270 Algerijnen gesneuveld Geleide projectielen voor Engeland Tevreden over .„Bermuda" Tandartsen werken niet meer voor de ziekenfondsen Onprettige lucht op Bermuda? C.N.V. en K.A.B. pleiten voor huurverhoging met 12V2% Gaat Nasser akkoord met lebruikersvereniging" 'M ar li VIJF AUTO'S IN BOTSING DODE EN 9 GEWONDEN AKKOORD EISEND OWER-M Vijfling geboren, maar niet in leven gebleven Overeenkomsten per 1 april opgezegd Patiënten moeten zelf afrekenen Weeroverzicht Looncompensatie onvoldoende Sneeuwstorm in V.S. Nederlands-Noorse lijn van M.-Amerika naar West-Europa Prehistorisch dier leefde nog Geen regeringen als leden lil! „Engeland heeft nog geen waterstofbom?? Wachtende ivagen niet gezien MAANDAG 25 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3647 -N Weerbericht Irak heft boycot Engeland op De situatie Ontmoeting Eisenhower en Russische leiders Sowjettroepen Wijven in Hongarije Tragische wending in Zwitserse spionagezaak A bonnementsprijs MET goedkeuring van de minister van Economi sche Zaken zal orize abon nementsprijs met ingang van 1 april a.s. worden ver hoogd met 4 cent per week. Tot deze geringe verhoging hebben wij moeten beslui ten omdat het courantenpa pier wederom per 1 april a.s. in prijs zal worden ver hoogd, terwijl andere voor het dagbladbedrijf belang rijke kostenstijgingen (o.a, die van vrachtvervoer) me de in aanmerking zijn geno men. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3, S. BRUINS SLOT MBRIK A en Engeland zijn bereid, internationale waarnemers bij hun atoomproeven toe te laten, als Rusland hetzelfde doet. Dit zeggen president Eisenhower en premier Maemilian in de ver klaring die zij na hun driedaagse besprekingen op de Bermuda- eilanden hebben uitgegeven. Andere belangrijke punten uit de verklaring zijn: 1. Amerika zal Engeland geleide projectielen leveren die van atoomkoppen zijn voorzien, om een eventuele aanvaller af te schrik ken. 2. De twee landen steunen de pogingen van Hammarskjoeld, de secretaris-generaal der Ver. Naties, met president Nasser van Egypte een vorm van internationaal beheer voor het Suezkanaal tot stand te brengen. Spoedige uitvoering van de jongste resoluties der Ver. Naties over Gaza en de Golf van Akaba noemen zij wen selijk. FjE Nederlandse tandartsen hebben hun overeenkomsten met de •*-' ziekenfondsen met ingang van 1 april a,s. opgezegd. Dit bete kent, dat de honoraria door de patiënten dan rechtstreeks met de tandartsen verrekend moeten worden, waarbij moet worden afge wacht in hoeverre de ziekenfondsen bereid zijn op vertoon van door de tandartsen af te geven kwitanties terugbetaling aan de verze kerden te doen. 2400 km. Onderhandelingen China Voorstel van Nehroe Zie verder pagina 2 IN 1959: Nieutve aardschokken V.N.-troepen De abonnementsprijs wordt nu 61 cent per week 2.65 per maand en 7.90 per kwartaal. Deze verho ging, die zo laag mogelijk is gehouden, voorziet slechts in een deel van de belang rijke kostenstijgingen in het dagbladbedrijf. De stijging van de uitgaven in de loon- sector zijn hier niet in door berekend. DE DIRECTIE gratis tot 1 april 1957 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •S-Gravenhaee: Huygensplein 1 Telef. 183467 t3 I.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kifchtondionst: 13 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Los se nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG IhAïUM' Weersverwachting; geldig tot dinsdagavond, AANHOUDEND ZACHT. Over het algemeen veel bewolking en plaatselijk enige regen. Matige wind, In hoofdzaak tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering temperatuur. 25 maart zon op 6.32, onder 19.05; maan op 4.16, onder 14.16. Open kaart met atoomproeven mits Rusland meedoet Mevrouw Van Hasselt— Heinen heeft zaterdagmorgen in het Charitas-zieken- huis te Roosendaal, zoals «e reeds za terdag in een deel onze; edities mecld- den, een vijfhng (drie jongens en twee meisjes) ter wereld gebracht, die echter niet in leven is kunnen blijven. In dc loop van de morgen overleden reeds vier van de vijf babies, Cornclis, Christina, Jacobus en Robcrtus, 's Middags over leed ook de eerstgeborene, het meisje Catharina. Het gewicht van dc babies lag tussen de drie en zeven ons. Met behulp van een couveuse heeft men getracht de vijfling in het leven te houden, maar het gewichi van de babies en daarmee dc levensvatbaarheid was te gering. Dc heer en mevrouw Van Hasselt had den al een tweeling van 2Vi jaar. Het hoofdkwartier van de Franse troe pen In Algerije heeft bekendgemaakt dat bij de gevechten, die dit weekeinde in het gebied van Grande Kabylie wer den geleverd, 270 opstandelingen zijn ge sneuveld. De rebellenleider in dit gebied, Tanotirene, behoorde tot dc gesneuvel den. Een Frans militair tribunaal heeft 21 doodvonnissen uitgesproken, waarvan 8 bij verstek. Irak heeft besloten de boycot van En geland in het verdrag van Bagdad te beëindigen. De redenen voor de boycot (met name de Brits-Franse invasie in Egypte Red.) bestaan niet mcar, heeft een Iraakse woordvoerder meege deeld. Irak zal binnen het kader van hei verdrag zijn volle activiteit hervatten. Elsenhower en minister Dulles zijn gisteren per vliegtuig In Washington te ruggekeerd. In dc slotverklaring zeggen Eisen hower en Macmillan dat zij over het resultaat van de conferentie zeer tevre den zijn. Zij zijn van plan de zo goed begonnen uitwisseling van standpunten voort te zetten. Dc twee staatslieden verklaren dat zij zich bij het nemen van kernproeven beperkingen zullen opleggen om te voor komen, dat de radio-activiteit in de heie wereld gevaarlijk toeneemt. Zij nodigen Rusland uit een soortgelijke beperking in acht te nemen. De westelijke mogendheden moeten volgens de president en de premier met het nemen van kernproeven voortgaan bij gebrek aan een algemene ontwape- ningsovereenkomst met Rusland. „Wij zijn bereid de Verenigde Naties op de hoogte te stellen wanneer wij in de toekomst atoomproeven zullen onder nemen, en een beperkt aantal interna tionale waarnemers bij deze proeven toe te laten wanneer de Sowjet-Unie tot het zelfde bereid is", zeggen Eisenhower en Macmillan. In Moskou venvacht men, dat dc Sow jet-Unie dit voorstel zal verwerpen. Eisenhower en Macmiilan zijn hot er in beginsel over eens, dat „w het be lang van de wederzijdse verdediging en economie de V.S. bepaalde geleide pro jectielen voor de Britse strijdkrachten beschikbaar zullen stellen." Daaronder zullen zich intercontinentale projectielen van middelgrote reikwijdte (2400 km) bevinden. De projectielen zullen zijn uitgerust met atoomladingen, maar de Ameri kaanse leden van gemeenschappelijke Brits-Amerikaanse troepen, die met de zorg voor de projectielen belast zijn, zul len de controle over deze ladingen be houden. De projectielen zullen pas over twee tot vier jaar in grote hoeveelheden won den aangemaakt. Maar reeds nu worden er genoeg gemaakt om vrij spoedig le veranties aan Engeland te kunnen doen, zo wordt vernomen. De twee staatslieden onderstrepen in hun slotverklaring het belang van de NAVO, nauwere samenwerking van En geland met de rest van Europa, en de voordelen van de Europese gemeen schappelijke markt en hét vrijhandels gebied. Zij kondigen militaire samen werking van de Ver. Staten met het ver drag van Bagdad aan, steunen het recht van het Duitse volk op spoedige hereni ging en veroordelen de onderdrukkings politiek van de Russen in Oost-Europa. Dit besluit, dat werd genomen in de trüdag en zaterdag te Utrecht gehou den algemene ledenvergadering van de Nederlandse Maatschappö tot be vordering der Tandheelkunde, is tele grafisch ter kennis gebracht van de minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid, In het telegram wordt a.m. gezegd, dat wellicht op ministe rieel niveau wegen kunnen worden aangegeven waarlangs een oplossing voor de thans gerezen moeilijkheden kan worden bereikt. De vergadering, die zeer druk door de tandartsen werd bezocht, stelde vast, dat de Nederlandase tandartsen het tegenover hun patiënten en tegen over hun beroep niet langer verant woord kunnen achten voort te gaan met de uitvoering van hun taak op basis van de overeenkomsten, di* thans met de ziekenfondsen gplden. „Deze overeenkomsten nopen de tandartsen te werken in een sneller tempo dan te rechtvaardigen is tegenover de mens, voor wiens gezondheidstoestand de tandarts mede de verantwoordelijk heid heeft, tijdens en ook na de be handeling." In een communiqué, dat na de ver gadering werd uitgegeven, wordt o.m. gezegd: „Sinds 1946 heeft de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde vrijwel ononderbro ken met de ziekenfondsorganisaties onderhandeld om een basis te krygen voor tandheelkundige hulp aan zie kenfondsverzekerden op een verant woorde wfjze. Keer op keer heeft de Maatschappij node overbruggingsrege- ljngen aanvaard, waardoor het moge lijk werd om voor kortere of langere tijd voort te werken." In 1955 dreigde een breuk tussen de tandartsen en de ziekenfondsen, welke breuk voorkomen werd door het in- «teilen van een commissie van goede diensten onder een neutrale voorzit ter, mr, J. A. Berger. Hierna werd een oommissie van overleg ingesteld met ie bedoeling om een betere sfeer te kweken tussen beide partijen. „Ondanks dit alles, is men er niet jn geslaagd overeenstemming te be reiken, zelfs niet nadat de Maatschap pij kort geleden het aanbod had ge daan om in verband met de huidige economische omstandigheden een tij delijke korting toe te staan op zekere, als minimum te aanvaarden honora ria. De Nederlandse tandartsen hebben thans onomwonden uitgesproken, dat zij niet de verantwoordelijkheid wen sen te dragen voor een tandheelkundi. ge verzorging, die niet meer zou vol doen aan de eerste daaraan te stellen eis, nl. te zijn in het belang van de gezondheid van de patiënt," aldus de Maatschappij. (Van een onzer verslaggevers) Indien ln de loop van deze maand geen oplossing wordt gevonden inzake dc hui dige moeilijkheden tussen tandartsen en izickenfondsen, zal met ingang van 1 april de situatie ontstaan dat de zie kenfondspatiënten na een tandheelkundi ge behandeling door hun tandarts een kwitantie kragen aangeboden, die zij zoveel mogelijk contant zuilen moeten voidocn. Voor het halfjaarlijkse onderzoek zal door de tandartsen een bedrag van 1 in rekening worden gebracht, voor een vulling 4.25, terwijl iedere extractie De Britse premier, Harold Macmil lan, heeft gisteren verklaard, dat dc Ver. Staten en Engeland het eens zijn geworden over methoden ter behande ling van nieuwe problemen ln het Mid den-Oosten, indien de thans toegepaste methode niet tot een regeling in het be trokken gebied leiden. Hij deelde verder mede, dat Amerika en Engeland in de kwestie van handel drijven met communistisch China niet hetzelfde standpunt Innemen. Engeland wenst da* de beperkende bepalingen op handel met China worden verzacht. De Indische premier Neliroe heeft van daag voorgesteld, dat president Eisen hower van de V.S. een persoonlijke ont moeting met de Russische leiders zou moeten hebben om het probleem van de ontwapening te behandelen. De Russich-Amerikaanse ontwape ningsvoorstellen, die vanuit de verte worden gedaan zijn niet voldoende, aldus Nehroe bij de opening van het debat over de buitenlandse uolitiek in het In dische Lagerhuis. Het is ten slotte mogelijk, dat een ont moeting van Eisenhower met de Rus sische leiders tot iets zou leiden, zei hij. De minister van Staat Marosan heeft volgens het Hongaarse persbureau M.T.I, zaterdagavond op een bijeenkomst in Csepcl, de industriële voorstad van Boedapest, verklaard, dat de Sowjet troepen in Hongarije zullen blijven, „zo lang de Amerikaanse strijdkrachten in Duitshsid, Italië en'andere plaatsen" ge legerd zijn. Indien de Amerikaanse strijdkrachten echter vertrekken, zal de aanwezigheid van Sowjct-troepen in Hongarije, Polen en elders „ongetwijfeld niet meer nodig zijn". Was er op de Bermuda-eilanden iets aan de hand mei de luchtverversing? Of ging het gesprek ian Eisenhower en Macmillan over een onwelriekend onderwerp? Wij toen die zijn neus stijf dichtkneep. weten het met, maar een feit is dat een handige fotogiaaj eerst de Britse premier met de vingers aan zijn neus „knipte" en even later Amerika's eerste burger snapte In de vijf zuidoostelijke staten van de Ver. Staten woedde gisteren een zware sneeuwstorm. De wegen zijn versperd door meters hoog opgewaaide sneeuw. Honderden automobilisten zijn gestrand in hel noordoosten van Nieuw-Mcxico, Texas, West-Kansas en in delen van Colorado en Nebraska. 2 gaat kosten. Een prothese komt te staan op 95, waarbij de extracties niet zijn inbegrepen. Met de ontvangen kwitantie zullen de patiënten naar hun ziekenfonds moeten gaan om te trachten daar restitutie te krijgen van het door hen betaalde be drag. Deze tarieven zijn bekend ge maakt door de Ned. Mij. tot bevordering der "Tandheelkunde op een in Amster dam gehouden persconferentie.Bij die gelegenheid werd te kennen gegeven, dat de tandartsen dc huidige gang van za ken ernstig betreuren, maar dat zij het niet verantwoord achten voort te gaan met de uitvoering van hun taak op basis van de thans geldende overeenkomsten met de ziekenfondsen. (Van onze parlementaire redacteur) Het vraagstuk van de looncompensa tie van de a.s. huurverhoging vormt op het ogenblik in dc Stichting van den Ar beid het onderwerp van intensief over leg tussen werkgevers- en werknemers organisaties. Zoals bekend -heeft de So-. ciaal-Economische Raad in zijn advies over de bestedingsbeperking tot een van de grondslagen van zijn onderzoek ge nomen een huurverhoging van 25 pet. per 1 juli 1957, overeenkomstig het voor nemen van de regering om op die da tum deze huurverhoging te doen ingaan. De S.E.R. kwam tot de conclusie dat de arbeidslonen met 2 pet. zouden moe ten worden verhoogd als compensatie van een huurverhoging van 25 pet. De S.E.R. baseerde zich hierbij op het antwoord op de vraag: „Welk percenta ge van de totale loonsom in Nederland is 25 pet. huurverhoging over de gehele li nie?" Dat bleek iets minder dan 2 pet. te zijn. Maar in werknemerskrmgen be staat bezwaar tegen deze uitsluitend economische benadering van het vraag stuk. Men wil ook sociale factoren laten meewegen en dan komt men tenslotte tot het stellen van de noodzakelijkheid van een volledige looncompensatie. Daarbij dient volgens hen rekening te worden gehouden met het bestaan van vijf gemeenteklassen en moet niet, wor den uitgegaan van een bruto looncom pensatie, maar van een nettolooncom pensatie. Indien men uitgaat van een verhoging van alle lonen met 2 pet., dan zal men de afstand in de huurlonen tussen de verschillende gemeenteklassen gelijk moeten laten. Het verschil tussen de eerste en de vijfde klasse is thans ƒ0.10 per uurloon. Wil men dit verschil hand haven, en dat ligt in de bedoeling van de werknemersorganisaties, dan is ech ter voor de laagste gemeenteklasse een hogere looncompensatie dan 2 pet. no dig, nl. 3 pet. Hetzelfde geldt voor de andere gemeentcnklassen, zij het dat hier de looncompensatie dan uiteraard minder moet zijn. Voor alle gemeen- tenklassen wordt echter ook gesteld, dat een netto looncompensatie nodig is, dwz. ook de verhoogde sociale lasten en de verhoogde loonbelasting, die een loons verhoging van 2 pet. tot gevolg zal heb ben, moeten worden gecompenseerd. Voor de eerste gemeehteklasse betekent dit dat de loonsverhoging 2V4 pet. zal moeten zijn. Het C.N.V., de K.A.B. en N.V.V. schij nen het bovenstaande als hun voorlopige standpunt in een nota van de Stichting van de Arbeid te hebben vastgelegd, wel ke nota thans 'door de werkgeversver bonden moeten worden bestudeerd. De looncommissie uit de Stichting van de Arbeid zal over dit vraagstuk half april vergaderen. De Zwitserse regering heeft bekend gemaakt, dat de procureur-generaal Re- né Dubois zich van het leven heeft be roofd na in verdenking te zijn gekomen, bij de spionage-affaire betrokken te zijn, die hij zelf onderzoeken moest. Het onderzoek begon in november, na dat de Egyptische ambassade zich er bij de Zwitserse regering over had beklaagd dat haar telefoongesprekken kennelijk werden afgetapt en doorgegeven aan de Franse autoriteiten. DE BILT, maandag 10 uur. Het zaterdag boven Scandinavië ont stane gebied van hoge druk is sindsdien langzaam naar het Zuidoosten getrokken. Vanochtend bevond het centrum zich met een druk van 1044 mb in West- Rusland. Om het hogedrukgebied ont wikkelde zich tijdens het weekeinde over Polen, een groot deel van Duitsland, Denemarken en ook over het Noorden van Nederland een krachtige Oostelijke stroming, waarmee koude continentale lucht werd aangevoerd. In Leeuwarden en Eelde steeg zondag de temperatuur tot slechts 8 graden, terwijl elders in het land 13 of 14 graden werd bereikt. Intussen is in het zeegebied tussen Azoron en Portugal de druk flink ge stegen. Langs de Noordflank van het aldus ontstane hogedrukgebied is een vrij krachtige Zuidwestelijke stroming tot ontwikkeling gekomen, waarmee nu zachte oeeaanlucht naar het Europese vasteland wordt gevoerd. Voorafgegaan door een frontale regenzone zal de zachte lucht ons morgen bereiken. In verband hiermede blijven de tempera turen de eerstkomende dagen boven normaal. (Van een onder verslaggevers) De Nederlandse Oranje-Lijn zal in samen werking met de Noorse reder Kristoffer Olsen onmiddellijk na de opening van de St. Lawrence-waterwcg in 1S59 een vracht en passagiersdienst openen, die het midden van de Verenigde Staten verbindt mrt Westeuropese zeehavens. Dit vertelde de Rotterdamse reder de heer Anthony Veder, bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Oranje-Lijn in Chicago. De heer Veder vertelde, dat twee snelvarende vracht- en passagiersschepen van 7000 h 8000 b.r.t,, elk met een accom modatie voor 100 passagiers, op het nieuwe traject Europa—MontrealChicago zullen gaan varen. Waarschijnlijk zullen deze sche pen de overtocht over de oceaan binnen J dagen volbrengen plus de nog niet te schat ten tijd van het varen over de grote meren en door de St. Lawrence-waterwcg. De Fordham Universiteit te New York heeft zondagochtend een nieuwe serie aardschokken geregistreerd. Twee schokken zouden hun epicentrum op de aleoeten hebben en twee in het gebied van Indonesië. De Hongaarse premier Kadar, die een bezoek aan de Sowjet-Unie brengt, heeft in Leningrad gezegd dat zijn regering een tegenrevolutie heeft verijdeld die 15 maart, de jaardag van de revolutie van 1848, had moeten beginnen. Russische geleerden hebben in de be vroren grond bij de rivier de Indrgir- ka (Jakoetsia) een grote antediluvia- le Triton een groot schelpdier ontdekt, dat in bevroren toestand dui zenden jaren ..geslapen" heeft. Zij zijn er in geslaagd de Triton te ontdooien en tot nieuw leden te wekken, aldus meldt radio-Moskou, Egypte is voornemens een „Vereni ging van gebruikers" van het Suezka naal op te richten, met dien verstande, dat de leden-gebruikers van het kanaal belanghebbende particuliere maat schappijen» zijn en niet regeringen, al dus is uit gocdingelichte bron ln Cairo vernomen. Volgens het Egyptische nieuwsagent schap voor het Midden-Oosten hebben Nasser en Hammarskjoeld overeen stemming bereikt t.a.v. het Suezkanaal. Egypte zou alle kanaaigelden willen incasseren en een gedeelte daarvan willen gebruiken voor verbeteringen aan het kanaal. Later is te Cairo van gewoonlijk be trouwbare diplomatieke zijde vernomen da, de besprekingen tussen Nasser en Hammarskjoeld „in de richting van een redelijke oplossing gaan", waaraan •erd toegevoegd'. „Indien deze wordt be reikt, zal zij echter door de betrokken partijen moeten worden aanvaard, wil een overeenkomst tot stand komen". Het zou de bedoeling zijn van Egypte dat de gebruikersvereniging een com missie vormt, die met de Egyptische gezagsautoriteiten overleg pleegt om trent de ontwikkelingsplannen voor het Suezkanaal. l v ff Esplanade in Utrecht was zaterdagmiddag te klein voor de meer dan 600 journa listen die door hun besturen tvarden ingelicht over de onderhandelingen voor een nieuwe C.A.O, Op de foto ziet men hen „verhuizen' naar het grotere Tivoli. In de besprekingen met Hammar skjoeld. de secretaris-generaal van de Ver. Naties, zou Nasser tot nu toe heb ben geweigerd een eind te maken ran de staat van oorlogvoering met Israël. Hij zou niet willen toestaan, dat de troe pen van de V.N. in de strook van Gaza blijven, tenzij Israël soortgelijke- rech ten verleent in de gedemilitairiseerde zone van El Au ja. Mevr. Meir, dc Israëlische minister van Buitenlandse Zaken schijnt tot op zekere hoogte tevreden gesteld te z(jn door haar besprekingen met Dulies, die begrip zou hebben getoond voor het Is raëlische standpunt t.a.v. Gaza. Het Britse Labourblad „Reynolds News" schreef zondag naar aanleiding van de komende Britse proeven op Christmas Island, dat Engeland nog geen waterstofbom bezit. Bij de proe ven in de Stille Oceaan zal volgens het blad slechts een ontstekingsapparaat voor een toekomstige waterstofbom tot ontploffing worden gebracht. Het blad verklaarde voorts, dat Sir William Penney, die het Britse atoom onderzoek leidt, de regering aangeraden heeft niet te veel ophef van de proeven te maken, voor het geval zij zouden mislukken of slechts gedeeltelijk sla gen. Het wrak van de sleepboot „Edgar Bonnet" is maandagochtend door de Nederlandse bergingsvaartuigen gelicht. De secretaris-generaal der V.N., Dag Hammarskjoeld, sloeg de operatie gade. Het Suezkanaal is hiermee van van avond af vrijgemaakt voor schepen tot 20.000 ton en een diepgang van 9 meter. Dit deelde generaal Wheeler, die namens de V.N. het toezicht op de bergings werkzaamheden heeft, na het lichten van de „Edgar Bonnet", het laatste grote obstakel in het kanaal, mee. Dc sleep boot zal later op de dag naar het Timsah- meer woiden gesleept. Generaal Wheeler zei, dat het wrak van de „Aboekir", dat by Suez ligt tegen het einde van de week zal worden ver wijderd. Zaterdagmiddag !s op de rijksweg te De Bilt een ongeluk gebeurd, waarbij vijf auto's waren betrokken en dat het leven heeft gekust aan de 23-jarige mej. J. Dam uit Nijbeets (Fr.). Twee perso nen werden ernstig en zeven licht ge wond. De juiste toedracht is nog niet bekend. Men neemt echter aan. dat de bestuur der van een personenauto, waarin zes mensen uit Nijkerk en omgeving zaten, te laat een bestelauto opmerkte, die linksaf moest en op de linkerkant van de rechter rijbaan wachtte tot tegemoet komend verkeer gepasseerd was. De personenauto raakte de bestelauto en kwam vervolgens in botsing met een andere personenauto, bestuurd door de heer A. B. uit Rotterdam. Hierin zaten mej. J. Dam uit Nijbeets en mej. B. Z. uit Groningen, beiden studenten. Nadat de Rotterdamse auto was geraakt door de wagen uit Nijkerk. werd hij geramd door een tweede wagen. Ook een perso nenauto uit De Bilt werd bij deze bot sing betrokken. Mej. Dam werd op slag gedood. De heer B. uit Rotterdam en mej. Z. uit Groningen werden zwaar gewond. De zes inzittenden van de auto uit Nijkerk en de bestuurder van de bestelwagen kregen lichte verwondingen. Naam: Straat: Woonplaats: toenst het dagblad Trouw tot en met 30 maart gratis te ontvangen en zich per 1 april 1957 te abonneren Betaling zal geschieden per week (61 cent) per ktoartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt U wordt verzocht deze bon Administratie „Trouio", yj toe to zev-ipn aan. de Withstr. 30 bottprrjit*h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1