerder gezegd te hebben dat de Indonesische revolutie mislukt was nu op scherpe wijze stelling genomen tegenover president Soekar- B0. De plannen waarmee Soekarno rond- joopt, een ministerie waarin alle par tijen, ook de communisten, zouden worden opgenomen met op de achter grond een Nationale Raad onder voor zitterschap van Soekarno, achtte Hat ta niet op de werkelijkheid gebaseerd Dat noemde hij de tragedie van Soe karno'» droom. Soekarno trachtte de Indonesische partijen-democratie die gefaald had, op zij ie schuiven. Hij steunde daarbij op de massa-demonstraties van de firaat. Dat i> voorzeker zoiets als het uit drijven van de duivel door Beelzebul. Soekarno ging bij zijn plannen ge heel voorbij aan het feit, dat er in Indonesië met slechts het probleem van de falende partijendemocratie is, maar niet minder het probleem van de falende eenheidsstaat. Dat falen was de laatste weken vol komen werkelijkheid geworden door de rebellie van alle buitengewesten. Bij Soekarno's plannen, bij zijn op dracht tot kabinetsformatie aan Soc- wlrjo, was dit feit geheel niet in de overwegingen betrokken. Het is niet zo vreemd als het lijkt dat Soekarno dit feit buiten beschou wing liet. Want het onder de ogen zien van dit feit door hem zou betekend hebben de erkenning van een fout, de fout van het gewelddadig ter zijde stel len van de bij de Ronde Tafel Confe rentie aanvaarde constitutie Het zou bttêkend hebben de erkenning van het recht der Ambonezen, die daartegen in verzet gekomen zijn. Het zou bete kend hebben de erkenning dat niet een centralistische eenheidsstaat, maar een federale staat met het karakter van het eilandenrijk overeenkwam. D» niet-erkenning van al die feiten, de niet-erkenning dus van zijn fout stempelt Soekarno, naar Hatta's woord, tot een dromer. Hij is niet de staatsman, die uit de baaierd der re volutie een bruikbare staatsconceptie wist te scheppen. EN daarom verwerpt Hatta. die de soevereiniteit over de Verenigde Staten van Indonesië, die de federale staatsstructuur indertijd uit handen van koningin Juliana aanvaardde, de mythe van de twee-eenheid Soekarno - Hatta. Men moet, zegt hij, d« rea liteit onder ogen zien. Het is dezelfde realiteit, die vele ja ren geleden Colijn onder ogen heeft gezien toen hij betoogde dat de schep ping van de Volksraad In Nederlands- Indië een fout was, omdat deze niet bij de structuur van dat land paste, omdat die illusies wekte omtrent een ontwikkeling in de richting van een zelfstandige eenheidsstaat, die tegen het karakter van het eilandenrijk in- ging. Reeds Colijn heeft erop gewezen dat de ontwikkeling tot zelfstandigheid moest beginnen bij het zelfstandig ma ken van de verschillende gewesten en door het Inschakelen van de volks invloed daarbij. Makarios vrij. mits een bestand gelast hlJ Sowjet-diplomaten in Londen hebben gisteren verklaard dat de Snwjet-Unie de vrije doorvaart, ook van Israëlische schepen door het Suezkanaal voor staat. Het Kremlin zou president Nasser van Egypte van dit standpunt op de hoogte nebben gebracht De Egyptische eis lot volledige beta ling van de kanaalrechten aan Egypte is gisteren door de Westelijke mogend heden besproken Frankrijk heeft nog geen officieel commentaar gegeven Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft verklaard, aan ie nemen, dat het dinsdag gepubliceerde Egyptische memorandum een voorlopig karakter heeft en vatbaar is voor over leg met de Ver Naties Het Engelse ministerie van Buiten landse Zaken heeft het memorandum van Nasser „verontrustend" genoemd, aangezien het geep melding maakte van de principes van de Ver. Naties. Volgens betrouwbare krlugen In Washington heeft president Elsenho wer op vriendelijke wijze gereageerd op de brief van dr, Drees, waarin deze de Amerikaanse president verzocht persoonlijke aandacht te geven aan de Amerikaans-Nederlandse luchtvaart- onderhandelingen in Washington. Noch de inhoud van de brief ven dr. Drees, noch die van de president zijn officieel bekendgemaakt, maar men vindt het in Washington veelbeteke nend dat Eisenhower dr. Drees nog heeft geantwoord voor hij naar Ber muda vertrok. De brief zal, naar Washington ver wacht, bijdragen tot een snellere op lossing en een succesvol einde van de onderhandelingen. Het is echter niet waarschijnlijk, dat Elsenhower in de- ET plan van Hatta dat hij tegen over dat van Soekarno stelt, ziet de beide problemen waarvoor Indone sië zich gesteld ziet onder het oog. Een regering die de verloren gegane poli tieke moraliteit kan herstellen en een taakverdeling tussen de centrale over heid en de overheden der gewesten op de basts van democratische autonomie. In theorie is er verschil tussen een autonoom gewest en een deelstaat in e«n federatie. Het is begrijpelijk dat Hatta, als hij er nog iets van terecht wil brengen, tegenover Soekarno niet van een federatie kan spreken. Maar er zal in wezen weinig verschil tussen kunnen bestaan in Indonesië, omdat de realiteit der feiten daarvoor te sterk «preekt. LI ET spreken van Hatta, na zovele jaren van zwijgen, bewijst dat op de droom het ontwaken is gevolgd. En •is dan In dit wakker geworden volk l°ch de dromer blijft spreken en blijft Proberen de werkelijkheid te vervor- men naar de droom, spreekt de staats kan. Dat moet men tenminste hopen: Dat het niet de stem van een roepen de in de woestijn is, maar die van een die tot bezinning dwingt en die in een tuimelziek land een recht vaardige orde zal kunnen scheppen. In Indonesië is men de laatste jaren 1 het pogen om orde te scheppen eds teruggeschrokken voor het doen Ï2£.een besliste keuze. Zelfs de rebellerende buitengewesten «tuigden bij het verwerpen van het abinet in Djakarta hun trouw aan oekarno. Zelfs zij probeerden nog aatstelijk aan de besliste keuze te ontkomen door het poepen om een ver- ,"»entog tussen Soekarno en Hatta, om erstel vatI 'to twee-eenheid. Hatta wijst het af. Dat is een daad. •a' 's eRn keuze. Zal hij daarbij de ^odzakelijke weerklank vinden? N3 Vierdaagse Wandeltochten van «nTWandeisportbond zullen dit «hè» n 23 tm- 26 3"U m de omge- durd; van APeIdoorn worden gehou- De machtige Indonesische communis tische federatie van vakbonden, de Sobs!, heeft gisteren gedreigd met een staking In geheel Indonesië, indien een kabinet wordt gevormd, waarin wel leden van de Masjoemi, maar geen communisten worden opgenomen. Indien deze staking zou doorgaan, zou vrijwel het gehele transport, alsmede de olie-industrie komen stil te liggen, indien de staking doorgaat, betekent dit eveneens een uitdaging aan het Indone sische leger, dat staken verboden heeft krachtens de door president Soekarno afgekondigde staat van oorlog en be- DE Britse regering is bereid, aartsbisschop Makarios van zijn ver banningsoord te balen, indien hy de ondergrondse Eoka wil op roepen de strijd tegen de Engelsen op Cyprus te staken, In het hui dige stadium kan van terugkeer van de aartsbisschop naar Cyprus geen sprake zijn. Dit is het Britse antwoord op het aanbod van de Eoka, het vuren tijdelijk te staken in ruil voor de terugkeer van Ma karios van de Scychellen-eilanden De Britse regering is tevens bereid het aanbod van de Navo, in de kwestie-Cyprus tussen Engeland, Griekenland en Turkije te be middelen, te aanvaarden. De minister van Koloniën, Lennox Boyd, heeft dat gisteren in het Lagerhuis bekendgemaakt. Athene heeft echter het aanbod van Ismay verworpen. De aartsbisschop zou verzocht worden in een openbare verklaring aan te drin gen op staking van gewelddaden door de Eoka. De minister zei voorts dat de bespre kingen in de NAVO moesten worden ge voerd voor de Engels-Cypriotische con ferentie over de ontwerp-grondwet, die Lord Radcliffe heeft opgesteld. De Engelse regering zou, naar verluidt, oi erwegen Makarios naar Parijs over te brengen, waar onderhandelingen over zelfbestuur zouden kunnen worden ge voerd. De verklaring van Lennox-Boyd, dat de Engelse regering in beginsel het aan bod van Lord Ismay, de secretaris-gene raal van de NAVO, tot bemiddeling in de kwestie-Cyprus wil aanvaarden, heeft de overtuiging, dat in Parijs onderhan delingen zouden kunnen worden gevoerd, versterkt. Van regeringszijde is in Athene ver klaard, dat de Griekse regering het jong ste Engelse plan voor Cyprus verwerpt. Minister Lcnnnx-Roytl verklaarde dat de gouverneur van de Seychellen, Sir William Addis, de aartsbisschop woens dag in kennis had gesteld van het En gelse aanbod. tails is getreden. Evenmin neemt men aan, dat de president bepaalde toezeg gingen heeft gedaan. De leider van de Nederlandse dele gatie, staatssecretaris v. d. Beugel, was zeer tevreden over het verloop van de besprekingen tot nu toe. Voor zover kan worden nagegaan, had dinsdag ochtend een plenaire zitting van beide delegaties plaats waarna een werk- commissie uit beide delegaties 's mid dags vergaderde over technische de tails. Voor woensdagmiddag stond een tweede plenaire zitting op het pro gramma. Deze werd echter uitgesteld tot 's avonds. Voor dft uitstel werd geen reden opgegeven. President Eisenhower aan boord van de Amerikaanse kruiser Canberraop weg naar de Bermuda-eilanden, speurt met zijn kijker de zee af, De presi dent is de laatste maanden sterk verouderd. De president is gisteren op Bermuda aangekomen, waar hij inmiddels reeds zijn eerste be spreking heeft gehad met pre mier MacMillan van Engeland, (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gistermid dag een motie van de heer Vondeling (Arb.) met 75 stemmen voor en 10 5temmen tegen (alleen de C.H. en de S.G.P. waren tegen) aangenomen. Daarin geeft de Kamer de regering in overweging maatregelen te nemen, waarbij de verhuur van jachtvelden, toebehorende aan de slaat, mede in het belang van het publiek, voortaan onder verantwoordelijkheid van één minister wordt gebracht. Tot dusver hebben hier meerdere ministers een vinger in de pap. Het door Israël gecharterde schip Pandora is zonder hindernissen door de hele Golf van Akaba en de Straat van Tiran gevaren. Commissaris Moeljono van de Vei llgheidspoiitie te Djakarta heeft be richten tegengesproken als zou een poging zijn gedaan om dr. Hatta te ont voeren. Het dagblad „Berita Indonesia" had gemeld, dat een „bepaalde groep" had getracht Hatta uit zijn woning in het hartje van de hoofdstad te ontvoeren en dat onmiddellijk daarna een sterke bewaking rondom Hatta's woning was ingesteld. In een commentaar op hetzelfde be richt, merkte de onafhankelijke „In donesia Raya" op, dat de communisti sche party niet heeft geaarzeld om te genstanders van Soekarno's „concep tie" te terroriseren en dat de poging tot ontvoering van Hatta wellicht ook door „deze groepen" was ondernomen. Be chef van de generale staf van het Indonesische leger, generaal Ab-1 van Hatta In de regering te eisen doel Harls Nasoetion, heeft gisteren een bezoek gebracht aan es-premier Mohammed Hatta en hem gezegd dat op de thans geëindigde zesdaagse con ferentie van de legercommandanten besloten is de terugkeer van de „twee- ln-een-regerlng" te verzoeken. Soekar no en Hatta zouden In deze regering moeten samenwerken. Hatta verklaarde echter dat hij on der het huidige systeem niet meer aan een kabinet wilde deelnemen, en dat hij de voorkeur geeft aan een presi dentieel kabinet. Ook de kabinetsformateur, Soewir- Jo, heeft gisteravond een onderhoud met Hatta gehad. Volgens particuliere mededelingen san firma's in Singapore, die van Su matra kwamen, wordt een algemene staking georganiseerd om de terugkeer y~üi<e' Ws. ".'i HM. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard hebben gisteren in de Der Aa-kerk te Groningen de ere-premotie in de lateien en wijsbegeerte bijge woond van jhr. mr, A. IE. L. Tjarda tan Starkenborgh Stachotiwer, minister van Staat en oud-gouverneur-generaal tan Nederlands Indië Op de foto: de promovendus rechts op de voorgrond) begeeft zich naar de kansel voor het houden van zijn toe spraak. Eerder ziet men koningin Juliana, prins Bernhard en dr. Drees. Dit is gisteravond in Tel.Aviv officieel bekendgemaakt. Het schip was 's morgens uit de Is raëlische haven Eilath vertrokken en voer veilig langs Sjarm EI Sjeikh, De Pandora, die vroeger Koningin van Sheba heette, vaart onder de vlag van Costa Rica. Egypte heeft het Suezkanaal woens dag opengesteld voor schepen tot 2.000 ton. Twee Libanese schepen mochten het kanaal met in, omdat het tolgeld niet in dollars kon worden betaald. Met Libanees geld namen de Egyptenaren geen genoegen. Een Duitse bergingsploeg begint vrij dag in de haven van Suez met het lichten van het Egyptische fregat „Aboe- kir". aan de gezonken sleepboot Edgar Bonnet" wordt nog gewerkt. Men hoopt deze voor maandag uit de weg te heb ben. Het kanaal is dan vrij voor schepen tot 10.000 ton. Generaal Wheeler, die de leiding heeft ■van het bergingswerk, heeft verklaard dat het kanaal tegen 10 april weer vol ledig bevaarbaar zal zijn een maand voor de oorspronkelijke schatting. Hij sprak zijn tevredenheid uit over het De heren ds. Van der Zaai (a.-r.), De Ruiter (c.-h.), Vermooten (Arb.J en Van Dis (S.G.P.) hadden allen beweerd, dat de overheid te weinig doet voor de viseerij. netwerk verteert, zonder dat het ge bruikt wordt. Met lede ogen zien de IJselmeer- vissers toe. Ze vragen zich af: „Wordt aan ons in het geheel geen aandacht geschonken?" Deze minister, zo schreef dezer dagen iemand, heeft er wel voor gevochten, dat er 200 miljoen ter beschikking kwam voor de agra riërs, maar voor ons komt hfj niet op. Ds. Van der Zaal wilde daartegen over eraan herinneren, hoe deze mi nister een warm woord voor deze IJselmeervissers gesproken heeft, toen hü de commissie-Van der Zaal In stalleerde. Minister Mansholt wees erop, dat er na de oorlog in Duitsland vele inves teringen werden gedaan, die nu reeds onrendabel zijn gebleken. In het nieuwe vijfjarenplan voor de visserij, dat op het ogenblik in de Bondsdag wordt behandeld, wordt van de 23 miljoen investeringen 16 miljoen uitgetrok ken om deze oude investeringen te vervangen. Ook in Frankrijk zijn mooie plannen geweest, maar wat is er in werkelijk heid van uitgevoerd? Voor de kleine visserij is praktisch niets gedaan. De bewindsman vond het onjuist, dat initiatieven door de overheid wor den genomen. De overheid kan alleen maar stimuleren, hetgeen de visserij zelf wil. Dat staat ook in de vissery- nota. Wy moeten er voor waken van de vissery een overheidsbedryf te maken en zullen moeten streven naar handhaving van de zelfstandige vis sery, aldus minister Mansholt. De eerste spreker, ds. Van der Zaal fa.-r.) bepleitte „alle mogelijke steun voor de versnelde nieuwbouw". De heer Vermoeten (Arb.) deed hetzelfde. De vlootvernieuwing moet volgens hem sneller gaan. De heer Den Hartog (V.V.D.) klaagde over de vertraging in het verlenen van kredieten voor de Herstelbank, waardoor de uitvoering van het vernieuwingsplan te langzaam gaat. Minister Mansholt zegde toe, deze zaak nader te zullen onderzoeken, Ds. Van der Zaal en alle andere sprekers spraken uitvoerig over de IJselmeer- vissery, met name over de hulp aan IJselmeervissers, die zich willen om vormen tot Noordzeevissers. De com missie-Van der Zaal had indertyd aan de minister verzocht om in de vissery- nota ook ruimte te willen verlenen voor veertig IJselmeervissers. Ds. Van der Zaal was zeer verheugd over het feit, dat minister Mansholt een eerste en zeer belangrijke bij drage heeft willen verlenen voor een gezonde afvloeiing van IJselmeer vissers. Van de uitwerking is echter tot dusver volgens ds. Van der Zaal niets terecht gekomen. De afsluiting van het voornaamste bekken heeft ertoe geleid, dat ver schillende knechts een andere werk kring moesten zoeken. De vergunning houder was daardoor genoodzaakt om het vissen te staken. Allerlei oorzaken hebben de mensen gedwongen om de vissery tydgjijk te staken. Hun schepen liggen onverzorgd in de haven, hun Ds. Van der Zaal hoopte, dat de minister er voor zal vechten, dat deze mensen niet langer als armen worden „Het Westeiyk voorstel voor een-tijde lijk beheer over het Suezkanaal is on verenigbaar met de wettelijke rechten van Egypte. Daarom hebben wy niet geantwoord op dit voorstel en zullen wy het niet uitvoeren", aldus heeft een commentator woensdagavond voor radio- Cairo verklaard. „Het Westelyk plan voorziet in het afstaan van de helft van de kanaalgel- den aan Egypte, terwyi de andere helft op de internationale bank gestort moet worden met het oog op de toekomstige exploitatie van het kanaal. Het is echter bekend dat de oude kanaalmaatschappy niet meer dan ééntiende van de ont vangen kanaalgelden hiervoor gebruikte en dat het Egyptische gezagsorgaan by herhaling heeft béwezen dat het be- voegder en beter gedisponeerd is om het kanaal te beheren en te verbeteren", aldus de commentator. werk van de Nederlandse Bergingsploeg aan de Edgar Bonnet". Vanavond wordt Hammarskjoeld, de secretaris-generaal van de V.N,, in Cairo verwacht voor besprekingen met Nasser over Gaza en het Suezkanaal. Als gevolg van de staking op de Engelse scheepswerven heeft de Queen Mary (81.000 ton) van de Cunard Line De Westdultse regering heeft aanbe volen, de 59-jarige luitenant-generaal Adolf Heusinger te benoemen tot voor zitter van de commissie van stafchefs van de Wcstduiise strijdkrachten. Voor deze benoeming is de goedkeuring van de Bondsdag nodig. Op 1 maart is Heusinger reeds benoemd tot hoofd van de afdeling strijdkrachten van het ministerie van Defensie, als opvolger van luitenant-generaal Hans Speidei, die met ingang van 1 april is benoemd tot bevelhebber van de NAVO- iandstrijdkrachten m Midden-Europa. De regering in Bonn heeft voorts de benoeming aanbevolen van luitenant- generaal Gerhard Matzky tot bevelheb ber van het eerste legerkorps te Münster en van generaal-majoor Max Pemsel tot bevelhebber van het tweede leger korps te Dim. gisteren de haven van Southampton niet kunnen verlaten. Het schip zou om 2.15 Ned. tyd met 910 passagiers vertrekken. Maar even voor vier uur maakte de Cunard be kend, dat het vertrek 24 uur was uitgesteld. Als officiële reden werd opgegeven de „sterke winden". Van de züde van de havenarbeiders werd echter meegedeeld, dat de boot niet kon vertrekken omdat de beman ning van de sleepboten was weg gebleven. Dezer dagen zyn 200.000 arbeiders xn de seheepsbouwindustrie in staking gegaan om een els tot een loonsverho ging van tien procent kracht by te zetten. De ongeveer drie miljoen ar beiders in de metaalindustrie zfjn van pxan met ingang van zaterdag a.s. ge- leideiyk in staking te gaan, waardoor tegen 6 april allen het werk zullen hebben neergelegd als hun loon niet met tien procent wordt verhoogd. Na woensdagavond aan een informeel diner de wereldproblemen de revue te hebben besproken, zullen president Elsen hower en premier MacMillan elkaar van daag, vergezeld van hun ministers en andere experts, in ee eerste formele zitting ontmoeten. De conferentie wordt gehouden in de Mid-Ocean club. Tot en met zaterdag zullen waarschijnlijk twee van deze zittingen per dag worden be legd. Van welingelichte zyde wordt verno men, dat de besprekingen in de eerste faze geconcentreerd zullen zyn op het voornemen van Groot-Britannië om zyn militaire kracht op verschillende'wereld- sieutelpunten te verminderen. Verwacht wordt dat president Eisen hower over dat voornemen volledig inge licht wenst te worden. Amerikaanse auto riteiten voorzien namelijk ernstig de mo gelijkheid dat de Ver. Staten in de ko mende maanden met nieuwe militaire verplichtingen een aantal hiaten moeten opvullen, welke door de Britse bezuini ging zullen ontstaan. De noodzaak daar toe is aanwezig als gevolg van de zich voortdurende uitbreidende Russische ex pansionistische druk. De Bilt, donderdag 21 maart, 10 uur. Onder invloed van een depressie tus sen IJsland en Schotland werd de afge lopen 24 uur het winterweer in Scan dinavië iets naar het noorden terugge drongen. In Finland vroor het de afge lopen nacht echter weer 30 graden. In midden- en noord-Zweden werden mini mum-temperaturen van 15 tot 25 graden onder nu] gemeten. De grensiyn tus- san deze koude lucht en de zachtere boven West-Europa lag vanmorgen boven Zuid-Zweden waar vele stations sneeuw val meldden. In ons land begon gisteren iets min der zachte oeeaanlucht binnen te stro men, waardoor de temperatuur enkele graden is gedaald. Op de oceaan ligt een nieuwe depiessie, die naar het zee gebied ten zuidwesten van Ierland koerst Onder invloed van deze depressie zal in onze streken morgen de bewolking weer toenemen met later mogelijk enige regen. Na een iets koudere nacht zullen morgen overdag de temperaturen gelijk zijn aan die van vandaag of iets hoger. Naam: Straat: Woonplaats: wenst het dagblad Trouw tot en met 30 maart gratis te ontvangen en zich per 1 april 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal (f 740). Doorhalen wat niet gewenst xaordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", W. de Withstr. 30. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1