Niet afremmen BRITS-AMERIKAANS PLAN VERWORPEN Tijdelijke stopzetting voorgesteld Egypte mag V.N.-leger niet wegsturen Minister Zijlstrci in Eerste Kamer Instelling van een gedetailleerde prijsbeheersing niet overwogen ECONOMIE ONTWIKKELDE ZICH NORMAAL Koningin verwelkomt repatriërenden ■5-.V -.rv-vür Edouard Herriot (84 jaar) in Lyon overleden Grote „zuivering" in Bulgarije Vinder ivas zelf verliezer Waarschuwing aan Noorwegen Akaba voor Hof in Den Haag? Weero verzicht -'.-4- Piloot schoot eigen toestel neer Premier, voorzitter assemblee en leider radicalen Mil. commandant op Java vervangen WOENSDAG 27 MAART 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3649 Weerbericht JlZ 3" li1 brede 111108 no* vecl mis- hfa r de belangrijke taak van MINISTER DULLES VERKLAART: \'4&J Smokkelaar om liet leven gekomen POPULAIR FRANS STAATSMAN /- i ïaaf.moet men daarom va» «en VJ T")E Sotvjet-Unie heeft het voorstel van Eisenhower en Macmillan om wederkerig waarnemers bij proeven met kernwapens toe te laten, van de hand gewezen. In plaats daarvan wenst Rusland een onmiddellijke tijdelijke stopzetting van alle proefnemingen met atoom- en kernwapens. Dit kan men opmaken uit een verklaring die de officirje woord voerder van de Russische regering, Iljitsjew, gisteren op een pers conferentie in Moskou heeft afgelegd. De tijdelijke slopzetting van de kernproeven zou volgens Rusland moeten gebeuren in afwachting van een definitieve overeenkomst. Het voorstel van Eisenhower en Macmillan om de proeven door de Ver, Naties te laten registreren, heeft Rusland verworpen. Japan Vrije vaart Beveiliging (Van onze Haagse redacteur) Minister Zijlstra is beslist niet van pïan een gedetailleerde prjjsbeheersing in te stellen. Het bedrijfsleven kan belangrijk bijdra gen tot handhaving van het globale karakter van het prijsbeleid. De bewindsman zeidde dit vanmorgen in zijn rede ter beantwoor ding van de kritiek, welke in de Eerste Kamer op zijn beleid was geleverd. Die kritiek vond de minister overigens niet zo erg. Wel gezond meende hy. Uitvoerig stond de minister stil by de vraag hoe de toestand zich heeft ontwikkeld. Er was een toestand van onderbesteding aanwezig. De doorgaande ontwikkeling toonde een economie, welke meer produceerde, dan verbruikte. Het is zeker tuefc vreemd een neiging te bespeuren om van de onderbesteding over te gaan naar.de overbcsteding. r V Goed nieuivs 0 Zie verder pagina JpDOUARD HERRIOT, die drie maal premier van frankrijk is geweest en erepresident van de nationale vergadering was, is gis teren m een ziekenhuis te Lyon overleden. Hij is 84 jaar oud ge- woraen. Zijn wouw was aan zijn sterfbed. J edouard herriot Straatsburgniet Parijs zal Botterdam: Witte de Withstraat SO Telet. 115700 <4 11 Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravcnhage: Huygensplem 1 Tok-f 183467 (7 1) Postbus 1091 Postg.ro No. 424867 Kirchtcndierst: 13 30—19 30 u: Tel, 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 f%nTernkwartafl7 CCnt P°r YT*' 1 248 Per maand" 7 au per Kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschtfnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. AANHOUDEND ZACHT. Veel bewolking met plaatselijk enige regen of motregen maar later ook verspreide opklaringen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen west en zuid. Iets hogere temperaturen. 28 maart zon op 6.27, onder 10 08; maan op 5 01, onder 16 25. O Russen: bij kernproeven geen waarnemers Hoofdredacteur: Dr, J A, H. J. S, BRUINS SLOT VANWEGE de Prof. Mr. B. M. Tel- dersstichting. het politiek-liberalc studiecentrum, is enkele dagen geleden een lijvig geschrift verschenen over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De conclusie van het rapport komt neer op het advies, dat het beter is de verdere ontwikkeling van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie in ons land af te remmen in plaats van te stimuleren. Die conclusie is op zichzelf genomen niet zo verbazingwekkend. Van libe rale zijde kan men moeilijk anders verwachten, Oog hebben voor de ont wikkeling van de gemcenschapsge- dachte in onderneming en bedrijf in nimmer de sterkste kant van het libe ralisme geweest. Wel verbazingwekkend is. dit het advies tot afremmen komt op een mo ment, dat er eigenlijk niets af te rem men valt. In tegenstelling tot de landbouw en de middenstandssector js immers zoal* wij juist een paar weken geleden te dezer plaatse reeds schreven -in de industrie de PBO nog nauwelijks op gang gekomen. Er Is daar een belangrijke achter stand bij wat elders gebeurt. En nu zou men moeten afremmen! Er valt weinig af te remmen. Daarom is het advies in deze vorm eigenlijk overbo dig. 'T E vccl wordt nog steeds door de I tegenstanders van de publickrech- tclijke bedrijfsorganisatie over het hoofd gezien, dat sinds 1950 in ons land een ernstige poging wordt gedaan de maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen en te komen tot werkelij ke vernieuwing van de samenleving. Men kan de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie, zoals die in ons land wordt uitgewerkt, zien als het sluitstuk van de gehele sociale ontwikkeling ge durende de laatste halve eeuw. Eigenlijk komt het liberale geschrift wel op een heel ongelukkig moment. Wie opmerkt de spanningen, die zich in de Engelse samenleving de laat ste tijd voordoen en dan vergelijkt hoe wij onze problemen oplossen, moet tot de conclusie komen, dat de Neder landse methode beter is. Hier hebben wij de geëigende orga nen van samenwerking en overleg ge- «toren om sociaal-economische moeilijkheden te boven te komen. Dat gaat ook nog wel eens met pijn en vee! geharrewar gepaard, maar „het zelf doen het beginsel van het mee dragen van verantwoordelijkheid door de bedrijfsgenoten, heeft zijn juistheid bewezen. Het stimuleren van deze ver- antwoordelijkheidagedachte kan naar onze mening dan ook nooit genoeg wor den betracht. Volgens m Belgrado ontvangen bench- ffword(:n ,er WPC!' UP grote schaal mensen uit „bourgeois-kt ingen" en ,,on- DPtrouu bare elementen" uit do Eulgaar- se hoofdstad Sofia gewezen. Tegen het eind van de voi ige week zouden honder den personen aanzegging hebben gekre gen. de stad te verlaten. Sommigen zou den slechts vier uur de tijd hebben ge kregen. b Hei is met bekend, waarheen de be rokkenen worden gestuurd. In oktober van net vorige jaar, ten tijde var. de opstand in Hongarije, waren de autori- .eiten m de Bulgaarse hoofdstad begon nen met het uitwijzen van „verdachte elementen". In westelijke Seringen had men echter gedacht, dat deze actie in december was beemdigd. O ET liberale geschrift ziet bij de onWkkcMne van de bedrijfsorga nisatie overal leeuwen en beren op de weg Maar de angst voor allerlei mo- dMn f0VTn t6rWijl dl° Zich to) fcAKh* PBO- n°2 nauwelijks hebben gepresenteerd speelt de sa- menstellers van het liberale rapport wel wat al te veel parten. va?ataUo!k~brengt de ontwkkelirg mo 2ekere risjco's met zich 9P zichzelf goede zaak maar afzien' Wie geen risico's durft aanvaarden, komt nergens terecht in het leven. Vanzelfsprekend mogen bedrijfsor ganen nooit „verordenlngsfabrieken" orden. Uiteraard mag door de P.B.O. e beginsel van de concurrentie niet m het geding komen. hoïaa5 4VOCf deze en ar'derc gevaren in het organisatieleven een open oog. Ter illustratie diene o.a., dat •v. het bedrijfschap voor de detail handel in consumptiemelk minimum voorwaarden kan stellen voor de hand- 5 Van de vriïe concurrentie bij «aneringsovereenkomsten. a,Ewneen bestaat er over Mttrijfsorganen op het gebied van het adviseren van de overheid en voor de uiterst gewichtige functie van het me- debewind bestaat nog veel te weinig S»ip, Dat zal allemaal anders moe- ton worden. P £N extra-aanwijzing om met de Uk voorzichtig te zijn ziet het noerale rapport in het feit dat wij met e ontwikkeling daarvan in de weste- il „en vri-iwel alleen staan. „Al- ,.n, Portugal kent een publiekrech telijke bedrijfsorganisatie, maar dit n heeft dan ook welbewust gekozen or een corporatieve ordening van maatschappelijk leven en heeft de ï'nselen van de parlementaire de mocratie niet aanvaard", aldus het voorwoord. Wij vinden deze vergelijking al heel "gelukkig, omdat in genoemd laud net organisatorische bedrijfsleven fei- Sezien wordt als een instrument n de staat en daar niets te vertei- Jj" heeft- staat maakt de dienst Dat is in ons land totaal anders. En aaarom behoeft het feit dat wij met .B.o „vrijwel alleen staan" ons Uerminst tot oneer te strekken. Inte- senaeel, hierin ligt juist een extra-aan- zmg om al het mogeüike tp doen het "ealand te tonen, dat wij op de goede weg zijn en dat het zaad, door e Christelijk Sociale Beweging in moeizame arbeid van tientallen jaren 'gestrooid, niet vergeefs wortel heeft geschoten en vruchten kan dragen, aarrnee men ook buiten onze gren en zijn voordeel kan doen. Daarom ü,~nze conclusie: stimuleren, niet af remmen! Een intooner ran het Deense stadje Kolding vond enkele dagen geleden een portefeuille met 1400 kronen (ongeveer 740 puiden). Hij toonde zich een eer lijk man en ging er regelrecht mee naar de politie. Gisteren kwam de politie het gevonden voorwerp bij de vinder terugbrengen. Waarom? Men had in de portefeuille een persoons bewijs met naam en adres van de vinder aangetroffen. De portefeuille was van de vinder zelf, maar de man had niet geweten dat hij hem kwijt urn, De Russische premier Roelganin heeft Op de vraag wat het Russische standpunt Is tegenover de jongste Brits-Amerikaanse voorstellen tot een beperkte internationale waarneming van kernproeven, antwoordde Iljitsjew, dat de Sowjet-Unie voorstandster is van volledige stopzetting van de proeven. „Deze proeven zijn schadelijk voor de mensen, of ic nu worden gadegeslagen of vooraf bekendgemaakt worden." De westelijke voorstellen doen hier niets aan af. iet hjj. Iljitsjew sprak voorts over de „be grijpelijke ongerustheid" die in Japan heerst ever de bedreiging die de proef nemingen met atoom- en kernwapens vormen voor mensenlevens in Japan. De gedachte dat Rusland als enig land de proefnemingen zou stopzetten zonder te wachten op wat de V.S. en Engeland besluiten, wees hij van de hand. sn een persoonlijke brief aan de Noorse premier Gerhardsen erop aan gedrongen, dat Noorwegen zich bh" de Russische opvattingen over ontwape ning aansluit. Dit beroep liet Boelga- nin gepaard gaan met de dreigende opmerking, dat de Sowjet-Unie In antwoord op een eventuele agressie gedwongen zou zijn de energiekste maatregelen te nemen „om onmiddel lijk basissen, voor agressie opgebouwd, te liquideren". De brief luidt o a ,.De Amerikaan se regering verbergt haar bedoeling niet, strijdkrachten in het Nabije Oos ten te gebruiken. Niet lang geleden werd bekend, dat er plannen bestaan om speciale Amerikaanse eenheden met atoomwapen m een aantal lan den te stationeren, vooral NAVO- landen, alsmede om het Westduitse leger en de legers van enkele andere landen dezer militaire groep met atoomwapenen uit te rusten". Op de IVaahdorprnlahlr hij Um Haag gistermorgen een demonstratie, gegeten met een aantal dummytanks. Dm zijn schijntanks t oor oefeningen, die, bestaan uit auto-onderstcl/eti, ttaarop niet hout en blik een tanhmadrl is geboitud, De tanks zijn uiteraard lager zijn voorzien tan een macbinegeueer en een namaakkanmi: met beide kan worden geschoten. De dummy-tanks (6 km op 1 liter benzine) zijn heel nvt goedkoper in het gebruik dun hun echte collega's (1 km op 17 hier). Ook de slijtagckosleu DE BILT. 27 mrt, 10.00 uur. Het weer in West-Europa staat nog steeds onder invloed van storingen welke vim de oceaan over de Britse eilanden naar het Noordzeegebied trekken. Zij geven het weer een veranderlijk karakter. Aan de zuidzijde van dc storingen voeren zuidwestelijke winden voortdurend voor de tijd van het jaar zachte lucht naar onze omgeving. Afgelopen nacht kwa men weer hoge minimumtemperaturen voor. In De Bilt was deze 8 graden. Dit is ongeveer 6 graden boven normaal. Boven de Oceaan bevindt zich een groot en gecompliceerd lagedrukgebied dat zich langzaam in oostelijke richting uit breidt. Een bij dit depressiegebied be horend frontensysteem naderde woens dagmorgen met enige regen ons land, Achter dit front wordt nog iets warmere en zeer vochtige lucht aangevoerd. Tot donderdagavond zal ons land zich in het overgangsgebied tussen deze lucht "en wat minder warme en drogere lucht wel ke boven het Noordzeegebied aanwezig is olijven bevinden. Er zal dan ook'veel bewolking zijn en de kans op enige regen of motregen blijft bestaan. - urT,,1!1 de, w8stduit«e staat Noordrijn-L westfalen zijn alle openbare gelegenheden, waar kansspelen konden worden gespeeld, gesloten. INE AMERIKAANSE minister van Buf- J tenlandse Zaken, Dulles, heeft gis teren te kennen gegeven dat Egypte Set het recht heeft hei polltieleger van de Ver. Naties te dwingen dit land te verlaten voordat zijn vredesmissie vol tooid Is. Tijdens zijn persconferentie zei Dul les van mening te zijn, dat hel polltie- 'cRcr gestationeerd moet worden aan beide zijden van de Israèlisch-Arabl-, sche bestandslijn. Dat wil dus zeggen, dat een deel ervan tieh op Israëlisch grondgebied zou bevinden. De Israëlische regering heeft tot nu toe alle voorstellen dat de troepen van de Ver. Naties stellingen moeten inne men aan de Israëlische zijde van de strook van Gaza verworpen, Dulles erkende, dat de V.N. met het recht hebben, ergens troepen te statio neren tegen de wil van hrt land, waar die troepen verblijven. Maar wanneer die toestemming gegeven is, kan zij met eenzijdig willekeurig worden inge trokken vóór het doel verwezenlijkt is. waarvoor de troepen gezonden zijn. Dul les liet er geen twijfel aan bestaan, dat z.i. het doel, waartoe de politietroepen naar Gaza gezonden zijn, niet verwe zenlijkt is. Amerika is nog steeds van plan zijn recht op vrije vaart door dc Golf van Akaba te vestigen, maar het heeft nog niet besloten wanneer of hoe. Ameri ka Is van plan de Ver. Naties voor te stellen een adviserende beslissing ie vragen van het internation.n'e hof van Justitie in Den Haag. Ten slotte meende Dulles, dat Egyp te de staat van oorlog met Israël be hoort op te heffen op grond van de wapenstilstand van 1949, daar die wa penstilstand een einde aan de staat van oorlog maakte. De sccietaris-generaal der Ver. Na ties, Dag Hammarskjoeld, heeft giste ren zijn geheime bespreking met dc Egyptische regering over de Suez-ka- naalcrisis en het conflict met Israël beëindigd en zal morgen naar Beiroet m Libanon vliegem om vandaar recht streeks naar New York door te reizen. Hij zal dus geen bezoek aan Israël bren gen. Een woordvoerder der Ver. Naties wilde slechts zeggen, dat Hammar- skjoelds besprekingen in Cairo „nuttig gebleken waren". De Britse regering heeft op een des betreffende vraag van een Labourafge- vaardigde in het Lagerhuis geantwoord, dat zij niet kan verzekeren dat er na de komende atoomproef in de Stille Oceaan geen nieuwe proeven zullen worden gedaan, ia afwachting van het resultaat van de ontwapemngsbespre- kingen in de Verenigde Naties. Minister Butler ïeii „Wip "hebben over deze aangelegenheid zojuist be sprekingen met de leiders van de Ame rikaanse regering gevoerd. WH zite van mening, dat de beveiliging van de vrije wereld voor een groot deel at- hankelfjk Is van het bezit van kern wapens. Daarom moeien de proeven met die wapens althans voorlonlv voortduren". Hulde. in Livingstone in de Ver. Staten kan men in <Ie openbare telefoon cellen enveloppen met kleine muntstuk ken aantreffen ten gerieve van personen die geen klein geld op zak hebben. Men moet het geld zo spoedig mogelijk terug betalen en tot nu toe is niemand in gebreke gebleven. Men mag aldus de minister niet uit hei oog verliezen, dat het normaal van een economie is, die zoveel jaren aan onderbesteding heeft gedaan, over te gaan naar overbesteding. Vervolgens belichtte de minister de vraag met welke instrumenten men de toestand kan cureren. Inderdaad kan men dit 'vooral met de monetaire en loon- en prijspolitiek. Maar een ver fijnder instrument achtte de minister ook nodig, namelijk de bestedingspoh- tiek m de vorm van fiscale en budget- politiek. Niemand kan nu reeds zoggen, dat het regeringsprogramma onvoldoen de is. Voor de loon- en prijspolitiek is samenwerking nodig tussen overheid en bedrijfsleven. De prijspolitiek, aldus spreker, heeft i ■V .'-i "i Een piloot van de Britse luchtmacht, J. M. S. Mansfield, heeft zichzelf neer geschoten toen hij in zijn straaljager bij het dorp Thejmeir in hot protecto- aad Aden su-ijd leverde tegen stamleden. Mansfield vuurde met zijn machine geweren op stamleden. De kogels kaats ten van de rotsen terug cn troffen het vliegtuig toen het in duikvlucht ging. De piloot kwam om het leven. Gisteren is in de Belgische gemeente Weelde, even over de Nederlandse grens, een van Bnarle Nassau komende smok- kelwagen, geladen met boter, die achter volgd werj door de Belgische douane, in volle vaart tegen een boom gereden en in brand gevlogen. De chauffeur, de 23-jarige C. P. uit Merksplas, kwam hier- I bij om het leven. yOOR DE OPVARENDEN van het motorschip Sibajak, dat gistermorgen aan de Lloydkade te Rotterdam arri veerde, was het een volslagen verras sing, toen omstreeks een uur II.M. dc Koningin en de minister van Maatschap pelijk Werk. mej. dr. M. A. M. Klom- pe. zich aan boord van het schip bega- ven. De vorstin bleef tot drie uur op het schip en van het begin tot het einde maakte zij de dclnrkatie van de gere- pc „deerden mee. De hoge bezoekster bezichtigde niet alleen veie verblijven, waaronder het hospitaal, maar vooral' sprak zij me* de uit Indonesië terugge keerde Nederlanders, die hopen hier een nieuw bestaan op te bouwen, i de rooksalon, waar de formaliteiten vervuld moeten worden was de vorstin gezeten temidden van de ambtenaren van dc emigratiediensten en departe menten. Een van de eersten, waarme- dc de hoge gast een gesprek had, was de iJ-jange heer L. J. Weijzig. „Dat is altijd dc wens van mijn leven geweest" /o nep de heer Weijzig uit en hij snel de naar de rooksalon. De koningin ver zocht hem ook zijn vrouw en kinderen te halen cn weldra stond daar het ge zin Weijzig bij de Landsvrouwe. De oudste v„n dertien en de jongste van twee. twee tweelingen en de andere broertjes en zusjes in totaal acht keken met bedeesde gezichtjes naar de koningin. Maar H.M. bad dc- kinderen spoedig op hun gemak gesteld. Zij kre- ge allen een hand en de vorstin i--or de met genoegen aan, dat de heer Weij zig niet zijn nog jeugdige vrouw de toe komst zeker met somber bekeken. Met vereende krachten zal het gezin trachten weer een nieuw bestaan te vin den in dit nieuwe vaderland. De familie Cohen, man en vrouw en grootmoeder, wisten nog niet waar zij °"de!'dslc jMUfien vinden m Neder- land. Welnu, de Koningin kon hun het goede nieuws mede delen, dat zij zouden worden ondergebracht in het pension ..Danman" in Amersfoort. Nog vele an deren werden bij H.M. ontboden. Tot kwart voor drie verbleef de vorstin in de rooksalon en daarna gaf zij de wens te kennen, ook een indruk op te doen van de verrichtingen m de debarkatie- iOoasen en de afvoer van de repatrie- renden naar de plaatsen van bestem ming. Uitvoerig werd H.M. voorgelicht door de directeur van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd, de heer Th. A. W. Ruys en enkele ambtenaren van het departe- ment van het ministerie van Maatschap pelijk werk. m sterke mate het dubbele gezicht van conjunctuurpolitiek en structuurpoliteik, verkeerde beslissing neemt, -maar ais men g e e n beslissing neemt. De inzet van het prijsstabihsatiebelsid ,in 1955 is, aldus de minister, bewust gebeurd met het gezicht, op de toestand, zoals die m 19o7 zou worden. Wat de toekomst betreft, .gelooft de minister, dat de .investeringen belang rijk zullen teruglopen. De cijfers van het Centraat Plan bureau en dc daarmede verband hou dende prognose zijn nog niet bekend, maar persoonlijk heeft minister ZQIstra de indruk reeds, dat de balans op de lopende rekening ten naaste by dit jaar in evenwicht zat zijn. Misschien zelfs met een klein overschot, aa"18j<Img van vragen in de t* cid <?ver. de benzineprijs kwam het de bewindsman dienstig voor, een vergelijkingte maken met huitominn'rhSS,n* van bc!izine in het oiutenland. Voor Engeland bedroeg. o\%-A Zwitserland 8 ct,„België 'lrt Nederlajfck daarentegërr'T - suutmujyumtn. stochts 1,6 cf. Het is dus te baKriincn Voortgaande deze gedachte nader uit da Nederland deze verhoging nog minister op, dat 'fJ'anf®r zal moeten aanhouden, ri T ffcnnlïf nnn TlÖL Clfcc I. van r?f» IP te werken merkte de de bestedingS'beperkingspolitiek een ruggesteun is voor de prijspolitiek. Deze twee acht de bewindsman vol doende om de toestand te saneren. Ten aanzien van het gevoerde beleid, wil de de minister nog constateren, dat het met de ergste fout is, dat men een r i., '»;1 «weien aannouaen. trin-f -r.,1 \van de- bsrfedingsbeper- ?ens de minister, thans 1 Jer- 21In °P de binnenland!® V?ai? wanneer men b.v. enkele jaren hiertoe zou zijn overgegaan. af Herriot bemoeide zich de laatste tijd weinig meer met de actieve politiek. aïï,Li - rad'caat-s°ciaHstische (liberale) partij was hij nog steeds een croot man. Hij voelde sympathie voor Pierre Mendès-France. Herriot was een van de meest po- pulaire na-oorlogse figuren in Frank rijk. Hij had een aangeboren gave om de door het volk geliefde dingen te zeggen of te doen en er politieke munt uit te slaan. Zjjn flodderige kostuums, de schoenen met vierkante neuzen, zijn antieke horlogeketting en zijn pijp deden meer voor zijn persoonlijke pu bliciteit dan al zijn mooie redevoerin- gen. wHeinot j bc8on zijn loopbaan als Tn -ion" r0tor'ca en geschiedenis. t" 2? yerd h'i burgemeester van L> on. Een halve eeuw lang wijdde hu Srote bestuursgaven aan het welzijn van deze gemeente. HU is bij voorbeeld de oprichter geweest van oe jaarbeurs in deze stad. Om kwart over drie vertrok H.M. na gewuifd door de passagiers cn de vele aanwezigen op de kade. Kolonel Soeprajogi, dc militaire com- mandant van West-Java, Is van zijn post ontheven. Hij zal waarschijnlijk worden opgevolgd door de chef staf van West-Java, luitenant-kolonel KosasJh. Volgens Soeprajogi zelf zal hij, in over eenstemming met een plan vari hei legerhoofdkwartiei, een cursus volgen aan' de militaire -•.„afecmmandoschool volgens de Indonesische peis is zijn vervanging geëist door het Soendanese jeugdiront. r Herriot is tevens een halve eeuw lang leider van de Franse radicaal- socialistische party geweest. In de jaren van de Duitse bezetting stond hij bekend als tegenstander van de politiek van Vichy, Hij werd door -.e Duitsers gevangengenomen, maar wist later te vluchten. Tn 1945 keerde hij naar Frankrijk terug- Tot 1954 was hij voorzitter van de nationale vergadering. In januari van dit jaar legde hij deze functie neer, na zich met kraebt te hebben geweerd tegen het plan tot vorming van een Europese defensiegemeenschap. T-1:0! Was ook "en begaafde schrii- ver. Hij laat politieke vertogen, histo rische studies, biografieën o.a. een over Beethoven - refsiournaais en memoires na. Herriot had geen i!lu<ies wat betref' de vraag hoe de aeschiedems over hem zal oordelen. Hy vertelde de Franse academie, waarvan hij lid was eens- „De politici zullen zegaen dat ik een en de schriiver.c £ullen zeggen dat ik een politicus was". Wereldrecord. - De Zwitserse F,TT. hoeft bekendgemaakt dat dc abonnees van de telefoondienst een wereldrecord hebben gevestigd door in 1956 gemiddeld tf internationale gesprekken te voeren. Uit gezaghebbende bron wordt ver nomen dat de volgende zitting dei i aadgevende vergadering van de Raad van Europa van 29 april tot 4 mei in het Europahuis te Straatsburg worden gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1