Troepen opgetreden in gevechtsformatie Fleurige groet uit bollenland Dode en tien gewonden bij nachtelijke botsing Sowjet-verklaiïng over Bermuda-conferentie de Maart was in eeuwen niet so warm Israël mag niet door het Suezkanaal gaan Boodschap van Makarios Mijnwerkers actie voeren Lonen en werktijd in geding f|™ ft if m i| !t<;l fa f BREUK TUSSEN DE REBELLEN Amerikaanse vrouw na ontvoering in Perzië vermoord Weeroverzicht GESCHIL OVER DAGORDER VAN SOEKARNO Trieste afloop van verjaardagsfeestjes Dulles pleit voor internationale politiemacht Gesp asinen sfeer in Argentinië Lawine in Japan: 40 man vermist Eerst Arabische vluchtelingen land teruggeven PRESTATIE NAAR LOON dir. Bond acht de actie onjuist Relletjes in Parijs Bankdirecteuren in Djakarta in arrest hM r -jJ A4 ïii is 1 f? III m ..-i ■'M MAANDAG 1 APRIL 1957 J VIJFTIENDE JAARGANG No. 3653 Weerbericht s Gevangene ontsnapt in Breda RECORD VAN 1750 GEBROKEN NASSER HOUDT VOET BU STUK Japan en de komende proefontploffingen Dulles zal spoedig verslag uitbrengen over de luchtvaartbesprekingen Griekse ambassadeur in Londen terug V.S. trekken troepen terug uit Engeland Wapens illegaal naar Algerijnse rebellen n'M -t 'M d m m m ill ÜF II1 is: ilb M -V-ïH V- Censuur RAVAGE Uitstel verkiezingen De zojuist geëindigde maand maart is, aldus het K.N.M.I., de warmste sedert het begin der waarnemingen in 1706. De gemiddelde temperatuur bedroeg in De Bilt 8,4 graden Celsius, dat is 0,4 graden hoger dan die van maart 1750, "welke tot nu toe de warmste maand maart kon worden genoemd. De afgelopen maand had een gemiddelde temperatuur, die onge veer normaal is voor april. Het aantal uren zonneschijn bedroeg te De Bilt 116 tegen 133 normaal. De hoeveelheid regen was overal groter dan normaal. Hier en daar is zelfs het dubbele va» de nor male hoeveelheid gevallen. Beloften Onderwerping Konvooi Niemandsland Commentaar Twaalfhonderd leden van de Nederl. Katholieke Mynwer- kersbond hebben tijdens een vergadering in Kerkrade besloten het advies van het hoofdbestuur van de bond te volgen en hun leden te adviseren met ingang van vandaag een „prestatie-naar-loon- aetie" te beginnen. De voorzitter van de bond, F. Dohmen, zei dat deze actie, die in samenwerking met de katholieke vereniging "van mijnbeambtèn wordt gevoerd, zal duren tot de mijndirecties een bevredigend antwoord hebben gegeven op de voorstellen tot verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden, die deze organisaties in januari en februari hebben ingediend. CHRBOND ONDERZOEK GAANDE •Ï?J >Kj Ytï t A IJ mIC s| fs tm Si TsM Pï/ .Sm - "K >15 li! v\!m v?, Botterdam: Witte de Witbstraat 30 Telet. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiactuendlenst abonnementen iö 3fJ19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570Ü 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klschtendienst: 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per weck. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting tot dinsdagavond: Directeur: H. DE RUIG DROOG WEER Wolkenvelden, maar plaatselijk ook opklaringen. Droog weer. Overwegend matige oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 2 april zon op 6.16, onder 19.17; maan op 0.50, onder 22 00. i O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOX Opstand van officieren op Zuid-Sumatra Mevrouw Anita Carroll, dc Ameri kaanse die een week geleden In Perzië is ontvoerd, blijkt te zUn vermoord. Het stoffelijk overschot van de Amerikaanse is fisteren gevonden op tien kilometer van de plaats, waar de bandieten van Dadshah een week geleden twee jeeps tmvlelen. Mevrouw Carrolis echtgenoot Kevin Carroll, directeur van het punt- vier-programma, en Brewster Wilson, ontwlkkcllngsspeclalist voor stichtingen in Het Midden-Oosten, werden onmiddel lijk vermoord, evenals dc twee Iraansc soldaten, die hen vergezelden. Mevrouw Carroll is vermoedelijk acht dagen geleden met een revolverschot om het leven gebracht. Volgens de gendarmerie zal het ban- dletcnhoofd Dadshah waarschijnlijk spoe dig worden gegrepen. Vier van zijn acht begeleiders hebben hem reeds verlaten. Dadshah en de vier anderen vluchtten te voet verder in een ruw bergterrem. De gendarmerie cn de soldaten zitten hem dicht op de hielen cn hebben zater dag een vuurgevecht tegen hem gele verd dat een uur duurde. Waarschijnlijk zal de bandiet spoedig gebrek aan muni tie krijgen. Tot verbazing van zijn bewakers is de gedetineerde S. zondagmorgen om half elf uit het Bredase Huis van Bewa ring ontsnapt. Hij toonde zich een at leet door tijdens het luchten op de binnenplaats op de muur te springen. Vervolgens sprong hij naar beneden, over een sloot en zag vla een hek, dat voor een militair terrein Is aange bracht, kans de vrijheid te bereiken, S. was enige dagen geleden veroor deeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens medeplichtigheid aan over vallen op boerenleenbanken te Wijk en Aalburg en te Biest-Houtakker. .Zodra de ontsnapping was ontdekt, is men aanstonds met de achtervolging be gonnen, doch tot heden heeft men de ontsnapte nog niet achterhaald. De totaal vernielde personenauto, tvaar- van een inzittende om het leven kteam OP Zuid-Sumatra is een nieuwe militaire opstand uitgebroken, die tot een breuk tussen dc robellen heeft geleid. Overste Barlian de militaire commandant van het gebied, die op 9 maart het bur- gerlyk bestuur had overgenomen, heeft zondagavond bekendgemaakt dat hy een poging van een aantal officieren „om tegen de militaire hiërarchie te gaan'', heeft verijdeld. Hy verklaarde dat dc opstan dige officieren uit Palcmbang, de hoofdstad van Zuid-Sumatra, zyn gevlucht. Een woordvoerder van de Indonesische generale staf noemde de opstand „een militaire crisis, waarbij troepenbewegingen betrokken zijn". Hij verklaarde dat de toestand kritiek geworden was na op treden „in gevechtsformatie" van het tweede militaire commando, dat onlangs het bestuur van Zuid-Sumatra had overgenomen. Vol gens het militaire hoofdkwartiei in Djakarta was opgetreden om een verergering van de toestand te voorkomen. heeft verklaard dat Barlian de officieren heeft gevraagd zich bij hem te melden, teneinde „ongunstige omstandigheden" te voorkomen. Barlian verzocht de politie met klem behulpzaam te zijn bij het herstel van orde en wet. Verder heeft hij een stren ge censuur bevolen op alle dagbladen die in zijn bevelsgebied worden gepubli ceerd. DE BILT, maandag 10 uur Ge durende het weekeinde werd het weer in West- en Noord Europa byna overal beheerst door een krachtig hogedruk- gebied boven Scandinavië. Oostelijke winden voerden betrekkelijk koude en vochtige lucht uit Duitsland cn het oost zeegebied naar het westen. In deze lucht bevonden zich uitgestrekte wolkenvel den. In ons land kwamen zondag in hoofdzaak ten zuiden van de grote ri vieren echter ook opklaringen voor, maandagmorgen breidden deze zich over het hele land uit. De hooldkern van een depressiegebied op de Oceaan verplaatste zich de laatste dagen langzaam naar de omgeving van de zuidpunt van Groenland. Een stuk ervan trok echter over de Golf van Bis- caye naar Frankrijk, hetgeen langs de Franse westkust en in zuidwest Enge land nogal wat regen veroorzaakte. Dit storingsgebied zal zich langzaam verder over Frankrijk uitbreiden, maar tegelij kertijd m betekenis afnemen, In ons land zullen ook de komende 24 uur de Oostelijke winden aanhouden en de regenkansen blijven zeer klem. Op last van de generale staf in Dja karta Is de verbinding die vliegtuigen van de Garoeda met Paiembang onderhouden, afgesneden. Kolonel Jank plaatsvervan gend chef staf van het Indonesische le ger, is naar Paiembang vertrokken. Radio-Palembang heeft meegedeeld, dat het gaat om een geschil binnen het leger over president Soekarno's dag order van 28 maart, waarin soldaten werden aangemaand de discipline te bewaren en hun orders op te volgen. De radio zei, dat een aantal officieren zaterdagavond in Paiembang een reeks onverantwoordelijke maatregelen hadden genomen en besloten hadden in te gaan tegen de militaire bevelen. Om bloed vergieten te voorkomen, kwam comman dant Barlian tussenbeide. Barlianheeft zijn troepen geconsig neerd en een uitgaansklok van tien uur in de avond tot halfzes in de ochtend in gesteld. Een woordvoerder van het mili tair districtscommando in Paiembang O-fr (Van onze correspondent) Op de rondweg bU Borne zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee Personenauto's op elkaar in gereden. Een inzittende kwam om het leven. Tien personen werden gewond, van wie een zeer ernstig. Een der auto's, een taxi, kwam uit Almelo, waar de bestuurder, de 29-ja- rige J, H. ter Beek, de echtparen H. J, G. M. van Kleef en W. B. Thijssen van een verjaardagspartij had terug gehaald. Met grote snelheid (80 kilo meter) naderde hy het punt, waar de weg van Deurningen naar Borne de rondweg snijdt. Van deze weg naderde een auto met zes inzittenden, die even eens van een verjaardagsfeestje terug kwamen'. Door onbekende oorzaak werd de laatstgenoemde auto op de rondweg in de flank gegrepen, sloeg over de kop, werd enige tientallen meters meege sleurd en bleef ten slotte in de berm liggen. De taxi kwam in een sloot te recht, waarin een halve meter water stond. De personenauto, die uit de richting Deurningen genaderd was, werd zwaar gehavend. De zes inzittenden werden op straat geslingerd. Passerende auto mobilisten waarschuwden d« politie. Rode-Kruisambulances arriveerden uit [Almelo en Hengelo. Ook de Hengelose (Politie bood assistentie. De 55-jarige J. Konink uit Hengelo, die naast de chauffeur gezeten had, bleek reeds te zijn overleden. "levensgevaarlijk gewond was de 24-jarige chauffeur G. J. Konink; zeer ernstig werd gewond de weduwe Deu- rink-Kuipers uit Borne. Ook een der inzittenden van de taxi, de heer W. Thijssen uit Hengelo, werd zwaar ge wond. De overige zeven gewonden He pen min of meer ernstige verwondin gen op. Allen zijn naar het r.-k zieken huis in Hengelo overgebracht, In de auto, die uit de richting Deur ningen genaderd was, zaten belvlve de bestuurder, diens ouders, het echtpaar Konink, het echtpaar A. H. Pots en de reeds genoemde weduwe Leurink-Kui- pers. Over de twee majoors die de rebellie schijnen te hebben aangevoerd, Suhar- tono en Tsjukur, is in Djakarta niets bekend. Het oorlogsgevaar zal blijven bestaan, zolang geen instellingen voor het hand haven van de vrede, zoals een doeltref fend organisme van internationaal recht en een internationale politiemacht, zijn ingesteld en zolang men niet tot ont wapening overgaat. Dit heeft de Amen kaanse minister van Buitenlandse Zaken. Foster Dulles, verklaard in een nieuw voorwoord voor zijn boek Oorlog of Vrede. Over communistisch China zegt Dulles, dat een regering die door een burger oorlog aan de macht komt. pas na ver loop van ,,een redelijke termijn" erkend kan worden. Hij blijft zich nog tegen toelating van communistisch China tot de Ver. Naties verzetten. Dulles heeft afstand gedaan van de auteursrechten op het boek. om een zo groot mogelijke verspreiding tegen lage prijs mogelijk te maken. Vijftigduizend van deze herdruk 25.000 in het Japans. 20.000 in het Turks en 5000 in het Ara bisch zullen in het buitenland voor 15 dollarcent te koop zijn. De eerste druk verscheen in 1950. Het Sovjet-ministerie ven Buiten landse Zaken heeft zondagavond een verklaring over de Bermuda-conferentie van president Eisenhower en premier MacMiUan uitgegeven, waarin onder meer wordt verklaard, dat de besprekin gen hebben aangetoond, dat de Britse en de Amerikaanse regering voornemens zijn „de agressieve koers" van haar buitenlandse politiek te vervolgen. Volgens Tast, het Sowjel-persbureau, wordt in de verklaring voorts gezegd, dat de besluiten, die tijdens de confe rentie werden genomen, de internationale spanning en de „dreiging van een nieuwe oorlog" vergrootten. „De regeringen van de Verenigde Staten en Groot-Briitannië hebben de weg van directe voorbereiding van oen atoomoorlog gekozen." De Sowj et-regering legt de nadruk op de ..gevaarlijke gevolgen" van een der. gelijke koers en de zware verantwoorde- In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heerst een gespannen toestand. President Aramburu heeft zaterdag avond de verkiezingen die dit jaar voor het presidentschap en het parle ment zouden worden gehouden, tot 23 februari 1958 uitgesteld. De lucht macht heeft In een communiqué ver klaard, zich niet met dit uitstel te kun nen verenigen. De minister van luchtvaart Julio Krause heert ontslag genomen als lid van de machtige militaire junta (ad vies-commissie). Hvj zei alleen als minister te zullen aanblijven. Enkele uren later maakte de rege ring echter het ontslag van Krause als minister bekend Brigade-generaal Guillermo Zmny volgt hem op. Ter wijl president Aramburu dit nieuws in eeri radiorede meedeelde, betrok ken in de hoofdstad soldaten in ge vechtsuniform de wacht bij de toe gangswegen tot militaire terreinen. Versterkingen van de federale politie bezetten de hoeken van het Plaza Mayo voor het regeringspaleis. Krause was een voorstander van Ar- turo Frondizi, kandidaat van de radi cale partij voor het presidentschap. Frondizi heeft geëist, zo spoedig mo gelijk algemene verkiezingen te houdeh. Reddingsbrigaden zijn zondag op zoek gegaan naar veertig arbeiders, die na een lawine op het Japanse eiland Nok- kaido worden vermist. Dertig anderen, van wie er vijftien waren gewond, wisten zich in veiligheid te brengen. lijkheid die de Verenigde Staten en Engeland hiermee op zich hebben ge nomen.- Aangaande verscheidene kwesties zijn „geheime overeenkomsten" gesloten. Noch de"'Amenkaanse noch de Britse regering had dit tegengesproken, zo wordt gezegd. De belofte van de Verenigde Staten en Engeland om hun proeven met kern wapens te beperken en de Verenigde Naties vooraf op de hoogte te stellen van nieuwe experimenten is „slechts een poging om de atoombewapeningswedioop een wettig karakter te geven." De Sowjet-Unic dringt er met klem op aan, dat er spoedig een overeenkomst wordt gesloten tot verbod van de kern. wapens en brengt in herinnering, dat zij bereid is een overeenkomst te sluiten over het tijdelijk verbod Van proeven van kernwapens, ais eerste stap op de weg naar verbod van wapens zelf. De Sowjet-regering verklaart gekant te zijn tegen het leveren van Amerikaanse geleide projectielen aan Groot-Brittan- nië. Ingeval van een aanval op de Sowjet- Unie door de leden van de Noordatlanti. sche-Verdragsorganisatie zou Engeland zich onvermijdelijk bloot stellen aan vergeldingsaan vallen met kernwapens, aldus de verklaring. Voorts wordt in de Sowjet-verklaring gezegd, dat de Verenigde Staten en En geland van plan zijn hun politiek in Eurorsa voort te zetten, welke bestaat uit „Verdeling van dit continent in vijandige militaire blokken, de bezetting van ge bied der Westeuropese staten door Ame. rikaanse strijdkrachten en onderwerping van deze staten aan de strategische plan nen van het Noordatlantische blok". De Japanse regering zal niet toestaan dat er een vloot vaartuigen naar het zeegebied rondom het eiland Christmas gaat om door haar aanwezigheid te pro testeren tegen de proeven met waterstof bommen, die Groot-Brittannië daar wil nemen. Dit is zondag door de Japanse minis ter-president, Kishi in het parlement meegedeeld. EGYPTE zal er zich tegen ver zetten dat Israëlische schepen door het Suezkanaal varen, zolang het vraagstuk van de Arabische vluchtelingen niet is geregeld. Dit heeft president Nasser van Egyp te aan een groep Amerikaanse journalisten meegedeeld. Nasser zei dat Israël het kanaal mag gebruiken, als de Arabische vluch telingen „hun eigendommen, rechten en land terugkrijgen". Wij willen deze kwesties als één geheel oplossen, ver klaarde hjj. De Ver. Staten willen ons uithonge ren, terwijl de Sowjet-Ume ons wil helpen, zei de president, doelend op de weigering van de Amerikaanse regering om Egypte tarwe te verkopen. Maat wij kunnen elke vorm van druk het hoofd bieden, wij zijn ontberingen ge wend en vormen een geduldig volk, dat zich niet zal overgeven. Met klem sprak Nasser tegen, dat Egypte communistisch geregeerd wordt of dat hij zelf communistisch is. Hij verklaarde met de Ver. Staten graag op voet van vriendschap te staan. Een woordvoerder van het Israëlische mi nistcrie van Buitenlandse Zaken heelt verklaard, dat „bemoeienis met dc Israëlische scheepvaart in het Suez kanaal of de Golf van Akaba een oor logsdaad zou zijn". Deze verklaring werd afgelegd als reactie op de mede deling van Nasser. Voor het eerst sinds vijf maandes' is een konvooi schepen door het Suez kanaal in Port Said, aan de Middel landse Zee, aangekomen. De schepen werden door een oorverdovend geioe' van alle scheepssirenes in de haven be groe„ De Egyptische kanaalautoriteit heefi zondagavond bekendgemaakt dat er me' ingang van maandag dos nachts dooi het Suezkanaal mag worden gevaren. Uit rapporten die in Jeruzalem zij.- ontvangen maakt men op dat de se cretaris-generaal van de Ver. Naties Dag Hamtnarskjoeld, zijn eis heeft los gelaten dat troepen van V.N. bmner de Israëlische grens gelegerd worden In plaats daarvar zou hij willen voor stellen langs de grens van de Gaza strook een 750 meter breed „niemands land" in te stellen waar strijdkrachten buiten zouden moeten blijven. De Verenigde Stalen hebben Egypte ervan op de hoogte gesteld, dat zij de westelijke voorstellen voor een oplossing op korte termijn van het geschil om het Suezkanaal blijven steunen, aldus is zondag uit gezaghebbende bron te Washington vernomen, Wasbingtons eerste commentaar op president Nassers plan voor het Egyp tisch beheer van het kanaal werd dit weekeinde door da Amerikaanse ambas sadeur. Hare, aan de minister van bui tenlandse zaken, Fawzi. overgebracht. Hare deelde volgens genoemde bron mee, dat de Verenigde Staten blijven bij het voorstel, volgens hetwelk de Wereld bank de helft der tolgelden in bewaring houdt en de andere helft aan Egypte wordt gegeven ter dekking van de kosten van het beheer. Men verklaarde voorts in Washirigton. dat. deze eerste Amerikaanse commen taar geen verwerping van president Nassers Memorandum is. daar dit als ondcrhandelingsbasis zou kunnen worden gebruikt. Wuivend nemen twintig bloemenmeisjesi" afscheid tan Haarlem, dat in het bloem bollenseizoen uieer vele toeristen hoopt te ontvangen. De bloemenmeisjes zijn zaterdagmiddag naar Londen vertrokken om daar dc opening van het bloemen- seizoen aan te kondigen en de Londenaren een lieftallige bloemengroet uit Nederland te brengen. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Foster Dulles zal aan president Eisenhower spoedig verslag uitbrengen over de Nederlands-Ameri- kaanse luchlvaarionderhandelingen. Dit heeft de perschef van de presidënt, Hagerty, vandaag meegedeeld op zijn wekelijkse persconferentie. Hagerty voeg de er aan toe, dat Eisenhower echter in deze doodgelopen onderhandelingen geen beslissend woord kon spreken. De Ame rikaanse „Raad voor de Burgerlucht vaart" doet aanbevelingen voor het sluiten van luchtvaartverdragen en de president kaa aan deze aanbevelingen alleen in laatste instantie zijn goedkeu ring geven nadat de onderhandelingen zijn afgesloten, aldus de perschef. De „Daily Mail" heeft maandag een speciale boodschap van aartsbisschop Makartos geplubliccerd, waarin wordt gezegd dat hij naar Londen komt, om zijn opvatting over het Cyprische vraag stuk in bijzonderheden bekend te ma ken." „Ik ben van mening dat de eerste stap van de Britse regering het ver. zoek om rechtstreekse onderhandelin gen tussen baar en het Cyprische volk moet zijn. Slechts na opheffing van de noodtoestand op Cyprus zal er een guns tige sfeer voor dergelijke onderhandelin gen ontstaan. Het voorstel om het Cyprische vraag stuk naar de NAVO te verwijzen en bin nen het verband var. deze organisatie te zoeken naar een aanvaardbare oplos sing van de geschillen tussen de rege ringen van Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië, zal geen nuttig doel dienen. Het zal, door het verbreden van de kloof in plaats van die te overbruggen, het vraagstuk ingewikkelder maken. Bovendien is het Cyprische vraagstuk geen gesehil tussen drie ïanden, maar in hoofdzaak een geschil tussen Groot Brittannië In Cyprus. Cyprus is geen „niemandsland". Het is van zijn bewoners en er bestaat geen besluit, zonder hun toestemming geno men, dat hen kan binden". De Griekse ambassadeur in Londen, Vassilios Mostras, die een jaar geleden werd teruggeroepen uit protest tegen de verbanning van aartsbisschop Maka rios, is zondag op zijn post terugge keerd. Het Amerikaanse leger heefi bekend gemaakt, dat dit jaar ongeveer 4.400 Amerikaanse militairen uit Groot-Brit tannië zullen worden teruggetrokken. De maatregel betreft „Hoofdzakelijk een nor male hergroepering". De betrokken militairen het perso neel van een brigadehoofdkwartier en een afdeling genie hadden een specia le taak, die nu ,,in grote trekken is vol tooid". Zij zullen worden vervangen door Britse militairen. Er zijn in Engeland ongeveer veertig duizend Amerikaanse militairen gelegerd. Volgens de Franse politie is een be langrijke handel in wapens en uitrus- iingstukken tussen Westeuropese landen en de opstandelingen in Algerije ontdekt. De eisen van de mijnwerkers ko men erop neer dat loonsverbetering gevraagd wordt, niet slechts voor de „ondergronders" doch ook voor de „bovengronders". Ook zijn moeilijk heden gerezen omtrent de bepaling dat de „bovengronders" de vrije zater dag, die periodiek zal worden ver leend, zullen moeten inhalen door per dag een kwartier langer te werken. Dit in tegenstelling tot de „onder gronders". De Ned. Katholieke Mijnwerkers- bond telt ruim 30.000 leden onder de 50.000 mijnwerkers. De katholieke ver. van mijnbeambten telt 5000 le den. De kath. rnijnwerkersbond eist een aanwezigheidspremie zowel voor de ondergrondse als bovengrondse arbeiders. Daarnaast wordt een va kantietoeslag geëist en verbetering der secundaire arbeidsvoorwaarden. Men verwacht dat door deze actie de kolenproduktie reeds de eerste da gen met 40 tot 50 procent zal dalen. De mynindustrieraad, die zich zater- dat beraadde over de arbeidsvoorwaar den, heeft de besprekingen opgeschort toen bekend werd dat minister Zijlstra de raad morgen wil ontvangen om met hem en minister Suurhoff te spreken over de arbeidsverkorting in de mij nen. Namens de prot.-chr. mijnwerkers- bond werd ons verklaard, dat, hoewel deze organisatie de verlangens ten aan zien van de verbetering der arbeids voorwaarden onderschrijft en meent dat er op korte termijn iets moet ge beuren, zij haar leden adviseert niet aan de actie deel te nemen. Zij meent dat het mogelijk is dat de kwestie nog door samenwerking wordt opgelost en acht het ook onjuist de actie te be ginnen nu bekend is dat de minister en de MXR. dinsdag over de arbeids voorwaarden gaan spreken. De orga nisatie huldigt het principe „eerst spreken, dan maatregelen". De algemene bond van werkers in het mijnbedrijf heeft zich ook met na druk uitgesproken venr verbeteringen. De voorzitter wekie leden op zich paraat te houden en zich op alles voor te bereiden. De mjjndirectles hebben gisteren verklaard dat zij geen besluiten kun nen nemen vooruitlopend op de re sultaten van een onderzoek, dat thans door het secretariaat van de mijn industrieraad wordt ingestela naar de lonen en secundaire arbeidsvoorwaar den van het bovengronds mijnperso- neel. Uit het onderzoek zal blijken of de gestelde eisen redelijk zijn. De werkgevers hebben zaterdag in de M.I.R. nadrukkelijk verklaard dat zij mede zullen werden aan verbetering van lonen en andere voorwaarden, als deze blijkens het onderzoek niet min stens gelijkwaardig zouden zyn aan de voorwaarden voor werkers in verge lijkbare arbeid in andere Industrieën, l Verscheidene personen hebben zater dag b{j relletjes in Parijs verwondingen opgelopen. Er werden twee betogingen gehouden, een uit protest tegen de benoeming van generaal Speidel en een voor een krach tiger politiek in Algerië. Bij de tweede demonstratie probeerden betogers net gebouw van het weekblad L'Express van oud-premier Mendès- France, dat een liberale politiek ten aanzien van Noord-Afrika voorstaat binnen te dringen. Een jonge Armeniër wierp een bom in de menigte, waardoor twee personen verwondingen opliepen De politie moest de dader tegen de be- togeis besdyirmen. Bij deze gevechten, op de Champs Elysées, staken de be togers een auto in brand. Naar maandag in Djakarta is hekend gemaakt, ztfn twee directeuren van bui tenlandse banken in Djakarta door de militaire autoriteiten gearresteerd. Het zjjn de directeur van de Factorij der Nederlandse Handel-Maatschapp« in Djakarta, de heer a Knook, en de di recteur van de Engelse Chartered Bank. de heer Edward Curry, Volgens de woordvoerder van het plaatselijk militair commando van Dja karta worden zij beschuldigd van on wettig wapenbezit. W Si j* 5$ ;-'S -li- <ÏR\# -r i VJi r J'1* i'K VvLv iii -UV - S J y>,i% 'yït$ A*S§ 'V tó- Ku a *4 M-f jMti fïjtg 'J v. it Xj -.4? V Jr X 1 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1