Triest verhaal Midden - Oosten eerste punt op agenda Bidstond voor Hongarije Nog geen overeenstemming samenstelling over Plechtigheid in Sint Jacobskerk Amerikanen teleurgesteld Herv. kerkje van Drieborg door brand verwoest KONINGIN EN PRINS IN VLISSINGEN AANWEZIG GESPREK OP BERMUDA BEGONNEN T ransportvliegtuig vermist Hammarskjoeld sprak met Nasser BRIEFWISSELING EISENHOWER-DREES W eeroverzicht Relletjes in Duinkerken Stafchef van Israël met verlof Atoomdeskundigen ontboden 25 niet-blanken in Zuid-Afrika ter dood gebracht Kabinetsformatie in Indonesië Communisten dreigen met staking Z.-Afrika zal zo nodig in buurlanden ingrijpen lil protestants*» kerken Compromis Gasa Nieuw plan Inkrimping h fyJACMILLAN, de Britse premier, begroet op tie Bermuda-eilanden in dc Atlantische Oceaan president Eisenhower rechtsvan de Ver enigde Staten. B\j communistische opstand ONZE WENSEN IN AMERIKA «*$8X5*:n .j> i.* W>vjSitfiamO ■Bestaande rouleb Gewenste route DË brief van president Eisenhower aan dr. Drees over de Nederlands- Amerikaanse luchtvaartonderhandelin gen heeft grote teleurstelling gewekt bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschap pijen. (Van eer. onzer verslaggevers) JN de historische Sint Jacobskerk van Vlissingen brachten H. M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard, alsmede honderden bur gerlijke en militaire autoriteiter vandaag hulde aan de nagedach tenis van Michiel Adriaansz, de Ruyter. Daar, in het hart van een onzer oudste havensteden, herdacht Ne derland de man, die in een reeks van zeeslagen de Britse en Fran se vloten versloeg, en die als weinigen een verdediger is geweest van onze nationale zelfstandigheid Op haar beurt bracht het geslacht De Ruyter hulde aan het Oran jehuis toen de vijf tien-jarige Marjolein De Ruyter de Wildt, nazate van Vlissinger Michiel, gestoken in 17e-eeuwse dracht bij de ingang der kerk aan Koningin Juliana een prachtig bouquet bloemen over handigde. In de kerk Nederlander gearresteerd gratis tot I april 1957 Klachlendienst abonnementen 18 301930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •«.Graven haee: Huygenspletn 1 Telef. 183467 <3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 KIrchtendicnst: 13 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per weck. 2 48 per maand. j 7.4Ó per kwartaal Losse nummers 15 cent 3 Verschijnt dagelijks Verwachting, geldig tot zaterdagavond: IETS HOGERE TEMPERATUREN Meer bewolking voornamelijk in het zuiden van het land. Op de meeste plaatsen droog weer en iets hogere temperaturen. Aanvankelijk zwakke tot ma tige, later matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en oost. 23 maart zon op 6 39, onder 19.00. maan op 2 3", onder 11.10. Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ^OK de buitenstaander zal het niei O ontgaan zijn, dat men in de ichoolwereld met moeilijkheden ten t„nTfen van de bouw van scholen te worstelen heelt. Er is hier een groot tekort tn het ziet er allerminst naar uit, dat dit spoedig tot het verleden M1 gaan behoren. Het door de regering uitgetrokken bouwvolume is voor de scholen niet bepaald hoog geweest. Voor 1954 was <j]t 140 miljoen, voor 1955 135 miljoen En dan dient nog bedacht te worden, dat lang niet alle uitgetrokken gelden konden worden besteed. In 1954 van de 140 slechts 112, in '55 van de 135 slechts 109. Of het lage bouwvolume van 1956, slechts 115 miljoen, geheel werd gerealiseerd, is nog niet te zeg gen, aangezien de uitkomsten van 1956 nog niet bekend zijn. Men zou met deze niet-voPedige realisering vrede kunnen hebben, in dien deze te wijten zou zijn dan ren te geringe capaciteit van de bouwnij verheid, schrijft „Het Schoolblad" (2-i-'57). Maar dit was niet het ge\a', want in hetzelfde jaar 1955, toen er van het jdiolenbouwvolume 19 pet niet ge realiseerd werd, werd het bouwvolume voor de industrie met 64 pet. over schreden! Men moet zich hierbij bewu-it zijn, dat deze „vertraging" niet het gevolg wij van de bestedingsbeperking, maar dat dit geschiedde in de periode, die daaraan voorafging, toen er dus volop geïnvesteerd werd. Dit betekent dat men als gevolg van deze achteruitzetting van de scholen bouw toen thans bij de bestedingsbe perking eerst recht met de gebakken peren zit. ERGER is intussen nog het traga tempo, waarmee voorstellen voor nieuwbouw worden afgedaan. Van nabij maakten we de volgende gang van zaken mee: Raadsbesluit van T deg, '50 verleent in principe mede werking voor de bouw van een bijzon dere school. Op 12 dec. '52 werd deze tchool geplaatst op de urgcntielijst 1953. Toewijzing grond 7 mei '52; de finitief toegewezen 20 juni '55, goed gekeurd door Gcd. Staten 9 okt. '56, In nor. '54 bouwplan besproken met Hoofdbouwkundige Inspectie te Den Haag. Schetsplan bij gemeente inge diend april '55, Bestek en begroting in gediend bij Ministerie van Onderwijs jtrni '55. Dcc, '55 bouwplan goedge keurd door K. en W. In verband met de bouwremmisig moet nu nog gewacht worden op de goedkeuring van het Ministerie van Wederopbouw, Deze goedkeuring komt af juni '56. In •ept. '56 volgt de aanbesteding. Deze blijkt wat te verwachten was veel hoger te liggen dan de begroting, Gevolg: wijzigingen aanbrengen met bet oog op de geëiste versobering, Weer naar Den Haag en wachten tot daar met het gewijzigde plan akkoord wordt gegaan. Inmiddels geeft de ge meente de bouwvergunning af. Dan is het ongeveer jan. '57. Vervolgens kre dietaanvrage bij de gemeente. Gunsti ge beslisilng volgt. Nu zeker gaan bouwen? Neen, want juist in deze maand stuurt Binnenland se Zaken in het kader van de be stedingsbeperking oen circulaire aan de gemeentebesturen. Daarin staat, dat met ingang van 21 jan. een rijksgoedkeuring nodig zal zijn voor alle weg- en waterbouwkundige wer ken waarvan de bouwkosten een be drag van 50.000 gulden te boven gaan. Tevens worden in een circulaire richt lijnen gegeven aan gemeenten voor financiering van grote werken. Deze komen erop neer dat woningbouw, waarmee reeds begonnen was, voorlo pig met vlottende middelen kan wor den gefinancierd. Maar alle andere werken, waaronder ook de scholen bouw, mogen eerst worden uitgevoerd na verkregen bericht van geen be swaar van Gedeputeerde Staten, zelfs als de kredieten ervoor al door G.S. waren goedgekeurd. HET gevolg van deze bestedings beperking hier is, dat het bedoelde schoolbestuur nu nog zit te wachten op de beslissing van G.S. Na alle hinder palen van bouwstop en financierings- rcceilijkheden (waarborgsom!) gepas seerd te zijn, nu déze nog. Men is dan 20 ongeveer zes jaar onderweg ge weest! Misschien kan men met reden aan voeren, dat dit geval door wiens toedoen dan ook toch wel een uit sondering is. Maar geen tegenspraak sal toch wel de stelling ontmoeten, dat gemiddeld minstens twee jaar hodig heeft voor alle papieren hier jioor de ambtelijke molen zijn hêen- IMraaid. En dat terwijl men overal ken groot tekort heeft! Hoe moet dat het het M.O., waar men volgend jaar re 8rote stroom verwacht, die het O. in 1952 te verwerken kreeg? Zolang de bestedingsbeperking ge handhaafd moet blijven, make men k ch wanneer men althans aan zijn P'annen nog beginnen moet geen usies. Voorlopig zal men niets an- ers ontwaren dan sen somber perspec tief, T. M. GILH3ÏS. Nadat een proieslvergadeiïng van «akende lassers in Duinkerken wa* ailgelopen op een relletje, hebben •eneapsbouwarbeiders de politie don- aardag met stenen en bouten bestookt. Eisenhower confereert met Macmillan 'Van oen onzer vei ilaggevers> Naar wij vernemen ral op zondag 31 maart in de protestantse kerken van ons land een bidstond worden gehouden voor de nood in Hongarije. De golf van arrestaties, welke op het ogenblik over Hongarije gaat en welke zeer vee! leden van de protestantse kerken in Hongarije treft, was voor de deputaten van de geref. kerken in ons land aanleiding om het initiatief te nemen lot een gezamen lijke bidstond van alle protestantse ker ken in ons land. De gereformeerde, de hervormde, dc chr gereformeerde en de vrije evange lische gemeenten hebben reeds besloten aan de bidstond deel te nemen. Alle ker ken zijn door deputaten aangeschreven De Amerikaanse luchtmacht deelde donderdagavond mede, dat een militair transportvliegtuig met 67 personen aan boord „waarschijnlijk was neergestort" In de Westelijke Stille Oceaan op circa 400 km. afstand van Japan. Het transportvliegtuig, type C-97 was dinsdag met tien bemanningsleden en 57 passagiers uit California naar Hawaii vertrokken. Hiervandaan werd de reis naar Japan voortgezet. Gistermiddag om 18.15 werd het toestel „over tijd" gemeld Een woordvoerder van de lucht macht deelde mede dat de beschikbare brandstof onder normale omstandighe den te 21.40 opgebruikt zou zijn. Het toestel had om 16.40 uur te Tokio moeten landen. Op circa 400 km. van Japan had men voor de laatste keer ra diografisch contact met de C-97. Dit type behoort tot de grote transportvlieg tuigen. die thans regelmatig bij de iuchtmacht in gebruik zijn. Het wordt voortbewogen door vier zuigermotoren en heeft een maximum snelheid van 830 km./u. Het vliegbereik is 4140 krr.. Dc stafchef van het Israëlische leger, gen -majoor -Mosje Dayan, is met verlof gegaan. Hp wordt vervangen door brig.- gen. Meir Amit Of Dayan na afloop van het verlof zijn functie weer zal opnemen, was donder dagavond niet vast te stellen. Dayan leidde de Israëlische campagne in SinnT, IN de deftige Midocean Club op de Bermuda-eilanden is gisteren de confe rentie tussen president Elsenhower en de Britse premier Macmillan be gonnen, Beiden zijn vergezeld van hun minister van Buitenlandse Zaken, resn. Dulles en Selwyn Lloyd, alsmede van een aantal deskundigen. In de drie dagen, die voor de besprekingen zijn vastgesteld, moet een reeks pro blemen, van het Midden-Oosten tot Polen en Hongarije, worden behandeld. Engeland is verder van mening, ctat de rol van de Ver, Naties te dominerend is geworden en ook wil Macmillan aandringen op meer vrijheid voor de westelijke landen wat betreft de handel met com munistisch China De eerste officiële besprekingen in de zwaar bewaakte Midocean Club duuracn twee uur. Een officiële woordvoerder heeft bekendgemaakt, dat de twee staatslieden de conferentie met korte algemene verklaringen heb ben geopend en daarna onmiddellijk zijn overgegaan tot bespreking van het Midden-Oosten. Zij hebben op hun eerste bijeenkomst in het bijzonder ge sproken over Gaza, de Golf van Akaba en de vraagstukken, die verband hou den met het Suezkanaal. Deze zaken zijn naar deskundigen verwezen, die gisteren nog verslag zouden uitbren gen. Na de eerste bijeenkomst werd be kendgemaakt dat president Eisen hower Lewis L. Strauss en andere atoomdeskundigen uit Washington heeft ontboden om te helpen bij de besprekingen van Britse en Ameri kaanse defensie- en atoomproblemen. Van officiële zijde vernam Ass. Press nog, dat het Britse standpunt inzake de crisis tussen Israël en Egypte over Gaza wijziging heeft ondergaan. De Britse regering meent, 'dat de spanning verminderd kan worden indien Israël bereid is te aanvaarden, dat „symbo lische" elementen van de troepen der Ver. Naties in sleutelposities langs de grens op Israëlisch grondgebied ge legerd worden. Tot nu toe is de Britse regering geneigd geweest niet te tor nen aan de weigering van de Israëli sche regering om vreemde troepen op Israëlisch grondgebied toe te laten. Verder zou de Britse regering bereid zijn een compromis te aanvaarden voor de onmiddellijke toekomst van De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammerskjoeld. heeft in Cairo besprekingen gevoerd met pre sident Nasser, generaal Wheeler, gene raal Burns en dc EgypHsche minister van Buitenlandse zaken Fawzi. Dc besprekingen van Hammerskjoeld hebben hoofdzakelijk een verkennend en oriënterend karakter en zuilen waarschijnlijk met tot directe belang rijke besluiten leiden. Naar de mening van Israel zouden Egypte en Israel beide een politiek van met-oorlogsvoering in het Midden-Oos ten moeten afkondigen. Daarmee zou dan de weg vrij zijn voor het regelen van andere geschilpunten. Waarschijnlijk zal Egypte er wel mee instemmen, dat het hoofdkwartier van de UNO-troepen tn Gaza blijft. Volgens diplomatieke kringen in Cairo zou Egypte een nieuw plan voor het Suezkanaal hebben. Volgens dit plan zou een bepaald percentage van dc tolgelden in overleg .met de VN worden besteed. Dc Israëlische minister van Buiten landse Zaken, mevr. Meir. heeft op haar reis van New York naar Israël gister middag in Parijs een bespreking ge voerd met haar Franse collega Pineau. Gaza. Deze stad zou, hangend een defi nitieve regeling van haar toekomst, onder burgerlijk Egyptisch bestuur komen, mits de Ver. Naties verant woordelijk blijven voor de veiligheid. De Amerikaanse regering zou de gedachte van legering van enige troe pen der V.N. aan de Israëlische zijde van de bestandslijn willen steunen. Een mogelijke boycot van het Suez kanaal, ingeval Egypte onderscheid zal maken ten nadele van de Brits-Franse scheepvaart, zou een van de door Eisenhower en Macmillan te overwe gen maatregelen zijn. Engeland zou een dergelijk voorste! gedaan hebben. De houding van de V.S. is echter niet diudelijk. Aangenomen wordt, dat als tweede punt op de agenda staat het vornemen van de Engelse regering om de om vang van haar strijdkrachten te ver minderen. Naar verluidt, heeft president Eisen hower daarover uitvoerige inlichtingen aan premier Macmillan gevraagd en bestaat de mogelijkheid, dat de Ver enigde Staten hun strijdkrachten zul len gaan versterken in die gebieden, waaruit de Britten een gedeelte van hun troepen zullen terugtrekken. In het midden staat de Britse gou verneur van Bermuda, Sir John Woodall. De conferentie tussen Eisenhower en Macmillan is gisteren begonnen. In dc centrale gevangenis te Preto ria zijn donderdag 22 negers en drie Indiërs door ophanging terechtgesteld. Nog nooit tevoren waren in Zuid-Afrika op één dag zoveel executies verricht. De gehangenen waren schuldig be vonden aan moord op twee blanke en drie niet-blanke politieagenten tijdens een onderzoek naar de aanwezigheid van verdovende middelen, dat in 1956 in Natal door de politie werd ingesteld. Kabinetsformateur Soewirjo heeft vrij dag het bestuur van de nationalistische partij P.N.I., waarvan hij zelf voorzit ter is, medegedeeld, dat hij er niet in is geslaagd overeenstemming te berei- ken met de Isalmietische NahdatuJ lila- ma over de samenstelling van het nieu we kabinet. De Nahdatoel Oelama eis te opname van de Masjoemi in het ka binet, zonder communisten, terwijl de P.N'.I. een kabinet verlangt met natio nalisten en Nahdatoel Oelama als kern, en met uitsluiting van Masjoemi en de communisten. In Islamietische politieke kringen wordt verwacht, dat Soewirjo zijn man- De Ruyter-herdenking officieel begonnen „De Unie van Zuid-Afrika za! met haar strijdkrachten buiten de grenzen van het land ingrijpen, indien haar buurlanden het hoofd moeten bieden aan een opstand waarbij blanken door communistische inlanders worden aan gevallen. Dit heeft de Zuidafrikaanse minister van Landsverdediging, Eras mus, in het parlement verklaard. CANADA ""NMorffeat, !>-" I VERSTATEN .AjO'T ':*7\pr"V., ÖU/t», Atlantische Oceaan.- -\VvHoüsfAFRIKA liraiaoy iv. /■-■ Nfc.V.r.- •».*?■::-• ,6 Om V.-y.yfr-AMERlKA Stilte Oceaan Woensdagnacht is hel ned, herv. kerkje van Drieborg in de Groninger gemeente Beerta door brand verwoest. Het gebouw waar 's zondags de kerk diensten werden gehouden en dat ver der vrijwel elke avond dienst deed als verenigingscentrum, was het eigendom van het Ds. Aderfonds, gesticht door de echtgenote van wijlen ds. Ader, mevr. J. A. Ader-Appel, die als evan- geliste in Drieborg werkzaam is, Tien jaar heeft mevr. Ader aan de totstandkoming van het gebouwtje ge werkt, waarvoor zij talrijke lez:i"2<-n hield en zelfs de opbrengst van he» door haar geschreven boek „De Gro ninger pastorie ïn de storm" bestemde. Nog steeds was het gebouw niet ge heel het eigendom van het Ds. Ader fonds, dat door deze brand in nieuwe grote moeilijkheden is geraakt, omdat het kerkje laag tegen brand was ver zekerd. Gisteren werd de inhoud van de briefwis seling tussen de Amerikaanse president en onze minister-president bekendgemaakt. Daar uit Is gebleken, dat Eisenhower de Ameri kaanse delegatie de instructie heeft gegeven, het Nederlandse standpunt „in meest ernstige overweging te nemen." De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die sterk gekant zijn tegen het geven van ver dere landingsrechten in de VS aan de KLM, -beschouwen dit als een voorteken van het verlenen van concessies door de Verenigde Staten. Vrijdag jl. waren de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen ingelicht over het standpunt, dat de Amerikaan se delegatie zou innemen. Toen reeds lieten de directies weten, dat ze aller minst waren ingenomen met het resul taat van dit gesprek. Sommige kringen verwachten, dat de V.S. de K.L.M. zullen toestaan de route Amsterdam—Montreal naar Cali fornia te verlengen en de directe route van Curasao naar New York even eens zullen toestaan. Doortrekking van de route AmsterdamMontreal naar Houston (Texas) zal waarschijnlijk niet worden goedgekeurd. Het vuur is vermoedelijk ontstaan op de zolderverdieping, die door de jeugd als timmer- en knutselwerk plaats mocht worden gebruikt. Mevr. Ader vertoefde in de nacht, waarin de brand uitbrak, in Bolsward, waar zij 's avonds vee lezing gehouden. Het hoofdkwartier van het Israg. lische leger deelt mee dat vandaag in het Nodrdelijk grensgebied een vuur gevecht it sehtwazd met Jordaanse tn üitairw Via een vlaggend Koudekerk arri veerde de koninklijke stoet kort na de middag in Vlissingen. In het gevolg van Hare Majesteit bevond zich toen reeds de commissaris van de koningin, mr. A. F. C. de Casembroot, die met de motorrijders van de Rijkspolitie de vors telijke personen aan de grens van Zee land had begroet. Vlissingens burgemeester, mr. B. Kolff, ontving de hoge gasten bij hotel „Brittannia", alwaar de gemeenteraad van Vlissingen aan H.M. werd voorge steld. Toen de Koningin bij de grens der gemeente arriveerde, weerklonken over de stad de saluutschoten van een der in de haven gelegen oorlogsbodems, die waren gepavoiseerd. De Zeeuwse haven had zich voor deze dag extra opgemaakt en van vele hui zen, alsmede van de openbare gebouwen wapperde de driekleur. Het was prach tig weer en vele duizenden stonden iangs de route die de koninklijke stoet nam. Na een noenmaal, waaraan ongeveer 140 personen aanzaten, onderhielden Hare Majesteit en Z.K.H. zien geruime tijd met enkele personen uit Vlissingens politieke en maatschappelijk leven. Hier werden ook de sprekers in de kerk aan Koningin Juliana voorgesteld: ds. J. W. Sepmeijer, waarnemend hoofd- vlootpred'ikant en prof. dr, T. H. Milo, hoogleraar m de geschiedenis der over zeese gebiedsdelen en het zeewezen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Ook de Hongaarse predikant ds. J. A. I. Za- borsky. die later op de dag bij het stand beeld van De Ruyter een toespraak zou houden, was bij het noenmaal in „Brit- tanma" aanwezig en werd eveneens aan de vorstelijke personen voorgesteld. Tegen half drie vertrok het konink lijk paar met zijn gevolg naar de Sint Jacobskerk, waar zich inmiddels tal van genodigden hadden verzameld. Ter be groeting waren hier de leden van het nationaal ere-comité De Ruyterh'wden- king 1957 aanwezig, o.w. dr. A. A. L. Rntgers, de vice-president van de Raad daat, <üat thans een week oud is, vrij dagavond aan president Soekarno zal te ruggeven, doch de vice-voorzitter van de P.N.I., Mangoensarkoro verklaarde van daag nog steeds optimistisch te zijn over de kansen van Soewirjo voor hofvor men van een kabinet. In een commentaar op dc aankondi ging door de communistische partij, dat in geheel Indonesië een totale staking zal worden uitgeroepen, indien de Ma sjoemi wel, en de communisten niet in het kabinet mochten worden opgeno men, seide de leider van deIslamiti sche vakbond, Narto, vrijdag dat de niet-communistische vakverenigingen in staat zijn „een verlammende tegenac tie" te voeren. Intussen deelde de woordvoerder van de landmacht mede, dat overeenkomstig de staat van oorlog en beleg voorschrif ten zullen worden opgesteld voor de be noeming van militaire gouverneurs, het verlenen van autonome rechten aan dè provincies en versnelling van de opbouw m de buitengewesten. De woordvoerder van de landmacht heeft vrijdag bekend gemaakt, dat in Djakarta geen avondklok zal worden In gesteld. Hij zeide, dat de veiligheidssi tuatie in Djakarta sinds de afkondiging van de staat van oorlog en beleg aan zienlijk is verbeterd en dat er een op- merkelijke teruggang in het aantal mis drijven valt waar te nemen. President Soekarno heeft verklaard vertegenwoordigers van de verschillen, de eilanden van de Indonesische Archi pel te zullen doen opnemen in de door hem gewenste nationale raad, welke on der zijn eigen leiding zal staan. Soekar no is daarmede tegemoet gekomen aan de eisen van de opstandige buitenge westen. De in Nederland geboren heer J. van Duiken, oud-waarnemend hoofd van het Indonesische, Deviezeninstituut is maan dagavond door de politie gearresteerd. Men meent, dat zijn arrestatie verband houdt met malversaties, waarin. Chinese zakenlieden zijn betrokken. van State, mr. J. Algera. .minister van Verkeer en Waterstaai. de gevolmachtig de ministers van Suriname en de Ne derlandse Antillen, mr. dr. R. H. Pos en de heer W. F. M. Lampe, de staatssecre taris van Marine, vice-admiraal b.d. H. C. W. Moorman, de voorzitter van de Eerste Kamer, mr J, A. Jonkman en de president van de Hoge Raad der Neder landen, mr. dr. J. Donner. in de kerk bespeelde de organist P. H. Broerse toen reeds geruime tijd het orgei. De klanken van het „Nun danket alle Gott" waren nog niet verstorven toen de hoge gasten de Sint Jacobskerk binnenkwamen. Na een welkomstwoord, van de Vlissingse burgemeester speelde de Marinierskapel onder leiding van majoor G. Nieuwland „Waer dat men sich al keerd 'of wend" uit Valerius. Afgewisseld door de marinierskapel spraken vervolgens ds. Seppmeyer en prof. Af ito, waarna een gezamenlijk DE BILT, vrijdag 10 uur: Bij IJsland vulde de polaire lucht ge leidelijk op en verplaatste zich in Wes telijke richting, Boven het Noordzeege bied, onze streken en Centraal Europa is de luchtdruk flink gestegen en daar mede samenhangend vormde zich boven Zuid-Duitsland een nieuw hegedrukge- bied. Onder invloed van dit hogedrukge- bied kwamen in ons land de afgelopen nacht langdurige opklaringen voör waar door de temperatuur aanzienlijk daalde, plaatselijk tot om het vriespunt Het lage druk systeem op de oceaan, dat gister ochtend ten noorden van de Azoren was gelegen, verplaatste zich in vertraagd tempo naar het oosten. Het Centrum ver toont twee afzonderlijke lage druk ker nen waarvan de noordelijkste nu in de richting van IJsland koerst, terwijl de zuidelijke zich in de richting van de Golf van Biscaye beweegt In verband daar mede, zal de wind in onze streken uit zuid tot zuidoost waaien waarbij zachte lucht uit Frankrijk en Zuid-Duitsland wordt aangevoerd met geleidelijk meer bewolking en mogelijk later hier en daar wat regen in het zuidwesten van het land. gezongen en door het orgel bege leide ,,Com nu met sang van soete tonen" het einde van de herdenkings dienst aankondigde. Het koninklijk paar legde later op de middag een krans bij het monu ment van De Ruyter aan de boulevard. Naam: Straat: Woonplaats: wenst het dagblad Trouw tot en met 30 maart gratis te ontvangen en zich per 1 april 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) I per kwartaal 7.40J. Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", w. de Withstr. 30 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1