Verschil in visie Rebellenleider Grivas werd vrijgeleide beloofd Twee aanrijdingen op overwegen 3 Toch een akkoord bij het licht vaartoverle President Soekarno tot leger: „Blijf buiten politiek" Geen terugbetaling op tandartskwitanties Sowjet-Unie waarschuwt Frankrijk en Israël r OPROEP AANEOKA DE STRIJD" Mollet krijgt het vertrouwen Feestelijke sfeer op Cyprus „Blauwe Engel" ontspoord bij Kaalte Margarine één cent goedkoper Eerste konvooi door Suezkanaal Plotselinge conferenties delegaties Weeroterzicht Nu grote schepen door Suezkanaal Nog oplossing voor 1 april mogelijk? R Engelse vakbonden bereid tot overleg VRIJDAG 29 MAART 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3651 Weerbericht Noodtoestand Aulo versplinterd Nicosia Athene Soewirjo gereed met plan voor kabinet ZIEKENFONDSRAAD BESLIST: „AANVAL OP EGYPTE BERAAMD" Hammarskjoeld: in V.N. verder praten Zwakke basis Nieuwe onderhandelingen Kamer aanvaardt Landbouwwet J „Proefschip" van Israël ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID VEREIST USLAND heeft Frankrijk en Israël ervan beschuldigd een nieuwe militaire actie tegen Egyp te te beramen en gewaarschuwd dat dit een grote oorlog zou kun nen ontketenen. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 <4 1.; Postbus 1112 Postgiro No. 4245iy Klachtend lenst abonnementen 10 30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Teleloor. 115700 's-Gravcnhage: Huygensplem 1 Telel. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 KUehtendienst: 18 3019 30 u: Iel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per u-eek. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschynt dagelijks Weersverwachting;, geldig; tot zaterdagavond. DROOG WEER. Wolkenvelden afgewisseld door opklaringen» Droog weer. Zwakke tot matige wind tussen noordoost en oost. Iets koudere nacht, morgenmiddag Iets hogere temperaturen dan vandaag. 30 maart zon op 6.22, onder 19.12: maan cp 5.41, onder 183S. Directeur: H. DE RUIG 0 O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BRUINS SLOT _.1J spraken gisteren in verband me' W het begrip .bezuiniging" over eei verschil in visie op de Overheidstaak Dat verschil nad betrekking op het feit dat naar ons gevoelen de Overheid bij het doen van uitgaven zich altijd heeft te realiseren dat zij die uitgaven doet van belastinggelden, die de bur gers eerst voor haar verdienen moe ten. Belastingen snijden in andermans vlees. Het P.v.d.A.-Tweede-Kamerlid, de heer F. Schurer, schrijft nu tn de Frie se Koerier dat nij die scherpe onder scheiding tussen eigen en andermans vlees niet goed begrijpt. „Is de Neder landse staat een vreemde, op zichzelf staande macht en zijn de burgers van wie zij de noodzakelijke geinen voor haar beleid vraagt, „andere mensen"? Is het wezenlijk meer in het volksbe lang, de subsidies voor het culturele le ven te besnoeien (waar dr. Bruins Slot op uit wil) dan de belastingen te ver hogen?" En even verder: „Beslissend is hier, boe men de staat beschouwt. Als de vijandige macht, die het op eigendom en vrijheid van haar onderdanen ge munt heeft en tegen wie men zich moet te weer stellen of als de Overheid, die als Gods dienares met de maatregelen die zij neemt ook de gedachte van een levende volksgemeenschap onder haar burgers waar maakt en bevordert. Een volksgemeenschap, waarin men elkan ders lasten draagt, en waar alle leden lijden wanneer één lid lijdt." IJ geloven dat de heer Schurer on- w ze opvattingen en bedoelingen misverstaat, wanneer hij meent ons in de ene stelling van de hierboven weergegeven tegenstelling te kunnen opsluiten. Wat de heer Schurer doet is van ons de voorstelling geven alsof wij in de Overheid de vreemde tegenover en de vijand van het volk zien, die men ai- leen maar in de gaten moet houden terwijl hij met een schoon beroep op Romeinen XIII daartegenover stelt de gedachte van de Overheid als een her der en hoeder van volk en volksge meenschap. Zo simpel ligt het niet. Ook wij zien in het spoor van* Romeinen XIII de Overheid als genadegave. Het is de plicht der Overheid het goede voor het volk te zoeken en het is ook ons dui delijk dat daar het punt der belastin gen aan vastzit, een verband dat ook Romeinen Xin naar voren brengt. Maar wij zien In de Overheid ook op het voetspoor van de Bijbel tege lijkertijd nog iets anders. Wij xien dit Overheidsambt, als Goddelijke creatie zo goed, altijd functioneren in mensen, die het nu eens meer dan weer min-, der denatureren. De extreemste vorm van dat gede natureerde Overheidsambt wordt ons geschilderd in Openbaringen XIII. Dat is de voltooide Revolutie, waar de staat in het tegendeel van wat God ermee bedoelt is veranderd. Het probleem van de politiek is dus naar ons gevoelen niet of we de Over heid als vriend dan wel als vijand moe ten benaderen, of we staatsfreundlich dsn wel staatsfeindllcht moeten zijn, maar in hoeverre we, menende Romei nen XIII te beleven op weg zijn om Openbaringen XIII te vervullen. EN in dit licht moeten we nu ook' het probleem van eigen en ander mans vlees zien. Als het goed is, als de Overheid naar goede maatstaven haar beleid voert, zijn de belastingen een last die men gewillig en met vreugde dragen moet en kan. Maar naarmate de Overheid zich verder van de goede maatstaven ver wijdert wordt de spanning tussen Over heid 'en volk groter, wordt het snijden van de belastingen ook te pijnlijker ge voeld. De Overheid heeft te maken met het goed functioneren der volksgemeen schap. Zij heeft ook te maken met het intact laten van de individuele en maatschappelijke groepszelfstandigheid en vrijheid. Het is dus een onjuiste stelling om te betogen, dat de tegenstelling in de praktijk neerkomt op het voorstander zijn van belastingverhoging dan wel van subsidieverlaging voor culturele doeleinden. Het gaat er, bezien in het licht van het voorgaande, altijd over of de ver houding tussen wat men collectief van Overheidswege doet en organiseert en wat men individueel of in ander maat schappelijk verband doet, aanvaard baar blijft. En dan zijn wij van mening dat dit altijd een kwestie van aanvoelen is. Dan kan een kwestie onder sommige omstandigheden wel eens anders ko men te liggen dan onder andere. Als de heer Schurer m dit verband aan haalt dat in de Gereformeerde jeugd organisaties*) vroeger een sterk ver zet leefde tegen subsidie en dai die tijd nu ver achter ons ligt, dan is dat wel licht zulk een geval. Men kan dit niet zien buiten verband met de progressie ve ontwikkeling van de taak dier orga nisaties en de degressieve ontwikke ling van de financieringsmogelijkhe den in de particuliere sector. De hoofdzaak is dat men zich in zijn beleid bindt aan een denken van uit de Bijbel en wel van uit de hele Bijbel. Opgemerkt" dient te worden dat dit verzet nimmer algemeen is ge weest en dat er reeds voor de oorlog Gereformeerde jeugdorganisaties wa ren, die subsidie ontvingen. Makarios is vrij maar moet Cyprus mij den DE Britse regering heeft gisteren aartsbisschop Makarios van Cy prus uit zijn verbanningsoord vrijgelaten. Tevoren had Maka rios de ondergrondse Eoka opgeroepen, de gewapende actie voor de vereniging van Cyprus met Griekenland te staken. Ook de drie andere Grieks orthodoxe geestelijken, die met Ma karios op de Scychellen-eilanden in de Indische Oceaan werden vast gehouden, zyn op vrije voeten gesteld. Alle vier mogen gaan waar zy willen, behalve „in dit stadium" naar Cyprus. George Grivas, de majoor uit het Griekse leger die de leiding van de Eoka heeft is vrijgeleide bij het verlaten van Cyprus aan geboden. Hetzelfde geldt voor alle Engelsen en buitenlanders die lid van de Eoka zijn. Deze stappen schijnen de weg te openen voor nieuwe onder handelingen over de toekomst van het eiland. MAKARIOS De regcring-Mollet heeft in de vroege ochtenduren van vrijdag het vertrouwen van de nationale vergadering gekregen bij een stemming over een motie inzake het binnen- en buitenlandse beleid van het kabinet. Het was de drle-en-dcrtlgste maal, dat het kabinet, dat veertien maanden ge leden aan het bewind kwam, een ver trouwensvotum won. Volgens de officiële uitslag werden er 221 stemmen vóór de regering uitge bracht en 188 tegen. Als gevolg van het omslaan van een prauw in de Tjitarum-rivier, in West- Java, zyn woensdag veertig personen verdronken. De vijftig inzittenden van de prauw waren op weg naar hun sawahs nabij de Dessa Wedang. Makarios werd vorig jaar maart ver bannen. Hij werd beschuldigd van mede werking aan de Eoka. en deswege het vermoorden van Engelse soldaten en politiemannen, Grieks-Cypriotische cn Tmks-Cyprio'ische bevoners van het eiiand De aartsbisschop heeft zijn beroep op de Eoka om de strijd tv beëindigen gebaseerd op de voorwaarde, dat Enge land een geest van begrip zal tonen, door tegelijkertijd de staat van beleg op Cyprus op te heffen. De Britse minister van Koloniën, Alan Lennox Boyd, heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat, hoewel dit niet het duidelijke beroep tegen het geweld was waarnaar men streefde, de aartsbis schop onmiddellijk vrijgelaten moest worden. De regering, aldus de minister, is van mening, dat het onder de'huidige omstandigheden niet langer noodzake lijk is de detentie van de «artsbisschop voort te zetten. De bewindsman zei verder, dat er geen sprake van kaft zijn, dat de nood toestand op Cyprus onmiddellijk wordt afgeschaft. Dit zal gebeuren zodra bet mogelijk wordt geacht. Een beeld van de ravage, die gisteren bij Rootte ontstond nadat daar een niet bomen ge laden trailer door een Blauwe Engel" was gegrepen. De auto werd geheel vernield en de trein ontspoorde. Persoonlijke onge vallen deden zich niet uoor. De Bond van Nederlandse Margarine fabrikanten heeft na overleg met de mi nister van Economische Zaken besloten de prijs van het pakje margarine met ingang van 8 april mei een cent tc ver lagen. Deze prijsverlaging is mogelijk dooi de daling van enkele grondstoffenprij- zen. De verlaagde prijs geldt echter niet voor plantaardige margarine Het eerste konvooi sinds vorig jaar november is vandaag uit zuidelijke richting het Suez-Kanaal binnen gevaren. Het uit tien schepen bestaande kon vooi heeft de kanaalgelden afgedragen aan de Egyptische autoriteiten. (Van onze correspondenten) Gistermorgen hebben zich twee ongevaller voorgedaan met een „Blauwe Engel". Op een met knipper lichten beveiligde overweg op de Nieuwe Deventerweg tussen Raalte en Heino is om 6 uur een met bomen ge laden trailer met oplegger door een trein, die uit de richting Zwolle naderde, gegrepen en geheel vernield. De trein ontspoorde en enige wagens kwamen in de langs de spoorlijn lopen de sloot terechi. Persoonlijke ongeval len hebben zich niet voorgedaan. De rails zün over een grote afstand ver nield. Op de onbewaakte overweg in de spoorlijn Appingedam—Groningen te Tjamswver, bij Appingedam, werd een persontnauto gegrepen door de dieseltrein, die om 11.15 uur vanuit Groningen in Appingedam moet arriveren. De bestuurder, de onge veer 60-:arige landbouwer S. G. Wiersema te Oosterwijlert, werd zwaar gewond naar het academisch ziekenhuis i® Groningen overge bracht. Volgens de chauffeur van de trailer, die bij Raalte werd gegrepen, R. W, uit Wterden, stonden de knip perlichten op groen, toen hij de over weg naderde. Anderen spraken dit echter tegen. De oplegger werd in het midden gegrepen, 15 meter meegesleurd en totaal versplinterd. De bestuurder bleef ongedeerd, evenals de inzittenden van de trein, di< aan de voorzijde zware schade opitep. Lennox Boyd zei. dat de gouverneur van de Seychellen gelast is het vertrek van aartsbisschop Makarios en de drie andere Cyprioten met het eerste be schikbare schip te regelen. Lennox Boyd deelde mee, dat Maka rios uiteindelijk zai kunreti deelnemen aan besprekingen voor beperkt zelf bestuur voor Cyprus. Het grootste deel van de bevolking van Cyprus heeft het bericht van de vrij lating met vreugde begroet In de stra ten juichten massa's opgewonden men sen en overal hoorde men autoclaxons. Cyprische mannen, vrouwen en Jein- deren verdrongen zich donderdagavond in de straten van Nicosia en andere Cyprische steden, toen de vrijlating van Makarios in een radionieuwsuiteending uit Londen bekend werd gemaakt. Sommige vrouwen huilden, terwijl vele andere het kruisteken maakten, zeggend: „Onze ethnarch is vrij". ■Het bericht werd van balkons en da ken en uit geopende huisdeuren luid keels doorgegeven, totdat geheel Nicosia het wist. Britse militaire patrouilles werden donderdagavond in de straten van Ni cosia toegejuicht. Er werden dozijnen handdrukken gewisseld Jongelieden riepen: „Vanavond zijn Engelsen en Grieken een." Ook in de Ledra-straat in Nicosia, die bekend staat als de „weg der moorden", werden de Britse troepen die deel schenen te hebben aan de algemene feeststemming door Cyprische jongelieden toege juicht. Een Cyprioot zei tegen een Britse soldaat: „Laten wij morgen op onze gezondheid drinken." In Griekse regeringskringen beschouwt men de vrijlating van aartsbisschop Makarios als „het eerste bewijs van goede wil der Britse regering". Enkele Griekse autoriteiten verwelkomden de Britse stap als het openen van een deur naar een uitweg uit de Griekse impasse. De Griekse pers gaf bulletins uit en vermeldde het nieuws op bijzonder op vallende wijze. Te Athene werd donderdagavond van gewoonlijk betrouwbare zijde verno men dat de Griekse regering thans, als eerste reactie, haar ambassadeur te Londen, die een jaar geleden, bij de ver banning van aartsbisschop Makarios. als protest tegen deze Britse maatregel werd teruggeroepen, weer naar zijn standplaats zal doen terugkeren. Uit Istanbul wordt gemeld dat men zich in Turkse politieke kringen ver baasd toonde over hetgeen werd ge noemd het „vrij laten van aartsbisschop Makarios, zonder dat deze het optreden der Eoka op afdoende wijze heeft ver oordeeld". Ook het feit, dat de Britten de Eokaleider, De president-directeur der K.L.M., de heer I. A. Aler, heeft gisteren in Den Haag Z.K.H. prins Bernhard en minister Algera geïnstalleerd als leden van de „World Society of Skippers of The Flying Dutchman". De heer Aler heeft de Prins en minister Algera de bij dit lidmaatschapbehorende oor konde en een speciaal logboek over handigd. Het lidmaatschap van deze exclu sieve „Society" is beperkt tot lucht- passagiers, die minstens een miljoen kilometer per K.L.M. hebben gevlogen of tot hen die hebben bijgedragen tot de bloei van de burgerluchtvaart. Op de foto (v.l.n.r.): de heer Aler, prins Bernhard en minister Algera. GISTERAVOND is in Washington een onverwachte bespreking gevoerd tussen de Nederlandse en Amerikaanse onderhandelaars over een Iuchtvaardovereenkomst, terwijl tegelijkertijd verluidde, dat een akkoord waarschijnlijk nabij is. Nederlandse woordvoerders lieten doorschemeren, dat de Nederlandse delegatie, geleid door de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken,- E. H. van der Beugel, ten sterkste bleef aandringen op een verbinding met Los Angeles ten behoeve van de K.L.M. Er deden berichten de ronde, dat de Amerikaanse delegatie, die geleid wordt door onderminister van Buiten landse Zaken Thorsten V. Kalijarvi, twee andere routes had voorgesteld. Zoals bekend is, wenst Nederland drie luchtroutes: Curacao Miami New York, Amsterdam Montreal Houston en Amsterdam Mon treal -- Los Angelos. Noch het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noch de Nederlandse ambassade heeft willen bevestigen of ontkennen, dat de Ame rikaanse delegatie de KLM de routes Curapao New York en Amsterdam Houston heeft aangeboden. Een Nederlandse woordvoerder zei, dat de onderhandelingen nog steeds bezig waren en dat op dit ogenblik nog niets „werkelijk definitief' was. De heer Van der Beugel zou van daag een onderhoud hebben met minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, nadat een ontmoeting giste ren was uitgesteld. Er stonden geen besprekingen tussen de delegaties op de agenda, totdat laat in de middag eensklaps een vergadering in het mi nisterie van Buitenlandse Zaken werd belegd. De president van het Amerikaanse Genootschap voor luchtvervoer, Stuart G. Tipton, heeft meegedeeld, dat hij president Eisenhower een boodschap heeft gezonden waarin hij dringend om toestemming verzoekt de president een uiteenzetting te mogen geven lêide uit Cyprus hebben aangeboden, wekte verbazing. In Amerikaanse officiële kringen is men, blijkens een AFP-bericht uit Wash ington, zeer voldaan over het Britse be sluit, om aartsbisschop Makarios op vrije voeten te stellen. Men acht dit een belangrijke maatregel die er, naar gtboop! Aord', krachtig toe zal bijdra- dal een oplossing voor het geschil to kolonel Grivas, vrijge-om Cyprus vor-yj gevonden. van het standpunt der Amerikaanse luchtvaartmaatschappij en. Tipton zegt in zijn boodschap, dat een toegeven aan de verlangens van Nederland Amerika's nationale be langen de grootste schade zou berok kenen en voegt er aan toe, dat hij hoopt, dat president Eisenhower be halve de standpunten van het minis terie van Buitenlandse Zaken en van de luchtvaartmaatschappijen ook die van het ministerie van Handel, de Raad van de Burgerluchtvaart en de Senaatscommissie voor de Handel tus sen de staten en met het buitenland zal vernemen. DE BILT, vrijdag 10 uur. Een oud en in betekenis afnemend depres- siegebied trok donderdag over de Noordzee naar Denemarken en Noord- west-Duitsland. Het veroorzaakte in de nacht in het noordoosten van ons land nog wat regen. Aari de achter zijde van de kern draaide de wind naar noordelijke richtingen en werd betrekkelijk koude lucht over de Noordzee ons land binnen gevoerd. Daar er echter over het algemeen veel bewolking was en nogal wat wind, wareri de minimumtemperaturen op nieuw boven normaal. De rug van hoge luchtdruk welke de opvullende de pressie volgt neemt nog steeds in be tekenis toe. Er vormde zich daarbij boven Scandinavië een nieuw hoge- drukgebied. Dit breidt zich in zuid oostelijke richting uit waardoor de wind in ons land naar oostelijke rich tingen ruimt. De kans op regen is daarbij de komende paar dagen zeer gering, die op opklaringen neemt toe. De nachtelijke minimumtemperaturen zuilen waarschijnlijk iets lager worden en de maximumtemperaturen weer wat hoger. De Egyptische kanaaiautoritelt heeft donderdagavond bekendgemaakt, dat het Suezkanaal met ingang van vrijdag toe- g-aiiKelijk Is voor schepen tot omstreeks 19.000 ton. De Israëlische regering heeft beslo ten een „proefschip" te zullen'uitzen den voor het Suezkanaal. Dit zou even wel niet gebeuren voordat Engeland en Frankrijk gepoogd hebben hun -geschil met Egypte over de vaargelden te re gelen, aldus heeft een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buiten landse zaken donderdagavond gezegd. Volgens scheepvaartkrlngen In Haifa zal het proefschip onder Israëlische vlag uit Haifa vertrekken. Volgens welingelichte kringen te Washington bestuderen deskundigen van het „State Department" met een dui- delijk gebrek aan enthousiasme de Egyp tische voorstellen betreffende de ex ploitatie van het Suezkanaal. De leider van de Amerikaanse delegatie naar de V.N., Cabot Lodge, had donderdagmid dag een onderhoud met secretaris-gene raal Hammarskjoeld, die juist uit Cairo was teruggekeerd. Lodge verklaarde na afloop, dat Hammarskjoeld ,heel wat inlichtingen" had meegebracht. - Het Amerikaanse ministerievan Bui tenlandse Zaken heeft later de Ameri kaanse reders aangeraden, geen gebruik ie maken van het Suezkanaal alvorens de fysieke en juridische hinderoalen „vol ledig uit de weg geruim^ zijn','. De Westduitse kanselier Konrad Ade nauer is gisteren per vliegtuig in Tehe ran aangekomen voor een officieel be zoek van zes dagen aan Perzië. PRESIDENT SOEKARNO van Indonesië heeft'gisteren in een dagorder tot het leger de officieren en soldaten op het hart gedrukt zich buiten de politieke kwesties te hou den en trouw te blijven aan de bevelhebbers. Soekarno deed een beroep op de leden van de strijdkrachten om de discipline te handhaven of de dienst te verlaten als zy zich niet in staat voelen zich aan de militaire eed te houden. NU de tandartsen met ingang van I april niet meer bereid zijn ie werken voor de ziekenfondsen op basis van de bestaande overeenkomsten, heeft de Ziekenfondsraad zich beraden over de consequenties daarvan. De Raad heeft daarbij vastgesteld dat: 1. de ziekenfondsen aan de tandartsen geen beta lingen meer kunnen doen en 2. dat de wettelijke en reglementaire voorschrif ten niet toelaten, dat aan verzekerden, die zich na 31 maart door tandartsen laten behandelen, een tegemoetkoming in de kosten door de ziekenfondsen wordt verstrekt. Zoals bekend is, zullen de tand artsen na 1 april kwitanties afgeven De verzekerden zouden aldus de Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde daarmee naar hun ziekenfondsen kunnen gaan en afwachten in hoeverre de fondsen dan bereid zijn tot terugbetaling. De Ziekenfondsraad zegt overtuigd te zijn van de ernstige bezwaren voor de verzekerden, nu deze terugbetaling door de fondsen niet mogelijk is. De Raad acht het daarom van het groot ste belang, dat zo spoedig mogelijk voor de gerezen moeilijkheden een oplossing wordt gevonden. De Ziekenfondsraad heeft besloten de organisaties van ziekenfondsen en de Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde onverwijld te verzoe ken hem op de kortst mogelijke ter mijn in kennis te stellen van alle fei ten en gegevens, die aan de onderhan delingen ten grondslag hebben gele gen, opdat hij zal kunnen beoordelen, of stappen zijnerzijds mogelijk zijn. Volgens het Russische persbureau Tas* bereiden „extremistische krin gen" in Israël en Frankrijk een nieuw en gevaarlijk militair avontuur voor. Leidende kringen in de Sowjet-Unie zouden hebben verklaard dat een nieuwe aanval op Egypte het gevaar van een militair conflict over een uitgestrekt gebied zal scheppen. Tass beweerde, dat de Franse regc- Hy zei, dat „absolute gehoorzaam heid" noodzakelijk is. „Wij moeten de problemen als soldaten onder de ogen zien, niet als politici", aldus Soeksmo. Naar uit welingelichte kring wordt vernomen heelt de kabinetsformateur Soewirjo inmiddels een plan voor .een kabinet gereed. Mohammedanen noch communisten zouden deel uitmaken van deze nieuwe regering. Soewirjo zou een kern van ministers van de nationalistische partij willen vormen en verder steun willen zoeken by een aantal kleinere partijen. Men twijfelt er in Djakarta aan of een kabinet op een dergelijke zwakke basis voldoende steun kan vinden in het parlement. Het is echter mogelijk, dat het par lement niet byeen zal komen, zolang Qe staat van oorlog en beleg voor ge heel Indonesië van kracht blijft. O De Engelse fabriekseigenaars heh- ben gisteren aangebeden rechtstreekse loononderhandelingen te beginnen met de leiders van de vakbonden, ais laat ste kans om een eind te maken aan de toenemende stakingen in de export-in dustrieën van Engeland. De leiders van de vakbonden hebben dit aanvaard „als een redelijk hoopvol teken voor een oplossing van de sta king van een miljoen man. waardoor de vliegtuig-, machinewerktuig-, elektrische grote industriële centra reeds lam lig gen. Beide partijen hebben er mee 'nee* stemd vandaag de eerste bijeenkomst te houden. De beslissing van de ondernemers, gekoppeld aan de vorderingen, die 'e- maakt worden naar een oplossing van een staking waardoor de 70 scheepswer- v» van het land lam liggen, bieden de beste vooruitzichten voor een terugkeer tot de industriële vrede. Dl minister van Arbeid, Iain Macleod, heeft echter gewaarschuwd „tegen on derschatting van de veie vraagstukken, die opgelost moeten worden". Hij verklaarde in het Lagerhuis: Als wij niet zeer snel een oplossing "vin den op deze basis, zai het niet gemak kelijk zijn spoedig een einde te zien ko men aan deze geschillen". Een oplossing van de stakingen wordt dageiyks van meer vitaal belang voor Engeland, dat afhangt van de toene mende produktie van zijn doiiar verdie nende industrieën, om zich een weg te banen in de internationale handel. Scheepswerven, met enorme orders zyn reeds 13 dagen dicht door een staking van 200.000 man. zullen blijken Zaterdag zuilen naar schatting 400 000 te zijn en hetzelfde hoop ik van de tot 500.000 man het werk neerleggen in besprekingen hier." 'fabrieken rondom Londen. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gisteren de door minister Mausbolt voorgestelde landbouwwet zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd, nadat het amende ment-Biesheuvel (AR), waarbij voor alg. maatregelen van bestuur achteraf bekrachtiging bij wet werd voorgesteld, was verworpen met 36 stemmen voor en 69 stemmen tegen. Vóór stemden de AR, de VVD, de SGP en een deel van d. KVP, De rest stemde tegen onder wie als enige VVD-er de heer Gornells- sen. Het. amendement-Van Dijk (WD), waarbij de minister verplicht wordt om tegelijk met de afkondiging van een al gemene maatregel van bestuur in het staatsblad een toelichting hierop aan de Staten-Generaal te zenden, werd bij zit ten en opstaan aangenomen, alleen de CH en 1 KVP-er stemden tegen. steunen wapens ring beloofd heeft Israël indien dit land opnieuw tegen Egypte opneemt. De Franse luchtmacht zal dekking uit de lucht verschaffen aan de Israë lische troepen, aldus de Russische ver klaring, die ook door radio-Moskou werd uitgezonden. Het persagentschap beweerde verde* dat de Amerikaanse regering „zekere waarborgen aan Israël op zich heeft genomen, die gericht zijn tegen de Arabische landen". De secretaris-generaal van de Ver Naties. Dag Hammarskjoeld. verklaarde gisteren bij aankomst in New York: ..Miin in Caïro gevoerde besprekingen bereikten een stadium, waarin het mij beter leek naar New York terug te keren, ten einde soortgelijke bespre kineen te voeren In de Ver. Naties. Ik hoon. dat de besprekingen» die in Caïro werden gevoerd, nuttig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1