Hongaarse vluchtelingen met Waterman vertrokken Vlaardingse korenmolen Aeolus rustpunt in razend verkeer Ds. G. de Ru - veelzijdig en actief - 25 jaai" predikant Piano-recital Gloria Arbeidsproduktiviteit in industrie steeg in 1956 Verkeersregeling op Schiphol Engelse coaster bij Oostvoorne aan de grond Aanklacht wegens laster en smaad Sepp Dietricli 6 mei voor rechtbank Tegen de H-bom,., SCHIEDAM Ds. P. H. Quartel sprak voor Chr. vrouwenbond Vierde lijdensmeditatie in Nieuwland Praatuurtje over samen werking der kerken Bijeenkomst Fotokring Om het persoonlijk schaak kampioenschap van Schiedam MAASSLUIS Burgerlijke stand van Rotterdam Nieuwe werkplaats voor sociale werkvoorziening MORRIS?/(W 1000 In Australië is werk en onderdak VLAARDINGEN In oude glorie hersteld Simavi-eollecte Wet van Zuid-Rhodesia veroorzaakt moeilijkheden voor Nederlandse Prins Bernhard en minister Algera Mr. Jonker gouw heeft zittmg meer geen voor K.V.P.-fractie ONVERGETELIJKE SCHURK UIT TWENTELAND Arbeidsrecht 2 1KUUW Donderdag 28 maart 1957 Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Lacrimal zeem het beste merk Malais K. LIJNBAAN n Excelsiornieuws Advertentie Voor zaken en genoegen De nieuwe HOLENAAR'S NEDERLANDSE AUTOMOBIELFABRIEKEN SINDS enige tijd heeft de oude korenmolen „Aeolüs", op de hoek van de Kortedijk en de Westlandseweg te Vlaardingen, weer echt het aanzien van een molen. Lange tijd was het slechts een klomp steen in de vorm van ^en peperbus, een naam" waarmee de Vlaardingers het geval wel aanduidden. Nu heeft de molen zijn oude gedaante weer terug. De wieken zitten er weer op en het zal niet lang meer duren of zij beginnen weer te draaien. Daarmee is Vlaardingen dan weer in het bezit van zijn stadskorenmolen, die als een esthetisch geheel de stad zal sieren. Protestants gesprekcentrum Tafeltennistournooi Restauratie Van Hitler-Bahnhof „Skippers of the Flying Dutchman?' Schatten van Faroek op de veiling Ds. P. H. Quartel sprak woensdag avond op de ledenvergadering van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Christen. Vrouwenbond in het gebouw voor Chr, Sociale Belangen over Gren zen der Vermoeidheid", een onderwerp, dat in deze moderne eeuw zeker be langwekkend is. Spr. zette uiteen hoe de door arbeid vermoeide mens zijn aandacht en be langstelling voor God en de Kerk ver liest, iets dat zeker een gevaar van deze maatschappij genoemd mag wor den. Met natuurlijke vermoeidheid en ouder worden is dat anders, doch in zekere zin stompt de mens in „deze wereld, die aan Vlijt ten ondergaat" zoals eens iemand gezegd heeft. af. Het is een typerend tijdsverschijnsel, aldus spr. Ds. Quartel behandelde voorts het over dit onderwerp handelende boek van ds. Hans Jórgen Baden en zei boven dien, dat zich ook ziekteverschijnselen door arbeidsmoeheid voordoen. De presidente van de afdeling Schie dam, mej. H. de Vries leidde de avond op de gebruikelijke wijze in. Zij wees verder op de vorige week in Nieuwland opgerichte afdeling, waarvan mevr. Heesten presidente is. Deze afdeling telt momenteel 47 leden, n.l. 21 nieuwe en 26 oude leden. Er wonen echter in Nieuwland naar men schat 800 her vormde en 200 gereformeerden, zodat met propaganda nog veel bereikt kan worden. De afdeling Schiedam heeft op 24 april een excursie georganiseerd naar de Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam, terwijl op 12 juni een uit gaansdag volgt. Waar men naar toe zal gaan is nog niet bekend. De vierde overdenking van het lijden van Christus, welke vrijdag 23 maart des avonds om half acht in het Wijkcen trum, dr. Wibautplein te Schiedam, zal worden gehouden, zal staan onder lei ding van vicaris A. J. Plug (Ned. Herv.) Gesproken wordt over Jezus" kruiswoord ,,Eh, Eli, lama sabachtam" (Mijn God. mijn God, waarom hebt Gij mij verla ten?) Deze meditatie is voor ieder toe gankelijk. Met hen, die zich tijdens de lorum' avond over het probleem van de ver deeldheid der kerken, op 22 februari in het Wijkcentrum te Nieuwland in Schie dam. gehouden, daarvoor hebben opgege ven en mei eventueel verdere belang stellenden in Nieuwland, zal de plaatse lijke Oecumenische Baad van Kerker «en praatuurtje houden op vrijdag 29 maart in het Wijkcentrum, des avonds om half negen, direct na de lijdensme ditatie. Het gesprek gal lopen over de vraag, hoe in Nieuwland gestalte kan worden gegeven aan de samenwerking in oecumenisch verhand. Belangstellen den uit Nieuwland zijn welkom. In het wijkcentrum Nieuwland te Schie dam vierde woensdagavond d% stichting Algemene Fotokring Schiedam het ze venjarig bestaan. Dit gebeurde met het vertonen van dikwijls buitengewoon goede kleuren dia's van eigen leden en het draaien van enkele humoristische films met o.a. Charley Chaplin, Stan Laurel en Oliver Hardy. De omlijstende muziek werd verzorgd door de heren Van Rossum en Seip. Voorzitter H. J. Lindenhof wees in zijn openingswoord op de aktiviteiten van de stichting in het afgelopen jaar en hoopte dat zich deze in het komende jaar nog verder zouden ontwikkelen. - i*» rriKiG:'" - Wederom organiseren de gezamenlij ke Schiedamse Schaakverenigingen de wedstrijden om het persoonlijk schaak kampioenschap van Schiedam. Ditmaal zullen zij worden gehouden van 29 april t.m. 8 juli. Er wordt ge- speeld in Hoofd, 1ste, 2de en 3de klasse. Aan deze wedstrijden kunnen deelnemen de leden van alle Schiedamse schaak verenigingen, alsmede in Schiedam woonachtige leden van niet-Schiedamse schaakverenigingen en tevens alle scha kers uit Schiedam, die niet bij een schaakvereniging zijn aangesloten. ,De wedstrijden, die om half acht beginnen, zullen op maandagen worden gespeeld in de loan tine van de Wert Wilton Fije- noard' Schiedam. Zij, die aan deze wedstrijden wensen deel te nemen worden verzocht zich vóór 12 april aan te melden bij de heer W, H. H. Nadels Dr. De Visserlaan 26 te Schiedam. Geboren: PetroneJJa M., d. v. H. v.d. Laan en A. Eggink; Erica C., d, v. E. Westerveld en G. M. Goudzwaard; Arie J., z. v. A. P. Hordijk en J. F. Blok; Yvonne B., d. v. J. M. Bosman en B. W. van Es; Hendrikus S., i. v. J. v. Put en H. S. Janssen; Leonardos J„ z. r. L. j. Stoot en M. J, v. Cend; The- kla G„ d. v. H Wiederholdt en J. H. Zand- Stra: Hendrikus R. J. M. z. v. B. O. N. Ten- wolde en C. M. Dries; Catharine A„ d. v. A. v.d. Wolf eo L T v. Jole. Aangiften van 2) maart Bevallen: E v d Boogaart—Kerklaan z; S D Quenaudon—Georges d; H E v d Bos --Meiier d; L Rosenquist—v d Graaf d; M J v d Vorm—Boer d; G Poortede Jong d; H C J de Reus—Spiegelberg z; A J Hoog. jandVerbaas z; C Jonkt-.an—«ViUcnberg d; P F Hoff—Daamen d; H v d Linden—v "t Hart d; J H Heeres—Verschuuren d; H M Schut—Broodman z; E Daalhof—Hoorn v: D H Glessen—Bekker z; J D v Duiven bode- Mult d; T Leeflang—Haasnoot d; L M v Toledov Vliet v. M J Zuijdeweg—Verha gen z: M Kooljman—Doorduin z: M L A Eilsbouts—Loupart z; A E M v Amerongen —Koks z; J Pater—Zuurman z; M H Hage —van Oostrum z: S C C Beerents—Tulling z: M F de Vrij—Beket z: j j Beer—v d s'uek z; c J v Zanten de Pmid 7. v HeekVerhard r; W Piest—Wols d; P L Richter—v Schaften d; C I Schneijderberg —Smits d; W A Piket—Versendaal z; E Koopmans—v Gameren z: J W C Lank- horst—Keulen d: H M I Elfrink—Vollebregt d- A C W P Smeets—v d Mespel d; C Stie- mer—Altera d: H P Roosjen—Madlener i: P M Langerak—v d Leer z; B Bovelzang Hoornweg d. Overleden: P Aaraoutse, man v W Helj- menberg 82 j; J G Rooseboom. vr vn L Kenkema 30 j: A Benschop, man geh gew m W G c Overweg 70 j: A E V Dijk. vr vn P v d Hoeven 69 j: M A J Henskens vr geh gew m. B H Klaassctt 81 j; A MeJ- hn/to vr geh gew m. A. v d Bos 71 J; J H Torenga, man geh gew m. H Philips 68 j; C Dongelmans, man v S Hensing 60 i- p J de Pee. man vn C L Verduljn 48 1' M Valster, vr geh gew m, A Wed man 88 1" J J H Wessels, vr geh gew m. W van Yperen 61 j; A lermaten, vr geh gew m. F. Boomert 84 J. Dat Maassluis de mooiste werkplaats voor sociale werkvoorziening heeft kan niet beweerd worden, maar wel mag gezegd worden, dat er weinig gemeen ten zullen zijn, welke zo'n ruime en comfortable inrichting bezitten als in onze gemeente op het punt staat volle dig In bedrijf te worden gesteld. Op het terrein van de sociale werk voorziening heelt Maassluis de laatste jaren aanzienlijke vorderingen gemaakt. Na de werkplaats voor mannen in het pand Burgemeester de Jonghkade 19. volgde vorig jaar het atelier voor vrou wen in het perceel Haven 23. Vooral de sociale werkvoorziening voor mannen heeft een grote vlucht genomen. Het werkplan om de minder valide arbei ders "werk te verschaffen dat in de -gro tere bedrijven niet lonend was, is vrij wel volledig prijsgegeven. De sociale werkplaats is omgeschakeld in een pro ductiebedrijf. Er worden namelijk o.m. buismeubelen voor scholen ne cantines gemaakt. In de afgelopen maanden zijn reeds vrij grole orders uitgevoerd. De employe's van beide werkplaatsen zijn de laatste dagen druk in de weer geweest met de verhuizing. De machinerieën in de oude werkplaatsen zijn gedemon teerd om daarna in de nieuwe „fa briek" wederom gesteld te worden. Het moet .voor de tewerkgestelden een lust zijn in de nieuwe sfeer in de Kapelpol der het gemeentelijke industrieter rein te mogen arbeiden. Het is een groot en licht gebouw, dat zeer doelma tig is ingericht en natuurlijk met alle moderne sociale voorzieningen ver rijkt Men wil de werkplaatsen volledig in tact hebben, alvorens de officiële opening te doen plaats vinden. Het competitie-programma van Ex celsior Maassluis voor zaterdagmiddag Is: R.V.V.H. 2Excelsior 2; Excelsior 3 Barendregt 2; P.P.S.C. 3—Excelsior 4 en M.V.V. 3Excelsior 5. Junioren: Fortima c3Excelsior c2; Zwaluwen cöExcelsior e3 en V.D.L. c2Excelsior c4. Sterker en nog zuiniger. Handig In het verkeer. Gemakkelijk te parkeren. Comfort voor 4 volwassenen en een kind Royale kofferruimte. Werelds „grootste" en beste kleine wagen. Coach, Sedan of Tourer legen aantrekkelijk lage priizen met medelevering van kecfief.l Agenten door het gehele lind Fabricage - afdeling van J. J. Molenaar'j Automobielbedrijf N.V. Amersfoort ROTTERDAM: AUTOBEDRIJF KOOYMAN, Jufferstraat 16-18, Tel. 117620 ROCKANJE: Fa. Wed. D. STEENBEEK Zn., Molendijk 22, Telefoon 55 Een groep van 500 Hongaarse vluch telingen, die ruim een balf jaar hebben vertoefd in kampen in Oostenrijk, is van morgen per trein aan de Lloydkade te Rotterdam aangekomen. Daar hebben de De molen is al heel oud. In 1790) ook al oen molen stond. Die molen was werd zij gebouwd. Maar voor die tijd nog van hout. Wegens bouwvalligheid stond er op dezelfde plaats ook al een molen. In de analen der geschiedenis staat vermeld dat In het jaar 1400 daar Zaterdag wordt ook in Vlaardingen de jaarlijkse SIMAVI-collecte gehou den. Alweer een collecte" zult u waar schijnlijk denken. Het is zo: er wordt herhaaldelijk een beroep op u gedaan bij openbare inzamelingen. Allemaal verzoeken voor belangrijk werk. Maar ten slotte zijn de noden hier toch zo gering wanneer wij deze vergelijken met de toestanden in de tropenlanden. Wij leven hierwat medische ver zorging betreft, in zo'n uiterst be voorrecht land. Neem nu bijvoorbeeld Nieuw-Guinea! Wist dat het kin dersterftecijfer daar buiten de grote- stads-centra wel 40 tot 50% bedraagt? Vooral op het gebied van de hygiëne en van de kinderverzorging heerst op Nieuw-Guinea een grote onkunde. Veel voorlichtend werk moet door on ze dokters en zusters worden gedaan. Méér kampong-verzorgsters zullen moeten worden opgeleid en meer con sultatiebureau^ en moedercursussen moeten - worden geopend. De opbrengst van deze inzameling zal dus in de eerste plaats worden aangewend voor de bestrijding der kindersterfte op Nieuw-Guinea. Het plaatselijke SIMAVI-comité doet een beroep op harten en beurzen der Vlaardingse burgerij. Laat ook Vlaar dingen metterdaad tonen, dat het lot van de zieke Papoea-kinderen haar ter harte gaat door naar vermogen bij te dragen. In brede kringen wordt in Vlaardin gen behoefte gevoeld aan de vorming van een algemeen protestants ge- sprekscentrum. In verband hiermede heeft zich een voorlopig plaatselijk co mité gevormd, op uitnodiging waarvan vrijdag aanstaande 's avonds om acht uur in een van de zalen van de Imrna- nuélkerk aan de Van Hogendorplaan- Sneeuwbalstraat zullen spreken ds, F. Keja van „Kerk en Wereld" te Drie bergen met het onderwerp „Vorming- werk principieel en praktisch" en de heer A. v.d. Meiden over „Informatiei bericht over „ker en wereld". Zaterdag 20 april, om twee uur in de middag, organiseert de tafeltennisver eniging „Sunlight" te Vlaardingen in haar clubgebouw een tafeltennistour nooi. Er wordt gespeeld in vier klassen (hoogste klasse, meer geoefenden, ge- oefenden en dames), elke afdeling met zestien spelers. Men kan zich voor deel neming aanmelden bij de heer H. van Splunter, p.a. Sunlight telefoon 3341, toestel 69. Voor de goede orde zij ver meld dat dit niet do zogenaamde open Vlaardingse kampioenschappen zijn. werd de vorige afgebroken en in 1790 de tegenwoordige uit steen opgetrokken. Maar hoe kwam het nu dat de mo len zo lang als lelijk gevaarte daar eigenlijk maar een beetje in de weg stond? In het jaar 1914 zakte een der stalen wiekenroeden door haar kluis. Toen men haar weer op haar plaats wilde brengen gelukte dit niet. maar het hele geval knapte af en vernielde in haar val naar beneden een gedeelte van de omloop. De molen werd niet meer hersteld. De schade was te groot. De toenma lige eigenaar verkocht de wieken, de kap en de gehele oude machinerie van de molen voor de sloop. Toen het con tract was getekend was het lot van de oude molen daarmee bezegeld. In de molen werd een dieselmotor ge zet als drijfkracht voor de maalderij en dit was voor de molenaar heel wat goedkoper dan het laten restaureren en onderhouden van het oude molenmecha niek. Veertig jaar lang heeft deze kale molenromp het aanzicht van de stad geschonden. Ter beveiliging van hen, die zich boven op het platte dak van de molen wilden begeven, werd daar een ijzeren hekwerk omheen gemaakt. Gelukkig is het dan toch nog tot een restauratie gekomen, al is het wat laat. Het meeste werk had men hierbij aan het binnenwerk. Maar nu, eindelijk, na veertig jaar is het dan toch maar weer zover. De molen kan weer draaien. Het moderne Vlaardingen, met al zijn nieuwe buurten en nieuwe wijken. Met zijn jonge bevolking en met zijn grootse industrieeën. Dit Vlaardingen heeft zijn oude molen weer terug. Een molen, die, hoewel enkele eeuwen geleden ge bouwd, toch nog steeds onmisbaar is. Temidden van het razende verkeer en de drukke straten staat zij daar weer. En als men opkijkt naar de trotse wie ken en de echte molenkap, dan is daar diezelfde rust als van eeuwen gels- den Hougarcn zich ingescheept op het eml- grantcnschip „Waterman", dat vanmid dag naar Australië zou vertrekken. De Hongaren zullen allen werk vinden in het nieuwe land. De vrouwen zijn uit gezonden als hulp in de huishouding en de mannen als fabrieksarbeiders. Vol gende week zullen met dc Sibajak we derom 300 Hongaren vertrekken. In Salz burg verblijven thans nog 7000 vluchte lingen, die naar de emigratielanden gaa-a. Naar schatting wachten thans nog In totaal 80.000 vluchtelingen in de kampen in Oostenrijk op een definitieve bestemming. Gistermiddag was de ecctra trein uit Salzburg vertrokken. Dank zij de „doortastende" maatregelen, die des tijds door Hitier waren genomen, was het mogelijk de trein in de dichte nabijheid van de Tiampen te rijden. Hitler had hier een privé-station la ten bouwenteneinde per trein bij een voor hem opgeëist landgoed te komen. Het spoorlijntje kon rtu uit stekend worden benut. Om half vijf vertrok het transport uit Salzburg. Onder hen bevonden zich 218 mannen en 181 vrouwen boven 12 jaar. De rest waren kinderen. Zes artsen en een pro fessor in de chemi van de universiteit in Boedapest gingen eveneens mee. Een van de artsen gaf een beschrij ving van de onhoudbare «toestand, waar in de bevolking al jarenlang had ge leefd. Voor de studenten in de medicij nen was het ten slotte een belachelijke situatie geworden. Wie met lof voor zijn artsenexamen slaagde, was'er nog lang niet Dan wachtte hem nog het afleg gen van twee examens. Een in de Rus sische taal en een in de Marxistische leer. Wie hiervoor geen voldoende haal de, kon zich niet als arts vestigen. Hij werd naar het platteland gestuurd. Na de oktaber-revolutie dacht ieder een. dat deze waanzinnige eisen wel zou den vervallen. De eerste maatregel was echter, dat bij het praktische werk in de hospitalen de cursussen moesten wor den gevolgd in de Russische taal en de Marxistische leer. Vooral de kerkgenootschappen hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de vluchtelingen. Aan boord van de Water man troffen wij ds. G. Zeyl aan, geref. predikant te Baarn. Hij maakt die heen- en terugreis mee, Toen ds. Zeyl vernam, dat er ook een transport Hongaren mee ging, heeft hij dadelijk -gezorgd voor bij bels en psalmboeken in de Hongaarse taal. De zetting van de muziek in de psalm boeken komt overeen met die in Neder land. dus hierbij zullen zich geen heerwa ren voordoen. Bij het preken zal een tolk nodig zijn. Ds. Zeyl was vanmor gen reeds druk op zoek naar een Hon gaar. die hem kon assisteren bij de gees telijke verzorging. Naast de Hongaren scheepten zich ook Nederlanders in. die naar Australië of Nieuw-Zeeland zullen vertrekken. In april hoopt de 27-jarige mevrouw Matimba-Van Hoorn uit Gouda, waar haar ouderlijke woning is. naar Rusapc in Zuid-Rhodesla te gaan, waar haar man, de 25-jarige advocaat Patrick Ma* iimba, al enige tijd werkzaam is. Toen mej. Van Hoorn enige jaren ge leden in Engeland werbleef oro de En gelse taal te leren, maakte zij kennis met de neger Patrick Matimba, die in Londen rechten studeerde. Het paar trouwde in 1952. Hoewel het volgens de wetten van Zuid-Rhodesia geoorloofd is dat twee mensen van ver schillende huidskleur een huwelijk aan gaan, wordt niet toegestaan dat een kleurling woont in de Europese gebie den, of een Europeaan m de Afrikaanse gebieden van deze Britse kolonie. Mevrouw Matimba heeft thans voor haar en voor haar ruim anderhalf jaar oude dochtertje een ïmmigratievisum van Zuid-Rhodesia gekregen zodat haar niets in de weg staat naar dat land te gaan. Aangezien haar echtgenoot thans tijdelijk werkzaam is in het magazijn van de missie van de „St. Faith's Church of England", is het hem toege staan op Europees gebied van de kolo nie werkzaam te zijn. Mevrouw Matimba mag in Afrikaans gebied wonen als zij werkzaam is bij een missie, zij mag op Europees gebied wonen als zij dat doet zonder haar echt genoot. Het Nederlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft mevrouw Matim ba herhaaldelijk gewaarschuwd zich ern stig te beradqn voordat zij onder de hui dige omstandigheden naar Zuid-Rhode sia zou gaan. Zij geniet, ondanks het feit dat zij gehuwd is met een buiten lander, nog de bescherming van Neder land, Daaraan komt eerst een cmde wan neer zij een definitieve aanvraag tot het verkrijgen van de nationaliteit van haar echtgenoot zou indienen. Vochtigheidsgraad. Volgens het Lou dens blad „The Star" is een nieuw flat gebouw in de Britse hoofdstad zo vochtig dat een Van de bewoonsters waterkers in haar leunstoel laat groeien. Ds. G. dc Ru. Ned. Hervormd predi. kanl te Rotterdam-Centrum zal op woens dag 10 april zijn 25-jarig ambtsjubileum vieren, Uit de wijkgemeente heeft zich oen comité gevormd, teneinde de jubi lerende predikant een huldeblijk aan te bieden. Op deze dag viert het echtpaar De Ru een dubbel jubileum, daar het dan ook een kwart eeum i> geleden, dat ds. De Ru en mevrouw J. A. J. de Ru.Dronkers in het huwelijk traden. Het echtpaar Üe Hu, 'lut oj> 10 april ren dubbel jubileum zat 1 ierru. Heimate De Ru neemt eiui deel inn de urrkzamn- heden 1 au luiar iniin 01 ei en •.urnen nemen zij een belangrijke plant* 1 n Hervormd llntterilnm in. ANGEKONDIGD als leerlinge van van dc fouten en technische tckoitko- de grote pianist Claudio Ar ran mingen, Dc moeilijkheden van Schu- heeft Gloria Sharaff gedurende het bert.® Wanderer-Fantasic gaan haar recital, dat zii aisteravond in Bovmans Pac'leiten ver te boven. Ten slotte 1 recital, dat zij gisteravond in Boymans te Rotterdam voor een talrijk publiek nnf neen enhet nnninhf Ae en t-noptn speelt, de melociieen kunnen gaf m geen enkel opzicht aan de ge- ]aten zingen. Maar onder de handen van 100 Pro ii£>rilietr*h r»-M rr*>m itnlri rttin 1 r wekte verwachtingen voldaan. Een romantisch programma, bestaande uit de Impromptu op. 90 no. I en de „Wan- derer"-Fantasie van Schubert, de Humoresque op. 20 van Schumann en een aantal composities van Chopin, vraagt in de eerste plaats een roman tische geest. Die heeft Gloria Sharaff, gehoord haar interpretaties, in genen dele. Verder een sterk ontwikkelde tech niek. Het spel van Gloria Sharaff krioelt De Engelse kustvaarder „Awardity" is gisteravond om 8 uur bij Oost voorne op een zandplaat omhoog ge lopen. Pogingen van de sleepdienst L. Smit en Co om het schip vlot te krijgen mislukten, omdat de sleep boot „Maas" niet bij de kustvaarder kon komen. Vandaag heeft de „Zee leeuw", die minder diepgang heeft, nieuwe pogingen in het werk gesteld. De arbeidsproduktiviteit in de in dustrie (excl, bouwnijverheid) heeft in het afgelopen jaar wederom een flinke stijging te zien gegeven in ver gelijking met het voorafgaande jaar» Door het Centraal Bureau voor de Statistiek is nl. op basis van het in dexcijfer van de industriële produktie en dat van de personeelsbezetting in de industrie berekend, dat de gemid delde produktie per werknemer in de industrie in 1956 137% van het ge middelde van 1949 100) heeft be dragen. tegen 132% in 1955 en 127% in 1954. De stijging van de gemiddelde pro duktie per werknemer in de industrie gedurende het afgelopen jaar moet o.a, worden toegeschreven aan de voortge schreden rationalisatie van de produk tie en de toepassing van moderne ma chines. Het indexcijfer van de industriële produktie (1949 100) kwam voor 1956 uit op 159. tegen 151 in 1955 en 141 in 1954. Het indexcijfer van de per soneelsbezetting in de industrie beiiep in het afgelopen jaar 116, tegen 114 in 1955 en 111 in 1954. Ket indexcijfer van de gemiddelde produktie per werknemer bedroeg in het laatste kwartaal van 1956 141, te gen 134 in het derde kwartaal en 138 In het laatste kwartaal van 1955. De president-directeur der K.L.M., de heer L A, Aler, heeft vandaag te VGravenhage ZJt.H. de Prins der Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera, geïnstalleerd als leden van de „World Society of Skippers of the Fying Dutchman". De heer Aler heelt de Prins en minister Algera vervolgens de bij dit lidmaatschap behorende oorkonde en een speciaal logboek overhandigd. Het lidmaatschap van deze exclu sieve „Society" is beperkt .tot lucht- passagiers die minstens een miljoen kilometer per K.L.M. hebben ge vlogen of tot hen die hebben bij gedragen tot de bloei van de burger luchtvaart. Hoewel het aantal leden van deze club reeds enkele honderden be draagt, verspreid over de gehele wereld, zijn de lidmaatschapskaarten nummer een en nummer twee ge reserveerd voor de Prins der Neder landen en minister Algera. Na een afwezigheid van enkele maan den is woensdag in de gemeenteraad van Voorburg weer verschenen mr. L. A. J. Jonkergouw, die op 19 december van hel vorige jaar ontslag nam als wethouder van Openbare Werken van deze gemeen te, nadat tegen dit wethouderschap van uit de raad bezwaren waren gemaakt, in verband met mr. Jonkergouws com missariaat in een bouwonderneming. De heer Jonkergouw heeft woensdag verklaard, zich vanaf 19 december niet meer te beschouwen als deel uitmakend van de KVP-fractie in de Voorburgse raad. Hij zal voortaan als onafhankelijk lid van de KVP zitting hebben in de gemeenteraad van Voorburg, zo ver klaarde hij. T N het kleine stadsmuseum van 1 Gldenzaal vindt men een beroemd crimineel spektakelstuk: de folterstoel van het voormalig Twentse drostenge- richt, waarin eens een misdadiger over wie nu, 182 jaar na zijn dood, vier maanden lang werd gemarteld, alvorens hij in het openbaar werd ge radbraakt, Die misdadiger was Klaas Annink, alias Huttenklaas, een schurk in Twente nog afschuwelijke gruwel verhalen 'worden verteld. Het leven van deze Huttenklaas vanaf zijn jeugd in de krotten waarin de paupers van het 18de-eeuwse Twentse boerenland hun ellendig bestaan leidden tot aan zijn dood op het rad in Oldenzaal, is thans kleur rijk geschilderd door de Twentse historieschrijver jhr. F W. W. H. van Coeverden in een boek je „Huttenkloas", dat door M. Bokhove te Goor werd uitgegeven. Jhr. van Coeverden geeft rondom de figuur van de gewetenloze misdadiger Huttenklaas een levendig beeld van de tijd en de omgeving waarin hij leefde, van de welvarende hofmeiers, de boeren en hun arbeiders, van de kooplieden, de dieven en de rechters in en rondom de Twentse landstadjes zoals Delden, Goor en Ol denzaal. Zodoende is dit boekje over de herbergier Klaas Annink die met z'n grote bijl de ene roofmoord na de andere realiseerde niet alleen grieze- lig-spannend maar ook interessant en leerzaam. ca moet een pianist(e). die Schubert, Schumann en Chopin speelt, de melodieen kunnen de concertgeefster deden veel cantilenen niets, en kwam er uit de vleugel vaalt een klanklawine, die het melodisch ele ment geheel overwoekerde Hoe kan iemand het thema van „De Wanderer" (de cis-moil Satz) zo koud en onbewogen spelen. Dat is muziek, die een klein kind kan aanspreken. Maar voor Gloria Sharaff bestaat deze won derschone Satz blijkbaar alleen uit no ten. Wij zouden niet duiven beweicn dit de Humoresque op. 20 tot de sterkste klaviercomposities van Schumann be hoort, Het is een werk vol piaciitige mu zikale invallen, maar waarbij het vorm gevend element nogal verstek laat gaan. Zo heeft Schumann misschien aan de vleugel geïmproviseerd. Maar in con structief opzicht doel dit stuk toch min der geslaagd aan. Zoals de pianiste deze Humoresque speelde leek het werk ee'v ter volstrekt vormloos. Er kwam geen eind aan. De Chopin vertolkingen bleven beneden- hel -nruddei- rnaüge, en de noodzaak van een toegift in -de vorm, van de ie etude-uit op 25, kOhden wij,na de rommelige en onbe heerste weergave van de c-moli étude (op 25 no 12) niet inzien. De op het pro gramma aangekondigde octaven-etude bleef ons gelukkig bespaard. W. Het in Djakarta verschijnende dag blad „De Nieuwsgier" heeft gemeld, dat zijn medewerker, de Nederlandse journalist Willem L. Oltmans, od 14 maart bij de officier van Justitie te Amsterdam een aanklacht wenens las ter en smaad heeft ingediend tegen de Hoofdredactie van het dagblad „De Te legraaf' en tegen de medewerker „Pas- quino' van dit blad. In verscheidene artikelen van dit dagblad zou de journalist Oltmans be- schuldige zijn van landsverraderlijkc activiteiten, omdat hij de hand zou heoben gehad in het zenden van een adres aan de Staten-Generaal in Den Haag door Nederlanders in Indonesië, met het oogmerk aan tc dringen op een soepeler regeringsbeleid in Neder land ten aanzien van de Indonesische republiek. De jubilerende piedikant. die in isqj in Vinkcveeu werd geboien, studeerde theologie aan de rijksuniversiteit te Lei- den. in 1931 werd hij kandidaat in d« piovincie Zuid-Holland. Zijn eerste «- mcente was Ritthem, in Zeeland, waar luj op 10 april 1932 werd bevestigd, in 1938 deed hij /nn intrede in zijn tweede I gemeente. Almet Op 2 auguslus 1942 verbond ds De Ru zich aan de Hervormde gemeente van Rotierdam-Centrum. Hier was hij aan. vankelnk werkzaam in een der wijk- 1 gemeenten van het oude noorden d»r stad In 1946 werd hi[ geestelijk ver zorger van het dinconcssenhuis* welke functie hit vervulde tot 1953. In het begin van dat jaar kreeg hij andermaal een wijkgeme"nte toegewezen, Wijk- gemeente 5. „Het Nieuwe Noorden" met de Hclv'ctiakapel op het Lisplem a!» centrum Ds. De Ru beweegt zich naast zijn pastorale arbeiu vooral op kerkelijk bestuurlijk gebnd. Hij is scriba van dè centrale kerkerand en van liet ministerie van predikanten te Rotterdam en maakte tevens deel uit van het provinciaal kerk bestuur van Zuid-Holland. Sedert 1952 was hij lid van de Generale Synode. In 1956 weid hq gekozen tot praeses 'van de Synode, in welke hoedanigheid hij de Hervormde kerk bij onderscheidene gebeurtenissen in het buitenland ver tegenwoordigde. o m :n Zweden, Hongs. iije en Duitsland. Zijn contact met dé buitenlandse kei ken kwam ook hierin tot uiting, dooi dat bij meermalen voor ging in diensten van de Zweedse, de Duitse, de Schotse en de Waalse kerk Buitcn zijn ambtelijk werk beweegt ds De Ru zich in het bijzonder op het terrein van dc kinderbescherming. Rij i> voorzitter van het Kindertehuis der Herv. Gemeente, secretaris van de Ver eniging Kmder/org. lid van de Raad voor Kmderbcschciming. bestuurslid van de Martha-Stichting te Alphen aan de Rijn en bestuurslid van dc Ned. Zon. dagsschoolvcrcmgmg te Amsterdam. Het pastorale werk in de vvijkgemeente beeft echtei zijn grootste aandacht en d-'nk zij z.ijn stuwende arbeid is er rond om de wijkknpel op het Lisplein een opgewekt kerkelijk leven aan het groeien. Ds. de Ru wordt in zijn gemeentewerk tromv ter zijde gestaan door zijn echt genote. mevrouw J. A. J. de Ru-Dron. keis. Tijdens zijn pracsidiaat van de synode heeft zii een deel van zijn tvijk- arbeid uit handen genomen. Dank zij haar organisatietalent zijn er enkele dameskringen gevormd, die energiek deelnemen nnn het kerkelijk werk, Bij het voorbereiden van w-ijkavonden is zij haar man tot grote steun. Daar ongetwijfeld het echtpaar De Ru vele gelukwensen in ontvangst zal moe ien nemen, zal op 10 april zowel dei middags als de? avonds in de Helveth. kapel een receptie worden gehouden. Sepp Dietrich, voormalig kolonel-gene raal van da SS. ral op 6 mei leracht •taan op de verdenking medeplichtig te san do moord op politieke tegenstanders van Hitler in 1934, io hoeft een Duitse rechtbank gisteren bepaald. Dietrich, die aanvoerder was van de SS-troepen, die schuldig zijn bevonden aan de massaslachting van 142 Ameri kaanse soldaten bij Malmédy in 1944, heeft reeds als oorlogsmisdadiger een gevangenisstraf uitgezeten. In 1955 kwam hij voorwaardelijk vrij. Dietrich wordt er nu van beschuldigd medeplichtig geweest te zijn aan de moord op zes hoge SA-leiders tijdens de -zuivering van 1934. toen SA-leidcr Ernst Rhoem op gewelddadige wijze de dood vond. Samen met Dietrich zal de voormalige luitenant-kolonel der SS Michael Lip- pert terechtstaan, die ervan beschuldigd wordt Roehm tijdens het bloedbad van 1934 te hebben vermoord. Een deel van de uitgebreide collectie schatten verzameld door ex-koning Fa- roek, zal te Cairo in de herfst geveild worden, aldus heeft vandaag het pers agentschap van het Midden-Oosten mee gedeeld. Onder de zaken die onder de hamer zullen komen bevinden zich een diaman- ten tiara, eens eigendom van koningin Farida. de eerste vrouw van ex-koning Faroek. Verder zullen worden verkocht een andere diamanten tiara, eens eigendom van prinses Chevikar, vrouw van Ko ning Foead, de vader van Faroek, te zamen met postzegels uit de collectie van Faroek, munten, medailles en siga rettendozen, die na de revolutie gekon- fiskeerd werden. De Egyptische regering zal een ge ïllustreerde catalogus samenstellen met minimum prijzen voor verspreiding in het buitenland voordat de veiling be- gint. Operatie-Zuldpool. Elf leden van ean Franse zuidpoolexpeditie werden al vorens op reis te gaan geopereerd aan hun blindedarm. Dr leider van de ex peditie stond erop, dat de mannen voor de reis hun blindedarm lieten verwijde- t-ej' 0111 (Moeilijkheden in eenzame ge bieden te voorkomen. (Van een onzer verslaggever») In verband met de roor*l in dii zomermaanden sterk toenemend»! drukte op het platform van de ktht- haven Schiphol heeft de directeur van het vliegveld, de heer L\ F. M, Dcilaert, een verkeersregeling g«. troffen om verkeersongevallen ie voorkomen. Uit een vorg jaar in het vreemde- lingenseizocii gehouden vetkeenttl- ting bleek, dat per etmaal zeker 10.000 bewegingen van allerlei voer tuigen plaatsvinden. Er is than» een regeling ontworpen, die op 8 april bil het begin van de zomerdiemtreceUnf ingaat. Er zijn regel» vastgesteld voor het! parkeren op het platform, voor bet- rijden naar de pieren waaraan de vliegtuigen staan en voor het verkeer van de toestellen naar de stationsge bouwen. Er zijn ook voorrangsregels. Taxiënde vliegtuigen hebben b.v.: voorrang boven elk ander verkeer, Uitrukkende brandweerwagens hebben op alle voertuigen behalve op rijden-, de toestellen voorrang. Voetgangers genieten op Schiphol méér bescherming dan waar ook el ders in Nederland, want hoewel het verkeer met voertuigen onderworpen is aan dezelfde voorrangsregels als' die voor de openbare weg, heb ben op het platform lopende passa giers voorrang boven het verkeer met voertuigen. Een Engels echtpaar heeft besloten met een scheepje de gevarenzone ron dom Christmas-eiland in de Stille Oce aan binnen te varen, wanneer Enge land daar dit voorjaar zijn eerste waterstofbom tot explosie brengt. Het zijn de heer en mevrouw Ha rold Stede, vader en moeder van drie kinderen. De 55-jarige Steele, rente nier en voormalig pluimveefokker zei gisteren tegen verslaggevers, dat zijn 10-jarige vrouw Sheila en hij ervan overtuigd zijn, dat de waterstofbom niets dan kwaad en verderf inhoudt, en dat zij opzettelijk hun leven gaan riskeren om te bewijzen, hoe kwaad aardig de H-bom is. Zij zijn voornemens zich aan te slui ten bij de Japanse vredesvloot, een aan- tal kleine schepen, dat eveneens de ge varenzone wil binnenvaren uit protest tegen de Britse proefneming. Wij hopen, dat wij niet om het Uvea zullen komen, indien dat mogelijk is. maar wij willen wel verwondingen op lopen of door radio-activiteit worden aangetast, opdat wij kunnen terugkeren en de wereld kunnen tonen, wat voor een afschuwelijk ding de H-bom is. Dit is geen bravour-staaltje van ons. voegde hij er aan toe. mbar een stap. dtc voorkomt uil de diepgewortelde e" oprechte overtuiging, dat het de hoogste tijd is, dat de gewone mensen alles doe» wat in hun macht is om een einde te maken aan de de proefnemingen rae' waterstofbommen. Het leerboek over het Arbeidsrecht voor de cursisten van de Stichting vooi opleiding van maatschappelijke werker- te Haarlem geschreven door dr. G. F- Fortanier en mr. J. J. M. Veraart, heeft onlangs een tweede druk beleefd. De leerstof in dit overzichtelijk g®' schreven werk is in overeenstemming gebracht met de talrijke en belangrijk' wijzigingen, die de sociale wetgeving in de jongste tijd heeft ondergaan. Voor de schrijvers was dit een verre van eenvoudige taak omdat deze matera vrijwel voortdurend „in beweging" is- Toch zijn zij er uitstekend inll' slaagd in het korte bestek van dit leer boek recht te doen wedervaren aan de vele wetten, wetsontwerpen en regelin gen alsmede aan de sociale achtergron den daarvan. In de tekst worden o.s behandeld het voorontwerp van wet OP de vakantie met behoud van loon, he' wettelijk bedrijfsarbeidsverbod voor H jarige meisjes, de A.O.W. en het wets ontwerp op de b'-drijfsgeneeskundijF diensten. Ook wordt de ontwikkeling Se schetst, die het instituut der produkt- et- bedrijfschappen heeft doorgemaakt leerbeek, dat voorzien is van een sche matisch, overzicht der sociale verzeke ringswetten en een vragenlijst, were uitgegeven door de Stichting voor oplet* ding van maatschappelijke werkers. E, I- T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2