Bezuiniging Ziekenfondsen eensgezind Kolen duurder per 1 april w Israël wil spoed met proef schip Nog een half miljoen stakers meer Eisenhower verwerpt Sowjet-d reigement Twee Amerikanen in Perzië door bandieten vermoord Mongoolse kleuters met pijl en boog op jacht Hoop op spoedig succes bij luchtvaart overleg Jody en het hertejong TOEGEFELIJKHEID TEGENGESPROKEN Weeroverzicht Engeland spaart vijf jaar uit Jordanië ontkent bezetting Akaba Hammarskjoeld op de terugreis Onvoorwaardelijke verhoging geëist Bondgenoten hebben recht op raketten Vrouw ontvoerd Geen bezwaar tegen vrije zaterdagen in de mijnen D ITALIAAN WILDE FLAT MET 60 PERSONEN OPBLAZEN Boelganin ontstemd over „Bermuda'' „Achilles" verloren? Nederland wordt ongéduldig Grote on in Mexico DONDERDAG 28 MAAKT 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3650 Weerbericht ZATERDAG OOK LONDEN „PLAT" BASISSEN IN NOORWEGEN mm wmm EISENHOWER OP PERSCONFERENTIE r Suezkanaai 10 April open voor grote schepen V- O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Conflict met tandartsen D Projectielen ttil V.S. I^NGELAND gaat er niet mee akkoord, dat Egypte het Suczkanaal -> zou gaan beheren en alle tolgelden zou innen. Dit heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren te kennen geveven, Daarmee weersprak hij de verklaring van een Canadese zegsman op de Bermuda-eilanden dat Engeland en Amerika hun eisen voor een internationaal beheer van het Suez- kanaal grotendeels zouden laten varen. De Britse woordvoerder verklaarde dat volgens Engeland nog steeds de door de Ver. Naties aanvaarde beginselen de grondslag dienen te vormen voor een oplossing van de Suezkwestie. Vergunning Naar verluidt liggen zeven schepen van vier- tot achtduizend ton bij Suez te wachten op ver-gunning voor de door vaart van de Egyptische kanaalautori teit. Het zijn drie Italiaanse cn twee Russische schepen, een Roemeens en een Turks schip. Internationale status President Eisenhower van de Ver. Staten heeft gisteren het Russische dreigement, om Noor wegén een vernietigende slag toe te brengen als dit een basis tegen de Sowjet-Unie zou worden, als volledig onverdedigbaar aan de kaak gesteld. Twee functionarissen van de Amerikaanse hulpverlening in Perzië zijn zondagavond vermoord bij een 'overval door bandieten in het zuidoosten van Perzië. De vrouw van een hunner werd ont voerd. Ook twee Perzen lieten het leven bij de overval. mÊm Hef schroef vliegtuigen. MINISTER ZIJLSTRA: E vakbonden van de arbeiders in de Britse machinebouw heliben besloten hun staking tot Londen uit te breiden. Aan een half miljoen arbeiders is verzocht Bisschop tijdens installatie overleden zaterdag het werk neer te leggen. Twee Nederlanders in Indonesië veroordeeld J.V dit nummer beginnen wij met het publiceren van een verkorte bewerking van Jody en het hertejong" (The Yearlingvan dc zeer beleende, in 1053 overleden Amerikaanse schrijfster Marjorie Kinnan RaicHngs. De hoofdpersoon in deze terecht alom geprezen roman (de schrijfster kreeg er in 1939 de Pulitzer-prijs voor) is een jongen; hij is enig kind van zijn in Florida pionierende ouders. Maar de dieren en de planten nemen in de roman eveneens een grote plaats in. Florida's schone natuur wordt in dit bosk ongemeen boeiend beschreven; zij vormt het decor van de verrassende handelingen van dieren en mensen. Het doet ons dan ook genoegen, dat Wij onze lezers, onze jonge lezers allereerst, de roman als dagelijks vervolgverhaal kunnen aanbieden. De aan de bewerking ten grondslag liggende vertaling is van Mien Labberton. J Naar Dulles Tsjoe en Lai-naar Tsjechoslowakije Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teicf. 15700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u, Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 's-Gravenhnge: Huygensplein 1 Telof. 183487 (3 l.t Postbus 1091 Postgiro Nu. 4248(17 Klrchtendienst: 18 3U~l!l.:ii) u.: rd, 36258» Schiedam: Lange Kerkstraat 24b I'cletoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maann, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: II. 1)E RUIG Weersverwachting, geldig tofe vrijdagavond. OPKLARINGEN. Nu en dan opklaringen en op de meeste plaatsen droog iveer. Matige tot zwakke wind Sn hoofdstaak tassen west en noord. Iets hogere middagfemperaturen. 29 maart zon op 6.25, onder 19.10; maan op 5.21, onder 17.30. y^NZE stelling, dat bij bestedings- (j beperking allereerst bezuiniging op de overheidsuitgaven in aanmer king komt, heeft nogal wat kritiek ontmoet. Ofschoon ook minister Droes en mi nister Hofstra erkenden, dat dergelij ke bezuiniging noodzakelijk was, ont namen zij een deel van de kracht aan die erkenning doordat zij eraan toevoegden, dat men zich van die be zuiniging niet al te grote resultaten moest voorstellen, Van kabinetszijde is door meer dan een Minister erop gewezen, dat be zuiniging op de overheidsuitgaven ook betekent, dat men in het vlees der burgers snijdt. In de socialistische pers doet dit argument groot opgeld. Wij hebben de betrekkelijke waarde •vin dit argument nooit ontkend, het, integendeel, zelf ook steeds erkend. Maar de eenzijdige wijze, waarop de socialisten met dit argument wer ken, noopt ons om er nog eens iets dieper op in te gaan. ER zijn bezuinigingen en bezuini gingen. Wanneer de overheid haar uitgaven beperkt door b.v. de voorgenomen uitvoering van allerlei werken achterwege te laten, dan Is dat in de formele zin van het woord een bezuiniging. Maar dat is dan een bezuiniging, waar een algemeen na deel tegenover staat, dat de burgerij raakt, nl., dat bepaalde voor een ieder nuttige dingen niet gebeuren, Er zijn ook bezuinigingen, die een dergelijk nadeel niet hebben. Als men de papiermassa ziet, die door de rijksdiensten, de voorlichtingsdien sten der departementen over Neder land uitgestort wordt, dan zou daar naar onze stellige overtuiging dras tisch op kunnen worden bezuinigd. Om een voorbeeld te noemen, het departement van onderwijs geeft een weekblad uit „Mededelingen". Het ia een verzameling van ge gevens, die uit anderen hoofde toch reeds bekend zijn. Bij de herdenking van de geboortedag van De Ruyter gaf het een speciaal nummer uit op mooi papier gedrukt met vijftig pla ten verlucht. De prijs van dit num mer is 75 cent, maar men moet niet vragen hoeveel gratis exemplaren ervan verspreid werden, of hoeveel overheidsorganen hiervoor betalen. Wij vinden dit niet op de weg van de overheid liggen. Het Nederlandse volk in zijn vrije maatschappelijke geledingen in or ganisaties en pers is mans genoeg om De Ruyter te herdenken. Daar behoeft de overheid op deze wijze geen geld in te steken. Dit is maar een voorbeeld. Wij hebben onlangs een soortgelijk geval gesignaleerd. We kunnen er nog wel meer noemen. Het Friesch Dagblad noemde dezer dagen de reislust der ambtenaren. Wij menen dat vele overheidsorganen op te grote voet leven. Zij gaan er als het ware van uit, dat zij ruim in het geld zitten. De overheidsorganen moe ten als hun'functioneren in het ge ding is er altijd vanuit gaan, dat zij krap in het geld zitten. Want dat geld moet er komen van belastinghef- fen, Wijst Londen Egyptisch Suezbeheer no (Van een onzer verslaggevers) Voor het eerst !n dc geschiedenis gaan de ziekenfondsen één lijn trekken In hun beleid en wel inzake het conflict met dc tandartsen. Gistermiddag heeft dc Bond van R.K. Ziekenfondsinstcllingen zich beraden over het belcli? en de ver langens van de tandartsen kortweg af gewezen, De overige zes xickenfondsin- stellingen sluiten zich bij deze uitspraak aan. Gistermiddag is de ..commissie bij zondere omstandigheden"- van de Zie kenfondsraad bijeen geweest. Vanmid dag zal zij to Amsterdam rapport uit brengen aan de raad. Deze zal zich dan beraden en nog dezelfde avond zijn standpunt bekend maken. Het schijnt, dut de minister met Je door de tandartsen gevraagde bemidde ling wil wachten tot de Ziekenfondsraad tot een uitspraak is gekomen. (Van onze Haagse redacteur) Per 1 april a.s. worden de kolen- prijzen verhoogd. Dit heeft minister Zijlstra gistermiddag in de Eerste Kamer meegedeeld bij de behande ling van de begroting van de Staats mijnen, De bewindsman zei deze prijsverho ging van brandstof slechts node te kunnen toestaan, maar hij noemde haar onvermijdelijk. De Amerikaanse kolen daarentegen dalen in prijs, doch dit verschijnsel is niet beslissend voor de consument. IJ vinden dat een ambtenaar goed betaald moet worden, dat hij redelijk gehuisvest moet zijn en goed toegerust op zijn bureau, maar dan vinden wij verder, dat de amb telijke dienst efficiënt en sober dient te zijn. Een overheidsdienst behoeft niet als een particuliere onderneming re clame te maken. Een overheidsdienst moet ook niet naar een perfectionis me streven, dat alleen maar een be lasting van de burgers en van onze papiermanden betekent. En zo is het op het ogenblik. Wanneer men wer kelijk op dit gebied zou willen verso beren, dan zou daar op arbeidskrach ten en op materieel zeer reëel kunnen worden bezuinigd, zonder dat daar mee enig zakelijk of cultureel volks belang zou worden geschaad. Dat dit niet gebeurt, dat men het omgekeerde ziet gebeuren, betekent een verschil in visie op de overheids taak, dat ons nogal gewichtig voor komt. Engeland zal tenminste vijf of zes jaar uitsparen door Amerikaanse ge leide projectielen te gebruiken in plaats van ze zelf te maken. Dit zei de Britse premier Maemillan gisteren toen hij met minister Seiwyn Lloyd in Londen terug keerde van de Bermuda-eilanden. Op de vraag of net verscheidene ja ren zal duren, voordat Groot-Brittan- nië geleide projectielen van de Ver enigde Stalen ontvangt, zei Maemillan, dat hii het -tijdstip weet, waarop deze projectielen, naar verwacht wordt, in produktie zullen worden genomen. Jordaanse militaire kringen hebben ontkend dat Saoedi-Arabische troepen naar het Jordaanse fort Akaba zouden optrekken. Dit in tegenstelling tot een bericht van het nieuwsagentschap voor het Midden-Oosten dat uit verantwoordelijke kringen het tegendeel gemeld had. door het kanaal geyaren, zo meldt een correspondent van Belga. Twee Panamese schepen, een Costa- ricaans cn een Grieks schip zijn woens dag door het kanaal gegaan. Een woordvoerder van de Verenigde Naties heeft woensdag te Cairo mee gedeeld, dat de gelicht sleepboot ..Edgar Bonnet" woensdag door de Nederlandse bergers is overgedragen aan de werk plaatsen van de Egyptische Suezkanaal- maatschappij aan het Timsahmeer bij Ismailia. Dc woordvoerder zei, dat er zich nu nog twee wrakken in het kanaal bevin den. Het fregat Aboekir en een bagger molen. Deze twee wrakken vormen ech ter geen belemmering voor de scheep vaart door het kanaal. Volgens betrouwbare kringen in Jeru zalem heeft de Israëlische regering de Verenigde Staten en Engeland meege deeld haar beslissing, spoedig een Israë lisch schip door het Suezkanaai te zui len zenden, niet te kunnen uitstellen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pineau, heeft woensdag in de nationale vergadering verklaard, dat de Franse regering er haar bond genoten van in kennis heeft gesteld, dat zij de aanspraken, die Egypte op het gehele bedrag var. de tolgelden van het Suezaarvaal doet gelden, niet kan aan vaarden. Dit gewoonlijk betrouwbare kringen in Cairo wordt vernomen, dat er „aan zienlijke voortgang" gemaakt is bij het overleg van de secretaris-generaal der Ver. Naties, Hammarskjoeld, en de Egyptische president, Nasser. De kwes tie van de vaart van Israëlische sche pen door het Sueskanaa! is nog niet ge regeld, maar zal waarschijnlijk voor een adviserend oordeel aan het Internatio nale Gerechtshof in Den Haag worden voorgelegd, evenals het recht van dc vrije doorvaart door de Golf van Akaba, Ten aanzien van de positie .van het poiitieleger in Gaza zou over het alge meen ook aanzienlijke voortgang zijn geboekt. Egypte zou niet van plan zijn leger- of politie-eenheden naar de kust strook te* zenden. Hammarskjoeld is gisteven van Cairo via Beiroet naar New York vertrokken Een woordvoerder van de "Ver. Naties heelt meegedeeld, dat Hammarskjoeld onmiddellijk na zijn aankomst in New- York overleg zal plegen met zijn advies commissie betreffende de internationale politiemacht. Het Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft verklaard, dat de rege ring niet het Amerikaanse standpunt deelt, dat aan het internationaal ge rechtshof zou kunnen worden gevraagd om een uitspraak over de status van de Golf van Akaba en de Straat van Tiran Voigons de Engelsen is de internatio nale status van die wateren een vast staand feit, De Britse regering heeft de Engelse reders aangeraden geen gebruik te ma ken van het Suezkanaai voordat de toe stand „duidelijker wordt". Dit heeft de Britse minister van Staat, Orsmby-Gore woensdag het Lagerhuis medegedeeld. Intussen neemt de scheepvaart door het Suezkanaai met de dag toe. Woens dag zijn vier schepen met een tonnage variërend van drie- tot vierduizend ton Dc Bilt. donderdag 10 uur: Een van zuidwest-Engeland afkom stig storingsgebied trok woensdag in noordoostelijke richting vergezeld van regen over ons land. Tegelijkertijd be woog een restant van een oude oceaan- depressie. dat zich bij Schotland bevond naar Denemarken. Beide systemen wor den gevolgd door een in betekenis toe nemende rug van hoge luchtdruk welke zich uitstrekt van noordwest-Frankrijk tot bij IJsland. De begrenzing van dc zeer vochtige lucht welke over de Golf van Biscaye naar West-Europa stroomde cn drogere lucht welke over de Noordzee naar het zuidoosten werd gevoerd, liep donderdagmorgen van Midden-Duitsland over België. Midden-Engeland cn ver volgens over Ierland naar de Oceaan. Langs dit front kwam plaatselijk nog wat regen voor maar het neemt verder in betekenis af. Op de Oceaan bevindt zich een zeer groot en gecompliceerd lage drukgebied dat zich langzaam in ooste lijke richting uitbreidt, maar het weer in ons land de eerste paar dagen niet rechtstreeks zal beïnvloeden, zodat de maximumtemperaturen geleidelijk weer hoger zullen worden. De slachtoffers zijn de 37-jarige Kevin 5Ï. Caroll, adviseur voor de ontwikkeling van het land onder het Amerikaanse punt-vierprogram (hulp aan minder ontwikkelde landen), en de 35-jarige Brewster A. Wilson, verbon den aan de I.C.A. (International Coope ration Administration). De ontvoerde vrouw zou de echtgenote van Carroll zijn. Het nieuws werd pas gisteren bekend gemaakt door het hoo(d van de politie in Perzië, generaal Aiinaghi Gotpir. Het gezelschap werd door bandieten overvallen toen het in twee wagens van Iransjar in het zuidoosten naar de ha ven Tsjahbahar aan de Perzische Golf reed. Na een achtervolging van bijna een uur, waarbij voortdurend gescho ten werd, wisten de bandieten de Ame rikaanse auto in te halen. De inzitten den werden vervolgens met messen aangevallen. Volgens de Iraanse autoriteiten wor den de benden in het bewuste woestijn gebied geleid door DadShah. een tot ver in het land berucht bendehoofd. Nu cn dan overvallen de bandieten gendarmes om aan wapens te komen en aangeno men wordt, dat zij ook nu eerst ge dacht hebben met gendarmes te maken te hebben. De Sjah van Ian heeft gisteren zijn keizerlijke troepen en gendarmes op dracht gegeven een dag en nacht voort gaand onderzoek in te stellen naar de Amerikaanse vrouw, die waarschijnlijk door rovers in het afgelegen zuidoosten van Iran ontvoerd is. Circa 700 gendarmes, 400 soldaten en een honderdtal soldaten op kamelen trekken uit drie richtingen op om naar de vrouw en bandieten te zoeken..Eenhe den van de Iraanse gendarmerie zijn de bende volgens de laatste berichten op het spoor en trachten de rovers in te sluiten. JA BïAW Op zijn wekelijkse persconferentie in Washington verklaarde Eisenhower dat Engeland en de andere geallieer den volledig het recht hebben over Amerikaanse wapens, zoals raketten, te beschikken om zich te verdedigen. De Sowjet-Unie kan daar geen ge fundeerd bezwaar tegen inbrengen, zei de president. Hij achtte de Russische dreigingen, dat Japan en Noorwegen de eerste slachtoffers zullen zijn bij een Russi sche vergeldingsaanval in geval van oorlog, wanneer deze landen de vesti ging van Amerikaanse basissen op hun grondgebied toestaan, volkomen verwerpelijk, 4. De president verklaarde voorts dat het Congres zijn verzoek 400 miljoen dollar voor buitenlandse hulp beschik baar te stellen, niet kan besnoeien zonder de veiligheid en welvaart van de Verenigde Staten in het geding te brengen. Ei enhower betwijfelde, of het feit, dat Saoedi-Arabische troepen opruk ken in de richting van de Golf van Akaba, van veel betekenis zal zijn voor de doorvaart door de Golf. De eigenlijke doorvaart voert veel dich ter langs de westelijke dan langs de oostelijke kust van de Golf van Akaba, zei de president. De oostkust behoort tot Saoedi-Arabië. President Eisenhower verklaarde verder verontwaadigd, dat er geen woord van waar was, dat hij twee hef schroef vliegtuigen had besteld, om hem naar de golfbaan te brengen. Een verslaggever had hem gevraagd of hij, nu er gesproken .werd over vermindering der begrotingsuitgaven, bereid zou zijn het zonder deze twee helikopters te stellen. De v&ag verwekte hilariteit, doch de president had hier volstrekt geen deel aan. Verslaggevers, die reeds vele persconferenties van de president heb ben meegemaakt, verklaarden na. af loop hem nog nooit zo verontwaardigd te hebben gezien. (Van onze Haagse redacteur) Bij de behandeling van de begroting staatsmijnen in de Eerste Kamer heeft minister Zijlstra gezegd geen bezwaar te zullen maken tegen de eerste fase in verkorting van de werktijd van de on dergrondse mijnwerkers. Die eerste fase zou nl. bestaan uit invoering van een vrije zaterdag eenmaal per maand. Dit is althans een voorstel van de mijnin- dustrieraad. Hiermede zou men dan ook een eer ste stap zetten op de weg naar de werk week van vijf dagen maar volgens de minister zou invoering van zulk een vrije zaterdag voor de ondergrondse ar beiders (eenmaal in .de maand dus voor lopig) geen repercussies mogen oproe pen voor de werktijden van de boven grondse arbeiders. De minister wil wel degelijk beide categorieën, vanwege de aard van de werkzaamheden, onder scheiden. In Rome is een grootscheepse op sporingsaclie van de politie aan dc tang naar de 6l-jarige Ottorino Na- 'all. die een flatgebouw met 60 per sonen, waarin hij zelf ook woonde, wil de opblazen. Natali, een gewezen officier van de genie, was door een rechtbank in het ongelijk gesteld inzake een erfenis kwestie en moest zijn woning in hel gebouw verlaten. Hij was hierover zo 'n woede ontstoken, dat hij besloot net gehele flatgebouw in de lucht te laten vliegen. Hij draaide in zijn wo- a'ag een aantal gasflessen open en bracht een elektrische verbinding met een klok tot stand, waardoor het gehe le gebouw om 15.40 uur in de lucht De nieuw benoemde bisschop van usnabriiek, dr. Franziskus Demann, is woensdagochtend tijdens de histaliatie- Wechtigheden in de dom van Osna- brück plotseling onwel geworden en korte tijd later overleden. zou zijn gevlogen. Tien minuten voor de ontploffing had moeten plaatsvin den, arriveerde de politie in het ge bouw om Natali uit het huis te zetten. Dc agenten, die gas roken, "schakel den onmiddellijk de elektrische stroom uit waarnoor een ramp werd voorko men. De Sowjctpremier Nikolai Boelganin heeft verklaard, dat pres. Eisenhower cent aangeboden, en de Britse premier. Harold Mae millan, in hun Bermudabesprekingen verdere ondermijnende en provo cerende acties tegen communistische landen hebben beraamd. Hij betoogde, dat dc Bermuda conferentie gericht was op hervatting van de koude oorlog tegen het communisme. De vakverenigingsieiders zeggen dat zij tot deze maatregel gedwongen zijn door de houding van de werkgevers, die weigeren te onderhandelen „en blijkbaar onverschillig staan tegenover de gevolgen daarvan". De staking was het vorige weekein de begonnen met een miljoen man, die het werk neerlegden bij de vliegtuig fabrieken, de elektriciteits- en machi- newerktuigfabrieken. Eerder waren al 200.000 man op de scheepswerven in staking gegaan. Als het loongeschil niet opgelost wordt, zullen op 8 april drie miljoen arbeiders in 4300 fabrieken in staking zijn. Daardoor zou veertig procent van de fabrieken die voor de Britse export werken, komen stil te liggen. De staking van zaterdag zal de vlieg tuigfabrieken Fairey Aviation, Handiey Page Aircraft en Vickers treffen, als mede de stofzuigerfabriek van Hoover en elektriciteitsfabrieken zoals Sie mens. De vakbonden hebben verklaard de stakingen te zullen beëindigen als de ondernemers in de scheepsbouw en de machine!ndustrie instemmen met een tussentijdse verhoging van vijf procent „zonder dat daaraan voorwaarden ver bonden werden". De scheepsbouwers hadden een voor waardelijke verhoging van vijf pro- Een dïstrictsrechtbank te Ngaji, bij Gocrabaja. heeft de Nederlanders H. van S. en E. M. veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, na hen schul dig te hebben bevonden aan diefstal van spoorrails van een suikerfabriek. In de bassen ran lUiinen-JilongoIiii en in de Khhtgnnbergen in liet tutorduoslcn ran Chinatroont i/i" OlunchnnUnm. Ue stam lelt in China tweeduizend leden en vormt er de kleinste minderheid. Generaties lang is de voornaamste bestaansbrnn van de Ohmchtins het jagen geneest. Tcgemcoor dig uvrkr.n velen in de bosbouw, maar de Inee kleuters op de foto schijnt het jagen meer in het bloed te, zitten. Mt?n- acht het zo goed als zeker, dat de Duitse coaster „Achilles" niet meer kan worden gered. Het schip boort zich met de dag dieper in de zandbodem van de Westerschelde bij Westkapelle, waar het is gestrand cn gezonken. Bergingsdeskundigen van de fa. Van der Tak te Rotterdam hebben verklaard „geen interesse meer te hebben" voor de „Achilles". PRESIDENT woensdag EISENHOWER heeft op zijn wekelijke pers conferentie gezegd fe hopen, dat de Verenigde Stalen en Nederland spoe- dig een regeling zullen vinden tijdens de huidige luchlvaartonderhandelingen. Nederland wenst meer landingsrechten in de Verenigde Staten en een akkoord met de Verenigde Staten over de burger- Een Nederlandse verslaggever zei op de persconferentie, dat de onderhande lingen niet schijnen op te schieten. Deze journalist vroeg de president of hij van plan was daar iets aan te doen. Eisenhower antwoordde dat hij niet in eerste instantie de man is om een overeenkomst te sluiten, maar slechts om haar te bekrachtigen. De president herinnerde eraan dat hij reeds in zijn brief aan dr. Drees had verklaard alles te zuilen doen om een dieogaande en welwillende bestudering van* de Neder landse voorstellen te bevorderen. Eisen hower zei dit te hebben gedaan, en te geloven dat de onderhandelaars spoedig tot een akkoord kunnen komen. Naar U. P. verneemt, zal de Neder landse delegatieleider, staatssecretaris drs E. van der Beugei, vandaag minis ter Dulles bezoeken om nogmaals aan tc dringen op een spoedige en succes volle afwikkeling van de onderhande lingen. Gisteren heeft de he Van der Beu gel reeds de onderminister van Buiten landse Zaken. Christian Herter. bezocht. Hij zou er niet de minste twijfel over hebben laten bestaan, dat dc onderhan delingen volgens Nederland te lang duren. Do commentaar, welke president Eisen hower op zijn persconferentie had ge geven op de luchtvaartonderhandelingen, zag drs. van der Beugei als een bevesti ging van de Nederlandse mening, dat de "resident het overleg met grote belang- Tengevolge van een ontploffing van verscheidene tonnen dynamiet in een vuurwerkfabriek op vijf km afstand van de Mexicaanse hoofdstad hebben woens dag veertien personen het leven verló ren en zjjn 150 mensen gewond. Er deden zich met een tussentijd van een kwartier twee ontploffingen voor, die een krater van 27 meter middellijn en drie meter diepte sloegen. In de na- bijliggende buitenwijken van Mexico en op het vliegveld op twee km. af stand werden ruiten vernield. Vier brandweerlieden, die terstond na de eerste explosie op het terrein waren verschenen, lieten het leven bij de vob gende ontploffing. De politieke adviseur van president Nasser, Ail Sabri, heeft donderdag be kendgemaakt, dat het Suezkanaai op j0 april voor grole schepen open gesteld zal worden. Radio Peking u :ut bekend gemaakt, dat gisteren in Peking een gemeen schappelijk communiqué is ondertekend, waarin onder meer wordt gezegd, dat premier Tsjoe en Lai op uitnodiging van premier Siroky een bezoek aan Tsjecho- slowakije zal brengen. Er wordt geen datum voor het bezoek genoemd. stelling en sympathie volgt en dat hij zal doen, wat in zijn vermogen ligt om dit te doen slagen. Men heeft de indruk, dat niet één lid van de Amerikaanse delegatie de ver antwoordelijkheid voor een beslissing op zich wenst te nemen, voordat men daarvoor van zeer hoog niveau opdracht heeft ontvangen. Dit is kennelijk een ge- volg van de bezwaren der Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen tegen het doen van tegemoetkomingen aan Nederland. Het wachten schijnt nu op een beslis sing van Dulies te zijn, Warren G. Magnuson, de voorzitter van de Amerikaanse senaatscommissie voor de binnenlandse handel, heeft gisteren United Press medegedeeld „geen lucht vaartroutes aan buitenlandse maatschap pijen te willen wegggeven, feu kost» van de economische toestand der binnenlands*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1