Landbouwwet Tegelijk met atoomgemeenschap: Prinses WilheLmina uit rijden Blacky opende parade Schepen tot 10.000 ton door Suezka Proef-reactor in Arnhem dit jaar in bedri inde van staldn in Engelse scheepsbouw nog niet in zicht Koningin bracht bezoek aan emigrantenschip „Siba alc Melkprijs tijdelijk cent omlaag? Naar tolunie van 160 miljoen man Geleide projectielen voor Frankrijk? Hammarskjoeld niet naar Israël Eerste Kamer neemt wetsontwerp aan Minister neemt amendement Biesheuvel over ernenergie in plaats van kolen eeroverzicht friendship naar de Parijse Salon DINSDAG 26 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3648 Weerbericht F Wijziging loongrens inkomstenbelasting Brits-Canadees overleg op Bermuda Schip voer voor laatste maal in charter voor Nederlandse regering BEGROET door klokgebeier, hebben de zes landen van „klein Europa" gisteravond om zes uur in Rome een historische stap gedaan door de verdragen over een gemeenschappelijke Europese markt en een atoomgemeenschap te ondertekenen. De kleurrijke ceremonie had plaats in het eeuwenoude Romeinse stadhuis. De voornaamste ondertekenaars waren bondskanselier Adenauer van Vest-Duilsland en de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Italië, België, Nederland en Luxemburg. Enkele uren voor de ondertekening hadden de staatslieden de gelofte afgelegd, nu ook onmiddellijk te gaan werken aan de tech nische bijzonderheden van een volledige politieke eenwording. Voor de twee ondertekende Verdragen is nog de goedkeuring van de parlementen der zes landen nodig. Vurig hoopt men dat Frankrijk de plannen niet op het laatste ogenbik in de grond zal boren, zoals indertijd met de Europese Defensiegemeenschap is ge beurd. 0 Zie verder pagina 3 iiii 'JÊÊsJ. Loongrenzen verzekering Kreeg Nasser zijn zin? Schip naar Eilath Kosten gratis tot 1 april 1957 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.0 Postbus 1112 - Postgiro No. 424518 Klachtendicnst abonnementen 18 3D19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhago: Huygeasplcin 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424367 Klschtendieost; 18 30—19.30 u; Tel. 362569 Schiedams Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand. 7,40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. MINDER KOUDE NACHT. Directeiu 4. DE RUIG Vr}j vcei bewolking met enkele verspreid optredende buien. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. Minder koude nacht. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 2" maart zon op 6.29. onder 19.07: maan op 4.39, onder 15.21. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 6. BRUINS SLOT r ET ontwcrp-Landbouwwet dat op H het ogenblik bij de Tweede Ka mer in behandeling is, is een wet die aan de Rijksoverheid en met name aan de minister van Landbouw diep ingrijpende bevoegdheden geeft met betrekking tot het particuliere be drijfsleven. Men kan overigens niet zeggen dat de wet, wat dit betreft, iets nieuws brengt. De toestand is nl. al jaren zo dat de minister op grond van ver schillende bepalingen, vervat ener zijds in de Landbouwcrisiswct 1933, anderzijds in het vocdselvoorzicnings- bcsluit 1940 en het organisatiebesluit voedselvoorziening 1941, zeer ver- Strekkende bevoegdheden nog ver der strekkend zelfs dan in het huidige ontwerp is voorzien bezit. De bedoeling van de Landbouwwet is derhalve de vooroorlogse wetgeving uit de toenmalige crisistijd en de be zettingsmaatregelen te vervangen door een behoorlijke systematisch op gebouwde nieuwe wet Een wettelijke regeling van deze aard is noodzakelijk. Zonder bescher mende maatregelen kan de landbouw in Nederland en trouwens in vrijwel alle andere landen niet bestaan. De economische structuur der agra rische produktie en afzet wordt in overwegende mate gekenmerkt door enerzijds de volledige concurrentie en anderzijds door een inelastische vraag naar produkten. Dat heeft tot gevolg dat er ln de prijsvorming dik wijls grote onregelmatigheden optre den en daarom is een corrigerend op treden der Overheid daarbij noodza kelijk. Anders zou er in Nederland geen landbouw kunnen bestaan. DE bevoegdheden der Overheid, die dan ook in het onderhavige ont werp zeer groot zijn, geven evenwel het onbehaaglijke gevoel dat alk diep ln het maatschappelijk leven in grijpende overheidsmacht geeft, nL dat men aan handen en voeten gebon den aan de Overheid overgeleverd is en daar als particulier burger geen verweer tegen heeft ln het ontwerp zoals dat aanvanke lijk luidde was al die macht gelegd in hsnden van de minister van Land bouw. In het later gewijzigd ontwerp werd een deel dier macht uitgeoefenc door middel van een Algemene Maat regel van Bestuur, dJ. een Besluit dei Regering waarbij de Raad van State wordt gehoord en de rest, het grootste deel dier macht bleef bij de minister van Landbouw, Wij zouden eigenlijk gaarne zien dal bij al deze machtsoefening de Staten Generaal zouden worden ingeschake w Een preventieve controle op deze over heidsmacht dus, vanwege de volksver tegenwoordiging. De aard van de te nemen beslissin gen, de veelvuldigheid ervan en dl snelheid waarmee zij soms moeten worden genomen maken deze preven tieve controle echter niet wel doenlijk. Daarom is de minister voor het grootste deel der te nemen beslissin gen ook vast blijven houden aan de minisleriële beschikking. De Algeme ne Maatregel van Bestuur zou daar voor zelfs al niet goed bruikbaar zijn. I IER botsen dus noodzakelijkheid O en wenselijkheid. Men wordt ge dwongen dóór de aard der feiten om een systeem te aanvaarden, dat men op zichzelf ongewenst vindt. Dan gaat het er du3 om, op dat systeem zoda nige correcties aan te brengen, die het algemene bezwaar dat men heeft tot kleinere proporties terugbrengen. De heer Biesheuvel heeft daartoe «en tweetal amendementen ingediend. Het eerste strekt ertoe om de Al gemene Maatregel van Bestuur door een wet te doen bekrachtigen. Hierbij komt dus de controle achteraf door de Staten-Generaal. Het andere strt"-t ertoe om tegen de rest der overheidsbevoegdheden, de ministeriële beschikkingen een be roepsmogelijkheid te scheppen, bij het College van Beroep voor het be drijfsleven. Dat beroep zal dan-kunnen worden Ingesteld: a, in geval van strijd met algemeen verbindend voorschrift. b. in geval van het misbruiken van de bevoegdheden. o. ingeval de beslissing bij afweging der betrokken belangen niet redelijk is. d. ingeval gehandeld is in strijd met enig in het algemeen rechtsbe wustzijn levend beginsel van behoor lijk bestuur. Dit zijn de beroepsgronden van d« wet Administratieve rechtspraak Be drijfsorganisatie. Men zal zich herin neren dat in maart 1956 bij de be handeling van de wet Economische Mededinging, waarbij het ging om gro- te bevoegdheden voor de minister var economische Zaken, de Kamer erop gestaan heeft dat een soortgelijk be- !«ep zou worden geschapen voor en aleer de wet Economische Mededin- ging van kracht zou worden. Wanneer de beide amendementen* 'heuvel in de wet zouden worden opgenomen, zou aan het algemeen be- fVaar dat wij tegen het systeem heb- en een deel van zijn kracht zijn ont komen. Verdrag over de uropese markt ondertekend Historische stap (Van een onze verslaggevers) TUdens de openbare vergadering van het Produktsehap voor Zuivel op aai. woen'dag zal aan de orde komen de vraag of de prijs voor de consumptie- melk voor het niet gesaneerde westelijke melkgebied met ingang van 1 april a.s. met een cent per liter moet worden verlaagd. Een uitspraak hierover is ge vraagd door de Aig. Ver. voor Melk- voontlening. Met ingang van 1 oktober jl. werd de prijs met een cent verhoogd. Dit was een halve cent te veel, waarom nu voor het volgende halfjaar een verrekening zou moeten plaatsvinden door de prijs een halve cent te laag te stellen. Zulks is nodig omdat de detailhandclsmarge op 6.5 cent uitkomt en de halve cent technisch moeilik verrekenbaar is. De Aig. Ver. voor Melkvoorziening heeft echter bezwaren geopperd tegcri de prijsverlaging met 1 cent por 1 april a.s. Uit een oogpunt van gezonde ver- kooppolitiek zou zulks ongewenst zijn. De bestuurscommissie van het produkt sehap inzake de prijsstop voor melk heeft zien met dit standpunt verenigd, omdat per 1 juli a.s. de prijs met 6 cent per liter omhoog moet. De meik- detailhandel verwacht yan 1 juli een om zetdaling en meent dat het beter is de prijs nu niet te verlagen, omdat het vrijwel zeker is dat straks dc detail listen de handhaving van hun bruto- winstmarges aan de orde moeten stel len en de pnjs dan weer omhoog ge bracht zou moeten worden. van 6 landen Als de twee verdragen in werking tre den, zullen z|j In een tijdvak van twaalf tot zeventien jaar: 1. de invoerrechten en handelsbeper- kingen tussen de zes landen onderling ss men 160 miljoen inwoners doen verdwijnen; 2. de vrije uitwisseling toestaan van arbeidskrachten, kapitaal en goederen tussen de zes landen; 3. van deze zes landen eert afzonder lijk blok maken met één enkel tarief op goederen vanuit het buitenland, d.w.z. ten economische unie, die kan concur reren met de grote wereldmogeiykheden 4. de bronnen van de zes landen in een gemeenschap brengen voor de ont wikkeling van atoomenergie voor vre desdoeleinden. Naar verluidt zouden gisteren op bet Witte Huls besprekingen z(jn gevoerd tussen president Eisenhower en leiders der politieke partyen van het Ameri kaanse Congres over de mogelijkheid ore geleide projectielen beschikbaar te stellen voor de Franse strijdkrachten. Dit werd meegedeeld, door de demo cratische senator Thomas Hennings na ifloop van de door hem bijgewoonde besprekingen Voorts deelde Eisenhower mede, dat tijdens de Bermuda-bespre kingen geen geheime overeenkomsten waren gesloten tussen de V.S. en Enge land, aldus Hennings. Zoals bekend werd te Bermuda be sloten, dat de V.S. aan Engeland geleide projectielen beschikbaar zou stellen, die van atoomiadingen kunnen worden voor zien. Men vanvacht, dat de Franse premier Guy Mollet binnenkort een verzoek zal doen aan de V.S. om toewijzing van de zelfde militaire hulp die Engeland zal worden verstrekt. De woordvoerder van het Witte Huis heeft later verklaard dat het overbren- igen van raketten naar andere landen dan het Verenigd Koninkrijk nog niet 1 bestudeerd is. Bij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend, waarbij met ingang van 1957 een verhoging wordt voorge steld van dc loon- en inkomensgrens, welke mede beslissend is voor de vraag of aan hen, an wier loon reeds loonbe lasting wordt ingehouden, nog een aan slag in de inkomstenbelasting moet wor den opgelegd. Deze verhoging sluit aan bij de wijzi ging van de loongrens voor de sociale verzekeringen, nl. van 6006 tot 6900, waarvoor een wetsontwerp bij de Staten- Generaal in behandeling is. Een overeenkomstige wijziging wordt voorgesteld voor de loongrens waarbe- neden met bijzondere uitgaven (verwer vingskosten, persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en aftrekbare giften) in de regel reeds rekening wordt .ge houden bij de heffing van de loonbe lasting. Mg «W Minister Stal nam gisteren in Den Helder een défilé I an de Kon. Marine af ter herdenking ram de 350ste geboortedag van Michiel de Ruyter. De parade werd geopend door twee compagnieën adel borsten, complcet met de hond van het Kon. Instituut van de Marine, Blacky. Blacky Uep er een beetje gemoedelijker bij dan de adelborsten, maar deze laatsten verzekerden, dat het dier toch steeds keurig afstand hield en geen decimeter uit het gelid kwam Vele hoge Marine-autoriteiten waren bij deze parade langs de haven aanwezig, ln de haven lag Hr. Ms. kruiser De Ruyter waarop 600 manschappen stram stonden aangetreden. H.K.H. prinses WUhetmina heeft zich op haar buitengoed De Rttygenhoek te Schcveningen, tvaar zij momenteel ver blijft. can hit aangeschaft, waarmee zij in dc omgeving uit rijden gaat. Gister morgen maakte zij haar eerste ritje van een halfuur. Zij werd begeleid door een lid van haar personeel. Volgens admiraal Jerauld Wright, de "evcihebber van de Amerikaanse Atlan- nsche vloot, neemt men aan dat Russi- iji onderzeeboten in steeds grotere ge- de Atlantische Oceaan verschij- "Wright zei:' „Wij nemen ze van tijd w' tijd waar." De Eerste Kamer heeft vanmiddag gestemd over het wetsontwerp, waar in wordt voorzien in het optrekken van dc loongrenzen van f 6000 tot f 6900 voor de verplichte verzekering. Het ontwerp werd aangenomen met 48 tegen 12 stemmen. Tegen stemden de afgevaardigden van de Christelijk- Historische Unie en de V.V.D. (Van onze parlementair redacteur.) Bjj de aanvang van de vergadering van de Tweede Kamer van hedenmid dag, waarin de behandeling van de Landbouwwet werd voortgezet, lag een nota van wijziging ter tafel, die minister Mansholt heden bij de Kamer heeft ingediend. Daaruit bleek, dat de bewindsman een aantal amendemen ten van de Kamer heeft overgenomen, o.a. het amendement van mr. Biesheu vel (a.r.) tot instelling van beroep te gen besluiten van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning bij het college van beroep van het bedrijfsleven. In de loop van dit jaar zal het eer ste Nederlandse kernreactorlaborato rium, dat te Arnhem op het terrein der KEMA wordt opgericht, in ge bruik worden genomen. Dit heeft de directeur dezer instelling, prof. dr. ir. J. C. van Staveren dezer dagen meegedeeld. Het laboratorium is de realisatie van een onderdeel van de plannen van het Reactorcentrum Nederland, dat de KEMA opdracht heeft gegeven te trachten een eigen Nederlands type reactor tot ontwikkeling te brengen. Deze reactor, die geconstrueerd wordt volgens de denkbeelden van prof. dr. J. J. Went hoofdnatuurkundlge bij de KEMA draagt de naam van „suspensiereactor". Het wordt een prototype voor een reactor, die be stemd is voor energieproductie. Deze proefreactor zal worden opge steld in de reactorhal van het labora torium, die aan alle kanten gesloten is en geen ramen heeft. In het ande re gedeelte van dit gebouw komt dan het eigenlijke laboratorium, waar alle onderzoekingen zullen worden ver richt, waartoe het werken met de sus pensiereactor aanleiding zal geven. Zoals bekend, zal het Reactorcen trum Nederland ook een kernreactor laboratorium bouwen, maar de daar op te stellen reactor zal van een ge heel ander type zijn. In dit laborato rium 2ul!en nl. onderzoekingen ge daan worden op het gehele gebied van de toepassing der kernenergie. De der de reactor hier te lande zal opgesteld worden ten behoeve van het gehele Nederlandse hoger onderwijs bij de technische hoge school te Delft. De elektriciteitsbedrijven hebben on langs een studiecommissie gevormd die zal nagaan in boeverre, wellicht in het buitenland reeds ontwikkelde kernreactoren voor energieproduktiej voor toepassing in Nederland in aan merking zouden kunnen komen. De moeilijke situatie op het gebied van onze kolenvoorziening maakt het nood zakelijk om naar andere bronnen voor de voorziening in onze energlebehoef- te om te zien. 1 OCHEPEN tot tienduizend ton kun nen als Egypte meewerkt vanaf vandaag weer door het Suez kanaai varen, wanneer Ned. bergers de gezonken sleepboot Edgar Bon net" die gisteren reeds door de Ne derlanders werd gelicht zullen heb ben weggesleept De sleepboot één van de laatste grote obstakels zal over een al- stand van ongeveer twintig kilometer aaar het .Timsah-meer worden., ge bracht, Hammarskjoeld, de secretaris-ge neraal van de Ver. Naties en gene raal Burns, de bevelhebber van de V.N.-troepen in bet Midden-Oosten woonden gisteren de berging van de Edgar Bonnet" door de Nederlan ders bij. De Nederlandse bergers werden door Hammarskjoeld en Burns gefotogra feerd terwijl zij aan het werk waren. De autoriteiten van het Suezkanaai hebben volgens het persbureau voor het Midden-Oosten, meegedeeld, dat het 7,000 ton metende Egyptische rship .Loeksor" binnen 48 uur door het ka naal zal varen, aldus meidt radio- Cairo, Buitenlandse schepen tot 7.000 ton zul len van woensdag af door het kanaal mogen varen, aldus de Egyptische ra dio. Tegen het einde van Hammarskjoelds bezoek aan Cairo begint het erop te lij ken, dat president Nasser van Egypte in bijna alles zijn zin krijgt Want als het Suezkanaai weer opengaat gebeurt dit zoals Nasser dat wil: als er schepen door varen, betalen die hun tolgelden al leen aan Nasser. En Nasser wil niets vastlegger, over de toekomst van de V.N.-strijdmacht in Egypte, zolang Is raël zich niet tot bepaalde maatregelen in verband met dc VN-troepen heeft ver plicht. Hammarskjoeld zal waarschijnlijk uit Cairo vertrekken, Hij zal geen bezoek brengen uan Israël In buitenlandse diplomatieke kringen te Cairo beschouwt men dit ris teke nend voor de spanning, die thans tussen de Verenigde Naties en Israël heerst. Het 3500 ton metende Deense rrhip Brigitte Toft" arriveerde gisteren in de Israëlische havenplaats Eilath, na zonder moeilijkheden door de straat van Tiran te zijn gevaren, die de monding van de Golf van Akaba vormt. Het schip bracht een lading plantaardige olie en maïs uit Zuid-Afrika naar Israël. Het schip heeft bij zijn vaart naar Eilath geen tegenwerking ondervonden van Arabische zijde. James Roosevelt (zoon van de vroe gere president van de Ver. Staten) die als afgevaardigde ar Californië voor de Democratische Partij in het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden zitting heeft, heeft voorgesteld dat de Ver. St ten het Panamakanaal onder beheer van de Ver. Naties stellen op voorwaarde, dat Egypte hetzelfde doei met het Suez kanaai en de Golf van Akaba. In kringen, die nauw betrokken zfja bij da bergingswerkzaamheden ha bet Suezkanaai, wordt vernomen dat de kos ten van de werkzaamheden „Ve 20 mil joen dollar niet zuilen overschrijden". Het totale verlies, dat de verschillen de landen en maatschappijen sinds de sluiting van het kanaai per maand hebben geleden, zou 70 miljoen dollar bedragen. „Hiervan komt 20 miljoen dollar voor rekening van Suropa, 30 miljoen voor rekening van de landen van het Midden- Oosten, tien miljoen ten laste van de landen ten Oosten van het Suezkanaai gelegen en tien miljoen voor rekening van de diemaatschappijer tengevolg van de inkrimping dei produktie", al dus is van genoemde zijde vernomen. De Bilt, dinsdag 10 uur. Het front van een kleine, nu bij de noordkust van Schotland gelegen de pressie trok de laatste 24 uur langzaam over de Britse eilanden naar het oosten. Ln de nanacht bereikte de frontbewoi- king Nederland. Voordien waren er lang durige opklaringen met het gevolg, aat de nacht kouder was dan voorheen. Op tal vai. plaatsen werden minimum tem peraturen van 4 of 5 graden gemeten. Alleen in het uiterste westen van het land kwam het kwik niet beneden 7 of 8 graden. Op de westelijke oceaanhelft bevindt zich een gecompliceerd depressiesysteem, dat zich langzaam in oostelijke richting verplaatst en daarom de eerstkomende dagen het weer in ons land nog met kan beïnvloeden. Het boven Engeland gelegen front na dert nu ons land Het zal op enkele plaatsen wat lichte regen brengen. Ook achter het front kan hier en daar nog wat regen vallen, maar de neerslag zal van weinig betekenis zijn. Doordat er veel bewolking blijft zal het de komende nacht minder koud worden dan de voorgaande. Het tweede prototype van de Fokker Friendship zal te zien zijn op de, Pa rijse Salon, welke op 24 mei op Le Bourget .wordt .geopend Dese Friend ship, die óp het ogenblik 40 vlieguren achter de rag heeft, zal ook deelne men aan de internationale demonstraties op 1 en 2 juni in het kader van de Pa rijse luehtvaarttentoonstelling Vorig jaar deed Fokker mee met een S 14. Het eerste prototype van de Friend ship, dat er thans 400 vlieguren heeft opzitten is door vlieger Burgerhout naar Wiesbaden gevlogen, waar het transport commando van de Amerikaanse lucht- macht belangstelling had voor dit ver keersvliegtuig,, zowel voor het vervoer van legerautoriteiten als voor ambulan cedoeleinden. Uit Wiesbaden is de Friend ship naar Engeland gevlogen voor proe ve» met de Rolls-Royce Dart motoren. De Canadese premier, Louis St Lau rent, is maandag met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Lester Pearson, te Hamilton op Bermuda aangekomen voor overleg met zijn Britse ambtgenoot, Harold Macmilïan. en het hoofd van het „Foreign Office", Selwyn Lioyd. Er zal gesproken worden over dezelfde onderwerpen ais die, welke de Britse leiders dezer dagen met president Eisen hower an minister Dulles hebben be handeld. De onderhandelaars van de Engelse vakbonden hebben gisteren een aan bieding van v|jf procent loonsverhoging van de hand gewezen en daardoor is de hoop, dat spoedig een einde zou komen aan de nu al tien dagen durende staking in de Engelse scheepsbouw, de bodem ingeslagen. Beide partijen hebben gisteravond bij de minister van Arbeid, MacLeod, ver slag uitgebracht over de thans ontstane impasse. De .scheepsbouwers schijnen vast te willen houden aan een loonsverhoging van 744 pet. De andere grote staking, die van 1.2 miljoen metaalarbeiders, is ook nog in volle gang. D Britse minister van Arbeid, Mac Leod, heeft naar aanleiding van het mis lukken der onderhandelingen tussen de werkgevers in de scheepsbouw en ar- beidersvertegenwoordigers besloten, een commissie van onderzoek en arbitrage m het geschil te benoemen.' Verder heeft hij de vakverenigingen verzocht de staking die reeds tien dagen duurt, af te gelasten. (Van een onzer redacteuren) H.M. de Koningin heeft van middag in gezelschap van de mi nister voor maatschappelijk werk, mejuffrouw dr. M. A. M. Kiompé, een bezoek gebracht aan het emi grantenschip „Sibajak", dat met 688 passagiers aan de Lloydkade te Rotterdam arriveerde. Dit was de laatste maal, dat het schip in charter voer voor de Neder landse regering. Aan boord bevonden zich 511 repatriërenden, waarnaar de belangstelling van de vorstin bijzonder uitging. Zij maakte een wandeling over het schip en onderhield zich geruime tijd met een groot aantal repatrianten. Uitvoerig wenste de Koningin ingelicht te worden over de geestelijke en maatschappelijke omstandigheden, waarin deze ge zinnen verkeren. Met deze laatste groep zjjn nu 511 personen uit Indonesië gerepatrieerd. Voor het uitbreken van de oorlog in 3940 verbleven 250.000 Nederlanders in Indonesië. Bij de bevrijding in 1945 waren er nog 220.000 In totaal repatrieerden 165.000 personen sinds 1945 tot 1 maart 1957. Op deze datum vertoefden nog 55.000 Nederlanders in Indonesië. Vooral in 1956 keerde een groot aantal terug, Toen brach ten de emigrantenschepen 18.5Q0 passagiers naar patria. Het is voor de Nederlandse rege ring steeds een grote zorg geweest onderdak an werk te verschaffen aan dez: gedupeerde vaderlanders. Toen de repatriëring een aanvang nam, werden in allerijl zgn. opvangcentra opgericht. Per 1 maart 1957 had men de beschikking over 285 van die centra. Daarna werden contact pensions ingericht, waarin thans 2504 gezinnen verblijven of wel 10.353 personen. Sedert 1945 werd ook een aantal woningen toegewezen aan de repatrianten. In totaal waren dit 32.500 woningen. Van de zijde van de regering wordt alles in het werk ge steld de uit Indonesië verdrevenen zo goed en zo snel mogelijk te hel pen, Koningin Julian heeft een groot gedeelte van de .middag be steed om indrukken op te doen bij de repatrianten. Naam: Straat: Woonplaats: wenst hst dagblad Trouw tot ett met 30 maart gratis te ontvangen en zich per 1 april 1957 te abonneren. Bi- jiino zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (f 7M). Doorhalen wat niet gewenst wordt, Vvortt'verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie„Trouw", W. de Withstr.~~30 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1